Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Μητρώα επιχειρήσεων


Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις διευρύνουν τις δραστηριότητές τους πέραν των εθνικών τους συνόρων, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που προσφέρει η Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕνιαία Αγορά της ΕΕ. Σε πολλούς ευρωπαϊκούς ομίλους επιχειρήσεων, καθώς και σε μεγάλο αριθμό πράξεων αναδιάρθρωσης, όπως οι συγχωνεύσεις και οι διασπάσεις, συμμετέχουν εταιρείες από διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ.


Μητρώα επιχειρήσεων

Επιπλέον, την τελευταία δεκαετία, η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου έδωσε τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αποκτούν εταιρική υπόσταση σε ένα κράτος μέλος και να αναπτύσσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα είτε εν μέρει είτε εξ ολοκλήρου σε άλλο κράτος μέλος.

Ο όρος «μητρώο επιχειρήσεων» περιλαμβάνει τα εθνικά εμπορικά μητρώα, τα μητρώα εταιρειών και οιοδήποτε άλλο μητρώο στο οποίο αποθηκεύονται πληροφορίες για εταιρείες και διατίθεται στο κοινό κατά την έννοια της Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟδηγίας 2009/101/ΕΚ.

Ανατρέξτε, παρακαλώ, στις αντίστοιχες υποσελίδες για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με μητρώα επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τα μητρώα επιχειρήσεων στα κράτη μέλη.


Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/06/2015