Virksomhedsregistre i medlemsstaterne

I Europa tilbyder selskabsregistrene en række tjenesteydelser, som kan variere fra medlemsstat til medlemsstat.


Samtlige registres kerneydelser er dog at registrere, gennemgå og opbevare virksomhedsoplysninger, f.eks. oplysninger om virksomhedernes retlige form, deres hjemsted, kapital og retlige repræsentanter, og at gøre disse oplysninger offentligt tilgængelige.

Du kan få yderligere oplysninger om registre i medlemsstaterne samt Island, Liechtenstein og Norge ved at klikke på et af flagene i højre side.


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.
Kommissionen er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 06/10/2020

Virksomhedsregistre i medlemsstaterne - Internationalt

Oplysningerne om virksomhedsregistrene er også tilgængelige for de lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, der ikke er EU-medlemsstater.


Norge

Island

Liechtenstein
Norge

Brønnøysund-registercentralen er et statsligt organ under handels-, industri- og fiskeriministeriet. Virksomhedsregistret er et af de 14 nationale registre, der forvaltes af Brønnøysund-registercentralen.

Virksomhedsregistret står for registrering af alle norske og udenlandske virksomheder i Norge. Registret sikrer retlig beskyttelse og finansielt overblik og er en vigtig kilde for alle, der har brug for nøjagtige oplysninger om aktørerne i norsk erhvervsliv.

Hvad indeholder det norske virksomhedsregister?

Det norske virksomhedsregister indeholder oplysninger om registrerede virksomheder. På Brønnøysund-registercentralens websted kan du få adgang til centrale oplysninger via søgemaskinen. Virksomhedsregistrets oplysninger kan findes i bekendtgørelser, og det er muligt at bestille yderligere oplysninger og udskrifter på webshoppen og via European Business Register (EBR).

Centrale oplysninger:

 • Virksomhedens registreringsnummer
 • Virksomhedens navn, forretningsadresse og andre adresser
 • Virksomhedens stiftelsesdato
 • Virksomhedens vedtægter og aktivitetstype
 • Funktioner i virksomheden
 • Oplysninger om konkurs.

Bekendtgørelser:

I virksomhedsregistret bekendtgøres alle større begivenheder i en virksomhed. Det bekendtgøres, når en ny virksomhed er blevet registreret, når der er blevet registreret omfattende ændringer vedrørende en virksomhed, eller når en virksomhed er blevet opløst eller slettet. Den søgbare database over bekendtgørelser indeholder oplysninger, der er registreret fra og med den 1. november 1999. Der kan findes Link åbner i nyt vindueengelske sprogudgaver af de bekendtgørelser, der er registreret fra og med august 2006.

Der kan bestilles yderligere oplysninger mod gebyr i form af udskrifter og certifikater såsom:

 • Registreringsbeviser
 • Årsregnskaber.

Er der gratis adgang til virksomhedsregistret?

Alle centrale oplysninger, der er tilgængelige via søgemaskinen, og alle oplysninger fra databasen over bekendtgørelser er gratis. Der skal betales et gebyr for nogle ydelser, såsom udskrifter og certifikater.

Hvordan søger jeg i det norske virksomhedsregister?

Der findes grundlæggende oplysninger om de virksomheder, der er registreret i virksomhedsregistret, på Brønnøysund-registercentralens Link åbner i nyt vinduewebsted. Der kan søges på virksomhedsnavn eller registreringsnummer i Link åbner i nyt vinduedatabasen over bekendtgørelser.

I hvilket omfang kan dokumenterne i registret gøres gældende?

Tredjeparter kan regne med, at oplysningerne i virksomhedsregistret er retsgyldige oplysninger. Tredjeparter forventes at have kendskab til de registrerede oplysninger. Dette gælder både selve oplysningerne og de dokumenter, der ligger til grund for registreringen. I praksis betyder det, at en tredjepart bør tjekke de registrerede oplysninger om en virksomhed, før den gør forretninger med virksomheden.

Reglerne om, i hvilket omfang en tredjepart kan gøre de oplysninger gældende, der er registreret i det norske virksomhedsregister, findes i lov om virksomhedsregistrering, artikel 10-1. Kort fortalt indebærer reglerne, at tredjeparter forventes at have kendskab til de registrerede oplysninger.

Mere detaljeret indebærer reglerne, at i sager, hvor en retsregel bestemmer en tredjeparts retlige stilling med hensyn til, om tredjeparten havde kendskab til en bestemt oplysning eller ej, forventes tredjeparten at have kendskab til de oplysninger, der er registreret i virksomhedsregistret.

Med hensyn til oplysninger, hvor der burde være indgivet en registreringsanmeldelse (men en sådan ikke er blevet indgivet), og disse oplysninger er i modstrid med de registrerede oplysninger, kan oplysningerne ikke gøres gældende over for en tredjepart. Situationer, hvor tredjeparten har kendskab til eller burde have kendskab til oplysningerne, er en undtagelse fra denne regel. I sådanne situationer kan tredjeparten ikke på berettiget vis påberåbe sig de registrerede oplysninger.

Det norske virksomhedsregisters historie

Det norske virksomhedsregister blev oprettet i 1988 og videreførte de knap 100 tidligere lokale handelsregistres arbejde.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueLov om virksomhedsregistrering på norsk

 Island

Hvad indeholder det islandske virksomhedsregister?

Virksomhedsregistret har siden 2003 været en afdeling under skattedirektoratet og forvalter et offentligt arkiv, som indeholder oplysninger om følgende enheder:

 1. fysiske personer, virksomheder og andre forretningsdrivende enheder
 2. institutioner og statsejede virksomheder
 3. kommunalt ejede institutioner og virksomheder
 4. foreninger, organisationer og enheder, der ikke er fysiske personer, og som har ansvaret for formueforvaltning eller er underkastet skatteforpligtelser af den ene eller anden art
 5. andre aktiviteter, som skattevæsenet/virksomhedsregistret af en eller anden årsag mener bør registreres i et officielt arkiv.

Registret indeholder følgende oplysninger om ovenstående enheder, hvor det er relevant:

 1. Navn
 2. Identifikationsnummer, adresse
 3. Retlig form
 4. Stiftelsesdato
 5. Ledernes navne, adresser og personnumre
 6. Aktivitetskode (ISAT-nr.)
 7. Likvidation
 8. Andre oplysninger, der i henhold til loven skal indføres i registret.

Efter registrering tildeler registret enheden et unikt identifikationsnummer.

Virksomhedsregistret stiller oplysninger fra registret til rådighed for offentlige organer, virksomheder og fysiske personer i henhold til ministeriel bekendtgørelse om oplysningernes omfang og gebyrer.

Er der gratis adgang til virksomhedsregistret?

Oplysningerne om navn, adresse, retlig form, ISAT-kode og momsnummer er offentligt tilgængelige på skattevæsenets/virksomhedsregistrets websted. Oplysningerne er gratis.

Der skal betales for eventuelle andre oplysninger, og disse vil forhåbentlig blive tilgængelige i virksomhedsregistrets webbutik i 2016.

Hvordan søger jeg i det islandske virksomhedsregister?

Link åbner i nyt vindueskattedirektoratets websted kan der gratis søges efter oplysninger. Oplysningerne foreligger desværre endnu kun på islandsk. Hvis man ønsker yderligere oplysninger, er man nødt til at kontakte kontoret telefonisk eller pr. e-mail, indtil webbutikken åbner næste år.

Det islandske virksomhedsregisters historie

Frem til 1980 blev virksomheder registreret hos de lokale myndigheder rundt omkring i Island. I 1980 blev der oprettet et særligt register for aktieselskaber, men det var det islandske statistikkontor, der udstedte identifikationsnumre til selskaberne. Fra og med 1997 er alle andre virksomheder end interessentskaber blevet registreret i virksomhedsregistret, og siden 2014 er også interessentskaberne blevet registreret, så der nu kun findes ét officielt virksomhedsregister i Island.

 Liechtenstein

Der føres ét samlet virksomhedsregister (Handelsregister) for hele Liechtenstein. Virksomhedsregistret vedligeholdes af justitsministeriet (Amt für Justiz) i Vaduz.

Virksomhedsregistret er et offentligt register, og oplysningerne heri forventes at være nøjagtige. Dets primære formål er at garantere retssikkerheden i forbindelse med handel ved at offentliggøre privatretlige retsforhold, navnlig situationer, hvor fysiske og juridiske personer gør forretninger, med hensyn til ansvar og handleevne.

Hvad indeholder virksomhedsregistret?

Virksomhedsregistret indeholder oplysninger om alle registrerede juridiske enheder med hjemsted i Fyrstendømmet Liechtenstein og om liechtensteinske truster (Treuhänderschaften). Oplysningerne omfatter fakta og forhold, hvoraf nogle er omfattet af lovpligtig indførsel, mens andre indføres frivilligt, sammen med alle relevante dokumenter.

Dokumenter vedrørende ikkeregistrerede truster indgives også til virksomhedsregistret på lige fod med oplysninger vedrørende ikkeregistrerede fonde (Stiftungen).

Er der gratis adgang til virksomhedsregistret?

Der skal betales et gebyr for at få adgang til virksomhedsregistret.

Der er gratis adgang til en del af oplysningerne om de juridiske enheder, der er registreret i virksomhedsregistret, samt til andre juridiske oplysninger i registrets virksomhedsindeks (Firmenindex) via linket Link åbner i nyt vinduehttps://www.oera.li/cr-portal/suche/suche.xhtml, og der kan via samme link bestilles fuldstændige certificerede udskrifter mod gebyr.

Hvordan søger jeg i det liechtensteinske virksomhedsregister?

Virksomhedsregistret, herunder anmeldelser og dokumenter, er offentligt.

Virksomhedsindekset (Firmenindex) kan bruges til at søge efter en registreret juridisk enhed ved hjælp af virksomhedens navn, forretningsnavn eller registreringsnummer.

I hvilket omfang kan oplysningerne i registret gøres gældende?

I henhold til artikel 3a i direktiv 2009/101/EF, som ændret ved direktiv 2012/17/EU, sikrer medlemsstaterne, at der stilles ajourførte oplysninger til rådighed, der forklarer de nationale retsregler, i henhold til hvilke tredjeparter kan påberåbe sig de virksomhedsdokumenter og -oplysninger, der er nævnt i artikel 2. I Det Blandede EØS-Udvalgs beslutning af 8. oktober 2013 hedder det, at direktiv 2012/17/EU skal indarbejdes i EØS-aftalen.

Bortset fra de tilfælde, hvor der i henhold til lovgivningen kun stilles krav om delvis offentliggørelse eller offentliggørelse af uddrag, offentliggøres indførsler i virksomhedsregistret af justitsministeriet i det officielle tidende fuldt ud og uden unødig forsinkelse (artikel 956, stk. 1, i person- og selskabsloven (Personen- und Gesellschaftsrecht, PGR)). Fyrstendømmet Liechtensteins officielle publikation er det elektroniske officielle tidende (Amtsblatt) (artikel 16 i lov om offentliggørelse (Kundmachungsgesetz).

Indførsler, ændringer og sletninger i virksomhedsregistret kan gøres gældende af enhver, der handler i god tro. Indførslens, ændringens eller sletningens indhold kan gøres gældende over for den registrerede part under forudsætning af, at den blev indgivet efter ønske fra den pågældende part (artikel 948, stk. 1 og 2, i PGR).

I forholdet til tredjeparter får en indførsel i virksomhedsregistret retsvirkning dagen efter den dag, hvor indførslen offentliggøres, under forudsætning af, at der stilles krav om offentliggørelse i henhold til loven (artikel 947, stk. 2, i PGR).

I henhold til artikel 949 i PGR opfattes en indførsel i virksomhedsregistret som en offentliggørelse, og så snart en registrering har fået retsvirkning over for tredjeparter, er det ikke længere muligt at gøre gældende, at man ikke var bekendt med indførslen. Hvis der stilles krav om, at et bestemt forhold registreres, og dette forhold ikke er registreret, kan forholdet imidlertid kun gøres gældende over for en tredjepart, hvis det kan bevises, at tredjeparten havde kendskab til forholdet.

Virksomhedsregistrets historie

Oplysningerne i det liechtensteinske virksomhedsregister blev oprindeligt registreret på kartotekskort. Alle nuværende oplysninger og en stor del af de ældre oplysninger foreligger nu elektronisk.

Yderligere oplysninger

Indførsler i virksomhedsregistret offentliggøres i det ved lov påkrævede format i det elektroniske officielle tidende, og tredjeparter kan påberåbe sig indførslerne fra og med dagen efter den dag, hvor de blev offentliggjort. Såfremt der er uoverensstemmelser mellem indførslen i registret og de offentliggjorte oplysninger, har indførslen i registret forrang.

Offentliggørelse og retsvirkning af indførsler i virksomhedsregistret

Virksomhedsregistrets offentlighed

Virksomhedsregistret, herunder anmeldelser og dokumenter, er offentligt. Alle har adgang til indførslerne. Der er ubegrænset adgang til dokumenter i registret vedrørende aktieselskaber (Aktiengesellschaften), kommanditselskaber (Kommanditaktiengesellschaften) og anpartsselskaber (Gesellschaften mit beschränkter Haftung). For andre selskabsformer skal den anmodende part kunne dokumentere en legitim interesse (artikel 953 i PGR).

Offentliggørelse af registreringer

Bortset fra de tilfælde, hvor der i henhold til lovgivningen kun stilles krav om delvis offentliggørelse eller offentliggørelse af uddrag, offentliggøres indførsler i virksomhedsregistret af justitsministeriet i det officielle tidende fuldt ud og uden unødig forsinkelse. Alle dokumenter og oplysninger, der skal indgives og offentliggøres i henhold til loven, offentliggøres på samme vis (artikel 956 ff. i PGR). De offentliggjorte oplysninger kan gøres direkte gældende over for alle fra slutningen af den dag, hvor de blev offentliggjort.

Meddelelser vedrørende aktieselskaber (Aktiengesellschaften), kommanditselskaber (Kommanditaktiengesellschaften) og anpartsselskaber (Gesellschaften mit beschränkter Haftung) tager form af henvisninger til indførslen, dokumenterne og oplysningerne og offentliggøres i det officielle tidende. Det samme gælder for enhver juridisk person, der udøver virksomhed som handlende på forretningsmæssig vis. I andre tilfælde tager meddelelser form af henvisninger til indførslen i registret (artikel 957 i PGR).

Indførslernes retsvirkning over for tredjeparter

I forholdet til tredjeparter får en indførsel i virksomhedsregistret retsvirkning dagen efter den dag, hvor indførslen blev offentliggjort, under forudsætning af, at der stilles krav om offentliggørelse i henhold til loven (artikel 947, stk. 2, i PGR).

For så vidt angår aktieselskaber (Aktiengesellschaften), kommanditselskaber (Kommanditaktiengesellschaften) og anpartsselskaber (Gesellschaften mit beschränkter Haftung), kan et forhold, der er registreret og offentliggjort, ikke gøres gældende over for en tredjepart, hvis forholdet vedrører en retshandel, der blev gennemført senest 15 dage efter den dato, hvor indførslen fik retsvirkning, og den pågældende tredjepart kan dokumentere, at den ikke havde kendskab til den og ikke kunne forventes at have kendskab til den (artikel 949, stk. 1a, i PGR).

Så snart en registrering har fået retsvirkning over for tredjeparter, er det ikke længere muligt at gøre gældende, at man ikke var bekendt med indførslen (artikel 949, stk. 1, i PGR).

Indførsler i virksomhedsregistret udgør fuld dokumentation for de forhold, de vedrører, medmindre det påvises, at de er ukorrekte (artikel 949, stk. 3, i PGR).

Uoverensstemmelser mellem en indgivet indførsel og den offentliggjorte indførsel

Hvis der er uoverensstemmelser mellem indførslen i registret og de offentliggjorte oplysninger, har indførslen i registret forrang, derefter de offentliggjorte oplysninger og til sidst indholdet i dokumenterne. I forbindelse med uoverensstemmelser mellem en indførsel i registret og de offentliggjorte oplysninger kan tredjeparter i god tro også gøre de offentliggjorte oplysninger gældende over for den part, for hvem indførslen blev foretaget (artikel 959, stk. 2 og 3, i PGR).

Relevante links

Link åbner i nyt vinduePerson- og selskabsloven (Personen- und Gesellschaftsrecht, PGR) af 20. januar 1926 (offentliggjort i LGBl. 1926 nr. 4)

Link åbner i nyt vindue Lov om offentliggørelse (Kundmachungsgesetz) af 17. april 1985 (offentliggjort i LGBl. 1985 nr. 41)

Link åbner i nyt vindueBekendtgørelse om det officielle tidende (Amtsblattverordnung ) af 4. september 2012 (offentliggjort i LGBl. 2012 nr. 284)


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.
Kommissionen er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 20/05/2019

Virksomhedsregistre i medlemsstaterne - Belgien

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af det belgiske handelsregister.


Hvad indeholder det belgiske handelsregister?

Répertoire d'entreprises belge, la Banque carrefour des Entreprises (BCE) (det belgiske register over virksomheder) henhører under Link åbner i nyt vindueden føderale økonomistyrelse. Registret blev oprettet som led i forenklingen af forvaltningen og indførelsen af en ensartet identifikation af virksomhederne. BCE omfatter samtlige virksomhedsenheder, idet disse ved lov er forpligtet til at lade sig registrere. Virksomhedernes filialer er ligeledes registreret dér. Der er tale om den adresse, hvorfra virksomheden drives. BCE indeholder ligeledes links til andre databaser. Det er ikke blot virksomheder, men også andre juridiske personer, enkeltmandsvirksomheder, offentlige forvaltningsenheder og i visse tilfælde udenlandske virksomheder, der er registreret i databasen.

Er der gratis adgang til det belgiske handelsregister?

Der er gratis adgang for alle til de offentlige oplysninger om virksomhederne på webstedet Public Search.

Denne søgemaskine gør det muligt at søge efter virksomheder eller virksomhedsenheder på grundlag af forskellige søgekriterier. En Open Data-fil tilbydes ligeledes gratis, og den kan genanvendes, forudsat at man lader sig registrere. Med "Public search" er det muligt at integrere en stor del af de offentlige data i brugerens app's. Denne sidstnævnte tjeneste tilbydes dog mod betaling.

Hvordan søger man i det belgiske handelsregister?

Funktionen "Public Search" gør det muligt at søge efter oplysninger om alle virksomheder, såvel aktive virksomheder som virksomheder, hvis drift er ophørt, uanset om der er tale om juridiske personer, enkeltmandsvirksomheder eller deres enheder.

Hvilke oplysninger kan man finde?

Om virksomheder:

 1. Virksomhedsnummer
 2. Vedtægter
 3. Retsstilling
 4. Begyndelsesdato
 5. Navn
 6. Selskabets hovedsæde
 7. Telefonnummer
 8. Faxnummer
 9. E-mailadresse
 10. Hjemmeside
 11. Selskabsform
 12. Antallet af virksomhedsenheder
 13. Funktioner
 14. Erhvervsmæssige kvalifikationer og kendskab til grundlæggende management, som der foreligger dokumentation for
 15. Egenskaber
 16. Godkendelser
 17. Virksomhedens aktiviteter (ONSS: det nationale organ for social sikring)
 18. Økonomiske nøgletal
 19. Forbindelser til andre virksomheder
 20. Eksterne links til Moniteur belge (det belgiske lovtidende), Banque nationale de Belgique (den belgiske nationalbank), og fortegnelsen over arbejdsgivere hos ONSS)

Om virksomhedsenheder:

 1. Virksomhedsnummer
 2. Vedtægter
 3. Virksomhedsenhedsnummer
 4. Begyndelsesdato
 5. Virksomhedsenhedens navn
 6. Adresse
 7. Telefonnummer
 8. Faxnummer
 9. Emailadresse
 10. Hjemmeside
 11. Godkendelser
 12. Virksomhedsenhedens aktiviteter

Hvor pålidelige er oplysningerne i registret?

Selskaberne er forpligtede til at offentliggøre visse oplysninger og visse dokumenter, hvilket bl.a. skal gøre det muligt for tredjemand at gøre indsigelse. I Belgien sker dette ved, at dokumenter og oplysninger offentliggøres i det belgiske lovtidende, og årsregnskaberne offentliggøres i den belgiske nationalbanks regnskabsafdeling. Selskabslovens artikel 76 indeholder reglerne om muligheden for at gøre indsigelse mod dokumenter og oplysninger efter deres offentliggørelse.

I artikel 76 bestemmes det, at de dokumenter og oplysninger, der skal offentliggøres, først kan mødes med indsigelser fra tredjemand fra det tidspunkt, hvor de offentliggøres i form af et uddrag eller en henvisning i et af bilagene til det belgiske lovtidende, medmindre selskabet kan bevise, at tredjemand tidligere havde opnået kendskab hertil.

Tredjemand kan ikke desto mindre påberåbe sig de dokumenter, som ikke er blevet offentliggjort.

For så vidt angår dispositioner, der har fundet sted inden 16 dage efter offentliggørelsen, kan disse dokumenter ikke gøres gældende overfor en tredjemand, der kan bevise, at han ikke har haft mulighed for at opnå kendskab hertil.

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem affattelsen af det dokument, der er indgivet, og det, der er trykt i et af bilagene til det belgiske lovtidende, kan sidstnævnte ikke gøres gældende overfor tredjemand. Vedkommende tredjemand kan dog påberåbe sig det, med mindre selskabet kan bevise, at han har haft kendskab til det dokument, der blev indgivet.

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de dokumenter, der skal affattes på et officielt sprog, og de oversættelser, der af egen drift er indgivet på et eller flere af Den Europæiske Unions officielle sprog, kan der ikke støttes ret på oversættelsen overfor tredjemand. Han kan dog påberåbe sig sådanne oversættelser, medmindre selskabet kan bevise, at han har haft kendskab til den version, der er omhandlet i selskabslovens artikel 67, stk. 1, nr. 2, dvs. registreringen af autentiske dokumenter, genparter heraf eller legaliserede versioner af originalen samt de udskrifter [det være sig i elektronisk format eller ej], der skal indleveres til handelsrettens dommerkontor.

På BCE Public Search er der for virksomhedsoplysningerne et direkte link til det, der er offentliggjort i det belgiske lovtidende, samt til nationalbankens regnskabsafdeling.

Søgemåde

Her er linket til Link åbner i nyt vinduePublic Search

Der er fire forskellige muligheder for at foretage en søgning:

 • Søgning på nummer (hvis virksomhedens eller enhedens nummer kendes)
 • Søgning på navn
 • Søgning på adresse
 • Søgning på aktivitet

Hjemmesiden er tilgængelig på fire sprog: engelsk, fransk, nederlandsk og tysk.

Almindelige oplysninger om BCE kan findes på Link åbner i nyt vindueØkonomistyrelsens hjemmeside (afsnit "Entreprises et Indépendants", rubrik " Banque carrefour des Entreprises").

Relevante links

Link åbner i nyt vindueDet Europæiske Handelsregister, Link åbner i nyt vindueJustitsministeriet, Link åbner i nyt vindueØkonomistyrelsen, små og mellemstore virksomheder og energi


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 18/01/2017

Virksomhedsregistre i medlemsstaterne - Bulgarien

Dette afsnit giver et overblik over Bulgariens virksomhedsregistre og BULSTAT-registret. Bulgarien garanterer, at disse registre er i overensstemmelse med principperne om offentlighed, gennemsigtighed og informationssikkerhed.


Hvad indeholder det bulgarske virksomhedsregister?

Link åbner i nyt vindueDet bulgarske virksomhedsregister og registret over almennyttige juridiske enheder (TRRYULNTs) administreres af registerkontoret under justitsministeriet. De indeholder oplysninger om erhvervsdrivende, udenlandske erhvervsdrivendes filialer, almennyttige juridiske enheder og udenlandske almennyttige juridiske enheders filialer, der er registreringspligtige efter loven. Dokumenter vedrørende erhvervsdrivende, udenlandske erhvervsdrivendes filialer, almennyttige juridiske enheder og udenlandske almennyttige juridiske enheders filialer indføres ligeledes i TRRYULNTs i overensstemmelse med de gældende lovbestemmelser.

Virksomhedsregistret og registret over almennyttige juridiske enheder er en fælles elektronisk database, som indeholder oplysninger, der er registreringspligtige efter loven, og dokumenter, der ifølge loven skal offentliggøres i registrene, vedrørende erhvervsdrivende, udenlandske erhvervsdrivendes filialer, almennyttige juridiske enheder og udenlandske almennyttige juridiske enheders filialer. De registrerede oplysninger om de enkelte erhvervsdrivende, udenlandske erhvervsdrivendes filialer, almennyttige juridiske enheder og udenlandske almennyttige juridiske enheders filialer arkiveres i en elektronisk mappe. Mappen indeholder ansøgninger, dokumenter, som underbygger de registrerede oplysninger, anmeldte dokumenter og andre dokumenter, som også kan indeholde personoplysninger om enkeltpersoner, der repræsenterer eller leder virksomheden eller den almennyttige juridiske enhed.

Er der gratis adgang til det bulgarske virksomhedsregister?

Virksomhedsregistret og registret over almennyttige juridiske enheder er offentlige. Der er åben og gratis adgang til registrenes database. Registerkontoret sikrer, at der i forbindelse med registreringsproceduren er adgang til de registrerede oplysninger om den erhvervsdrivende eller den almennyttige juridiske enhed, som kan stilles til rådighed i registerkontorets lokale afdelinger mod indgivelse af en anmodning og et identitetsbevis. En person, der anmoder om elektronisk adgang, skal dokumentere sin identitet ved brug af elektronisk signatur eller et digitalt certifikat udstedt af registerkontoret og, hvis adgangen er automatisk, efter særlige regler. Registerkontoret sikrer også fri og gratis adgang til de registrerede oplysninger og anmeldte dokumenter via registersammenkoblingssystemet.

Hvordan søger jeg i det bulgarske virksomhedsregister?

Link åbner i nyt vindueVirksomhedsregistret er tilgængeligt døgnet rundt.

Alle kan søge efter oplysninger og anmeldelser i virksomhedsregistret og registret over almennyttige juridiske enheder.

På TRRYULNTs-portalen kan der søges ud fra følgende kriterier:

 • virksomhedsnavn/navn eller entydig identifikationskode for den erhvervsdrivende, den udenlandske erhvervsdrivendes filial, den almennyttige juridiske enhed og den udenlandske almennyttige juridiske enheds filial navn eller nationalt identifikationsnummer eller virksomhedsnavn eller entydig identifikationskode for en partner eller eneejer i selskaber
 • navn eller nationalt identifikationsnummer eller virksomhedsnavn/navn eller entydig identifikationskode for et medlem af en erhvervsdrivendes eller almennyttig juridisk enheds organer. Der kan søges efter information om de enkelte erhvervsdrivende, udenlandske erhvervsdrivendes filialer, almennyttige juridiske enheder og udenlandske almennyttige juridiske enheders filialer og om deres retlige forgængere eller efterfølgere ud fra en hvilken som helst registreret oplysning eller anmeldelse.

Brugerne har fået mulighed for at søge i hele TRRYULNTs-databasen ud fra deres egne specifikke kriterier. Et abonnement på denne tjeneste koster 100 BGN om året (ifølge tabellen over de statsafgifter, registerkontoret opkræver). De offentlige myndigheder har gratis adgang til hele databasen.

Registerkontoret kan både udlevere attester direkte og elektronisk (der opkræves afgifter i overensstemmelse med ovenstående tabel).

Der kan ligeledes udleveres kopier af dokumenter i registret både fysisk og elektronisk (der opkræves afgifter i overensstemmelse med ovenstående tabel).

I hvilket omfang kan dokumenterne i registret gøres gældende?

Bulgarien har indført de principper, der er fastsat i den relevante EU-ret vedrørende gyldigheden af en indførsel eller sletning af oplysninger og offentliggørelse af dokumenter vedrørende erhvervsdrivende/almennyttige juridiske enheder i virksomhedsregistret og registret over almennyttige juridiske enheder. De specifikke ordninger på nationalt plan fastsættes i loven om virksomhedsregistret og registret over almennyttige juridiske enheder og i handelsloven.

I henhold hertil anses enhver oplysning, som indføres i virksomhedsregistret og registret over almennyttige juridiske enheder, for at være kendt af tredjemand i god tro, så snart den er indført i registrene. Indtil 15 dage efter, at en indførsel er foretaget, kan den ikke gøres gældende over for tredjemand, når sidstnævnte kan godtgøre, at han ikke kunne have kendskab hertil. Tredjemand kan påberåbe sig en oplysning, som skal registreres, selv om den endnu ikke er blevet registreret, medmindre det ved lov er fastsat, at den først bliver retsgyldig, når den er registreret. Så snart en oplysning slettes, mister den sin retskraft. Dokumenter i virksomhedsregistret og registret over almennyttige juridiske enheder anses for at være kendt af tredjemand fra den dag, hvor de indføres.

Tredjemand i god tro kan påberåbe sig en oplysning eller indførsel, også selv om den registrerede oplysning eller den indførte akt/det indførte dokument ikke eksisterer. Oplysninger, som ikke er indført i registret, anses for at være ikke-eksisterende i forhold til en tredjemand i god tro.

Det bulgarske virksomhedsregisters og register over almennyttige juridiske enheders historie

Der blev indledt en reform af registret den 1. januar 2008, da loven om virksomhedsregistre trådte i kraft, og da det elektroniske register over erhvervsdrivende og udenlandske erhvervsdrivendes filialer blev taget i brug. De erhvervsdrivende skulle registreres igen inden den 31. december 2011.

Registreringskontoret har ført registret over almennyttige juridiske enheder siden den 1. januar 2018 i henhold til artikel 17 i loven om almennyttige juridiske enheder. I henhold til artikel 25, stk. 1, i overgangsbestemmelserne og de afsluttende bestemmelser i loven om almennyttige juridiske enheder kan enheder, som er optaget i registret over almennyttige juridiske enheder ved provinsretterne, anmode registreringskontoret om fornyet optagelse i registret senest den 31. december 2020. De to registre har en fælles database.

Denne reform har medført følgende:

 1. Registreringsproceduren henhører ikke længere under domstolene og varetages nu af et administrativt organ, nemlig registerkontoret.
 2. Alle de 28 provinsretters registre er blevet konsolideret i én samlet, centraliseret elektronisk database. Databasen indeholder de oplysninger, der skal registreres, og de dokumenter, der skal stilles til rådighed for offentligheden, samt en elektronisk kopi af alle indsendte dokumenter, afgørelser om afslag, givne instrukser og oplysninger om erhvervsdrivende.
 3. Princippet om oplysningers offentlighed er grundlæggende for registreringsproceduren.
 4. Registreringen foretages ved brug af forskellige ansøgningsblanketter. Hvilken ansøgningsblanket, der skal anvendes, afhænger af, hvilken type erhvervsdrivende eller almennyttig juridisk enhed eller oplysning der er tale om.

Hvordan indsendes ansøgninger til virksomhedsregistret?

Ansøgninger kan indgives fysisk til alle registerkontorets afdelinger eller elektronisk via Link åbner i nyt vindueTRRYULNTs-portalen.

Papiransøgninger kan indgives til alle registerkontorets regionale afdelinger, uanset hvor den erhvervsdrivende har hjemsted. Så snart registerkontorets afdelinger modtager en papiransøgning, scanner de den og gemmer den i TRRYULNTs-registrets IT-system. Dokumenter, der er vedlagt ansøgninger som bilag, skal være originale eller kopier, som er bekræftet af ansøgeren eller en notar.

Elektroniske ansøgninger kan til enhver tid indgives via TRRYULNTs-portalen.

Hvordan behandles de indsendte ansøgninger?

De dokumenter, der skal registreres i TRRYULNTs-registrets IT-system (ansøgning om registrering, retsafgørelse, anmodning om at få rettet en fejl, anmodning om at få udpeget sagkyndige, verifikatorer, kontrollører osv.), får et entydigt referencenummer i formatet "ååååmmddttmmss" (år, måned, dag, time, minut, sekund). Når det pågældende dokument har fået tildelt et entydigt referencenummer, overdrages det vilkårligt via TRRYULNTs-registrets IT-system til en registreringsembedsmand, som behandler det. Ansøgninger om registrering, sletning eller indførsel af dokumenter i henhold til artikel 14 allokeres automatisk til den embedsmand, der er ansvarlig for registreringen, i den rækkefølge, de modtages i TRRYULNTs-registrets IT-system. Tildelingen af en ny ansøgning eller en retsafgørelse sker, når den embedsmand, der er ansvarlig for registreringen, med sin elektroniske underskrift har angivet, at han/hun har afsluttet behandlingen af den tidligere ansøgning og derfor har status som "tilgængelig" i IT-systemet.

I henhold til artikel 19, stk. 2, i loven om virksomhedsregistret og registret over almennyttige juridiske enheder træffer den embedsmand, der er ansvarlig for registreringen, afgørelse om ansøgninger om registrering, sletning og indførsel af dokumenter tre arbejdsdage efter deres indgivelse, medmindre andet er fastsat ved lov. Ansøgninger om registrering fra erhvervsdrivende, der indgives for første gang, behandles senest ved udgangen af arbejdsdagen efter den arbejdsdag, hvor de blev indgivet til virksomhedsregistret, og afgørelsen skal træffes umiddelbart efter behandlingen af ansøgningen, undtagen i forbindelse med undervisning, jf. artikel 22, stk. 5, i loven om virksomhedsregistret og registret over almennyttige juridiske enheder. Anmodninger om meddelelse af årsregnskaber behandles særskilt fra andre anmodninger i den rækkefølge, hvori de indgives, hvis det kræves i lovgivningen.

Afhængigt af afgørelsens karakter kan behandlingen afstedkomme følgende:

 • instrukser, som underskrives elektronisk af embedsmanden med ansvar for registrering efter afsluttet behandling, og som øjeblikkeligt indføres i mappen for den erhvervsdrivende – skal gennemføres inden for tidsfristen i artikel 19, stk. 2, i loven om virksomhedsregistret og registret over almennyttige juridiske enheder
 • et afslag, som underskrives elektronisk af embedsmanden med ansvar for registrering efter afsluttet behandling, og som øjeblikkeligt indføres i mappen for den erhvervsdrivende
 • en registreringsordre, som underskrives elektronisk af embedsmanden med ansvar for registrering efter afsluttet behandling, og som frem til udløbet af tidsfristen i artikel 19, stk. 2, i loven om virksomhedsregistret og registret over almennyttige juridiske enheder vises i mappen for den erhvervsdrivende med status som afventende tredagesfristen. Efter udløbet af den lovbestemte frist foretager TRRYULNTs-registrets IT-system automatisk registreringen og genererer registreringsnummeret i ovennævnte format. År, måned og dag er datoen for IT-systemets automatiske offentliggørelse, mens time, minut og sekund er det tidspunkt, hvor embedsmanden med ansvar for registrering foretog registreringen dagen før.

Hvad indeholder BULSTAT-registret?

Link åbner i nyt vindueBULSTAT-registret (Balgarskiyat registar BULSTAT) indeholder oplysninger om:

 1. Juridiske enheder, som ikke er erhvervsdrivende eller almennyttige juridiske enheder ifølge loven om almennyttige juridiske enheder, der skal registreres i virksomhedsregistret eller registret over almennyttige juridiske enheder
 2. Filialer af udenlandske enheder, som ikke er erhvervsdrivende eller almennyttige juridiske enheder
 3. Udenlandske enheders kontorer i henhold til artikel 24 i lov om investeringsfremme
 4. Udenlandske juridiske personer, der driver virksomhed, herunder via et fast kontor eller en fast base eller facilitet
 5. Udenlandske juridiske personer med faktisk forvaltningssted i Bulgarien
 6. Udenlandske juridiske personer, som ejer fast ejendom i Bulgarien
 7. Pantsættere ifølge loven om registreret håndpant
 8. Organisatoriske enheder, der ikke har status som juridiske personer ifølge aftaleloven, herunder håndværkervirksomheder og socialsikringsorganer i henhold til artikel 8 i lov om social sikring
 9. Enheder, som indbetaler sociale sikringsbidrag og ikke er fysiske personer
 10. Filialer og datterselskaber, herunder datterselskaber af erhvervsdrivende, som er indført i virksomhedsregistret
 11. Fysiske personer, som udøver et liberalt erhverv eller håndværksvirksomhed
 12. Udenlandske borgere, som ikke har et bulgarsk personnummer eller et identitetsnummer for udenlandske statsborgere, og som:
  • er selvstændige og leverer personlige tjenesteydelser i Bulgarien, herunder via et fast kontor eller en fast base eller facilitet
  • køber fast ejendom
  • indbetaler socialsikringsbidrag
 13. Andre fysiske personer, der indbetaler socialsikringsbidrag
 14. Udenlandske personer/enheder, som er underlagt særlige registreringsbestemmelser i skattelovgivningen, herunder personer/enheder, som er fritaget for beskatning ifølge en international aftale, som er trådt i kraft, og som Republikken Bulgarien har undertegnet
 15. Fysiske eller juridiske personer og andre juridiske enheder, der udøver virksomhed på Bulgariens område i deres egenskab af forvaltere af trustfonde, forvaltningsfonde og lignende etablerede udenlandske juridiske enheder, som henhører under jurisdiktioner, der tillader sådanne administrationsselskaber.

Er der gratis adgang til BULSTAT-registret?

De oplysninger, der indføres i Link åbner i nyt vindueBULSTAT-registret på grundlag af de dokumenter, der er fremlagt for at give de oplysninger, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, nr. 1-7 og nr. 19, og stk. 9 i loven om BULSTAT-registret, er offentlige. Alle kan søge efter indførte oplysninger.

BULSTAT-registrets historie

BULSTAT-registret blev oprettet på grundlag af det nationale statistiske kontors (NSI) register over erhvervsdrivende i overensstemmelse med artikel 6, stk. 7, i statistikloven. Ved dekret nr. 206 af 30. oktober 1995 vedtog ministerrådet bestemmelserne vedrørende oprettelse af registret. Det fælles statslige virksomhedsregister BULSTAT blev operationelt i Bulgarien pr. 1. januar 1996. Ved ministerrådets afgørelse nr. 379 af 30. juli 1998 blev identifikationskoden i det fælles statslige virksomhedsregister indført som entydig identifikationskode (EIK) for alle juridiske enheder og andre, der udøver virksomhed på Bulgariens område. Den 17. juni 1999 vedtog nationalforsamlingen statistikloven. I denne lov fastsattes bestemmelserne for det fælles BULSTAT-registers oprettelse, funktion og brug til identifikation af erhvervsdrivende, der udøver virksomhed på Bulgariens område. BULSTAT-registret er blevet landets vigtigste administrative register, og i 2000 blev dets data gjort tilgængelige via Link åbner i nyt vindueregistrets websted.

Den 11. august 2005 blev BULSTAT-registrets forvaltning overdraget til registerkontoret. Juridiske enheder og filialer af udenlandske enheder, som ikke er erhvervsdrivende eller almennyttige juridiske enheder ifølge loven om almennyttige juridiske enheder, skal optages i henholdsvis virksomhedsregistret eller registret over almennyttige juridiske enheder. Personer, der udøver et liberalt erhverv, og personer, der udøver håndværksvirksomhed, skal også registreres. Indtil den 1. januar 2008 skulle de erhvervsdrivende lade sig registrere i BULSTAT inden for syv dage, men denne opgave er efterfølgende blevet overdraget til virksomhedsregistret.

Hvordan indsendes ansøgninger til BULSTAT-registret?

Registrering og sletning sker på grundlag af et standardansøgningsskema.

Ansøgninger kan indgives direkte til alle registerkontorets afdelinger eller elektronisk via Link åbner i nyt vindueregisterkontorets portal.

Skriftlige ansøgninger kan indgives til alle registerkontorets regionale afdelinger, uanset hvor enheden har hjemsted. Så snart registerkontorets afdelinger modtager en skriftlig ansøgning, scanner de den og gemmer den i BULSTAT-registrets IT-system. Dokumenter, der er vedlagt ansøgninger som bilag, skal være originale eller kopier, som er bekræftet af ansøgeren eller en notar.

Elektroniske ansøgninger kan til enhver tid indgives via BULSTAT-registerportalen.

Alt efter deres status skal enheder, som ønsker at blive registreret i BULSTAT, forelægge:

 1. En kopi af en retsafgørelse eller et andet dokument, alt efter hvad der er relevant:

  a) juridiske personer: stiftelsesdokument og dokument, som angiver den eller de fysiske personer, der leder og/eller repræsenterer enheden
  b) udenlandske enheders kontorer i henhold til artikel 24 i lov om investeringsfremme: dokument, der bekræfter, at enheden er registreret ved det bulgarske industri- og handelskammer (BTPP)
  c) udenlandske juridiske personer: dokument, som attesterer, at de driver virksomhed i Bulgarien, og et legaliseret dokument, som attesterer, at de udenlandske juridiske personer har oprindelsessted i det pågældende land
  d) organisatoriske enheder, der ikke har status som juridiske personer efter aftaleloven, og socialsikringsorganer i henhold til artikel 8 i lov om social sikring: selskabskontrakt og certifikat for registrering i kontoret for nationale indtægter
  e) filialer og datterselskaber: dokument, der attesterer, at de er oprettet, og som angiver den eller de personer, der leder og/eller repræsenterer dem
  f) andre enheder end dem, der henvises til under a)-e), som indbetaler socialsikringsbidrag: dokumenter, som godtgør enhedernes identitet, og/eller at der udføres en specifik aktivitet, hvor dette er et lovkrav
 2. En ansøgning på en standardblanket, som er godkendt af registerkontorets administrerende direktør
 3. En erklæring om, at de påberåbte omstændigheder er bekræftet, underskrevet af ansøgeren
 4. Et dokument, som godtgør, at der er betalt et statsgebyr i henhold til den af ministerrådet godkendte tabel.

De dokumenter, der skal registreres (ansøgning om registrering eller anmodning om at få rettet en fejl), får et entydigt referencenummer i formatet "ååååmmddttmmss" (år, måned, dag, time, minut, sekund).

Anmodninger og ansøgninger om registrering og sletning behandles af en embedsmand med ansvar for registrering i den rækkefølge, de modtages i. Embedsmanden med ansvar for registrering træffer afgørelse om anmodninger og ansøgninger om registrering og sletning dagen efter modtagelsen.

Afhængigt af afgørelsens karakter kan behandlingen afstedkomme følgende:

 • instrukser, som underskrives elektronisk af embedsmanden med ansvar for registrering efter afsluttet behandling, og som øjeblikkeligt indføres i enhedens elektroniske mappe, skal gennemføres inden for en tidsfrist på fem dage
 • et afslag, som underskrives elektronisk af embedsmanden med ansvar for registrering efter afsluttet behandling, og som øjeblikkeligt indføres i enhedens elektroniske mappe
 • en registreringsordre, som underskrives elektronisk af embedsmanden med ansvar for registrering efter afsluttet behandling. Efter registreringen genererer BULSTAT-registrets IT-system automatisk registreringsnummeret i ovennævnte format. År, måned og dag er datoen for IT-systemets automatiske offentliggørelse, mens time, minut og sekund er det tidspunkt, hvor embedsmanden med ansvar for registrering foretog registreringen.

Der kan søges online på grundlag af følgende oplysninger:

 • enhedens navn eller entydige identifikationskode/nationale identifikationsnummer
 • virksomhedens registerkort/år/provinsret
 • ansøgningsnummer, registreringsnummer
 • ejerskabsfordeling.

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 09/03/2020

Virksomhedsregistre i medlemsstaterne - Tjekkiet

Dette afsnit indeholder en oversigt over det offentlige register (veřejný rejstřík) i Tjekkiet. Foreningsregistret, handelsregistret, fondsregistret, institutionsregistret, fællesskabsregistret over selvejende enheder og registret over offentlige velgørenhedsorganisationer indgår alle i det offentlige register.


Hvilke oplysninger kan man finde i det offentlige tjekkiske register?

Registret ineholder obligatoriske oplysninger vedrørende juridiske personer, der henhører under det privatretlige område. Almindelige regler om offentlige registre findes i § 120 i den civile lovbog (lov nr. 89/2012). Specielle regler om det offentlige register, der henhører under domstolene, er fastsat i lov nr. 304/2013 om offentlige registre, der omfatter juridiske og fysiske personer. Dokumentsamlingen (sbírka listin) udgør en del af det offentlige register. Den indeholder lovpligtige dokumenter, f.eks. stiftelsesdokumenter, selskabsvedtægter og regnskaber mv.

Handelsregistret føres af handelsretten. Det offentlige register forvaltes af justitsministeriet.

Følgende enheder indgår i det offentlige register:

 • foreninger
 • fagforeninger
 • internationale fagforeninger
 • arbejdsgiverorganisationer
 • internationale arbejdsgiverorganisationer
 • brancheorganisationer
 • branchefagforeningsorganisationer
 • internationale branchefagforeningsorganisationer
 • branchearbejdsgiverorganisationer
 • internationale branchearbejdsgiverorganisationer
 • Enkeltmandsvirksomheder, der er opført i handelsregistret
 • Interessentskaber
 • kommanditselskaber
 • anpartsselskaber
 • aktieselskaber
 • kooperativer
 • statsforetagender
 • kontrollerede virksomheder (spin-offs)
 • offentlige almennyttige organisationer
 • fonde
 • legater
 • institutioner
 • statsstøttede organisationer
 • ejerforeninger
 • europæiske økonomiske firmagrupper
 • enheder, der kontrolleres af udlændinge eller udenlandske selskaber
 • europæiske andelsselskaber
 • europæiske (aktie)selskaber (Societas Europaea)

De oplysninger, som det offentlige register skal indeholde, fremgår af lov nr. 304/2013 Rec. om offentlige registre, der omfatter juridiske og fysiske personer. De grundlæggende oplysninger, der skal registreres, er navnlig: Navn eller virksomhedsnavn, hjemsted, virksomhed, selskabsform, identifikationsnummer, ledelsesorganets navn, adresse eller virksomhedsnavn.

Er der gratis adgang til det offentlige register i Tjekkiet?

Det offentlige register føres i elektronisk format. Der er gratis adgang hertil via webportalen Link åbner i nyt vinduehttps://www.justice.cz/ og/eller søgninger kan foretages direkte på webstedet Link åbner i nyt vinduehttps://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik. Det offentlige register er åbent for alle. Enhver kan tilgå det og tage kopier af (dele af) indholdet.

Hvordan søger man i det offentlige register i Tjekkiet?

Det offentlige register i Tjekkiet råder over en avanceret onlineinformationssøgningsapplikation. Der kan søges i registret ved hjælp af enhedens navn eller identifikationsnummer.

Hvor pålidelige er dokumenterne i registret?

Offentliggørelse af dokumenterne

Handelsretten indfører oplysninger og ændringer i registret, ligesom den tager imod dokumenter, herunder i elektronisk format, så snart en ny enhed er blevet registreret. Oplysninger, der er registreret i det offentlige register, og dokumenter, som er indleveret til dokumentregistret, offentliggøres på en sådan måde, at der er mulighed for langdistanceadgang. Handelsretten offentliggør de relevante oplysninger og gør det muligt for borgerne at indhente en officiel bekræftet elektronisk kopi heraf. Dette dokument undertegnes elektronisk under anvendelse af et af den relevante handelsret kvalificeret systemcertifikat, Det kan tilgås vederlagsfrit på Link åbner i nyt vinduejustitsministeriets hjemmeside. Efter anmodning udsteder handelsretten en bekræftet hel eller delvis kopi af oplysningerne eller dokumenterne i dokumentregistret eller en attest, hvorved det bekræftes, at en bestemt oplysning ikke forefindes i det offentlige register, medmindre ansøgeren specifikt beder om en ubekræftet kopi. Handelsretten udsteder kun papirkopier af specifikke oplysninger, der er registreret i det offentlige register og af dokumenter, der er indleveret til dokumentregistret, før den 1. januar 1997, medmindre disse oplysninger eller dokumenter allerede forefindes i elektronisk form.

Muligheden for at rejse indsigelse overfor dokumenterne og deres indhold

En person, som er berørt af en oplysning i registret, kan ikke hævde, at oplysningen ikke er korrekt, over for en person, der er i god tro med hensyn til oplysningens korrekthed.

En registreret person kan kun over for tredjemand bestride oplysninger og indholdet af dokumenter, der efter loven skal offentliggøres, fra det tidspunkt, hvor de oprindeligt blev offentliggjort, medmindre det kan bevises, at tredjemand på et tidligere tidspunkt havde kendskab hertil. Den registrerede person bliver dog ikke bundet af oplysningerne eller af dokumenternes indhold inden for rammerne af retssager, der anlægges før den 16. dag efter offentliggørelsen, hvis tredjemand godtgør, at han ikke kunne have haft kendskab hertil.

Tredjemand kan altid støtte ret på ikke-offentliggjorte oplysninger og dokumenters indhold, medmindre den manglende offentliggørelse bevirker, at de anses for retligt ikke at have eksisteret (en nullitet).

Uoverensstemmende oplysninger

Hvis indførslen i det offentlige register er i strid med lovens ufravigelige bestemmelser, og der ikke er andre muligheder for at opnå en berigtigelse, opfordrer handelsretten den registrerede til at foranledige en berigtigelse. Er der tale om en juridisk person, og denne ikke sørger for en berigtigelse indenfor fristen, kan retten af egen drift træffe en afgørelse om opløsning af enheden, såfremt beskyttelseshensyn over for tredjemand tilsiger dette.

Såfremt ordlyden af en indførsel i det offentlige register på tjekkisk afviger fra en oversættelse heraf, eller et dokument i registret på tjekkisk afviger fra en frivilligt indleveret oversættelse af disse dokumenter til et fremmed sprog som omhandlet i § 74, stk. 1, i lov om offentlige registre, der omfatter juridiske og fysiske personer, kan der ikke støttes ret på ordlyden heraf over for tredjemand. Tredjemand kan støtte ret på ordlyden af et dokument, der er offentliggjort eller indleveret til registret på et fremmedsprog, medmindre den registrerede beviser, at tredjemand havde kendskab til ordlyden af indførslen eller dokumentet i den tjekkiske version.

Oversættelse af lov om offentlige registre

Justitsministeriet har indført en uofficiel oversættelse til engelsk af lov nr. 304/2013 om offentlige registre over juridiske og fysiske personer og register over truster, i den affattelse, der var gældende fra den 1. januar 2018. Denne oversættelse er udelukkende ment som en uforpligtende vejledning. Kun den tjekkiske tekst, der er offentliggjort i den tjekkiske samling af love, er gyldig. Se Link åbner i nyt vindueher.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 15/06/2020

Virksomhedsregistre i medlemsstaterne - Danmark

Dette afsnit giver et overblik over Danmarks virksomhedsregister


Erhvervsstyrelsen

Det danske virksomhedsregisters historie

Erhvervsstyrelsen blev oprettet den 1. januar 2012.

Erhvervsstyrelsen har ca. 500 medarbejdere. Erhvervsstyrelsens har en bred portefølje af opgaver og ansvarsområder, som samlet set skal gøre det mere enkelt og attraktivt at drive virksmohed i Danmark. Erhversstyrelsens arbejder med mange fagområder - fra planloven og landdistriksudvikling henover digitalisering til effektivt tilsyn og konktrol indenfor fonde, selskabs- og hvidvask, regnskaber, revisorer og eksport-området samt EU-Controlling. Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), som er statens stamregister med oplysninger om alle danske virksomheder.

Erhvervsstyrelsen er en del Erhvervsministeriet.

Hvad tilbyder det danske virksomhedsregister?

På erhvervsstyrelsen.dk finder du information om alle styrelsens arbejdsområder, herunder CVR.dk, der er det danske virksomhedsregister.

CVR.dk på Virk er den samlede indgang til information og data om alle virksomhededer i Danmark. Uanset virksomhedsform kan du finde oplysninger om både selve virksomheden (også kaldet den juridiske enhed), og dens produktionsenheder (P-enheder). Registeret udstiller også oplysninger om stiftere, ejere og ledelsesmedlemmer.


For visse virksomhedsformer - i særdeleshed aktieselskaber og anpartsselskaber - kan du finde mere information: Regnskaber, fakta og rapporter om virksomheden og de personer, der leder den.

Hvilke oplsysninger indeholder CVR?

 • Enhedens CVR-nummer
 • Navn og adresse
 • Start- og evt. ophørstidspunkt
 • Virksomhedsform
 • Markering af evt. reklamebeskyttelse
 • Kreditoplysninger
 • Branche og evt. bibrancher
 • Evt. kontaktoplysninger
 • Evt. antal ansatte
 • Fuldt ansvarlige deltagere, stiftere, ejere og ledelsesmedlemmer
  • Navn og adresse
  • CPR- eller CVR-nummer (CPR-nummer videregives ikke til private)
 • Tilknyttede produktionsenheder
  • Enhedens p-nummer
  • Navn og adresse
  • Start- og evt. ophørstidspunkt
  • Markering af evt. reklamebeskyttelse
  • Branche og evt. bibrancher
  • Evt. kontaktoplysninger
  • Evt. antal ansatte

Hvordan søger man i det danske virksomhedsregister?

i CVR på Virk kan man lave enkeltopslag om virksomheder og søge/filtrere på en lang række parametre f.eks. navn på virksomhed, navn på person, CVR-nummer, P-nummer, adresse på virksomhed, produktionsenhed, eller person. Man kan her se grunddata om alle virksomheder, der er registreret i CVR.

På siden i CVR-Data "Link åbner i nyt vindueSådan søger du" kan man finde hjælp til at søge efter virksomhedsoplysninger i CVR.

For større mængder CVR-data, findes en række løsninger som "System-til-system adgang" og "CVR-webservices" til rådighed. Få mere information: Link åbner i nyt vindueKlik her

Er adgang til det danske virksomhedsregister gratis?

Dokumenter og servies fra CVR, der ikke indebærer manuel sagsbehandling, er gratis. Det drejer sig om:

 • Diverse visninger
 • Regnskaber
 • System-til-system adgang og CVR-webservice

En række dokumenter indebærer manuel sagsbehandling og faktureres derefter. Produkterne er dog fritaget moms:

 • Tilvalg af underskrift: 120,- kr.
 • Ældre regnskaber fra mikrofilm eller fjernaktiv: 300,- kr.
 • Registreringscertifikat: 300,- kr.
 • Navneændringscertifikat: 500,- kr.
 • Fusionsplan: 150,- kr.
 • Generalforsamlingsprotokollat: 150,-kr.
 • Kapitaldokumentation: 150,- kr.
 • Kopi af anmeldelsesblanket: 150,-kr.
 • Ledelseserklæring: 150,-kr.
 • Redegørelse om efterfølgende erhvervelser: 150,- kr.
 • Redegørelse om selvfinanseriering 150,-kr.
 • Spaltningsplan: 150,-kr.
 • Vedtægter: 150,-kr.

Priserne er gældende fra den 5. december 2014.

Hvor pålidelige er dokumenterne i registret?

Selskabslovens § 14 implementerer 1. selskabsdirektivs artikel 3 i dansk selskabsret og beskriver, hvorledes der kan støttes ret på registrerede oplysninger. Af selskabslovens § 14 fremgår:

”Oplysninger, der er offentliggjort i Erhvervsstyrelsens it-system, anses for at være kommet til tredjemands kendskab. 1. pkt. finder dog ikke anvendelse på dispositioner, der er foretaget senest den 16. dag efter offentliggørelsen, såfremt det bevises, at tredjemand ikke kunne have haft kendskab til det offentliggjorte forhold.

Så længe offentliggørelse i Erhvervsstyrelsens it-system ikke har fundet sted, kan forhold, der skal registreres og offentliggøres, ikke gøres gældende mod tredjemand, medmindre det bevises, at denne har haft kendskab hertil. Den omstændighed, at et sådant forhold endnu ikke er offentliggjort, hindrer ikke tredjemand i at gøre forholdet gældende.”

Ansvar for rigtigheden af de registrerede oplysninger

Anmelder har ansvaret for rigtigheden af de anmeldte oplysninger, jf. anmeldelsesbekendtgørelsen § 8 samt selskabslovens § 15, stk. 2. Anmelder kan ifalde strafansvar, såfremt anmeldelsen ikke er lovligt foretaget eller de anmeldte oplysninger ikke er korrekte.

Erhvervsstyrelsen efterprøver ikke rigtigheden af de anmeldte oplysninger, men registrerer oplysninger, som de er anmeldt. Dette gælder, hvad enten der er tale om en manuel registrering eller en selvregistrering foretaget via Virk.dk.

Erhvervsstyrelsen kan være erstatningsansvarlig for brug af registrerede oplysninger eller dokumenter, som er fejlagtige som følge af styrelsens forhold, herunder fejl i sagsbehandlingen.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueDanish Business Authority

Link åbner i nyt vindueCentral Business Register

Link åbner i nyt vindueThe Danish Ministry for Business and Growth

Link åbner i nyt vindueEuropean Business Register (EBR)


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 17/12/2019

Virksomhedsregistre i medlemsstaterne - Tyskland

Denne side giver et overblik over virksomhedsregistret i Tyskland.


Hvad indeholder virksomhedsregistret?

Den tyske Link åbner i nyt vindueHandelsregisterportal henhører under Justitsministeriet i Nordrhein-Westfalen og dækker alle de øvrige delstater. Portalen fungerer som en central adgang til alle lokale tyske handels- og selskabsregistre ("Handels-, Genossenschafts- und Partnerschaftsregister") og til registermeddelelser.

Link åbner i nyt vindueHandelsregisterportal indeholder forklaringer på engelsk, fransk, italiensk, nederlandsk, polsk, spansk og tyrkisk, men selve registeroplysningerne er i overvejende grad på tysk.

Yderligere oplysninger om insolvenser, regnskaber, statusopgørelser og kapitalmarkedsoplysninger er tilgængelige på det tyske virksomhedsregisters hjemmeside Link åbner i nyt vindueDeutschen Unternehmensregisters. Denne platform er også affattet på engelsk, fransk, italiensk og spansk, men selve oplysningerne er fortrinsvis på tysk (kapitalmarkedsoplysningerne forefindes dog også i et vist omfang på engelsk og andre sprog). Det tyske virksomhedsregister indeholder desuden også de samme oplysninger som dem, der findes på handelsregisterportalen, hvorfor man også kan foretage søgningen dér.

Er der gratis adgang til registret?

Registrering i virksomhedsregistret er gratis. Det er også omkostningsfrit at søge efter enkelte firmaer, ligesom der er gratis adgang til offentlige meddelelser og til de grundlæggende virksomhedsoplysninger (Unternehmensträgerdaten, UT). Der skal dog betales et gebyr på enten 4,50 EUR (fotokopi) eller 1,50 EUR (download af dokument) for at få adgang til oplysninger, der er knyttet til et registernummer.

Hvordan søger man i registret?

Link åbner i nyt vindueHandelsregisterportals hjemmeside kan man afhængigt af de foreliggende oplysninger benytte to søgefunktioner (Link åbner i nyt vindueNormale Suche og Link åbner i nyt vindueErweiterte Suche). Link åbner i nyt vindueDeutschen Unternehmensregisters hjemmeside indeholder også en søgefunktion.

Hvor pålidelige er de registrerede dokumenter?

§ 15 i Link åbner i nyt vindueHandelsgesetzbuchs indeholder de nationale bestemmelser, hvorefter tredjemand i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/101/EF af 16. september 2009 om samordning af de garantier, som kræves i medlemsstaterne af de i traktatens artikel 48, stk. 2, nævnte selskaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, med det formål at gøre disse garantier lige byrdefulde (ABI. L 258 af 1.10.2009, s. 11), kan påberåbe sig de i direktivets artikel 2 nævnte faktuelle oplysninger.

I denne bestemmelse er det fastsat, at selskabet overfor tredjemand kun kan påberåbe sig oplysninger, som er blevet registreret og offentliggjort, eller som vedkommende allerede er bekendt med (§ 15, stk. 1, i handelslovbogen). Tredjemand må acceptere, at selskabet kan støtte ret på korrekt registrerede og offentliggjorte oplysninger. Dette gælder dog ikke i forbindelse med retlige skridt, der iværksættes inden 15 dage, efter at offentliggørelsen er foretaget, såfremt tredjemand kan bevise, at han hverken havde eller burde have kendskab til de pågældende oplysninger (§ 15, stk. 2, i handelslovbogen).

Er en registreret oplysning blevet offentliggjort med et urigtigt indhold, kan tredjemand påberåbe sig den således offentliggjorte oplysning overfor den, på hvis foranledning oplysningen blev registreret, med mindre han var bekendt med, at oplysningen ikke er korrekt (§ 15, stk. 3, i handelslovbogen).

Virksomhedsregistrets historie

Alle registeroplysninger har kunnet tilgås elektronisk siden 2007.

Links zum Thema

Link åbner i nyt vindueDeutsches Handelsregisterportal

Link åbner i nyt vindueErweiterte Suche

Link åbner i nyt vindueNormale Suche

Link åbner i nyt vindueDeutsches Unternehmensregister

Link åbner i nyt vindueEuropäisches Unternehmensregister


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 10/11/2020

Virksomhedsregistre i medlemsstaterne - Estland

Den originale sprogudgave af denne side estisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: græskengelskportugisiskrumænskfinsk er allerede oversat.

Denne side giver dig et overblik over det estiske virksomhedsregister og registret over almennyttige organisationer og fonde.


Hvad indeholder det estiske virksomhedsregister og registret over almennyttige organisationer og fonde?

Virksomhedsregistret og registret over almennyttige organisationer og fonde føres af distriktsretten i Tartus registerafdeling. Registrene føres ved retten for at sikre registreringsmyndighedens uafhængighed og juridiske ekspertise. Oplysningerne heri har afgørende bevisværdi og har til formål at garantere retssikkerheden. En registrering i registret kan gøres gældende over for tredjemand, medmindre tredjemand vidste eller burde vide, at registreringen ikke var korrekt. En registrering kan ikke gøres gældende i forbindelse med transaktioner, der gennemføres inden 14 dage efter, at registreringen fandt sted, hvis den pågældende tredjemand kan bevise, at han ikke havde kendskab til eller burde have kendskab til registreringens indhold. En tredjemand i god tro kan således støtte ret på registrets udvisende og f.eks. i forbindelse med indgåelse af en kontrakt uden videre gå ud fra, at en person, der ifølge registret er medlem af selskabets bestyrelse, er underskriftsberettiget.

Nogle juridiske forhold kan kun gøres gældende, hvis de er indført i registret. Et bestyrelsesmedlem kan f.eks. fratages sin underskriftsberettigelse i vedtægterne eller i den kontrakt, der indgås, men kun de begrænsninger, der fremgår af registret, kan gøres gældende over for tredjemand.

Visse vigtige forhold får virkning fra det tidspunkt, hvor de indføres i registret. En forøgelse af et selskabs kapital får f.eks. virkning fra det tidspunkt, hvor forøgelsen registreres i virksomhedsregistret, og ikke fra det tidspunkt, hvor beslutningen om at øge selskabskapitalen træffes, eller fra det tidspunkt, hvor indskuddene foretages. Det samme gælder for stiftelsen af et selskab, ændringer af et selskabs stiftelsesoverenskomst, fusion med andre selskaber, spaltning og omdannelse.

Registrene føres elektronisk.

Distriktsretten i Tartus registerafdelings virksomhedsregister indeholder oplysninger om selvstændigt erhvervsdrivende, selskaber (aktieselskaber, anpartsselskaber, interessentskaber, kommanditselskaber, handelssammenslutninger, europæiske selskaber (Societas Europaea), europæiske andelsselskaber (Societas Cooperativa Europaea) og europæiske grupper for territorialt samarbejde) samt datterselskaber af udenlandske selskaber i Estland.

Registret over almennyttige organisationer og fonde indeholder oplysninger om almennyttige organisationer og fonde (almennyttige organisationer omfatter også almennyttige kooperativer og politiske partier, fagforeninger, kirker, menigheder, sammenslutninger af menigheder og klostre) med hjemsted i Estland. Registret over almennyttige organisationer og fonde omfatter også registret over ejerforeninger.

I virksomhedsregistret og registret over almennyttige organisationer og fonde oprettes for de enkelte selvstændigt erhvervsdrivende, juridiske personer eller datterselskaber af et udenlandsk selskab:

 • et registreringskort
 • et virksomhedsdossier (i virksomhedsregistret) eller et offentligt dossier (almennyttige organisationer, fonde og ejerforeninger)
 • en registermappe.

Virksomhedsdossieret og det offentlige dossier indeholder de dokumenter, som en juridisk person, en selvstændig erhvervsdrivende eller et datterselskab af et udenlandsk selskab efter lovgivningen er forpligtet til at indgive til registret, såsom stiftelsesoverenskomsten eller andre offentlige dokumenter. Retsafgørelser, appelsager, korrespondance og andre dokumenter, der ikke indføres i de nævnte dossierer, opbevares i registermappen.

Følgende oplysninger indføres på registreringskortet for en juridisk person, en selvstændig erhvervsdrivende eller et datterselskab af et udenlandsk selskab:

 • virksomhedsnavn eller navn og registerreference
 • bopæl eller hjemsted og adresse på den juridiske person, den selvstændigt erhvervsdrivende eller det udenlandske selskabs datterselskab:
 • oplysninger om den selvstændigt erhvervsdrivende og om midlertidig standsning af dennes aktiviteter samt aktiviteternes sæsonmæssige eller midlertidige karakter
 • oplysninger om personer med tegningsrettigheder (bestyrelsesmedlemmer, komplementarer, kommanditister eller tredjeparter med tegningsrettigheder, likvidatorer og kuratorer), samt aftaler om tegningsrettigheder og de beføjelser, der gives ved tegning af den juridiske enhed
 • oplysninger om befuldmægtigede
 • retlig form eller selskabstype
 • datoen for godkendelse af vedtægterne
 • størrelsen af selskabets aktiekapital
 • bemærkning om etablering af anpartsselskabet uden kapitalindskud
 • bemærkning om, at anparterne er registreret i det estiske værdipapirregister, eller om, hvem der fører aktiebogen
 • regnskabsårets begyndelse og afslutning
 • lovpligtige oplysninger om konkurs
 • bemærkning om selskabets fusion, spaltning, omdannelse, opløsning og afmelding
 • henvisning til lovpligtige registreringer foretaget af registreringsmyndigheden, uden at virksomheden har anmodet herom
 • oplysninger om den depositar, der opbevarer dokumenter vedrørende et afviklet selskab
 • fondens formålsparagraf
 • andre lovpligtige oplysninger.

Søgsmål vedrørende registre behandles ved en skriftlig procedure inden for rammerne af den frivillige retspleje. Optagelse i registret sker på grundlag af en anmodning om optagelse eller en retsafgørelse eller på et andet grundlag fastsat ved lov. Anmodninger om optagelse skal være forsynet med en digital underskrift eller have form af et notardokument.

Oplysningerne i virksomhedsregistret og registret over almennyttige organisationer og fonde er offentligt tilgængelige. Alle har ret til at få adgang til registerkort og dokumenter i virksomhedsdossierer eller offentlige dossierer og til at få kopier af dem. Oplysningerne i registret kan anvendes af kompetente statslige organer, domstolene i forbindelse med retssager og andre personer eller enheder med en legitim interesse heri.

Den centrale database for virksomhedsregistret og registret over almennyttige organisationer og fonde føres af det estiske center for registre og informationssystemer. Centret tilbyder endvidere følgende tjenester:

e-Business-registret:

e-Business-registret er en tjeneste baseret på distriktsretten i Tartus registerafdelings database, som viser realtidsdata om alle juridiske personer, selvstændigt erhvervsdrivende og datterselskaber af udenlandske selskaber, der er registreret i Estland. e-Business-registret gør det muligt at:

 • se registerkortdata, generelle data og data om skatterestancer uden gebyr
 • søge ved hjælp af navn, registerkode, hjemsted, aktivitetsområde osv.
 • se de årsregnskaber, vedtægter og andre elektroniske dokumenter, personlige oplysninger og oplysninger om pantehæftelser osv., der findes i virksomhedsdossieret eller i det offentlige dossier, mod betaling af et gebyr
 • overvåge realtidsoplysninger om procedurer for selskaber og ændringer i deres status
 • se eventuelle handelssanktioner mod estiske personer eller enheder uden gebyr
 • se en liste over medlemmer af politiske partier uden gebyr
 • se relationer mellem forskellige selskaber og personer.

Yderligere oplysninger om e-Business-registret findes på centret for registre og informationssystemers Link åbner i nyt vinduewebsted.

Selskabsregistrets portal

Selskabsregistrets portal er et websted, hvor personer og enheder selv kan indsende dokumenter til en distriktsdomstols registerafdeling. Ansøgning om registrering af et nyt selskab, ændring af dets registerdata, opløsning af det og sletning af det fra registret kan indgives via portalen. Det er også muligt at udarbejde og indsende årsrapporter via portalen. Estiske statsborgere (navnlig "e-residenter") og finske, lettiske og belgiske statsborgere kan logge på portalen ved hjælp af deres ID-kort. Estiske og litauiske statsborgere kan logge på ved hjælp af tjenesten Mobile-ID. Selskabsregistrets portal findes på centret for registre og informationssystemers Link åbner i nyt vinduewebsted.

Europen Business Register (EBR)

Europen Business Register (EBR) er et internetbaseret søgesystem, som indeholder officielle oplysninger om europæiske selskaber. Søgninger kan foretages på Link åbner i nyt vinduewebstedet.

 • Oplysningerne stammer fra virksomhedsregistre fra Link åbner i nyt vindue24 lande.
 • Der kan søges på både selskaber og personer
 • De Link åbner i nyt vinduetilgængelige oplysninger varierer fra land til land.
 • De registrerede oplysninger har forskellig retsvirkning i de forskellige lande.
 • Søgefunktionen kan benyttes af både private og virksomheder.
 • Der skal betales et gebyr for at benytte tjenesten.

Er der gratis adgang til det estiske virksomhedsregister?

Der er adgang til registerdata i registreringsafdelingen Link åbner i nyt vindueonline og på de forskellige Link åbner i nyt vinduenotarkontorer.

Det er gratis at foretage søgninger efter juridiske enheder, selvstændigt erhvervsdrivende og datterselskaber af udenlandske selskaber og at indhente oplysninger om retssager eller tilgå registerkortoplysninger. Der opkræves heller ikke gebyr af personer, der foretager en onlinesøgning på disse oplysninger. Der opkræves dog et gebyr for alle andre søgninger, herunder på historiske registerkortoplysninger, årsrapporter, vedtægter og andre dokumenter. Et eventuelt gebyr betales straks via webbank. Abonnenter med ret til at bruge udvidede søgeværktøjer betaler via en månedlig faktura. Gebyrerne for brug af elektroniske data i virksomhedsregistret fastlægges ved et Link åbner i nyt vindueregulativ udstedt af justitsministeren.

Der opkræves et gebyr for at tilgå registeroplysninger og registrere dokumenter på et notarkontor. Gebyrerne er fastlagt i Link åbner i nyt vinduelov om notargebyrer.

Hvordan søger jeg i det estiske virksomhedsregister?

Der kan foretages søgninger i virksomhedsregistret og registret over almennyttige organisationer og fonde via e-Business-registret på centret for registre og informationssystemers Link åbner i nyt vinduewebsted.

Hvor pålidelige er dokumenterne i virksomhedsregistret?

I denne del forklares det, hvordan brugen af oplysningerne og dokumenterne i virksomhedsregistret i Estland er reguleret.

Virksomhedsregistret føres af distriktsretten i Tartus registerafdeling. Selvstændigt erhvervsdrivende, selskaber (aktieselskaber, anpartsselskaber, interessentskaber, kommanditselskaber, handelssammenslutninger, europæiske selskaber (Societas Europaea), europæiske andelsselskaber (Societas Cooperativa Europaea) og europæiske grupper for territorialt samarbejde) samt datterselskab af udenlandske selskaber i Estland indføres i virksomhedsregistret. Oplysningerne i dette elektroniske register har afgørende bevisværdi, og registret har til formål at garantere retssikkerheden. Virksomhedsregistret føres på estisk.

En registrering i virksomhedsregistret kan gøres gældende over for tredjemand, medmindre tredjemand vidste eller burde vide, at registreringen ikke var korrekt. En registrering kan ikke gøres gældende i forbindelse med transaktioner, der gennemføres inden 14 dage efter, at registreringen fandt sted, hvis den pågældende tredjemand kan bevise, at han ikke havde kendskab til eller burde have kendskab til registreringens indhold. En tredjemand i god tro kan således støtte ret på registrets udvisende og f.eks. i forbindelse med indgåelse af en kontrakt uden videre gå ud fra, at en person, der ifølge registret er medlem af selskabets bestyrelse, er underskriftsberettiget.

Nogle juridiske forhold kan kun gøres gældende, hvis de er indført i registret. Et bestyrelsesmedlem kan f.eks. fratages sin underskriftsberettigelse i vedtægterne eller i den kontrakt, der indgås, men kun de begrænsninger, der fremgår af registret, kan gøres gældende over for tredjemand.

Visse vigtige forhold får virkning fra det tidspunkt, hvor de indføres i registret. En forøgelse af et selskabs kapital får f.eks. virkning fra det tidspunkt, hvor forøgelsen registreres i virksomhedsregistret, og ikke fra det tidspunkt, hvor beslutningen om at øge selskabskapitalen træffes, eller fra det tidspunkt, hvor indskuddene foretages. Det samme gælder for stiftelsen af et selskab, ændringer af et selskabs stiftelsesoverenskomst, fusion med andre selskaber, spaltning og omdannelse.

I virksomhedsregistret oprettes for de enkelte selvstændigt erhvervsdrivende, juridiske personer eller datterselskaber af et udenlandsk selskab:

 • et registreringskort
 • et virksomhedsdossier
 • en registermappe.

Virksomhedens dossier indeholder de dokumenter, som en juridisk person, en selvstændig erhvervsdrivende eller et datterselskab af et udenlandsk selskab efter lovgivningen er forpligtet til at indgive til registret, såsom stiftelsesoverenskomsten eller andre offentlige dokumenter. Retsafgørelser, appelsager, korrespondance og andre dokumenter, der ikke indføres i de nævnte dossierer, opbevares i registermappen.

Fremmedsprogede dokumenter skal indgives til registret sammen med en oversættelse til estisk, der er verificeret af en statsautoriseret translatør eller legaliseret af en notar. Der kan ligeledes være tale om en oversættelse til estisk, hvor notaren blot har bekræftet translatørens underskrift. En virksomhed kan ikke støtte ret på en oversættelse, der afviger fra originaldokumentet. Tredjemand kan derimod støtte ret på oversættelsen af et dokument, der er indført i registret, medmindre virksomheden kan føre bevis for, at vedkommende var bekendt med, at oversættelsen var unøjagtig.

Oplysningerne i virksomhedsregistret er offentligt tilgængelige. Alle har ret til at få adgang til registerkort og dokumenter i virksomhedsdossierer og til at få kopier af dem. Oplysningerne i registret kan anvendes af kompetente statslige organer, domstolene i forbindelse med retssager og andre personer eller enheder med en legitim interesse heri.

Dokumenterne i registermappen kan tilgås, og man kan anmode om en kopi heraf via e-Business-registret eller en notar.

Det estiske virksomhedsregisters historie

Det estiske virksomhedsregister indeholder oplysninger, som går tilbage til den 1. september 1995. Alle oplysninger ajourføres regelmæssigt.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueEuropen Business Register

Link åbner i nyt vindueSøgning i virksomhedsregistret

Link åbner i nyt vindueSelskabsregistrets portal

Link åbner i nyt vinduee-Business-registret

Link åbner i nyt vindueRegistreringsafdelingerne

Link åbner i nyt vindueNotarkontorer


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 12/12/2019

Virksomhedsregistre i medlemsstaterne - Irland

Dette afsnit giver et overblik over det irske virksomhedsregister.


Hvad indeholder det irske virksomhedsregister?

Link åbner i nyt vindueVirksomhedsregistret indeholder visse dokumenter, der opbevares og ajourføres af Companies Registration Office i overensstemmelse med den arkiveringsforpligtelse, der udspringer af de virksomhedslove, der er gennemført mellem 1963 og 2012. Registret indeholder grundlæggende oplysninger om virksomhederne, så som:

 • Adressen
 • Dato for optagelse
 • Dato for registrering af seneste årsberetning

Alle dokumenter, der er indgivet af virksomheder i henhold til virksomhedslovene, er offentligt tilgængelige. Virksomhedsprofiler kan rekvireres. En sådan profil omfatter et uddrag af registrets oplysninger, herunder om bestyrelsesmedlemmer, hæftelser og en liste over indsendte dokumenter.

Er der gratis adgang til det irske virksomhedsregister?

Ja, der er gratis adgang til de generelle virksomhedsoplysninger. Der opkræves dog et gebyr for adgang til alle andre oplysninger.

Hvordan søger man i det irske register over virksomheder og forretningsnavne?

Søgninger kan foretages på virksomheds-/selskabsnummer eller navn. Der er fire mulige søgninger på navn:

 • "Indeholder alle disse ord" – anvendes til at søge efter navne, der indeholder disse ord (anbefales)
 • "Begynder med" – anvendes til at søge efter navne, der begynder med det indtastede
 • "Indeholder dette" – anvendes til at søge efter navne, der indeholder det indtastede
 • Alphasort er en streng, der skabes ved at fjerne almindelige ord som "Irland", "A/S", "den", "og" osv. og ved at fjerne mellemrum, kommaer, bindestreger osv. fra virksomhedsnavnet. For at udføre en alphasort-søgning skal man gøre det samme.

Navnesøgninger kan begrænses ved at medtage adresseoplysninger.

Hvor pålidelige er dokumenterne i registret?

Companies Registration Office (CRO) er den centrale enhed for registrering af lovpligtige oplysninger om virksomheder, der er tilgængelige for offentligheden i Irland. Virksomhedsloven fra 2014 og den deraf afledte lovgivning udgør lovgrundlaget for virksomhedernes forpligtelse til afgive oplysninger til CRO med henblik på registrering og offentliggørelse.

Der foreligger en lovbestemt forpligtelse for tredjemand til at afgive oplysninger til virksomhedsregistret, herunder en forpligtelse til ikke forsætligt eller uagtsomt at afgive urigtige oplysninger til CRO. CRO indestår ikke for lødigheden af de oplysninger, som hidrører fra tredjemand.

Når en person indgiver visse dokumenter og oplysninger, er vedkommende forpligtet til at underskriver en erklæring på tro og love om, at han eller hun er af den opfattelse, at de fornødne oplysninger og dokumenter er afgivet forskriftsmæssigt. Det fremgår af Statutory Declarations Act 1938 som ændret, at enhver, der forsætligt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger, risikerer en straffesag, og at vedkommende i tilfælde af domfældelse kan idømmes bøde- og/eller fængselsstraf.

Ifølge section 876 i virksomhedsloven fra 2014 er det desuden strafbart forsætligt eller uagtsomt at afgive urigtige oplysninger til CRO på autoriserede blanketter.

Det irske virksomhedsregisters historie

Registrets elektroniske oplysninger er fuldstændige for så vidt angår alle virksomheder, der har normal status.

Related Links

Link åbner i nyt vindueDet Europæiske Virksomhedsregister


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 10/09/2019

Virksomhedsregistre i medlemsstaterne - Grækenland

Den originale sprogudgave af denne side græsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.


Hvilke oplysninger indeholder det græske virksomhedsregister?

I Grækenland går virksomhedsregistret under betegnelsen "det generelle handelsregister [Γενικό Εμπορικό Μητρώο, Γ.Ε.ΜΗ., GEMI/Geniko Emporiko Mitroo (G.E.M.H.)]", jf. bestemmelserne i lov nr. 3419/2005 (det græske lovtidende - FEK A 297/6-12-2005). Det indeholder alle offentligt tilgængelige oplysninger og dokumenter vedrørende selskaber og personer. Det generelle handelsregisters hjemmeside fungerer som "virksomhedernes statstidende". De personer og sammenslutninger af personer, der er opregnet i artikel 1, stk. 1, i lov nummer 3419/2005 er forpligtet til at lade sig registrere i det generelle handelsregister.

Som udgangspunkt kan man på denne hjemmeside søge efter meddelelser fra følgende selskabstyper:

a. fysiske personer, der er erhvervsdrivende, og som driver virksomhed fra egne forretningslokaler eller via forretningslokaler, der er etableret i Grækenland som hovedforretningssted eller sekundært forretningssted

b. sammenslutninger af personer, der driver virksomhed via forretningslokaler, der er etableret i Grækenland som hovedforretningssted eller sekundært forretningssted, og ethvert handelsselskab, for så vidt som det er stiftet efter græsk ret, det vil sige interessentskaber og kommanditselskaber (simple eller baseret på aktier), kooperative virksomheder, der omfatter andelsselskaber og andelsforeninger, stille selskaber, anpartsselskaber og aktieselskaber samt personer, der har en meddelelsesforpligtelse i medfør af artikel 39 i det præsidentielle dekret af 27.11/14.12.1926

c. europæiske økonomiske firmagrupper som omhandlet i forordning (EØF) nr. 2137/85 (EFT L 199, s. 1), der har hjemsted i Grækenland

d. europæiske selskaber som omhandlet i forordning (EF) nr. 2157/2001 (EFT L 294, s. 1), der har hjemsted i Grækenland

e. europæiske andelsselskaber som omhandlet i forordning (EF) nr. 1435/2003 (EUT L 2007, s. 1), der har hjemsted i Grækenland

f. ovennævnte virksomheder, der har hovedkontor eller hjemsted i Grækenland, og som har en selvstændig forpligtelse til at registrere de filialer, som de driver på det nationale område

g. udenlandske selskaber som omhandlet i artikel 1 i direktiv 68/151/EØF (EFT L65, s. 8), der har hjemsted i en medlemsstat i Den Europæiske Union, for så vidt angår de filialer og afdelinger, som de har på det nationale område

h. udenlandske selskaber, der har hjemsted i et tredjeland, og hvis selskabsform er sammenlignelig med den, der gælder for et af de udenlandske selskaber, der er nævnt i litra g), for så vidt angår de filialer og afdelinger, som de har på det nationale område

i. andre fysiske eller juridiske personer samt sammenslutninger af personer, der har hovedkontor eller hjemsted i udlandet, og som ikke falder ind under litra g) og h), for så vidt angår de filialer og afdelinger, hvorfra de driver virksomhed på det nationale område.

j. konsortier

k. offentligretlige selskaber som omhandlet i den civile lovbogs artikel 784 og

l. fysiske eller juridiske personer samt sammenslutninger af personer, der driver, eller har til hensigt at drive økonomisk eller erhvervsmæssig virksomhed, men som ikke har opnået status som erhvervsdrivende som led i udøvelsen af denne virksomhed.

Hvilke dokumenter og hvilke oplysninger findes i det græske virksomhedsregister?

Registret indeholder følgende oplysninger om de registreringspligtige virksomheder:

a. virksomhedens, filialens eller afdelingens GEMI-nummer

b. identiteten af den afdeling eller enhed af GEMI, der har foretaget registreringen eller senere føjet noget hertil, samt navnet på den ansvarlige medarbejder

c. det sagsnummer, som registreringsanmodningen er blevet forsynet med, og registreringskoden

d. en henvisning til den afgørelse, som er truffet af de myndigheder, der er kompetente til at give tilladelse til drift af virksomheden eller udøvelse af erhvervet eller tilladelse til at oprette eller drive en virksomhed eller en filial, hvis denne tilladelse efter gældende lovgivning udgør en betingelse for at oprette et selskab eller for at påbegynde drift af en virksomhed

e. konkursdekreter eller afgørelser om rekonstruktion af virksomheder eller andre kollektive procedurer, der har til formål at sikre kreditorernes tilgodehavender. Desuden angives kuratorernes, rekonstruktørernes eller andre bobehandleres navne, deres forældres navne, nummeret på deres pas eller identitetskort, deres fødselsdato og sted, deres nationalitet og deres bopæl.

f. en henvisning til de retsafgørelser om afslutning, suspension eller tilbagekaldelse, der træffes inden for rammerne af ovennævnte procedurer

g. oplysninger, der skal offentliggøres efter konkurslovgivningen

h. oplysninger om indgivne konkursbegæringer eller anmodninger om rekonstruktion eller andre kollektive procedurer med henblik på at fyldestgøre kreditorernes krav

i. antallet af den registreringspligtiges filialer eller afdelinger på det nationale område samt hver af disses adresse og GEMI-nummer

j. navn og adresse på den registreringspligtiges filialer eller afdelinger i udlandet.

I. For hjemmehørende kapitalselskabers vedkommende skal følgende oplysninger endvidere registreres og offentliggøres:

a) stiftelsesdokumentet og selskabets vedtægter

b) ændringer af stiftelsesdokumentet eller vedtægterne, herunder forlængelser af selskabets virksomhedsperiode samt den fuldstændige ordlyd af det ændrede dokument i den nugældende affattelse efter hver ændring af stiftelsesdokumentet eller vedtægterne

c) udnævnelse, udtræden samt identitet for de personer, der i deres egenskab af lovbestemt selskabsorgan eller som medlemmer af et sådant organ

aa) er beføjede til at forpligte selskabet overfor tredjemand. Såfremt der er tale om flere personer, skal det anføres, om de kan forpligte selskabet hver for sig eller i forening

bb) kan repræsentere selskabet i forbindelse med retssager

cc) deltager i ledelsen af, i tilsynet med eller i kontrollen med selskabet

d) i det mindste årligt størrelsen af den tegnede kapital, dersom stiftelsesdokumentet eller vedtægterne nævner en selskabskapital, medmindre forhøjelse af den tegnede kapital kræver vedtægtsændring

e) de regnskabsdokumenter for hvert regnskabsår, som skal offentliggøres i henhold til Rådets direktiv 78/660/EØF, 83/349/EØF, 86/635/EØF og 91/674/EØF

f) enhver flytning af selskabets hjemsted

g) selskabets opløsning

h) den retsafgørelse, hvorved selskabet kendes ugyldigt

j) udpegning af kuratorer og deres identitet

k) afslutning af bobehandlingen og sletning af registret.

II. Filialer af udenlandske selskaber som omhandlet i artikel 1 i direktiv 68/151/EØF, som ændret ved artikel 1 i direktiv 2003/58/EF, der har hjemsted i en EU-medlemsstat, skal registreres, og følgende oplysninger skal offentliggøres:

a) filialens adresse

b) filialens virksomhed

c) virksomhedsregistret i den medlemsstat, hvor selskabet er registreret med angivelse af registreringsnummeret

d) selskabets betegnelse og form, samt filialens betegnelse, hvis den ikke svarer til selskabets

e) udnævnelser og udtræden samt identiteten af de personer, der har bemyndigelse til at forpligte selskabet overfor tredjemand

aa) for så vidt som de i lovgivningen anses for et selskabsorgan eller som medlemmer heraf i overensstemmelse med artikel 2, stk. 1, i direktiv 2009/101/EF

bb) i deres egenskab af faste repræsentanter for selskabet for så vidt angår filialens virksomhed med angivelse af deres beføjelser

f) selskabets opløsning, de udpegede kuratorers identitet og deres beføjelser samt afslutning af bobehandlingen, den anmærkning herom, der er gjort i en medlemsstats register, konkurs- eller rekonstruktionsproceduren eller andre lignende procedurer, som selskabet har været underkastet

g) selskabets regnskabsdokumenter, således som de er udfærdiget, kontrolleret og offentliggjort efter forskrifterne i den medlemsstat, hvorunder det henhører i overensstemmelse med direktiv 78/660/EØF, 83/349/EØF og 84/253/EØF

h) lukning af filialen

Hvordan søges der i det græske virksomhedsregister?

Ved navigation i offentliggørelsesafsnittet på Link åbner i nyt vinduedet generelle handelsregisters hjemmeside kan der søges efter alle offentliggjorte dokumenter vedrørende virksomhederne. Man skal blot være i besiddelse af en af nedennævnte oplysninger:

 1. Skatteregistreringsnummeret (Α.Φ.Μ.) eller
 2. Registreringsnummeret i det generelle handelsregister eller
 3. Navn eller
 4. Forkortelse for navnet

Skal man betale for at få adgang til virksomhedsregistret?

Selskabets aktmappe i Link åbner i nyt vinduedet generelle handelsregister gør det muligt for enhver at konsultere, down-loade, printe eller på anden måde at gengive enhver akt, oplysning eller meddelelse, der er offentliggjort på GEMI's hjemmeside, enten af GEMI selv eller af de registreringspligtige. Derudover kan enhver, der ønsker at få (autentiske) attester eller kopier af oplysninger eller akter, der registreret i selskabets aktmappe i det generelle handelsregister, gratis tilmelde sig på Link åbner i nyt vinduedet generelle handelsregisters brugerservice .

Officielle attester eller kopier af akter eller oplysninger udstedes mod forudgående betaling af et gebyr ved hjælp af et betalingslink. Attesterne eller kopierne udfærdiges enten elektronisk eller fremsendes i papirform til den pågældende overalt i verden.

Hvordan kontrolleres autenticiteten af de officielle attester eller kopier, der udstedes af virksomhedsregistret i Grækenland?

Kontrollen udføres ved hjælp af Link åbner i nyt vinduedet generelle handelsregister i Grækenland.

Den pågældende får udleveret det relevante dokument ved at angive den omhandlede attest eller kopis referencenummer, selskabets nummer i det generelle handelsregister og den afdeling af handelsregistret, der har udstedt den.

Hvor pålidelige er dokumenterne i registret?

Dokumenterne i selskabernes aktmapper er pålidelige, da det generelle handelsregister er den eneste platform til offentliggørelse af virksomhedsrelevante oplysninger, idet det har karakter af "virksomhedernes statstidende", jf. artikel 3, stk. 5, i direktiv 2009/101/EF. Det generelle handelsregister er forbundet med registrene i de øvrige medlemslande (de nationale registre) via en række informationsteknologiske redskaber ("den centrale europæiske platform") inden for rammerne af registersammenkoblingssystemet i direktiv 2012/17/EU. Registreringen af dokumenter og oplysninger i det generelle handelsregister foretages efter, at handelsregistrets medarbejdere har kontrolleret, at indførslen er lovlig, præcis, entydig og fuldstændig, og at alle ved lov fastsatte afgifter er betalt. Hvis denne kontrol viser, at der ikke er noget til hinder for registreringen, indfører handelsregistrets medarbejdere de fornødne oplysninger i selskabets aktmappe. Hvis anmodningen, de fremlagte dokumenter, eller den øvrige dokumentation ikke opfylder de retlige betingelser eller ikke er korrekte og fuldstændige, opfordres den registreringspligtige, enten pr brev, mail eller fax, til at indsende præciseringer, berigtigelser eller supplerende oplysninger og til at fremlægge relevant dokumentation inden fem arbejdsdage regnet fra modtagelsen af opfordringen. Denne frist kan forlænges en måned, hvis omstændighederne og arten af de manglende oplysninger tilsiger det. Indrømmelse af en sådan forlængelse af fristen dispenserer fra alle lovbestemte frister for registrering af oplysninger i registret. Hvis fristen på fem dage eller den forlængede frist udløber, uden at den registreringspligtige har truffet de nødvendige foranstaltninger, eller vedkommende rent faktisk fremlægger de pågældende oplysninger, men disse ikke anses for at opfylde de retlige betingelser eller ikke er korrekte og fuldstændige, afvises registreringsanmodningen ved en begrundet afgørelse, og registreringsafgiften forfalder til betaling. Registrering af erklæringer, dokumenter og andre oplysninger i registret over retsstiftende dispositioner, giver sig for interessentskaber og kommanditselskaber (simple eller baseret på aktier), aktieselskaber og anpartsselskaber, stille selskaber, kooperative virksomheder, europæiske økonomiske firmagrupper som omhandlet i forordning (EØF) nr. 2137/85, der har hjemsted i Grækenland, europæiske selskaber som omhandlet i forordning (EF) nr. 2157/2001, der har hjemsted i Grækenland, og europæiske andelsselskaber som omhandlet i forordning (EF) nr. 1435/2003, der har hjemsted i Grækenland, samt offentligretlige selskaber som omhandlet i den civile lovbogs artikel 784, udslag i følgende resultater:

a. erhvervelse af status som juridisk person, for så vidt som der er tale om selskaber under stiftelse som omhandlet i første afsnit

b. konvertering (dog med forbehold af de gældende bestemmelser i speciallovgivningen vedrørende konvertering eller transformation af selskaber) af aktie- og anpartsselskaber til stille selskaber, kooperativer, europæiske økonomiske firmagrupper, europæiske selskaber og europæiske andelsselskaber

c. ændring af selskabsvedtægterne

d. fusion eller adskillelse med registrering alene og før sletning af det inkorporerede eller spaltede selskab

e. opløsning efter aktionærernes beslutning eller efter udstedelse af en forvaltningsakt i så henseende

f. genoptagelse

Endelig lægges det til grund, at de relevante indførsler i handelsregistret er gyldige og korrekte, hvilket udtrykkeligt er fastsat i artikel 4 i lov nr. 3419/2005.

Findes der mere præcise oplysninger om virksomhedsregistret i Grækenland, som jeg bør have kendskab til?

Det generelle handelsregisters hjemmeside fungerer som "virksomhedernes statstidende", jf. artikel 3, stk. 5, i direktiv 2009/101/EF. På hjemmesiden offentliggøres den almindelige fortegnelse over forretningsnavne, en beskrivelse af virksomhederne og andre oplysninger, der er fornødne for borgernes benyttelse af det generelle handelsregister. Enhver har ret til at konsultere, down-loade, printe eller på anden måde at gengive enhver akt, oplysning eller meddelelse, der er offentliggjort på registrets hjemmeside, uanset om den hidrører fra registret eller den registreringspligtige selv.

Inden for rammerne af registersammenkoblingssystemet udfører GEMI følgende: a) kommunikerer on-line med de øvrige nationale registre og aa) modtager oplysninger om data, der er registreret i et andet nationalt register vedrørende kapitalselskaber, der har hjemsted i en anden EU-medlemsstat, og de af deres filialer, der er beliggende i en anden medlemsstat end den, hvor selskabets hovedsæde er beliggende, og bb) giver oplysninger om de data, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2a og 2b, i lov nr. 3419/2005, for så vidt angår hjemmehørende kapitalselskaber og filialer, der er omfattet af samme lovs artikel 2, stk. 1, punkt g), og b) besvarer spørgsmål, der stilles af de forskellige brugere af den europæiske enhedssksranke for elektronisk adgang til registersammenkoblingssystemet (herefter benævnt "portalen") vedrørende oplysninger, der er omhandlet i punkt a), underafsnit bb).

Selskabsstyrelsen og GEMI, der henhører under generaldirektoratet for handel og forbrugerbeskyttelse under Ministeriet for Økonomi, Udvikling og Turisme, er kompetent til at besvare spørgsmål, der stilles via den europæiske on-line platform vedrørende dokumenter og oplysninger som omhandlet i artikel 6, stk. 2a og 2b, i lov nr. 3419/2005 for så vidt angår selskaber, hvis aktier er noteret på børsen i Athen, medlemslandenes og tredjelandes banker og sparekasser, medlemslandenes og tredjelandes forsikringsselskaber og deres filialer, investeringsforeninger, investeringsselskaber, ejendomsinvesteringsselskaber, selskaber, der forvalter og likviderer aktiver og passiver, investeringsvirksomheder og fodbold- og basketballaktieselskaber.

Hvert handelskammer råder desuden over en afdeling af GEMI, der bla. er ansvarlig for at besvare spørgsmål, der stilles via den elektroniske platform vedrørende de dokumenter og oplysninger, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2a og 2b, i lov nr. 3419/2005, og vedrørende andre selskabsformer end dem, der er nævnt ovenfor.

Det bemærkes, at ovennævnte oplysninger er ret kortfattede, idet hensigten er at give interesserede personer mulighed for at få generelle oplysninger om forbindelsen til det græske register, dvs. mellem det generelle handelsregister og de øvrige registre i medlemsstaterne. Mere detaljerede oplysninger om det relevante regelsæt findes på Link åbner i nyt vindueDet generelle handelsregisters hjemmeside

Relevante links

Link åbner i nyt vindueOffentliggørelser fra det generelle handelsregister (GEMI)

Link åbner i nyt vindueTilmelding for en fysisk person til GEMI's on-line tjenester

Link åbner i nyt vindueTilmelding for en virksomhed til GEMI.'s on-line tjenester

Link åbner i nyt vindueKontrol af rigtigheden af dokumenter og kopier, der udfærdiges af GEMI.

Link åbner i nyt vindueDet regelsæt, der regulerer GEMI.

Link åbner i nyt vindueForskrifter vedrørende GEMI's on-line tjenester og Link åbner i nyt vindueGenerelle forskrifter om GEMI.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 03/07/2019

Virksomhedsregistre i medlemsstaterne - Spanien

Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: spansk er allerede oversat.

Registratorerne i Spanien har ansvaret for at føre følgende registre:

 • Registrene over fast ejendom, også kaldet "ejendomsregistrene".
 • Løsøreregistrene.
 • Virksomhedsregistrene.
 • Registrene over almindelige aftalebetingelser.

Beskrivelsen af ejendomsregistrene og tilhørende links findes på portalen e‑Justice, under menupunktet Ejendomsregistre.

Denne side indeholder følgende:

 • En beskrivelse af virksomhedsregistrene i Spanien og tilhørende links.
 • En kort beskrivelse af løsøreregistrene og tilhørende links.
 • En kort beskrivelse af registrene over almindelige aftalebetingelser og deres relevante links.

Hvad tilbyder virksomhedsregistret i Spanien?

Retssikkerhed og økonomisk sikkerhed.

Nedenfor gennemgås nogle af de aspekter, der bedst kendetegner det spanske virksomhedsregister.

1. Virksomhedsregistrets formål

1.1. Følgende enheder registreres i virksomhedsregistret:

 • Selvstændige erhvervsdrivende
 • Handelsselskaber
 • Ikke-erhvervsdrivende selskaber
 • Kreditforeninger og forsikringsselskaber, herunder gensidige forsikringsselskaber
 • Kollektive investeringsforeninger
 • Økonomiske firmagrupper
 • Sparekasser
 • Pensionskasser
 • Filialer af alle de ovennævnte enheder
 • Filialer af udenlandske selskaber
 • Udenlandske selskaber, som flytter hjemstedsadresse til spansk territorium
 • Enhver erhvervsdrivende enhed, som erhverver, formidler eller omsætter for mere end 600 000 EUR.

1.2. Virksomhedsregistrets konkrete formål

 • Virksomhedsdokumenter. Det første dokument, som en virksomhed indfører i virksomhedsregistret, er dens stiftelsesdokument. Herefter registreres dokumenter og kontrakter vedrørende virksomheden (forhøjelse eller nedsættelse af selskabskapitalen, ændringer i ledelsens sammensætning, tiltrædelser og fratrædelser af direktører, bestyrelsesmedlemmer og fuldmægtige, oplysninger om virksomhedens eventuelle insolvens, søgsmål med anfægtelse af selskabsaftaler osv.).
 • Regnskabsbøger. Selskaber og erhvervsdrivende har pligt til at føre en række regnskabsbøger og har ligeledes pligt til at indlevere disse til virksomhedsregistret i det område, hvor de har deres hjemsted, således at de kan blive legaliseret af virksomhedsregistratoren. Indleveringen skal foretages senest fire måneder efter udløbet af virksomhedens regnskabsår. Det vil sige, at de virksomheder, hvis regnskabsår afsluttes den 31. december, under normale omstændigheder skal indlevere deres regnskaber inden den 30. april.
 • Indlevering af årsregnskaber fra erhvervsdrivende og andre personer, som har pligt hertil. Der er pligt til at udarbejde årsregnskab i overensstemmelse med den almindelige regnskabsplan (Plan General Contable). Regnskabet skal godkendes af anpartshaverne eller aktionærerne senest seks måneder efter regnskabsårets afslutning, og efter godkendelsen skal det inden for den efterfølgende måned indleveres til det relevante virksomhedsregister med henblik på legalisering. Det vil sige, at de virksomheder, hvis regnskabsår afsluttes den 31. december, og som har godkendt årsregnskabet den 30. juni, under normale omstændigheder skal indlevere regnskabet inden den 30. juli.
 • Behandling af sager vedrørende udpegelse af revisorer og sagkyndige. Enhver anpartshaver eller aktionær, som ejer mindst 5 % af kapitalen i et selskab, har ret til senest tre måneder efter regnskabsårets afslutning at anmode virksomhedsregistret i det område, hvor selskabet har sit hjemsted, om at udpege en revisor. I de selskaber, hvis regnskabsår afsluttes den 31. december, har anpartshavere eller aktionærer, som ejer mindst 5 % af selskabskapitalen, således ret til at anmode om udpegelse af en revisor indtil den 31. marts i det efterfølgende regnskabsår. På tilsvarende måde kan der anmodes om, at virksomhedsregistratoren i det område, hvor selskabet har sit hjemsted, udpeger sagkyndige i forbindelse med apportindskud og i tilfælde af fusion eller opsplitning.

2. Retssikkerheden i det spanske virksomhedsregister

Virksomhedsregistret er det primære retlige instrument til formalisering af handler. Det er afgørende for den økonomiske udvikling, idet det fungerer som middel til at reducere transaktionsomkostningerne.

Registerindførsler finder sted efter forudgående undersøgelse foretaget af registratoren, som kontrollerer, at indholdet i selskabets akter og aftaler er lovligt og gyldigt, og at de personer, der skriver under, har den fornødne beføjelse og retsevne.

Som følge af registratorens kontrol får disse indførsler betydelige retsvirkninger:

 1. Registrets indhold formodes at være nøjagtigt og gyldigt.
 2. De indførte akter kan gøres gældende over for tredjemand i god tro.
 3. Registerindførslerne er omfattet af domstolsbeskyttelse og har retsvirkning, så længe der ikke registreres en retsafgørelse vedrørende deres ugyldighed eller manglende korrekthed.
 4. Retsafgørelser vedrørende registerindførslers ugyldighed eller manglende korrekthed har ingen indvirkning på de rettigheder, som tredjemand i god tro har erhvervet på retmæssig vis.

På denne måde slipper virksomheder, borgere og offentlige myndigheder for betydelige transaktionsomkostninger, idet de har adgang til tilstrækkelige og bekræftede oplysninger om de foretagender, som de påtænker at indgå aftale med, herunder oplysninger om disses juridiske og økonomiske situation.

3. Proceduren for registerindførsel

Som hovedregel kræver en indførsel i virksomhedsregistret, at der er tale om et offentligt dokument. Offentlige dokumenter kan være notarialdokumenter, retlige dokumenter eller administrative dokumenter. Indførsel af private dokumenter kan kun finde sted i de tilfælde, der udtrykkeligt er nævnt i lovene og i reglementet for virksomhedsregistret. Som eksempler på private dokumenter, der kan indføres i registret, kan nævnes: registrering af en selvstændig erhvervsdrivende, som ikke er skibsreder, udnævnelse, afgang, tiltrædelse og fratrædelse af direktører, bestyrelsesmedlemmer, likvidatorer og revisorer.

Proceduren forudsætter aktiv henvendelse. Det vil sige, at den med få undtagelser iværksættes af den part, der er interesseret i at få foretaget en registerindførsel.

Er der gratis adgang til virksomhedsregistret?

Adgangen til det spanske virksomhedsregister er ikke gratis.

I Link åbner i nyt vinduebekendtgørelsen om virksomhedsregistratorernes tariffer og Link åbner i nyt vinduereglementet for virksomhedsregistret fastsættes priserne for indførsel og offentliggørelse.

Priserne på registerindførsler afhænger af forskellige faktorer, hvorfor der henvises direkte til Link åbner i nyt vinduebekendtgørelsen om virksomhedsregistratorernes tariffer.

Priserne på offentliggørelse svinger mellem 1,20 og 24 EUR og er tilgængelige i Link åbner i nyt vinduebekendtgørelsen om virksomhedsregistratorernes tariffer samt på webstedet for Link åbner i nyt vinduesammenslutningen af registratorer i Spanien.

Hvordan søger man i det spanske virksomhedsregister?

1. Offentlighed

Virksomhedsregistret er offentligt, og virksomhedsregistratoren er ansvarlig for håndteringen af oplysningerne i registerindførslerne.

2. Udskrift af registret

Definition. En udskrift (nota simple) tjener alene til oplysning og udgør ikke en bekræftelse af registerindførslens indhold. Den indeholder samtlige eller visse af oplysningerne i den pågældende indførsel.

Sådan bestilles en udskrift. Der er to måder at bestille en udskrift på:

 • Ved at udfylde en skriftlig anmodning. Ved personlig henvendelse i det relevante virksomhedsregister.
 • Via internettet. Ved at benytte det første af de links, der angives nederst på denne side.

3. Attester

Definition. Attester er kopier, afskrifter eller genparter af registrets indhold – enten fuldstændige eller i uddrag – som efter registratorens behandling og attestering udgør de eneste retsgyldige beviser for indholdet af indførslerne i virksomhedsregistret. Registratoren kan ligeledes attestere de dokumenter, der er arkiveret eller deponeret i registret.

Sådan bestilles en attest. En attest bestilles ved skriftlig anmodning. Henvendelsen kan ske personligt, pr. post, pr. fax eller lignende. Der kan også anmodes om elektroniske attester, som er påført registratorens gyldige elektroniske signatur.

4. Søgning i virksomhedsregistret via internettet

Der henvises til "Relevante links" nederst på siden. Der er under alle omstændigheder tale om en meget enkel procedure, hvor man blot skal følge vejledningen på den angivne side:

På siden er der mulighed for at betale med kreditkort, såfremt man ikke er betalende abonnent eller ikke er i besiddelse af et certifikat, som er anerkendt af sammenslutningen af registratorer:

 • "pagos con tarjeta" (betaling med kreditkort). Kreditkortoplysningerne skal udfyldes.
 • Herefter klikkes på "Entrar" (Videre).

På den følgende side er der mulighed for at vælge mellem matrikelregistret, virksomhedsregistret, løsøreregistret og registret over almindelige aftalebetingelser. Her vælges: "Publicidad Mercantil" (offentligt tilgængelige virksomhedsoplysninger).

 • Herefter vælges det emne, man ønsker at forespørge om.

Enhver person kan i realtid få adgang til de interaktive selskabsoplysninger, som sammenslutningen af registratorer stiller til rådighed via den pågældende side. Det er muligt at få direkte adgang til visse selskabsoplysninger, som f.eks. det nøjagtige indhold af de deponerede årsregnskaber, døgnet rundt alle årets 365 dage. Oplysninger, der indhentes vedrørende registrerede selskabsakter, er opdaterede og retvisende.

Hvor pålidelige er dokumenterne i registret?

Direktiv 2012/17/EU om sammenkobling af centrale registre og handels- og selskabsregistre føjede artikel 3a til direktiv 2009/101/EF. Ifølge artikel 3a sikrer medlemsstaterne, at der stilles ajourførte oplysninger til rådighed, der forklarer de nationale retsregler, i henhold til hvilke tredjeparter i overensstemmelse med artikel 3, stk. 5, 6 og 7, kan påberåbe sig de oplysninger og dokumenttyper, der er nævnt i artikel 2. Medlemsstaterne skal specifikt tilvejebringe de krævede oplysninger med henblik på offentliggørelse på den europæiske e-justice-portal i overensstemmelse med portalens regler og tekniske krav. De pågældende oplysninger forklarer, hvordan der i de enkelte retssystemer kan anmodes om adgang til de oplysninger, der henvises til i artikel 2 i direktivet, og forklarer ligeledes, hvordan de dokumenter, der er indført i registret, kan gøres gældende over for tredjemand.

Oplysningerne i artikel 2 i direktivet offentliggøres i det spanske virksomhedsregister, som er underlagt principperne om personlig form, offentlig bekræftelse, legalitet, legitimitet, officiel myndighed, håndhævelse, adkomstrække og offentliggørelse.

I artikel 19 i lov 14/2013 og den 13. ændringsbestemmelse hertil om støtte til erhvervsdrivende og deres internationalisering fastsættes det, at virksomhedsregistret skal føres elektronisk ved anvendelse af et enkelt IT-system, som fastsat ved lov.

Oplysningerne i virksomhedsregistret offentliggøres som attester eller udskrifter.

Den attest, der udstedes af virksomhedsregistratoren, udgør det eneste retsgyldige bevis for indholdet af indførslerne i registret, og der henvises til denne attest i artikel 23, stk. 1, i handelsloven og i artikel 12 og 77 i reglementet for virksomhedsregistret.

Artikel 12 og 78 i reglementet for virksomhedsregistret vedrører udskrifter af alle eller en del af oplysningerne i registret.

Det er også muligt at indhente oplysninger fra registret online, som det fremgår af artikel 79 i samme reglement.

I henhold til artikel 23, stk. 4, i handelsloven og artikel 80 i reglementet for virksomhedsregistret finder bestemmelserne om offentliggørelse i lov om realkreditlån også anvendelse, nærmere betegnet artikel 221, 222, 222a, 227 og 248 i lov om realkreditlån, som giver mulighed for at offentliggøre oplysninger elektronisk. Artikel 110, stk. 1, i lov 24/2001 vedrører registratorens offentliggørelse ved anvendelse af en elektronisk signatur og finder ligeledes anvendelse på virksomhedsregistre som led i indførelsen af elektroniske, informationsteknologiske og digitale teknikker (artikel 106-115).

I henhold til artikel 379 i reglementet for virksomhedsregistret er formålet med det centrale virksomhedsregister at organisere, registrere og – udelukkende til orientering – offentliggøre de oplysninger, det modtager fra virksomhedsregistrene, lagre og offentliggøre navnene på virksomheder og juridiske personer, udgive virksomhedsregistrets officielle tidende, vedligeholde registret over selskaber og virksomheder, der har flyttet deres hjemsted ud af Spanien uden at miste deres spanske nationalitet, og formidle de oplysninger, der fremgår af artikel 14 i forordning (EF) nr. 2157/2001. Det centrale virksomhedsregister kan udlevere udskrifter i henhold til artikel 23 i handelsloven og artikel 382 i reglementet for virksomhedsregistret, men kan kun udstede attester vedrørende navnene på de registrerede selskaber.

Der kan anmodes om offentliggørelse pr. post, fax eller lignende.

På webstedet for Link åbner i nyt vindueregistratorer i Spanien kan der anmodes om oplysninger om registrerede virksomheder ved anvendelse af søgeværktøjet (Fichero Localizador de Entidades Inscritas).

Med hensyn til håndhævelse fastsættes følgende i artikel 9 i reglementet for virksomhedsregistret: "1. Dokumenter, der skal indføres i registret, kan først gøres gældende over for tredjemand i god tro, når de er blevet offentliggjort i virksomhedsregistrets officielle tidende. Dette har ingen betydning for selve registerindførslen. 2. I forbindelse med transaktioner, der blev foretaget inden for de første 15 dage efter offentliggørelsen, kan de registrerede og offentliggjorte dokumenter ikke gøres gældende over for tredjemand, når sidstnævnte kan dokumentere, at det ikke var muligt for ham at have kendskab dertil. 3. Såfremt der er uoverensstemmelse mellem indholdet af de offentliggjorte oplysninger og indholdet af registerindførslen, kan tredjemand i god tro gøre den offentliggjorte version gældende, hvis denne er fordelagtig for vedkommende. Den person, der har ansvaret for denne uoverensstemmelse, yder erstatning til den skadelidte part. 4. Det formodes, at tredjemand handler i god tro, når det ikke kan dokumenteres, at vedkommende var bekendt med et dokument, der skulle have været registreret, men ikke var blevet det, et dokument, der var registreret, men ikke offentliggjort, eller en uoverensstemmelse mellem indholdet af offentliggørelsen og indholdet af registerindførslen."

Der findes yderligere oplysninger om

Virksomhedsregistrets historie i Spanien

1. Historisk tilbageblik

Følgende lovtekster var forløbere for den nuværende lovgivning vedrørende det spanske virksomhedsregister:

 • Bilbao-vedtægterne fra 1737 (Ordenanzas de Bilbao), hvorved der blev oprettet et register for indregistrering af skibe.
 • Handelsloven fra 1885 (Código de Comercio).
 • Den midlertidige anordning om indførelse af virksomhedsregistret fra 1885 og de efterfølgende anordninger fra 1919 og fra 14. december 1956, som ændret ved dekret af 21. juli 1973.

2. Gældende lovgivning for virksomhedsregistret

Overordnede regler indeholdt i handelsloven af 22. august 1885. Om end lovstoffet vedrørende virksomhedsregistret er indeholdt i handelsloven, er der ved flere lejligheder foretaget ændringer heraf, senest ved lov nr. 19 af 25. juli 1989.

 • Kongeligt lovdekret nr. 1 af 2. juli 2010 om aktieselskaber. Lov nr. 3 af 3. april 2009 om strukturelle ændringer.
 • Specifik lovgivning vedrørende visse selskaber, afhængigt af hvilken branche de udøver deres virksomhed i (finansieringsinstitutter, forsikringsselskaber, el-selskaber, leasingselskaber osv.).
 • Reglement for virksomhedsregistret af 19. juli 1996. Der arbejdes i øjeblikket på en ny tekst til reglementet.

3. Organisation

Virksomhedsregistret er et offentligt kontor, som findes i alle spanske provinshovedstæder samt i andre byer, som er foreskrevet i reglementet. Registrene, som føres af en eller flere virksomhedsregistratorer, hører under justitsministeriet, nærmere bestemt generaldirektoratet for registre og notarer.

Registratoren er en uddannet jurist, som udøver en offentlig funktion, idet vedkommende er ansvarlig for at bedømme og kontrollere lovligheden af samtlige dokumenter, der indføres i registret.

Der findes ét virksomhedsregister i hver af de eksisterende provinshovedstæder i Spanien. Desuden findes der virksomhedsregistre i byerne Ceuta, Melilla, Ibiza, Mahón, Arrecife, Puerto del Rosario, Santa Cruz de la Palma, San Sebastián de la Gomera, Valverde og Santiago de Compostela. Endelig findes der ét centralt virksomhedsregister, som tager sig af forhold vedrørende selskabers og handelsvirksomheders navne.

Selskaber får retsevne, når de registreres i virksomhedsregistret i det område, hvor de har deres hjemsted, og registreringen er således obligatorisk og en forudsætning for deres stiftelse.

Relevante links

LØSØREREGISTRET

1. Hvad tilbyder løsøreregistret i Spanien?

Retssikkerhed og økonomisk sikkerhed.

1.1. Løsøreregistrets formål

Formålet med løsøreregistret er at registrere ejendomsret og øvrige tingslige rettigheder over løsøre, som kan identificeres ved registerindførsel.

Hvilken type løsøre kan registreres?

Løsøre i egentlig forstand: motoriserede køretøjer, forbrugsgoder, industrielt maskineri, industrielle anlæg, lagerbeholdninger, aktiver i forbindelse med land- og kvægbrug samt øvrigt løsøre, som loven foreskriver.

Visse immaterielle goder eller rettigheder, som kan registreres: industriel og intellektuel ejendomsret, filmrettigheder, administrative licenser og fordringer i almindelighed.

1.3. Hvilke rettigheder kan registreres på løsøre?

Ejendomsret, ejendomsforbehold, udlæg, forbud mod disponering, underpant og pant i løsøre samt andre akter, som kan indføres eller noteres, og som er foreskrevet i loven.

2. Hvad kendetegner løsøreregistret i Spanien?

Løsøreregistret er et statsligt register, som hører under justitsministeriet. Det er et juridisk og ikke blot administrativt register. Indførsler foregår som hovedregel på frivillig basis. Alligevel er der et stort incitament herfor på grund af de favorable virkninger, som indførslen medfører. Registret er ikke baseret på formelle krav: Registreringen af kontrakter sker almindeligvis på grundlag af private dokumenter, men også i form af officielle blanketter. Desuden har registret en kontrollerende funktion, idet registratoren undersøger lovligheden forud for indførslen, både hvad angår adkomstdokumentet og det forhold, der skal registreres.

3. Organisation

Registret føres både i en papirversion og i elektronisk format.

I kongeligt dekret nr. 1828/1999 inddeles løsøreregistret i seks afdelinger:

 • Skibe og luftfartøjer
 • Biler og andre motordrevne køretøjer
 • Industrielt maskineri, virksomhedslokaler og investeringsgoder
 • Anden sikkerhedsstillelse
 • Andet løsøre, som kan registreres
 • Registret over almindelige aftalebetingelser.

4. Er der gratis adgang til løsøreregistret i Spanien?

Nej. Priserne reguleres af vedtægten af 20. juli 1999, idet det af artikel 36 fremgår, hvilke beløb der opkræves ud fra værdien af det løsøre, der registreres i registret:

 • Værdi op til 600 EUR: 2,40 EUR
 • Værdi mellem 600 og 6 000 EUR: 6 EUR
 • Værdi mellem 6 000 og 12 000 EUR: 10 EUR
 • Værdi mellem 12 000 og 18 000 EUR: 13 EUR
 • Værdi over 18 000 EUR: 1,20 EUR for hver 3 000 EUR eller fraktion heraf.

I forbindelse med underpant og pant i løsøre finder matrikelregistrets tariffer anvendelse, og derfor opkræves de beløb, der foreskrives heri (se afsnittet om matrikelregistret).

For så vidt angår udlevering af oplysninger fra dette register opkræves der 3 EUR for udskrifter og 6-24 EUR for attester.

Alle priser skal tillægges den til enhver tid gældende momssats.

5. Søgning i løsøreregistret via internettet

Der henvises til "Relevante links" nederst på siden. Der er under alle omstændigheder tale om en meget enkel procedure, hvor man blot skal følge vejledningen på den angivne side:

 • Adresse: https://www.registradores.org/registroVirtual/init.do

Herefter vælges: "Acceso Registro Electrónico" (adgang til det elektroniske register). På den følgende side er der mulighed for at betale med kreditkort, såfremt man ikke er betalende abonnent eller ikke er i besiddelse af et certifikat, som er anerkendt af sammenslutningen af registratorer:

 • "pagos con tarjeta" (betaling med kreditkort). Kreditkortoplysningerne skal udfyldes.
 • Herefter klikkes på "Entrar" (Videre).

På den følgende side er der mulighed for at vælge mellem matrikelregistret, virksomhedsregistret, løsøreregistret og registret over almindelige aftalebetingelser. Her vælges: "Publicidad Bienes Muebles" (offentligt tilgængelige oplysninger om løsøre).

 • Herefter vælges det emne, man ønsker at forespørge om.

6. Relevante links

REGISTRET OVER ALMINDELIGE AFTALEBETINGELSER

1. Hvad indeholder registret over almindelige aftalebetingelser i Spanien?

Dette register anvendes til at beskytte interesserne hos de forbrugere eller brugere, der indgår aftale med en fysisk eller juridisk person, som anvender almindelige aftalebetingelser. Registret er medvirkende til at gøre private retshandler mere sikre og indfører derudover de nødvendige midler til at undgå retstvister.

1.2. Formålet med registret over almindelige aftalebetingelser i Spanien

Registret over almindelige aftalebetingelser har følgende formål:

1. Deponering af almindelige aftalebetingelser

Almindelige aftalebetingelser defineres som kontraktvilkår, der udelukkende er udfærdiget af den ene af kontraktens parter ("standardvilkår"), og som har til formål at indgå i talrige kontrakter. Der er tale om vilkår, som ikke har været genstand for en individuel forhandling. Men de behøver ikke nødvendigvis at være urimelige.

På trods af fordelene ved systemet er det i praksis ikke alle almindelige aftalebetingelser, som deponeres i registret. Deponeringen er frivillig, om end regeringen kan vælge at fastsætte særlige regler for kontraktindgåelse inden for bestemte brancher.

I de tilfælde, hvor almindelige betingelser deponeres, er det almindeligt, at den part, der deponerer betingelserne, henviser til den pågældende deponering i registret over almindelige aftalebetingelser, når vedkommende efterfølgende indgår kontrakter, som reguleres af disse. På denne måde erstattes gengivelsen af betingelserne i fremtidige kontrakter af en henvisning til deres deponering i registret over almindelige aftalebetingelser. Ofte har brugere, som har indgået en kontrakt, der indeholder almindelige aftalebetingelser, ikke kendskab til, hvilke betingelser der helt konkret er gældende for dem, og derfor kan det være nødvendigt at sætte sig ind i, hvilke betingelser der regulerer kontrakten, hvordan brugeren er bundet af disse, hvordan vedkommende kan løses af kontrakten, og i så fald hvilke konsekvenser dette medfører.

2. Domme afsagt af domstolene, hvorved visse vilkår i denne type standardkontrakter erklæres ugyldige

Der er her tale om sager anlagt af en berørt privatperson (individuelt søgsmål) eller af en forbrugerorganisation på vegne af mange berørte privatpersoner (kollektivt søgsmål), hvori der er afsagt retskraftig dom i deres favør.

Når en retskraftig dom er indført i registret, får den virkning i andre sager, der omhandler lignende vilkår.

Det er hensigten, at én enkelt dom vedrørende bestemte vilkårs urimelighed skal kunne anvendes til at afgøre tusindvis af klager, forstået på den måde, at hvis der efterfølgende anvendes urimelige vilkår magen til dem, som er erklæret ugyldige, er det ikke nødvendigt at anlægge et nyt søgsmål, så længe der er tale om den samme sælger. Det er ud fra dette ræsonnement, at man har valgt at offentliggøre indholdet af dommene via registret.

Registrets overvejende juridiske karakter skyldes de virkninger, som retsafgørelser vedrørende ugyldigheden af urimelige aftalevilkår får som følge af registerindførslen. Registreringen af et vilkår som værende urimeligt medfører retsvirkning i forhold til tredjemand. I de tilfælde, hvor en retskraftig dom vedrørende ugyldighed er indført i registret, og en part alligevel fortsætter med at anvende vilkår, som ad rettens vej er erklæret ugyldige som følge af et individuelt eller kollektivt søgsmål, har registratoren mulighed for at foretage en anmærkning om den fortsatte brug af de pågældende vilkår og forelægge forholdet for justitsministeriet.

2. Lovgivning vedrørende registret over almindelige aftalebetingelser

Registret over almindelige aftalebetingelser blev oprettet ved lov om almindelige betingelser fra 1998, og varetagelsen heraf blev betroet ejendoms- og virksomhedsregistratorerne. Registret hører under løsøreregistret.

3. Organisation

Registret over almindelige aftalebetingelser er en afdeling under løsøreregistret. Søgning i registret kan ske via de links, der angives nederst på denne side.

4. Er der gratis adgang til registret over almindelige aftalebetingelser i Spanien?

Ja.

5. Søgning i registret over almindelige aftalebetingelser via internettet

Der henvises til "Relevante links" nedenfor. Der er under alle omstændigheder tale om en meget enkel procedure, hvor man blot skal følge vejledningen på den angivne side:

 • Adresse: Link åbner i nyt vinduehttp://www.registradores.org/
 • Herefter vælges: "Consulta Registro Condiciones Generales" (søgning i registret over almindelige aftalebetingelser).
 • Herefter vælges det emne, man ønsker at forespørge om.

6. Relevante links


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 11/03/2020

Virksomhedsregistre i medlemsstaterne - Frankrig

Denne side indeholder oplysninger om mulighederne for at konsultere handelsregistrene i Frankrig.


Hvad kan handelsregistrene i Frankrig tilbyde?

De lokale selskabs- og handelsregistre (RCS) føres af justitssekretærerne (greffiers) ved handelsretterne og ved de byretter, der har kompetence på det handelsretlige område (dvs. tribunaux d'instance i departementerne Bas-Rhin, Haut-Rhin og Moselle samt tribunaux mixtes de commerce i de oversøiske regioner og departementer). De data, der indføres i registrene, kontrolleres. Justitssekretærerne skal sikre sig, at oplysningerne er i overensstemmelse med de gældende love og administrative bestemmelser, den fremlagte dokumentation og de bilagte dokumenter, og de udfører denne opgave under retsformandens eller en særligt udpeget dommers opsyn, idet sidstnævnte behandler tvister mellem borgerne og den ansvarlige justitssekretær i forbindelse med anmodninger om ændring eller sletning.

Den ”Kbis-udskrift”, der kan indhentes hos justitssekretærerne, er virksomhedens "identitetskort", hvoraf de grundlæggende oplysninger om hver virksomhed, der er registreret i RCS, fremgår. Dette dokument indeholder alle de oplysninger, som virksomheden skal afgive, og de bemærkninger, som den kompetente justitssekretær måtte have knyttet hertil. Ved denne Kbis-udskrift godtgøres det, at virksomheden retligt eksisterer, og oplysningerne heri er verificerede. Det er et officielt dokument, der kan tjene som bevis for den registrerede (fysiske eller juridiske) persons identitet og adresse, dens aktiviteter, dens ledelses-, administrations- og kontrolorganer, og som kan afsløre, om der er indgivet et kollektivt søgsmål mod den pågældende. Dette officielle dokument, der er udstedt og underskrevet af justitssekretæren, er gyldigt, medmindre selskabet meddeler RCS, at oplysningerne ikke er korrekte.

En nationalt selskabs- og handelsregister (RNCS) føres af Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), der centraliserer de relevante dokumenter, og disse dokumenter har samme bevisværdi som de originale dokumenter, der opbevares i de selskabs- og handelsregistre, der føres i hvert enkelt justitskontor. INPI har således til opgave vederlagsfrit at formidle de tekniske, kommercielle og finansielle oplysninger, der findes i RNCS til offentligheden.

Dette register indeholder samtlige oplysninger om de handlende og de forskellige selskaber. Via dette register kan man få adgang til samtlige oplysninger og dokumenter i selskabs- og handelsregistrene.

Webstedet Link åbner i nyt vindueInfogreffe giver centraliseret adgang til oplysninger i handels- og selskabsregistret og gør det muligt at foretage de relevante formaliteter (registrering, ændring, sletning, indgivelse af årsregnskaber) online. Denne tjeneste udbydes på fransk og engelsk.

Link åbner i nyt vindueINPI's websted giver fri adgang til oplysninger om registrering af virksomheder, ændringer, sletninger og årsregnskaber.

Det officielle statstidende med civil- og handelsretlige meddelelser (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales - BODACC)

I Link åbner i nyt vindueBODACC offentliggøres de dokumenter, der er registreret i RCS fra deres oprettelse og til deres sletning vedrørende bl.a. salg og overdragelser, kollektive søgsmål og indgivelse af regnskaber. Offentliggørelsen i BODACC sker automatisk, altså uden at de berørte parter behøver at foretage sig noget. Registrering sker på justitssekretærens ansvar.

Offentliggørelsen i BODACC, som gør det muligt at sikre det videst mulige kendskab til registreringerne i RCS, forestås af Link åbner i nyt vindueDirection de l’information légale et administrative (Direktoratet for retlige og administrative oplysninger).

Skal man betale for at få oplysninger fra et handelsregister ?

Via infogreffe er der gratis adgang til visse oplysninger om de registrerede virksomheder, men størstedelen af oplysningerne i databasen videregives kun mod betaling.

Oplysninger fra RNCS kan via INPI indhentes skriftligt eller via deres internetbutik og er ligeledes gratis. Videreanvendelse af data forudsætter dog, at man indhenter en licens.

Siden den 1. juli 2015 har BODACC udelukkende været udsendt elektronisk. Hjemmesidens indhold (selve registreringerne i BODACC) har været gratis siden juli 2011.

Endelig blev der i juni 2016 oprettet en ny digital portal ved navn «Link åbner i nyt vinduePortail de la Publicité Légale des Entreprises» (virksomhedsportalen). Den gør det muligt for brugerne via en fælles brugerflade at få adgang til de meddelelser og oplysninger, der offentliggøres på følgende internetsider Link åbner i nyt vinduehttps://www.infogreffe.fr/Link åbner i nyt vinduehttps://actulegales.fr/Link åbner i nyt vinduehttps://www.bodacc.fr/.

Hvordan søger man i et handelsregister i Frankrig?

På Infogreffes hjemmeside kan man søge efter en virksomhed ved hjælp af:

 • virksomhedens navn
 • direktørens eller bestyrelsens navne
 • den by eller det departement, hvor dens hovedsæde, vedtægtsmæssige hjemsted eller forretningslokaler er beliggende
 • dens SIREN-nummer (Système d'Identification du Répertoire des Entreprises)
 • dens registreringsnummer i selskabs- og handelsregistret.

BODACC's hjemmeside gør det muligt at søge efter en meddelelse fra en virksomhed via dennes SIREN-nummer eller dets firmanavn.

Nyttige links

Link åbner i nyt vindueDet europæiske handelsregister (European Business Register)

Link åbner i nyt vindueInfogreffe

Link åbner i nyt vindueINPI

Link åbner i nyt vindueCNGTC

Link åbner i nyt vinduelBODACC

Link åbner i nyt vinduePPLE


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 28/05/2020

Virksomhedsregistre i medlemsstaterne - Kroatien

I Republikken Kroatien forvaltes retsregistret af handelsretterne (trgovački sudovi).


Retsregister (Sudski registar)

Retsregistret er en offentlig bog, som indeholder oplysninger og dokumenter om virksomheder, der skal indføres i registret i henhold til loven. Den enkelte registrerende ret har ansvaret for, at dens indførsler i registret er autentiske. Følgende indføres i registret: offentlige handelsselskaber (javna trgovačka društva), kommanditselskaber (komanditna društva), økonomiske firmagrupper (gospodarska interesna udruženja), aktieselskaber (dionička društva), selskaber med begrænset ansvar (društva s ograničenom odgovornošću), selvstændigt erhvervsdrivende (trgovci pojedinci), europæiske selskaber (SE), europæiske økonomiske firmagrupper (EØFG), europæiske andelsselskaber (SCE), institutioner (ustanove), institutionsfællesskaber (zajednice ustanova), andelsselskaber (zadruge), sammenslutninger af andelsselskaber (savezi zadruga), andelslånekasser (kreditne unije), forenklede selskaber med begrænset ansvar (jednostavna društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.)) og andre personer, der er registreringspligtige i henhold til loven. Filialer indføres i registret, hvis dette er et lovkrav.

Registret indeholder ingen oplysninger om håndværkere og foreninger.

Alle har adgang til oplysningerne i bogen, de dokumenter, indførslerne er baseret på, og de øvrige dokumenter og oplysninger i dokumentsamlingen, også selv om de ikke har nogen legitim interesse heri (med undtagelse af dokumenter, der i henhold til loven ikke er omfattet af princippet om fri offentlig adgang). Derudover kan enhver anmode om en udskrift, bekræftet kopi eller afskrift af dokumenter og oplysninger, som ligger i dokumentsamlingen.

Register

Oplysninger om registerindførsel og offentliggørelse af oplysninger om registrerede virksomheder

De vigtigste elementer i lovgivningen om oprettelse af registreringspligtige virksomheder og deres registrering er følgende: lov om retsregistret (Zakon o sudskom registru) (i det følgende benævnt "ZSR"), lov om handelsselskaber (Zakon o trgovačkim društvima) (i det følgende benævnt "ZTD") og reglerne for registerindførsel (Pravilnik o načinu upisa u sudski registar). De oplysninger, der er registreringspligtige ved lov, og alle ændringer af disse indføres i registret i henhold til disse lovbestemmelser.

Oplysningerne om de registrerede virksomheder er tilgængelige døgnet rundt, og der er gratis adgang til dem på Link åbner i nyt vindueretsregistrets websted.

Indledning af registreringsproceduren

Registreringsproceduren indledes med en skriftlig ansøgning om indførsel af oplysninger eller om ændring af tidligere indførte oplysninger. Ansøgningen indgives til den registrerende ret på papir eller elektronisk. En ansøgning skal indgives til retten senest 15 dage efter den dato, hvor betingelserne for indførsel er opfyldt, medmindre andet er fastsat ved lov. En ret kan indlede proceduren på eget initiativ, når dette er fastsat ved lov.

Notarer kan kommunikere elektronisk med den registrerende ret i overensstemmelse med deres beføjelser og bestemmelserne i ZSR.

Der kan anvendes en forenklet procedure for registrering af et forenklet selskab med begrænset ansvar (j.d.o.o.) (et selskab med højst tre deltagere, en bestyrelse med ét medlem og en selskabskapital på mindst 10,00 HRK). For at blive oprettet på denne måde skal disse selskaber anvende særlige blanketter udarbejdet af en notar.

Følgende personer kan indgive ansøgninger om registrering:

 • Notarer (som kan indgive ansøgninger elektronisk og udlevere udskrifter, kopier og afskrifter i henhold til artikel 4, stk. 2, i ZSR).
 • Personer, som er bemyndiget ved lov til at stille forslag om indførsler i registret (personligt eller via en befuldmægtiget repræsentant).
 • Personer, som håndterer sager for HITRO.HR-kontorer (som kan indgive ansøgninger om oprettelse af handelsselskaber via e-Tvrtka-systemet i henhold til de beføjelser, de er tildelt i separate forskrifter).

En indførsels retsvirkning

En indførsel får retsvirkning for den registrerede virksomhed dagen efter registerindførslen (medmindre andet er fastsat ved lov) og for tredjemand på den dag, hvor indførslen offentliggøres.

Ingen kan hævde, at de ikke har kendskab til oplysninger, som er indført i registerbogen, og som er blevet offentliggjort i henhold til bestemmelserne i ZSR.

Enhver kan påberåbe sig en registerindførsel vedrørende oplysninger og forhold, der er indført i registret i henhold til loven, med undtagelse af personer, hvis viden om, at de pågældende oplysninger i registerindførslen ikke stemte overens med virkeligheden, kan dokumenteres. De registrerede oplysninger eller de dokumenter, der henvises til i offentliggørelsen, kan ikke gøres gældende over for tredjemand for så vidt angår handlinger, som tredjemand foretager inden den sekstende dag efter dagen for offentliggørelsen af en registerindførsel, dersom tredjemand godtgør, at vedkommende ikke kunne have haft kendskab hertil.

En person i god tro kan ikke lide nogen skade, som skyldes, at vedkommende har sat sin lid til oplysninger og forhold, som er indført i registret i henhold til loven.

Lovovertrædelser og forseelser samt de registrerende domstoles straffe

Lovovertrædelser og forseelser samt de registrerende domstoles straffe fastsættes i artikel 624-632 i ZTD, og proceduren for advarsel og straf af personer, hvis opgave det var at opfylde juridiske forpligtelser vedrørende indgivelsen af en ansøgning om indførsel i registret, indledes i henhold til artikel 81 og 81a i ZSR.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 06/09/2016

Virksomhedsregistre i medlemsstaterne - Italien

Dette afsnit giver et overblik over Italiens virksomhedsregister.


Hvilke oplysninger indeholder det italienske virksomhedsregister?

Italiens Link åbner i nyt vindueRegistro delle Imprese føres af handelskammeret med støtte fra Unioncamere og under en dommers og ministeriet for økonomisk udviklings tilsyn. IKT-infrastrukturen drives og vedligeholdes af Infocamere, et konsortium af handelskamre i aktieselskabsform.

Registret indeholder detaljerede oplysninger om virksomheder, som f.eks.:

 • virksomhedens fulde navn
 • hjemsted
 • momsregistreringsnummer
 • aktivitet og juridisk status
 • ledende organer
 • kapital
 • retlige repræsentanter
 • tegningsret
 • afdelinger.

Det giver ligeledes adgang til offentlige virksomhedsdokumenter, herunder:

 • fuldstændige årsregnskaber
 • stiftelsesdokumenter
 • lister over aktionærer.

Det italienske virksomhedsregister indeholder to slags oplysninger:

 1. juridiske oplysninger
 • som garanti for virksomhedens eksistens
 • som garanti for, at oplysningerne kan gøres gældende over for tredjemand (artikel 2193 i civillovbogen)
 1. økonomiske oplysninger
 • til statistiske og økonomiske formål.

Er der gratis adgang til det italienske virksomhedsregister?

Der er gratis adgang til registret og til en begrænset mængde oplysninger (såsom virksomhedernes navn og adresse). Dog er onlineadgang til samtlige oplysninger om en virksomhed kun mulig mod et gebyr.

Hvor pålidelige er dokumenterne i registret?

I Italien forvaltes virksomhedsregistret af de relevante afdelinger af handels-, industri-, håndværks- og landbrugskamrene. Disse kontorer går under betegnelsen virksomhedsregisterkontorer (uffici del Registro delle Imprese) og handler under en dommers tilsyn, hvor dommeren er udpeget af den ret, der har stedlig kompetence (som fører tilsyn med de enkelte registreringers formelle rigtighed), og under ministeriet for økonomisk udviklings administrative kontrol.

Det italienske virksomhedsregister blev oprettet i sin nuværende form efter en reform i 1993 (artikel 8 i lov nr. 580 fra 1993), som blev gennemført ved en forskrift fra 1995 (præsidentens dekret nr. 581 fra 1995).

Med denne reform blev virksomhedsregistret, der hidtil udelukkende havde foreligget i papirform på handelsretternes registerkontorer, overdraget til handels-, industri-, håndværks- og landbrugskamrene, så de kunne køre det fuldt elektronisk og gøre alle registrets oplysninger og dokumenter øjeblikkeligt tilgængelige over hele landet.

Disse bestemmelser blev efterfølgende suppleret med bestemmelserne i artikel 31 i lov nr. 340 fra 2000, som gjorde det obligatorisk for stort set alle virksomheder (navnlig alle selskaber) at anvende en digital signatur og IT-værktøjer til at udarbejde registreringsansøgningerne og de tilhørende dokumenter og til at indgive dem til virksomhedsregistratoren.

Efter yderligere lovgivningsændringer (artikel 9 i lovdekret nr. 7 fra 2007) er alle virksomhedstyper, herunder selvstændigt erhvervsdrivende, nu i overensstemmelse med virksomhedsregistret, for så vidt angår de påkrævede oplysninger samt anvendelsen af digitale signaturer og elektroniske kanaler.

Før en virksomhed registreres, tjekker det relevante virksomhedsregisterkontor (i henhold til artikel 11, stk. 6, i præsidentens dekret nr. 581 fra 1995), at:

a) ansøgningen er autentisk

b) ansøgningsblanketten er udfyldt korrekt

c) akten eller det forhold, der søges registreret, stemmer overens med lovkravene

d) de ved lov påkrævede dokumenter er vedhæftet

e) alle andre retlige betingelser for registrering er opfyldt.

Det skal endvidere pointeres, at stort set alle de dokumenter, der vedrører selskaber, som er indført i virksomhedsregistret, udarbejdes af notarer. I artikel 11, stk. 4, i DPR nr. 581 fra 1995 fastsættes det, at "Det dokument, der ønskes registreret, skal indgives i originaludgaven, og såfremt der er tale om et privatoprettet dokument, som ikke har været forelagt en notar, skal underskriftens ægthed bekræftes. I andre tilfælde skal der indgives en autentisk kopi. Udskriften skal deponeres i autentisk form i overensstemmelse med artikel 2718 i civillovbogen."

Civillovbogens artikel 2193

 1. Såfremt oplysninger, der er registreringspligtige i henhold til loven, ikke er blevet registreret, kan de ikke gøres gældende over for tredjemand af den eller de personer, der skulle have søgt om at få dem registreret, medmindre de kan godtgøre, at tredjemand var bekendt hermed.
 2. Tredjemand kan ikke påberåbe sig manglende kendskab til oplysninger, der er registreringspligtige i henhold til loven, når disse oplysninger er registreret.
 3. Dette indskrænker ikke anvendelsen af særlige lovbestemmelser.

Det italienske virksomhedsregisters historie

Det italienske virksomhedsregister blev oprettet i 1993.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueDet europæiske virksomhedsregister


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 24/02/2020

Virksomhedsregistre i medlemsstaterne - Cypern

Dette afsnit indeholder grundlæggende oplysninger om virksomhedsregistret på Cypern

Virksomhedsafdelingen varetager registrering, opfølgning, kontrol og sletning af hjemlige virksomheder, udenlandske virksomheder, partnerskaber og forretningsnavne. Virksomhedsregistret henhører under Department of the Registrar of Companies and Official Receiver (DRCOR), der selv henhører under Ministeriet for Energi, Handel, Industri og Turisme


De tjenester, der udbydes på internettet, er:

 • Link åbner i nyt vindueDokumenter og Link åbner i nyt vindueApplikationer, der er tilgængelige i virksomhedsafdelingen.
 • Borgerne kan se, hvilket beløb der opkræves i Link åbner i nyt vindueGebyr for hvert dokument og hver ansøgningsblanket, der indgives.
 • Link åbner i nyt vindueStatistikker er til rådighed i virksomhedsafdelingen.

Hvilke oplysninger indeholder registret?

Enhver kan finde ud af on-line, om en bestemt organisation findes i virksomhedsregistret, og indhente oplysninger om dens status (som aktuelt registreret eller som slettet). Det er muligt on-line at søge efter oplysninger om alle virksomheder og at gennemgå dokumenterne i virksomhedernes elektroniske filer.

Department of the Registrar of Companies and Official Receiver forestår ajourføringen af virksomhedsregistret.

Er der gratis adgang til virksomhedsregistret?

On-line adgang til registret er gratis for så vidt angår de grundlæggende virksomhedsoplysninger.

Hvor pålidelige er dokumenterne i registret?

Ved virksomhedslovens kapitel 113 sikres lødigheden af de oplysninger, der videregives til tredjemand i medfør af artikel 3, litra a), direktiv 2009/101/EF, i overensstemmelse med følgende bestemmelser i loven:

Article 365

Inspektion, produktion og bekræftelse af dokumenter, der opbevares i registret.

Article 365A

Instruks fra den registeransvarlige om, hvordan det skal føres – fortrinsret for oplysninger, der er indført i registret eller offentliggjort i statstidende.

Article 365B(7)

Den registeransvarlige sikrer, at de retsakter og dokumenter, der er nævnt i stk. 2, er tilgængelige via det interne EU-system til sammenkobling af registre i standardformat, og at der er elektronisk adgang hertil, hvorved der skabes overensstemmelse med de basale sikkerhedskrav, der gælder for dataoverførsel.

Article 366

Gennemtvingelse af virksomhedernes forpligtelse til hvert år at indsende dokumenter til registret, herunder årsrapporten og årsregnskabet (artikel 118 - 121).

Hvordan søger man i registret?

Der kan søges på navn og/eller virksomhedsnummer. Nærmere oplysninger om søgekriterier findes på hjemmesiden.

Registrets historie

Det on-line-register, der henhører under Registrar of Companies and Official Receiver, omfatter alle organisationer, der er registreret fra 1923 og til nu, herunder udenlandske virksomheder, partnerskaber og forretningsnavne.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueΤμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (Department of the Registrar of Companies and Official Receiver)

Link åbner i nyt vinduehttp://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 23/07/2019

Virksomhedsregistre i medlemsstaterne - Letland

Dette afsnit indeholder en oversigt over Letlands virksomhedsregister.


Hvad indeholder virksomhedsregistret i Letland?

Link åbner i nyt vindueLetlands virksomhedsregister (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs) er et lettisk offentligt organ, der registrerer virksomheder, erhvervsdrivende, deres datterselskaber og repræsentationskontorer samt ændringer i deres stiftelsesdokumenter og udfører andre aktiviteter, som det er blevet tillagt efter lovgivningen. Virksomhedsregistret registrerer også massemedier, foreninger og stiftelser, håndpantsætninger, kontrollerende interesser, offentlig-private partnerskabsaftaler og ægtepagter, politiske partier, voldgiftsorganer, fagforeninger, religiøse organisationer og religiøse institutioner samt insolvensprocedurer.

Er der gratis adgang til virksomhedsregistret?

Nej, der er intet gratis onlinevirksomhedsregister i Letland.

Søgefunktionerne på Link åbner i nyt vinduevirksomhedsregistrets websted giver imidlertid gratis adgang til følgende basisoplysninger om juridiske enheder, der er registreret i virksomhedsregistret:

 • type juridisk enhed
 • hjemsted
 • nyt eller aktuelt navn eller handelsnavn og tidligere registreret eller historisk navn eller handelsnavn
 • registreringsnummer
 • eventuel identifikationskode for det fælles betalingsområde i Europa
 • registreringsdato
 • dato, hvor den juridiske enhed er fjernet fra registret (eller datoen for reorganiseringen, hvis årsagen til fjernelse er en reorganisering)
 • frist for registrering af religiøse organisationer, der er genstand for reorganisering
 • kontrol af de agenter, der er bemyndiget til at repræsentere enheden.

Det lettiske virksomhedsregister gør det muligt vederlagsfrit at få adgang til følgende oplysninger om alle registrerede virksomheder som såkaldte åbne data:

 • registreringsnummer
 • enhedens navn
 • type juridisk enhed
 • hvilket register enheden er registreret i
 • registreringsdato
 • information om fjernelse af en juridisk enhed fra registret eller dets reorganisering
 • dato, hvor den juridiske enhed er fjernet fra registret (eller datoen for reorganiseringen, hvis årsagen til fjernelse er en reorganisering)
 • hjemsted
 • organisationers, fondes og fagforeningers aktiviteter.

Disse oplysninger leveres i dataformatet .csv, .txt eller .xlsx og kan tilgås Link åbner i nyt vindueher. Brugeren kan vælge dataformatet afhængigt af, hvad oplysningerne skal bruges til. Oplysningerne ajourføres dagligt.

Alle oplysninger i registret offentliggøres elektroniskLink åbner i nyt vinduewebstedet for Letlands statstidende (Latvijas Vēstnesis). Samme procedure anvendes ved offentliggørelse af særskilt indsendte dokumenter.

Hvordan søger jeg i det lettiske virksomhedsregister?

Virksomhedsregistret kan give oplysninger om alle registrerede enheder og retsforhold.

Oplysninger kan indhentes fra registret mod betaling af et gebyr ved at indgive en Link åbner i nyt vindueformular til anmodning om oplysninger eller ved anden anmodning enten ved personlig henvendelse eller ved fremsendelse pr. post eller via myndighedens officielle e-mailadresse (Link åbner i nyt vindueinfo@ur.gov.lv) som et elektronisk dokument med en sikker elektronisk signatur og et digitalt poststempel. Anmodningen skal indeholde oplysninger om betalingen til virksomhedsregistret (et dokument, der bekræfter betalingen, en kopi af et sådant dokument eller en udskrift fra en netbank). Når du anmoder om oplysninger, skal du angive, hvordan du ønsker at modtage dem (personligt, pr. post eller elektronisk).

Oplysninger om en juridisk eller fysisk person eller om et retsforhold – en aftale – kan ligeledes indhentes online på portalen Link åbner i nyt vindueLatvija.lv. Oplysningerne er klar efter 10-15 minutter. Når anmodningen er behandlet, sendes myndighedens officielle oplysninger forsynet med et elektronisk stempel til din portal eller e-mailadresse. Dette elektroniske stempel attesterer oplysningernes pålidelighed og overensstemmelse med oplysningerne i virksomhedsregistret.

Link åbner i nyt vindueEn oversigt over gebyrer findes på internettet.

Hvor pålidelige er dokumenterne i registret?

Alle oplysninger i registret offentliggøres i Letlands statstidende (Latvijas Vēstnesis) og elektronisk på Link åbner i nyt vinduestatstidendes hjemmeside. Samme procedure anvendes ved offentliggørelse af særskilt indsendte dokumenter.

Oplysningerne i virksomhedsregistret kan først påberåbes over for tredjemand, når de er offentliggjort i statstidende, medmindre vedkommende havde kendskab til disse oplysninger inden offentliggørelsen. Kan tredjemand imidlertid godtgøre, at han ikke havde og ikke kunne have haft kendskab til de offentliggjorte oplysninger, kan der på den anden side ikke støttes ret på disse oplysninger i forbindelse med retlige skridt, der er indledt inden for 15 dage efter offentliggørelsen.

Hvis de oplysninger, der skal indføres i virksomhedsregistret, registreres eller offentliggøres forkert, kan en tredjemand i god tro støtte ret på de offentliggjorte oplysninger, selv om de ikke svarer til registreringerne i virksomhedsregistret eller de faktiske omstændigheder. En tredjemand kan imidlertid ikke påberåbe sig sådanne oplysninger, hvis de ved offentliggørelsen har fået et urigtigt indhold, og vedkommende havde kendskab hertil.

Nærmere oplysninger findes i Link åbner i nyt vindueartikel 12 i handelsloven (på portalen Link åbner i nyt vinduehttp://likumi.lv/ta/en/en/id/5490 findes også en engelsk oversættelse).

Hvordan kontakter jeg det lettiske virksomhedsregister?

Kontaktoplysninger:

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs

Pērses iela 2
Riga
Letland
LV 1011

Informationslinje: 67031703 (Bemærk: Der gives ikke juridisk rådgivning)

Fax: 67031793

E-mail: Link åbner i nyt vindueinfo@ur.gov.lv

Link åbner i nyt vindueÅbningstider findes på nettet.

Det lettiske virksomhedsregisters historie

Det lettiske virksomhedsregister blev oprettet den 1. december 1990.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueLetlands virksomhedsregister
Link åbner i nyt vindueEuropen Business Register (adgang via Lursoft)


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 11/12/2019

Virksomhedsregistre i medlemsstaterne - Litauen

Dette afsnit giver et overblik over det litauiske register over juridiske enheder.


Hvad indeholder det litauiske register over juridiske enheder?

Oplysningerne i det litauiske register over juridiske enheder (Lietuvos juridinių asmenų registras), dokumenterne i registret og alle andre oplysninger, der indføres i registret, er offentligt tilgængelige. Oplysninger og dokumenter om private og offentlige juridiske enheder lagres i registret over juridiske enheder. Registret omfatter i alt 26 forskellige former for juridiske enheder.

Følgende oplysninger indføres i registret: den juridiske enheds navn, kode, retlige form, retlige status; den juridiske enheds hjemsted, den juridiske enheds organer, medlemmerne af ledelsesorganer (fornavn, efternavn, personnummer, adresse) og partnere, som har beføjelse til at indgå aftaler på den juridiske enheds vegne, og omfanget af disse beføjelser; filialer og repræsentanter; begrænsninger for den juridiske enheds aktiviteter; udløb af den periode, der er fastsat for den juridiske persons varighed; regnskabsår; datoer for ændring af dokumenter og oplysninger i registret; oplysninger om fysiske personer, som har beføjelse til at indgå aftaler på den juridiske enheds vegne, og andre lovbestemte oplysninger.

Registret over juridiske enheder indeholder endvidere dokumenter om etablering af juridiske enheder, afgørelser truffet af den juridiske enheds organer, årsregnskaber indgivet af selskaber og andre lovbestemte dokumenter.

Link åbner i nyt vindueDet litauiske register over juridiske enheder drives og vedligeholdes af den statslige registercentral Registrų centras.

Er der gratis adgang til det litauiske register over juridiske enheder?

Det er gratis at søge efter juridiske enheder i registret. Følgende oplysninger om juridiske enheder er gratis:

 • kode
 • navn
 • hjemsted
 • retlig form
 • retlig status.

Der opkræves et gebyr for mere detaljerede oplysninger om juridiske enheder, der udleveres, hvis:

Det Link åbner i nyt vinduelitauiske register over juridiske enheder giver mulighed for gratis at tjekke, hvorvidt et navn er identisk med navne, som anvendes af andre juridiske enheder, filialer eller repræsentanter, eller navne, der er indført midlertidigt i registret.

Hvor pålidelige er dokumenterne i registret?

Når registerforvalteren har indført ændringer af data eller oplysninger om juridiske enheder i registret, offentliggøres disse ændringer senest den følgende arbejdsdag, og datoen for ændringernes registrering offentliggøres i det elektroniske nyhedsbrev.

Når registerforvalteren offentliggør udskrifter af oplysninger eller data eller kopier af dokumenter i registret, er dette ensbetydende med, at de umiddelbart er gyldige.

Hvordan søger man i det litauiske register over juridiske enheder?

Man kan søge efter juridiske enheder i registret gratis ved hjælp af følgende søgekriterier:

 • kode
 • navn
 • historisk navn.

Registrerede brugere, der har indgået en aftale om levering af tjenesteydelser, kan søge ud fra følgende kriterier: kode, navn, fysisk person, juridisk enhed eller udenlandsk juridisk enhed.

Selvbetjeningssystemet gør det muligt at søge efter juridiske enheder ud fra kode, navn og historisk navn (for juridiske enheder, der har skiftet navn).

Det litauiske register over juridiske enheders historie

Selve registret over juridiske enheder blev oprettet i 2004, men der er siden år 1990 automatisk blevet overført data om juridiske enheder fra tidligere informationssystemer.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueRegister over juridiske enheder


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 18/02/2019

Virksomhedsregistre i medlemsstaterne - Luxembourg

Denne side indeholder oplysninger om, hvordan man kan søge i handels- og selskabsregistret (RCS) i Luxembourg.


Hvad indeholder det luxembourgske handelsregister?

Link åbner i nyt vindueHandels- og selskabsregistret (RCS) er det officielle register over alle fysiske og juridiske personer, som driver virksomhed, samt andre enheder, der er omhandlet i den ændrede lov af 19. december 2002.

RCS er underlagt Justitsministeriet. Justitsministeriet har overdraget forvaltningen af RCS til en økonomisk interessegruppe, Luxembourg Business Registers (tidligere GIE RCSL), der omfatter staten, handelskammeret og håndværkskammeret.

RCS har til formål at:

 • identificere personer, der i henhold til loven skal være registreret eller optaget og føre en permanent fortegnelse
 • gøre transaktioner mere sikre
 • informere tredjemand.

I RCS er der to typer data:

 • beskrivende og juridiske data, såsom selskabsnavn eller firmanavn, formål, egenkapital, bestyrelsens sammensætning, revisor, underskriftsbeføjelser og lignende oplysninger
 • årsregnskaber.

Kontakt

Adresse

Postadresse

Åbningstider

14, rue Erasme
L-1468 Luxembourg — Kirchberg

Tlf.: (+352) 26 428-1

Fax: (+352) 26 42 85 55

E-mail: Link åbner i nyt vindueHelpdesk@lbr.lu

LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS
L-2961 Luxembourg

Mandag til fredag kl. 9.00-12.00 og 13.30-16.00


Skal man betale for at få adgang til handelsregistret?

Det er gratis at gennemse dokumenterne i RCS' lokaler.

Der er gratis adgang til en række oplysninger på Luxembourg Business Registers websted

 • RCS-nummer
 • registreringsdato
 • navn
 • juridisk form
 • hovedsædets adresse
 • liste over indleverede dokumenter siden 2006.

Det er mod betaling muligt at få:

 • en udskrift af et ajourført resumé over de oplysninger, en person, der er registreret i RCS, skal indgive til RCS
 • en bekræftet kopi af de dokumenter, der er indgivet til RCS.

Gældende Link åbner i nyt vinduetariffer kan ses online under "General information - Prices".

Hvordan søger man i det luxembourgske handelsregister?

På Link åbner i nyt vindueLuxembourg Business Registers websted er det muligt at søge på den portal, der er oprettet til virksomhedsregistret og virksomhederne på grundlag af:

 • Navn (eller en del af navnet) eller
 • registreringsnummeret på den registrerede person.

Stedets søgemaskine viser herefter listen over navne, der svarer til søgningen.

Hvis man klikker på navnet på en af de viste personer, vises følgende oplysninger gratis:

 • RCS-nummer
 • registreringsdato
 • navn
 • juridisk form
 • hovedsædets adresse.

I hvilket omfang er dokumenterne i registret pålidelige?

I henhold til artikel 19-3 i den ændrede lov af 19. december 2002 om et handels- og selskabsregister og om virksomheders årsregnskaber og regnskaber kan der ikke gøres brug af akter eller uddrag af dokumenter over for tredjemand, før de er offentliggjort i Recueil électronique des sociétés et associations (RESA), medmindre selskabet godtgør, at tredjemand tidligere har været bekendt med dem. Tredjeparter kan dog gøre brug af retsakter eller uddrag af dokumenter, der endnu ikke er offentliggjort.

For så vidt angår retshandler, der har fundet sted før den 16. dag efter offentliggørelsesdagen, kan disse akter eller uddrag af akter ikke påberåbes overfor tredjemand, der kan bevise, at han ikke har haft mulighed for at få kendskab hertil.

Såfremt der foreligger uoverensstemmelse mellem ordlyden af det dokument, der er anmeldt, og det, der er offentliggjort i RESA, kan sidstnævnte ikke påberåbes overfor tredjemand. Tredjemand kan dog støtte ret herpå, med mindre selskabet kan bevise, at han havde kendskab til ordlyden af det anmeldte dokument.

Hvilken periode dækker det luxembourgske handelsregister?

Handels- og selskabsregistret har eksisteret siden 1909.

Siden 2003 har det været underlagt Justitsministeriet, og forvaltningen er overdraget til en økonomisk interessegruppe, nemlig Luxembourg Business Registers. Det er siden da gået over til edb.

De dokumenter, der indgives til RCS, er siden den 1. januar 2006 systematisk blevet digitaliseret og kan konsulteres på webstedet.

De dokumenter, der er indgivet siden RCS' oprettelse i 1909, er ved at blive digitaliseret og vil blive stillet til rådighed for offentligheden i takt med digitaliseringen.

På sigt vil hele RCS kunne konsulteres digitalt.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueLuxembourg Business Registers


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 10/01/2020

Virksomhedsregistre i medlemsstaterne - Ungarn

Dette afsnit indeholder en kort oversigt over det ungarske virksomhedsregister


Hvad indeholder det ungarske virksomhedsregister?

Virksomhedsregistret indeholder oplysninger om registrerede virksomheder og selskabsdokumenter, som danner grundlag for registreringen. Dataene i virksomhedsregistret (om de virksomheder, der er registreret) forvaltes af domstolene i deres egenskab af registreringsdomstole. Virksomhedsdata og selskabsdokumenter lagres elektronisk. Der er gratis adgang til disse data via webstedet for det ungarske justitsministeriums tjeneste for virksomhedsoplysninger og elektronisk virksomhedsregistrering (afdelingen for virksomhedsregistrering, Link åbner i nyt vinduehttps://www.e-cegjegyzek.hu/).

Der er adgang til følgende oplysninger (nye eller ikke længere gyldige), som de foreligger i virksomhedsregistret på anmodningstidspunktet:

 • virksomhedens registreringsnummer (cégjegyzékszám)
 • virksomhedens navn
 • hovedkontor (székhely)
 • facilitet(er) (telephely)
 • afdeling(er) (fióktelepek)
 • aktivitet(er)
 • tegnet aktiekapital
 • skattenummer
 • oplysninger om, hvorvidt virksomheden har indgivet konkurs- eller likvidationsbegæring eller forligsindlæg
 • oplysninger om, hvorvidt en (tidligere) administrerende direktør i eller leder af en virksomhedssammenslutning i medfør af artikel 3:22 i kapitel V i civillovbogen af 2013 ikke kan være administrerende direktør i eller leder af en anden virksomhedssammenslutning.

Hver mandag opdateres følgende oplysninger:

 1. Alle data om virksomhederne i virksomhedsregistret (lagret virksomhedsudtræk) (tárolt cégkivonat) såvel som data vedrørende registreringsansøgninger og endnu ikke registrerede ændringer.
 2. Virksomhedsoplysninger, der omfatter:
 • ejerskab (som medlem eller aktionær) og retlige repræsentanter for juridiske personer, virksomhedssammenslutninger, der ikke har retlig status af juridisk person (jogi személyiség nélküli gazdasági társaság) eller andre sammenslutninger
 • tegningsrettigheder og en fysisk persons medlemskab af en bestyrelse.

Data, der opdateres hver mandag, kan findes ved hjælp af søgeværktøjet.

I virksomhedsregistret lagres virksomhedsdata også på grundlag af andre kriterier (der er også adgang til data, som ikke længere er gyldige), ligesom der er adgang til selskabsdokumenter. Data er tilgængelige hos registreringsdomstolene og gennem tjenesten for virksomhedsoplysninger, mens autentiske eller ikke-bekræftede kopier af selskabsdokumenter og virksomhedsdata kan rekvireres mod et administrationsgebyr.

Er der gratis adgang til det ungarske virksomhedsregister?

Indholdet af det ungarske virksomhedsregister er gratis tilgængeligt som beskrevet ovenfor på <Link åbner i nyt vinduehttps://www.e-cegjegyzek.hu/?ceginformacio>. Der skal betales et gebyr for adgang til alt andet indhold.

Hvordan søger jeg i det ungarske virksomhedsregister?

Du kan søge i virksomhedsoplysningerne ud fra følgende kriterier:

 • virksomhedens navn
 • virksomhedens registreringsnummer
 • skattenummer.

Hvor pålidelige er oplysningerne i registret?

Der er gratis onlineadgang til de data, der er omhandlet i artikel 2 i direktiv 2009/101/EF, for virksomheder, der er registreret i Ungarn.

I Ungarn er det muligt at indhente oplysninger om virksomheder fra registreringsdomstolen og tjenesten for virksomhedsoplysninger, og de offentliggøres desuden i selskabstidende. Selskabstidende er justitsministeriets statstidende, hvortil der er gratis adgang på Link åbner i nyt vinduehttp://www.e-cegkozlony.gov.hu/. Når der heri offentliggøres data fra selskabsregistret vedrørende et aktieselskab eller et kapitalselskab, offentliggør registreringsdomstolen også virksomhedens vedtægter og ændringer heraf i selskabstidende, som ajourføres dagligt.

Oplysningerne i virksomhedsregistret forvaltes af domstolene i deres egenskab af registreringsdomstole. Virksomhedsdata og dokumenter opbevares i elektronisk form. Der er gratis adgang til disse data via webstedet for det ungarske justitsministeriums tjeneste for virksomhedsoplysninger og elektronisk virksomhedsregistrering (afdelingen for virksomhedsregistrering, Link åbner i nyt vinduehttps://www.e-cegjegyzek.hu/).

Det ungarske virksomhedsregisters historie

Siden juli 1993, hvor det nationale system for virksomhedsoplysninger og -registrering (Országos Céginformációs és Cégnyilvántartási Rendszer) blev fuldt operationelt, har domstolene lagret dataene i virksomhedsregistret elektronisk.

Systemets svartid mellem to domstole er på ganske få minutter.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 19/09/2016

Virksomhedsregistre i medlemsstaterne - Malta

Dette afsnit indeholder en oversigt over Maltas virksomhedsregister


Hvilke oplysninger indeholder det maltesiske virksomhedsregister?

Det Link åbner i nyt vinduemaltesiske virksomhedsregister indeholder almindelige oplysninger om selskaber i Malta.

Registret henhører under det Link åbner i nyt vinduemaltesiske finanstilsyn (MFSA), som er forpligtet til at holde det nationale virksomhedsregister opdateret. På MFSA's hjemmeside kan man finde oplysninger om lovgivningen på finansområdet, herunder:

Er der gratis adgang til det maltesiske virksomhedsregister?

Offentligheden har gratis adgang til almindelige oplysninger om Maltas virksomhedsregister, men brugerne skal dog betale for adgang til visse områder på hjemmesiden.

Der er gratis adgang til MFSA's offentlige hjemmeside.

Hvordan søger man i det maltesiske virksomhedsregister?

Registrerede brugere af registrets onlinesystem har gratis adgang til registrets database. Det er gratis at blive registreret som bruger. Det skal betales et gebyr for at downloade dokumenter om individuelle virksomheder fra hjemmesiden, men brugerne kan gratis søge efter oplysninger i databasen. Alle kan derfor søge efter en virksomhed ud fra hele eller en del af virksomhedens navn eller dens registreringsnummer. Andre frit tilgængelige oplysninger omfatter virksomhedens hjemsted og navnene på bestyrelsesmedlemmerne, direktionssekretæren og aktionærerne.

Hvor pålidelige er dokumenterne i registret?

Virksomhedsloven fra 1995, der findes i kapitel 386 i Maltas lovbog, er den vigtigste lov, der regulerer selskaber, der er registreret i Malta, og den omfatter bestemmelser, der gør det muligt for tredjemand at støtte ret på dokumenter og andre oplysninger i registret, jf. nedenfor:

Alle dokumenter og obligatoriske meddelelser, der indsendes af virksomheder med henblik på registrering, undertegnes/verificeres ved virksomhedens direktørs eller direktionssekretærs underskrift. Dokumenter og obligatoriske meddelelser modtages af Registrar of Companies i god tro. Den person i virksomheden, der underskriver dokumentet, står inde for autenticiteten heraf. Det er strafbart i Malta for en person at afgive falsk vidnesbyrd i ethvert dokument, der er beregnet til en offentlig myndighed med det formål at opnå fordele eller begunstigelser til sig selv eller andre.

Det maltesiske virksomhedsregisters historie

Virksomhedsloven blev indført i Malta i 1962 med vedtagelsen af loven om kommercielle partnerskaber. Registret henhørte oprindelig under handelsministeriet. Det overgik til finanstilsynet i 1997 efter indførelsen af den nye selskabslov i 1995. Alle registrerede dokumenter vedrørende eksisterende virksomheder blev scannet, og der blev oprettet en elektronisk fil for hver virksomhed. I starten var der fjernadgang til virksomhedsdatabasen og dokumenter i den via en direkte telefontjeneste, som blev opgraderet til internettet i 2000. I slutningen af 2004 blev der indført et nyt webbaseret system og i 2006 et elektronisk filsystem med digitale underskrifter.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueMaltas virksomhedsregister

Link åbner i nyt vindueMaltas finanstilsyn

Link åbner i nyt vindueMinisteriet for justitsanliggender, kultur og lokale myndigheder


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 26/03/2020

Virksomhedsregistre i medlemsstaterne - Nederlandene

Denne side giver et overblik over det nederlandske virksomhedsregister.


Hvilke oplysninger indeholder det nederlandske virksomhedsregister?

Det Link åbner i nyt vinduenederlandske virksomhedsregister (Handelsregister) henhører under og forvaltes af det nederlandske handelskammer (Kamer van Koophandel) efter beføjelse fra regeringen i medfør af lov om virksomhedsregistret.

Dette register giver et overblik over alle (retligt) relevante oplysninger om alle økonomisk relevante virksomheder og juridiske personer i Nederlandene. Alle virksomheder og juridiske personer er registreret. Det omfatter:

 • Selskaber (BV'er og NV’er)
 • Enkeltmandsvirksomheder
 • Foreninger
 • Fonde
 • Liberale erhverv, så som advokater, læger og kunstnere
 • Ejerforeninger (Verenigingen van eigenaars)
 • Kirkefællesskaber (Kerkgenootschappen)
 • Offentlige institutioner (Overheidsdiensten)

Omfanget af registrerede oplysninger varierer afhængigt af organisationens juridiske form. De vigtigste registrerede data er:

 • Navn (ifølge vedtægterne)
 • Andre handelsnavne
 • Hovedsæde
 • Adresser
 • Ledelse
 • Fuldmagtshavere
 • Antal ansatte
 • Filialer
 • Kontaktoplysninger
 • Aktiviteter (kodet på samme måde som NACE)

Efter nederlandsk ret er oplysninger i registeret gældende (og bindende for tredjemand), medmindre andet er angivet. Forpligtelsen til at lade sig registrere (og registrere eventuelle ændringer) påhviler organisationerne. Alle ændringer skal registreres senest en uge efter deres gennemførelse.

Registrering er ikke en del af etableringen af en virksomhed i Nederlandene. Juridisk set kan en virksomhed eksistere i Nederlandene uden at være registreret. Selv om det er ulovligt ikke at lade sig registrere, kan en ikke-registreret virksomhed findes og fungere som en virksomhed.

Nederlandske selskaber med begrænset ansvar (besloten vennootschap) og aktieselskaber (naamloze vennootschap) skal ligeledes indgive deres årsregnskaber til virksomhedsregistret. Størstedelen skal kun indgive en balance, mens de store virksomheder også skal indgive deres resultatopgørelse.

Er der gratis adgang til det nederlandske virksomhedsregister?

Basisoplysningerne — f.eks. kontaktoplysninger, registreringsnummeret i virksomhedsregistret og virksomhedsnummeret — i det nederlandske virksomhedsregister kan hentes gratis på Link åbner i nyt vinduewebstedet for det nederlandske handelskammer. For andre oplysninger, f.eks. officielt bekræftede udskrifter, årsregnskaber og andre dokumenter, skal det betales et gebyr. Der findes også en Link åbner i nyt vindueliste over gebyrtakster på handelskammerets websted.

Endvidere kan man gratis downloade appen Link åbner i nyt vindueKvK App Handelsregister, som giver let adgang til de oplysninger, der kan hentes i virksomhedsregistret.

Hvor pålidelige er oplysningerne i det nederlandske virksomhedsregister?

Oplysningerne i virksomhedsregistret skal være pålidelige. Virksomhedsregistret indeholder autentiske data. Oplysningernes kvalitet garanteres på en sådan måde, at brugeren kan støtte ret på dem. En virksomheds ejer er ansvarlig for de oplysninger om denne virksomhed, som findes i virksomhedsregistret. De registrerede virksomheder skal meddele eventuelle ændringer. Hvis en virksomhed undlader dette, er det de data, der findes i virksomhedsregistret, som er autentiske. Dette kaldes beskyttelse af tredjemand. Tredjemand, som handler i god tro, skal kunne stole på de registrerede oplysninger.

Hvordan søger jeg i det nederlandske virksomhedsregister?

Der kan i det Link åbner i nyt vinduedet nederlandske virksomhedsregister søges på:

 • Navn (ifølge vedtægterne)
 • Det officielle KvK-nummer,
 • Adresse
 • Postnummer

Det nederlandske virksomhedsregisters historie

Oplysningerne går helt tilbage til oprettelsen af det nuværende register (1920). Der findes også oplysninger om visse endnu ældre virksomheder.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueDet europæiske virksomhedsregister

Link åbner i nyt vindueDet nederlandske handelskammer

Link åbner i nyt vindueDet nederlandske virksomhedsregister


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 21/09/2020

Virksomhedsregistre i medlemsstaterne - Østrig

Den originale sprogudgave af denne side tysk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Denne del af portalen giver et overblik over selskabsregistret i Østrig.


Hvilke oplysninger findes der i selskabsregistret?

Link åbner i nyt vindueSelskabsregistret (også kaldet "firmaregistret" eller "hovedbogen") indeholder oplysninger om alle registrerede virksomheder i Østrig (jvf. § 2 i i lov om handels- og selskabsregisteret, FBG). De dokumenter, der ligger til grund for oplysningerne, opbevares i domstolsforvaltningens elektroniske dokumentarkiv (dokumentsamlingen). Virksomhedsoplysningerne og dokumentsamlingen er offentligt tilgængelige. Der skal dog betales for adgang.

De østrigske myndigheder kan også få indsigt i virksomhedsoplysninger gennem portalen for den østrigske regnecentral (BRZ). EU-lande har adgang til oplysningerne gennem Link åbner i nyt vindueEuropean Business Register (EBR).

Er det gratis at bruge selskabsregistret?

Der skal betales for brug af selskabsregistret.

Søgning i selskabsregistret

Alle kan bruge selskabsregistret til at finde registrerede oplysninger.

Efter indtastning af registernummeret kan der bedes om en udskrift af de aktuelle oplysninger. Der kan også anmodes om indsigt i slettede oplysninger (hvis de stadig foreligger i elektronisk form). Der kan også forespørges om virksomhedsoplysninger, der er registreret, ændret eller slettet for nylig.

Offentlig adgang til selskabsregistret sker gennem Link åbner i nyt vinduevirksomheder, der kaldes afregningskontorer ("Verrechnungsstellen"), som har fået tildelt opgaven af forbundsjustitsministeriet. De tilbyder betalingstjenester, f.eks. forespørgsler i selskabsregistret eller udskrifter fra registret, der svarer til officielt bekræftede udskrifter.

Kun landsretterne (afdelingen for selskabsregistret) har beføjelser til at fremsende et offentligt dokument fra selskabsregistret til en myndighed.

Hvor pålidelige er dokumenterne i registret?

Ifølge artikel 3, litra a), i direktiv 2009/101/EF (som ændret ved direktiv 2012/17/EU) skal EU-landene forklare, hvilke bestemmelser i deres nationale lovgivning tredjemand kan anvende i forbindelse med de oplysninger og dokumenter vedrørende virksomheder, der er nævnt i artikel 2 (f.eks. hvem der kan repræsentere virksomheden eller vedtægterne). I dette faktablad forklares den retlige situation i Østrig.

I Østrig skal oplysningerne og dokumenterne om aktieselskaber (AG) og selskaber med begrænset hæftelse (GmbH) i henhold til artikel 2 i direktiv 2009/101/EF opføres i selskabsregistret, hvis retlige grundlag er selskabsloven (UGB) og selskabsregisterloven (FBG). Selskabsregistret føres af domstolene som et elektronisk register. Det består af hovedbogen, som indeholder de juridiske oplysninger (f.eks. tegningsret for organer), og dokumentsamlingen, som indeholder de relevante dokumenter (f.eks. vedtægter).

I henhold til Link åbner i nyt vindue§ 10, stk. 1, i UGB skal oplysninger i selskabsregistret meddeles i databasen for offentlige bekendtgørelser (med gratis adgang over internettet) og i det officielle nyhedsorgan, Wiener Zeitung. Bekendtgørelsen gælder fra det tidspunkt, hvor de relevante data er registreret i databasen for offentlige bekendtgørelser.

Retsvirkningen af optegnelser i selskabsregistret over for tredjemand styres af Link åbner i nyt vindue§ 15 i UGB. Ifølge denne paragraf kan en virksomhed, ikke påberåbe sig et faktum over for tredjemand, hvis dette faktum skulle registreres, men ikke blev det, såfremt tredjemand ikke var bekendt med dette faktum (stk. 1). Så snart et faktum er registreret, er det bindende for tredjemand. Dette gælder imidlertid ikke for retshandler, der indledes inden for 15 dage fra bekendtgørelsen, såfremt tredjemand kan påvise, at han ikke kendte til den eller ikke burde kende til den (stk. 2). Urigtige registreringer forpligter også virksomheden over for tredjemand i deres transaktioner, hvis den selv har foretaget registreringen, eller hvis den har undladt at slette en registrering, som den vidste eller burde vide var urigtig. Virksomheden er dog ikke bundet af en urigtig registrering, hvis den kan påvise, at tredjemand har ikke handlet ud fra en forudsætning om, at den var rigtig, eller at tredjemand vidste, at den var urigtig, eller ikke vidste det som følge af grov uagtsomhed (stk. 3).

Den bindende udgave af et selskabs vedtægter er altid den udgave, der er opført i selskabsregistret, da ingen vedtægtsændringer har retsvirkning, før de er registreret i selskabsregistret (Link åbner i nyt vindue§ 148, stk. 3, i aktieselskabsloven = AktG, Link åbner i nyt vindue§ 49, stk. 2, i loven om virksomheder med begrænset ansvar = GmbHG).

Registrets historie

Oprindelig forelå oplysningerne i det østrigske selskabsregister i papirform. Da registret blev omlagt i 1991, blev oplysningerne overført til en elektronisk database. Siden da har alle nye og historiske oplysninger været tilgængelige i elektronisk form.


Relevante links

Link åbner i nyt vindueEuropean Business Register

Link åbner i nyt vindueGenerelle oplysninger om det østrigske selskabsregister

Link åbner i nyt vindueDatabase over bekendtgørelser fra det østrigske retssystem

Link åbner i nyt vindueSelskabsloven (fuld tekst)

Link åbner i nyt vindueSelskabsregisterloven (fuld tekst)

Link åbner i nyt vindueAktieselskabsloven (fuld tekst)

Link åbner i nyt vindueLoven om virksomheder med begrænset ansvar (fuld tekst)


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 23/05/2018

Virksomhedsregistre i medlemsstaterne - Polen

Dette afsnit giver et overblik over Polens virksomhedsregister.


Hvad indeholder det polske virksomhedsregister?

Link åbner i nyt vindueDet polske virksomhedsregister (det nationale retsregister) drives og forvaltes af det Link åbner i nyt vinduepolske justitsministerium.Link åbner i nyt vinduehttps://www.ms.gov.pl/en/about-the-ministry-of-justice/

Det indeholder oplysninger om selskaber, fonde, foreninger og andre juridiske personer.

Mere specifikt indeholder registret forskellige typer oplysninger om disse juridiske enheder:

 • KRS-nummer (det nummer, enheden er tildelt i det nationale retsregister)
 • REGON-nummer (branchekode)
 • navn
 • retlig karakter og status
 • dato for registrering i det nationale retsregister
 • adresse
 • vigtige datoer (dato for registrering og sletning)
 • kompetente myndigheder
 • tegningsret.

Er der gratis adgang til det polske virksomhedsregister?

Ja, det er gratis at benytte registret.

Hvordan søger man i det polske virksomhedsregister?

Der kan søges i det polske virksomhedsregister på grundlag af følgende:

 • nummer i det nationale retsregister (KRS-nummer)
 • virksomhedens navn.

Hvor pålidelige er dokumenterne i registret?

Spørgsmålet om beskyttelse af tredjemand i forbindelse med udlevering af oplysninger og dokumenter, som er omfattet af direktiv 2009/101/EF, reguleres i Polen i henhold til lov af 20. august 1997 om det nationale retsregister (lovtidende 2013, punkt 1203).

Bestemmelserne i lov af 20. august 1997 om det nationale retsregister (lovtidende 2013, punkt 1203) lyder som følger:

Artikel 12.
1. Dataene i registret må ikke slettes, medmindre andet er foreskrevet ved lov.

2. Hvis det viser sig, at en indførsel i registret indeholder åbenlyse fejl eller ikke er i overensstemmelse med rettens kendelse, skal retten automatisk rette indførslen.

3. Hvis registret indeholder data, der ikke kan accepteres ud fra et lovgivningsmæssigt synspunkt, sletter den registrerende ret automatisk disse data, når den har hørt de berørte personer på et møde, eller når den har anmodet dem om at indgive en skriftlig erklæring.

Artikel 13.
1. Registerindførsler skal offentliggøres i økonomi- og retstidende, medmindre andet er fastsat ved lov.

Artikel 14.
En enhed, der er forpligtet til at indgive en ansøgning om indførsel i registret, kan ikke påberåbe sig data, som ikke er registreret i eller er blevet slettet fra registret, over for tredjemand i god tro.

Artikel 15.
1. Så snart en indførsel i registret er offentliggjort i økonomi- og retstidende, kan ingen gøre gældende, at de var uvidende om de offentliggjorte indførsler i registret. For så vidt angår handlinger, der er foretaget inden den sekstende dag efter dagen for offentliggørelsen, kan den registrerede enhed ikke gøre indførslen gældende over for tredjemand, dersom tredjemand godtgør, at han ikke kunne have haft kendskab hertil.

2. Såfremt der er uoverensstemmelser mellem registerindførslen og den tekst, der offentliggøres i økonomi- og retstidende, er registerindførslen juridisk bindende. Tredjemand kan dog påberåbe sig den tekst, der er offentliggjort i økonomi- og retstidende, medmindre den registrerede enhed godtgør, at tredjemand havde kendskab til indholdet af registerindførslen.

3. Tredjemand kan påberåbe sig dokumenter og oplysninger, for hvilke offentliggørelsesforpligtelsen endnu ikke er opfyldt, medmindre dokumenterne eller oplysningerne på grund af manglende offentliggørelse endnu er uden virkning.

Artikel 17.
1. Dataene i registret skal formodes at være korrekte.

2. Hvis dataene i registret ikke er i overensstemmelse med enhedens ansøgning, eller hvis ikke der foreligger nogen ansøgning, kan enheden ikke over for tredjemand i god tro gøre gældende, at dataene er ukorrekte, hvis den undlod omgående at indgive en ansøgning om at få ændret, suppleret eller slettet indførslen.

Det polske virksomhedsregisters historie

Registret har eksisteret siden 1. januar 2007.

Nyttige links

Link åbner i nyt vindueLov af 20. august 1997 om det nationale retsregister


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 18/10/2016

Virksomhedsregistre i medlemsstaterne - Portugal

Den originale sprogudgave af denne side portugisisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Denne side giver et overblik over Portugals virksomheds- og retsportaler.


Virksomhedsregistret

Virksomhedsregistret (registo comercial) har til formål at offentliggøre de retlige forhold vedrørende selvstændigt erhvervsdrivende, erhvervsdrivende selskaber, erhvervsdrivende interessentskaber og enkeltmandsvirksomheder med begrænset ansvar, andelsselskaber, offentlige foretagender, andre koncerner og europæiske økonomiske firmagrupper samt enkeltpersoner og sammenslutninger med registreringspligt. Kun oplysninger, der kan dokumenteres, kan registreres. Denne dokumentation arkiveres elektronisk.

Virksomhedsregistret giver erhvervsdrivende virksomheder status som juridisk person, og registrering er normalt obligatorisk. Generelt anføres oplysninger om virksomheder i et særligt dokument. I de fleste tilfælde er det tilstrækkeligt at fremlægge referat og beslutninger truffet af ejerne.

Virksomheder skal registreres senest to måneder efter stiftelsesdatoen. En ansøgnings gyldighed vurderes ud fra de gældende bestemmelser, de fremlagte dokumenter og tidligere registreringer, idet navnlig de involverede parters legitimitet samt legaliteten af dokumenter og gyldigheden af bestemmelser i disse dokumenter kontrolleres.

I Portugal reguleres virksomhedsregistret i lov om virksomhedsregistrering (Código do Registo Comercial), som blev vedtaget ved lovdekret nr. 403/86 af 3. december 1986, og ansvaret herfor påhviler registreringskontorerne(conservatórias do registo comercial) i hele landet. Disse kontorer er eksterne tjenester tilhørende instituttet for justitssekretærer og notarer (IRN — Instituto dos Registos e do Notariado, I.P.), et offentligt organ under justitsministeriet.

Registreringskontorerne kan være selvstændige tjenester eller arbejde sammen med andre registre (matrikelregistret, folkeregistret og IRN-registret). Virksomhedsdokumenter kan registreres ved et hvilket som helst registreringskontor, da der ikke er nogen geografisk begrænsning af disse kontorers kompetenceområde.

Erhvervsdrivende selskaber skal lade følgende oplysninger registrere:

 • stiftelse af et selskab
 • beslutninger truffet på generalforsamlingen vedrørende selskabets køb af varer, hvis det kræves efter lovgivningen
 • oplysninger om ejerandele i selskaber, afskedigelse og udelukkelse af ejere fra partnerskaber og kommanditselskaber, annullering af ejerandele ved ejers død, optagelse af nye ejere med ubegrænset ansvar, nedskrivning af ejerandele samt afskedigelse og udelukkelse af aktionærer i aktieselskaber, beslutninger om nedskrivning, konvertering og indløsning af ejerandele og udstedelse af obligationer
 • udpegelse og afskedigelse af bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af ledelsen og af bestyrelsessekretæren
 • offentliggørelse af regnskaber
 • ændring af hjemsted
 • planer om fusion eller opsplitning, etablering af europæisk aktieselskab, selskabsudvidelse, intern eller grænseoverskridende fusion eller opsplitning eller omdannelse eller opløsning af et selskab
 • oplysninger om selskabskapital og andre ændringer i selskabets vedtægter
 • oplysninger om selskabets likvidatorer
 • selskabslikvidation eller genoptagelse af virksomhedens drift
 • beslutninger om en virksomheds overtagelse af en anden virksomhed inden for en koncern og ved aftaler om subordination (contrato de subordinação)
 • udstedelse af warrants
 • registreringspligtige handlinger, beslutninger og påbud
 • skriftlige aftaler om handelsrepræsentation eller agenturer, ændringer af sådanne aftaler og udløb heraf
 • etablering af permanent repræsentation
 • andre oplysninger, der efter lovgivningen skal registreres i virksomhedsregistret.

Adgang til oplysninger

Alle kan anmode om udskrifter fra registret og de tilhørende elektroniske dokumenter.

Udskrifter på papir skal indhentes på registreringskontorerne, men det er muligt at få adgang til de relevante oplysninger på one-stop-shop-webstedet for virksomhedsledere (Balcão do Empreendedor) i form af et elektronisk udtræk af virksomhedens retlige status. Disse oplysninger ajourføres løbende og er tilgængelige på portugisisk og engelsk Link åbner i nyt vindueher.

Søgningen foretages ud fra virksomhedens skatteidentifikationsnummer (Número de Identificação Pessoa Coletiva – NIPC), som både er virksomhedens skattenummer og registreringsnummer i virksomhedsregistret.

Det er muligt at foretage en søgning efter offentliggjorte virksomhedsdokumenter på det officielle websted ved angivelse af NIPC, område eller dokumenttype.

De offentlige myndigheder kan også foretage søgninger ved angivelse af navnet på den registreringspligtige virksomhed, dens NIPC eller via den webtjeneste, der stilles til rådighed med IRN's tilladelse.

Pris for oplysninger

Oplysninger om registrerede dokumenter er gratis tilgængelige på det officielle websted, hvor virksomhedsdokumenter offentliggøres. Dokumenterne offentliggøres automatisk straks efter den faktiske registrering, og alle kan søge på dem.

Der skal betales for såvel udskrifter på papir som elektroniske udtræk fra registret og relaterede dokumenter.

Adgang til elektroniske udtræk gives via abonnement, der koster 25 EUR om året, og det er muligt at tegne abonnement for to, tre eller fire år. Der skal søges på virksomhedens NIPC. Efter betaling skal der indtastes en certificeringskode for at få adgang til oplysningerne.

Den samme procedure kan anvendes til at anmode om elektroniske udtræk af dokumenter, der er lagret i databasen, dvs. dokumenter, der blev anvendt til registrering efter januar 2011, og certificerede kopier af ajourførte virksomhedsmemoranda.

Virksomhedsregistrets betydning

De oplysninger, der skal registreres og offentliggøres i virksomhedsregistret, får først virkning overfor tredjemand efter offentliggørelsesdatoen.

Det endelige register giver en formodning om en virksomheds retlige status (jf. artikel 11º i lov om virksomhedsregistret).

Alle oplysninger om selskabets identitet (retlig status, navn, hjemsted, formål, identifikation af selskabsorganernes medlemmer osv.) og de fleste af de registreringspligtige oplysninger kommer fra afskrevne dokumenter. Det betyder, at de er omfattet af en formodning om, at den retlige status som nævnt i registret eksisterer.

Undtagelsen fra denne regel er deponerede dokumenter, en form for registrering, hvor ansvaret for at kontrollere, at de dokumenter, der indgives til registrering, er i overensstemmelse med lovgivningen, påhviler selskabet. Justitskontoret kontrollerer blot registreringsansøgerens identitet. Denne registrering fungerer som en offentlig bekendtgørelse og er ikke omfattet af nogen formodning om, at dokumenterne er rigtige. Fortegnelser over aktiebeholdninger har denne status.

I artikel 153º i lov om matrikelregistret, der finder anvendelse som et alternativ til virksomhedsregistret, fastsættes det, at enhver, der registrerer et falsk eller retligt ikke-eksisterende dokument, ud over sit strafferetlige ansvar kan holdes til ansvar for den skade, en sådan registrering medfører. Det fastsættes endvidere, at samme ansvar påhviler enhver, der afgiver eller bekræfter unøjagtige eller falske erklæringer til registret eller andetsteds med henblik på at få registreret dokumenter eller få de nødvendige dokumenter udarbejdet.

Ifølge artikel 348aº i straffeloven straffes enhver, der over for en offentlig myndighed eller offentlig embedsmand under dennes udøvelse af sit hverv afgiver falsk erklæring om eller falsk bekræftelse af den pågældendes egen eller andres identitet, status eller anden egenskab, som loven tillægger retsvirkning, og en sådan erklæring skal indgå i et officielt bekræftet dokument, med op til to års fængsel eller bøde.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 29/11/2019

Virksomhedsregistre i medlemsstaterne - Rumænien

Dette afsnit giver et overblik over Rumæniens virksomhedsregister, der forvaltes af kontoret for det nationale virksomhedsregister under justitsministeriet.


Hvad indeholder det rumænske virksomhedsregister?

Rumæniens Link åbner i nyt vinduenationale virksomhedsregister er en offentlig institution med status som juridisk person, der hører under justitsministeriet. Registerkontoret har ansvaret for at føre, organisere og forvalte det centrale IT-baserede virksomhedsregister.

Der findes flere virksomhedsregistre under det nationale virksomhedsregister, som har kontorer i Bukarest og i hvert af Rumæniens 41 amter (județe). De fører, organiserer og forvalter lokale virksomhedsregistre.

I overensstemmelse med lov nr. 26/1990 indeholder virksomhedsregistret oplysninger om de erhvervsdrivende, der er indført i registret, herunder:

 • selskaber
 • nationale virksomheder
 • nationale selskaber
 • offentlige selskaber
 • andelsselskaber
 • kooperative organisationer
 • økonomiske sammenslutninger
 • europæiske økonomiske sammenslutninger
 • europæiske selskaber
 • europæiske andelsselskaber
 • selvstændigt erhvervsdrivende
 • enkeltmandsvirksomheder
 • familievirksomheder
 • andre fysiske og juridiske personer, der er anført i loven.

Virksomhedsregistret registrerer de erhvervsdrivendes identitet og dokumenter, akter og oplysninger, der er registreringspligtige ifølge loven, og alle andre akter og dokumenter, som udtrykkeligt fremgår af loven.

På virksomhedsregistrets websted (Link åbner i nyt vinduehttps://www.onrc.ro/index.php/en/) findes følgende oplysninger:

1) dokumenter
2) oplysninger og tjenester opbygget i afsnit og afdelinger
3) oplysninger om det nationale virksomhedsregister og virksomhedsregistrets kontorer, der er knyttet til domstolene
4) forskellige offentlige oplysninger – gratis adgang
5) blanketter, der bruges i institutionen
6) forskellige formaliteter vedrørende indførslen af oplysninger i virksomhedsregistret for hver kategori af erhvervsdrivende og transaktioner
7) statistikker vedrørende registrerede transaktioner:

 • institutionens historie
 • ORC-nettet (det rumænske virksomhedsregisternet)
 • blanketter (for erhvervsdrivende osv.) og formalia
 • gebyrer for det nationale virksomhedsregisters tjenester
 • tjenesteydelser
 • lovgivning
 • statistikker
 • medier.

De onlinetjenester, der leveres af virksomhedsregistret, er tilgængelige via Link åbner i nyt vinduee-tjenesteportalen for det nationale virksomhedsregister, som er blevet udviklet gennem det operationelle sektorprogram "Forøgelse af økonomisk konkurrenceevne", "Investeringer i din fremtid!", under projektet "Onlinetjenester (e-forvaltning), som det nationale virksomhedsregister stiller til rådighed for erhvervslivet via en særlig webportal".

De onlinetjenester, som det nationale virksomhedsregister stiller til rådighed via e-tjenesteportalen, omfatter følgende:

 • Infocert
 • Recom online
 • kontrol af tilgængeligheden af virksomhedens navn og onlinereservation af virksomhedens navn
 • forudgående kontrol (af et navns/logos tilgængelighed og/eller reservation heraf for juridiske/fysiske personer, enkeltmandsvirksomheder/familievirksomheder)
 • indførsel af oplysninger i virksomhedsregistret og godkendelse af juridiske personer
 • ajourføring af kontaktoplysningerne for de virksomheder, der er indført i virksomhedsregistret
 • adgang til ajourførte oplysninger om en virksomheds tidligere aktiviteter, statistikker
 • udstedelse af dokumenter (attester)
 • sagens status
 • meddelelse om ansøgninger, der er indgivet til virksomhedsregistret
 • beslutninger om udskydelse af ansøgninger, der er indgivet til virksomhedsregistret
 • oplysninger om forskellige forhold vedrørende juridiske personer
 • statistikker (transaktioner i det centrale virksomhedsregister, selskaber med udenlandsk kapital)
 • virksomhedsregistrets blanketter til offlineregistrering.

Recom online giver adgang til følgende oplysninger:

 • navn og retlig form
 • identifikationsoplysninger (registreringsnummer i virksomhedsregistret, entydig europæisk identifikator, entydig registreringskode, hjemstedsadresse, virksomhedens kontaktoplysninger (telefon, fax)
 • vedtægtsmæssigt hjemsted (dokument vedrørende etablering af hjemsted, dokumentets gyldighedsperiode, hjemstedets varighed)
 • tegnet, indbetalt kapital
 • primære aktivitetsområder anmeldt/godkendt af den erhvervsdrivende
 • sekundære aktivitetsområder anmeldt/godkendt af den erhvervsdrivende
 • oplysninger om tilknyttede fysiske eller juridiske personer
 • oplysninger om bestyrelsesmedlemmer
 • oplysninger om logoer
 • oplysninger om datterselskaber, filialer og agenturer (hjemsted, telefon)
 • oplysninger om andre sekundære forretningssteder (hjemsted, telefon)
 • oplysninger om forretningssteder og/eller aktiviteter, der er tilladt i henhold til artikel 15 i lov nr. 359/2004
 • oplysninger om ejendomsrettigheder
 • oplysninger om tvangsakkord uden for konkurs
 • oplysninger om relevante forhold, der er omfattet af artikel 21, litra e)-h), i lov nr. 26/1990
 • oplysninger om andre forhold
 • regnskabsoplysninger (omsætning, gennemsnitligt antal ansatte, bruttofortjeneste), hvis disse oplysninger er meddelt af finansministeriet.

Er der gratis adgang til det rumænske virksomhedsregister?

Der er Link åbner i nyt vindueonlineadgang til oplysningerne i virksomhedsregistret via det nationale virksomhedsregisters portal. Man kan få adgang, når man er blevet registreret som bruger (oprettelse af brugernavn og password). Det er gratis.

Oplysningerne på portalen for det nationale virksomhedsregister er struktureret i overensstemmelse med de leverede tjenester. Der er gratis adgang til visse oplysninger; til andre oplysninger er der adgang mod et gebyr i overensstemmelse med gældende lovgivning.

De tilgængelige oplysninger omfatter:

 • Der er på webstedet Link åbner i nyt vinduehttps://www.onrc.ro/index.php/en/ adgang til generelle oplysninger for personer, som ønsker at udøve lovregulerede aktiviteter (erhvervsdrivende, fysiske personer, juridiske personer, offentlige organer og myndigheder osv.).
 • Der er også adgang til Recom onlines abonnementsbaserede del ved indgåelse af en kundeaftale. Der er adgang 24 timer i døgnet.
 • Elektroniske formularer
 • Det er gratis at tjekke status for ansøgninger om indførsel af oplysninger i virksomhedsregistret.
 • Der er gratis adgang til beslutninger om udskydelse af ansøgninger om indførsel af oplysninger i virksomhedsregistret.
 • Der er gratis adgang til visse offentlige oplysninger (årsregnskaber, frivillig likvidation, tvangslikvidation osv.).

Der er gratis adgang til alle afsnit af webstedet Link åbner i nyt vinduehttps://www.onrc.ro/index.php/en/ 24 timer i døgnet.

Hvordan søger jeg i det rumænske virksomhedsregister?

Der kan gratis søges efter oplysninger via Link åbner i nyt vindueRecom online på grundlag af følgende kriterier:

 • virksomhedens navn
 • registreringsnummer i virksomhedsregistret
 • skatteregistreringsnummer
 • amt (județ), hvor virksomheden har hjemsted.

Interesserede har gratis adgang til forskellige generelle oplysninger via Recom online:

 • virksomhedens navn
 • registreringsnummer i virksomhedsregistret
 • EUID (Europen Unique Identifier)
 • skatteregistreringsnummer
 • hjemsted eller forretningssted
 • virksomhedens situation (i drift, under opløsning, likvidation, konkurs osv.).

Det rumænske virksomhedsregisters historie

Virksomhedsregistret blev oprettet i 1990 i henhold til lov nr. 26/1990 om virksomhedsregistret.

I andet halvår af 2011 blev der oprettet en dedikeret portal med nye onlinetjenester til erhvervslivet og andre interesserede.

Det Link åbner i nyt vinduenationale virksomhedsregisters målsætninger er at:

 • informere erhvervsliv, offentlige organer, medier og andre interesserede om transaktioner i virksomhedsregistret
 • reducere den tid, det tager at få adgang til information
 • reducere overbelastning af virksomhedsregistret
 • reducere den tid, det tager at indsende registreringsdokumenter til virksomhedsregistret
 • forenkle procedurerne for at registrere erhvervsdrivende, indgive finansielle oplysninger og anmode om information og dokumenter
 • informere onlineansøgere i realtid om oplysninger i virksomhedsregistret.

I hvilket omfang kan dokumenterne i registret gøres gældende?

Det rumænske virksomhedsregister er oprettet og drives i henhold til lov nr. 26/1990 om virksomhedsregistret, genudgivet udgave med ændringer. Tilladelser til at oprette, drive og registrere enheder, som er underlagt kravet om indførsel i virksomhedsregistret, og til at registrere ændringer til stiftelsesdokumenter eller andre udtrykkeligt foreskrevne aspekter udstedes i henhold til lov nr. 26/1990, regeringens hastedekret nr. 116/2009, lov nr. 359/2004 og gennemførelsesbestemmelserne om forvaltning af virksomhedsregistre, registrering af transaktioner og udlevering af oplysninger, der er godkendt ved justitsministerens dekret nr. 2594/C/2008. De specifikke aspekter ved hver enkelt type aktivitet, der er underlagt kravet om indførsel i virksomhedsregistret, reguleres navnlig i følgende specifikke retsakter: De vigtigste er selskabslov nr. 31/1990, lov nr. 1/2005 om andelsselskaber, lov nr. 566/2004 om landbrugssamarbejde, regeringens hastedekret nr. 44/2008 om selvstændigt erhvervsdrivendes, enkeltmandsvirksomheders og familievirksomheders udøvelse af økonomiske aktiviteter, lov nr. 161/2003 om visse foranstaltninger, der skal sikre gennemsigtighed i udøvelsen af offentlige mandater og embeder, og om forebyggelse og sanktionering af korruption i erhvervslivet.

Tredjemand kan påberåbe sig oplysningerne og dokumenterne i virksomhedsregistret i henhold til nedenstående nationale bestemmelser, jf. artikel 17 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1132 af 14. juni 2017 om visse aspekter af selskabsretten.

 1. I artikel 1, stk. 1, i lov nr. 26/1990 om virksomhedsregistret, genudgivet udgave med ændringer, fastsættes det, at "følgende fysiske eller juridiske personer skal, inden de indleder en økonomisk aktivitet, ansøge om at blive henholdsvis registreret eller indført i virksomhedsregistret: selvstændigt erhvervsdrivende, enkeltmandsvirksomheder og familievirksomheder, selskaber, nationale selskaber og nationale virksomheder, offentlige selskaber, økonomiske sammenslutninger, andelsselskaber, kooperative organisationer, europæiske selskaber, europæiske andelsselskaber og europæiske økonomiske sammenslutninger, som har hovedkontor i Rumænien, og alle andre fysiske eller juridiske personer som omhandlet i loven."
  Derudover fastsættes det i artikel 1, stk. 2, i ovennævnte lov, at "de fysiske og juridiske personer, der fremgår af stk. 1, under og efter udøvelsen af deres aktivitet skal anmode om, at oplysninger vedrørende dokumenter og akter, der er registreringspligtige ifølge loven, indføres i samme register".
 1. Udleveringen af oplysninger, som er indført i virksomhedsregistret og udstedelsen af kopier af de tilhørende dokumenter sker i henhold til artikel 4 i lov nr. 26/1990 om virksomhedsregistret, genudgivet udgave med ændringer:

1. Virksomhedsregistret er offentligt tilgængeligt.

2. Registerkontoret udleverer på anmodning og for den anmodende persons regning oplysninger, udskrifter af registret og attester vedrørende indførslerne i registret og attester, som bekræfter, hvorvidt et givent dokument eller en given akt er blevet indført eller ej, kopier og bekræftede kopier af indførslerne i registret samt af de indleverede dokumenter mod betaling af et gebyr.

3. Der kan også anmodes om de i stk. 2 nævnte dokumenter pr. post, og de kan ligeledes fremsendes pr. post.

4. De i stk. 2 nævnte dokumenter kan på anmodning udstedes elektronisk og fremsendes online med en avanceret elektronisk signatur, som enten er indeholdt i, vedhæftet eller tilknyttet dokumentet, via e-tjenesteportalen for det nationale virksomhedsregister og det fælles elektroniske kontaktpunkt i overensstemmelse med bestemmelserne i regeringens hastedekret nr. 49/2009 om etableringsfrihed for tjenesteydere og fri udveksling af tjenesteydelser i Rumænien, der er godkendt med ændringer og tilføjelser ved lov nr. 68/2010.

5. De gebyrer, der opkræves for udlevering af kopier og/eller oplysninger, må ikke overstige de dermed forbundne administrative omkostninger, uanset hvordan kopierne og/eller oplysningerne udleveres."

Artikel 41

1. Elektroniske kopier af dokumenter og oplysningerne i artikel 4 stilles ligeledes til rådighed for offentligheden via systemet for sammenkobling af virksomhedsregistre mod betaling af et gebyr.

2. De gebyrer, der opkræves for udlevering af kopier og/eller oplysninger fra virksomhedsregistret via sammenkoblingssystemet, må ikke overstige de dermed forbundne administrative omkostninger.

Bestemmelserne om retsvirkningen af dokumenter og akter vedrørende personer, der er omfattet af forpligtelsen til at lade sig registrere i virksomhedsregistret, fremgår af artikel 5 i lov nr. 26/1990 om virksomhedsregistret, genudgivet udgave med ændringer:
1. Registreringen og oplysningerne kan gøres gældende over for tredjemand fra og med datoen for indførsel i virksomhedsregistret eller offentliggørelse i del IV af Rumæniens officielle tidende eller i en anden publikation som fastsat i lovgivningen.
2. Personer, som er omfattet af forpligtelsen til at ansøge om indførsel i registret, kan imidlertid ikke gøre dokumenter eller akter, som ikke er indført i registret, gældende over for tredjemand, medmindre de kan bevise, at den pågældende tredjemand havde kendskab dertil.
3. Det nationale virksomhedsregister fremsender og offentliggør ajourførte oplysninger om national ret vedrørende offentliggørelse og retsvirkning over for tredjemand af dokumenter, akter og oplysninger fra personer, der er omfattet af forpligtelsen til at lade sig registrere, på sit websted og på e-tjenesteportalen for at lette offentliggørelsen på den europæiske e-justiceportal."

Derudover er selskaber underlagt særlige bestemmelser i denne henseende, jf. artikel 50-53 i lov nr. 31/1990 om selskaber, genudgivet udgave med ændringer:

Artikel 50, stk. 1: Dokumenter eller akter, som ikke er blevet behørigt offentliggjort, kan ikke gøres gældende over for tredjemand, medmindre selskabet kan bevise, at den pågældende tredjemand havde kendskab dertil.

Stk. 2: Handlinger, som et selskab foretager inden den 16. dag efter offentliggørelsen af dommerens rapport i del IV i Rumæniens officielle tidende (for øjeblikket kan chefen for registerkontoret/den person, der er udpeget af generaldirektoratet for det nationale virksomhedsregister, træffe afgørelse om ansøgninger i henhold til regeringens hastedekret nr. 116/2009 som ændret), kan ikke gøres gældende over for tredjemand, dersom tredjemand godtgør, at han ikke kunne have haft kendskab hertil.

Artikel 51: Tredjemand kan imidlertid påberåbe sig dokumenter eller akter, som endnu ikke er offentliggjort, medmindre dokumenterne eller akterne på grund af den manglende offentliggørelse endnu er uden virkning.
Artikel 52, stk. 1: I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den tekst, der er indgivet til indførsel i virksomhedsregistret, og den tekst, der er offentliggjort i del IV i Rumæniens officielle tidende eller i avisen, kan selskabet ikke påberåbe sig den offentliggjorte tekst over for tredjemand. Tredjemand kan dog påberåbe sig den offentliggjorte tekst over for selskabet, medmindre selskabet godtgør, at tredjemand havde kendskab til den tekst, der blev indgivet til virksomhedsregistret.

Artikel 12, stk. 1, i lov nr. 26/1990 om virksomhedsregistret, genudgivet udgave med ændringer, lyder som følger:

"1. Virksomhedsregistret består af et register, hvori indføres juridiske personer i form af selskaber, nationale selskaber eller nationale virksomheder, offentlige selskaber, økonomiske sammenslutninger, kooperative organisationer, europæiske selskaber, europæiske økonomiske sammenslutninger og andre juridiske personer, der udtrykkeligt er nævnt i loven, og som har hovedkontor eller sekundære kontorer i Rumænien, et register, hvori indføres juridiske personer i form af andelsselskaber og europæiske andelsselskaber, som har hovedkontor eller sekundære kontorer i Rumænien, og et register, hvori indføres selvstændigt erhvervsdrivende, enkeltmandsvirksomheder og familievirksomheder med hjemsted eller sekundære kontorer i Rumænien. Disse registre føres i et IT-system."

 1. I artikel 6, stk. 1, i lov nr. 26/1990 om virksomhedsregistret, genudgivet udgave med ændringer, og artikel 1 i regeringens hastedekret nr. 116/2009 om iværksættelse af visse foranstaltninger i forbindelse med indførsel af oplysninger i virksomhedsregistret, godkendt med ændringer ved lov nr. 84/2010, fastsættes det, at "oplysninger indføres i virksomhedsregistret med udgangspunkt i den afgørelse, som chefen for virksomhedsregistret/den person, der er udpeget af generaldirektøren for det nationale virksomhedsregister, træffer, eller i påkommende tilfælde i en endelig retsafgørelse, medmindre andet er fastsat ved lov".
  I artikel 26, stk. 1, i lov nr. 26/1990 om virksomhedsregistret, genudgivet udgave med ændringer, fastsættes det, at "datoen for indførsel i virksomhedsregistret er den dato, hvor oplysningen rent faktisk blev indført i registret".
  Derudover hedder det i artikel 26, stk. 2, i ovennævnte retsakt samt i regeringens hastedekret nr. 116/2009, at "oplysninger i virksomhedsregistret indføres senest 24 timer efter datoen for den afgørelse, der træffes af chefen for virksomhedsregistret/den person, der er udpeget af generaldirektøren for det nationale virksomhedsregister, og, såfremt der er tale om registrering af en erhvervsdrivende, senest 24 timer efter datoen for den afgørelse, der tillader registrering".

I henhold til artikel 51, stk. 2, i lov nr. 26/1990 om virksomhedsregistret, genudgivet udgave med ændringer, indføres "oplysninger i virksomhedsregistret elektronisk, både på de registerkontorer, der er tilknyttet domstolene, og i det centrale IT-baserede register".
Der findes yderligere oplysninger Link åbner i nyt vindueher.

Relevante links

Det officielle websted for Rumæniens Link åbner i nyt vinduenationale virksomhedsregister.

Rumæniens Link åbner i nyt vinduenationale virksomhedsregisters e-tjenesteportal.

Relevante dokumenter

Lov nr. 26/1990PDF(669 Kb)ro

Hastedekret nr. 116/2009 PDF(255 Kb)ro

Gennemførelsesbestemmelser af 10. oktober 2008 om forvaltning af virksomhedsregistrePDF(1034 Kb)ro

Lov nr. 359/2004PDF(527 Kb)ro


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 19/11/2019

Virksomhedsregistre i medlemsstaterne - Slovenien

Den originale sprogudgave af denne side slovensk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Dette afsnit giver et overblik over Sloveniens virksomhedsregister.


Hvad indeholder det slovenske virksomhedsregister (Poslovni register Slovenije)?

Det slovenske virksomhedsregister forvaltes af Republikken Sloveniens agentur for offentlige juridiske registre og tilhørende tjenester (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve – AJPES).

Det slovenske virksomhedsregister, der er en central offentlig database, indeholder oplysninger om alle virksomheder med hjemsted i Slovenien, som beskæftiger sig med indtægtsgivende eller almennyttige aktiviteter, og om datterselskaber og andre afdelinger af disse virksomheder. Registret indeholder også oplysninger om udenlandske virksomheders datterselskaber, der udøver virksomhed i Slovenien. Registret indeholder følgende kategorier:

 • virksomheder (partnerskaber og selskaber)
 • selvstændigt erhvervsdrivende
 • offentligretlige juridiske personer
 • privatretlige juridiske personer
 • foreninger
 • fysiske personer, der udfører registrerede eller regulerede aktiviteter
 • datterselskaber og andre afdelinger af virksomheder
 • udenlandske virksomheders hovedkontorer
 • andre organer.

For hver virksomhed, der er indført i det slovenske virksomhedsregister, er der registreret en række oplysninger (identifikationsnummer, virksomhedsnavn, skatteregistreringsnummer, oplysninger om repræsentanter og stiftere osv.).

 • direkte adgang til oplysninger via ePRS-applikationen
 • gentagen brug af oplysninger.

Hvad indeholder registret?

ePRS-applikationen

Ved at anvende Link åbner i nyt vindueePRS-applikationen får brugere adgang til oplysninger i det slovenske virksomhedsregister om de virksomheder, der udøver erhvervsaktiviteter i Republikken Slovenien.

Er der gratis adgang til det slovenske virksomhedsregister?

Ja, der er gratis adgang. Brugere skal dog logge på portalen (nye brugere skal først registreres).

Hvordan søger man i det slovenske virksomhedsregister?

Brugere skal logge på portalen for at kunne søge i registret. Man kan få adgang til dataene ved at indtaste søgekriterier i et eller flere felter eller ved at vælge søgekriterierne i rullemenuen. Søgekriteriet kan være følgende: dataelement, del af dataelement (ord) eller begyndelsen af et ord. Der kan søges på identifikationsnummer, skatteregistreringsnummer, virksomhedsnavn, gade/vej og nummer, kommune osv.

Ajourføring

Oplysningerne ajourføres dagligt.

Gentagen brug af oplysninger

AJPES tilbyder følgende tjenester vedrørende Link åbner i nyt vinduegentagen brug af oplysninger i virksomhedsregistret:

 • daglig, ugentlig eller månedlig levering af alle data i registret i langt eller kort format
 • månedlig levering af data om virksomheder i retsregistret (Sodni register) i langt eller kort format
 • månedlig levering af data om enkeltmandsvirksomheder i langt eller kort format
 • levering af data via en internettjeneste i langt, kort eller ultrakort format (se)
 • levering af data på baggrund af en rekvisition i langt eller kort format
 • behandling af indsamlede data i henhold til kriterier opstillet af brugeren (numeriske data).

Hver tredje måned tilbyder AJPES en gratis oversigt over hele det slovenske virksomhedsregister i XML-format med et fast udvalg af oplysninger til gentagen brug.

Priser

AJPES opkræver gebyrer for gentagen brug af offentlige oplysninger i det slovenske virksomhedsregister som fastlagt i
Link åbner i nyt vindueGebyrsatser for gentagen brug af offentlige oplysninger i det slovenske virksomhedsregister (Tarifa nadomestil za ponovno uporabo informacij javnega značaja Poslovnega registra Slovenije) (link til Sloveniens lovdatabase).

Hvor pålidelige er dokumenterne i registret?

Tredjemand kan med udgangspunkt i nedenstående love påberåbe sig de oplysninger og alle de dokumenttyper, der er nævnt i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/101/EF af 16. september 2009 om samordning af de garantier, som kræves i medlemsstaterne af de i traktatens artikel 48, stk. 2, nævnte selskaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, med det formål at gøre disse garantier lige byrdefulde.

- Link åbner i nyt vindueSelskabsloven (Zakon o gospodarskih družbah) (Uradni list RS (Republikken Sloveniens officielle tidende (UL RS) nr. 65/09 – officiel konsolideret version, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – forfatningsdomstolens afgørelse og 82/13, i det følgende benævnt ZGD-1), som er den systemiske lov om grundlæggende regler for selskabers juridiske status ved etablering og drift af virksomheder, selvstændigt erhvervsdrivende, tilknyttede personer, økonomiske firmagrupper og udenlandske selskabers datterselskaber, samt om ændring af deres juridiske status.

- Link åbner i nyt vindueLoven om retsregistret (Zakon o sodnem registru) (UL RS nr. 54/07 – officiel konsolideret version, 65/08, 49/09 og 82/13 – ZGD-1H, i det følgende benævnt ZSReg), som regulerer retsregistret, fastslår, hvilke oplysninger der skal indføres i retsregistret, hvilke procesregler en kompetent ret skal anvende, når den træffer afgørelse om indførsler i retsregistret, og ifølge hvilke regler AJPES skal forvalte retsregistret. Denne lov regulerer endvidere de procedurer, der er en del af one-stop-shop-systemet (Vse na enem mestu).

- Den Link åbner i nyt vindueslovenske lov om virksomhedsregistret (Zakon o Poslovnem registru Slovenije) (UL RS nr. 49/06 og 33/07 – ZSReg-B, i det følgende benævnt ZPRS-1), som regulerer forvaltningen og vedligeholdelsen af det slovenske virksomhedsregister (PRS), definerer virksomhedsregistrets indførsler, hvordan de identificeres og den obligatoriske anvendelse af denne identifikation, virksomhedsregistrets indhold og indhentningen af oplysninger til registret, og fastlægger proceduren for indførsel i virksomhedsregistret, de oplysninger, der tilføjes eller fastlægges af registrets administrator om indførslen af oplysninger, anvendelsen af virksomhedsregistrets data og lagringen af dokumentation.

Er der gratis adgang til det slovenske virksomhedsregister?

Ja, der er gratis adgang. Brugere skal dog logge på portalen for at få adgang til registret.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueposlovni register (slovensk), Link åbner i nyt vinduebusiness register (engelsk)


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 23/03/2018

Virksomhedsregistre i medlemsstaterne - Slovakiet

Den originale sprogudgave af denne side slovakisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af det slovakiske virksomhedsregister.


Hvad indeholder virksomhedsregistret?

Det Link åbner i nyt vindueslovakiske virksomhedsregister (obchodný register) er et offentlig register over lovbestemte oplysninger om selvstændigt erhvervsdrivende, virksomheder og andre juridiske personer, således som dette er foreskrevet i speciallovgivningen.

Registret ajourføres af Link åbner i nyt vinduedet slovakiske justitsministerium.

Virksomhedsregistret ajourføres af registrové súdy (registerretten, der er en afdeling af distriktsretten ved regionalretten).

Er der gratis adgang til virksomhedsregistret?

Virksomhedsregistret og de deponerede dokumenter er tilgængelige for alle. Der skal betales et gebyr for at få adgang til og udskrifter fra registret.

Når du anmoder om en udskrift fra virksomhedsregistret i elektronisk form, om et deponeret dokument i elektronisk form eller om en elektronisk bekræftelse af, at et bestemt dokument ikke er deponeret, fremsender den ret, der fører registret, dette vederlagsfrit i elektronisk form.

Hvordan søger jeg i virksomhedsregistret?

Søgemaskinen findes på slovakisk og engelsk.

I Link åbner i nyt vinduedet slovakiske virksomhedsregister kan der søges på:

Hvor pålidelige er dokumenterne i registret?

I handelsloven (lov nr. 513/1991) er det fastsat, hvilke oplysninger, og – hvor det er relevant – hvilke dokumenter i virksomhedsregistret, man kan støtte ret på.

Oplysningerne i virksomhedsregistret får virkning over for tredjemand fra tidspunktet for deres offentliggørelse. Indholdet af de dokumenter, der skal offentliggøres ifølge loven, kan gøres gældende over for tredjemand fra datoen for offentliggørelse i det officielle erhvervstidende af meddelelsen om, at dokumenterne er blevet deponeret.

Fra dette tidspunkt kan tredjemand støtte ret på oplysningerne eller dokumenternes indhold. Det gælder dog ikke, hvis det registrerede selskab kan påvise, at tredjemand havde kendskab hertil tidligere.

Hvis tredjemand kan påvise, at vedkommende ikke kunne have haft kendskab til oplysningerne eller til dokumenternes indhold, kan det registrerede selskab dog først henholde sig til oplysningerne og dokumenternes indhold 15 dage efter datoen for offentliggørelsen af oplysningerne og meddelelsen om deponeringen af dokumenterne.

Efter udløbet af denne frist kan de registrerede oplysninger og indholdet af de deponerede dokumenter således påberåbes.

Såfremt der er afvigelser mellem de registrerede og de offentliggjorte oplysninger eller mellem indholdet af de deponerede og de offentliggjorte dokumenter, kan den registrerede enhed (selskabet) kun støtte ret på den offentliggjorte version over for tredjemand. Selskabet kan dog påberåbe sig disse dokumenter, hvis det påvises, at tredjemand havde kendskab til de registrerede oplysninger eller til indholdet af de deponerede dokumenter.

Det slovakiske virksomhedsregisters historie

Virksomhedsregistret blev oprettet i 1992 efter vedtagelsen af handelsloven (lov nr. 513/1991) og erstattede det tidligere virksomhedsregister.

Handelsloven (§§ 27-34) regulerede virksomhedsregistrets anvendelsesområde indtil 2004.

Den 1. februar 2004 trådte lov nr. 530/2003 om virksomhedsregistret med ændringer af og tilføjelser til visse love i kraft, og loven omfattede nye lovkrav vedrørende virksomhedsregistret. Med indførelsen af denne lov er en del af de tidligere bestemmelser i handelsloven vedrørende virksomhedsregistret blevet ophævet.

I dag er virksomhedsregistret elektronisk. De ajourførte dokumenter findes både i papirformat og elektronisk.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueVirksomhedsregistret

Link åbner i nyt vindueDet slovakiske virksomhedsregister


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 26/11/2019

Virksomhedsregistre i medlemsstaterne - Finland

Dette afsnit giver et overblik over det finske virksomhedsregister.


Hvad indeholder virksomhedsregistret?

Link åbner i nyt vindueVirksomhedsregistret (handelsregistret) er underlagt og forvaltes af Link åbner i nyt vinduepatent- og registreringsstyrelsen (PHR).

Virksomhedsregistret er offentligt og indeholder oplysninger om erhvervsdrivende (virksomheder). Som udgangspunkt skal alle virksomheder indføres i registret. Virksomhederne skal også underrette om ændringer i deres registrerede oplysninger. De fleste virksomheder skal desuden indsende deres årsregnskab til registret. Hvert år registreres følgende:

 • ca. 40 000 nye virksomheder
 • ca. 145 000 ændringer i oplysningerne om registrerede virksomheder
 • ca. 230 000 årsregnskaber.

Virksomhedsregistret og skatteforvaltningen anvender den samme underretningsprocedure og har en fælles datatjeneste. Link åbner i nyt vindueVirksomhedsinformationstjenesten er patent- og registreringsstyrelsens og skatteforvaltningens fælles gratis datatjeneste, og den vedligeholdes af patent- og registreringsstyrelsen. Den omfatter kontakt- og identifikationsoplysninger om virksomhederne, f.eks.:

 • virksomhedens navn og sekundære og parallelle virksomhedsnavne
 • virksomhedens CVR-nummer, virksomhedsform og hjemsted
 • adresse- og andre kontaktoplysninger
 • hovedbranche
 • de registre under skatteforvaltningen og patent- og registreringsstyrelsen, som virksomheden er registreret i
 • oplysninger om virksomhedsophør, afbrydelse af erhvervsaktivitet, konkurs, likvidation eller rekonstruktion.

Det europæiske virksomhedsregister (Link åbner i nyt vindueEuropean Business Register (EBR)) er en fælles informationstjeneste til medlemmerne af Link åbner i nyt vindueEuropean Business Registries Association (EBRA), der giver adgang til officielle og pålidelige oplysninger direkte fra det nationale virksomhedsregister i hvert af de deltagende lande.

Registersammenkoblingssystemet (BRIS) er et system til sammenkobling af handelsregistrene i EU-medlemsstaterne, Island, Liechtenstein og Norge, der gør det muligt at indhente oplysninger om selskaber, der er registreret i handelsregistret i disse lande.

Er der gratis adgang til virksomhedsregistret?

Der er gratis adgang til grundlæggende virksomhedsoplysninger, hvorimod andre oplysninger, f.eks. oplysninger om ledelsesforhold, branche og kapitalforhold, kan indhentes mod betaling af et gebyr.

Grundlæggende virksomhedsoplysninger:

 • virksomhedens navn
 • virksomhedens identifikationsnummer
 • virksomhedens hjemsted
 • virksomhedens retlige form
 • virksomhedssprog (finsk eller svensk)
 • dato for registrering i handelsregistret
 • den seneste registreringsdato
 • virksomhedens vedtægter
 • eventuelle realkreditlån i erhvervsejendomme
 • virksomhedens kontaktoplysninger.

Hvordan søger jeg i virksomhedsregistret?

Virksomhedsoplysningerne indføres i virksomhedsregistret på baggrund af underretninger og meddelelser, som er modtaget af registreringsmyndigheden. Registret indeholder både oplysninger, som er indsendt af virksomhederne selv, og oplysninger, som domstole og andre myndigheder har indsendt.

I henhold til artikel 21a§ i lov om handelsregistret (129/1979) kan patent- og registreringsstyrelsen opdatere sine registreringer og ved hjælp af det finske personregister kontrollere de personoplysninger, som kunderne har angivet i deres underretninger og meddelelser.

Ifølge artikel 21§ i lov om virksomhedsforbud oplyser centret for de finske juridiske registre virksomhedsregistret om gældende virksomhedsforbud, herunder hvornår disse indledes og ophører. Disse oplysninger opdateres herefter i virksomhedsregistret.

Virksomhedsregistrets indhold er fastsat i den finske lovgivning. Den finske lovgivning vedrørende virksomhedsregistre, forskellige selskabsformer og virksomhedsaktiviteter fastsætter generelt, hvilke oplysninger der skal registreres for de forskellige selskabsformer (se f.eks. Link åbner i nyt vinduelov om handelsregistretLink åbner i nyt vinduelov om selskaber med begrænset ansvar og Link åbner i nyt vinduelov om partnerskaber).

Sædvanligvis registreres der som minimum følgende oplysninger for hver selskabsform:

 • virksomhedens navn
 • den kommune eller det sted, hvorfra virksomheden ledes (hjemsted)
 • virksomhedens branche
 • den/de personer, der tegner virksomheden
 • virksomhedens adresse.

Når der foretages en indførsel i virksomhedsregistret, offentliggøres denne samtidig via den elektroniske informationstjeneste. Den elektroniske informationstjeneste for offentliggjorte registreringer er en offentligt tilgængelig og gratis tjeneste, som ud over de offentliggjorte registreringer omfatter de grundlæggende oplysninger om en virksomhed. Via denne tjeneste er det muligt at kontrollere, om en virksomhed f.eks. har indsendt registreringsoplysninger om sin nye bestyrelse, eller finde ud af, hvilke nye virksomheder der er blevet registreret inden for en vis periode.

Via tjenesten kan man søge efter oplysninger om alle virksomheder på baggrund af deres CVR-numre. CVR-nummeret kan om nødvendigt kontrolleres i virksomhedsinformationssystemet. Man kan også anvende en bestemt dato eller et bestemt tidsinterval som søgekriterium. Alternativt kan man indskrænke søgningen efter registreringstype, kommune eller distrikt. Søgeresultatet omfatter de grundlæggende virksomhedsoplysninger, herunder virksomhedens navn, CVR-nummer og hjemsted. Den offentliggjorte registrering omfatter f.eks. registreringstype og overskrifter fra registreringerne.

Andre oplysninger indføres også i registret, afhængig af selskabsformen. Uddrag fra registret om virksomheder med samme selskabsform kan se fuldstændig forskellige ud. Nogle selskaber med begrænset ansvar benytter sig f.eks. af de muligheder, som er til rådighed ifølge lov om virksomheder. De beslutter sig for at udstede optionsrettigheder og andre særlige rettigheder eller at fusionere for derefter at indsende oplysninger herom til registret. Andre virksomheder vælger derimod kun at indsende de oplysninger, der skal indføres i registret. Lovændringer afspejles desuden også i uddrag fra registret. Registreringer af f.eks. selskaber med begrænset ansvar kan være meget forskellige, afhængig af om de oplysninger, der skal registreres, henviser til en afgørelse i medfør af den nye lov om selskaber med begrænset ansvar, som trådte i kraft den 1. september 2006, eller til en afgørelse i medfør af en tidligere lov.

Hvor pålidelige er dokumenterne i registret?

Lov om handelsregistret (loven) indeholder bestemmelserne om de data, der skal indføres i registret, og deres offentliggørelse. Ifølge loven har alle adgang til oplysninger, uddrag og attester fra virksomhedsregistret. En tredjemand i god tro kan regne med, at oplysningerne i registret er pålidelige.

I henhold til lovens artikel 1a§ er alle data i registret offentlige, og alle har adgang til de oplysninger, uddrag og attester, som er indført i virksomhedsregistret. Data kan også udleveres i elektronisk form. De eneste undtagelser er fysiske personers personnumre og privatadresser på fysiske personer, som bor i udlandet. Disse oplysninger er ikke offentlige. Oplysninger om de sidste identificerende numre i fysiske personers personnumre og privatadresserne på fysiske personer, der bor i udlandet, udleveres kun, hvis dette sker i overensstemmelse med kravene om autoritetsprocedurerne i artikel 16§, stk. 3, i lov om åbenhed i myndighedernes forvaltning. Ellers vil bopælslandet blive anført i stedet for privatadressen.

I henhold til artikel 26§ i lov om handelsregistret kan tredjemand i god tro påberåbe sig de data, der er indført og offentliggjort i registret. Dataene offentliggøres elektronisk umiddelbart efter deres indførsel i registret. Disse offentliggjorte data kan indhentes gratis fra virksomhedsregistrets informationstjeneste.

Virksomhedsregistrets historie

Oplysningerne i registret er blevet vedligeholdt siden 1896.

Relevante links

Link åbner i nyt vinduePatent- og registreringsstyrelsen (PHR)

Link åbner i nyt vindueVirksomhedsregistret (handelsregistret)

Link åbner i nyt vindueVirksomhedsinformationstjenesten

Link åbner i nyt vindueEuropean Business Registries Association (EBRA)

Link åbner i nyt vindueDet europæiske virksomhedsregister (European Business Register (EBR))

Registersammenkoblingssystemet (BRIS)

Link åbner i nyt vindueLov om partnerskaber

Link åbner i nyt vindueHandelsregisterlag

Link åbner i nyt vindueAktiebolagslag

Link åbner i nyt vindueLag om öppna bolag och kommanditbolag


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 05/11/2020

Virksomhedsregistre i medlemsstaterne - Sverige

Dette afsnit giver et overblik over Sveriges virksomhedsregister.


Hvad indeholder det svenske virksomhedsregister?

Kontoret for det svenske selskabsregister fører flere registre med oplysninger om virksomheder (dvs. registrerede selskaber). Oplysningerne i registrene er tilgængelige via en Link åbner i nyt vinduesøgemaskine på internettet eller ved henvendelse tilLink åbner i nyt vindue kontoret for det svenske selskabsregister.

Registrene benævnes i det følgende "det svenske virksomhedsregister".

Det svenske virksomhedsregister indeholder oplysninger om f.eks.:

 • virksomhedsnavne og -adresser
 • registreringsnumre
 • virksomhedens ledelse (herunder bestyrelsesmedlemmer)
 • årsregnskaber
 • vedtægter
 • registreringsattester
 • konkursoplysninger.

Registret ejes og forvaltes af Link åbner i nyt vinduekontoret for det svenske selskabsregister.

Er der gratis adgang til det svenske virksomhedsregister?

Oplysningerne i det svenske virksomhedsregister udleveres gratis ved telefonisk henvendelse til kontoret for det svenske selskabsregister. Ved anmodninger om skriftlige oplysninger fra registret opkræves i de fleste tilfælde et gebyr.

Internetsøgemaskinen giver fri adgang til oplysninger om virksomhedsnavn, registreringsnummer og status. Følgende yderligere tjenester er kun tilgængelige for registrerede og betalende brugere:

 • virksomhedens ledelse (herunder bestyrelsesmedlemmer)
 • årsregnskaber
 • vedtægter
 • registreringsattester
 • yderligere oplysninger om konkurs og likvidation.

Hvor pålidelige er dokumenterne i registret?

Oplysningerne om svenske selskaber med begrænset ansvar offentliggøres i henhold til artikel 2 i direktiv 2009/101/EF.

Nyligt registrerede svenske selskaber med begrænset ansvar og alle ændringer heraf registreres hos kontoret for det svenske selskabsregister.

I henhold til artikel 2 i direktiv 2009/101/EF sikrer medlemsstaterne, at selskaber offentliggør visse dokumenter og oplysninger. I henhold til artikel 3a, stk. 2, tilvejebringer medlemsstaterne de krævede oplysninger med henblik på offentliggørelse på den europæiske e-justice-portal.

I Sverige offentliggøres de registrerede oplysninger i det svenske statstidende (Post- och Inrikes Tidningar).

Der findes yderligere oplysninger om de svenske selskaber på kontoret for det svenske selskabsregisters websted Link åbner i nyt vinduehttp://www.bolagsverket.se/en.

Der er adgang til det svenske statstidende via kontoret for det svenske selskabsregisters websted Link åbner i nyt vinduehttp://www.bolagsverket.se/en.

Hvordan søger man i det svenske virksomhedsregister?

Alle kan kontakte kontoret for det svenske selskabsregister pr. brev, e-mail eller telefon og anmode om oplysninger i registret.

Ved hjælp af søgemaskinen kan man foretage søgninger ved at indtaste et virksomhedsnavn og registreringsnummer. Nedenstående oplysninger er kun tilgængelige for registrerede og betalende brugere:

 • virksomhedens ledelse (herunder bestyrelsesmedlemmer)
 • årsregnskaber
 • vedtægter
 • registreringsattester
 • yderligere oplysninger om konkurs og likvidation.

Det svenske virksomhedsregisters historie

Der er blevet gemt oplysninger i registret siden 1897. Alt efter datatypen er oplysningerne blevet digitaliseret siden 1982. Siden 2002 er alle indgående oplysninger til registret blevet konverteret til digitalt format.

Nyttige links

Link åbner i nyt vindueDet europæiske virksomhedsregister (EBR)


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 09/11/2020

Virksomhedsregistre i medlemsstaterne - Det Forenede Kongerige

Dette afsnit giver et overblik over Det Forenede Kongeriges virksomhedsregister.

Hvem fører virksomhedsregistret i Det Forenede Kongerige?

Companies House fører Link åbner i nyt vinduevirksomhedsregistret i Det Forenede Kongerige, dvs. England, Wales, Skotland og Nordirland.

Hvad indeholder virksomhedsregistret hos Companies House?

Registret indeholder oplysninger fra selskaber, kommanditselskaber, kommanditselskaber med begrænset ansvar, udenlandske registrerede virksomheder og Europæiske Økonomiske Firmagrupper (EØFG), grænseoverskridende fusioner og SE-selskaber (europæiske selskaber). Man kan få flere oplysninger ved at kontakte Link åbner i nyt vindueCompanies House. Registret indeholder ikke oplysninger om eneforhandlere, interessentskaber og virksomhedsnavne.

Er der gratis adgang til virksomhedsregisteret?

Ja, det er gratis at benytte registret og hente grundlæggende virksomhedsoplysninger fra det.

Hvordan søger jeg i virksomhedsregistret for Det Forenede Kongerige

Virksomhedsoplysninger i det britiske virksomhedsregister kan fås på webstedet for Link åbner i nyt vindueCompanies House under funktionen ‘WebCHeck’.

Hvor pålidelige er dokumenterne i registret?

Registreringsmyndigheden

I dette afsnit beskrives situationen i forbindelse med virksomhedsoplysninger, fordi de udgør hovedparten af materialet i registret.

De vigtigste forskrifter, der regulerer driften af Det Forenede Kongeriges virksomhedsregister findes i Companies Act 2006. Ifølge denne lov skal virksomhederne eller deres repræsentanter give oplysninger med henblik på registrering i virksomhedsregisteret til registreringsmyndigheden (the Registrar). Når oplysningerne er modtaget, kontrolleres det, at formforskrifterne er overholdt. Registreringsmyndigheden lægger uden videre oplysningerne til grund. Ingen validering eller efterprøvning af oplysningernes nøjagtighed finder sted. Hvis oplysningerne er acceptable, registreres de, og der oprettes en sagsmappe for hver virksomhed, og denne mappe stilles til rådighed for offentligheden. Borgere, der søger oplysninger i registret, kan stole på lødigheden heraf, bortset fra en begrænset kategori af oplysninger, dog under forudsætning af at de oplysninger, der afgives til myndigheden, er korrekte.

En begrænset kategori af oplysninger i registret får retsvirkninger i kraft af selve registreringen. Brugerne kan fæste lid til disse oplysninger, således som de fremgår af registret. Denne kategori af oplysninger omfatter:

 • Inkorporering af et selskab (section 16 i Companies Act 2006)
 • Hovedsædets adresse og senere ændringer heraf, jf. section 87
 • Virksomhedens navn og senere ændringer heraf, jf. section 81
 • Omregistrering af en virksomhed i forbindelse med ændring af dens status, f.eks. fra en privat virksomhed til et børsnoteret selskab osv. (section 96, 101,104, 107 og 111)
 • Nedsættelse af selskabskapitalen (section 651 og 665).

Strafferetlige sanktioner kan iværksættes over for dem, der afgiver urigtige oplysninger til registreringsmyndigheden. I henhold til section 1112 i Companies Act 2006 er det strafbart forsætligt eller uagtsomt at give urigtige, vildledende eller fordrejede oplysninger til registreringsmyndigheden.

En virksomhed kan ikke gøre krav gældende over for tredjemand vedrørende specifikke begivenheder, der har fundet sted, medmindre den er blevet officielt underrettet herom, eller det kan påvises, at tredjemand havde kendskab til begivenheden (section 1079 i Companies Act 2006).

Der er tale om følgende specifikke begivenheder:

 • Ændring af selskabets vedtægter
 • Ændringer af selskabet ledelse
 • Ændring af selskabets vedtægtsmæssige hjemsted
 • Beslutning om, at virksomheden skal tages under konkursbehandling
 • Udpegning af en kurator ved en frivillig likvidation af virksomheden.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueCompanies House


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 24/07/2017