Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Търговски регистри на европейско равнище


В този раздел се описва накратко сътрудничеството между търговските регистри на европейско равнище.


Взаимно свързване на търговските регистри в ЕС

От юни 2017 г. търговските регистри във всички държави — членки на ЕС, са взаимно свързани.

Това означава, че:

  • можете да търсете информация за дружества, регистрирани в която и да е държава — членка на ЕС, Исландия, Лихтенщайн или Норвегия;
  • регистрите могат да обменят информация за чуждестранни клонове и трансгранични сливания на дружества.

Тази система – Система за взаимно свързване на бизнес регистрите (BRIS) – е съвместна инициатива на правителствата на държавите— членки на ЕС, и Европейската комисия.

Правно основание

Връзката отваря нов прозорецДиректива 2017/1132/EС

Връзката отваря нов прозорецРегламент (EС) 2015/884


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация: 06/10/2020