Търговски регистри в държавите-членки

Търговските регистри в Европа предлагат редица услуги, които могат да бъдат различни в различните държави членки.


При все това, основните услуги, предлагани от всички търговски регистри, са регистрация, преглед и съхранение на информация за дружествата, като например правна форма, седалище, капитал и правни представители, както и предоставяне на публичен достъп до тази информация.

За по-подробна информация относно регистрите в държавите членки, както и в Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, изберете един от флаговете от менюто вдясно на екрана.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация: 24/01/2019

Търговски регистри в държавите-членки - Международни

Информация за търговските регистри има така също за държавите от Европейското икономическо пространство, които не са държави — членки на ЕС.


Норвегия

Исландия

Лихтенщайн
Норвегия

Центърът на регистрите, гр. Brønnøysund, е държавен орган в структурата на Министерството на търговията, промишлеността и рибарството. Регистърът на търговските предприятия е един от 14-те национални регистъра, които се водят от Центъра на регистрите, гр. Brønnøysund.

В Норвегия всички норвежки и чуждестранни търговски предприятия се регистрират в търговския регистър. Регистърът гарантира правна защита и финансов надзор. Центърът представлява важен източник на информация за всеки, който се нуждае от точни данни за участниците в норвежката промишленост.

Какво предлага норвежкият търговски регистър?

В Норвежкия регистър на търговските предприятия се предоставя информация за регистрираните предприятия. На уебсайта на Центъра на регистрите, гр. Brønnøysund, имате достъп до основната информация посредством търсачката. Информация от търговския регистър се включва в обявленията, а допълнителна информация и извлечения може да се поръчат от онлайн магазина и чрез Европейския търговски регистър (ЕТР).

В основната информация се включва:

 • идентификационен номер на дружеството,
 • наименование на дружеството, служебен адрес и други адреси,
 • дата на създаване на дружеството,
 • устав на дружеството и тип на дейността,
 • органи на дружеството,
 • информация за несъстоятелност.

Обявления:

В търговския регистър се обявяват всички значими обстоятелства за дадено дружество. В него се обявява регистрирането на ново дружество, регистрирането на важни промени в дружеството, както и прекратяването или заличаването на дружество. Съхраняването на данни за обявленията в базата данни, която позволява търсене, започва от 1 ноември 1999 г. Връзката отваря нов прозорецВерсията на обявленията на английски език е въведена през месец август 2006 г.

Допълнителната информация, която може да се поръча срещу заплащане, е под формата на извлечения и удостоверения като:

 • удостоверение за регистрация,
 • годишни отчети.

Безплатен ли е достъпът до търговския регистър?

Целият обем основна информация, до която има достъп чрез нашата търсачка, и информацията от базата данни на обявленията, е безплатна. За някои услуги като извлечения и удостоверения се заплаща такса.

Как да търсим в норвежкия търговски регистър?

Основната информация за търговските дружества, която се вписва в търговския регистър, е на разположение на Връзката отваря нов прозорецуебсайта на Центъра на регистрите, гр. Brønnøysund. В Връзката отваря нов прозорецбазата данни на обявленията е възможно да се търси по наименование или идентификационен номер на дружество.

До каква степен може да се разчита на документите в регистъра?

Трети лица могат да се позовават на информацията в регистъра на търговските дружества, тъй като тази информация за даденото дружество правно валидна. Вписаната информация се смята, че е станала известна на третите лица. Това важи както за самата информация, така и за актовете, които представляват основанието за вписване. На практика това означава, че третото лице следва да проверява вписаната информация за дадено дружество преди да развива стопанска дейност с него.

Правилата относно това до каква степен трето лице може да се позовава на информацията, вписана в регистъра на търговските предприятия на Норвегия, се съдържат в Закона за регистриране на търговските предприятия, раздел 10-1. Правилата може да бъдат обобщени накратко с това, че вписаната информация се смята, че е станала известна на третите лица.

По-подробното обяснение е че, при случаи, в които дадена законова разпоредба определя правното положение на третото лице, що се отнася до това дали е знаело или не за дадено обстоятелство, се приема, че информацията, която е вписана в регистъра на търговските дружества, е станала известна на третото лице.

Що се отнася до обстоятелства, за които до регистъра е трябвало да бъде изпратено уведомление за вписване (но такова не е било изпратено), и тези обстоятелства противоречат на вписаната информация, споменатите обстоятелства не могат да се противопоставят на трето лице. Изключение от това правило е ситуацията, в която третото лице е знаело или е трябвало да знае за обстоятелствата. В такъв случай третото лице няма основание да твърди, че може да се позовава на вписаната информация.

История на норвежкия търговски регистър

Норвежкият регистър на търговските предприятия е създаден през 1988 г. и е поел функциите на почти 100 предишни местни търговски регистъра.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецЗакон за регистрацията на търговските предприятия на норвежки език

 Исландия

Какво предлага исландският търговски регистър?

Регистърът на дружествата е подразделение на Дирекция „Вътрешни приходи“ от 2003 г. и управлява публична база данни, съдържаща информация за следните субекти:

 1. физически лица, дружества и други субекти, които се занимават със стопанска дейност;
 2. институции и държавни дружества;
 3. институции и дружества, притежавани от общини;
 4. асоциации, организации и субекти, различни от физически лица, които се занимават с управление на активи или изпълняват данъчни задължения;
 5. други дейности, за които от Дирекция „Вътрешни приходи“/регистъра на дружествата по някаква причина се счита, че е необходимо да бъдат регистрирани в публичната база данни.

Следната информация за горепосочените субекти е предмет на вписване в регистъра, по целесъобразност:

 1. наименование;
 2. идентификационен номер, адрес;
 3. правна форма;
 4. дата на създаване;
 5. име, адрес и идентификационен номер на директорите;
 6. код на дейността (номер по ISAT);
 7. ликвидация;
 8. други обстоятелства, които по закон трябва да бъдат вписвани.

При регистрацията от регистъра се издава единен идентификационен номер на субекта.

Съдържащата се в регистъра на предприятията информация се предоставя на публичните органи, дружествата и физическите лица в съответствие с наредба на министъра за обхвата на информацията и таксите.

Безплатен ли е достъпът до търговския регистър?

Данните за наименованието, адреса, правната форма, кода по ISAT и ДДС номера представляват безплатна информация, която е обществено достъпна на уебсайта на Дирекция „Вътрешни приходи“/ регистъра на дружествата.

За допълнителна информация се заплаща и да се надяваме, че услугата ще бъде на разположение чрез нашия онлайн магазин през 2016 г.

Как да търсим в исландския търговски регистър?

На уебсайта на Връзката отваря нов прозорецДирекция „Вътрешни приходи“ може да се търси информация, която е безплатна. За съжаление информацията е все още само на исландски език. До отварянето на онлайн магазина през следващата година за допълнителна информация следва да се установява връзка със службата по телефон или ел. поща.

История на исландските търговски регистри

До 1980 г. дружествата са регистрирани от местните комисари в цяла Исландия. През 1980 г. е създаден специален регистър дружествата с ограничена отговорност, като идентификационните номера на тези дружества се издават от Исландския статистически институт. Считано от 1997 г., всички търговски дружества, различни от събирателните дружества, се регистрират в Регистъра на предприятията, а от 2014 г., там се извършва регистрация на всички дружества. Така в Исландия вече има само един официален търговски регистър — регистърът на предприятията.

 Лихтенщайн

Търговският регистър (Handelsregister) на Лихтенщай се води за цялата държава. Търговският регистър се води от Службата по въпросите на правосъдието (Amt für Justiz) във Вадуц.

Търговският регистър е публичен и се приема за точен. Основната цел е с регистъра да се гарантира правната сигурност на търговията чрез оповестяване на правоотношенията, ръководени от частното право, по-специално обстоятелствата, свързани с физически и юридически лица, които се занимават със стопанска дейност, когато става дума за отговорност и пълномощие за действие.

Какво предлага търговският регистър?

Търговският регистър съдържа информация за всички регистрирани правни субекти с адрес на управление в Княжество Лихтенщайн, както и за лихтенщайнските поверителни фондове (Treuhänderschaften). Наред със съответните придружаващи документи, информацията включва данни и правоотношения, някои от които се вписват в регистъра задължително по силата на закона, а други се вписват доброволно.

В търговския регистър се подават така също документи за нерегистрирани фондове, както и данни, отнасящи се до фондации (Stiftungen), които не са регистрирани.

Безплатен ли е достъпът до търговския регистър?

За достъп до търговския регистър се заплаща такса.

Частична информация за всички вписани в регистъра правни субекти и друга правна информация може да се намери безплатно в индекса на дружествата в регистъра (Firmenindex) чрез връзката Връзката отваря нов прозорецhttp://www.oera.li/hrweb/ger/firmensuche_afj.htm, а заверено пълно извлечение може да се поръча срещу заплащане чрез същата връзка.

Как да търсим в лихтенщайнския търговски регистър?

Търговският регистър е публичен, в това число оповестените данни и придружаващите актове.

Индексът на дружествата (Firmenindex) може да се използва за търсене на регистриран правен субект по неговото наименование или търговско име, както и по неговия регистрационен номер.

До каква степен може да се разчита на информацията в регистрите?

Съгласно член 3а от Директива 2009/101/ЕО, изменена от Директива 2012/17/ЕС, се изисква държавите членки да предоставят информация, разясняваща разпоредбите от националното право, съгласно които трети лица могат да се позовават на посочените в член 2 актове и данни на дружествата. В Решението на Съвместния комитет на ЕИП от 8 октомври 2013 г. е посочено, че Директива 2012/17/ЕС следва да бъде включена в Споразумението за ЕИП.

Вписаните обстоятелства в търговския регистър се обнародват своевременно и в тяхната цялост от Службата по въпросите на правосъдието в Официален вестник (член 956, параграф 1 от Закона за лицата и дружествата (Personen- und Gesellschaftsrecht, PGR), освен когато в законодателството е предвидено, че се изисква само частично обнародване или обнародване на извлечения). Официалното обнародване в Княжество Лихтенщайн се извършва в електронен Официален вестник (Amtsblatt) (член 16 от Закона за обнародването (Kundmachungsgesetz).

Всяко добросъвестно лице може да се позове на вписаните обстоятелства, измененията и заличаванията в търговския регистър. Съдържанието на вписване, изменение или заличаване може да се противопостави на регистрираното лице, при условие че лицето ги е предоставило по желание (член 948, параграфи 1 и 2 от PGR).

Що се отнася до трети лица, вписването на обстоятелства в търговския регистър поражда действие, считано от деня, следващ деня на обнародване на вписаното обстоятелство, винаги при условието за наличие на правно изискване за обнародване (член 947, параграф 2 от PGR).

Съгласно член 949 от PGR вписването в търговския регистър има силата на оповестяване и след като вписването породи действие по отношение на трети лица, съответното лице няма повече право да се позовава на това, че не е знаело за вписаните обстоятелства. Ако обаче е имало изискване определено обстоятелство да бъде вписано и въпросното обстоятелство не е вписано, то може да се противопостави на трето лице само ако бъде доказано, че третото лице е знаело за него.

История на търговския регистър

Данните в лихтенщайнския търговски регистър първоначално са записвани на каталожни карти. Всички текущи данни, както и голяма част от архивните данни вече са на разположение в електронен вид.

Допълнителна информация

Вписаните обстоятелства в търговския регистър се обнародват в изисквания по закон формат в електронния вестник и трети лица могат да се позовават на тях едва от деня, следващ този, на който са били обнародвани. В случай на несъответствие между вписани данни в регистъра и обнародваната информация, вписаното обстоятелство в регистъра има предимство.

Обнародване и действие на вписванията в търговския регистър

Публичен характер на търговския регистър

Търговският регистър е публичен, в това число оповестените данни и придружаващите актове. Всеки има достъп до вписванията. Няма ограничения за достъпа до документи в регистъра, касаещи акционерни дружества (Aktiengesellschaften), командитни дружества с акции (Kommanditaktiengesellschaften) и частни дружества с ограничена отговорност (Gesellschaften mit beschränkter Haftung). За достъп до документи на образувания с други правни форми заявителят трябва да докаже законен интерес (член 953 от PGR).

Обнародване на вписани обстоятелства

Вписаните обстоятелства в търговския регистър се обнародват своевременно и в тяхната цялост от Службата по въпросите на правосъдието в Официален вестник, освен когато в законодателството е предвидено, че се изисква само частично обнародване или публикуване на извлечения). Всички актове и данни, които по закон трябва да бъдат подадени и обнародвани, се публикуват по един и същ начин (член 956 и сл. от PGR). Обнародваната информация пряко противопоставима на всяко лице, считано от края на деня, на който е обнародвана.

Обявленията за акционерни дружества (Aktiengesellschaften), командитните дружества с акции(Kommanditaktiengesellschaften) и частни дружества с ограничена отговорност (Gesellschaften mit beschränkter Haftung) са под формата на публикувано в Официален вестник позоваване на вписаните обстоятелства и на придружаващите актове и данни. Същото важи и за всеки правен субект, осъществяващ дейност с търговска цел. В останалите случаи обявленията са под формата на препратка към вписаните обстоятелства в регистъра (член 957 от PGR).

Действие на вписаните обстоятелства в отношенията с трети лица

Що се отнася до трети лица, вписването в търговския регистър е поражда действие в деня, следващ деня на обнародване на вписването, винаги при условието за наличие на правно изискване за обнародването (член 947, параграф 2 от PGR).

Що се отнася до акционерните дружества (Aktiengesellschaften), командитни дружества с акции (Kommanditaktiengesellschaften) и частни дружества с ограничена отговорност (Gesellschaften mit beschränkter Haftung), обстоятелство, което е вписано и обнародвано, не може да се противопоставя на трето лице, ако то се отнася до законна сделка, осъществена в рамките на петнадесет дни след датата, на която вписването е влязло в сила, и третото лице може да докаже, че не е знаело за него и не е можело да се очаква, че знае за него (член 949, параграф 1, буква а) от PGR).

След като вписването породи действие спрямо трети лица, дадено лице повече не може да възразява на основание, че не е знаело за вписаното обстоятелство (член 949, параграф 1 от PGR).

Вписванията в търговския регистър представляват пълно доказателство за фактите, които удостоверяват, освен ако се докаже, че те са неверни (член 949, параграф 3 от PGR).

Несъответствия между представените вписани данни и обнародваните

В случай на несъответствие между вписването в регистъра и обнародваната информация, вписването в регистъра има предимство, а след това е обнародваната информация, като на последно място е съдържанието на придружаващите актове. В случай на несъответствие между вписани обстоятелства в регистъра и обнародваната информация, добросъвестни трети лица също могат да се позовават на обнародваната информация срещу лицето, за което е извършено вписването (член 959, параграфи 2 и 3 от PGR).

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецЗакон за лицата и дружествата (Personen- und Gesellschaftsrecht, PGR) от 20 януари 1926 г. (обн. LGBl. 1926 г., бр. 4)

Връзката отваря нов прозорецЗакон за обнародването (Kundmachungsgesetz) от 17 април 1985 г. (обн. LGBl. 1985 г., бр. 41)

Връзката отваря нов прозорецНаредба за Официален вестник (Amtsblattverordnung ) от 4 септември 2012 г. (обн. LGBl. 2012 г., бр. 284)


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация: 20/05/2019

Търговски регистри в държавите-членки - Белгия

Настоящият раздел предоставя кратка информация за търговския регистър на Белгия.


Каква информация може да бъде намерена в търговския регистър на Белгия?

Белгийският регистър на дружествата — Централна база данни за дружествата (ЦБДД) (Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) / Kruispunktbank van Ondernemingen (KBO) се води и поддържа от подразделение към Връзката отваря нов прозорецФедералната публична служба по икономика. Той беше създаден за опростяване на административното обслужване и осигуряване на способ за единно идентифициране на предприятията. ЦБДД обхваща всички предприятия и по закон те са задължени да се регистрират. Обособените части на предприятията също се вписват в регистъра. Те представляват адресите, на които или от които предприятието осъществява дейността си. ЦБДД съдържа също така връзки към други бази данни. В нея са включени не само предприятията, но и другите юридически лица. Предприятията — физически лица (еднолични търговци), публичните предприятия, а в определени случаи и чуждите предприятия също се включват в тази база данни.

Безплатен ли е достъпът до търговския регистър на Белгия?

Всеки може да се запознае безплатно с публичните данни за предприятията чрез интернет-страницата за публично търсене („Public Search“).

Тази търсачка дава възможност за търсене на предприятия или обособени части на предприятия чрез използване на различни критерии за търсене. На разположение е и безплатен файл, наречен „Open Data“, който може да бъде използван многократно след регистриране на заинтересованото лице. Предлагат се също и уеб-услугите на функцията „Public Search“, които позволяват интегриране в приложенията на потребителя на голяма част от публично достъпните данни. Тази услуга обаче се заплаща.

Как се правят справки в търговския регистър на Белгия?

Функцията „Public Search“ дава възможност за търсене на данни за всички предприятия, независимост дали те са все още действащи или са прекратили дейността си, дали са юридически лица или еднолични търговци, както и данни за техните обособени части.

Каква информация може да бъде намерена?

За предприятията:

 1. регистрационен номер на предприятието,
 2. учредителен акт,
 3. актуално положение,
 4. дата на учредяване,
 5. фирма,
 6. седалище,
 7. телефонен номер,
 8. факс,
 9. адрес на електронна поща,‑
 10. уебсайт,
 11. правна форма,
 12. брой на обособените части на предприятието,
 13. органи на управление,
 14. професионална компетентност и основни познания в областта на управлението, за които са представени доказателства,
 15. качества,
 16. получени разрешения,
 17. видове дейност (за целите на ДДС и социалното осигуряване),
 18. финансова информация,
 19. връзки с други предприятия,
 20. връзки с външни източници на информация (Moniteur belge — белгийският Държавен вестник, Banque nationale de Belgique — Националната банка на Белгия и регистъра на работодателите към службата за социално осигуряване ONSS).

За обособените части на предприятието:

 1. регистрационен номер на предприятието,
 2. учредителен акт,
 3. номер на обособената част на предприятието,
 4. дата на учредяване,
 5. наименование на обособената част на предприятието,
 6. адрес,
 7. телефонен номер,
 8. факс,
 9. адрес на електронна поща,
 10. уебсайт,
 11. получени разрешения,
 12. извършвана дейност (за целите на социалното осигуряване) и (не)търговска дейност.

Каква е степента на достоверност на данните, съдържащи се в регистъра?

Дружествата са задължени да публикуват определена информация и определени документи. С това се цели да се гарантира противопоставимостта им спрямо трети лица. В Белгия това става чрез публикуване на съответната информация и документи в Държавен вестник (Moniteur belge), а публикуването на годишните счетоводни отчети става чрез Централната служба за счетоводните баланси към Националната банка на Белгия (Centrale des bilans/Balanscentrale). Член 76 от Кодекса за дружествата (Code des sociétés) съдържа разпоредбите относно противопоставимостта на документите и информацията след тяхното публикуване.

Съгласно член 76 от Кодекса за дружествата документите и информацията, чието оповестяване се изисква по закон, са противопоставими на трети лица едва от деня на публикуването им под формата на откъси или чрез упоменаването им в приложенията на Държавен вестник, освен ако дружеството докаже, че третото лице е знаело за тях преди тази дата.

Третите лица могат обаче да се позовават на документи, които не са били публикувани.

При сделки, извършени преди шестнадесетия ден след деня на публикацията, документите не могат да бъдат противопоставени на третите лица, които докажат, че им е било невъзможно да узнаят за тези документи.

В случай на несъответствие между внесения текст и текста, публикуван в приложенията на Държавен вестник, последният не може да бъде противопоставен на трети лица. Третите лица могат обаче да се позовават на него, освен ако дружеството докаже, че те са били запознати с внесения текст.

В случай на несъответствие между документите, които е трябвало да бъдат съставени на официален за държавата език, и техен превод на един или повече официални езици на ЕС, внесен доброволно, доброволно публикуваният превод е непротивопоставим на трети лица. Третите лица могат обаче да се позовават на доброволно публикуваните преводи, освен ако дружеството докаже, че те са били запознати с текста, посочен в член 67, алинея 1, параграф 2 от Кодекса за дружествата, който визира заверените копия на автентични документи, копията или оригиналите на документи с частна заверка на подписа и извлеченията (независимо дали са в електронна или друга форма), които трябва да бъдат внесени в деловодството на търговския съд.

На интернет страницата „Public Search“ на ЦБДД към данните на предприятията е добавена пряка връзка към публикациите в Държавен вестник (Moniteur belge) и към Централната служба за счетоводните баланси към Националната банка на Белгия.

Начин на търсене

Тази връзка ще Ви отведе до интернет страницата за публично търсене — Връзката отваря нов прозорецPublic Search.

Има четири различни възможности за търсене, разделени чрез табове:

 • търсене по номер (ако знаете номера на предприятието или номера на обособената му част),
 • търсене по фирма,
 • търсене по адрес,
 • търсене по дейност.

Интернет страницата е достъпна на четири езика — английски, немски, нидерландски и френски.

Обща информация за ЦБДД можете да намерите чрез Връзката отваря нов прозорецуебсайта на Федералната публична служба по икономика (раздел „Предприятия и независими професии“ (Entreprises et Indépendants) — рубрика „Централна база данни за дружествата“ (Banque carrefour des Entreprises).

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецЕвропейски търговски регистър, Връзката отваря нов прозорецФедерална публична служба „Правосъдие“, Връзката отваря нов прозорецФедерална публична служба по икономика, МСП, средни класи и енергетика


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 18/01/2017

Търговски регистри в държавите-членки - България

Настоящият раздел прави преглед на търговските регистри и на регистъра Булстат в България. България предоставя гаранции, че тези регистри съответстват на принципите за публичност, прозрачност и сигурност на информацията.


Какво предлага българският търговски регистър?

Връзката отваря нов прозорецБългарският търговски регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) се администрира от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието. В ТРРЮЛНЦ се вписват търговци, клонове на чуждестранни търговци, юридически лица с нестопанска цел и клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел и свързаните с тях обстоятелства, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване.. В ТРРЮЛНЦ цел се обявяват и актове, които се отнасят до търговците, клоновете на чуждестранни търговци, юридическите лица с нестопанска цел и до клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел, за които е предвидено със закон, че подлежат на обявяване.

Търговският регистър и регистърът на юридическите лица с нестопанска цел е обща електронна база данни, съдържаща обстоятелствата, вписани по силата на закон, и актовете, обявени по силата на закон, за търговците и клоновете на чуждестранни търговци, юридическите лица с нестопанска цел и клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел. За търговец и клон на чуждестранен търговец и за юридическо лице с нестопанска цел и клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел се води дело в електронна форма. В делото се прилагат заявленията, документите, удостоверяващи вписаните обстоятелства, обявените актове и други документи, които могат да съдържат и лични данни за идентифицирането на лицата, представляващи или управляващи търговеца или юридическото лице с нестопанска цел.

Безплатен ли е достъпът до българския търговски регистър?

Търговският регистър и регистърът на юридическите лица с нестопанска цел са публични. Всеки има право на свободен и безплатен достъп до базата данни, съставляваща регистрите. Агенцията по вписванията осигурява регистриран достъп до делото на търговеца или на юридическото лице с нестопанска цел, като този достъп може да бъде предоставен в териториалните звена на агенцията след представяне на молба и документ за самоличност. Лицето, поискало достъп по електронен път, следва да се идентифицира чрез електронен подпис или чрез цифров сертификат, издаден от агенцията, а в случаите на служебен достъп - по реда на специална наредба. Агенцията по вписванията осигурява свободен и безплатен достъп до вписаните обстоятелства и обявените актове и чрез системата за взаимно свързване на регистрите.

Как да търсим в българския търговски регистър?

Търговският регистър е достъпен 24 часа в денонощието на електронен адрес Връзката отваря нов прозорецhttp://www.brra.bg/.

Всеки може да извърши справка за наличието или липсата на вписано обстоятелство или обявен акт в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

На портала на ТРРЮЛНЦ може да се извършват справки по следните критерии:

 • Фирма/наименование или ЕИК на търговец, клон на чуждестранен търговец, юридическо лице с нестопанска цел и клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел ;имена или ЕГН, съответно фирмата, или ЕИК на съдружника или едноличния собственик на капитала на търговски дружества;
 • имена или ЕГН, съответно фирмата/наименование, или ЕИК на член на органите на юридическо лице – търговец или юридическо лице с нестопанска целделото на отделния търговец, клон на чуждестранен търговец, юридическо лице с нестопанска цел и клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел, и на неговите праводатели и правоприемници може да се извършват справки по всяко вписано обстоятелство или обявен акт.

Създадена е и възможност за предоставяне на базата данни на ТРРЮЛНЦ, след получаването и потребителят може да извършва справки по зададени от него критерии. Таксата за получаване на цялата база данни е 100 лева годишно (Тарифа за държавните такси събирани от АВ), за държавните органи предоставянето на базата данни е безплатно.

Създадена е възможност за издаване на удостоверения, както на гише в АВ, така и по електронен път.(такси се събират съгласно Тарифа за държавните такси събирани от АВ

Създадена е възможност за издаване на преписи от представените документи в регистъра, както на гише така и по електронен път. (такси се събират съгласно Тарифа за държавните такси събирани от АВ).

До каква степен може да се разчита на документите в регистъра?

Република България е възприела принципите, регламентиращи действието на вписването и на заличаването на обстоятелства в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и на обявяването на актове относно търговци/ЮЛНЦ, от съответно относимата уредба на ниво ЕС. Уредбата на национално ниво се съдържа в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ) и вТърговския закон.

Съгласно разпоредбите на ЗЗТРРЮЛНЦ вписаното обстоятелство се смята, че е станало известно на третите добросъвестни лица от момента на вписването. До изтичането на 15 дни от вписването то не може да се противопостави на трети лица, които докажат, че им е било невъзможно да го узнаят. Третите лица могат да се позовават на подлежащо на вписване обстоятелство, макар вписването още да не е извършено, освен ако в законодателството изрично се предвижда то да породи действие след вписването. В случай, че бъде извършено заличаване на вписване, същото прекратява занапред действието на вписването. Представените в ТРРЮЛНЦ актове се смята, че са станали известни на третите лица от момента, в който са били обявени.

Третите добросъвестни лица могат да се позовават на вписването, както и на обявяването, дори ако вписаното обстоятелство, съответно обявеният акт, не съществува. По отношение на третите добросъвестни лица невписаните в регистъра обстоятелства се смятат несъществуващи.

История на българския търговски регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Реформата в регистърното производство започва на 1 януари 2008 г., когато влиза в сила Законът за търговския регистър и се започва да функционира електронен регистър, в който се вписват търговците и клоновете на чуждестранни търговци Предвидено бе търговците да се пререгистрират в срок до 31 декември 2011г.

От 01.01.2018г. съгласно чл. 17 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Агенцията по вписванията води регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. В § 25, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗЮЛНЦ е предвидено, че юридическите лица с нестопанска цел, вписани в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при окръжните съдилища имат възможност да подадат заявление за пререгистрация в Агенция по вписванията в срок до 31 декември 2020г.Двата регистъра са обща електронна база данни.

В резултат на реформата:

 1. Регистърното производството е изнесено извън съдебната система и понастоящем се извършва от административен орган - Агенцията по вписванията.
 2. Всички регистри към 28 – те окръжни съдилища бяха консолидирани в една унифицирана и централизирана електронна база данни. Базата данни включва обстоятелствата, които подлежат на вписване и актове, които подлежат на обявяване, както и електронен вид на всички подадени документи, издадени откази, дадени указания и фирмени дела.
 3. Принципът за публичност на информацията е от фундаментално значение за процедурата на вписване.
 4. Процедурата по вписванията се изпълнява въз основа на формуляри за заявления от различен вид. Видът заявление зависи от вида на търговец или юридическо лице с нестопанска цел, както и от обстоятелствата, които се целят да бъдат вписани.

Как се подават заявления до търговския регистър?

Заявления могат да се подават както на гише във всяка служба по регистрация в Агенция по вписванията, така и по електронен път чрез портала на ТРРЮЛНЦ Връзката отваря нов прозорецhttp://www.brra.bg/.

Заявления на хартиен носител могат да се подават във всяка териториална служба на Агенцията по вписванията, независимо от седалището на търговеца. Заявленията на хартиен носител се приемат от службите по регистрация, сканират се и се запазват като приложения към информационната система на ТРРЮЛНЦ. Приложените документи трябва да бъдат оригинал или копие, заверено от заявителя или от нотариус.

Електронни заявления могат да бъдат подавани по всяко време чрез портала на ТРРЮЛНЦ.

Как се прави преглед на подадени заявления?

Всяка постъпила в информационната система на ТРРЮЛНЦ входяща регистрация (заявление, акт на съда, искане за изправяне на грешка, искане за назначаване на вещи лица, проверители, контрольори и т.н.) притежава уникален входящ номер във формат „ггггммддччммсс” (година, месец, ден, час, минута, секунда). След като заявлението, акта на съда или искането получи уникалния си входящ номер, то изчаква да бъде разпределено на случаен принцип от информационната система на ТРРЮЛНЦ на длъжностно лице по регистрацията (ДЛР) за разглеждане. Подадените заявления за вписване, заличаване и обявяване на актове по чл. 14 се разпределят за разглеждане на длъжностните лица по регистрацията по реда на тяхното постъпване автоматично от информационната система на ТРРЮЛНЦ. Разпределението на съответното поредно заявление или акт на съда се извършва след като длъжностно лице по регистрацията е подписало с електронния си подпис последното, разпределено му заявление и респективно е разпознато като свободно от информационната система.

Съгласно чл. 19, ал. 2 от ЗТРРЮЛНЦ длъжностното лице по регистрацията се произнася по заявленията за вписване и за заличаване и по заявленията за обявяване на актове незабавно след изтичане на три работни дни от постъпването им в регистрите, освен ако със закон е предвидено друго.. Заявленията за вписване на първоначална регистрация на търговци се разглеждат до края на следващия работен ден от постъпването им в търговския регистър, като произнасянето се извършва незабавно след разглеждане на заявлението, освен в случаите по чл. 22, ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ, когато е дадено указание. Заявленията за обявяване на годишните финансови отчети и доклади, когато това се изисква по закон, се разглеждат по реда на постъпването им отделно от другите заявления.

В зависимост от вида произнасяне, резултатът би могъл да бъде както следва:

 • указания, подписани с електронния подпис на длъжностното лице по регистрацията в момента на приключване на разглеждането на съответното заявление, които се публикуват незабавно по партидата на търговеца и биха могли да се изпълнят до изтичане на срока, предвиден в разпоредбата на чл. 19, ал. 2 от ЗТРРЮЛНЦ;
 • отказ, подписан с електронния подпис на длъжностното лице по регистрацията в момента на приключване на разглеждането на съответното заявление, който се публикува незабавно по партидата на търговеца;
 • постановено вписване, подписано с електронния подпис на длъжностното лице по регистрацията в момента на приключване на разглеждането на съответното заявление, което до изтичане на предвидения в чл. 19, ал. 2 от ЗТРРЮЛНЦ срок, се визуализира по партидата на търговеца със статус „изчаква тридневен срок”. Вписването и генерирането на номер на вписване се извършва автоматично от информационната система на ТРРЮЛНЦ след изтичането на законовоопределения срок, като номера отново се генерира в посочения по-горе формат, като годината, месецът и денят са тези на автоматичното публикуване от информационната система, а часът, минутата и секундата са тези, в които е постановено вписване от длъжностното лице по регистрацията в предходен ден.

Какво предлага българският БУЛСТАТ регистър?

Българският регистър Връзката отваря нов прозорецБУЛСТАТ съдържа информация относно:

 1. Юридически лица, които не са търговци и не са юридически лица с нестопанска цел по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, подлежащи на вписване в търговския регистър, съответно в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
 2. Клонове на чуждестранни лица, които не са търговци и не са юридически лица с нестопанска цел;
 3. Търговски представителства на чуждестранни лица по чл. 24 от Закона за насърчаване на инвестициите;
 4. Чуждестранни юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в страната, вкючително с място на стопанска дейност или определена база или обект;
 5. Чуждестранни юридически лица, чието ефективно управление е на територията на страната;
 6. Чуждестранни юридически лица, които притежават недвижимо имущество в страната;
 7. Залогодатели по смисъла на Закона за особените залози;
 8. Неперсонифицирани дружества по Закона за задълженията и договорите, вкючително тези, организирани по занаятчийски начин и осигурителни каси по чл. 8 от Кодекса по социално осигуряване;
 9. Лица, които са осигурители и не са физически лица;
 10. Клонове и поделения, както и поделения на вписаните в търговския регистър търговци;
 11. Физически лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност;
 12. Чуждестранни граждани, които не притежават единен граждански номер или личен номер на чужденец, които:
  • оказват независими лични услуги в страната, включително и чрез място на стопанска дейност или определена база или обект
  • придобиват недвижимо имущество
  • са осигурители
 13. Други физически лица – осигурители;
 14. Чуждестранни лица, които подлежат на специална регистрация по силата на материален данъчен закон, включително и когато са освободени от данък, съгласно влязъл в сила международен договор, по който Република България е страна;

Физическите и юридическите лица и други правни образувания, които действат на територията на Република България в качеството си на доверителни собственици на тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост.

Безплатен ли е достъпът до българския БУЛСТАТ регистър?

Информацията в регистър Връзката отваря нов прозорецБУЛСТАТ регистърът е публична в частта й, въведена от представените документи за данните по чл. 7, ал. 1, т. 1-7 и т. 19 и ал. 9 от Закона за регистър БУЛСТАТ. Всеки може да извършва справка за наличието или липсата на вписано обстоятелство.

История на БУЛСТАТ регистъра

Регистър БУЛСТАТ се изгражда на базата на регистъра на стопанските субекти ЕКПОУ (РСС ЕКПОУ), поддържан в Националния статистически институт (НСИ), в съответствие с чл. 6, т. 7 от Закона за статистиката. С постановление 206 от 30.10.1995 г. на Министерски съвет е утвърден Правилник за изграждането на регистъра. От 1 януари 1996 година в Република България започва да функционира Единен държавен регистър на стопанските субекти „БУЛСТАТ“. С Решение 379 на Министерски съвет от 30.07.1998 идентификационният код от Единния държавен регистър на стопанските субекти бе утвърден като Единен идентификационен код (ЕИК) за всички юридически и други единици(субекти), извършващи дейност на територията на страната. На 17.06.1999г. Народното събрание приема Закона за статистиката. Този закон определи начина за създаване, фунциониране и използване на Единния регистър за идентифициране на стопанските субекти, осъществяващи дейност на територията на Република България, наричан регистър БУЛСТАТ. Регистър БУЛСТАТ се изгражда като основен административен регистър в страната. През 2000 г. данните са предоставени чрез Връзката отваря нов прозорецинтернет страницата на регистъра.

От 11.08.2005 г. Регистър БУЛСТАТ се поема от Агенция по вписванията. В него се вписват всички юридически лица и клоновете на чуждестранни лица, които не се търговци и не са юридически лица с нестопанска цел по смисъла на ЗЮЛНЦ, подлежащи на вписване в търговския регистър, съответно в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. На вписване подлежат и лицата със свободни професии, както и тези, които се занимават със занаятчийска дейност. До 1 януари 2008 г. търговците бяха задължени в 7-дневен срок да се регистрират в Булстат, след това тази дейност се пое от търговския регистър.

Как се подават заявления до БУЛСТАТ регистъра?

Вписване и заличаване се извършват въз основа на заявление по образец.

Заявления могат да се подават както на гише във всяка служба по регистрация в Агенция по вписванията, така и по електронен път чрез портала на регистър БУЛСТАТ Връзката отваря нов прозорецhttp://www.bulstat.bg/.

Заявления на хартиен носител могат да се подават във всяка териториална служба на Агенцията по вписванията, независимо от седалището на субекта. Заявленията на хартиен носител се приемат от службите по регистрация, сканират се и се запазват като приложения към информационната система на регистър БУЛСТАТ. Приложените документи трябва да бъдат оригинал или копие, заверено от заявителя или от нотариус.

Електронни заявления могат да бъдат подавани по всяко време чрез портала на регистър БУЛСТАТ.

За регистрация в регистър БУЛСТАТ лицата, съобразно своя статут представят:

 1. препис от съдебно решение или друг документ, както следва:
  а) юридическите лица - акт за създаването им и акт, определящ лицето, което ги управлява и/или представлява;
  б) търговските представителства на чуждестранни лица по чл. 24 от Закона за насърчаване на инвестициите - документ за регистрация в БТПП;
  в) чуждестранните юридически лица - документ, удостоверяващ извършването на дейност на територията на Република България; легализиран документ, удостоверяващ възникването на чуждестранните юридически лица в съответната страна;
  г) неперсонифицираните дружества по Закона за задълженията и договорите и осигурителните каси по чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване - дружествения договор, съответно удостоверението за вписване в Националната агенция за приходите;
  д) клоновете и поделенията - акт, удостоверяващ създаването им и определящ лицето, което ги управлява и/или представлява;
  е) други лица извън посочените в букви "а" - "д", които са осигурители - документи за легитимация и/или доказващи извършването на определена дейност, когато такива се изискват от закона.
 2. заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по вписванията;
 3. декларация за истинността на заявените обстоятелства, подписана от заявителя
 4. документ за платена държавна такса по тарифа, одобрена от Министерския съвет;

Всяка постъпила в информационната система на регистъра входяща регистрация (заявление или искане за изправяне на грешка) притежава уникален входящ номер във формат „ггггммддччммсс” (година, месец, ден, час, минута, секунда).

Заявленията и исканията за вписване и заличаване се разглеждат от служител по регистрация по реда на постъпването им. Служителят по регистрация се произнася по заявленията и исканията за вписване и заличаване до края на следващия работен ден от постъпването им.

В зависимост от вида произнасяне, резултатът би могъл да бъде както следва:

 • указания, подписани с електронния подпис на служителя по регистрацията в момента на приключване на разглеждането на съответното заявление, които се публикуват незабавно по електронната партида на субекта и биха могли да се изпълнят в срок от 5 работни дни;
 • отказ, подписан с електронния подпис на служителя по регистрацията в момента на приключване на разглеждането на съответното заявление, който се публикува незабавно по електронната партида на субекта;
 • постановено вписване, подписано с електронния подпис на служителя по регистрацията в момента на приключване на разглеждането. След вписване се генерирането на номер на вписване се извършва автоматично от информационната система на регистър БУЛСТАТ в посочения по-горе формат, като годината, месецът и денят са тези на автоматичното публикуване от информационната система, а часът, минутата и секундата са тези, в които е постановено вписване от служителя по регистрация.

Онлайн справката може да се извършва по:

 • името или ЕИК, съответно ЕГН на субектите;
 • фирмено дело/година/окръжен съд;
 • номер на заявление, номер на вписване;
 • свързаност на субектите.

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 13/02/2019

Търговски регистри в държавите-членки - Чешка република

Настоящият раздел съдържа обща информация за Публичния регистър на Чешката република. Регистърът на сдруженията, Търговският регистър, Регистърът на фондациите, Регистърът на институциите, Регистърът на сдруженията на съсобственици и Регистърът на сдруженията с общественополезна цел са част от Публичния регистър.


Каква информация може да бъде намерена в чешкия Публичен регистър?

В Публичния регистър се вписва установената по закон информация, свързана с частноправните юридически лица. Общите разпоредби, които уреждат публичните регистри, се съдържат в член 120 от Закон № 89/2012 (Гражданския кодекс). По-подробните разпоредби, които уреждат Публичния регистър, воден от съдилища, се съдържат в Закон № 304/2013 за публичните регистри на юридическите и физическите лица. Част от Публичния регистър е документното хранилище (в което се съхраняват установените по закон документи, напр. дружествените договори, уставите, счетоводните отчети и т.н.).

Публичният регистър се води от регистърния съд. Публичният регистър се поддържа от Министерството на правосъдието.

В Публичния регистър се вписват следните субекти:

 • сдруженията,
 • синдикалните организации,
 • международните синдикални организации,
 • организациите на работодателите,
 • международните организации на работодателите,
 • браншовите сдружения,
 • браншовите синдикални организации,
 • международните браншови синдикални организации,
 • браншовите организации на работодателите,
 • международните браншови организации на работодателите,
 • едноличните търговци, вписани в Търговския регистър,
 • събирателните дружества,
 • командитните дружества,
 • дружествата с ограничена отговорност,
 • акционерните дружества,
 • кооперациите,
 • държавните предприятия,
 • клоновете на предприятия,
 • сдруженията с общественополезна цел,
 • фондациите,
 • даренията,
 • институтите,
 • държавно финансираните организации,
 • сдруженията на съсобственици,
 • европейските обединения по икономически интереси,
 • предприятията, собственост на чуждестранни лица,
 • европейските кооперативни дружества,
 • европейските дружества.

В Закон № 304/2013 за публичните регистри на юридическите и физическите лица е предвидено каква информация се вписва в Публичния регистър. Основната информация, която се вписва, е главно: наименованието или търговското наименование, адресът на седалището, стопанската дейност, правната форма, идентификационният номер, имената и адресът или търговското наименование и адресът на седалището на лицето, което е представителният орган по устав.

Достъпът до чешкия Публичен регистър безплатен ли е?

Публичния регистър се води електронно. Публичният достъп до него е безплатен чрез уебпортала Връзката отваря нов прозорецhttps://www.justice.cz/ и/или направо на страницата за търсене на Публичния регистър Връзката отваря нов прозорецhttps://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik. Публичният регистър е с отворен достъп за всички. Всеки може да прави справка в него и да получи копия или извлечения от него.

Как да направя справка в чешкия Публичен регистър?

Чешкият Публичен регистър разполага с модерен инструмент за търсене на информация онлайн. В Регистъра може да се търси по наименование на субекта или по идентификационен номер.

До каква степен може да се разчита на документите в Регистъра?

Оповестяване на документите

Регистърният съд оповестява вписванията, измененията и заличаванията в Публичния регистър, както и подадените документи, включително тези, които са в електронна форма, във възможно най-кратък срок след вписването или подаването им. Данните, вписани в Публичния регистър, и документите, подадени в документното хранилище се оповестяват по начин, позволяващ достъп от разстояние. Регистърният съд оповестява въпросните данни и дава възможност за получаване на официално заверен електронен препис. Така полученият документ е подписан по електронен път чрез система за квалифицирано удостоверение от съответния регистърен съд и се предлага безплатно на уебсайта на Министерството на правосъдието: Връзката отваря нов прозорецМинистерство на правосъдието на Чешката република. При поискване, регистърният съд издава заверен, пълен или частичен препис от вписването или от документите, подадени в документното хранилище, или удостоверение, потвърждаващо, че определени данни не са в Публичния регистър, освен ако заявителят изрично поиска незаверен препис. Регистърният съд издава само хартиени копия от данните, вписани в Публичния регистър, и от документите, подадени в документното хранилище, преди 1 януари 1997 г., освен ако записите на тези факти или документи вече се съхранява електронно.

Противопоставимост на документите и данните

Лицето, за което се отнася вписването, няма право да възрази, че вписването не отговаря на действителността, за да го противопостави на лице, което действа законно и добросъвестно въз основа на вписването.

Когато публикуването на данни и съдържание на документ се изисква по закон, регистрирано лице може да противопостави тези данни или съдържание на документ на трети лица само от датата на първоначалното публикуване, освен ако регистрираното лице може да докаже, че тези данни или съдържание на документ са били предварително известни на третите лица. Регистрираното лице обаче не може да се позовава на такива данни и съдържание на документ в случай на действия, извършени преди шестнадесетия ден след публикуването, ако третото лице докаже, че не е могло да знае за тях.

Третите лица винаги могат да се позовават на неоповестени данни и съдържание на документи, освен ако фактът на неоповестяването им не ги прави нищожни.

Незаконосъобразност на регистрираната информация

Ако съдържанието на вписването в Публичния регистър е в нарушение на повелителна законова разпоредба и ако не съществува друга възможност за получаване на обезщетение, регистърният съд приканва регистрираното лице да получи обезщетение. В случай на юридическо лице, което не е получило обезщетение в определения срок, съдът може служебно да издаде решение за ликвидация, ако подобна мярка е в интерес на защитата на третите лица.

Ако съществува несъответствие между текста на вписване в Публичния регистър на чешки и на чужд език или между документите, съхранявани в хранилището на чешки език, и доброволно депозиран превод на тези документи на чужд език, съгласно член 74, алинея 1 от Закона за публичните регистри на юридическите и физическите лица текстът на документа, публикуван или депозирани в хранилището на чужд език, не е противопоставим на трети лица. Трето лице може да се позовава на текста на документ, публикуван или депозиран в хранилището на чужд език, освен ако регистрираното лице докаже, че третото лице е познавало текста на вписването или съдържанието на документа, депозиран на чешки език.

Превод на Закона за публичните регистри

Министерството на правосъдието изготви неофициален превод на английски език на Закон № 304/2013 за публичните регистри на юридическите и физическите лица и за регистрацията на доверителни фондове в редакцията му, която е в сила от 1 януари 2018 г. Преводът е само с информационна цел. Само текстът на чешки език, публикуван в Сборника със закони, е автентичен. Преводът може да бъде намерен Връзката отваря нов прозорецтук.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 13/01/2020

Търговски регистри в държавите-членки - Дания

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница датски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Настоящият раздел съдържа преглед на търговския регистър на Дания.


Датски орган по въпросите на предприятията [Erhvervsstyrelsen]

История на търговския регистър на Дания

Датският орган по въпросите на предприятията е създаден на 1 януари 2012 г.

Датският орган по въпросите на предприятията има приблизително 700 служители. Преди това задачите на Датския орган по въпросите на предприятията бяха изпълнявани от Агенцията за търговията и дружествата [Erhvervs- og Selvskabsstyrelsen], Органът по въпросите на предприятията и строителството [Erhvervs- og Byggestyrelsen] и Агенцията за ИТ и далекосъобщения [IT- og Telestyrelsen].

Датският орган по въпросите на предприятията е част от Министерството на търговията и растежа на Дания [Erhvervs- og Vækstministeriet].

Какво предлага търговският регистър на Дания?

На уебсайта erhvervsstyrelsen.dk съдържа информация за всички области на дейност на органа, в това число търговския регистър на Дания на следния адрес: CVR.dk.

Уебсайтът CVR.dk е централизиран входен пункт за информация и данни за всички предприятия в Дания. Може да се намери информация както за самото предприятие (което се нарича още „юридическо лице“), така и за неговите производствени звена, независимо за какъв тип предприятие става въпрос.

За някои видове предприятия, по-специално акционерните дружества и дружествата с ограничена отговорност, се публикува по-подробна информация: счетоводни отчети, обстоятелства и сведения за предприятието и лицата, които го управляват.

Дания също е член на Европейския търговски регистър (ЕТР). Лицата, които не говорят датски език, могат да посетят Връзката отваря нов прозорецЕвропейския търговски регистър (ЕТР), за да търсят информация за датски предприятия на своя собствен език. ЕТР съдържа информация за почти всички държави в Европа.

Безплатен ли е достъпът до търговския регистър на Дания?

Безплатно може да се получи основната информация — данни и обстоятелства за дружествата, пълни сведения за дружествата и записите от централния търговски регистър [CVR-udskrifter]. Останалата фирмена информация може да бъде получена срещу заплащане, като например счетоводни отчети. Следните данни са на разположение безплатно за всички лица:

Записи в централния търговски регистър

Информация за домашен адрес на неограничено отговорен съдружник, когато този адрес е различен от адреса на дружеството, се оповестява при поискване.

Място на стопанска дейност

В „Място на стопанска дейност“ се дава информация за свързаните производствени звена, като се посочват следните данни за тях:

 • наименование, адрес и община, където се намира седалището,
 • вид на дружеството,
 • сектор, в който осъществява своята дейност,
 • брой служители.

Данни и обстоятелства за дружеството

Данните и обстоятелствата за дружеството обхващат:

 • номер от централния търговски регистър (или регистрационен номер за гренландски дружества),
 • наименование на дружеството, адрес и община, където се намира седалището,
 • наименования на дъщерни предприятия,
 • информация за борсовата котировка на дружеството,
 • правомощия за подписване,
 • статус,
 • отговорни лица (учредители, ръководство, съвет) — без адреси,
 • счетоводен период,
 • дата на последните публикувани счетоводни отчети.

Пълни сведения за дружеството

Пълните сведения за дружеството обхващат всички данни и обстоятелства за дружеството плюс:

 • предмет на дейност,
 • отговорни лица (учредители, ръководство, съвет) с адреси,
 • одит,
 • акционерен/дялов капитал,
 • дата на учредяване,
 • дати на последните три публикувани счетоводни отчета,
 • счетоводна година,
 • информация за изминали периоди.

Кратък списък на лицата

Краткият списък показва дяловите участия на дадено лице.

Разширен списък с лица

В разширения списък се изброяват всички лица, които имат дялови участия в дадено дружество.

База данни

Базата данни позволява търсенето на данни, структурирани по определени критерии.

Информацията за ползване може да бъде поръчана чрез базата данни, независимо от това дали става дума за информация за едно единствено дружество или за участието на дадено лице в дружества или за списък с дружества в рамките на даден географски район или някой отрасъл. Посредством базата данни всяко лице може да генерира извлечение или списък дори по собствени критерии. Тази процедура е проста и не отнема много време.

Групови извлечения

Групови извлечения се предлагат от централния търговски регистър. С груповите извлечения се осигурява лесен достъп до извлечение от централния търговски регистър посредством списък с номера от централния търговски регистър или номера на производствени звена. Възможно е също така да се генерират и единични извлечения.

До каква степен може да се разчита на документите в регистъра?

В член 14 от Закона за дружествата, с който в датското дружествено право се транспонира член 3 от Първата директива в областта на дружественото право, е описано до каква степен може да се разчита на записите. Член 14 от Закона за дружествата гласи:

„Приема се, че обстоятелствата стават известни на трети лица с публикуването им в ИТ системата на Датския орган по въпросите на предприятията. Първото изречение обаче не се отнася до операции, извършени преди изтичане на 16 дни от оповестяването, при условие че се докаже, че третото лице не е можело да знае за оповестените обстоятелства.

Обстоятелствата, които подлежат на регистриране и оповестяване, не могат да породят действие спрямо трети лица преди да бъдат публикувани в ИТ системата на Датския орган по въпросите на предприятията, освен ако се докаже, че третите лица са знаели за тях. Не съществуват пречки трети лица да се позовават на обстоятелства, които все още не са публикувани.“

Отговорност за точността на записите

Заявителят носи отговорност за точността на представената информация. Вж. член 8 от Наредбата за уведомленията [anmeldelsesbekendtgørelsen] и член 15, параграф 2 от Закона за дружествата. Заявителят може да носи наказателна отговорност, ако заявлението не е направено законосъобразно или ако представената информация е неточна.

Датският орган по въпросите на предприятията не проверява истинността на предоставената информация, а регистрира информацията, както му е предоставена. Това е така, независимо дали става дума за ръчно регистриране или за самостоятелно регистриране посредством уебсайта virk.dk.

Датският орган по въпросите на предприятията може да носи отговорност за вреди, причинени от използване на предоставена информация или документи, съдържащи неточности, дължащи се на организацията на работа, като например грешка при обработването.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецДатски орган по въпросите на предприятията

Връзката отваря нов прозорецЦентрален търговски регистър

Връзката отваря нов прозорецМинистерство на търговията и растежа на Дания

Връзката отваря нов прозорецЕвропейски търговски регистър (ЕТР)


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 07/11/2016

Търговски регистри в държавите-членки - Германия

Настоящият раздел на портала предоставя обща информация за Регистъра на предприятията (Unternehmensregister) на Германия.


Каква информация може да бъде намерена в германския Регистър на предприятията?

Порталът на германския Връзката отваря нов прозорецТърговски регистър (Handelsregister) се поддържа от Министерството на правосъдието на федерална провинция Северен Рейн-Вестфалия от името на другите германски федерални провинции (Länder). Порталът предоставя централизиран достъп до всички местни германски регистри на търговските дружества, на кооперациите и на сдруженията и до обявленията, които се публикуват в регистрите.

Повече информация на английски, френски, италиански, нидерландски, полски, испански и турски език може да се намери на портала на Връзката отваря нов прозорецТърговския регистър, въпреки че същинската информация в регистъра е основно на немски език.

Допълнителна информация за несъстоятелността, счетоводните/финансовите отчети и капиталовите пазари може да се намери на уебсайта на германския Връзката отваря нов прозорецРегистър на предприятията. Тази платформа е преведена на английски, френски, италиански и испански език, въпреки че същинската информация в регистъра е основно на немски език (част от информацията за капиталовите пазари е достъпна на английски и на други езици). Освен това германският Регистър на предприятията е свързан с Портала на Търговския регистър, като е възможно да се извършва търсене на данни и в двата регистъра.

Достъпът до германския Регистър на предприятията безплатен ли е?

Вписването в германския Регистър на предприятията е безплатно. Търсенето на фирми и извършването на справки в обявленията и данните за собствениците на предприятията също са безплатни. За всяка заявка на информация, свързана с конкретно дело в регистъра (напр. актуално извлечение, хронологическо извлечение, историческо извлечение или документната структура на фирмено дело), се събира такса от 4,50 EUR (за разпечатка на извлечение) или 1,50 EUR (за документната структура на фирмено дело).

Как да направя справка в германския Регистър на предприятията?

В зависимост от наличната информация, на портала на Връзката отваря нов прозорецТърговския регистър има две функции за търсене (Връзката отваря нов прозорецобикновено търсене и Връзката отваря нов прозорецразширено търсене). Уебсайтът на Връзката отваря нов прозорецгерманския Регистър на предприятията също има функция за търсене.

Колко достоверни са документите, които се съдържат в регистъра?

В член 15 от Връзката отваря нов прозорецгерманския Търговски кодекс (Handelsgesetzbuch) се съдържат националните разпоредби, които предвиждат, че третите лица могат да се позовават на актовете и данните, изброени в член 2 от Директива 2009/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за координиране на гаранциите, които държавите членки изискват от дружествата по смисъла на член 48, втора алинея от Договора, за защита на интересите на членовете и на трети лица с цел тези гаранции да станат равностойни (ОВ L 258, 1.10.2009 г., стр. 11), в съответствие с член 3, параграфи 5, 6 и 7 от тази директива.

Съгласно член 15: Дружеството може да противопостави на трето лице само фактите, които са били предварително вписани и обявени, или тези, които вече са били известни на третото лице (член 15, параграф 1 от германския Търговски кодекс). Фактите, които са били правилно вписани и обявени, са противопоставими на трети лица. Това не се отнася за правните действия, които са извършени в срок от петнадесет дни от обявяването на фактите, доколкото третото лице може да докаже, че фактите не са му били известни и не е трябвало да му бъдат известни (член 15, параграф 2 от германския Търговски кодекс).

Ако факт, който е трябвало да бъде вписан, е бил неправилно обявен, третото лице може да противопостави обявения факт на лицето, от чието име е трябвало да бъде вписан фактът, освен ако третото лице е знаело за грешката (член 15, параграф 3 от германския Търговски кодекс).

История на германския Регистър на предприятията

Цялата информация от регистъра от 2007 г. насам е достъпна в електронен формат.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецПортал на германския Търговски регистър

Връзката отваря нов прозорецРазширено търсене

Връзката отваря нов прозорецОбикновено търсене

Връзката отваря нов прозорецГермански Регистър на предприятията

Връзката отваря нов прозорецЕвропейски търговски регистър


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 29/08/2019

Търговски регистри в държавите-членки - Естония

Настоящата страница ви предоставя информация за търговския регистър и регистъра на сдруженията с нестопанска цел и фондациите на Естония.


Каква информация може да бъде намерена в търговския регистър и в регистъра на сдруженията с нестопанска цел и фондациите на Естония?

Търговският регистър и регистърът на сдруженията с нестопанска цел и фондациите се поддържат от отдела по вписванията на Окръжния съд на Тарту. Регистрите се водят от съдилищата, за да се гарантира независимостта и юридическия експертен опит на длъжностното лице по вписванията. Регистрите имат голяма правна сила и тяхната цел е да гарантират правната сигурност. Вписването в търговския регистър е противопоставимо на трети лица, освен ако третото лице е знаело или е трябвало да знае, че вписването не е достоверно. Вписването не важи по отношение на сделки, които са сключени в петнадесетдневен срок след вписването, ако третото лице докаже, че не е знаело и не е трябвало да знае за съдържанието на вписването. Добросъвестните трети лица могат да разчитат на истинността на вписванията в регистъра, например при сключването на договор да предположат, че лицето, вписано в регистъра като член на управителния съвет, разполага с правомощия да подписва дружеството.

Някои правни обстоятелства са валидни само ако са вписани в регистъра: например правомощията да подписва дружеството на член на управителния съвет могат да бъдат ограничени в устава или в договореност, сключена с члена на управителния съвет, но само ограниченията, вписани в регистъра, са противопоставими на трети лица.

Някои важни обстоятелства пораждат действие от момента, в който бъдат вписани в регистъра: например увеличението на дружествения капитал поражда действие от момента на вписването му в търговския регистър, а не от момента на вземане на решението за увеличение на дружествения капитал, нито пък от момента на плащане на вноските. Същото се отнася и за учредяването на юридическо лице, изменението на неговия устав или сливането, разделянето и преобразуването му.

Регистрите се водят в електронен формат.

Отделът по вписванията на Окръжния съд на Тарту поддържа търговският регистър на самостоятелно заетите лица, търговските дружества (акционерни дружества, дружества с ограничена отговорност, събирателни дружества, командитни дружества, търговски кооперации, европейски дружества (Societas Europaea), европейски кооперативни дружества (Societas Cooperativa Europaea) и европейски групи за териториално сътрудничество) и клоновете на чуждестранни търговски дружества със седалище в Естония.

В регистъра на сдруженията с нестопанска цел и фондациите се съдържа информация относно сдруженията с нестопанска цел и фондациите (счита се, че сдруженията с нестопанска цел включват и политическите партии и други сдружения с нестопанска цел, както и професионалните съюзи, църквите, конгрегациите, сдруженията на конгрегации и манастирите) със седалище в Естония. Регистърът на сдруженията с нестопанска цел и фондациите включва и регистъра на жилищните сдружения.

Търговският регистър и регистърът на сдруженията с нестопанска цел и фондациите съдържат за всяко самостоятелно заето лице, юридическо лице и клон на чуждестранно търговско дружество:

 • регистърен фиш;
 • фирмено дело (в търговския регистър) или публично дело (в регистъра на сдруженията с нестопанска цел, фондациите и жилищните сдружения);
 • регистърно дело.

Фирмените и публичните дела съдържат документите, които юридическо лице, самостоятелно заето лице или клон на чуждестранно търговско дружество е подало до длъжностното лице по вписванията по реда на закона, например учредителния акт или устава и други публично вписани документи. Съдебните решения, жалбите срещу съдебни решения, кореспонденцията и другите документи, които не се съхраняват във фирмените или публичните дела, се пазят в регистърното дело.

В регистърния фиш на юридическо лице, самостоятелно заето лице или клон на чуждестранно търговско дружество се вписва следната информация:

 • името или търговското наименование и идентификационния код;
 • местопребиваването или седалището и адреса на юридически лица, самостоятелно заети лица и клонове на чуждестранни търговски дружества;
 • данните за самостоятелно заетото лице и информация за спиране на неговата стопанска дейност и нейния сезонен или временен характер;
 • данните за упълномощените представители на юридически лица (членове на управителни съвети, неограничено отговорни съдружници, ограничено отговорни съдружници или трети лица с представителна власт, ликвидатори, синдици), както и договорите за представителната власт и нейния обхват за целите на представителството на юридическото лице;
 • данните за прокуриста;
 • правната форма на предприятието или вида на търговското дружество;
 • датата на приемане на устава;
 • стойността на капитала на търговското дружество;
 • посочване, че дружество с ограничена отговорност се създава без внасяне на дяловете;
 • отбелязване, че акциите или дяловете са били вписани в естонския Централен регистър на ценните книжа, или отбелязване на лицето, която поддържа регистъра на акционерите;
 • началото и края на финансовата година;
 • предвидената по закон информация във връзка с несъстоятелността;
 • посочване на сливането, разделянето и преобразуването на търговското дружество и неговото прекратяване и заличаване от търговския регистър;
 • справка за предвидените по закон вписвания, направени от длъжностното лице по вписванията, без искане за тяхното извършване от страна на предприятието;
 • данните за депозитаря на документите на ликвидирано търговско дружество;
 • целите на фондацията;
 • другата предвидена по закон информация.

Регистърните производства са охранителни граждански производства, които се разглеждат по писмен ред. Вписванията в регистрите се извършват въз основа на заявление за вписване или решение на съда, или на други предвидени по закон основания. Заявленията за вписване трябва да са подписани с електронен подпис или да бъдат нотариално заверени.

Вписванията в търговския регистър и в регистъра на сдруженията с нестопанска цел и фондациите са публични. Всеки има право да извършва справка в регистърните фишове и в документите във фирмените или публичните дела, както и да получава копия от тях. Справки в регистърните дела могат се извършват от компетентните държавни органи, съдилищата в рамките на съдебните производства и всяко друго лице, което има правен интерес.

Централната база данни на търговския регистър и на регистъра на сдруженията с нестопанска цел и фондациите се поддържа от Центъра за регистри и информационни системи. Центърът предлага и следните услуги:

Електронен търговски регистър

Електронният търговски регистър е услуга, предоставяна въз основа на базата данни на отдела по вписванията на Окръжния съд на Тарту, която отразява информацията в реално време за всички юридически лица, самостоятелно заети лица и клонове на чуждестранни търговски дружества, вписани в Естония. Електронният търговски регистър позволява:

 • безплатен достъп до регистърните фишове, информацията от общ характер и информацията за просрочени данъчни задължения;
 • извършването на справки по име, идентификационен код, населено място, сфера на дейност и др.;
 • платен достъп до годишните отчети, уставите, информацията за личните и търговските залози и др., съдържащи се във фирмените или публичните дела;
 • следене в реално време на процедурната информация за търговските дружества и на промените във фирмената информация;
 • безплатна проверка за съществуването на търговски забрани, наложени на естонски физически или юридически лица;
 • безплатен достъп до списъка на членовете на политическите партии;
 • проследяване на връзките между различните търговски дружества и лица.

Допълнителна информация относно Електронния търговски регистър може да се намери на Връзката отваря нов прозорецуебсайта на Центъра за регистри и информационни системи.

Портал за вписване на дружествата (Ettevõtjaportaal)

Порталът за вписване на търговските дружества е виртуално пространство, което позволява на физическите и юридическите лица сами да подават документи в отделите по вписванията на окръжните съдилища. През портала могат да се подават заявления за вписване на нови търговски дружества, за изменение на вече вписаните данни, за ликвидиране на търговски дружества и за заличаването им от регистъра. През портала могат да се изготвят и подават и годишните отчети. Естонските, финландските, латвийските и белгийските граждани и електронно пребиваващите в Естония могат да влизат в портала, като удостоверят своята самоличност с помощта на лична карта. Естонските и литовските граждани могат да влизат в портала, като използват услугата „Mobile-ID“. Порталът за вписване на търговските дружества се намира на Връзката отваря нов прозорецуебсайта на Центъра за регистри и информационни системи.

Европейски търговски регистър (EBR):

Европейският търговски регистър (EBR) е уеб-базирана система за справки, която предоставя официална информация за европейските търговски дружества. Справки могат да се правят на следния Връзката отваря нов прозорецуебсайт.

 • На него може да намерите информация от търговските регистри на общо Връзката отваря нов прозорец24 държави.
 • Могат да се правят справки относно търговски дружества и физически лица.
 • Връзката отваря нов прозорецСписъкът с налична информация е различен за всяка държава.
 • Данните от регистъра имат различни правни последици в различните държави.
 • Функцията за търсене може да се използва както от частни лица, така и от търговски дружества.
 • За услугата се плаща такса.

Достъпът то търговския регистър на Естония безплатен ли е?

Данните от регистъра могат да се получат в отделите по вписванията, Връзката отваря нов прозорецонлайн и в Връзката отваря нов прозорецнотариалните кантори.

Не се събират такси за онлайн справки за юридически лица, самостоятелно заети лица и клонове на чуждестранни търговски дружества, нито за информация относно съдебни производства или достъп до данните от регистърните фишове. Лица, които извършват търсене самостоятелно, не заплащат такса. Събират се обаче такси за всички други справки, в това число за достъп до хронологическите данни от регистърните фишове и до годишните отчети, уставите и други документи. Когато за дадена информация се събира такса, плащането се извършва веднага с банков превод по интернет. Абонатите, които могат да ползват разширени параметри за търсене, плащат въз основа на месечни фактури. Размерът на таксите за използване на компютърните данни от търговския регистър се определят с Връзката отваря нов прозорецнаредба на министъра на правосъдието.

За справки във вписаните в търговския регистър данни и документите във фирмените дела в нотариалните кантори се събира такса. Таксите са уредени в Връзката отваря нов прозорецЗакона за нотариалните такси.

Как да направя справка в търговския регистър на Естония?

Справки в търговския регистър и в регистъра на сдруженията с нестопанска цел и фондациите могат да се правят чрез Електронния търговски регистър на Връзката отваря нов прозорецуебсайта на Центъра за регистри и информационни системи.

Колко достоверни са документите, които се съдържат в регистъра?

На настоящата страница е обяснено как е уредено в Естония използването на данните и документите, съдържащи се в търговския регистър.

Отделът по вписванията на Окръжния съд на Тарту поддържа търговския регистър. В търговския регистър се вписват самостоятелно заетите лица, клоновете на чуждестранни търговски дружества и търговските дружества (акционерни дружества, дружества с ограничена отговорност, събирателни дружества, командитни дружества, търговски кооперации, европейски дружества (Societas Europaea), европейски кооперативни дружества (Societas Cooperativa Europaea) и европейски групи за териториално сътрудничество). Електронният регистър има голяма правна сила и неговата цел е да гарантира правната сигурност. Търговският регистър се води на естонски език.

Вписването в търговския регистър е противопоставимо на трети лица, освен ако третото лице е знаело или е трябвало да знае, че вписването не е достоверно. Вписването не важи по отношение на сделки, които са сключени в петнадесетдневен срок след вписването, ако третото лице докаже, че не е знаело и не е трябвало да знае за съдържанието на вписването. Добросъвестните трети лица могат да разчитат на истинността на вписванията в регистъра, например при сключването на договор да предположат, че лицето, вписано в регистъра като член на управителния съвет, разполага с правомощия да подписва дружеството.

Някои правни обстоятелства са валидни само ако са вписани в регистъра: например правомощията да подписва дружеството на член на управителния съвет могат да бъдат ограничени в устава или в договореност, сключена с члена на управителния съвет, но само ограниченията, вписани в регистъра, са противопоставими на трети лица.

Някои важни обстоятелства пораждат действие от момента, в който бъдат вписани в регистъра: например увеличението на дружествения капитал поражда действие от момента на вписването му в търговския регистър, а не от момента на вземане на решението за увеличение на дружествения капитал, нито пък от момента на плащане на вноските. Същото се отнася и за учредяването на юридическо лице, изменението на неговия устав или сливането, разделянето и преобразуването му.

Търговският регистър съдържа за всяко самостоятелно заето лице, юридическо лице и клон на чуждестранно търговско дружество:

 • регистърен фиш;
 • фирмено дело;
 • регистърно дело.

Фирменото дело съдържа документите, които търговско дружество, самостоятелно заето лице или клон на чуждестранно търговско дружество е подало до длъжностното лице по вписванията по реда на закона, например учредителния акт или устава и други публично вписани документи. Съдебните решения, жалбите срещу съдебни решения, кореспонденцията и другите документи, които не се съхраняват във фирменото дело, се пазят в регистърното дело.

Документите на чужд език се подават до длъжностното лице по вписванията, заедно с превода им на естонски език, удостоверен от заклет преводач или нотариус, или превода им на естонски език с нотариално заверен подпис на преводача. Предприятията не могат да се позовават на превод, който се различава от оригиналния документ. Трето лице може да се позове на превода на документ, подаден до длъжностното лице по вписванията, освен ако предприятието докаже, че третото лице е знаело за неточността на превода.

Вписванията в търговския регистър са публични. Всеки има право на достъп до информацията, съдържаща се в картотеката на регистрите, и до документите във фирмените дела, както и да получава копия от тях. Справки в регистърните дела могат се извършват от компетентните държавни органи, съдилищата в рамките на съдебните производства и всяко друго лице, което има правен интерес.

Извършването на справки в документите на делото и получаването на копия от тях може да стане чрез електронния търговски регистър или нотариус.

История на търговския регистър на Естония

Търговският регистър на Естония съдържа информация от 1 септември 1995 г. досега. Всички данни редовно се актуализират.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецЕвропейски търговски регистър (EBR)

Връзката отваря нов прозорецСправка в търговския регистър

Връзката отваря нов прозорецПортал за вписване на дружествата (Ettevõtjaportaal)

Връзката отваря нов прозорецЕлектронен търговски регистър

Връзката отваря нов прозорецОтдел по вписванията

Връзката отваря нов прозорецНотариуси


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 12/12/2019

Търговски регистри в държавите-членки - Ирландия

Настоящият раздел предоставя кратка информация за търговския регистър на Ирландия.


Каква информация може да бъде намерена в търговския регистър на Ирландия?

В Връзката отваря нов прозорецДружествения регистър (Register of Companies) се вписват определени документи, които се съхраняват и поддържат от Службата за регистрация на дружествата (Companies Registration Office) в съответствие със задълженията за заявяване на обстоятелства за вписване, произтичащи от законите за дружествата (Companies Acts) от 1963—2012 г. В Регистъра се съдържа основна информация за дружествата, като например:

 • адреса,
 • датата на учредяване,
 • датата на подаване на последната годишна декларация.

Всички документи, подадени от дружествата в съответствие със Закона за дружествата, са публично достъпни. Фирмените дела могат да бъдат закупени. В тях се съдържа извлечение от информацията в Регистъра, включително отговорните ръководители на дружеството, тежестите и списък на подадените документи.

Достъпът до ирландския Дружествен регистър безплатен ли е?

Да, достъпът до основната информация за дружествата е безплатен. За получаването на друга информация обаче се заплаща.

Как да направя справка в ирландския Дружествен регистър и регистър на дружествените наименования?

Търсенето може да бъде направено по номер на дружеството/фирмата или по наименование. Съществуват четири възможности за търсене по наименование:

 • „съдържа всички посочени думи“ търси наименованията, които съдържат всички въведени думи (препоръчителен вариант),
 • „започва с този текст“ търси наименованията, които започват със съответния текст,
 • „съдържа този текст“ търси наименованията, които съдържат съответния текст,
 • алгоритъмът „alphasort“ е низ, създаден, за да отстранява често срещани думи като „Ирландия“, „ограничена отговорност“, определителния член „the“, „и“ и др. и да изважда интервали, запетаи, тирета и др. от наименованието на дружеството. За да направите търсене с помощта на „alphasort“ и вие трябва да направите същото.

Търсенето по наименование може да бъде стеснено чрез включване на данни за адреса.

До каква степен може да се разчита на документите в регистъра?

Службата за регистрация на дружествата е централното хранилище за публичната законова информация за дружествата в Ирландия. Законът за дружествата от 2014 г. и свързаното с него законодателство са правното основание, въз основа на което дружествата са длъжни да предоставят информация на Службата за регистрация на дружествата за вписване и публикуване.

Информацията, която се съдържа в Дружествения регистър, се предоставя на Службата за регистрация на дружествата от трети лица по силата на законово задължение, включително на задължението да не се предоставя съзнателно или поради небрежност невярна информация на тази служба. Службата за регистрация на дружествата не може и не гарантира за точността на информацията, която ѝ е била предоставена от трети лица.

Във връзка с представянето на някои документи и данни съществува законово изискване направилото изявлението лице да подпише официална декларация, че то счита, че необходимите данни и документи са били надлежно подадени. В съответствие със Закона за официалните декларации (Statutory Declarations Act) от 1938 г., изменен, лице, което съзнателно прави невярна или подвеждаща официална декларация, подлежи на наказателно преследване и на наказание с глоба или с лишаване от свобода, или и с двете.

Освен това, съгласно член 876 от Закона за дружествата от 2014 г., съзнателното или поради небрежност предоставяне на невярна информация на Службата за регистрация на дружествата чрез официални формуляри се счита за престъпление.

История на търговския регистър на Ирландия

За всички дружества, които са в нормална ситуация, електронните данни в Регистъра са пълни.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецЕвропейски търговски регистър


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 10/09/2019

Търговски регистри в държавите-членки - Гърция


Каква информация може да бъде намерена в Търговския регистър на Гърция?

Търговският регистър в Гърция се нарича Общ електронен търговски регистър (Γενικό Εμπορικό Μητρώο, Γ.Ε.ΜΗ. — ОЕТР). Той е уреден със Закон № 3419/2005 (Държавен вестник, серия I, бр. 297/06-12-2005). В него се вписват всички обстоятелства и се подават документите за персоналните и капиталовите търговски дружества. Уебсайтът на Общия електронен търговски регистър е Националният бюлетин за търговска информация. Лицата или сдруженията на лица, посочени в член 1, параграф 1 от Закон № 3419/2005, трябва да бъдат вписани в Регистъра.

По-общо, на уебсайта можете да търсите вписаната информация за следните видове дружества:

а. Физически лица, които са търговци и имат място на стопанска дейност или на установяване или които извършват търговска дейност чрез основно или вторично място на установяване в Гърция.

б. Сдружения на лица, които извършват търговска дейност чрез основно или вторично място на установяване в Гърция, и всички търговски дружества, при условие че са създадени в съответствие с гръцкото право — събирателни дружества, командитни дружества (прости или с акции), граждански кооперации (които включват взаимозастрахователни сдружения и кредитни кооперации), акционерни дружества, дружества с ограничена отговорност и физически лица, които имат задължение за оповестяване в Националния бюлетин съгласно член 39 от Президентски указ от 27.11/14.12.1926.

в. Европейски обединения по икономически интереси, предвидени в Регламент (ЕИО) № 2137/85 (ОВ L 199, поправка в ОВ L 247), със седалище в Гърция.

г. Европейски дружества, предвидени в Регламент (ЕО) № 2157/2001 (ОВ L 294) със седалище в Гърция.

д. Европейски кооперативни дружества, предвидени в Регламент (ЕО) № 1435/2003 (ОВ L 207) със седалище в Гърция.

е. Лицата, посочени по-горе, чието основно място на дейност или седалище се намира в Гърция, трябва също да впишат всички свои клонове в Гърция.

ж. Чуждестранни дружества по член 1 от Директива 68/151/ЕИО (ОВ L 65), изменена с член 1 от Директива 2003/58/ЕО (ОВ L 221), чието седалище се намира в държава — членка на ЕС, трябва да впишат клоновете или представителствата си в Гърция.

з. Чуждестранни дружества, установени в държава извън ЕС, чиято правна форма е сходна с тази на чуждестранните дружества по буква ж) по-горе, трябва да впишат клоновете или представителствата си в Гърция.

и. Други физически или юридически лица или сдружения на лица, чието основно място на дейност или седалище се намира в чужбина и които не попадат в букви ж) и з), трябва да впишат всички клонове или представителства, чрез които извършват търговска дейност в Гърция.

й. Смесени предприятия.

к. Гражданските дружества по член 784 от Гражданския кодекс.

л. Физически или юридически лица или сдружения на лица, които извършват или възнамеряват да извършват стопанска или професионална дейност, без да са длъжни да станат търговци, за да упражняват тази дейност.

Какви документи и информация се вписват в Търговския регистър на Гърция?

Във фирменото дело на всеки вписан субект се съдържа следната информация:

а. Номерът по ОЕТР на дружеството, клона или представителството.

б. Службата или отделът на ОЕТР, извършил първоначалното вписване или последващото вписване и пълното име на отговорното длъжностно лице.

в. Референтният номер на молбата за вписване и регистрационния код.

г. Елементите на решението на компетентните органи или служби, които издават разрешение за извършване на определена търговска дейност или професия или разрешение за установяване или пускане в действие на предприятие или клон, ако съгласно действащото законодателство е необходимо такова разрешение за учредяване на дружество или за започване на търговска дейност.

д. Съдебните решения за обявяване на дружеството в несъстоятелност или за започване на помирително производство или на друго универсално производство за удовлетворяване на кредиторите. Фирменото дело съдържа също пълното име, пълните имена на родителите, номера на личната карта или на паспорта, датата и мястото на раждане, гражданството и домашния адрес на ликвидаторите, законовите администратори, комисарите и синдиците на дружеството.

е. Елементите на съдебните решения, с които се прекратяват, спират или отменят правните положения, посочени в буква д) по-горе.

ж. Информацията, която трябва да се публикува съгласно законодателството в областта на несъстоятелността.

з. Елементите на висящите молби за обявяване в несъстоятелност или за започване на помирително производство или на друго универсално производство за удовлетворяване на кредиторите.

и. Броят на клоновете или представителствата на дружеството в Гърция и адресът и номерът по ОЕТР на всяко от тях.

й. Номерът, адресът и координатите за връзка на клоновете или представителствата на дружеството в чужбина.

I. За капиталовите дружества със седалище в Гърция се вписва и публикува следната информация:

а) учредителният акт или уставът;

б) измененията на учредителния акт или на устава, които включват удължаване на срока на съществуване на дружеството, както и след всяко последващо изменение на учредителния акт или на устава — пълният текст с измененията към съответната дата;

в) назначаването, прекратяването на функциите и личните данни на лицата, които в качеството си на орган, предвиден по закон, или на членове на такъв орган:

аа) са упълномощени да представляват дружеството в отношенията с трети лица. Ако това се отнася за повече от едно лице, в съответното фирмено дело трябва да се посочва дали тези лица могат да действат поотделно или трябва да действат заедно;

бб) представляват дружеството пред съда;

вв) участват в управлението, надзора или контрола на дружеството;

г) най-малко веднъж годишно — размерът на записания капитал, когато учредителният акт или уставът предвиждат уставен капитал, освен ако за увеличението на записания капитал е нужно изменение на устава;

д) счетоводните документи за всяка финансова година, които подлежат на публикуване по силата на Директиви 78/660/ЕИО (ОВ L 222, 14.8.1978 г.), 83/349/ЕИО (ОВ L 193, 18.7.1983 г.), 86/635/ЕИО (ОВ L 372, 31.12.1986 г.) и 91/674/ЕИО (ОВ L 374, 31.12.1991 г.);

е) всяка промяна на седалището;

ж) прекратяването на дружеството;

з) всяко обявяване на недействителност на дружеството по съдебен ред;

и) назначаването и личните данни на ликвидаторите;

й) приключване на процедурата по ликвидация и заличаването от Регистъра.

II. Следната информация се вписва и публикува във връзка с чуждестранните дружества, посочени в член 1 от Директива 68/151/ЕИО (ОВ L 65), изменена с член 1 от Директива 2003/58/ЕО (ОВ L 221), със седалище в държава — членка на ЕС:

а) адресът на клона;

б) предметът на дейност на клона;

в) регистърът на държавата членка, в който се съхранява фирменото дело на дружеството, и регистрационният номер на дружеството в този регистър;

г) наименованието и правната форма на дружеството, и наименованието на клона, ако се различава от наименованието на дружеството;

д) назначаването, прекратяването на функциите и личните данни на лицата, упълномощени да представляват дружеството в отношенията с трети лица и в съдебните производства:

аа) ако се считат за управителен орган на дружеството по закон или за членове на такъв орган в съответствие с данните, които се оповестяват от дружеството по силата на член 2, параграф 1 от Директива 2009/101/ЕО (ОВ L 258, 1.10.2009 г.);

бб) като постоянни представители на дружеството за дейността на клона, с означаване на обхвата на правомощията им;

е) прекратяването на дружеството, назначаването на ликвидатори и техните лични данни и правомощия и приключването на ликвидацията, включително посочване на съответното вписване в регистъра на държавата членка, производството за обявяване в несъстоятелност, конкордат или всяко аналогично производство, в което участва дружеството;

ж) счетоводните документи на дружеството, съставени, проверени и оповестени в съответствие с правото на държавата членка, приложимо към дружеството съгласно Директиви 78/660/ЕИО (ОВ L 222, 14.8.1978 г.), 83/349/ЕИО (ОВ L 193, 18.7.1983 г.) и 84/253/ЕИО (ОВ l 126, 12.5.1984 г., стр. 20);

з) затварянето на клона.

Как да направя справка в Търговския регистър на Гърция?

Можете да търсите всички търговски данни на уебсайта на Връзката отваря нов прозорецОбщия електронен търговски регистър, като използвате само един от следните видове информация, свързана с дружеството:

 1. данъчният идентификационен номер (Α.Φ.Μ.) или
 2. номерът по ОЕТР (Γ.Ε.ΜΗ.), или
 3. наименованието на дружеството, или
 4. съкратеното наименование.

Достъпът до Търговския регистър на Гърция безплатен ли е?

Всички граждани имат достъп до фирменото дело на дружество в Връзката отваря нов прозорецРегистъра безплатно. Те могат също така да съхраняват в цифров формат на собствено електронно устройство и да разпечатат или по друг начин да възпроизведат всеки документ, информация или известие, оповестени на уебсайта на Регистъра, от Регистъра или от лицата, които са длъжни да направят това. Ако гражданин желае да получи официално (автентично) удостоверение или копия от документи или данни, вписани във фирменото дело в Регистъра на дадено дружество, той може да се запише безплатно на Връзката отваря нов прозорецотдел „Външни отношения“ на Регистъра.

За да бъдат получени официални удостоверения или копия от документи и данни, трябва да се плати такса чрез съответния формуляр за подаване на молби по електронен път. Удостоверенията или копията от съответните документи или данни се предоставят по два начина: по електронен път чрез приложението на отдел „Външни отношения“ на Регистъра или по пощата чрез изпращане на информацията на адреса на получателя навсякъде по света.

Как се проверява автентичността на официалните удостоверения или копия, издадени от Търговския регистър на Гърция?

Автентичността на съответните официални удостоверения или копия се проверява чрез Връзката отваря нов прозорецгръцкия Общ електронен търговски регистър.

Ако заинтересованото лице попълни референтния номер на удостоверението или копието, номера по ОЕТР на дружеството и отдела на Регистъра, издал документа, текстът на документа ще се появи.

До каква степен може да се разчита на документите в Регистъра?

Може да се разчита на документите, изброени във фирмените дела, тъй като Регистърът е единственото място за оповестяването на търговски данни и представлява „държавния[...] вестник, определен“ за целите на публикуването на търговска информация по смисъла на член 3, параграф 5 от Директива 2009/101/ЕО. Общият електронен търговски регистър е свързан с регистрите на другите държави членки, посочени в това законодателство (националните регистри), чрез централизиран набор от инструменти на информационните технологии (европейската централна платформа) като част от системата за взаимно свързване на регистрите по Директива 2012/17/ЕС. Документите и данните се вписват в Общия електронен търговски регистър след проверка от служителите на Регистъра на тяхната законосъобразност, точност, яснота и пълнота и на това дали всички необходими такси, предвидени в действащото законодателство, са били платени. Ако тази проверка не разкрие нищо, което да възпрепятства вписването, отговорният отдел на Регистъра вписва съответната информация за предприятието в Регистъра. Ако молбата, приложените документи или някой от удостоверителните документи не отговарят на условията на закона или не са точни и пълни, отговорният отдел на Регистъра призовава заинтересованото лице, в писмен вид, по факс или по електронната поща, да направи необходимите разяснения, поправки или допълнения към молбата, придружаващата документация или приложените документи в срок от пет работни дни. Срокът може да бъде удължен до един месец, ако това се налага от обстоятелствата и вида информация, която трябва да бъде вписана. Този вид срок удължава всеки друг законоустановен срок за вписване на информацията. Ако не бъде получен отговор в петдневния срок или в евентуално удължения срок или ако заинтересованото лице подаде информация, която не отговаря на законовите изисквания или която не е точна и пълна, молбата за вписване се отхвърля с мотивирано решение на отдела, а съответни такси за вписване се задържат в полза на Регистъра. За събирателните дружества и командитните дружества (прости или с акции), акционерните дружества, дружествата с ограничена отговорност, гражданските кооперации, европейските обединения по икономически интереси, предвидени в Регламент (ЕИО) № 2137/85 (ОВ L 199, поправка в ОВ L 247), със седалище в Гърция, европейските дружества, предвидени в Регламент (ЕО) № 2157/2001 (ОВ L 294), със седалище в Гърция, европейските кооперативни дружества, предвидени от Регламент (ЕО) № 1435/2003 (ОВ L 207), със седалище в Гърция, и гражданските дружества по член 784 от Гражданския кодекс вписването на обстоятелствата, декларациите, документите и друга информация в Общия електронен търговски регистър има следните правни последици:

а. Юридическите лица от посочените по-горе видове, които са в процес на учредяване, придобиват правосубектност.

б. При спазване на специалните разпоредби на действащото законодателство, уреждащи преобразуването на дружествата, предприятията, които вписват преобразуване, ще бъдат преобразувани съответно в акционерни дружества, дружества с ограничена отговорност, граждански кооперации, европейски обединения по икономически интереси, европейски дружества и европейски кооперативни дружества.

в. Учредителният акт или уставът на предприятието се изменя.

г. Сливането или разделянето настъпва в момента на вписването и преди заличаването от Регистъра на дружеството, което е погълнато или се разделя.

д. Предприятието се прекратява след решение на съдружниците/акционерите или издаването на съответния административен акт.

е. Предприятието се възобновява.

Накрая, съгласно изричната разпоредба на параграф 4 от Закон № 3419/2005 съответните вписвания в Регистъра се считат за законосъобразни и правилни.

Има ли нещо специфично, което трябва да зная за Търговския регистър на Гърция?

Уебсайтът на Общия електронен търговски регистър е „държавният вестник, определен“ за целта на публикуването по смисъла на член 3, параграф 5 от Директива 2009/101/ЕО от 16 септември 2009 г. (ОВ L 258). Общият указател на наименованията на дружествата, фирмените дела и цялата друга информация, необходима за публичното ползване на Регистъра, са публикувани на уебсайта на Регистъра. Всички граждани имат достъп до Регистъра безплатно. Те могат също така да съхраняват в цифров формат на собствено електронно устройство и да разпечатат или по друг начин да възпроизведат всеки документ, информация или известие, оповестени на уебсайта на ОЕТР, от отдел на Регистъра или от лицата, които са длъжни да направят това.

Като част от системата за взаимно свързване на регистрите Общият електронен търговски регистър: а) разменя информация по електронната поща с други национални регистри и аа) получава информация за данните, които се съхраняват в друг национален регистър относно дружествата, чието седалище се намира в една държава — членка на ЕС, а клоновете — в друга държава — членка на ЕС, и бб) предоставя информация за данните, посочени в член 6, параграфи 2a и 2b от Закон № 3419/2005, за дружествата, чието седалище или клонове се намират в Гърция, както е посочено в параграф 1, буква g) от същия закон; и б) отговаря на въпросите, зададени от отделните потребители до единна европейска електронна точка за достъп на системата за взаимно свързване на регистрите (портала) по отношение на информацията по буква а), точка бб).

Дирекция „Дружества и ОЕТР“ на генерална дирекция „Пазари“ (към Генералния секретариат за търговията и защитата на потребителите на Министерството на икономиката, развитието и туризма) е компетентна да отговаря на въпросите, зададени чрез европейския електронен портал, във връзка с документите и информацията, посочени в член 6, параграфи 2a и 2b от Закон № 3419/2005, за дружествата, чиито акции се котират на Атинската фондова борса, банките и клоновете на банки в държавите — членки на ЕС, и трети държави, акционерните застрахователни дружества и клоновете на застрахователни дружества в държавите — членки на ЕС, и трети държави, акционерните инвестиционни дружества, акционерните дружества за управление на взаимни фондове, акционерните дружества за управление на взаимни фондове за недвижими имоти, акционерните инвестиционни фондове за недвижими имоти, акционерните дружества за управление на активи и пасиви, акционерните инвестиционни предприятия и спортните (футболни и баскетболни) акционерни дружества.

Освен това, във всяка търговска камара в Гърция има създаден отдел на ОЕТР, който е компетентен, наред с другото, да отговаря на въпросите, зададени чрез европейския електронен портал във връзка с документите и информацията, посочени в член 6, параграфи 2a и 2b от Закон № 3419/2005, за всички правни форми на дружества, различни от посочените по-горе.

Важна бележка: Предоставената по-горе информация дава само обща представа, чиято цел е да информира заинтересованите страни за взаимовръзката между Търговския регистър на Гърция и другите национални регистри на държавите — членки на ЕС. По-подробна информация относно правната уредба може да бъде намерена на уебсайта на Връзката отваря нов прозорецОбщия електронен търговски регистър.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецЕлектронно оповестяване в Общия електронен търговски регистър

Връзката отваря нов прозорецЗаписване на физическите лица за услугите на Общия електронен търговски регистър

Връзката отваря нов прозорецЗаписване на предприятията за услугите на Общия електронен търговски регистър

Връзката отваря нов прозорецПроверка на автентичността на удостоверенията и копията, издадени от Общия електронен търговски регистър

Връзката отваря нов прозорецЗаконодателство във връзка с Общия електронен търговски регистър

Връзката отваря нов прозорецЦиркулярни писма за електронните услуги на Общия електронен търговски регистър и Връзката отваря нов прозорецЦиркулярно писмо за Общия електронен търговски регистър


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 03/07/2019

Търговски регистри в държавите-членки - Испания

Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици испански вече са преведени.

Длъжностните лица по регистрацията в Испания водят следните регистри:

 • регистри на недвижимата собственост (Registros de la Propiedad de Bienes Inmuebles), известни под общото наименование „Регистри за собствеността“ (Registros de la Propiedad)
 • регистри на движимата собственост (Registros de la Propiedad de Bienes Muebles)
 • търговски регистри (Registros Mercantiles)
 • регистър на общите условия по договори (Registro de Condiciones Generales de la Contratación)

Разяснения във връзка с регистрите за собствеността, а също и съответните линкове към тях можете да намерите в портала за електронно правосъдие (Е-Justice), и по-точно — в раздела, посветен на регистрите за собствеността.
Настоящата страница съдържа:

 • разяснения във връзка с търговските регистри в Испания, заедно с линковете към тях;
 • кратко описание на регистрите на движимата собственост, заедно с линковете към тях;
 • кратко описание на регистрите на общите условия по договори, заедно с линковете към тях.

Какво предлага Търговският регистър в Испания?

Правна и икономическа сигурност.

По-долу са представени по-важните особености на испанската система на Търговския регистър.

1. Предмет на Търговския регистър

1.1. Субекти, подлежащи на вписване в Търговския регистър

 • самостоятелните предприемачи
 • търговските дружества
 • гражданските сдружения
 • структурите в сферата на кредитното и застрахователното дело, както и структурите за взаимно гарантиране
 • институциите за колективно инвестиране
 • обединенията по икономически интереси
 • спестовните банки
 • пенсионните фондове
 • клоновете на посочените по-горе субекти
 • клоновете на чуждестранни дружества
 • чуждестранните дружества, които местят седалището си на испанска територия
 • всички субекти, които развиват търговска дейност, при условие че общата стойност на осъществените от тях покупки, пряко или в качеството на посредник, или продажби надвишава сумата от 600 000 евро.

1.2. Предмет на Търговския регистър

 • Документите, отнасящи се до търговските дружества. Учредителният акт на търговското дружество хронологично се явява първият документ в регистърното дело на това дружество. След него следват обстоятелствата, вписани въз основа на документи и договори, касаещи съответното дружество (увеличаване или намаляване на неговия капитал, промени в структурата на управителния му орган, назначаване или освобождаване на административен или управителен персонал, обстоятелствата относно несъстоятелността на предприятието, искови молби за оспорване на корпоративни решения и т.н.).
 • Счетоводните книги. Предприемачите и дружествата са длъжни да водят определени счетоводни книги, които задължително се представят в съответния търговски регистър по тяхната регистрация с цел удостоверяването им от длъжностното лице по търговската регистрация. Същите трябва да бъдат представени не по-късно от четири месеца от датата на счетоводното приключване на финансовата година на съответното дружество. Така например, като правило предприятията, чиято дата на счетоводно приключване е 31 декември на текущата година, ще трябва да ги представят до 31 май на следващата година.
 • Депозирането на годишните финансови отчети на предприемачите и на другите физически лица, които имат задължението да депозират такива. В рамките на годишния счетоводен план (еl Plan General Contable) е задължително съставянето на годишен финансов отчет. Финансовите отчети трябва да бъдат одобрени от съдружниците или акционерите в шестмесечен срок след приключването на финансовата година на дружеството и, веднъж одобрени, в рамките на следващия месец трябва да бъдат представени за задължително удостоверяване в съответния търговски регистър. Така например, като правило предприятията, чиято дата на счетоводно приключване е 31 декември на текущата година и чиито финансови отчети са одобрени до 30 юни на следващата година, ще трябва задължително да ги депозират преди 30 юли на същата година.
 • Обработката на исканията за назначаване на одитори и вещи лица. Всеки акционер, който притежава 5% от капитала на дружество, има право в тримесечен срок от приключването на финансовата година да поиска назначаването на одитор от страна на търговския регистър по мястото на регистрация. В дружествата, чиято финансова година приключва на 31 декември, съдружниците или акционерите, които притежават не по-малко от 5% от дружествения капитал, имат право да поискат назначаването на одитор преди 31 март на следващата финансова година. Възможно е също така от търговския регистър по мястото на регистрация на дружеството да бъде поискано да назначи вещи лица, когато се предвижда извършване на непарични вноски или в случаите на сливане или разделяне.

2. Правна сигурност, гарантирана от испанския търговски регистър

Търговският регистър е основният правен инструмент за официална търговска регистрация. Той има ключова роля за икономическото развитие, като средство за намаляване на разходите по сделките.

Вписванията в регистъра се правят след извършена вътрешна проверка: проверка на законосъобразността и достоверността на съдържанието на актовете и сключените от дружеството договори и на правосубектността и легитимността на сключилите ги.

В резултат на извършваната от регистъра проверка споменатите по-горе вписвания имат значими юридически последици:

 1. Съдържанието на регистъра по презумпция се счита за достоверно и неоспоримо.
 2. Вписаните актове са противопоставими на трети добросъвестни лица.
 3. Вписванията в регистъра са под защитата на съда и се ползват с правна сила докато със съдебно решение не бъде обявено, че вписаните данни са неверни или че вписването е нищожно.
 4. Съдебното обявяване, че вписаните данни са неверни или че вписването е нищожно не засяга правата на трети добросъвестни лица, придобити на законно основание.

По този начин се предотвратяват високи разходи по сделките както за дружествата, така и за гражданите и публичната администрация, тъй като те разполагат с достатъчно и надеждна информация за субектите, с които възнамеряват да встъпят в договорни отношения, а също и за тяхното правно и икономическо състояние.

3. Регистърно производство

Водещият принцип е, че за да бъде извършено вписване в Търговския регистър е необходимо удостоверяване от орган или лице, упражняващо публични функции. Документите могат да бъдат удостоверени от нотариус, съда или административен орган. Вписването на обстоятелства по силата на частни документи е възможно единствено в изрично предвидените от закона и от наредбата за Търговския регистър случаи. Примери за възможни вписвания по силата на частни документи са: регистрацията на едноличен предприемач, който не се занимава с корабна индустрия; назначаването, прекратяването на правомощията, встъпването в правомощия и подаването на оставка на администратори, ликвидатори и одитори.

Производството протича въз основа на подадена молба. Това означава, че, с някои изключения, то започва по инициатива на лицето, което е заинтересовано от вписването.

Безплатен ли е достъпът до Търговския регистър?

Достъпът до Търговския регистър в Испания не е безплатен.

В Връзката отваря нов прозорецТарифата на длъжностните лица по търговската регистрация и Връзката отваря нов прозорецПравилника за Търговския регистър са определени разходите за вписване и обявяване.

Разходите за вписване зависят от различни фактори, като информация за тях следва да се черпи непосредствено от Връзката отваря нов прозорецТарифата на длъжностните лица по търговската регистрация.

Разходите за обявяване варират от 1,20 евро до 24 евро, като информация за тях може да се намери непосредствено от Връзката отваря нов прозорецТарифата на длъжностните лица по търговската регистрация или на интернет страницата на Връзката отваря нов прозорецСдружението на длъжностните лица по регистрацията в Испания.

Как се правят справки в испанския Търговски регистър?

1. Публичен характер на регистъра

Търговският регистър е публичен, като длъжностните лица по търговската регистрация носят отговорност за обработката на съдържанието на вписванията в регистъра за професионални цели.

2. Справка (Nota Informativa)

Понятие: обикновената справка от регистъра има чисто информативна стойност и не е меродавна за достоверността на съдържанието на вписването. Тя съдържа всичките или част от данните, съдържащи се в съответното вписване.

Как може да бъде получена: съществуват два начина за заявяване и, съответно, получаване на справка:

 • писмено (на хартиен носител), като лично поискате такава от съответния търговски регистър;
 • по интернет, като следвате първия линк в края на тази страница.

3. Удостоверение

Понятие: удостоверенията са пълни или частични копия, преписи или дубликати на съдържанието на вписаната в регистъра информация, които, след професионалната им обработка от длъжностното лице по регистрацията, представляват единственото средство за надеждно удостоверяване на истинността на съдържанието на вписванията в Търговския регистър. Длъжностните лица по регистрацията могат също така да заверяват документите, архивирани или депозирани в регистъра.

Как може да бъде получено: удостоверения могат да бъдат получавани само въз основа на писмено заявление (на хартиен носител), То може да бъде подадено лично, по пощата, по факс или чрез аналогичен способ. Възможно е също така да бъде поискано и получено електронно удостоверение, с електронния подпис на длъжностното лице по регистрацията.

4. Справки в Търговския регистър по интернет

За повече информация посетете раздела „Полезни връзки“ в края на настоящото изложение. Процедурата е съвсем проста и е достатъчно да следвате указанията на посочената по-долу интернет страница:

На тази страница е предвидена възможност за плащане с кредитна карта, в случай че не сте регистриран потребител или не притежавате предварително признат от Сдружението на длъжностните лица по регистрацията сертификат:

 • „плащане с банкова карта“ (pagos con tarjeta). Необходимо е да въведете данните от кредитната Ви карта.
 • След това натиснете „Вход“ (Entrar).

Тази страница ви позволява да изберете една от следните възможности: Имотен регистър, Търговски регистър, Регистър на движимата собственост и Регистър на общите договорни условия. Вие следва да изберете: „Обявления в Търговския регистър“.

 • След това изберете вашата област на интерес.

Всеки има достъп до интерактивната търговска информация, която се предоставя в реално време от Сдружението на длъжностните лица по регистрацията на посочената по-горе страница. Някои от данните за дружествата, в това число и точното съдържание на депозираните от тях годишни финансови отчети, могат да бъдат получени веднага — 24 часа в денонощието и 365 дни в годината — въз основа на поискване. Информацията, получена от регистрираните документи на дружеството, е актуализирана и достоверна.

В каква степен може да се разчита на документите в регистъра?

С Директива 2012/17/ЕС за взаимното свързване на централните, търговските и дружествените регистри в Директива 2009/101/ЕО беше добавен член 3а, с който се въвежда изискване държавите членки да предоставят актуална информация, с която се поясняват разпоредбите от националното право, според които трети лица могат да се позовават на данните и всеки от видовете актове по член 2, в съответствие с член 3, параграфи 5, 6 и 7. По-конкретно, държавите членки трябва да предоставят тази информация за публикуване на европейския портал за електронно правосъдие в съответствие с правилата и техническите изисквания на портала. Въпросната информация се отнася до начина, по който в отделните правни системи могат да се отправят молби за справка с данните, посочени в член 2 от Директивата, и е свързана с възможността актовете, вписани в Регистъра, да бъдат противопоставяни на трети лица.

Данните, посочени в член 2 от Директивата, се обявяват в испанския Търговски регистър, който се ръководи от следните принципи: лично дело, публично удостоверяване, законност, легитимност, достоверност, противопоставимост, последователност при прехвърлянето на дялове и обявяване.

Съгласно член 19 от Закон 14/2013 и 13-та Допълнителна разпоредба към него относно помощта за предприемачите и тяхната интернационализация Търговският регистър се поддържа в електронен формат, като това става посредством единна ИТ система и в предвидената от закона форма.

Обявяването на данните от Търговския регистър се осигурява чрез издаването на удостоверения или справки.

Удостоверението, издавано от длъжностното лице по регистрацията, е единственият начин да се удостовери достоверността на вписаните в регистъра обстоятелства; то е предмет на член 23, алинея 1 от Търговския кодекс и на членове 12 и 77 от Правилника за Търговския регистър.

Обикновената справка, отнасяща се за всички или само за някои от данните, фигуриращи в регистъра, е уредена в членове 12 и 78 от Правилника за Търговския регистър.

Справки в регистъра могат да се правят и на компютър, съгласно предвиденото в член 79 от посочения Правилник.

Съгласно член 23, алинея 4 от Търговския кодекс и член 80 от Правилника за Търговския регистър разпоредбите относно обявяването, съдържащи се в законодателството относно ипотеките, също се прилагат, и по-специално членове 221, 222, 222а, 227 и 248 от Закона за ипотеките, в които се предвижда възможност за обявяване на данните чрез електронни средства. Член 110, алинея 1 от Закон 24/2001 се отнася до обявяването на данни от длъжностното лице по регистрацията чрез използване на електронен подпис и се прилага и спрямо търговските регистри, като част от въвеждането на електронни, ИТ и телематични технологии (членове 106 — 115).

Съгласно член 379 от Правилника за Търговския регистър целта на Централния търговски регистър е да организира, води и обявява, единствено с информативна цел, данните, получавани от търговските регистри, да съхранява и обявява наименованията на структурите и юридическите лица, да публикува Държавен вестник на Търговския регистър, да води Регистъра на дружествата и структурите, които са преместили седалището си в чужбина без да губят испанската си националност, и да съобщава информацията, посочена в член 14 от Регламент (ЕО) № 2157/2001. Съгласно член 23 от Търговския кодекс и член 382 от Правилника за Търговския регистър Централният търговски регистър може да издава справки, но не може да издава други удостоверения, освен удостоверения за наименованията на регистрираните дружества.

Обявяването може да бъде поискано по пощата, по факс или по друг сходен начин.

На интернет страницата на Връзката отваря нов прозорецДлъжностните лица по регистрацията можете да поискате информация за регистрираните образувания като използвате инструмента за търсене (Fichero Localizador de Entidades Inscritas).

В член 9 от Правилника за Търговския регистър, уреждащ противопоставимостта, се предвижда следното: „1. Подлежащите на вписване документи са противопоставими на трети добросъвестни лица само след като бъдат оповестени в Държавен вестник на Търговския регистър. Това правило не влияе на действието, присъщо на самото вписване. 2. При сделки, сключени до 15 дни след оповестяването, вписаните и оповестени документи не са противопоставими на третите лица, ако те докажат, че не са можели да узнаят за тях. 3. Когато има разлики между съдържанието на оповестяването и съдържанието на вписването в регистъра, добросъвестните трети лица могат да се позовават на публикацията, ако тя е благоприятна за тях. Лицето, отговорно за разликата, е длъжно да обезщети увредената страна. 4. Третото лице се счита за добросъвестно до доказване, че то е знаело за съществуването на подлежащ на вписване документ, който не е бил вписан, за вписан документ, който не е бил оповестен, или за разлики между съдържанието на оповестените данни и съдържанието на вписаното в регистъра.“

Можете да намерите допълнителна информация за:

История на Търговския регистър в Испания

1. Предишна нормативна уредба

Действащата нормативна уредба на Търговския регистър в Испания се предшества от:

 • Ordenanzas de Bilbao от 1737 г., с които е въведен Регистър на идентификационните номера и флаговете на плавателните съдове;
 • Търговския кодекс от 1885 г. (Código de Comercio);
 • Временния правилник за изготвянето на Търговския регистър от 1885 г. и последващите правилници от 1919 г. и 14 декември 1956 г., като последният е изменен с Декрета от 21 юли 1973 г.

2. Действаща нормативна уредба на Търговския регистър

Общите норми са въведени още с Търговския кодекс от 22 август 1885 г. Разпоредбите относно Търговския регистър, предвидени в този кодекс, са били изменяни по различни поводи, като за последен път това бе направено със Закон 19/1989 от 25 юли 1989 г.

 • Кралски законодателен декрет 1/2010 от 2 юли 2010 г., относно капиталовите дружества. Закон 3/2009 от 3 април 2009 г. относно структурните промени.
 • Специалното законодателство във връзка с определени дружества, в зависимост от сектора, в който извършват дейност (финансови субекти, застрахователни дружества, дружества в електроенергийния сектор, лизингови дружества и т.н.).
 • Правилник за Търговския регистър от 19 юли 1996 г. В момента се подготвя нова редакция на Правилника.

3. Организационна структура

Търговският регистър е публична служба със свои структурни подразделения във всички столици на провинции и в други градове, предвидени в съответната нормативна уредба; работата в тези подразделения се извършва от едно или повече длъжностни лица по търговската регистрация и те са на пряко подчинение на Министерството на правосъдието, и по-специално — на Генерална дирекция „Регистри и нотариални услуги“.

Длъжностното лице по регистрацията е професионален юрист на държавна служба: той класифицира и проверява на своя отговорност законосъобразността на всички документи, които трябва да бъдат вписани в регистъра.

Във всяка столица на съществуващите провинции в Испания има по един Търговски регистър. Освен това съществуват търговски регистри в градовете Ceuta, Melilla, Ibiza, Mahón, Arrecife, Puerto del Rosario, Santa Cruz de la Palma, San Sebastián de la Gomera, Valverde и Santiago de Compostela. Съществува и единен Централен търговски регистър, който се занимава с фирмените наименования на търговските дружества и субекти.

Дружествата придобиват юридическа правосубектност с вписването им в съответния Търговски регистър по местонахождението на седалището, което означава, че вписването им в регистъра има задължителен и конститутивен характер.

Полезни връзки

РЕГИСТЪР НА ДВИЖИМАТА СОБСТВЕНОСТ

1. Какво предлага Регистърът на движимата собственост в Испания?

Правна и икономическа сигурност.

1.1. Предмет на Регистъра на движимата собственост

Регистърът на движимата собственост има за предмет вписването на правото на собственост и на другите вещни права върху движими вещи, които могат да бъдат идентифицирани чрез тяхното вписване.

1.2. Кои видове движими вещи могат да бъдат вписани?

Движимите вещи в тесния смисъл на думата: моторни превозни средства, потребителски стоки, машини за промишлеността, промишлени помещения, инвентар, земеделско оборудване и добитък, както и останалите, предвидени в закона.

Някои нематериални активи или права, които могат да бъдат вписани: индустриална и интелектуална собственост, права на филмово разпространение, административни лицензии и кредити в най-общия смисъл на думата.

1.3. Какви права се вписват по отношение на движимите вещи, които могат да бъдат вписани?

Правото на собственост, запорите, възбраните, забраната за разпореждане, залозите върху движими вещи, особените залози и други активи, които могат да бъдат вписани или регистрирани в съответствие със закона.

2. Характеристики на Регистъра на движимата собственост в Испания

Това е държавен регистър, който е на подчинение на Министерството на правосъдието. Той е правен, а не просто административен регистър. Като цяло, функционира на доброволен принцип. Вписването е факултативно, но се насърчава, поради положителния ефект от него. Не съществуват формални изисквания: договорите обикновено се вписват като частни документи, но също и като официални образци. Същевременно съществува и система на одобрение, според която преди вписването длъжностното лице по регистрацията проверява законосъобразността на описанието, названието и вписвания акт.

3. Организационна структура

Регистърът се води на хартиен и на електронен носител.

По силата на Кралски декрет 1828/1999 Регистърът на движимата собственост е структуриран в 6 раздела:

 • Кораби и въздухоплавателни средства
 • Автомобили и други моторни превозни средства
 • Машини за промишлеността, търговски помещения и оборудване
 • Други вещни обезпечения
 • Други движими вещи, които могат да бъдат регистрирани
 • Регистър на общите договорни условия.

4. Безплатен ли е достъпът до Регистъра на движимата собственост в Испания?

Не. Приложимите такси са регламентирани в Наредбата от 20 юли 1999 г., в чийто член 36 са посочени сумите, които следва да се заплащат в зависимост от стойността на вписвания обект:

 • стойност до 600 евро: 2,40 евро
 • от 600 до 6000 евро: 6 евро
 • от 6000 до 12 000 евро: 10 евро
 • от 12000 до 18000 евро: 13 евро
 • За остатъка от стойността на вписването над 18 000 евро: 1,20 евро за всеки 3000 евро или част от тази сума.

По отношение на залозите върху движими вещи и особените залози се прилага Тарифата на Регистъра на собствеността, поради което са приложими предвидените в нея такси (за целта направете справка в раздела за Регистъра за собствеността).

Що се отнася до съдържащата се в регистъра информация, за всяка справка се начислява такса от 3 евро, а за всяко удостоверение — от 6 до 24 евро.

Към тази сума се добавя и приложимата към съответния момент ставка на ДДС.

5. Справки в Регистъра на движимата собственост по интернет

За повече информация посетете раздела „Полезни връзки“ в края на настоящото изложение. Процедурата е съвсем проста и е достатъчно да следвате указанията на посочената по-долу интернет страница:

 • Връзка: https://www.registradores.org/registroVirtual/init.do

След това натиснете: „Достъп до електронния регистър“ (Acceso Registro Electrónico). На следващата страница е предвидена възможност за плащане с кредитна карта, в случай че не сте регистриран потребител или не притежавате предварително признат от Сдружението на длъжностните лица по регистрацията сертификат:

 • „плащане с банкова карта“ (pagos con tarjeta). Необходимо е да въведете данните от вашата кредитна карта.
 • След това натиснете „Вход“ (Entrar).

Тази страница ви позволява да изберете една от следните възможности: Имотен регистър, Търговски регистър, Регистър на движимата собственост и Регистър на общите договорни условия. Вие следва да изберете: „Публичен регистър на движимата собственост“.

 • След това изберете вашата област на интерес.

6. Полезни връзки

РЕГИСТЪР НА ОБЩИТЕ ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ

1. Какво предлага Регистърът на общите договорни условия в Испания?

Този регистър защитава интересите на потребителите и ползвателите, които влизат в договорни отношения с физическо или юридическо лице, което ползва общи договорни условия. Той позволява да се постигне по-голяма сигурност при частноправните сделки, и осигурява необходимите средства за предотвратяване на евентуални правни спорове.

1.2. Предмет на Регистъра на общите договорни условия в Испания

Регистърът на общите договорни условия има за задача постигането на следните цели:

1. Депозирането на общите договорни условия

Под общи договорни условия се разбират онези договорни клаузи, които са едностранно съставени от една от страните по договора (т.нар. „стандартни клаузи“), за да бъдат използвани в множество договори. В крайна сметка, това са условия, които не са били предмет на индивидуално договаряне. Не е необходимо те да са неравноправни.

На практика, въпреки предвидените улеснения за ползване на системата, не всички общи условия, съставляващи неразделна част от договорите, към които се присъединяват нови потребители/ползватели, биват депозирани в този регистър. Депозирането става на доброволен принцип, с изключение на определени сектори на договаряне, които могат да бъдат определени от правителството.

Когато общите условия са депозирани, честа практика е при сключването на последващи договори, в които същите са включени, лицето, депозирало общите условия да се позовава на обстоятелството, че те са депозирани в Регистъра на общите договорни условия. Така, вместо да ги възпроизвежда в бъдещи договори, последните съдържат само позоваване на факта, че общите условия са депозирани в Регистъра на общите договорни условия. Много ползватели, които са подписали договор, съдържащ общи договорни условия, не знаят с какви точно условия са обвързани, поради което за тях може да бъде от жизненоважно значение да знаят какви са били условията по договора, какви задължения произтичат от него за тях, как могат да се освободят от тези задължения на по-късен етап, и съответно какви ще бъдат последиците от това.

2. Постановени съдебни решения, с които се обявяват за нищожни определени клаузи, които са били част от тези стандартни договори

Тук става дума за окончателни съдебни решения в полза на жалбоподателя, постановени по дела, заведени от частни лица (в рамките на индивидуален иск) или от организация на потребители, представляваща интересите на голям брой засегнати лица (в рамките на колективен иск).

С факта на вписването си окончателното съдебно решение произвежда действие по отношение на други производства, имащи за предмет идентични клаузи.

Счита се, че с едно-единствено съдебно решение, произнесено досежно противоправния характер на определени клаузи, може да се намери решение по хиляди рекламации, така че ако впоследствие бъдат използвани клаузи, идентични с клаузи, които вече са обявени за противоправни, няма да се налага да се стига до съд, при условие че в спора е замесена същата страна, която първоначално е съставила въпросните клаузи. Оттук произтича и значението на публикуването на подобни съдебни решения в този регистър.

Преобладаващо правният характер на този регистър произтича от правните последици, които следват от вписването на съдебната декларация за нищожност на дадена неравноправна клауза. Вписването на определена клауза като неравноправна произвежда действие спрямо трети лица. Регистърът предвижда, че в случаите, в които има вписано окончателно съдебно решение за нищожност, а обявените за нищожни в резултат на индивидуален или колективен иск клаузи продължават да се използват, длъжностното лице по регистрацията може да вземе под внимание продължаващото използване на тези клаузи, като сведе този факт до знанието на Министерството на правосъдието.

2. Нормативна уредба на Регистъра на общите договорни условия

Регистърът на общите договорни условия е създаден със Закона за общите условия от 1998 г., който възлага функциите по поддържането му на длъжностните лица по регистрацията на собствеността и по търговската регистрация. Понастоящем той е част от Регистъра на движимата собственост.

3. Организационна структура

Регистърът на общите договорни условия съставлява един от разделите на Регистъра на движимата собственост. Справки в регистъра могат да се правят, като се следват връзките в края на тази страница.

4. Безплатен ли е достъпът до Регистъра на общите договорни условия в Испания?

Да.

5. Справки в Регистъра на общите договорни условия по интернет

За повече информация посетете раздела „Полезни връзки“ по-долу. Процедурата е съвсем проста и е достатъчно да следвате указанията на посочената по-долу интернет страница:

 • Връзка: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.registradores.org/
 • След това натиснете: „Справка в Регистъра на общите условия“
 • След това изберете вашата област на интерес.

6. Полезни връзки

 • Пряк достъп до информация от търговските регистри: Връзката отваря нов прозорецhttps://www.registradores.org/registroVirtual/init.do
 • Достъп до интернет страницата на длъжностните лица по регистрацията в Испания: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.registradores.org/
 • Телефон за информация от общ характер: +34 91 2701796

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 26/03/2019

Търговски регистри в държавите-членки - Франция

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Тази страница предоставя информация за възможностите да направите справка в търговските регистри на Франция.


Каква информация може да бъде намерена в търговския регистър на Франция?

Местните търговски и дружествени регистри се водят от секретарите на търговските съдилища и на гражданските съдилища с търговска компетентност (районните съдилища в департаментите Долен Рейн, Горен Рейн и Мозел и смесените търговски съдилища в отвъдморските региони и департаменти). Вписаната в тези регистри информация се контролира. Секретарите трябва да проверяват дали обявените обстоятелства съответстват на законовите и подзаконовите разпоредби, на удостоверителните документи и актовете, подадени в приложение, и са съвместими, в случай на молба за изменение или заличаване, с актуалното състояние на фирменото дело. Те проверяват също така дали учредяването и промените в устава на търговските дружества съответстват на законовите и подзаконовите разпоредби, които ги уреждат.

Извлечението Kbis, издадено от секретаря на съда, представлява истинска „лична карта“, гражданско състояние на всяко дружество, регистрирано в Търговския и дружествен регистър. Този документ обединява всички сведения, които дружеството трябва да декларира, и при необходимост съдържа всички вписвания, направени от секретаря, отговарящ за воденето на този регистър. Това извлечение Kbis удостоверява за правосубектността на дружеството и предоставя достоверна информация. Това е единственият официален документ, доказващ самоличността и адреса на регистрираното лице (физическо или юридическо), неговата дейност, неговите ръководни, административни, управленски и надзорни органи, както и наличието на производство по несъстоятелност, образувано срещу него. Единствено официалният документ, издаден и подписан от секретаря на съда, удостоверява достоверността на информацията, вписана от дружеството в Търговския и дружествен регистър.

Националният търговски и дружествен регистър се води от Националния институт по индустриална собственост (INPI), който централизира документите, представляващи оригинали от търговските и дружествените регистри, водени във всеки съдебен секретариат.

Тези регистри съдържат цялата информация, свързана с търговците и дружествата. Те дават достъп до всички вписвания и документи, съдържащи се в търговските и дружествените регистри.

Уебсайтът Infogreffe дава централизиран достъп до информацията от Търговския и дружествен регистър. Тази услуга се предлага на френски и на английски език.

На уебсайта на Националния институт по индустриална собственост, по наименованието на дружеството и номера SIREN, може да се получи копие от документ, подаден в Националния търговски и дружествен регистър, или копие от цялото фирмено дело в Националния търговски и дружествен регистър.

Достъпът до търговския регистър безплатен ли е?

Потребителите на уебсайта Infogreffe разполагат с безплатен достъп до определени данни относно регистрираните в него предприятия, но по-голямата част от информацията, съдържаща се в базата данни, може да се получи само срещу заплащане.

Получаването на документи или на пълното фирмено дело от Националния институт по индустриална собственост, което може да стане по пощата или чрез електронна покупка на уебсайта на Националния институт по индустриална собственост, се заплаща.

Как да направя справка в търговския регистър на Франция?

Уебсайтът Infogreffe позволява да търсите дружество по:

 • неговото наименование,
 • имената на неговите управители и директори,
 • града или департамента, в който се намират неговото седалище, мястото му на стопанска дейност или негови клонове,
 • номера му SIREN (Система за идентификация към Регистъра на предприятията),
 • регистрационния номер в Търговския и дружествен регистър.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецЕвропейски бизнес регистър

Връзката отваря нов прозорецInfogreffe

Връзката отваря нов прозорецНационален институт по индустриална собственост (INPI)

Връзката отваря нов прозорецНационален съвет на секретарите в търговските съдилища (CNGTC)


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 13/09/2016

Търговски регистри в държавите-членки - Хърватия

В Република Хърватия съдебният регистър се води от търговските съдилища (trgovački sudovi).


Съдебен регистър (Sudski registar)

Съдебният регистър е публична книга, съдържаща данни и актове за юридическите лица, които по закон подлежат на вписване в регистъра. Всеки съд, който извършва регистрация, отговаря за истинността на своите записи в регистъра. В регистъра се вписват: публичните търговски дружества (javna trgovačka društva), командитните дружества (komanditna društva), обединенията по икономически интереси (gospodarska interesna udruženja), акционерните дружества (dionička društva), дружествата с ограничена отговорност (društva s ograničenom odgovornošću), едноличните търговци (trgovci pojedinci), европейските дружества (ЕД), европейските обединения по икономически интереси (ЕОИИ), европейските кооперативни дружества (ЕКД), институциите (ustanove), институционалните общности (zajednice ustanova), кооперациите (zadruge), съюзите на кооперации (savezi zadruga), кредитните съюзи (kreditne unije), обикновени дружества с ограничена отговорност (jednostavna društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.)) и други лица, които подлежат на регистрация по закон. Дъщерните предприятия се вписват в регистъра, ако това се изисква по закон.

Регистърът не съдържа данни за занаятчии и асоциации.

Без да е необходимо да се доказва какъвто и да било законен интерес, всяко лице има право да преглежда информацията, вписана в главната книга, актовете, на които се основава вписването, и други актове и информация, които се съхраняват в делото с актовете (освен актовете, за които принципът за публично оповестяване не се отнася според закона). Всяко лице може да поиска също така извлечение, заверено копие или препис на актове и данни, които се съхраняват в делото с актове.

Регистър

Информация относно вписването в регистъра и публикуването на данни за регистрирани юридически лица

Основните законодателни актове, уреждащи учредяването на юридически лица, които подлежат на регистрация, и вписването им в регистъра, са: Законът за съдебния регистър (Zakon o sudskom registru) (наричан по-долу „ZSR“), Законът за търговските дружества (Zakon o trgovačkim društvima) (наричан по-долу „ZTD“) и Правилникът относно методиката за вписване в съдебния регистър (Pravilnik o načinu upisa u sudski registar). Въз основа на тези закони в регистъра се вписват данните, които са предвидени от закона, както и всички промени на тези данни.

Данните относно регистрираните юридически лица са на разположение 24 часа в денонощието на Връзката отваря нов прозорецуебсайта на съдебния регистър и справките са безплатни.

Откриване на процедурата по регистрация

Процедурата по вписване в регистъра се открива с писмено заявление за вписване на данни или за изменение на вписани данни, което се подава в съда по регистрация на хартиен носител или по електронен път. Заявлението трябва да бъде подадено в съда в срок до 15 дни, считано от датата, на която са изпълнени условията за вписване, освен когато в закона е предвидено друго. Съдът може да открие процедурата служебно, когато това е предвидено в закона.

Нотариусите могат по електронен път да влизат във връзка със съда, който извършва регистрацията, в съответствие с техните правомощия и с разпоредбите на Закона за съдебния регистър.

Съществува опростена процедура за регистрация на обикновено дружество с ограничена отговорност (j.d.o.o.) (дружество с най-много трима съдружници, едночленен управителен съвет и минимален дялов капитал в размер на 10,00 HRK). Съответните дружества трябва да използват формуляри, изготвени от нотариус, за да бъдат учредени по този начин.

Право да подават заявления за вписване в регистъра имат следните лица:

 • нотариуси (които имат право да подават заявления по електронен път и да издават извлечения, копия и преписи съгласно член 4, параграф 2 от Закона за съдебния регистър),
 • лица, които имат право по закон да предлагат вписвания в регистъра (лично или чрез упълномощен представител),
 • лица, които се занимават с въпроси, свързани със службите на HITRO.HR (които имат право да подават заявления за учредяване на търговски дружества през системата e-Tvrtka, в съответствие с правомощия, определени в отделни наредби).

Действие на вписването

Вписването поражда правно действие по отношение на регистрираното юридическо лице в деня, следващ вписването в регистъра (освен когато в закона е предвидено друго), а по отношение на трети лица то поражда правно действие в деня, на който бъде публикувано.

Никое лице не може да претендира, че не е запознато с данни, вписани в главната книга на регистъра, които са били публикувани по начина, предвиден в Закона за съдебния регистър.

Всяко лице може да се позовава на запис в регистъра относно законно установени данни и обстоятелства, които са вписани в регистъра в съответствие със закона, с изключение на лице, за което се докаже, че е знаело, че съответните данни, вписани в регистъра, не отговарят на действителността. Не може да се правят възражения срещу действия, предприети от трето лице преди изтичането на шестнадесет дни от датата на публикуване на записа в регистъра на основание на регистрираните данни или посочените актове в публикацията, ако третото лице може да докаже, че не е било възможно да знае за тях.

Добросъвестно лице не може да претърпи вреди за това, че се е позовало на запис в регистъра по отношение на данни и факти, установени по законов ред.

Престъпления и нарушения и санкциите, налагани от съдилищата, които извършват регистрация

Престъпленията, нарушенията и санкциите, налагани от съдилищата, които извършват регистрация, са определени в членове 624—632 от Закона за търговските дружества, а с членове 81 и 81а от Закона за съдебния регистър е уредено откриването на процедура за предупреждение и наказване на лица, които са били длъжни да изпълняват законови задължения за подаване на заявление за вписване в регистъра.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 06/09/2016

Търговски регистри в държавите-членки - Италия

Настоящият раздел съдържа преглед на търговския регистър на Италия.


Какво предлага търговският регистър на Италия?

Връзката отваря нов прозорец Търговският регистър на Италия се води от търговските камари с подкрепата на Unioncamere и под надзора на съдия и на Министерството на икономическото развитие. ИКТ инфраструктурата се управлява и поддържа от Infocamere — консорциум на търговските камари под формата на акционерно дружество.

Регистърът съдържа подробна информация за дружествата като:

 • пълните наименования на дружествата,
 • седалище,
 • номер по ДДС,
 • дейност и правна форма,
 • ръководни органи,
 • капитал,
 • законни представители,
 • правомощия на представителите,
 • клонове.

Той предоставя така също достъп до публични актове на дружествата, в това число:

 • пълни финансови отчети,
 • учредителни документи,
 • списъци на акционерите/съдружниците.

Търговският регистър на Италия предлага два вида разкриване на информация:

 1. Разкриване на правна информация
 • като гаранция за съществуването на дружеството,
 • като гаранция, че на информацията може да се разчита за целите на отношенията с трети лица (член 2193 от Гражданския кодекс);
 1. Разкриване на икономическа информация
 • за статистически и икономически цели.

Безплатен ли е достъпът до търговския регистър на Италия?

Достъпът до регистъра и до ограничено количество данни (като наименование и адрес на дружеството) е безплатен. Онлайн достъпът до пълната информация обаче е възможен само при поискване и срещу заплащане.

До каква степен може да се разчита на документите в регистъра?

В Италия търговският регистър се води от съответните служби на търговската, промишлената, занаятчийската и селскостопанската камара. Тези служби се наричат служби на търговския регистър (uffici del Registro delle Imprese) и функционират под надзора на съдия, назначен от местно компетентния съд (който следи за формалната точност на отделните вписвания), и под административния контрол на Министерството на икономическото развитие.

Търговският регистър на Италия е създаден в настоящия си вид след реформа през 1993 г. (член 8 от Закон № 580 от 1993 г.), приложен с Наредба от 1995 г. (Указ № 581 на Президента на Републиката от 1995).

С тази реформа търговският регистър, който до този момент беше воден изцяло на хартиен носител в деловодствата на търговските съдилища, беше прехвърлен към търговската, промишлената, занаятчийската и селскостопанската камара, за да могат да го водят в изцяло компютризирана форма, при което данните и актовете, съдържащи се в него, вече са изцяло и незабавно на разположение в цялата държава.

Тези разпоредби впоследствие бяха допълнени с член 31 от Закон № 340 от 2000 г., според който за почти всички видове предприятия (по-специално всички дружества) стана задължително да използват електронен подпис и компютърни средства за изготвяне на заявленията за вписване и придружаващите актове, както и за подаването им в търговския регистър.

За целите на изпълнението на задълженията за докладване — след допълнителни промени в законодателството (член 9 от Наредба — закон № 7 от 2007 г.) — всички видове предприятия, включително едноличните търговци, вече водят преписките с търговския регистър чрез електронен подпис и по електронни канали.

Преди да се извърши регистрацията на дадено предприятие съответната служба на търговския регистър проверява (съгласно член 11, параграф 6 от Указ № 581 на Президента на Републиката от 1995 г.) дали:

а) заявлението носи автентичен подпис;

б) формулярът на заявлението е попълнен правилно;

в) актовете или обстоятелствата, за които се иска регистрация, съответстват на правните изисквания;

г) са приложени изискваните от закона актове;

д) са изпълнени всички други правни условия за регистрацията.

Следва да се отбележи също така, че почти всички актове, свързани с дружества, които се вписват в търговския регистър, са изготвени от нотариус. В член 11, параграф 4 от Указ № 581 от 1995 на Президента на Републиката е определено, че: „Актът, който подлежи на вписване, следва да се подаде в оригинал, а ако става дума за частен документ, който не е нотариално заверен, следва да бъде заверен подписът. В останалите случаи се подава заверено копие. Извлечението се представя в автентичен вид в съответствие с член 2718 от Гражданския кодекс.“

Според член 2193 от Гражданския кодекс:

 1. Ако обстоятелства, които по закон подлежат на вписване, не са вписани, тогава лицето, което е било задължено да подаде заявление за тяхното вписване, не може да ги противопостави на трети лица, освен ако докаже, че третите лица са знаели за обстоятелствата.
 2. Трети лица не могат да се позовават на незнание на обстоятелствата, които по закон трябва да бъдат вписани, след като те бъдат вписани.
 3. Това не засяга специалните законови разпоредби.

История на търговския регистър на Италия

Търговският регистър на Италия е създаден през 1993 г.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецЕвропейски търговски регистър


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 18/06/2018

Търговски регистри в държавите-членки - Кипър

Настоящият раздел от страницата съдържа обща информация относно Дружествения регистър на Кипър.

Отдел „Дружества“ (Κλάδος Εταιρειών) отговаря за вписването, воденето, контрола и заличаването на местните дружества, чуждестранните дружества, кооперациите и търговските наименования и е част от дирекция „Длъжностно лице по регистрацията“ (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη) към Министерството на енергетиката, търговията, промишлеността и туризма (Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού).


На разположение са следните онлайн услуги:

Каква информация може да бъде намерена в търговския регистър на Кипър?

Всеки може да установи онлайн дали конкретна организация е вписана в Дружествения регистър и какво е нейното актуално състояние (заличена или действаща). Възможно е да се извърши онлайн търсене на информация за всички дружества и да се направи справка с документите в електронното фирмено дело.

Дирекция „Длъжностно лице по регистрацията“ отговаря за воденето на Дружествения регистър.

Достъпът до Дружествения регистър безплатен ли е?

Достъпът онлайн до Регистъра е безплатен, що се отнася до основната информация за дружествата.

До каква степен може да се разчита на документите в Регистъра?

Надеждността на документите в Регистъра е обезпечена чрез глава 113 на Закона за дружествата (Περί Εταιρειών Νόμου), която гарантира достоверността на информацията, предоставяна на трети лица въз основа на член 3, буква а) от европейската Директива 2009/101/ЕО, съгласно следните законови разпоредби:

Член 365

Проверка, представяне и доказателства по документите, съхранявани от длъжностното лице по регистрацията.

Член 365А

Уведомяване от длъжностното лице по регистрацията за това каква информация се съхранява и за противопоставимостта на обстоятелствата, вписани в Регистъра или публикувани в Официален вестник на Република Кипър.

Член 365B, параграф 7

Длъжностното лице по регистрацията гарантира, че до актовете и документите, посочени в параграф 2, има достъп посредством електронната система за свързване на регистрите в рамките на ЕС в стандартен формат за съобщенията и по електронен път, като следи за спазването на минималните изисквания за сигурност при предаването на данни.

Член 366

Изпълнение на задължението на дружествата за подаване до длъжностното лице по регистрацията на отчети, включително на годишния отчет за дейността и годишните счетоводни отчети за всяка година (членове 118—121).

Как да направя справка в Регистъра?

Можете да търсите по наименованието и/или номера на дружеството. Повече информация за това как да бъде направена справка има на страницата за търсене.

История на Регистъра

В онлайн регистъра на длъжностното лице по регистрацията са включени всички организации, регистрирани от 1923 г. до настоящия момент, включително чуждестранни дружества, кооперации и търговски наименования.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецДирекция „Длъжностно лице по регистрацията“ (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη)

Връзката отваря нов прозорецМинистерство на енергетиката, търговията, промишлеността и туризма (Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού)


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 23/07/2019

Търговски регистри в държавите-членки - Латвия

Този раздел съдържа кратка информация за Търговския регистър на Латвия.


Каква информация може да бъде намерена в търговския регистър на Латвия?

Връзката отваря нов прозорецТърговският регистър на Република Латвия (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs) е латвийски публичен орган, в който се вписват дружествата, търговците, техните клонове и представителства, промените в уставите им, и който извърша други дейности, установени със закон. В Търговския регистър също така се вписват предприятия за масово осведомяване, сдруженията и фондациите, търговските залози, контролните пакети акции, договорите за публично-правни партньорства и брачните договори, политическите партии, арбитражните органи, синдикалните организации, религиозните организации и институции и производствата по несъстоятелност.

Трябва ли да се заплаща за извършването на справка в Търговския регистър?

Да, Латвия не разполага с безплатен онлайн достъп до Търговския регистър.

Обаче при използване на функцията за търсене на Връзката отваря нов прозорецуебсайта на Търговския регистър следната основна информация относно юридическите лица, вписани в Търговския регистър, може да бъде получена безплатно:

 • вида на правния субект,
 • адреса на седалището,
 • новото, настоящото или търговското наименование и регистрираното предишно или историческо търговско наименование,
 • регистрационния номер,
 • идентификационния код на бенефициера по единната зона за плащания в евро(ако има такъв),
 • датата на вписване в Регистъра,
 • датата на заличаване на правния субект от Регистъра (или датата на преструктуриране, ако причината за заличаването е преструктуриране),
 • срока за регистрация на религиозните организации, които подлежат на пререгистриране,
 • упълномощените представители на юридическите лица.

Латвийският Търговски регистър дава възможност за получаване на следната информация за всички регистрирани правни субекти безплатно, тъй като тя е с отворен достъп:

 • регистрационния номер,
 • наименованието или търговското наименование на субекта,
 • вида на правния субект,
 • в кой регистър е вписан правният субект,
 • датата на вписване в Регистъра,
 • информация за заличаването на правния субект от Регистъра или неговото преструктуриране,
 • датата на заличаване на правния субект от Регистъра (или датата на преструктуриране, ако причината за заличаването е преструктуриране),
 • адреса на седалището,
 • сферата на дейност на сдруженията, фондациите и синдикалните организации.

Информацията се предоставя в следните формати: .csv, .txt или .xlsx и Връзката отваря нов прозорецдостъп до нея имате тук. Ползвателят може да избере формата на информацията в съответствие с предвидената употреба. Данните се актуализират всеки ден.

Всички вписвания в Търговския регистър се публикуват електронно на Връзката отваря нов прозорецуебсайта на Официален вестник Latvijas Vēstnesis. Същата процедура се прилага при публикуването на документи, подадени поотделно.

Как да направя справка в латвийския Търговски регистър?

Търговският регистър на Република Латвия предоставя информация за всички регистрирани юридически лица и правни факти.

Информация от Търговския регистър може да бъде получена след заплащането на такса чрез подаването на Връзката отваря нов прозорецформуляр за искане на информация лично, по пощата или на адреса на електронната поща на Регистъра Връзката отваря нов прозорецinfo@ur.gov.lv като електронен документ със защитен електронен подпис и електронно обозначаване на датата и часа. Искането трябва да бъде придружено от документ, с който се удостоверява извършеното плащане към Търговския регистър (документ за извършено плащане, копие от този документ или разпечатано банково извлечение). При подаването на искане на информация, моля, отбележете предпочитания начин за получаването ѝ (лично, по пощата или по електронен път).

Информация за юридическо или физическо лице или за правен факт (договор) може да бъде поискана и онлайн на Връзката отваря нов прозорецLatvija.lv. Информацията се подготвя в рамките на 10—15 минути. След обработване на искането, официалната информация, скрепена с електронен печат, се получава чрез уебсайта или на адреса на електронната поща на потребителя. Електронният печат удостоверява надеждността на данните и съответствието им с информацията, вписана в регистрите, водени от Търговския регистър.

Връзката отваря нов прозорецСписък с дължимите такси можете да намерите в интернет.

До каква степен може да се разчита на документите в Регистъра?

Всички вписвания в Търговския регистър се публикуват в Официален вестник Latvijas Vēstnesis и електронно на Връзката отваря нов прозорецуебсайта на Официален вестник. Същата процедура се прилага при публикуването на документи, подадени поотделно.

Вписванията в Търговския регистър са противопоставими на трети лица само след публикуването им в Официален вестник Latvijas Vēstnesis, освен ако съответната информация е била известна на третото лице преди публикуването ѝ. Ако третото лице обаче може да докаже, че не е знаело и не е могло да знае за публикуваната информация, тази информация не е противопоставима за правни действия, предприети в срок от 15 дни от публикацията.

Ако информацията, която трябва да се впише в Търговския регистър, е записана или публикувана грешно, добросъвестно трето лице може да се позове на публикуваната информация, дори ако тя не отговаря на вписванията в Търговския регистър или на действителността. Но третото лице не може да се позове на грешно публикувана информация, ако е знаело, че тази информация е невярна.

За по-подробна информация моля вж. Връзката отваря нов прозорецчлен 12 от Търговския закон (Komerclikums) (превод на английски език съществува на уебсайта Връзката отваря нов прозорецhttp://likumi.lv/ta/en/en/id/5490).

Как да се свържа с латвийския Търговски регистър?

За контакти:

Търговски регистър на Република Латвия
Pērses iela 2
Riga
Latvia
LV 1011
Телефон за информация: 67031703 (моля, отбележете, че на този номер не може да получите правен съвет)
Факс: 67031793
Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецinfo@ur.gov.lv

Връзката отваря нов прозорецРаботното време можете да намерите онлайн.

История на латвийския Търговски регистър

Търговският регистър на Република Латвия е създаден на 1 декември 1990 г.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецТърговски регистър на Република Латвия

Връзката отваря нов прозорецЕвропейски търговски регистър (достъпът е осигурен от Lursoft)


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 11/12/2019

Търговски регистри в държавите-членки - Литва

Настоящият раздел съдържа преглед на регистъра на юридическите лица на Литва.


Каква информация може да бъде намерена в регистъра на юридическите лица на Литва?

Данните в регистъра на юридическите лица на Литва (Lietuvos juridinių asmenų registras), актовете, които се съхраняват в регистъра, и всякаква друга информация, която бъде предоставена на регистъра, са публични. В регистъра на юридическите лица се съхраняват данни и актове за частни и публични юридически лица. В регистъра фигурират общо 26 различни вида юридически лица.

В регистъра се вписва следната информация: наименование на юридическото лице; код; правна форма; правен статус; седалище на юридическото лице; органи на юридическото лице; членове на ръководните органи (собствено име, фамилно име, идентификационен номер, местоживеене) и партньорите, упълномощени да сключват договори от името на юридическото лице, както и правата, с които разполагат; клонове и представители; ограничения върху дейността на юридическото лице; изтичане на срока, за който е учредено юридическото лице; финансова година; дати, на които са направени промени в актовете и данните в регистъра; информация за физическите лица, които могат да сключват договори от името на юридическото лице, и други данни, предвидени от закона.

Регистърът на юридическите лица съдържа също така: актове за учредяването на юридически лица, решения на органите на юридическото лице, набор годишни финансови отчети, подаван от дружествата, и други актове, предвидени от закона.

Връзката отваря нов прозорецРегистърът на юридическите лица на Литва се води и поддържа от Държавния център за регистрация (Registrų centras).

Безплатен ли е достъпът до регистъра на юридическите лица на Литва?

В регистъра може да се извършва безплатно търсене за юридически лица. Безплатно се предоставя следната информация за юридическите лица:

 • код,
 • наименование,
 • седалище,
 • правна форма,
 • правен статус.

За по-подробни данни относно юридическите лица се начислява такса, като въпросната информация се предоставя, ако:

Връзката отваря нов прозорецРегистърът на юридическите лица на Литва дава възможност за безплатна проверка дали дадено наименование е идентично с наименования, използвани от други юридически лица, клонове или представителства, или наименования, които са вписани временно в регистъра.

До каква степен може да се разчита на документите в регистъра?

След като мениджърът на регистъра впише промените в данните или информацията за юридическите лица в регистъра, тези промени се публикуват най-късно на следващия работен ден, а датата, на която те са регистрирани, се публикува в електронния информационен бюлетин.

Когато мениджърът на регистъра публикува извлечения за информация или данни, или копия на актове от регистъра, това означава, че по формални признаци те са действителни.

Как се правят справки в регистъра на юридическите лица на Литва?

Търсенето на юридически лица в регистъра е безплатно, като се използват следните критерии за търсене:

 • код,
 • наименование,
 • предишно наименование.

Регистрираните потребители, които са подписали договор за предоставяне на услуги, могат да извършват търсене по следните критерии: код, наименование, физическо лице, юридическо лице или чуждестранно юридическо лице.

Системата за самообсужване дава възможност да се правят справки за юридическо лице по код, наименование и предишно наименование (за юридически лица, които са си сменили наименованието).

История на регистъра на юридическите лица на Литва

Регистърът на юридическите лица е създаден през 2004 г., като в него автоматично са прехвърлени данни за юридическите лица от предходни информационни системи от 1990 г. насам.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецРегистър на юридическите лица


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 18/02/2019

Търговски регистри в държавите-членки - Люксембург

Тази страница предоставя информация за възможностите да направите справка в Търговския и фирмен регистър на Люксембург.


Каква информация може да бъде намерена в търговския регистър на Люксембург?

Връзката отваря нов прозорецТърговският и фирмен регистър (Registre de Commerce et des Sociétés) представлява официален списък на всички физически и юридически лица, извършващи търговска дейност, както и на други субекти, посочени в изменения Закон от 19 декември 2002 г.

Търговският и фирмен регистър се води под контрола на министъра на правосъдието. Воденето на Търговския и фирмен регистър е поверено от министъра на правосъдието на обединение по икономически интереси — Търговски регистри на Люксембург (Luxembourg Business Registers) (по-рано GIE RCSL), в което участват държавата, Търговската камара (Chambre de Commerce) и Занаятчийската камара (Chambre des Métiers).

Целта на Търговския и фирмен регистър е да:

 • осигури идентифицирането на лицата, за които законът изисква регистрация или вписване, посредством воденето на постоянен списък,
 • придава по-голяма сигурност на сделките,
 • предоставя информация на третите лица.

В Търговския и фирмен регистър се вписват два вида данни:

 • данни за идентификация и юридически данни, като например фирменото наименование, предмета на дейност на дружеството, дружествения капитал, състава на управителния съвет, имената на одиторите, правомощията за подписване и други данни от този вид,
 • годишните счетоводни отчети.

За контакт

Адрес на службите

Пощенски адрес

Работно време

14, rue Erasme
L-1468 Luxembourg - Kirchberg

Тел.: (+352) 26 428-1

Факс: (+352) 26 42 85 55

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецhelpdesk@lbr.lu

LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS
L-2961 Luxembourg

от понеделник до петък, от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.30 ч. до 16.00 ч.


Достъпът до търговския регистър безплатен ли е?

Извършването на справка в Търговския и фирмен регистър на място е безплатно.

Определена информация е достъпна безплатно на уебсайта на Търговски регистри на Люксембург:

 • номер в Търговския и фирмен регистър,
 • дата на регистрация,
 • наименование,
 • правна форма,
 • адрес на седалището,
 • списък на подадените документи от февруари 2006 г. досега.

Срещу заплащане може да получите:

 • извлечение, представляващо актуално обобщение на данните, които всяко лице, вписано в Търговския и фирмен регистър, трябва да подаде,
 • заверен електронен препис от документите, подадени в Търговския и фирмен регистър.

Връзката отваря нов прозорецТаблицата на приложимите тарифи може да намерите онлайн под заглавие „General information - Prices“.

Как да направя справка в търговския регистър на Люксембург?

Търсенето е възможно чрез уебсайта на Връзката отваря нов прозорецТърговски регистри на Люксембург на портала на Търговския и фирмен регистър по:

 • наименованието (или част от наименованието) или
 • регистрационния номер на вписаното лице.

Търсачката на уебсайта показва списък с наименованията, отговарящи на зададеното търсене.

Ако щракнете върху наименованието на някои от показаните резултати, ще получите безплатно следната информация:

 • номер в Търговския и фирмен регистър,
 • дата на регистрация,
 • наименование,
 • правна форма,
 • адрес на седалището.

До каква степен може да се разчита на документите в регистъра?

По силата на член 19-3 от изменения Закон от 19 декември 2002 г. относно търговския и фирмения регистър и счетоводната отчетност и годишните счетоводни отчети на дружествата, актовете или извлеченията от актове са противопоставими на трети лица, считано от датата на публикуването им в Електронния сборник за дружествата и сдруженията (Recueil électronique des sociétés et associations), освен ако дружеството не докаже, че третите лица са знаели предварително за публикуваните обстоятелства.Третите лица обаче могат да се позовават на всички актове или извлечения от актове, които все още не са били публикувани.

По отношение на сделки, сключени преди шестнадесетия ден след деня на публикуването, тези актове или извлеченията от актове не могат да се противопоставят на трети лица, които докажат, че им е било невъзможно да узнаят за тях.

В случай на несъответствие между вписания текст и текста, публикуван в Електронния сборник за дружествата и сдруженията, последният не може да се противопостави на трети лица. Третите лица могат обаче да се позовават на него, освен ако дружеството не докаже, че те са били запознати с вписания текст.

История на търговския регистър на Люксембург

Търговският и фирмен регистър съществува от 1909 г.

От 2003 г. насам той се води под контрола на министъра на правосъдието и воденето му е поверено на обединението по икономически интереси — Търговски регистри на Люксембург. Оттогава той е напълно цифровизиран.

Документите, подадени в Търговския и фирмен регистър след 1 януари 2006 г., систематично се цифровизират и са достъпни за електронна справка на уебсайта на Регистъра.

Документите, вписани от създаването на Търговския и фирмен регистър през 1909 г. досега, бяха цифровизирани, като публичен достъп до тях се предоставя, след като съответният документ бъде цифровизиран.

От този момент може да се прави електронна справка в целия Търговски и фирмен регистър.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецТърговски регистри на Люксембург


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 10/01/2020

Търговски регистри в държавите-членки - Унгария

Настоящият раздел съдържа кратка обща информация относно Търговския регистър на Унгария.


Каква информация може да бъде намерена в Търговския регистър на Унгария?

В Търговския регистър се съдържа информация относно вписаните дружества и дружествените документите, послужили за регистрирането им. Данните в Търговския регистър (по отношение на вписаните в него дружества) се поддържат от съдилищата в качеството им на съдилища на регистрация. Информацията за дружествата и дружествените документи се съхраняват електронно. Достъпът до данните на регистрираните дружества във всеки унгарски съд на регистрация е безплатен през уебсайта на Службата за информация относно дружествата и електронна регистрация на дружествата към Министерството на правосъдието (Служба за информация относно дружествата, Връзката отваря нов прозорецhttps://www.e-cegjegyzek.hu/).

Имате достъп до следната информация (съществуваща или такава, която вече не е актуална), която е вписана в Търговския регистър към момента на заявката:

 • търговски регистрационен номер,
 • наименование на дружеството,
 • адрес на седалището (székhely),
 • адрес на стопанска дейност (telephelyek),
 • адрес на клоновете (fióktelepek),
 • стопанска дейност,
 • собствен капитал,
 • данъчен номер,
 • информация дали са били образувани производства по несъстоятелност или ликвидация,
 • информация дали (предишен) изпълнителен директор или управител на търговско сдружение в съответствие с член 3:22 от Закон V от 2013 г. за Гражданския кодекс не може да бъде изпълнителен директор или управител на друго търговско сдружение.

На първия ден от всяка седмица се обновява следната информация:

 1. Всички дружествени данни в Търговския регистър (съхраняваните фирмени дела) (tárolt cégkivonat), включително данни за искания за регистрация или промени по регистрацията, които все още не са вписани в Регистъра.
 2. Информацията относно дружествата включва:
 • за юридическите лица, търговските сдружения, които не са юридически лица (jogi személyiség nélküli gazdasági társaság), или другите сдружения — режима на собственост (съдружници или акционери) и представителните правомощия,
 • за физическите лица — представителните правомощия и членството им в надзорни съвети.

На първия ден от всяка седмица обновената информация може да бъде намерена и с помощта на търсачка.

В Търговския регистър се съхранява дружествена информация, която се основава и на други критерии (има достъп и до данни, които вече не са актуални), а освен до дружествената информация достъп има и до дружествените документи. Достъпът до тези данни е осигурен в съдилищата на регистрация и чрез Службата за информация относно дружествата, а нотариално заверени или незаверени копия от дружествените документи могат да бъдат получени срещу плащането на административна такса.

Достъпът до Търговския регистър на Унгария безплатен ли е?

Съдържанието на унгарския Търговски регистър е достъпно безплатно с описаните по-горе условности на адрес <Връзката отваря нов прозорецhttps://www.e-cegjegyzek.hu/?ceginformacio>. За достъп до допълнителна информация се плаща такса.

Как да направя справка в Търговския регистър на Унгария?

Информация относно дружествата може да се търси по един от следните критерии:

- наименование на дружеството,

- търговски регистрационен номер,

- данъчен номер.

До каква степен може да се разчита на информацията в регистъра?

Данните, посочени в член 2 от Директива 2009/101/ЕО, са достъпни онлайн безплатно за дружествата, регистрирани в Унгария.

В Унгария публична информация за дружествата се предоставя от съда на регистрацията, Службата за информация относно дружествата или се публикува в Дружествен вестник. Дружествен вестник е официалният вестник на Министерството на правосъдието и до него има безплатен достъп на адрес Връзката отваря нов прозорецhttp://www.e-cegkozlony.gov.hu/. При публикуването на данни от Търговския регистър, свързани с акционерно дружество или дружество с ограничена отговорност, съдът на регистрация също публикува в Дружествен вестник устава на дружеството или измененията в него, като информацията се обновява ежедневно.

Данните в Търговския регистър се поддържат от съдилищата в качеството им на съдилища на регистрация. Информацията за дружествата и дружествените документи се съхраняват електронно. Достъпът до данните на регистрираните дружества във всеки унгарски съд на регистрация е безплатен през уебсайта на Службата за информация относно дружествата и електронна регистрация на дружествата към Министерството на правосъдието (Служба за информация относно дружествата, Връзката отваря нов прозорецhttps://www.e-cegjegyzek.hu/).

История на Търговския регистър на Унгария

От юли 1993 г., когато Националната система за информация относно дружествата и регистрация на дружествата (Országos Céginformációs és Cégnyilvántartási Rendszer) започна да функционира пълноценно, данните в Търговския регистър се вписват от съдилищата в електронен вид.

Времето за реакция на системата между две произволни съдилища е няколко минути.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 19/09/2016

Търговски регистри в държавите-членки - Малта

Този раздел предоставя преглед на търговския регистър на Малта


Каква информация може да бъде намерена в търговския регистър на Малта?

Връзката отваря нов прозорецТърговският регистър на Малта съдържа обща информация за търговските дружества в Малта.

Регистърът е част от Връзката отваря нов прозорецмалтийския Орган за финансови услуги (МОФУ), който по закон отговаря за воденето на националния регистър на търговските дружества. Уебсайтът на МОФУ съдържа информация относно законодателството в областта на финансовите услуги, включително:

 • законите на парламента и свързаните с тях официални известия (с препратки към малтийскотоВръзката отваря нов прозорец Министерство на правосъдието, културата и местното самоуправление);
 • подзаконовите актове;
 • разрешенията;
 • циркулярните писма
 • брошурите;
 • известията; и
 • друга информация, публикувана от МОФУ, както и други материали, свързани със законодателството в областта на финансовите услуги в Малта.

Достъпът до търговския регистър на Малта безплатен ли е?

Общата информация за търговския регистър на Малта е достъпна за обществеността безплатно, но съществуват и раздели на уебсайта, които са платени.

Уебсайтът на МОФУ е достъпен за обществеността безплатно.

Как да направя справка в търговския регистър на Малта?

Регистрираните потребители на онлайн системата на регистъра имат безплатен достъп до базата данни на регистъра. Няма абонаментна такса за регистрирането като потребител. Изтеглянето на документи за отделни търговски дружества е платено, но търсенето на информация в базата данни е безплатно. Следователно всеки може да търси търговско дружество, като използва наименованието му или част от него, или регистрационния му номер. Седалището на търговското дружество и имената на управителите, секретарите и акционерите/съдружниците са част от информацията, която е достъпна безплатно.

До каква степен може да се разчита на документите в регистъра?

Законът за дружествата, глава 386 от Законите на Малта, е основният закон, уреждащ капиталовите търговски дружествата, регистрирани в Малта, и съдържа разпоредби, позволяващи на трети лица да се позовават на документи и други актове в регистъра, както е посочено по-долу:

Всички документи и известия, представени от дружествата за регистрация, се подписват/удостоверяват с подписа на директора или секретаря на дружеството. Документите или известията се получават добросъвестно от длъжностното лице по регистрацията. Служителят на дружеството, подписващ документите, отговаря за съдържанието на документа. Даването на невярно изявление в документ, предназначен за публичен орган, с цел набавяне на предимство или облага за себе си или за другиго е престъпление съгласно малтийското право.

История на търговския регистър на Малта

Дружественото право е въведено в Малта с Наредбата за търговските партньорства от 1962 г. Първоначално регистърът е бил част от Министерството на търговията. Регистърът става част от малтийския Орган за финансови услуги през 1997 г. след влизането в сила на новия Закон за дружествата през 1995 г. Всички регистрирани документи за съществуващите дружества бяха сканирани и за всяко от тях беше създадено електронно фирмено дело. Достъпът от разстояние до базата данни за търговските дружества и до документите, които се съдържат в нея, първоначално беше възможен чрез система за пряко телефонно избиране, която беше заменена с интернет през 2000 г.. В края на 2004 г. беше въведена нова уеб-базирана система, а през 2006 г. беше въведена система с електронни фирмени дела с използването на електронен подпис.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецТърговски регистър на Малта

Връзката отваря нов прозорецМалтийски орган за финансови услуги

Връзката отваря нов прозорецУебсайт на Министерството на правосъдието, културата и местното самоуправление


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 05/10/2016

Търговски регистри в държавите-членки - Холандия

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница нидерландски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Настоящият раздел съдържа обща информация за търговския регистър на Нидерландия.


Каква информация може да бъде намерена в търговския регистър на Нидерландия?

Търговският регистър на Нидерландия принадлежи и се поддържа от Нидерландската търговска камара (Kamer van Koophandel), упълномощена за това от правителството посредством Закона за търговския регистър.

Регистърът съдържа преглед на цялата (правна) уместна информация относно всички съответни стопански организации в Нидерландия. Всички субекти са регистрирани. Това включва:

 • Търговски дружества (частни и публични дружества с ограничена отговорност: BV и NV)
 • Еднолични търговци
 • Асоциации
 • Фондации
 • Професионалисти (напр. адвокати, лекари, художници)
 • Сдружения на собственици
 • Църкви и
 • Правителствени служби.

Количеството регистрирани данни е различно в зависимост от правната форма на организацията. Най-важните регистрирани данни са:

 • (Официално) наименование
 • Други търговски имена
 • Седалище
 • Адреси
 • Капитал (акции)
 • Директори
 • Упълномощени служители
 • Клонове
 • Данни за контакт
 • Дейности (според класификацията NACE).

Регистърът съдържа приблизително 2,5 млн. записа.

Съгласно нидерландското законодателство информацията в регистъра е действителна (и обвързваща за трети страни), освен ако не е посочено друго. Задължението за регистрация (и вписване на евентуални промени) е на самите организации. Всяка промяна трябва да се впише в рамките на седмица след нейното извършване.

Регистрацията не съставлява част от процеса на учредяване на търговско дружество в Нидерландия. От правна гледна точка едно дружество може да съществува в Нидерландия и без да е регистрирано. Поради това, макар и да е незаконно да не се регистрира, едно нерегистрирано дружество все пак съществува и може да действа като дружество (обратно например на ситуацията в Обединеното кралство).

Нидерландските дружества с (не)ограничена отговорност също трябва да подават своя годишен отчет в търговския регистър. Това важи за приблизително 900 000 дружества. Мнозинството от тях трябва да подават единствено счетоводен баланс, докато големите предприятия (прибл. 20 000 на брой) трябва да подават също и своя отчет за приходите и разходите.

Достъпът до търговския регистър на Нидерландия безплатен ли е?

Основната информация в търговския регистър на Нидерландия е достъпна безплатно посредством интернет, но за някои услуги (напр. официални извлечения) се начислява такса.

Организациите заплащат единична такса за регистрация в регистъра. Годишна такса няма, нито такса за внасяне на промени в информацията.

До каква степен може да се разчита на документите в регистъра?

Директива 2012/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2012 г. за изменение на Директива 89/666/ЕИО на Съвета и директиви 2005/56/ЕО и 2009/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета засяга взаимното свързване на централните, търговските и дружествените регистри. В нея се предвижда създаването на европейска централна платформа. Системата от взаимно свързани регистри включва централната платформа, регистрите на държавите членки и портал, който служи като европейски електронен вход за достъп.

Директивата предвижда два срока за влизане в сила.С изключение на малък брой разпоредби, държавите членки е трябвало да се съобразяват с разпоредбите на Директивата до 7 юли 2014 г. Останалите членове трябва да бъдат транспонирани в рамките на две години след приемането от страна на Европейската комисия на актовете за изпълнение.

Нидерландското законодателство вече е съобразено с изискванията, установени във въпросните членове. За спазването на горепосочените срокове за транспониране не е необходимо да бъдат приемани други изменения на Закона за търговските регистри от 2007 г. Съобщение в този смисъл бе публикувано в Връзката отваря нов прозорецДържавен вестник от 4 юли 2014 г.

Как да направя справка в търговския регистър на Нидерландия?

Можете да търсите в Връзката отваря нов прозорецтърговския регистър на Нидерландия по:

 • (част от) наименование на дружество
 • официален номер в търговския регистър
 • адрес и
 • пощенски код.

История на търговския регистър на Нидерландия

Информацията датира от основаването на настоящия регистър (1920 г.) Налични са данни и за някои по-стари дружества.

Връзки

Връзката отваря нов прозорецЕвропейски търговски регистър, Връзката отваря нов прозорецKamer van Koophandel


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 07/10/2016

Търговски регистри в държавите-членки - Австрия

Този раздел от портала ви предоставя кратка информация относно търговския регистър в Австрия.


Каква информация може да бъде намерена в търговския регистър?

Връзката отваря нов прозорецТърговският регистър (основен регистър) съдържа информация за всички регистрирани дружества в Австрия (вж. член 2 от Закона за търговския регистър (Firmenbuchgesetz —FBG). Документите, въз основа на които са направени вписванията, се съхраняват в електронния документен архив на Съдебната администрация (Сборник документи — Urkundensammlung). Данните за дружествата и сборникът документи са публично достъпни онлайн. Достъпът обаче се заплаща.

Австрийските власти могат да преглеждат данните за дружествата също посредством портала на Федералния изчислителен център (Bundesrechenzentrum — BRZ). Държавите — членки на ЕС имат достъп до данните посредством Връзката отваря нов прозорецевропейския търговски регистър (ЕТР).

Безплатен ли е достъпът до търговския регистър?

Достъпът до търговския регистър се заплаща.

Търсене в регистъра

Всеки има право на достъп до търговския регистър, за да получи информация относно вписванията в регистъра.

След въвеждане на номера, под който дружеството е заведено в търговския регистър, може да бъде получен препис от актуалните данни. По заявка може да бъде направена също и справка относно заличени данни (само за данни, достъпни по електронен път). Заявките могат да се отнасят също и за извършени наскоро вписвания, промени или заличавания.

Публичният достъп до базата данни на търговския регистър се осигурява от Връзката отваря нов прозорецдружества, така наречените „точки за достъп“ (Verrechnungsstellen), които са сключили договор с Министерството на правосъдието за обслужването на запитванията. Те предлагат платени услуги като отговаряне на запитвания, свързани с търговския регистър, или издаване на заверени копия от вписванията, идентични с официално издадени извлечения от регистъра.

Само окръжните съдилища (отдел по въпросите на търговския регистър — Firmenbuchabteilung) са оправомощени да издават официален документ, предназначен за представяне пред публичен орган и удостоверяващ актуалното състояние на дадено дружеството съгласно търговския регистър.

До каква степен може да се разчита на документите в регистъра?

Съгласно член 3а от Директива 2009/101/ЕО (изменена с Директива 2012/17/EС) държавите членки трябва да осигурят информация за разпоредбите от националното право, въз основа на които трети лица могат да се позовават на данните и актовете по член 2, отнасящи се до дружествата (напр. представителни правомощия на органи, устави). В този раздел се предоставя информация относно правното положение в Австрия.

В Австрия предвидените в член 2 от Директива 2009/101/ЕО данни и актове относно акционерните дружества (AG) и дружествата с ограничена отговорност (GmbH) се намират в търговския регистър, законово уреден в Търговския закон (Unternehmensgesetzbuch — UGB) и Закона за търговския регистър (Firmenbuchgesetz — FBG). Търговският регистър се води от съдилищата под формата на електронен регистър. Той се състои от основния регистър, в който се извършват вписванията и заличаванията на юридическите факти (напр. представителни правомощия на органи), и сборника документи, в който се съдържат съответните документи (напр. устави).

Съгласно Връзката отваря нов прозорецчлен 10, параграф 1 от UGB вписванията следва да бъдат оповестени от една страна в базата данни на публичните обявления (Ediktsdatei), която е безплатно достъпна в интернет, а от друга — в Amtsblatt zur Wiener Zeitung (официален бюлетин към ежедневника Wiener Zeitung). Оповестяването се счита за извършено от момента на регистрация на съответната информация в базата данни на публичните обявления.

Действието на вписванията в търговския регистър спрямо трети лица е уредено в Връзката отваря нов прозорецчлен 15 от UGB. Съгласно този член обстоятелството, което е трябвало да бъде вписано в търговския регистър, но не е било вписано, не може да бъде противопоставено от съответното дружество на трето лице, освен ако това лице вече е знаело за съответното обстоятелство (параграф 1). Дадено обстоятелство става противопоставимо на трети лица от момента на вписването му. Това правило обаче не се прилага за правни действия, извършени до изтичането на 15 дни от оповестяването, ако третото лице докаже, че нито е можело, нито е трябвало да знае за обстоятелството (параграф 2). В търговския обмен неточните вписвания също са противопоставими от трети лица на дружества, ако дружествата сами са причинили неточното вписване или не са поискали заличаването му, въпреки че са знаели или е трябвало знаят, че вписването е неточно. Неточното вписване обаче не е противопоставимо на дружеството, ако то докаже, че третото лице не е действало с презумпцията, че вписването е точно, или че е знаело, че то е неточно, или че не е знаело за неточността поради груба небрежност (параграф 3).

Уставът на едно акционерно дружество или дружество с ограничена отговорност е обвързващ винаги във версията, която е предоставена в търговския регистър, тъй като едно изменение на устава или на дружествения договор няма правно обвързващо действие преди то да бъде вписано в търговския регистър(Връзката отваря нов прозорецчлен 148, параграф 3 от Закона за акционерните дружества (Aktiengesetz— AktG), Връзката отваря нов прозорецчлен 49, параграф 2 от Закона за дружествата с ограничена отговорност (GmbH-Gesetz — GmbHG).

История на търговски регистър

Вписванията на данни в търговския регистър на Австрия първоначално са били извършвани върху хартиен носител. Когато през 1991 г. търговският регистър е бил автоматизиран, данните на хартиен носител са били прехвърлени в електронна база данни. От тогава насам всички актуални и исторически данни са достъпни по електронен път.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецЕвропейски търговски регистър

Връзката отваря нов прозорецОбща информация относно австрийския търговски регистър

Връзката отваря нов прозорецБаза данни на австрийската съдебна система за публичните обявления

Връзката отваря нов прозорецПълен текст на UGB

Връзката отваря нов прозорецПълен текст на FBG

Връзката отваря нов прозорецПълен текст на AktG

Връзката отваря нов прозорецПълен текст на GmbHG


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 23/05/2018

Търговски регистри в държавите-членки - Полша

Настоящият раздел съдържа преглед на търговския регистър на Полша.


Какво предлага търговският регистър на Полша?

Връзката отваря нов прозорецТърговският регистър на Полша (национален съдебен регистър) се води и управлява от Връзката отваря нов прозорецМинистерството на правосъдието на Полша.

От регистъра се предоставя информация за дружества, фондации, асоциации и други лица.

По-специално регистърът съдържа различна по вид информация, свързана с тези лица:

 • номер от националния съдебен регистър (KRS номер),
 • REGON номер (номер в централния списък на икономическите дейности),
 • наименование,
 • правна форма и статут,
 • дата на регистрация в националния съдебен регистър,
 • адресни данни,
 • важни дати (дати на вписване и заличаване),
 • компетентни органи,
 • упълномощени представители.

Безплатен ли е достъпът до търговския регистър на Полша?

Да, достъпът до регистъра е безплатен.

Как се правят справки в търговския регистър на Полша?

Информация в търговския регистър на Полша може да се търси, като се използват следните критерии за търсене:

 • номер от националния съдебен регистър (KRS номер), или
 • наименование на регистрираното лице.

До каква степен може да се разчита на документите в регистъра?

Според полското право въпросът със защитата на трети лица във връзка с предоставянето на информация и документи, предвидени в Директива 2009/101/ЕО, е уреден със Закона за националния съдебен регистър от 20 август 1997 г. (Държавен вестник от 2013 г., № 1203).

В съответствие с разпоредбите на Закона за националния съдебен регистър от 20 август 1997 г. (Държавен вестник от 2013 г., № 1203):

Член 12
1. Данните, които се съхраняват в регистъра, не могат да бъдат заличавани, освен ако в закона е предвидено друго.

2. Ако стане ясно, че в регистъра е въведен запис, който съдържа явни грешки или не е в съответствие със съдебното решение, съдът автоматично коригира вписването.

3. Ако в регистъра са вписани данни, които според закона са недопустими, съдът, в който се извършва регистрацията, след като изслуша съответните лица на заседание или след като ги прикани да представят писмено изявление, автоматично заличава данните.

Член 13
1. Вписванията в регистъра подлежат на публикуване във Вестника за икономическа и съдебна информация, освен ако в закона е предвидено друго.

Член 14
Лицето, задължено да представи заявление за вписване в регистъра, не може да се позовава на данни, които не са вписани или са заличени от регистъра, що се отнася до отношенията му с трети добросъвестни лица.

Член 15
1. Считано от датата на публикуване във Вестника за икономическа и съдебна информация, никой не може да се позовава на незнание по отношение на публикуваните вписвания. Що се отнася обаче до действия, извършени преди изтичането на шестнадесет дни от публикуването, вписаното в регистъра лице не може да се позовава на записа срещу трето лице, ако последното докаже, че не е имало как да знае за съдържанието на записа.

2. В случай на несъответствие между вписването в регистъра и неговото публикуване във Вестника за икономическа и съдебна информация, правно обвързващ е записът в регистъра. Въпреки това трето лице може да се позовава на публикуваното във Вестника за икономическа и съдебна информация, освен ако регистрираното лице докаже, че третото лице е била запознато със съдържанието на записа в регистъра.

3. Трето лице може да се позовава на документи и данни, за които още не е изпълнено задължението за публикуване, при условие че фактът, че не са публикувани, не ги лишава от правна сила.

Член 17
1. Данните в регистъра се приемат за верни.

2. Ако вписаните в регистъра данни не съответстват на заявлението на лицето или ако няма заявление, лицето не може да претендира в отношенията си с трето добросъвестно лице, че данните са неверни, ако не е подало незабавно заявление за изменение, допълнение или заличаване на записа.“

История на търговския регистър на Полша

Регистърът функционира от месец януари 2007 г.

Полезни връзки

Връзката отваря нов прозорецЗакон за националния съдебен регистър от 20 август 1997 г.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 18/10/2016

Търговски регистри в държавите-членки - Португалия

Настоящата страница ви предоставя преглед на търговските и правосъдни портали в Португалия.


Търговски регистър

Целта на регистъра е да се оповести правното състояние на едноличните търговци, търговските дружества, гражданскоправните дружества със стопанска дейност, едноличните дружества с ограничена отговорност, кооперациите, публичните предприятия, други видове компании и европейските обединения по икономически интереси, както и отделни лица и сдружения, които по закон следва да бъдат вписани. Могат да се вписват само факти, подкрепени от документални доказателства. Тези документи се архивират електронно.

Търговския регистър предоставя правосубектност на търговските дружества и регистрацията обикновено е задължителна. По правило, информацията за дружествата е изложена в отделен документ. В повечето случаи е достатъчно да се предоставят протоколите и решението, взето от акционерите.

Предприятията трябва да се регистрират в рамките на два месеца от датата им на учредяване. Валидността на заявлението се оценява от отговорното длъжностно лице въз основа на приложимите законови разпоредби, представените документи и предишни регистрации, като се отдава специално внимание на проверката на легитимността на участниците, законосъобразността на актовете и валидността на действията, посочени в актовете.

В Португалия материята на търговския регистър се урежда в Кодекса за търговския регистър, приет с Декрет-закон № 403/86 от 3 декември 1986 г., и е отговорност на службите по вписванията в цялата страна; тези служби са външни служби към Института на регистрите и нотариусите (IRN), публичен орган под егидата на Министерството на правосъдието.

Службите по вписванията могат да бъдат независими или да работят в сътрудничество с други регистри (поземлени, граждански, на превозните средства), които са също и служби на Института на регистрите и нотариусите. Търговските актове могат да бъдат вписани във всяка служба по вписванията, без географски ограничения в тяхната компетентност.

Какво трябва да регистрират търговските дружества:

 • учредяване;
 • решения, взети от общото събрание, когато това се изисква по закон, относно закупуването на стоки от дружеството;
 • обстоятелства, свързани с дружествени дялове, освобождаването и изключването на акционери от съдружия и командитни дружества, премахването на дялове при смърт на акционер, приемане на нови акционери с неограничена отговорност, обезценяването на акции и освобождаване и изключване на акционери в акционерните дружества, решения за намаляване на цената, конвертиране и обратно изкупуване на акции, както и за издаването на ценни книжа;
 • назначаването и освобождаването на членове на съвета на директорите и управителния съвет, и на секретаря на дружеството;
 • представяне на финансови отчети;
 • промяна на седалището;
 • план за сливане или разделяне или план за учредяване на европейско дружество с ограничена отговорност или разширение на дружество, или вътрешно или трансгранично сливане или разделяне, или преобразуване или разпускане на дружество;
 • обстоятелства, свързани с капитала на дружеството, и всякакви други промени в учредителния акт на дружеството;
 • обстоятелства, свързани със синдиците на дружеството;
 • приключване на ликвидация или възобновяване на дейността на дружеството;
 • решения за пълен контрол на едно дружество върху друго в корпоративна група и договори за определяне на реда на задълженията (contrato de subordinação);
 • издаване на складови записи;
 • актове, решения и заповеди, които трябва да бъдат вписани.
 • договори за търговско представителство или агентство, когато са в писмен вид, всички изменения на тези договори и срока на изтичането им;
 • създаване на постоянно представителство;
 • всякакви други обстоятелства, които по закон трябва да бъдат вписани в търговския регистър.

Достъп до информация

Всяко лице може да поиска извлечения от регистъра, и съответните електронни документи.

За извлечения на хартия се подава молба в службите по вписванията, но съответната информация може да бъде намерена на уебсайта за обслужване на едно гише за предприемачи (Balcão do empreendedor) под формата на електронно извлечение относно правното състояние на предприятието, което редовно се актуализира и достъпно на португалски и английски език Връзката отваря нов прозорецТук.

Търсенето се извършва с помощта на данъчния идентификационен номер на предприятието (Número de Identificação Coletiva — NIPC), който е регистрационният номер на предприятието в търговския регистър, както и неговия данъчен номер.

Търсене на публикувани актове на предприятието може да се извърши на официалния уебсайт въз основа на NIPC, района или вида акт.

Публичните органи могат също да извършват търсения, като използват наименованието на предприятието, което подлежи на регистрация или неговия NIPC номер или чрез уеб услугата, предоставена с разрешението на IRN.

Цена на информацията

Информация относно вписаните актове е достъпна безплатно на официалния уебсайт за публикуване на документи на дружеството. Публикуването е незабавно и автоматично след приключване на регистрацията и информацията може да се търси от всеки.

Извлеченията от регистъра и релевантните документи на хартиен или на електронен носител се заплащат.

Достъп до електронни извлечения може да бъде получен срещу абонамент от 25 EUR годишно; може да се получи и абонамент за две, три или четири години . Търсенията се извършват въз основа на NIPC номера. След извършване на плащането информацията може да бъде получена след въвеждане на сертификационен код.

Същата процедура може да се използва, за да се поискат електронните извлечения от документи, съхранявани в базата данни, с други думи документи, използвани като основа за регистрация, считано от януари 2011 г., както и заверени копия на актуализирани дружествени устави.

Правни последици на търговския регистър

Фактите, които трябва да бъдат вписани и публикувани в търговския регистър, могат да бъдат използвани срещу трети страни само след датата на публикуване.

Окончателният регистър представлява презумпция за правното положение (член 11 от Кодекса на търговския регистър).

Цялата информация за дружеството (наименование, правен статут, седалище, цел, подписалите страни, членове на органите на дружеството и т.н.) и по-голямата част от фактите, предмет на вписване, произхождат от преписи на документи; това означава, че те се ползват с презумпция, че правното положение, както е посочено в регистъра, съществува.

Изключение от това правило са депозираните вписвания, форма на вписване, където отговорността за проверката на спазването на правните изисквания на документите, представени за вписване, се носи от дружеството. Служителят по вписванията просто проверява легитимността на заявителя за вписване. Този тип вписване служи за публично уведомление и не се ползва от презумпция за истинност. Записи на дялови участия имат този статут.

В член 153 от Кодекса за кадастъра — закон, приложим за алтернативата на търговския регистър — се предвижда, че всяко лице, което регистрира неверен или несъществуващ от правна гледна точка документ, може, в допълнение към наказателната отговорност, да носи и отговорност за щетите, които това действие е причинило. Той предвижда също, че всяко лице, което извършва или потвърждава неточни или неверни декларации в регистъра или другаде, за да извърши вписване или изготвяне на необходимите документи, също се подвежда под отговорност.

Съгласно член 348а от Наказателния кодекс, който погрешно декларира или удостоверява пред публичен орган или публично длъжностно лице в изпълнение на своите задължения, своя или чужда самоличност, гражданско състояние или друго качество, на което законът придава правна сила, и тези декларации бъдат вписани в автентичен документ, се наказва с лишаване от свобода до две години или с глоба.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 29/11/2019

Търговски регистри в държавите-членки - Румъния

Настоящият раздел ви предоставя обща информация за търговския регистър на Румъния, поддържан от Министерството на правосъдието — Националната служба за търговския регистър


Каква информация може да бъде намерена в търговския регистър на Румъния?

Връзката отваря нов прозорецНационалната служба за търговския регистър на Румъния е публичен орган със статут на юридическо лице, под ръководството на Министерството на правосъдието. Службата отговаря за поддържането, организацията и управлението на централния електронен търговски регистър.

Съществуват редица служби по вписванията под ръководството на Националната служба за търговския регистър — в Букурещ и във всички 41 окръга в Румъния. Те са отговорни за поддържането, организация и управлението на местните търговски регистри.

Съгласно Закон № 26/1990 търговският регистър съдържа информация, отнасяща се до субектите, вписани в регистъра, както следва:

 • дружества;
 • национални дружества;
 • национални предприятия;
 • държавни корпоративни предприятия;
 • кооперативни дружества;
 • кооперативни организации;
 • обединения по икономически интереси;
 • европейски обединения по икономически интереси;
 • европейски дружества;
 • европейски кооперативни дружества;
 • еднолични търговци;
 • еднолични дружества;
 • семейни фирми и
 • други физически или юридически лица, предвидени в закона.

Търговският регистър съдържа всички документи, актове, забележки и идентичността на съответните лица, вписването на които се изисква по закон, както и всички други актове и документи, изрично предвидени от закона.

Уебсайтът на търговския регистър (Връзката отваря нов прозорецhttps://www.onrc.ro/index.php/en/) съдържа следното:

1. документи;
2. информация и услуги, организирани в раздели и услуги;
3. информация във връзка с Националната служба за търговския регистър и бюрата по вписванията към съдилищата;
4. 4 публична информация в различни области — безплатен достъп;
5. използваните от институцията формуляри;
6. формалностите за процеса на вписване в търговския регистър на всички видове дружества и операции;
7. статистически данни за вписваните операции.

 • История на институцията
 • Мрежа на ORC [служби по вписванията]
 • Формуляри (за специалисти и др.) и процедури
 • Такси и хонорари за услугите на ONRC [Националната служба за търговския регистър]
 • Услуги
 • Законодателство
 • Статистически данни
 • Медии

Онлайн услугите, предоставяни от Националната служба за търговския регистър, се намират в Връзката отваря нов прозорецпортала за електронни услуги, който беше разработен благодарение на секторните оперативна програма „Увеличаване на икономическата конкурентоспособност“, „Инвестиции за вашето бъдеще!“ по проект „Онлайн услуги“ (електронно правителство), предоставени от Националната служба за търговския регистър на деловите среди, посредством специално предназначен за целта портал.

Онлайн услугите, предоставяни от Националната служба за търговския регистър чрез портала за електронни услуги, включват следното:

 • Информационен център (Infocert)
 • Recom онлайн;
 • Проверка на наличността на фирмено наименование и онлайн резервация на фирмено наименование;
 • Предварителни проверки (наличност и/или резервация на име/лого за юридически и физически лица, еднолични търговци/семейни фирми);
 • Вписване в търговския регистър и даване на разрешение на юридически лица;
 • Актуализиране на данните за връзка на дружествата, вписани в Търговския регистър;
 • Достъп до актуална информация относно миналите дейности на дружеството, статистически данни;
 • Издаване на документи (сертификати);
 • Статус на случая;
 • Уведомяване за заявленията, подадени до Търговския регистър;
 • Решения за отлагане на заявления, подадени до Търговския регистър;
 • Публикуване на информация за различните ситуации на юридически лица;
 • Статистически данни (операции в централния търговски регистър, дружества с чуждестранен капитал).
 • Търговският регистър офлайн.

Услугата „Recom онлайн“ дава достъп до следната информация за специалисти:

 • наименование и форма на организацията;
 • информация за идентификация (номер в търговския регистър, единен европейски идентификационен код, уникален регистрационен код, седалище, координати за връзка с дружеството (телефон, факс);
 • седалище (документ, доказващ седалището, датата, от която доказателството за регистрация е валидно, датата на изтичане на срока на действие на доказателството за регистрация, продължителност на удостоверението за регистрация);
 • записан и внесен капитал;
 • основна дейност на декларирания/оторизирания специалист;
 • вторична дейност на декларирания/оторизирания специалист;
 • данни относно самоличността на свързани физически и юридически лица;
 • данни относно самоличността на директорите;
 • данни относно логата:
 • данни по отношение на клонове/дъщерни предприятия/подразделения (седалище, телефонен номер);
 • данни по отношение на вторични представителства (седалище, телефонен номер);
 • данни относно седалищата и/или дейностите, разрешени съгласно член 15 от Закон № 359/2004;
 • данни относно правата на собственост;
 • данни относно споразуменията с кредиторите;
 • данни относно фактите, обхванати от член 21, буква д) до буква з) от Закон 26/1990;
 • данни за другите вписвания;
 • данни относно счетоводния баланс (оборот, среден брой служители, брутна печалба), когато такава информация е предоставена от Министерството на публичните финанси.

Достъпът до търговския регистър на Румъния безплатен ли?

Информацията, предоставена от търговския регистър, е достъпна Връзката отваря нов прозорецонлайн чрез портала за електронни услуги на Националната служба за търговския регистър. Достъпът до информацията е разрешен след регистрацията като потребител (чрез създаване на потребителско име и парола) и е безплатен.

Информацията в портала на Националната служба за търговския регистър е структурирана по вид предоставяни услуги. Част от информацията е достъпна безплатно, а друга част срещу заплащане, в съответствие с действащото законодателство.

Наличната информация включва следното:

 • Обща информация за лицата, заинтересовани да извършват определени регламентирани дейности, според случая (специалисти, физически лица, юридически лица, публични институции и органи и др.), може да се намери на адрес Връзката отваря нов прозорецhttps://www.onrc.ro/index.php/en/
 • Абонаментният компонент на услугата „Recom online“ е на разположение след сключване на договор с бенефициера. Достъпът е 24 часа в денонощието.
 • Електронни формуляри.
 • Разделът относно статуса на заявленията за вписвания в Търговския регистър е достъпен безплатно;
 • Разделът относно решенията за отлагане на заявленията за вписвания в Търговския регистър е достъпен безплатно;
 • Определена публична информация (счетоводни баланси, доброволна ликвидация, ликвидация и др.) е достъпна безплатно;

Всички раздели на уебсайта Връзката отваря нов прозорецhttps://www.onrc.ro/index.php/en/ са достъпни безплатно и са на разположение 24 часа в денонощието.

Как да направя справка в Търговския регистър на Румъния

В безплатната информация, достъпна чрез Връзката отваря нов прозорецуслугата, може да се търси по следните критерии:

 • име на специалиста;
 • номер от търговския регистър;
 • единен регистрационен номер;
 • окръга, в който се намира седалището;

Общата информация за заинтересованите лица, достъпна безплатно на онлайн платформатна Recom, включва:

 • наименование на специалиста, вписан в Търговския регистър;
 • номер от Търговския регистър;
 • единен европейски идентификатор (EUID);
 • единен регистрационен номер;
 • адрес на седалищетоб/специалиста;
 • статус на дружеството (например функция, прекратяване, ликвидация, несъстоятелност, отписване);

История на търговския регистър на Румъния

Търговският регистър беше създаден през 1990 г., съгласно Закон № 26/1990 за търговския регистър.

Специално предназначен за целта портал, предоставящ нови онлайн услуги за деловите среди и други заинтересовани лица, беше създаден през втората половина на 2011 г.

Цели на Връзката отваря нов прозорецНационалната служба за търговския регистър::

 • информира деловите среди, публичните институции, медиите и други заинтересовани лица за операциите в търговския регистър;
 • намалява времето, необходимо за получаване на достъп до информация;
 • намалява претоварването на службите по вписванията;
 • намалява времето, необходимо за внасяне на документите за регистрация в търговския регистър;
 • опростява процедурите за регистрация на специалисти, предоставянето на финансова информация и искания за информация и документи;
 • предоставя на подалите онлайн заявление информация в реално време за данните в търговския регистър.

До каква степен може да се разчита на документите в регистъра?

Търговският регистър на Румъния е създаден и функционира в съответствие със Закон № 26/1990 за търговския регистър, публикуван повторно, заедно с измененията. Разрешение за учредяване на субектите, подлежащи на задължение за вписване в търговския регистър, неговото функциониране и вписванията в него, вписването на всяко изменение на учредителните документи или други аспекти, изрично предвидени в закона, се издава в съответствие със Закон № 26/1990, Извънредно правителствено постановление № 116/2009, Закон № 359/2004, и правилата за прилагане при воденето на търговски регистри, отчитане на операциите и предоставяне на информация, одобрени със Заповед № 2594/C/2008 на министъра на правосъдието. Специфичните аспекти на всеки вид дейност, която подлежи на вписване в търговския регистър, са предмет на специални законодателни актове. Най-важни са Зако № 31/1990 за дружествата, Закон № 1/2005 за организацията и функционирането на кооперациите, Закона 566/2004 за селскостопанските кооперации, Извънредно правителствено постановление № 44/2008 относно извършването на стопанска дейност от еднолични търговци, еднолични дружества и семейни предприятия и Закон № 161/2003 относно някои мерки за гарантиране на прозрачност при заемането на публични длъжности, упражняването на публични функции или извършването на стопанска дейност, както и за предотвратяване и наказване на корупцията.

В националните разпоредби по-долу се посочва, че трети страни могат да се позовават на информацията и документите в Търговския регистър в съответствие с член 17 от Директива (ЕС) 2017/1132 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно някои аспекти на дружественото право.

 1. Член 1, параграф 1 от Закон № 26/1990 за търговския регистър, публикуван повторно с измененията, предвижда, че „преди започване на стопанска дейност, следните физически или юридически лица трябва да поискат да бъдат регистрирани или вписани в Търговския регистър: еднолични търговци, еднолични дружества и семейни фирми, дружества, национални дружества и националните предприятия, държавни корпоративни предприятия, обединения по икономически интереси, кооперативните дружества, кооперативни организации, европейските дружества, европейските кооперативни дружества, европейските обединения по икономически интереси със седалище в Румъния, и всички останали физически или юридически лица, предвидени в закона.“
  Освен това член 1, параграф 2 от посочения по-горе закон гласи, че: „в хода на дейността си или в нейния край, физическите и юридическите лица, посочени в параграф 1), трябва да поискат упоменаванията, във връзка с документи и актове, които подлежат на задължителна регистрация, да се се вписват в същия регистър“.
 1. Предоставянето на информация, вписана в Търговския регистър, и издаването на копия на съответните документи се извършва в съответствие с член 4 от Закон № 26/1990 за Търговския регистър публикуван повторно за Търговския регистър, публикуван повторно с измененията:

1) Търговският регистър е публично достъпен.

2) Службата за търговския регистър предоставя, за сметка на лицето, регистриращо искането, информация, извлечения от регистъра и удостоверенията относно вписаните в търговския регистър данни и удостоверения, потвърждаващи дали даден документ или акт е бил регистриран, копия и заверени копия на записите в регистъра и представените документи, за които ще бъде начислена такса.

3) Документите, посочени в праграф 2) могат да бъдат поискани и изпратени по пощата.

4) Документите, посочени в параграф (2), в електронен формат с разширен електронен подпис, включен, свързан или свързан, може да бъде поискан и издаден по електронен път чрез портала за онлайн услуги на Националната служба за търговския регистър. Те могат да бъдат поискани и чрез електронното звено за обслужване на едно гише, в съответствие с Извънредно правителствено постановление № 49/2009 относно свободата на установяване на доставчиците на услуги и свободното предоставяне на услуги в Румъния, изменено със Закон № 68/2010.

5) Таксите за предоставяне на копия и/или информация, независимо от начина на доставка, не могат да надвишават административните разходи, направени за тяхното предоставяне.“

Член 41

1) Електронните копия на актовете и информацията, посочени в член 4, се предоставят и на обществеността чрез системата за взаимно свързване на търговските регистри за сметка на заявителя.

2) Таксите, събирани за предоставянето на копия и/или информация от Търговския регистър чрез системата за взаимно свързване на търговските регистри, не трябва да надвишават свързаните с това административни разходи.

Изпълняемостта на документи и актове на лица, подлежащи на вписване в търговския регистър, е предвидена в член 5 от Закон № 26/1990 за търговския регистър, публикуван повторно с измененията:
1) Регистрацията и упоменаванията подлежат на принудително изпълнение спрямо трети страни, считано от датата, на която те са вписани в Търговския регистър или публикувани в част IV на Държавния вестник на Румъния, или в друга публикация, предвидена от закона.
2) Лица, задължени да поискат вписване в регистъра, не могат да искат изпълняемост спрямо трети страни на нерегистрирани документи или актове, освен ако могат да докажат, че третите страни са знаели за съществуването на тези документи и актове."
3) Националната служба за търговския регистър публикува на своя уебсайт и портал за онлайн услуги и предоставя за публикация на европейския портал за електронно правосъдие актуализирана информация за националното законодателство по отношение на оповестяването и принудителното изпълнение спрямо трети страни на документи, актове и упоменавания на лица, които трябва да се регистрират в Търговския регистър.“

Освен това дружествата са обект на специални разпоредби в това отношение, а именно членове 50—53 от Закон № 31/1990 относно дружествата, публикуван повторно с измененията:

Член 50,
параграф 1: Документи или актове, които не са били оповестени, както е предвидено от закона, не могат да бъдат противопоставени на трети лица, освен ако дружеството докаже, че те са били запознати с тях.

2) Всички операции, извършени от дружество преди 16-ия ден от публикуването в част IV на Държавен вестник на Румъния на доклада на съдията, (в момента решение по заявленията може да се взема от ръководителя на службата по вписванията/лице, назначено от генералния директор на Националната служба за търговския регистър, в съответствие с Извънредно правителствено постановление № 116/2009, както е изменено), не могат да бъдат противопоставени на трети лица, ако те могат да докажат, че им е било невъзможно да узнаят за такива операции.

Член 51
При все това, третите страни могат да се позовават на документи или актове, които не са публикувани, освен ако факта, че не са били публикувани, отнема правната им сила.
Член 52,
параграф 1 В случай на несъответствие между текста, представен на службата по вписванията и текста, публикуван в част IV на румънския Държавен вестник, или във вестниците, дружеството не може да се позове на публикувания текст спрямо трети страни. Третите страни могат да се позоват на публикувания текст спрямо дружеството, освен ако дружеството докаже, че те са били запознати с текста, представен в службата по вписванията.

Член 12, параграф 1 от Закон № 26/1990 за търговския регистър, публикуван повторно с измененията, гласи, както следва:

1) Търговският регистър се състои от регистър за вписване на юридически лица, които са дружества, национални дружества или национални предприятия, държавни корпоративни предприятия, обединения по икономически интереси, кооперативни организации, европейски дружества, европейски обединения по икономически интереси или други юридически лица, изрично предвидени от закона, с основен или вторично представителство в Румъния, регистър за вписване на юридическите лица, които са кооперативни дружества и европейски кооперативни дружества с основно седалище или вторично представителство в Румъния, и регистър за регистриране на еднолични търговци, еднолични предприятия и семейни предприятия с професионални или вторични представителства в Румъния. Тези регистри се съхраняват в компютризирана система.

 1. Член 6, параграф 1 от Закон № 26/1990 за Търговския регистър, публикуван повторно с измененията, във връзка с член 1 от Извънредно правителствено постановление № 116/2009 за въвеждане на някои мерки, свързани с вписването в Търговския регистър, одобрена с изменения със Закон № 84/2010, гласи, че „вписванията се вписват в Търговския регистър въз основа на решението на директора на Службата за търговския регистър/лице, назначено от генералния директор на Службата за търговския регистър или, когато е приложимо, окончателно съдебно решение , освен ако в закона не е предвидено друго.“
  Член 26, параграф 1 от Закон № 26/1990 за Търговския регистър, публикуван повторно с измененията, гласи, че „датата на вписване в Търговския регистър е датата, на която записът е бил действително добавен в регистъра“.
  Член 26, параграф 1 от споменатия по-горе правен акт, както и изменен, предвижда, че „записите в Търговския регистър се вписват в рамките на 24 часа от датата на решението, взето от ръководителя на службата по вписванията/лицето, назначено от генералния директор на Националната служба за търговския регистър, и в случай на специалист — в срок от 24 часа от датата на решението, разрешаващо вписването“.

В съответствие с член 51, параграф 2 от Закон № 26/1990 за Търговския регистър, публикуван повторно с измененията, „записите в Търговския регистър се въвеждат по електронен път, както в службите по вписванията към съдилищата, така и в централния електронен регистър“.
Повече информация можете да получите Връзката отваря нов прозорецтук.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецОфициален уебсайт на румънската Национална служба за търговския регистър.

Връзката отваря нов прозорецПортал за електронни услуги на румънската Национална служба за търговския регистър.

Документи по темата

Закон № 26/1990 PDF(669 Kb)ro

Извънредно правителствено постановление № 116/2009 PDF(255 Kb)ro

Правила за прилагане от 10 октомври 2008 г. относно воденето на търговските регистри PDF(1034 Kb)ro

Закон № 359/2004 PDF(527 Kb)ro


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 18/11/2019

Търговски регистри в държавите-членки - Словения

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница словенски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Настоящият раздел съдържа обща информация за Търговския регистър на Словения.


Каква информация може да бъде намерена в Търговския регистър на Словения (Poslovni register Slovenije)?

Търговският регистър на Словения се води от Агенцията на Република Словения за публичните регистри и свързаните с тях услуги (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve).

Търговският регистър на Словения е централната публична база данни с информация за всички търговски дружества с регистрирано седалище в Словения, които извършват стопанска или нестопанска дейност, както и за дъщерните дружества и други подразделения на тези дружества. Регистърът съдържа информация също и за дъщерните подразделения на чуждестранни дружества, извършващи дейност в Словения. В Регистъра са включени следните категории:

 • дружества (персонални и капиталови дружества),
 • еднолични търговци,
 • публичноправни юридически лица,
 • частноправни юридически лица,
 • сдружения,
 • физически лица, осъществяващи регистрирани или регулирани дейности,
 • дъщерни дружества и други подразделения на търговски дружества,
 • седалища на чуждестранни търговски дружества,
 • други стопански единици,

За всяка стопанска единица, вписана в Търговския регистър на Словения, са налични редица регистрационни данни (идентификационен номер, наименование на дружеството, данъчен номер, данни за представителите и учредителите и т.н.).

 • пряк достъп до информация посредством приложението ePRS, и
 • предоставяне на информация за повторна употреба.

Какво съдържа той?

Приложението ePRS

Приложението Връзката отваря нов прозорецePRS предоставя достъп на потребителите до информацията в отделните вписвания за стопанските единици в Търговския регистър на Словения, които извършват икономическа дейност в Република Словения.

Достъпът до Търговския регистър на Словения безплатен ли е?

Достъпът е безплатен, но потребителите трябва да въведат потребителското си име и парола в портала (новите потребители трябва най-напред да се регистрират).

Как да направя справка в Търговския регистър на Словения?

Потребителите трябва да въведат потребителското си име и парола в портала, за да могат да правят справка в Регистъра. Достъпът до данните може да се осъществи чрез въвеждане на критерии за търсене в едно или повече полета или чрез избиране на критерии за търсене от падащото меню. Критерий за търсене може да бъде всеки един от следните: информация, част от информация (дума) или началото на дума. Възможни критерии за търсене са идентификационният номер, данъчният номер, наименованието на дружеството, името и номерът на улица, община и др.

Актуализация

Данните се актуализират ежедневно.

Предоставяне на информация за повторна употреба:

Агенцията на Република Словения за публичните регистри и свързаните с тях услуги предоставя следните услуги за Връзката отваря нов прозорецповторна употреба на информацията от Търговския регистър:

 • ежедневно, седмично или месечно предоставяне на информация по всички вписвания, в разширен или съкратен формат,
 • месечно предоставяне на информация за търговските дружества, вписани в Съдебния регистър (Sodni register), в разширен или съкратен формат,
 • месечно предоставяне на информация за едноличните търговци, в разширен или съкратен формат,
 • предоставяне на информация чрез интернет услуга в разширен, съкратен или минимален формат,
 • предоставяне на информация въз основа на конкретна заявка, в разширен или съкратен формат,
 • обработване на събраната информация по критерии, зададени от потребителя (цифрови данни).

На всеки три месеца Агенцията публикува безплатно в интернет преглед на целия Търговски регистър на Словения в XML формат с набор от данни за повторна употреба.

Дължими такси

Агенцията на Република Словения за публичните регистри и свързаните с тях услуги събира такси за повторната употреба на публична информация от Търговския регистър на Словения, както това е определено в Връзката отваря нов прозорецРазмера на таксите за повторна употреба на публична информация от Търговския регистър на Словения (Tarifa nadomestil za ponovno uporabo informacij javnega značaja Poslovnega registra Slovenije) (връзка към базата данни със законодателството на Словения).

До каква степен може да се разчита на документите в Регистъра?

Третите лица могат да се позовават на информацията и на всички видове документи, упоменати в член 2 от Директива 2009/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за координиране на гаранциите, които държавите членки изискват от дружествата по смисъла на член 48, втора алинея от Договора, за защита на интересите на членовете и на трети лица с цел тези гаранции да станат равностойни, въз основа на следните закони.

- Връзката отваря нов прозорецЗакон за търговските дружества (Zakon o gospodarskih družbah) (Uradni list RS (Официален вестник на Република Словения, бр. 65/09 — официална консолидирана версия, бр. 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 — Решение на Конституционния съд и бр. 82/13, наричан по-нататък „ЗТД“), който е системният акт, уреждащ основните положения на правния статут на търговските дружества, учредяването и дейността на търговските дружества, едноличните търговци и свързаните с тях лица, обединенията по икономически интереси и дъщерните подразделения на чуждестранни дружества, и всяко изменение на правния им статут.

- Връзката отваря нов прозорецЗакон за Съдебния регистър (Zakon o sodnem registru) (Официален вестник на Република Словения, бр. 54/07 — официална консолидирана версия, бр. 65/08, 49/09 и 82/13, наричан по-нататък „ЗСР“), който урежда Съдебния регистър, определя информацията, която се вписва в Съдебния регистър, процедурните правила, чрез които компетентният съд се произнася по вписванията в Съдебния регистър, и правилата относно начина, по който Агенцията управлява Съдебния регистър. Този закон урежда също процедурите, които са част от системата Vse na enem mestu (системата за обслужване на едно гише).

- Връзката отваря нов прозорецЗакон за Търговския регистър на Словения (Zakon o Poslovnem registru Slovenije) (Официален вестник на Република Словения, бр. 49/06 и 33/07, наричан по-нататък „ЗТРС“), който урежда воденето и поддържането на Търговския регистър на Словения (PRS), определя каква информация подлежи на вписване в Търговския регистър, как тя се установява и задължителното използване на такова установяване, съдържанието на Търговския регистър и придобиването на информация за актуализиране на Регистъра, и определя процедурата за вписване в Търговския регистър, информацията, добавяна или определяна от длъжностното лице по регистрацията за вписване, използването на данните от Търговския регистър и съхраняването на документацията.

Достъпът до Търговския регистър на Словения безплатен ли е?

Да, достъпът е безплатен. Потребителите обаче трябва да въведат потребителско име и парола в портала, за да получат достъп до него.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецТърговски регистър (на словенски език), Връзката отваря нов прозорецТърговски регистър (на английски език)


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 23/03/2018

Търговски регистри в държавите-членки - Словакия

В този раздел се прави преглед на словашкия търговски регистър.


Каква информация може да бъде намерена в търговския регистър?

Връзката отваря нов прозорецObchodný register (търговският регистър) е публичен списък, който съдържа задължителните по закон данни за предприемачи, дружества и други правни субекти, когато това е уредено от отделен законодателен акт.

Списъкът се поддържа от Връзката отваря нов прозорецMinisterstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (Министерството на правосъдието на Словашката република).

Търговският регистър се води от registrové súdy (съдилища по вписванията) (районен съд в седалището на окръжния съд).

Достъпът до търговския регистър безплатен ли е?

Търговският регистър и регистърът на документите са достъпни за всички. Достъп до търговския регистър и извлеченията от него подлежат на заплащане на такса.

Ако обаче заявител подаде молба за електронно извлечение от търговския регистър или електронно копие на депозиран документ или електронно потвърждение, че даден документ не е бил депозиран в регистъра на документите, съдът по вписванията издава съответните документи по електронен път и безплатно.

Как да направя справка в търговския регистър

Търсенето е възможно на словашки и английски език.

В словашкия Връзката отваря нов прозорецObchodný register може да бъде извършено търсене по:

До каква степен може да се разчита на документите в регистъра?

Закон № 513/1991 (Търговският кодекс) посочва кога могат да се правят позовавания на данни, вписани в търговския регистър — и, когато е уместно, съдържанието на документите, депозирани в него.

Данните, вписани в търговския регистър, пораждат действие по отношение на трети страни, считано от датата на публикуването им. Съдържанието на документите, които по закон трябва да бъдат публикувани, пораждат действие по отношение на трети страни, считано от датата на съобщението в Търговския вестник, че документите са били депозирани в регистъра на документите.

От този момент нататък трети страни могат да се позовават на публикувани данни или на съдържанието на документите. Това обаче не се прилага, ако регистрираното лице може да докаже, че третата страна предварително е била запозната с данните или съдържанието на документа.

При все това, регистрираните лица не могат да се позовават на публикуваните данни или на съдържанието на документите по отношение на трети страни в срок от 15 дни от публикуването им в случаите, когато третите страни могат да докажат, че не са могли да узнаят предварително тези данни или съдържанието на документа.

След изтичането на този срок регистрираните данни и съдържанието на депозираните документи могат да бъдат поискани от регистъра на документите.

В случай на несъответствие между регистрираните и публикуваните данни или съдържанието на депозираните и публикуваните документи, регистрираното лице (дружество) може да се позове само на публикуваната версия по отношение на трети страни. Ако то може да докаже обаче , че третата страна е знаела за съдържанието на регистрираните данни или на внесен документ, може да ги поиска.

История на словашкия търговски регистър

Търговският регистър беше създаден през 1992 г. след приемането на Закон № 513/1991 (Търговския кодекс), заменящ предишния търговски регистър.

Търговският кодекс (§раздели 27—§34) измени приложното поле на търговския регистър до 2004 г.

На 1 февруари 2004 г. Специален закон № 530/2003 относно търговския регистър и за изменение на някои други актове влезе в сила и въведе нови правни изисквания, приложими към търговския регистър. При въвеждането на специалния акт отговорността за правния аспект на търговския регистър е частично заличена от Търговския кодекс.

Понастоящем търговският регистър се води по електронен път. Регистърът на документите се съхранява на хартиен носител и електронно.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецObchodný register

Връзката отваря нов прозорецObchodný register SR


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 26/11/2019

Търговски регистри в държавите-членки - Финландия

Настоящият раздел съдържа преглед на търговския регистър на Финландия.


Какво предлага търговският регистър на Финландия?

Връзката отваря нов прозорецНационалният съвет за патенти и регистрация (НСПР) притежава и поддържа Връзката отваря нов прозорецтърговския регистър.

Търговският регистър на Финландия е публичен регистър, който съдържа информация за търговците (дружествата). По правило всички дружества трябва да бъдат вписани в регистъра. Дружествата трябва също така да обявяват в регистъра всяка промяна в своите вписани данни. Повечето от дружествата трябва също да подават своите годишни финансови отчети в регистъра. Всяка година в регистъра се вписват:

 • около 40 000 нови дружества,
 • около 145 000 промени във вписани данни за дружествата,
 • около 230 000 годишни финансови отчета.

Търговският регистър и данъчната администрация имат съвместна процедура за уведомяване и информационно обслужване. Връзката отваря нов прозорецИнформационната услуга за дружествата (ИУД) представлява безплатно информационно обслужване, предлагано съвместно от НСПР и данъчната администрация, но поддържано от НСПР. Услугата включва информация за връзка с дружествата и тяхното идентифициране, като например:

 • фирмено наименование на дружеството и евентуални паралелни или допълнителни наименования на дружеството,
 • идентификационен номер, форма и седалище на дружеството,
 • адрес и друга информация за връзка,
 • основен предмет на дейност,
 • регистри на данъчната администрация и НСПР, в които дружеството е вписано,
 • информация за прекратяване, прекъсване на търговската дейност, обявяване в несъстоятелност, процедури по ликвидация или преобразуване.

Връзката отваря нов прозорецМрежата на Европейския търговски регистър (ЕТР) е информационна услуга за държавите — членки на (Връзката отваря нов прозорецАсоциацията на европейските търговски регистри (АЕТР), чрез която се осигуряват официални и надеждни регистрационни данни директно от националните търговски регистри на всяка държава.

Системата за взаимно свързване на търговските регистри (BRIS), е система, която свързва помежду им търговските регистри на държавите — членки на ЕС, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Тя може да се използва за търсене на данни за търговски дружества, регистрирани в националните търговски регистри на тези държави.

Безплатен ли е достъпът до търговския регистър на Финландия?

Основните данни са достъпни безплатно, но за други данни, като отговорните лица в дадено дружество, вписания в търговския регистър предмет на дейност и информация за капитала, се заплаща такса.

Следните данни се смятат за основни:

 • наименование на дружеството,
 • идентификационен номер на дружеството,
 • седалище,
 • форма на дружеството,
 • език, ползван от дружеството (фински или шведски),
 • дата на регистрация,
 • дата на последно вписване,
 • статут на дружеството,
 • има ли дружеството ипотекирани активи,
 • данни за контакт.

Как се правят справки в търговския регистър на Финландия

Подробните данни за търговците са вписани в търговския регистър въз основа на уведомления и съобщения, получени от органа по вписване в търговския регистър. Регистърът съдържа информация, подадена както от самите търговци, така и от съдилищата и други органи.

Съгласно член 21, буква a) от Закона за търговския регистър (129/1979) Националният съвет за патенти и регистрация (НСПР) може да актуализира своите данни и, чрез използване на финландската информационна система за населението, да проверява личните данни, които клиентите са предоставили с уведомленията и приложенията към тях.

Съгласно член 21 от Закона за забрана за извършване на търговска дейност Центърът на правния регистър във Финландия предоставя на търговския регистър подробна информация за влезли в сила забрани за извършване на търговска дейност и за това кога те влизат в сила и кога се прекратява тяхното действие. След това тези подробни данни се актуализират в системата на търговския регистър.

Съдържанието на търговския регистър е определено със закон във Финландия. Подлежащите на вписване данни за различните видове дружества са определени най-общо във финландското законодателство, което регламентира търговския регистър, видовете дружества и стопанските дейности (вж. например Връзката отваря нов прозорецЗакона за търговския регистърВръзката отваря нов прозорецЗакона за дружествата с ограничена отговорностВръзката отваря нов прозореци Закона за партньорствата).

Обикновено за всеки вид дружество се вписва поне следната информация:

 • наименование на дружеството,
 • седалище и община, в която се намира адресът на управление на дружеството,
 • предмет на дейност,
 • кой представлява дружеството,
 • адрес на дружеството.

Когато в търговския регистър се извършва вписване, едновременно с това то се публикува чрез електронната информационна услуга. Това е безплатна публична услуга, която освен публикуваните вписвания включва и основната информация за всяко дружество. С помощта на услугата може да се провери например дали дадено дружество е заявило за вписване данни за своя нов управителен съвет или да се установи какви нови дружества са вписани в рамките на определен период от време.

Чрез тази услуга може да се търси информация за всяко дружество, като се въведе неговият идентификационен номер. Идентификационният номер може да бъде проверен в Информационната система на дружествата, ако е необходимо. Като критерий за търсене може да бъде използвана също конкретна дата или времеви интервал. Можете също така да ограничите търсенето по вид регистрация, по община или област. Резултатът от търсенето съдържа основните данни за дружеството, тоест наименованието, идентификационния номер и седалището на дружеството. Публикуваните данни от регистрацията включват например вида регистрация и наименованията на записите в регистъра.

В регистъра се вписват и други данни в зависимост от вида на дружеството. Извлеченията от регистъра за дружества от един и същ вид могат да изглеждат различно едно от друго. Някои дружества с ограничена отговорност например се възползват по-широко от възможностите, които Законът за дружествата предлага; те емитират права на опция и други специални права или се сливат с други дружества и след това съобщават тези данни за вписване в регистъра. Други дружества обаче избират да съобщават само такива данни, които подлежат на задължително заявяване за вписване в регистъра. Извлеченията от регистъра отразяват също изменения в закона. Вписванията в регистъра по отношение например на дружества с ограничена отговорност, могат да бъдат много различни в зависимост от това дали данните, които подлежат на вписване, се отнасят до решение, взето съгласно новия Закон за дружествата с ограничена отговорност, който влезе в сила на 1 септември 2006 г., или до решение, взето съгласно по-ранен вариант на този закон.

До каква степен може да се разчита на документите в регистъра?

В Закона за търговския регистър се съдържат разпоредби относно данните, които подлежат на вписване в регистъра, и тяхното публикуване. Законът дава право на всеки на достъп до данни, извлечения и удостоверения от търговския регистър. Добросъвестни трети лица могат да разчитат на надеждността на данните, които са вписани в регистъра.

Съгласно член 1, буква а) от закона всички данни, които са вписани в регистъра, са публични и всеки има право на достъп до данни, извлечения и удостоверения за вписвания в търговския регистър. Данните могат да бъдат оповестявани също така в електронна форма. Изключение представляват единствено личните идентификационни номера на физически лица и домашните адреси на физически лица, които живеят в чужбина; те не са публични. Данни за последните цифри от личния номер, служещи за идентификация, и за домашния адрес на физически лица, живеещи в чужбина, се оповестяват само ако това отговаря на изискванията относно служебната процедура, определени в член 16, параграф 3 от Закона за прозрачността на държавната дейност. В противен случай вместо домашния адрес се оповестява държавата по местоживеене.

В член 26 от Закона за търговския регистър е предвидено, че добросъвестни трети лица могат да разчитат на данните, вписани и публикувани в регистъра. Данните се публикуват в електронен вид непосредствено след вписването им в регистъра. Публикации може да се получат безплатно чрез информационната услуга на търговския регистър.

История на търговския регистър на Финландия

В регистъра се съхранява информация от 1896 г. насам.

Връзки

Връзката отваря нов прозорецФинландска служба за патенти и регистрация

Връзката отваря нов прозорецТърговски регистър на Финландия

Връзката отваря нов прозорецИнформационна система на дружествата

Връзката отваря нов прозорецАсоциация на европейските търговски регистри (АЕТР)

Връзката отваря нов прозорецМрежа на Европейския търговски регистър (ЕТР)

Система за взаимно свързване на търговските регистри (BRIS)

Връзката отваря нов прозорецЗакон за търговския регистър на Финландия

Връзката отваря нов прозорецЗакон за партньорствата

Връзката отваря нов прозорецЗакон за дружествата с ограничена отговорност


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 16/12/2019

Търговски регистри в държавите-членки - Швеция

Настоящият раздел съдържа преглед на търговския регистър на Швеция.


Какво предлага търговският регистър на Швеция?

Службата за регистрация на дружествата в Швеция поддържа няколко регистъра, които предоставят информация относно предприятия (т.е. регистрирани дружества). Достъпът до информацията в тези регистри се осъществява посредством Връзката отваря нов прозорецинтернет търсачка, или чрез справка в Връзката отваря нов прозорецСлужбата за регистрация на дружествата в Швеция.

Тези регистри са наричани по-долу с общото название търговски регистър на Швеция.

Търговският регистър на Швеция предоставя информация например относно:

 • наименования и адреси на дружествата,
 • регистрационен номер,
 • офиси на дружества (включително членове на органите на управление),
 • годишни отчети,
 • устави или дружествени договори,
 • удостоверения за регистрация,
 • информация относно несъстоятелност.

Регистърът се притежава и поддържа от Връзката отваря нов прозорецСлужбата за регистрация на дружествата в Швеция.

Безплатен ли е достъпът до търговския регистър на Швеция?

До информацията в търговския регистър на Швеция има безплатен достъп чрез справка по телефона в Службата за регистрация на дружествата в Швеция. Исканията за писмени извлечения от регистъра обикновено се заплащат.

Интернет търсачката предоставя безплатен достъп до информация относно наименованието на дружество, регистрационен номер и статус. Следните допълнителни услуги са налични само за регистрирани потребители и срещу заплащане:

 • ръководни длъжностни лица на дружеството (включително членове на съвета),
 • годишни отчети,
 • устави или дружествени договори,
 • удостоверения за регистрация,
 • по-подробна информация във връзка с несъстоятелност или ликвидация.

До каква степен може да се разчита на документите в регистъра?

Информацията относно шведските търговски дружества се оповестява в съответствие с член 2 от Директива 2009/101/ЕО.

Новорегистрираните търговски дружества в Швеция и всички промени в тях се регистрират в Службата за регистрация на дружествата в Швеция.

Според член 2 от Директива 2009/101/ЕО от държавите членки се изисква да гарантират оповестяването от дружествата на определени актове и данни. Според член 3а, параграф 2 от държавите членки се изисква също така да предоставят тази информация за публикуване в европейския портал за електронно правосъдие.

В случая на Швеция регистрираната информация се публикува в Официален вестник на Швеция (Post- och Inrikes Tidningar).

Допълнителна информация относно шведските дружества може да се получи от уебсайта на Службата за регистрация на дружествата в Швеция Връзката отваря нов прозорецhttp://www.bolagsverket.se/en.

Достъп до Официален вестник на Швеция може да се осъществи чрез уебсайта на Службата за регистрация на дружествата в Швеция Връзката отваря нов прозорецhttp://www.bolagsverket.se/en.

Как се правят справки в търговския регистър на Швеция

За получаване на информация от регистъра всеки може да се свърже със Службата за регистрация на дружествата в Швеция по пощата, по ел. поща или по телефона.

Търсения може да се извършват с помощта на търсачката и въвеждане на наименование на дружеството и регистрационен номер. Информацията, посочена по-долу, е достъпна само за регистрирани потребители срещу заплащане:

 • ръководни длъжностни лица на дружеството (включително членове на съвета),
 • годишни отчети,
 • устави или дружествени договори,
 • удостоверения за регистрация,
 • по-подробна информация във връзка с несъстоятелност или ликвидация.

История на търговския регистър на Швеция

В регистъра се съхранява информация от 1897 г. насам. Определен вид данни се съхраняват на цифров носител от 1982 г. От 2002 г. цялата информация, постъпваща в регистъра, се конвертира в цифров формат.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецЕвропейски търговски регистър (ЕТР)


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 03/11/2016

Търговски регистри в държавите-членки - Обединено кралство

Настоящият раздел ви предоставя обща информация за търговския регистър на Обединеното кралство.

Кой води търговския регистър в Обединеното кралство?

Връзката отваря нов прозорецТърговският регистър за Обединеното кралство се нарича Companies House, като той обхваща Англия и Уелс, Северна Ирландия и Шотландия.

Каква информация се съхранява в Companies House?

Регистърът предоставя информация, подадена от дружества, сдружения с ограничена отговорност (limited liability partnerships), командитни дружества (limited partnerships), чуждестранни дружества, ЕОИИ (европейски обединения по икономически интереси), ЕД (европейски дружества — Societas Europaea) и при трансгранични сливания. Повече сведения относно изискванията за вписване на информация може да потърсите на уебсайта на Връзката отваря нов прозорецCompanies House. Регистърът не съдържа информация за едноличните търговци, сдруженията с неограничена отговорност и търговските наименования.

Достъпът до търговския регистър безплатен ли е?

Да, достъпът до регистъра и получаването от него на основна информация за дружествата са безплатни.

Как се правят справки в търговския регистър в Обединеното кралство?

Търсенето на информацията за дружествата, съдържаща се в търговския регистър на Обединеното кралство, може да се извършва на уебсайта на Връзката отваря нов прозорецCompanies House, чрез ползване на услугата „WebCHeck“.

До каква степен може да се има доверие на документите в регистъра?

Завеждащ регистъра на дружествата (registrar)

В настоящия раздел се описва позицията спрямо информацията за дружествата, тъй като последната съставлява по-голямата част от данните в регистъра.

Основният нормативен акт, регламентиращ функционирането на регистъра в Обединеното кралство, е Законът за дружествата от 2006 г. (Companies Act 2006). В него се предвижда, че подлежащата на регистриране информация се предоставя на завеждащия регистъра на дружествата от самото дружество или от представители, действащи от негово име. След подаването на формуляра с информация се извършва проверка дали той е попълнен изцяло. Завеждащият регистъра приема тази информация на доверие. Нейната достоверност не се проверява или потвърждава. Ако подадената информация е приемлива, тя се регистрира, така че да се поддържа регистър, който да може да е на разположение за публични справки. Като се изключи ограничена категория данни, лицата, извършващи справки в регистъра, могат да му се доверят, но само доколкото информацията, предоставена на завеждащия го, е точна.

Ограничена категория данни в регистъра са свързани с правни последици, произтичащи от регистрирането им. Лицата, извършващи справки, могат да се доверят на тази информация така, както тя е вписана в регистъра. Посочената категория данни включва информация за:

 • учредяването на дружеството (член 16 от Закона за дружествата от 2006 г.),
 • седалището и промените в адреса на седалището съгласно член 87,
 • фирмата (наименованието) на дружеството и неговите изменения съгласно член 81,
 • пререгистрацията на дружество с цел внасяне на промени в статуса му, например изменянето му от частно в публично дружество и др. (членове 96, 101,104, 107 и 111),
 • намаляване на капитала на дружеството (членове 651 и 665).

За сериозни неточности в информацията, подавана пред завеждащия регистъра, могат да бъдат налагани наказателни санкции. Съгласно член 1112 от Закона за дружествата от 2006 г. умишленото или небрежно предоставяне на невярна, подвеждаща или заблуждаваща информация на завеждащия регистъра се наказва като престъпление.

В отношенията си с трети страни дружествата могат да се позовават на определени събития само ако въпросните лица са били официално уведомени за тях или ако може да се докаже, че третата страна е знаела за събитието (член 1079 от Закона за дружествата от 2006 г.).

Гореспоменатите особени събития са:

 • изменение на учредителния акт;
 • промяна в управителните органи на дружеството;
 • промяна на седалището на дружеството;
 • издаване на съдебно разпореждане за ликвидация на дружеството;
 • назначаване на ликвидатор по доброволна ликвидация на дружеството.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецCompanies House


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 24/07/2017