Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Įmonių registrai Europos lygmeniu


Šiame skirsnyje trumpai pristatomas verslo registrų bendradarbiavimas Europos lygmeniu.


ES verslo registrų sąveika

Priėmus Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasDirektyvą 2012/17/ES, ES lygmeniu kartu dalyvaujant visoms ES valstybėms narėms ir Europos Komisijai diegiama verslo registrų sąveikos sistema.

Ši sistema žinoma kaip verslo registrų sąveikos sistema (angl. Business Registers Interconnection System, BRIS).
. Ją įdiegus, BRIS:

  • užtikrins ES lygmens prieigą prie informacijos apie valstybėse narėse registruotas bendroves ir
  • pirmą kartą sudarys sąlygas elektroniniam visų ES verslo registrų ryšiui. Jie galės keistis informacija apie užsienio filialus ir tarpvalstybinius bendrovių susijungimus.

Įdiegus BRIS piliečiai, įmonės ir nacionalinės valdžios institucijos galės per e. teisingumo portalą ieškoti informacijos, kurią bendrovės pateikė nacionaliniams registrams. Be to, naujoji sistema pagerins informacijos keitimąsi tarp registrų, sudarydama jiems galimybę vieniems su kitais keistis patikima informacija apie bendroves.

BRIS turėtų pradėti veikti iki 2017 m. birželio 8 d.


Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.

Paskutinis naujinimas: 23/03/2017