Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Регламент „Брюксел I“ (преработен текст)

Специфична информация за отделните държави и национални онлайн формуляри във връзка с Регламент № 1215/2012


Обща информация

Регламент № 1215/2012 има за цел да улесни достъпа до правосъдие, по-специално чрез предоставяне на информация относно разпоредбите за компетентност на съдилищата и правилата за бързо и опростено признаване и изпълнение на съдебни решения по граждански и търговски дела, постановени в държавите членки.

Регламентът заменя Регламент № 44/2001 (Регламент „Брюксел I“), който обаче продължава да се прилага към производства, започнали преди влизането в сила на Регламент № 1215/2012 на 10 януари 2015 г. (за повече подробности вж. член 66 от Регламент № 1215/2012).

Регламентът се прилага между всички държави членки на Европейския съюз, включително и Дания, която през 2005 г. сключи Споразумение между Европейската общност и Кралство Дания относно компетентността и признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела. Необходимите законодателни промени в Дания вече влязоха в сила на 1 юни 2013 г.

Регламентът определя съдилищата на коя държава членка са компетентни да се произнасят по граждански и търговски спорове, при които е налице международен елемент.

В него се посочва, наред с другото, че решение, постановено в една държава членка, се признава в другите държави членка без изискване за специално производство.

Съдебно решение, постановено в държава членка и подлежащо на изпълнение в тази държава членка, се изпълнява в друга държава членка, без там да е необходима декларация за изпълняемост.

Регламентът предвижда два формуляра, а именно удостоверението за съдебно решение и удостоверението за автентичен акт/съдебна спогодба.

В съответствие с регламента държавите членки са съобщили кои са компетентните съдилища, към които трябва да се отправи молбата за отказ на изпълнение и съдилищата, които са компетентни да разглеждат жалбите. Моля, изберете знаме, за да получите подробна информация за съответната страна.

В съответствие с член 26, параграф 2, по някои дела, съдът, преди да се признае за компетентен, гарантира, че ответникът е информиран за правото си да оспори компетентността на съда и за последиците от явяването или неявяването си. За тази цел, Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела изготви незадължителен стандартен текстPDF(244 Kb)bg с информационна цел, който съдът може да използва, за да изпълни задължението си да предостави на ответника информацията, предвидена в член 26, параграф 2 от Регламента.

Европейският портал за електронно правосъдие съдържа информация за прилагането на Регламента и лесен за използване инструмент за попълване на формулярите.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецРегламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела

Връзката отваря нов прозорецСпоразумение между Европейската общност и Кралство Дания относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (ОВ L 299, 16.11.2005 г., стр. 62).


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация: 06/10/2020