Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Avtomatizirana obdelava - Nizozemska

Izvirna jezikovna različica te strani nizozemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: angleščina.

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

Nizozemski parlament je sprejel zakonodajo, v skladu s katero civilni in upravni postopki lahko oziroma celo morajo potekati elektronsko. Ta zakonodaja se bo postopno uvajala med letoma 2017 in 2021. V letu 2017 so elektronski postopki mogoči v postopkih v zvezi z azilom ter pravico do varstva in vzgoje, pa tudi v civilnih tožbah z obveznim pravnim zastopanjem, ki se vložijo pri sodiščih osrednje Nizozemske in province Gelderland.

Upravni sodni postopek je mogoče začeti elektronsko pri službi za digitalne storitve za upravno pravo (Digitaal loket bestuursrecht), pri čemer lahko skrbniki/prejemniki pri kantonski službi za digitalne storitve (Digitaal loket kanton) elektronsko predložijo računovodske izkaze in potrdila o izpolnitvi obveznosti (Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.rechtspraak.nl/).

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

Od septembra 2017 so elektronski postopki pred sodišči osrednje Nizozemske in province Gelderland obvezni za civilne tožbe z obveznim pravnim zastopanjem. Od pomladi 2018 naj bi se za to vrsto zadev uporabljali po vsej Nizozemski. Za vse druge postopke se bo zakonodaja, s katero se omogoča elektronsko izvajanje postopkov, postopno uvajala do leta 2021.

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

Elektronski postopki so na voljo 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Na službo za pomoč pri centru sodne službe (rechtsspraakservicecentrum) se je mogoče obrniti po elektronski poti, med 8. in 20. uro pa tudi po telefonu.

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

Da. Tožba se začne z vložitvijo vloge za začetek postopka (procesinleiding) prek spletnega portala sodne službe.

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

Da, za predložitev dokumentov je potrebna elektronska identifikacija. Odvetniki v ta namen uporabljajo odvetniško izkaznico, državljani pa med drugim prijavno kodo DigiD ali elektronsko identifikacijsko oznako (podjetja). Zakon določa, kateri načini identifikacije so dovoljeni.

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Da, sodne takse se plačajo v vseh postopkih. Odvetniki imajo v okviru pravosodnega sistema poseben tekoči račun. Pri elektronskih postopkih se sodne takse plačajo elektronsko. Brez plačila (nadaljnji) koraki v zvezi s sprožitvijo postopka niso mogoči.

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

Da, zakon in poslovnik pravosodnega sistema določata, kako umakniti zahtevek.

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

Da. Če se uporablja zakonodaja o elektronskih postopkih, lahko toženec odgovori prek spleta. Če ima toženec odvetnika, je treba odgovoriti prek spleta. Če pa ima toženec pravico, da nastopa v svojem imenu, je dopusten tudi odgovor v papirni obliki.

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

Elektronski postopki v celoti potekajo prek spleta. Toženec po elektronski pošti prejme obvestilo o vsakem novem dokumentu, vloženem v elektronski spis zadeve. Toženci lahko dodajajo svoje dokumente in elektronsko vpogledajo v spis. Sodba sodišča se sporoči elektronsko.

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

Če je bila zadeva drugi stranki pravilno vročena, se lahko zaradi njene nenavzočnosti na obravnavi v zadevi odloči z zamudno sodbo. Druga stranka je pisno obveščena o procesnih dejanjih.

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

Glej odgovor na vprašanje 1. Sporočil in dokumentov ni dovoljeno predložiti po elektronski pošti, ker ni mogoče zagotoviti ustrezne varnosti.

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

Ne, sodni akti se ne morejo vročiti ali priglasiti prek interneta. Je pa veliko sodb objavljenih na spletišču Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.rechtspraak.nl/ in imajo dodeljeno številko LJN, zato jih je mogoče enostavno poiskati. Ali je treba sodbo objaviti na navedenem spletišču, običajno odloči predsedujoči sodnik. Vse sodbe niso objavljene na internetu, temveč so objavljene le izbrane sodbe, ki so pomembne za sodstvo ali za katere vlada precejšnje zanimanje (medijev).

Imena oseb v sodbi so zaradi varovanja zasebnosti anonimizirana. Podjetja in posamezniki, ki poklicno nastopajo pred sodiščem, niso anonimizirani.

Kadar so postopki lahko ali morajo biti elektronski, se sodba vloži v elektronski spis zadeve. Tako so stranke uradno obveščene o njej.

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

Ne, objava na internetu je na vrsti po uradnem obvestilu strankam in torej po datumu izreka sodbe. Glej tudi odgovor na vprašanje 13.

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

To je mogoče samo v zadevah, v katerih so postopki lahko ali morajo biti elektronski.

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

Ne.

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

Da, stranke lahko v zadevah, v katerih so postopki lahko ali morajo biti elektronski, kadar koli vpogledajo v dokumente v zadevi. Stranke je treba v ta namen pooblastiti za dostop s priznano prijavno kodo.

Nekatere obrazce je mogoče prenesti s spletišča Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.rechtspraak.nl/ v obliki PDF, vendar je treba tudi te dokumente nato sodišču poslati po navadni pošti, da jih vključi v postopek. Med temi dokumenti so obrazci za delitev premoženja in starostne pokojnine, obrazci za spremembo starševske avtoritete, skrbništva za odraslo osebo, fiduciarnega upravljanja premoženja in mentorstva, prijavni obrazci za izvedence in tolmače, obrazci za postopke v primeru insolventnosti, obrazci za postopke za evropski plačilni nalog, obrazci za evropske postopke v sporih majhne vrednosti in pritožbeni obrazci v pritožbenih postopkih.

Informacije, ki so morda pomembne za sodni postopek, pa tudi informacije, ki zagotavljajo neodvisnost sodnikov, se evidentirajo v centralni zbirki, splošni javnosti pa so na voljo na spletišču Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.rechtspraak.nl/. To zadeva osrednji register skrbništva za odrasle osebe (Centraal Curateleregister), osrednji register insolventnosti (Centraal Insolventieregister), register premoženjskih razmerij med zakoncema (huwelijksgoederenregister) in register dodatnih stališč sodstva (register met nevenfuncties Rechterlijke Macht), ki so vsi na voljo na vpogled na spletu.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 11/06/2018