Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Äriregistrid


Üha suurem arv ettevõtjaid laiendab oma tegevust väljapoole oma riigi piire, kasutades Lingil klikates avaneb uus akenELi ühtse turu pakutavaid võimalusi. Piiriülestesse kontsernidesse, aga ka mitmesugustesse ümberkorraldusprotsessidesse, nagu ühinemised ja jagunemised, on kaasatud äriühingud ELi eri liikmesriikidest.


Äriregistrid

Lisaks sellele on Euroopa Kohus viimasel aastakümnel andnud ettevõtjatele võimaluse asutada ettevõte ühes liikmesriigis ja tegeleda äritegevusega kas osaliselt või täielikult teises liikmesriigis.

Mõiste „äriregister” hõlmab riikide äriregistreid, äriühingute registreid ja mis tahes muid registreid, millesse on kogutud ettevõtjate andmed ja millest tehakse need andmed avalikkusele kättesaadavaks Lingil klikates avaneb uus akendirektiivi 2009/101/EÜ tähenduses.

Lisateavet Euroopa tasandi äriregistrite ja liikmesriikide äriregistrite kohta leiate asjaomastelt lehekülgedelt.


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.

Viimati uuendatud: 30/06/2015