Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Търговски регистри на европейско равнище


В този раздел се описва накратко сътрудничеството между търговските регистри на европейско равнище.


Взаимно свързване на търговските регистри в ЕС

След приемането на Връзката отваря нов прозорецДиректива 2012/17/ЕС на равнището на ЕС се изгражда система за взаимно свързване на търговските регистри, в рамките на съвместна инициатива с участието на всички държави членки на ЕС и Европейската комисия.

Системата е известна като Система за взаимно свързване на бизнес регистрите (BRIS). След като бъде въведена BRIS, тя:

  • ще осигури достъп на равнището на ЕС до информация за дружествата, регистрирани в държавите членки, и
  • ще позволи за първи път осъществяване на електронна връзка между всички търговски регистри в ЕС. Те ще могат да обменят информация във връзка с чуждестранните клонове и трансграничните сливания на дружества.

Благодарение на BRIS гражданите, предприятията и националните органи ще могат да търсят, чрез Европейския портал за електронно правосъдие, информация, подадена от дружествата в националните регистри. Наред с това, новата система ще подобри комуникацията между регистрите, позволявайки им да обменят помежду си надеждна информация за дружествата.

BRIS следва да заработи до 8 юни 2017 г.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация: 23/03/2017