Jäsenvaltioiden kaupparekisterit

Euroopan unionissa kaupparekisterit tarjoavat lukuisia palveluja, jotka voivat vaihdella jäsenvaltioittain.


Kaikkien rekistereiden peruspalveluihin kuuluvat kuitenkin muun muassa yrityksen oikeudellista muotoa, kotipaikkaa, pääomaa ja oikeudellisia edustajia koskevien tietojen rekisteröinti, tutkiminen, tallentaminen ja asettaminen yleisesti saataville.

Lisätietoja jäsenvaltioiden sekä Islannin, Liechtensteinin ja Norjan rekistereistä saa napsauttamalla oikealla olevia lippuja.


Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.

Päivitetty viimeksi: 24/01/2019

Jäsenvaltioiden kaupparekisterit - Kansainvälinen

Kaupparekisteritiedot ovat saatavissa myös Euroopan talousalueeseen kuuluvien EU:n ulkopuolisten maiden osalta.


Norja

Islanti

Liechtenstein
Norja

Brønnøysundin rekisterikeskus on kauppa-, teollisuus- ja kalastusministeriön elin. Brønnøysundin rekisterikeskus hallinnoi 14:ää kansallista rekisteriä, joista yksi on kaupparekisteri.

Kaupparekisteriin rekisteröidään kaikki norjalaiset ja ulkomaalaiset yritykset Norjassa. Rekisterin avulla varmistetaan oikeussuoja ja taloudellinen valvonta. Kuka tahansa voi hakea rekisteristä ajantasaisia tietoja Norjan elinkeinoelämän toimijoista.

Millaisia tietoja Norjan kaupparekisteristä on saatavissa?

Norjan kaupparekisterissä on tietoa rekisteröityneistä yrityksistä. Brønnøysundin rekisterikeskuksen verkkosivulla voi hakea avaintietoja hakukoneen avulla. Kaupparekisteri antaa tietoa kuulutuksissa, minkä lisäksi sen verkkokaupasta ja eurooppalaisen kaupparekisteripalvelun (EBR) kautta voi tilata lisätietoja ja selosteita.

Avaintietoja:

 • yritystunnus
 • yrityksen nimi, yritysosoite ja muut osoitteet
 • yrityksen perustamispäivämäärä
 • yhtiöjärjestys ja toimiala
 • yrityksen johtohenkilöt
 • konkurssitiedot.

Kuulutukset:

Kaupparekisteri julkaisee kuulutuksia kaikista yrityksen merkittävistä tapahtumista. Kuulutus annetaan, kun uusi yritys rekisteröidään, yrityksessä tapahtuu merkittäviä muutoksia ja kun yritys puretaan tai poistetaan rekisteristä. Tietokannasta voi hakea 1. marraskuuta 1999 alkaen julkaistuja kuulutuksia. Linkki avautuu uuteen ikkunaanKuulutuksista on saatavissa englanninkielinen versio elokuusta 2006 lähtien.

Tilattavia maksullisia lisätietoja ovat esimerkiksi seuraavat selosteet ja todistukset:

 • rekisteröintitodistus
 • tilinpäätöstiedot.

Onko kaupparekisteritietojen käyttö ilmaista?

Kaikki hakukoneella haettavat avaintiedot ja tietokannassa olevat kuulutukset ovat saatavissa maksutta. Tietyt palvelut, kuten selosteet ja todistukset, ovat maksullisia.

Hakujen tekeminen Norjan kaupparekisterissä

Perustietoja kaupparekisteriin rekisteröityneistä yrityksistä on saatavissa Brønnøysundin rekisterikeskuksen Linkki avautuu uuteen ikkunaanverkkosivulla. Tietoja voi hakea yrityksen nimellä tai yritystunnuksella Linkki avautuu uuteen ikkunaankuulutustietokannassa.

Kuinka luotettavia rekisterin asiakirjat ovat?

Kolmannet osapuolet voivat luottaa siihen, että kaupparekisterissä olevat yritystiedot ovat oikeudellisesti päteviä. Kolmansien osapuolten katsotaan olevan tietoisia rekisteröidyistä tiedoista. Tämä koskee sekä itse tietoja että asiakirjoja, joihin rekisteröinti perustuu. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kolmannen osapuolen olisi tarkistettava yrityksestä rekisteröidyt tiedot, ennen kuin se ryhtyy yrityksen kanssa liiketoimintaan.

Yritysten rekisteröintiä koskevan lain 10-1 §:ssä vahvistetaan säännöt siitä, missä määrin kolmas osapuoli voi vedota Norjan kaupparekisteritietoihin. Tiivistettynä säännöissä todetaan, että kolmansien osapuolten katsotaan olevan tietoisia tiedoista, jos ne on rekisteröity.

Tarkemmin kyse on siitä, että jos lainsäädännössä määritetään kolmannen osapuolen oikeudellinen asema sen osalta, onko se ollut tietoinen tietystä asiasta, tietojen katsotaan olleen kolmannen osapuolen tiedossa, jos ne on tallennettu kaupparekisteriin.

Seikkoja, jotka olisi pitänyt ilmoittaa rekisteriin (mutta ilmoitusta ei ole tehty) ja jotka ovat ristiriidassa rekisteröityjen tietojen kanssa, ei voida käyttää kolmatta osapuolta vastaan. Poikkeuksena ovat tilanteet, joissa kolmas osapuoli on ollut tai sen olisi pitänyt olla tietoinen tällaisesta seikasta. Tällöin kolmas osapuoli ei voi perustellusti vedota rekisterin tietoihin.

Norjan kaupparekisterin historiaa

Norjan kaupparekisteri perustettiin vuonna 1988. Rekisteri vastaa toiminnoista, jotka kuuluivat aikaisemmin lähes sadalle paikalliselle kaupparekisterille.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanYritysten rekisteröintiä koskeva Norjan laki

 Islanti

Millaisia tietoja Islannin kaupparekisteristä on saatavissa?

Kaupparekisteri on kuulunut verovirastoon vuodesta 2003 lähtien. Rekisteri on julkinen tietokanta, jossa on tietoa seuraavista yksiköistä:

 1. liiketoimintaa harjoittavat luonnolliset henkilöt, yritykset ja muut yksiköt
 2. laitokset ja valtion omistamat yritykset
 3. kuntien omistamat laitokset ja yritykset
 4. yhdistykset, järjestöt ja yksiköt, jotka eivät ole luonnollisia henkilöitä ja jotka vastaavat varainhoidosta tai joilla on verovelvoitteita
 5. muu toiminta, joka verohallinnon/kaupparekisterin mukaan edellyttää virallista rekisteröintiä.

Rekisteriin kirjataan seuraavat tiedot edellä mainituista yksiköistä:

 1. nimi
 2. yritystunnus, osoite
 3. oikeudellinen muoto
 4. perustamispäivämäärä
 5. johtohenkilöiden nimi, osoite ja tunnus
 6. toimialakoodi (ISAT-numero)
 7. likvidaatio
 8. muut lain mukaan rekisteröitävät tiedot.

Kaupparekisteri antaa rekisteröinnin yhteydessä yksikölle yksilöllisen tunnuksen.

Kaupparekisteri antaa tietoa viranomaisille, yrityksille ja henkilöille tietojen laajuutta ja maksuja koskevan ministeriön asetuksen mukaisesti.

Onko kaupparekisteritietojen käyttö ilmaista?

Yrityksen nimi, osoite, oikeudellinen muoto, ISAT-koodi ja alv-numero ovat julkisia tietoja, jotka ovat saatavissa verohallinnon/kaupparekisterin verkkosivulla maksutta.

Lisätiedot ovat maksullisia, ja niiden on tarkoitus tulla saataville kaupparekisterin verkkokaupassa vuoden 2016 aikana.

Hakujen tekeminen Islannin kaupparekisterissä

Maksuttomia tietoja voi hakea Linkki avautuu uuteen ikkunaanveroviraston verkkosivulla. Verkkosivu on toistaiseksi saatavissa vain islanniksi. Lisätietoja voi pyytää toimistosta puhelimitse tai sähköpostitse, kunnes verkkokauppa avataan ensi vuonna.

Islannin kaupparekisterien historiaa

Paikallisvirastot rekisteröivät yritykset koko Islannissa vuoteen 1980 saakka. Vuonna 1980 perustettiin osakeyhtiörekisteri, mutta Islannin tilastokeskus vastasi yritystunnusten myöntämisestä. Kaupparekisteriin on vuodesta 1997 lähtien rekisteröity kaikki muut yritykset paitsi avoimet yhtiöt ja vuodesta 2014 lähtien myös avoimet yhtiöt, joten nykyisin Islannissa on vain yksi virallinen kaupparekisteri.

 Liechtenstein

Kaupparekisteri (Handelsregister) kattaa koko Liechtensteinin. Rekisteriä ylläpitää Vaduzissa toimiva oikeusministeriö (Amt für Justiz).

Kyseessä on julkinen rekisteri, jonka tietojen oletetaan pitävän paikkansa. Kaupparekisterin päätavoitteena on varmistaa kaupankäynnin oikeusvarmuus antamalla tietoa yksityisoikeudellisista suhteista ja etenkin vastuusta ja toimivaltuuksista tilanteissa, joissa luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt ryhtyvät liiketoimintaan.

Millaisia tietoja kaupparekisteristä on saatavissa?

Kaupparekisterissä on tietoa kaikista rekisteröidyistä oikeushenkilöistä, joiden rekisteröity toimipaikka on Liechtensteinin ruhtinaskunnassa, sekä maassa toimivista trusteista (Treuhänderschaften). Tiedot kattavat tosiseikat ja oikeudelliset suhteet, joista osa rekisteröidään lainsäädännön nojalla ja osa vapaaehtoisesti. Lisäksi rekisterissä säilytetään tausta-asiakirjoja.

Kaupparekisteriin tallennetaan myös rekisteröimättömiä trusteja ja säätiöitä (Stiftungen) koskevat tiedot ja asiakirjat.

Onko kaupparekisteritietojen käyttö ilmaista?

Kaupparekisterin tiedot ovat maksullisia.

Joitakin kaupparekisteriin rekisteröityneitä oikeushenkilöitä koskevia tietoja ja muita oikeudellisia tietoja on saatavissa maksutta rekisterin yrityshakemistosta (Firmenindex) osoitteessa Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.oera.li/hrweb/ger/firmensuche_afj.htm. Samasta osoitteesta voi tilata maksullisen todennetun selosteen.

Hakujen tekeminen Liechtensteinin kaupparekisterissä

Kaupparekisteri, ilmoitukset ja tausta-asiakirjat ovat julkisia.

Yrityshakemistosta (Firmenindex) voi hakea rekisteröityneitä oikeushenkilöitä nimen, kauppanimen tai yritystunnuksen perusteella.

Kuinka luotettavia rekisterin tiedot ovat?

Direktiivin 2009/101/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2012/17/EU, 3 a artiklassa vaaditaan jäsenvaltioita antamaan tietoa niistä kansallisen lainsäädännön säännöksistä, joiden mukaan kolmannet osapuolet voivat vedota direktiivin 2 artiklassa tarkoitettuihin yrityksiä koskeviin asiakirjoihin ja tietoihin. ETA:n sekakomitean 8. lokakuuta 2013 annetussa päätöksessä todetaan, että direktiivi 2012/17/EU olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

Oikeusministeriö julkaisee kaupparekisterin merkinnät kokonaisuudessaan ja viipymättä virallisessa lehdessä (henkilö- ja yhtiölain (Personen- und Gesellschaftsrecht, PGR) 956 §:n 1 momentti), ellei lainsäädännössä edellytetä ainoastaan osittaista tietojen tai otteiden julkaisemista. Liechtensteinin virallinen lehti (Amtsblatt) on sähköisessä muodossa (tietojen julkaisemista koskevan lain (Kundmachungsgesetz) 16 §).

Vilpittömässä mielessä toimivat henkilöt voivat vedota kaupparekisterin merkintöihin, muutoksiin ja poistoihin. Merkintään, muutokseen tai poistoon voidaan vedota rekisteröitynyttä osapuolta vastaan edellyttäen, että asianomainen merkintä, muutos tai poisto on tehty kyseisen osapuolen suostumuksella (PGR:n 948 §:n 1 ja 2 momentti).

Kolmansien osapuolten osalta kaupparekisterin merkintä tulee voimaan julkaisupäivää seuraavana päivänä edellyttäen, että julkaisemista vaaditaan lainsäädännössä (PGR:n 947 §:n 2 momentti).

Kaupparekisteri julkistaa merkinnän PGR:n 949 §:n nojalla, ja kun rekisteröinti on tullut voimaan, kolmas osapuoli ei voi enää vedota siihen, ettei se ollut tietoinen kyseisestä merkinnästä. Jos tietyn tosiseikan rekisteröinti on pakollista, mutta sitä ei ole rekisteröity, siihen voidaan vedota kolmatta osapuolta vastaan ainoastaan silloin, jos voidaan osoittaa, että kyseinen kolmas osapuoli oli tietoinen siitä.

Kaupparekisterin historiaa

Liechtensteinin kaupparekisterin tiedot tallennettiin alun perin kortistoon. Nykyään kaikki ajantasaiset tiedot ovat nyt saatavissa sähköisesti, samoin kuin suuri osa aikaisemmista tiedoista.

Lisätietoa

Kaupparekisterin merkinnät julkaistaan virallisessa lehdessä lainsäädännön mukaisessa muodossa. Kolmannet osapuolet voivat vedota merkintöihin vasta julkaisupäivää seuraavana päivänä. Jos rekisterin merkinnän ja julkaistun tiedon välillä on ristiriita, käytetään ensisijaisesti rekisterin merkintää.

Kaupparekisterin merkintöjen julkaiseminen ja vaikutus

Kaupparekisterin julkinen luonne

Kaupparekisteri, ilmoitukset ja tausta-asiakirjat ovat julkisia. Kuka tahansa voi tarkastella merkintöjä. Julkisia osakeyhtiöitä (Aktiengesellschaften), kommandiittiyhtiöitä (Kommanditaktiengesellschaften) ja yksityisiä osakeyhtiöitä (Gesellschaften mit beschränkter Haftung) koskevia rekisterin asiakirjoja voidaan tarkastella rajoituksetta. Jos asiakirjat koskevat elimiä, joilla on jokin muu oikeudellinen muoto, asiakirjapyyntö on perusteltava (PGR:n 953 §).

Merkintöjen julkaiseminen

Oikeusministeriö julkaisee kaupparekisterin merkinnät kokonaisuudessaan ja viipymättä virallisessa lehdessä, ellei lainsäädännössä edellytetä ainoastaan osittaista tietojen tai otteiden julkaisemista. Kaikki asiakirjat ja tiedot, joiden tallentamisesta ja julkaisemisesta säädetään lainsäädännössä, julkaistaan samalla tavalla (PGR:n 956 § ja sitä seuraavat pykälät). Julkaistuihin tietoihin voidaan vedota suoraan mitä tahansa osapuolta vastaan julkaisupäivän jälkeen.

Julkisia osakeyhtiöitä (Aktiengesellschaften), kommandiittiyhtiöitä (Kommanditaktiengesellschaften) ja yksityisiä osakeyhtiöitä (Gesellschaften mit beschränkter Haftung) koskevat ilmoitukset julkaistaan virallisessa lehdessä viittaamalla merkintään sekä tausta-asiakirjoihin ja -tietoihin. Sama koskee tapauksia, joissa oikeushenkilö harjoittaa kaupankäyntiä. Muut ilmoitukset julkaistaan viittaamalla rekisterin merkintään (PGR:n 957 §).

Merkintöjen vaikutus liiketoimintaan kolmansien osapuolten kanssa

Kolmansien osapuolten osalta kaupparekisterin merkintä tulee voimaan julkaisupäivää seuraavana päivänä edellyttäen, että julkaisemista vaaditaan lainsäädännössä (PGR:n 947 §:n 2 momentti).

Julkiset osakeyhtiöt (Aktiengesellschaften), kommandiittiyhtiöt (Kommanditaktiengesellschaften) ja yksityiset osakeyhtiöt (Gesellschaften mit beschränkter Haftung) eivät voi vedota rekisteröityyn ja julkaistuun tosiseikkaan kolmatta osapuolta vastaan, jos tosiseikka liittyy oikeustoimeen, joka on suoritettu 15 päivän kuluessa merkinnän voimaantulopäivästä, ja jos kolmas osapuoli voi osoittaa, ettei se ollut eikä sen voitu odottaa olevan tietoinen tosiasiasta (PGR:n 949 §:n 1 a momentti).

Kun rekisteröinti on tullut voimaan, kolmas osapuoli ei voi enää vedota siihen, ettei se ollut tietoinen kyseisestä merkinnästä (PGR:n 949 §:n 1 momentti).

Kaupparekisterin merkintöjä voidaan käyttää todisteena niiden sisältämistä tosiseikoista, ellei merkintöjen voida osoittaa olevan virheellisiä (PGR:n 949 §:n 3 momentti).

Toimitettujen ja julkaistujen merkintöjen väliset ristiriidat

Jos rekisterin merkinnän ja julkaistun tiedon välillä on ristiriita, käytetään ensisijaisesti rekisterin merkintää, sen jälkeen julkaistuja tietoja ja lopuksi tausta-asiakirjojen sisältöä. Tällaisissa tapauksissa vilpittömässä mielessä toimivat kolmannen osapuolet voivat vedota myös julkaistuihin tietoihin sellaista osapuolta vastaan, jota kyseinen merkintä koskee (PGR:n 959 §:n 2 ja 3 momentti).

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanHenkilö- ja yhtiölaki (Personen- und Gesellschaftsrecht, PGR), annettu 20. tammikuuta 1926 (julkaistu LGBl. 1926 nro 4)

Linkki avautuu uuteen ikkunaanTietojen julkaisemista koskeva laki (Kundmachungsgesetz), annettu 17. huhtikuuta 1985 (julkaistu LGBl. 1985 nro 41)

Linkki avautuu uuteen ikkunaanVirallista lehteä koskeva määräys (Amtsblattverordnung ), annettu 4. syyskuuta 2012 (julkaistu LGBl. 2012 nro 284)


Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.

Päivitetty viimeksi: 20/05/2019

Jäsenvaltioiden kaupparekisterit - Belgia

Tässä osassa tarkastellaan Belgian kaupparekisteriä.


Millaisia tietoja Belgian kaupparekisteristä on saatavissa?

Belgian kaupparekisterinä toimivaa yritystietopankkia (la Banque carrefour des Entreprises, BCE) hoitaa liittovaltion elinkeinoministeriö Linkki avautuu uuteen ikkunaanService public fédéral Économie. Rekisterin tarkoituksena on yritystietojen hallinnoinnin yksinkertaistaminen ja niiden keskittäminen yhteen paikkaan. Rekisteriin on merkitty kaikkien Belgiassa toimivien yritysten tunnistetiedot, sillä rekisteröityminen on lakisääteinen velvollisuus. Rekisteriin merkitään myös yrityksiin kuuluvien yksiköiden toimipaikat. Lisäksi rekisterissä on linkkejä muihin tietokantoihin. Yritysten lisäksi rekisteriin merkitään myös muiden oikeushenkilöiden kuten yksityisten elinkeinonharjoittajien, julkisyhteisöjen ja tietyissä tapauksissa myös ulkomaisten yritysten tiedot.

Onko kaupparekisteritietojen käyttö ilmaista?

Yritysten tietoihin voi tutustua maksutta yleisen hakukoneen (Public search) kautta.

Sieltä voi hakea yrityksiä tai niiden yksiköitä eri hakukriteerien perusteella. Myös Open Data -tiedosto on saatavilla maksutta. Rekisteriin kirjautumalla tiedostoa voi käyttää uudelleen. Yleisen hakukoneen kautta käyttäjä voi myös yhdistää osan julkisista tiedoista omiin sovelluksiinsa. Tämä palvelu on maksullinen.

Hakujen tekeminen Belgian kaupparekisterissä

Yleisen hakukoneen avulla voi hakea tietoja kaikista toimivista tai lakkautetuista yrityksistä (oikeushenkilöistä tai yksityisistä elinkeinonharjoittajista) ja niiden yksiköistä.

Mitä tietoja on saatavissa?

Yrityksen tiedot:

 1. yritystunnus
 2. tila
 3. oikeudellinen tilanne
 4. perustamispäivä
 5. nimi
 6. päätoimipaikan osoite
 7. puhelinnumero
 8. faksi
 9. sähköpostiosoite‑
 10. internetosoite
 11. oikeudellinen muoto
 12. yrityksen yksiköiden määrä
 13. toiminnan laatu
 14. todistuksin vahvistetut ammatilliset pätevyydet ja perustason johtamistaidot
 15. laatuominaisuudet
 16. toimiluvat
 17. yrityksen toimintamuodot (alv ja ONSS (Kansallinen sosiaaliturvalaitos Office national de sécurité sociale))
 18. rahoitustiedot
 19. sidokset muihin yrityksiin
 20. ulkoiset linkit (Belgian virallinen lehti Moniteur belge, Belgian kansallispankki, Kansallisen sosiaaliturvalaitoksen alaiset työnantajat)

Yksikön tiedot

 1. yritystunnus
 2. tila
 3. yksikön tunnistenumero
 4. perustamispäivä
 5. yksikön nimi
 6. osoite
 7. puhelinnumero
 8. faksi
 9. sähköpostiosoite
 10. internetosoite
 11. toimiluvat
 12. Kansallisen sosiaaliturvalaitoksen piiriin kuuluvat toiminnot ja (ei-)kaupalliset toiminnot

Miten luotettavia rekisterin tiedot ovat?

Yrityksillä on velvollisuus julkaista määrätyt tiedot ja asiakirjat. Näin pyritään erityisesti turvaamaan oikeusvaikutukset suhteessa kolmansiin. Belgiassa kyseiset asiakirjat ja tiedot julkaistaan virallisessa lehdessä (Moniteur belge), minkä lisäksi vuotuinen tilinpäätös julkaistaan asianomaisessa Belgian kansallispankin keskustietokannassa. Yrityslain (Code des sociétés) 76 §:ssä vahvistetaan julkaistuihin asiakirjoihin ja tietoihin vetoamista koskevat säännöt.

Niiden mukaan julkaistavaksi määrätyillä asiakirjoilla ja tiedoilla on oikeusvaikutuksia suhteessa kolmansiin vasta siitä päivästä lähtien, jona niistä on julkaistu otteita tai maininta virallisen lehden liitteissä, paitsi jos yritys voi todistaa, että ne olivat kyseisen kolmannen tiedossa jo aiemmin.

Kolmannet voivat kuitenkin vedota asiakirjoihin, joita ei ole julkaistu.

Tällaisilla asiakirjoilla ei ole oikeusvaikutuksia suhteessa kolmansiin sellaisten liiketoimien osalta, jotka on toteutettu ennen kuin julkaisemisesta on kulunut 16 päivää, jos kolmannet voivat osoittaa, ettei niiden ollut mahdollista tietää kyseisistä asiakirjoista.

Jos rekisteriin toimitetun asiakirjan sanamuoto poikkeaa virallisen lehden liitteissä julkaistusta sanamuodosta, viimeksi mainitulla ei ole oikeusvaikutuksia suhteessa kolmansiin. Kolmannet voivat kuitenkin vedota julkaistuun sanamuotoon, paitsi jos yritys voi osoittaa, että rekisteriin talletettu sanamuoto on ollut kolmansien tiedossa.

Jos asiakirjat, jotka on laadittava virallisella kielellä, poikkeavat yhdellä tai useammalla Euroopan unionin virallisella kielellä tehdystä ja vapaaehtoisesti talletetusta käännöksestä, vapaaehtoisesti julkaistulla käännöksellä ei ole oikeusvaikutuksia suhteessa kolmansiin. Kolmannet voivat kuitenkin vedota vapaaehtoisesti julkaistuihin käännöksiin, paitsi jos yritys voi osoittaa, että kolmansien tiedossa on ollut yrityslain 67 §:n 1 kohdan 2 alakohdassa tarkoitettu toisinto eli virallisen asiakirjan oikeaksi todistettu jäljennös, yksityisen asiakirjan kaksois- tai alkuperäiskappale ja otteet [myös sähköisessä muodossa], jotka on talletettava kauppatuomioistuimen kirjaamoon.

Yritystietopankin julkisessa hakukoneessa oleviin yritystietoihin sisältyy suora linkki virallisen lehden julkaisuihin ja tilinpäätöksiä koskevaan Belgian kansallispankin keskustietokantaan.

Hakutapa

Linkki Linkki avautuu uuteen ikkunaanPublic Search -hakukoneeseen.

Hakuja voi tehdä neljällä eri välilehdellä:

 • yritystunnuksen perusteella (jos yrityksen tai sen yksikön tunnus on tiedossa)
 • nimen perusteella
 • osoitteen perusteella
 • toiminnan perusteella

Verkkosivut on laadittu neljällä kielellä: saksaksi, englanniksi, ranskaksi ja hollanniksi.

Yleisiä tietoja yritystietokannasta on saatavilla Linkki avautuu uuteen ikkunaanelinkeinoministeriön verkkosivuilla (ks. osio ”Entreprises et Indépendants”, otsikko ”Banque carrefour des Entreprises”).

Hyödyllisiä linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanEurooppalainen kaupparekisteripalvelu, Linkki avautuu uuteen ikkunaanService Public Fédéral Justice, Linkki avautuu uuteen ikkunaanService Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 18/01/2017

Jäsenvaltioiden kaupparekisterit - Bulgaria

The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.
Please note that the following languages: Bulgarian have already been translated.

Tässä osiossa esitellään Bulgarian kaupparekisteri ja BULSTAT-rekisteri. Bulgaria takaa, että nämä rekisterit ovat julkisuuden, avoimuuden ja tietoturvallisuuden periaatteiden mukaisia.


Millaisia tietoja Bulgarian kaupparekisteri tarjoaa?

Linkki avautuu uuteen ikkunaanBulgarian kaupparekisteriä hallinnoi oikeusministeriön alainen rekisterivirasto (Agentsia po vpisvaniata). Kaupparekisterissä on tiedot elinkeinonharjoittajista (eli yrityksistä) ja ulkomaisten elinkeinonharjoittajien sivuliikkeistä sekä sellaisista niitä koskevista seikoista, jotka on lain mukaan merkittävä rekisteriin. Lisäksi kaupparekisterissä julkaistaan sellaiset elinkeinonharjoittajia ja ulkomaisten elinkeinonharjoittajien sivuliikkeitä koskevat asiakirjat, joiden on lain mukaan oltava julkisesti saatavilla.

Kaupparekisteri on sähköinen tietokanta. Kutakin elinkeinonharjoittajaa ja ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliikettä varten luodaan oma sähköinen tiedosto. Siihen merkitään hakemukset, rekisteriin kirjattuja seikkoja tukevat asiakirjat, julkaistut ja muut asiakirjat, jotka voivat sisältää myös elinkeinonharjoittajan edustajien tai johtohenkilöiden henkilötietoja.

Onko Bulgarian kaupparekisterin käyttö maksutonta?

Kaupparekisteri on julkinen. Kuka tahansa voi tutustua kaupparekisterin tietokantaan vapaasti ja maksutta. Kaupparekisterilakiin (Zakon za targovskia registar) tehtiin 1. tammikuuta 2013 muutos, jonka mukaan tutustuminen kaupparekisteriin kirjattuja elinkeinonharjoittajia koskeviin tiedostoihin on dokumentoitava. Tämä tarkoittaa, että tutustuminen elinkeinonharjoittajaa koskevaan tiedostoon liitettyihin skannattuihin asiakirjoihin edellyttää joko sähköistä allekirjoitusta tai rekisteriviraston antamaa todistusta. Rekisterivirasto antaa tällaisen todistuksen maksutta.

Hakujen tekeminen Bulgarian kaupparekisterissä

Kaupparekisteri on käytettävissä ympäri vuorokauden osoitteessa Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.brra.bg/Default.ra.

Kuka tahansa voi tehdä hakuja kaupparekisterissä ja etsiä sieltä jotakin tiettyä tietoa tai asiakirjaa.

Kaupparekisterin portaalissa voi tehdä hakuja seuraavien hakukriteerien avulla:

 • elinkeinonharjoittajan tai ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliikkeen nimi tai yksilöivä tunniste
 • osakkaan tai ainoan osakkeenomistajan nimi tai henkilötunnus tai vastaavasti yritysnimi tai yksilöivä tunniste
 • oikeushenkilön (elinkeinonharjoittajan) hallintoelimen jäsenen nimi tai henkilötunnus tai yritysnimi tai yksilöivä tunniste
 • tietyn elinkeinonharjoittajan, ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliikkeen tai sen oikeudellisten edeltäjien tai seuraajien tiedostoa voi hakea minkä tahansa rekisteriin kirjatun tiedon tai asiakirjan perusteella.

Kaupparekisteri tarjoaa myös maksullista palvelua, jolloin käyttäjä voi hakea tietokannasta tietoa omien hakukriteeriensä perusteella. Pääsystä kaikkiin tietokannassa oleviin tietoihin peritään 30 000 Bulgarian levin vuosimaksu (rekisteriviraston soveltaman virallisen hinnaston mukaisesti). Viranomaisilla on maksuton pääsy kaikkiin tietokannassa oleviin tietoihin.

Todistuksia voi saada joko rekisteriviraston toimistosta tai sähköisesti. Rekisteriin kirjatuista asiakirjoista voi myös saada jäljennöksen joko rekisteriviraston toimistosta tai sähköisesti. Sekä todistuksista että jäljennöksistä peritään edellä mainitun hinnaston mukainen maksu.

Kuinka luotettavia rekisterissä olevat asiakirjat ovat?

Bulgarian tasavalta on hyväksynyt asianomaisen EU:n lainsäädännön mukaiset periaatteet, jotka koskevat tietojen kirjaamista rekisteriin tai poistamista rekisteristä sekä elinkeinonharjoittajiin liittyvien asiakirjojen julkaisemista. Kansallisella tasolla asiasta säädetään kaupparekisterilaissa sekä kauppalaissa (Targovskia zakon).

Kaupparekisterilain mukaisesti katsotaan, että vilpittömässä mielessä toimivat kolmannet osapuolet ovat tietoisia rekisteriin kirjatusta seikasta sen kirjaamishetkestä lukien. Kyseiseen seikkaan ei voi vedota kolmansia osapuolia vastaan 15 päivän kuluessa kirjaamishetkestä, jos kyseiset kolmannet osapuolet voivat todistaa, ettei heidän olisi ollut mitenkään mahdollista saada kyseistä seikkaa tietoonsa. Kolmannet osapuolet voivat vedota johonkin rekisteröitävään seikkaan, vaikka sitä ei olisi vielä kirjattu rekisteriin, paitsi jos laissa säädetään erikseen, että kyseisen seikan oikeusvaikutukset alkavat vasta kirjaamisen jälkeen. Jos jokin seikka poistetaan rekisteristä, myös sen vaikutukset lakkaavat. Kolmansien osapuolten katsotaan olevan tietoisia kaupparekisterissä olevista asiakirjoista niiden julkaisupäivästä lähtien.

Vilpittömässä mielessä toimivat kolmannet osapuolet voivat vedota kirjaamiseen tai julkaisemiseen, vaikka kyseistä seikkaa ei olisi kirjattu tai asiakirjaa ei olisi julkaistu rekisterissä. Seikat, joita ei ole kirjattu rekisteriin, katsotaan vilpittömässä mielessä toimiviin osapuoliin nähden mitättömiksi.

Bulgarian kaupparekisterin historia

Rekisteröintimenettelyn uudistaminen käynnistyi 1. tammikuuta 2008, kun kaupparekisterilaki tuli voimaan.

Uudistuksella oli seuraavat vaikutukset:

 1. Menettely erotettiin tuomioistuinjärjestelmästä, ja kaupparekisteristä vastaa nyt hallintoelin eli rekisterivirasto.
 2. Kaupparekisteri on keskitetty sähköinen tietokanta, johon on yhdistetty kaikki alueellisten tuomioistuinten rekisterit. Tietokanta sisältää kaikki rekisteröitävät tiedot ja julkaistavat asiakirjat sekä sähköisen jäljennöksen kaikista toimitetuista asiakirjoista, hylkäävistä päätöksistä ja yritystiedoista. Kaikkien elinkeinonharjoittajien oli uudistuksen jälkeen rekisteröidyttävä uudelleen viimeistään 31. joulukuuta 2011.
 3. Rekisteröintimenettelyn perustana on tietojen julkisuuden periaate. Rekisteriviraston on lain mukaan varmistettava, että kaupparekisterin tietojärjestelmässä oleviin rekisteröintihakemuksiin ja niihin liittyviin asiakirjoihin voi tutustua avoimesti ja maksutta.
 4. Eri rekisteröintimenettelyissä käytetään erilaisia hakulomakkeita. Käytettävä lomaketyyppi riippuu yritysmuodosta ja rekisteröintiajankohdasta.

Kaupparekisterihakemusten tekeminen

Hakemuksen voi toimittaa mihin tahansa rekisteriviraston toimistoon tai hakemuksen voi tehdä sähköisesti kaupparekisterin verkkosivuilla Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.brra.bg/Default.ra.

Paperilla tehdyt hakemukset voidaan toimittaa mihin tahansa rekisteriviraston aluetoimistoon elinkeinonharjoittajan kotipaikasta riippumatta. Rekisteriviranomaiset hyväksyvät paperilla tehdyt hakemukset, skannaavat ne ja tallentavat ne kaupparekisterin tietojärjestelmään. Liitteenä olevien asiakirjojen on oltava alkuperäisiä tai hakijan tai notaarin oikeaksi todistamia jäljennöksiä.

Sähköisessä muodossa olevat hakemukset voidaan toimittaa milloin tahansa kaupparekisterin verkkosivujen kautta.

Toimitettujen hakemusten käsittely

Jokaiselle rekisterin tietojärjestelmään kirjattavalle asiakirjalle (rekisteröintihakemus, tuomioistuimen päätös, pyyntö virheen korjaamiseksi, pyyntö asiantuntijan/tarkastajan/valvojan jne. nimeämiseksi) annetaan yksilöllinen tunniste, joka on muotoa ”vvvvkkpphhmmss” (vuosi, kuukausi, päivä, tunti, minuutti, sekunti). Sen jälkeen tietojärjestelmä osoittaa asiakirjan sattumanvaraisesti jollekin rekisteriviranomaiselle käsittelyä varten. Rekisterin tietojärjestelmä jakaa 14 §:n mukaiset asiakirjojen rekisteröintiä, rekisteristä poistamista tai julkaisemista koskevat hakemukset rekisteriviranomaisille saapumisjärjestyksessä ja automaattisesti. Kun viranomainen on sähköisellä allekirjoituksellaan vahvistanut saaneensa aiemman hakemuksen käsiteltyä ja on tietojärjestelmän mukaan vapaa, hänelle osoitetaan uusi hakemus tai oikeuden päätös.

Sen jälkeen kun kaupparekisterilakia muutettiin siten, että rekisteriviranomaisten on tehtävä päätös lain 19 §:n 2 momentissa vahvistetussa määräajassa, tietojärjestelmään on lisätty uusi toiminto. Se mahdollistaa rekisteriviranomaisten suorittaman hakemusten käsittelyn kolmen päivän määrärajassa edellä mainitussa järjestyksessä. Käsittelyn lopputuloksena voi olla päätöksestä riippuen jokin seuraavista:

 • rekisteriviranomainen allekirjoittaa käsittelyn päätteeksi sähköisesti ohjeet, jotka julkaistaan välittömästi elinkeinonharjoittajan tilillä ja joita on noudatettava kaupparekisterilain 19 §:n 2 momentissa tarkoitetussa määräajassa;
 • rekisteriviranomainen allekirjoittaa käsittelyn päätteeksi sähköisesti kielteisen päätöksen, joka julkaistaan välittömästi elinkeinonharjoittajan tilillä;
 • rekisteriviranomainen allekirjoittaa käsittelyn päätteeksi sähköisesti rekisteröintimääräyksen, joka on kaupparekisterilain 19 §:n 2 momentissa tarkoitetun määrärajan umpeutumiseen saakka näkyvillä elinkeinonharjoittajan tilillä maininnalla ”kolmen päivän määräaika käynnissä”. Kaupparekisterin tietojärjestelmä suorittaa lakisääteisen määräajan umpeuduttua automaattisesti rekisteröinnin ja antaa tunnisteen edellä kuvattua menettelyä noudattaen. Tunnisteen vuosiluku, kuukausi ja päivä viittaavat tietojärjestelmän suorittaman automaattisen julkaisemisen tapahtumahetkeen, kun taas tunti, minuutti ja sekunti perustuvat rekisteriviranomaisen edellisenä päivänä antaman rekisteröintimääräyksen ajankohtaan.

Millaisia tietoja Bulgarian BULSTAT-rekisteri tarjoaa?

Bulgarian Linkki avautuu uuteen ikkunaanBULSTAT-rekisterissä on tiedot seuraavista henkilöistä tai yhteisöistä:

 1. muut oikeushenkilöt kuin elinkeinonharjoittajat
 2. ulkomaisten yhteisöjen, jotka eivät ole elinkeinonharjoittajia, sivuliikkeet
 3. investointien edistämistä koskevan lain (Zakon za nasarchavane na investitsiite) 24 §:ssä tarkoitetut ulkomaisten yhteisöjen edustustot
 4. ulkomaiset oikeushenkilöt, jotka harjoittavat liiketoimintaa Bulgariassa ja ovat sijoittautuneet maahan pysyvästi
 5. ulkomaiset oikeushenkilöt, joiden tosiasiallinen toimipaikka sijaitse Bulgariassa
 6. ulkomaiset oikeushenkilöt, jotka omistavat kiinteää omaisuutta Bulgariassa
 7. velvoitteita ja sopimuksia koskevassa laissa (Zakon za zadalzheniata i dogovorite) tarkoitetut yhteisöt, mukaan lukien käsityöläisyritykset sekä sosiaaliturvalain 8 §:ssä tarkoitetut vakuutuskassat
 8. sosiaaliturvamaksujen maksajat, jotka eivät ole luonnollisia henkilöitä
 9. edellä 1 ja 8 kohdassa tarkoitettujen yhteisöjen sivuliikkeet ja tytäryhtiöt sekä kaupparekisteriin kirjattujen elinkeinonharjoittajien tytäryhtiöt
 10. luonnolliset henkilöt, jotka ovat vapaiden ammattien tai käsiteollisuuden harjoittajia
 11. ulkomaan kansalaiset, joilla ei ole bulgarialaista henkilötunnusta tai ulkomaan kansalaisen henkilötunnusta ja jotka
 • tarjoavat Bulgariassa riippumattomasti henkilökohtaisia palveluja, myös pysyvän toimipaikan tai toimitilan kautta
 • hankkivat kiinteää omaisuutta
 • maksavat sosiaaliturvamaksuja
 1. muut luonnolliset henkilöt, jotka maksavat sosiaaliturvamaksuja
 2. ulkomaiset henkilöt/yhteisöt, joihin sovelletaan verolakiin perustuvaa erityistä rekisteröintiä, myös silloin kun kyseiset henkilöt/yhteisöt on vapautettu verosta sellaisen voimassa olevan kansainvälisen sopimuksen mukaisesti, johon Bulgarian tasavalta on liittynyt.

Onko Bulgarian BULSTAT-rekisterin käyttö maksutonta?

Linkki avautuu uuteen ikkunaanBULSTAT-rekisterin käyttö on maksullista. Reksiterin käyttö edellyttää kirjautumista ja käyttömaksun maksamista. Vähimmäismaku on 10 leviä.

BULSTAT-rekisterin historiaa

BULSTAT-rekisterin perustaminen, ylläpito ja kehittäminen annettiin Bulgarian kansalliskokouksen 8. kesäkuuta 1995 tekemällä päätöksellä kansallisen tilastolaitoksen tehtäväksi. Kansallinen elinkeinonharjoittajien rekisteri BULSTAT aloitti toimintansa 1. tammikuuta 1996. Kansalliskokous hyväksyi 17. kesäkuuta 1999 tilastoja koskevan lain (Zakon za statistikata), jossa säädetään Bulgarian tasavallan alueella toimivien elinkeinonharjoittajien tunnistamista koskevan yhtenäisen BULSTAT-rekisterin perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä. BULSTAT-rekisteri on maan tärkein hallinnollinen rekisteri. Vuodesta 2000 lähtien rekisterin tiedot ovat olleet saatavissa Linkki avautuu uuteen ikkunaanrekisteriviraston verkkosivuilla.

BULSTAT-rekisteri siirrettiin 11. elokuuta 2005 rekisteriviraston hallintoon. Kaupparekisterilain tultua voimaan 1. tammikuuta 2008 kaikkien elinkeinonharjoittajien sekä ulkomaisten elinkeinonharjoittajien sivuliikkeiden, jotka oli rekisteröity joko kaupparekisteriin tai maakuntatuomioistuinten osuuskuntarekisteriin, piti rekisteröityä uudelleen rekisteriviraston ylläpitämään kaupparekisteriin viimeistään 31. joulukuuta 2011.

Hakemuksen tekeminen BULSTAT-rekisteriin

BULSTAT-rekisteriin rekisteröitymistä varten henkilön on toimitettava asemastaan riippuen seuraavat asiakirjat:

1. jäljennös päätöksestä tai muusta asiakirjasta seuraavasti:

a) oikeushenkilöt: perustamisasiakirja sekä asiakirja, jossa määritellään oikeushenkilöä hallinnoiva(t) ja/tai edustava(t) luonnollinen henkilö (luonnolliset henkilöt)

b) investointien edistämistä koskevan lain 24 §:ssä tarkoitettujen ulkomaisten yhteisöjen edustustot: asiakirja, joka todistaa rekisteröitymisen Bulgarian kauppa- ja teollisuuskamariin

c) ulkomaiset oikeushenkilöt: asiakirja, joka todistaa niiden harjoittavan toimintaa Bulgarian tasavallan alueella; oikeaksi todistettu asiakirja, joka todistaa ulkomaisen oikeushenkilön alkuperän sen omassa maassa

d) velvoitteita ja sopimuksia koskevassa laissa tarkoitetut yhteisöt, jotka eivät ole oikeushenkilöitä, sekä sosiaaliturvalain 8 §:ssä tarkoitetut vakuutuskassat: yhtiösopimus sekä todistus kirjaamisesta kansallisen verohallinnon rekisteriin

e) sivuliikkeet ja tytäryhtiöt: asiakirja, joka todistaa niiden perustamisen ja jossa määritellään niitä hallinnoiva ja/tai edustava henkilö

f) muut kuin a–e kohdassa tarkoitetut yhteisöt, jotka maksavat sosiaaliturvamaksuja: asiakirja, jossa todistetaan niiden asema ja/tai tietyn toiminnan harjoittaminen, jos tällainen asiakirja on lain mukaan esitettävä

2. rekisteriviraston johtajan hyväksymän mallin mukainen hakemus

3. henkilökortti, kun on kyse toiminnan lakkauttamisen tai olosuhteiden muutoksen kirjaamisesta tai rekisteröinnin poistamisesta

4. asiakirja, joka todistaa, että ministerineuvoston vahvistama virallinen maksu on maksettu

5. erityisrekisteriin kirjattujen yhteisöjen osalta rekisteröintiä koskeva kyselylomake ja/tai rekisteröinti-ilmoitus.

Rekisteröinti suoritetaan viipymättä heti kun asiakirjat on toimitettu.

Tarkistettavat online-tiedot:

 • yksilöllinen tunnistenumero
 • henkilön/yhteisön nimi
 • toiminta
 • perustamis-/muutos-/lopettamisasiakirja
 • kotipaikka / hallinnollinen osoite
 • yhteystiedot
 • johtaja(t)/edustajat(t)
 • hallitus
 • hallituksen kokoonpano – edustaja(t):
 • liiketoiminnan tarkoitus
 • kumppanit/osakkaat
 • pääoman jakautuminen

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 30/08/2016

Jäsenvaltioiden kaupparekisterit - Tšekki

The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.
Please note that the following languages: Czech have already been translated.

Tässä osiossa esitetään yleiskatsaus Tšekin julkiseen rekisteriin. Julkisen rekisterin muodostavat yhdistysrekisteri, kaupparekisteri, säätiörekisteri, laitosrekisteri, omistajayhteisöjen rekisteri ja yleishyödyllisten yhteisöjen rekisteri.


Millaisia tietoja Tšekin julkisesta rekisteristä on saatavissa?

Julkiseen rekisteriin kirjataan lakisääteiset tiedot yksityisoikeudellisista oikeushenkilöistä. Julkisia rekistereitä koskevat yleiset säännöt sisältyvät siviililain 89/2012 120 §:ään. Yksityiskohtaisemmat säännöt tuomioistuinten ylläpitämästä julkisesta rekisteristä sisältyvät oikeus- ja fyysisten henkilöiden julkisia rekistereitä koskevaan lakiin 304/2013. Julkinen rekisteri sisältää asiakirjarekisterin (sbírka listin), johon tallennetaan lakisääteiset asiakirjat, kuten perustamiskirjat, yhtiöjärjestykset, tilinpäätökset jne.Tietojen viemisestä rekisteriin vastaavat rekisterituomioistuimet, ja sen hallinnoinnista vastaa oikeusministeriö.Julkiseen rekisteriin on merkitty seuraavat oikeussubjektit:

 • yhdistykset
 • ammattijärjestöt
 • kansainväliset ammattijärjestöt
 • työnantajajärjestöt
 • kansainväliset työnantajajärjestöt
 • haarayhdistykset
 • ammattijärjestöjen jäsenliitot
 • kansainvälisten ammattijärjestöjen jäsenliitot
 • työnantajajärjestöjen jäsenliitot
 • kansainvälisten työnantajajärjestöjen jäsenliitot
 • elinkeinonharjoittajat – kirjattu julkiseen rekisteriin luonnollisina henkilöinä
 • avoimet yhtiöt
 • kommandiittiyhtiöt
 • yksityiset osakeyhtiöt
 • julkiset osakeyhtiöt
 • osuuskunnat
 • valtionyhtiöt
 • eriytetyt yritykset
 • yleishyödylliset yhteisöt
 • säätiöt
 • lahjoitusrahastot
 • laitokset
 • valtiorahoitteiset organisaatiot
 • omistajayhteisöt
 • eurooppalaiset taloudelliset etuyhtymät
 • ulkomaisessa omistuksessa olevat yhteisöt
 • eurooppaosuuskunnat
 • eurooppayhtiöt.

Julkiseen rekisteriin kirjattavista tiedoista säädetään oikeus- ja fyysisten henkilöiden julkisia rekistereitä koskevassa laissa 304/2013. Rekisteriin merkittäviä perustietoja ovat nimi/toiminimi, toimipaikka, toiminnan ala, oikeudellinen muoto, yritys- ja yhteisötunnus sekä valtuutetun edustajan nimi/toiminimi ja asuinpaikka/toimipaikka.

Onko Tšekin julkisen rekisterin tietojen käyttö ilmaista?

Julkista rekisteriä ylläpidetään sähköisessä muodossa. Sitä voi käyttää maksutta portaalin Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.justice.cz/ kautta tai suoraan julkisen rekisterin hakusivulla Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik. Julkinen rekisteri on vapaasti yleisön käytössä. Jokainen voi tehdä siitä hakuja ja ladata otteita ja kopioita.

Hakujen tekeminen Tšekin julkisessa rekisterissä

Tšekin julkisessa rekisterissä on internet-hakutoiminto, jossa voi tehdä hakuja eri hakuperustein. Hakuja voi tehdä nimen tai tunnusnumeron mukaan.

Kuinka luotettavia rekisterin asiakirjat ovat?

Asiakirjojen julkistaminen

Rekisterituomioistuin julkistaa julkiseen rekisteriin tehdyn viennin, muutoksen tai poiston sekä (myös sähköisessä muodossa olevien) asiakirjojen kirjauksen ilman tarpeetonta viivytystä rekisteröinnin jälkeen. Julkiseen rekisteriin kirjatut tiedot ja asiakirjat julkistetaan tavalla, joka mahdollistaa niiden etäkäytön. Rekisterituomioistuin julkistaa tiedot ja mahdollistaa virallisesti oikeaksi todistettujen jäljennösten lataamisen sähköisessä muodossa. Näin saatava asiakirja allekirjoitetaan sähköisesti asianomaisen rekisterituomioistuimen hyväksyttyä järjestelmävarmennetta käyttäen, ja sen saa maksutta Linkki avautuu uuteen ikkunaanTšekin oikeusministeriön sivustolta. Rekisterituomioistuin antaa pyynnöstä myös virallisesti oikeaksi todistetun osittaisen tai täydellisen paperikopion rekisteriin viedystä kirjauksesta tai asiakirjasta taikka vahvistuksen siitä, ettei tiettyä tietoa ole rekisterissä, ellei hakija nimenomaisesti pyydä oikeaksi todistamatonta jäljennöstä. Julkiseen rekisteriin ennen 1. tammikuuta 1997 kirjatuista tiedoista ja asiakirjoista rekisterituomioistuin antaa vain paperikopion, ellei kyseisiä tietoja tai asiakirjoja ole jo rekisteröity sähköisessä muodossa.

Asiakirjoihin ja tietoihin vetoaminen

Henkilöllä, jota julkiseen rekisteriin kirjattu tieto koskee, ei ole oikeutta kiistää tiedon oikeellisuutta kolmansiin nähden, jotka toimivat oikeudellisesti ja hyvässä uskossa sen perusteella.

Rekisteröity henkilö voi kiistää lakisääteisesti julkistettavien tietojen ja asiakirjojen sisällön kolmansiin nähden vasta niiden julkaisuhetkestä lähtien, ellei hän voi todistaa, että ne olivat jo aiemmin kolmansien tiedossa. Rekisteröity henkilö ei kuitenkaan voi vedota näihin tietoihin ja asiakirjoihin sellaisten toimien osalta, jotka on toteutettu ennen kuin julkaisemisesta on kulunut 16 päivää, jos kolmannet voivat osoittaa, etteivät kyseiset tiedot tai asiakirjat voineet olla niiden tiedossa.

Kolmannet voivat aina vedota julkistamattomiin tietoihin ja asiakirjoihin, ellei niiden julkistamattomuus poista niiltä oikeusvaikutusta.

Rekisteröityjen tietojen vaatimustenvastaisuus

Jos julkiseen rekisteriin vietyjen tietojen sisältö on ristiriidassa pakottavien säännösten kanssa eikä tietoja voi oikaista muulla tavoin, rekisterituomioistuin pyytää rekisteröityä henkilöä korjaamaan tilanteen. Jos on kyse oikeushenkilöstä, joka ei korjaa tilannetta määräajassa, tuomioistuin voi omasta aloitteestaan päättää sen selvitystilaan asettamisesta ja purkamisesta, jos tämä on kolmansien etujen suojaamiseksi perusteltua.

Jos julkisessa rekisterissä olevan tiedon tšekinkielinen sanamuoto on ristiriidassa saman tiedon muunkielisen sanamuodon välillä tai jos rekisterissä oleva tšekinkielinen asiakirja on ristiriidassa rekisteriin vapaaehtoisesti tallennetun saman asiakirjan käännöksen kanssa (ks. oikeus- ja fyysisten henkilöiden julkisia rekistereitä koskevan lain 304/2013 74 §), muuhun kuin tšekinkieliseen sanamuotoon tai asiakirjaan ei voida vedota kolmansiin nähden. Kolmannet voivat vedota muuhun kuin tšekinkieliseen sanamuotoon tai asiakirjaan, ellei rekisteröity henkilö voi osoittaa, että tšekinkielinen sanamuoto tai asiakirja oli kolmansien tiedossa.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 13/05/2019

Jäsenvaltioiden kaupparekisterit - Tanska

Tässä osiossa esitetään yleiskatsaus Tanskan kaupparekisteriin.


Elinkeinohallitus (Erhvervsstyrelsen)

Tanskan kaupparekisterin historiaa

Tanskan elinkeinohallitus perustettiin 1. tammikuuta 2012.

Elinkeinohallituksessa on noin 700 työntekijää. Sen tehtäviä hoitivat aikaisemmin kauppa- ja yritysvirasto (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen), yritys- ja rakennusvirasto (Erhvervs- og Byggestyrelsen) ja IT- ja telehallitus (It- og Telestyrelsen).

Elinkeinohallitus on osa elinkeino- ja kasvuministeriötä (Erhvervs- og Vækstministeriet).

Millaisia tietoja Tanskan kaupparekisteristä on saatavissa?

Osoitteessa erhvervsstyrelsen.dk on tietoa elinkeinohallituksen toiminnasta, ja sieltä on pääsy myös Tanskan kaupparekisterin sivustolle CVR.dk.

CVR.dk tarjoaa keskitetysti tietoa kaikista tanskalaisista yrityksistä. Yhtiömuodosta riippumatta siellä on tietoa sekä itse yrityksestä (oikeushenkilönä) että sen tuotantoyksiköistä.

Joistakin yhtiömuodoista, kuten julkisista ja yksityisistä osakeyhtiöistä, on saatavilla myös tilinpäätöstiedot, toimintakertomus ja tieto yrityksen johdossa olevista henkilöistä.

Tanska on eurooppalaisen kaupparekisteripalvelun (EBR) jäsen. Linkki avautuu uuteen ikkunaanEBR-palvelun avulla voi hakea tietoa tanskalaisyrityksistä muilla kielillä. EBR-palvelussa on tietoa melkein kaikista Euroopan maista.

Onko Tanskan kaupparekisteritietojen käyttö ilmaista?

Perustiedot, yritysraportit (selskabsrapporter), täysraportit (fuldstændige rapporter) ja kaupparekisteriotteet (CVR-udskrifter) ovat ilmaisia. Sen lisäksi kaupparekisterissä on maksullisia tietoja, kuten tilinpäätöstiedot. Seuraavat tuotteet ovat maksutta kaikkien saatavilla:

Kaupparekisteriote

Yksityisen elinkeinonharjoittajan tai vastuunalaisen yhtiömiehen kotiosoite (jos se ei ole sama kuin yrityksen osoite) annetaan pyynnöstä.

Toimipaikat

Yrityksen tuotantoyksiköistä on saatavilla seuraavat tiedot:

 • Nimi, osoite ja kotipaikka
 • Yritysmuoto
 • Toimiala
 • Työntekijöiden lukumäärä

Yritysraportti

Yritysraportti sisältää seuraavat:

 • Kaupparekisterinumero (grönlantilaisilla yrityksillä rekisteröintinumero)
 • Yrityksen nimi, osoite ja kotipaikka
 • Kutsumanimet
 • Tieto listautumisesta pörssiin
 • Nimenkirjoitusoikeus
 • Status
 • Avainhenkilöt (perustajat, johto, hallitus) – ei osoitteita
 • Tilikausi
 • Tuoreimman tilinpäätöksen antopäivä

Täysraportti

Täysraportti sisältää yritysraportin tietojen lisäksi seuraavat:

 • Toiminta-ajatus
 • Avainhenkilöt (perustajat, johto, hallitus) osoitteineen
 • Tilintarkastus
 • Merkitty pääoma
 • Perustamispäivä
 • Kolmen tuoreimman tilinpäätöksen antopäivät
 • Tilivuosi
 • Historiatiedot

Suppea henkilöhaku

Henkilöhaku antaa tiedon henkilön yhteydestä yritykseen.

Laaja henkilöhaku

Laaja henkilöhaku antaa lisäksi tiedot kaikista yrityksen vastuuhenkilöistä.

Tietokanta

Tietokannasta saa jäsenneltyä tietoa käyttämällä tiettyjä hakukriteerejä.

Tietoja voi hakea yksittäisestä yrityksestä, henkilön yhteydestä yritykseen tai tietyllä maantieteellisellä alueella tai tietyllä toimialalla toimivista yrityksistä. Tietokannasta voi helposti ja nopeasti ladata itse otteen tai luettelon omia hakukriteerejä käyttämällä.

Massarekisteriotteet

Kaupparekisteristä saa massarekisteriotteita, joissa tiedot on haettu kaupparekisterinumeroiden tai tuotantoyksikkönumeroiden perusteella. Myös yksittäisten rekisteriotteiden lataaminen on mahdollista.

Kuinka luotettavia rekisterissä olevat asiakirjat ovat?

Ensimmäisen yhtiöoikeusdirektiivin 3 artikla on otettu Tanskan yhtiöoikeuteen yhtiölain (selskabslov) 14 §:llä, jossa kuvaillaan, miten rekisteröityihin tietoihin voidaan vedota. Yhtiölain 14 §:stä:

”Elinkeinohallituksen tietoliikennejärjestelmässä julkaistujen tietojen katsotaan tulleen kolmansien tietoon. Edellä olevaa 1 momenttia ei kuitenkaan sovelleta tapahtumiin, jotka ovat toteutuneet 16 päivän kuluessa julkistamisesta, jos voidaan osoittaa, että kolmas osapuoli ei olisi voinut tietää julkistetusta tapahtumasta.

Mikäli tapahtumaa ei ole julkistettu elinkeinohallituksen tietoliikennejärjestelmässä, rekisteröitävään ja julkistettavaan tapahtumaan ei voida vedota kolmatta vastaan, ellei voida osoittaa, että hän on tiennyt tapahtumasta. Se, että tapahtumaa ei ole vielä julkistettu, ei estä kolmatta osapuolta vetoamasta tapahtumaan.”

Vastuu rekisteröityjen tietojen oikeellisuudesta

Tietojen ilmoittaja on vastuussa niiden oikeellisuudesta (ks. tiedoksiantamismääräyksen (anmeldelsesbekendtgørelse) 8 § ja yhtiölain 15 §:n 2 momentti). Tietojen ilmoittaja voi joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen, jos ilmoitusta ei ole tehty lain mukaan tai ilmoitetut tiedot eivät pidä paikkaansa.

Elinkeinohallitus ei tarkasta ilmoitettujen tietojen oikeellisuutta, vaan rekisteröi ne sellaisinaan, olipa kyse manuaalisesta rekisteröinnistä tai itserekisteröinnistä Virk.dk-sivuston kautta.

Elinkeinohallitus voi olla korvausvelvollinen, jos käytetyt tiedot tai asiakirjat ovat virheellisiä sen toiminnan vuoksi, esim. käsittelyvirheen vuoksi.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanElinkeinohallitus

Linkki avautuu uuteen ikkunaanKaupparekisteri

Linkki avautuu uuteen ikkunaanTanskan elinkeino- ja kasvuministeriö

Linkki avautuu uuteen ikkunaanEurooppalainen kaupparekisteripalvelu (EBR)


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 07/11/2016

Jäsenvaltioiden kaupparekisterit - Saksa

Tässä osiossa luodaan yleiskatsaus Saksan kaupparekisteriin.


Millaisia tietoja kaupparekisteristä on saatavissa?

Saksan Linkki avautuu uuteen ikkunaankaupparekisteriportaalia ylläpitää Nordrhein-Westfalenin osavaltion oikeusministeriö Saksan liittotasavallan muiden osavaltioiden puolesta. Portaalista on pääsy kaikkiin paikallisiin kaupparekistereihin (Handelsregister, Genossenschaftsregister ja Partnerschaftsregister) ja rekisteröinti-ilmoituksiin.

Linkki avautuu uuteen ikkunaanKaupparekisteriportaalissa on yleisiä tietoja rekisteröinnistä englannin, espanjan, hollannin, italian, puolan, ranskan ja turkin kielellä. Varsinaiset rekisteritiedot ovat kuitenkin yleensä saatavilla vain saksaksi.

Lisätietoja konkursseista, tilinpäätöksistä ja pääomamarkkinoista on Saksan Linkki avautuu uuteen ikkunaanyhtiörekisterin verkkosivustolla. Yhtiörekisterin yleissivut ovat saatavilla englannin, espanjan, italian ja ranskan kielellä, mutta varsinaiset tietosivut ovat yleensä vain saksaksi (tosin tietoja pääomamarkkinoista on myös jonkin verran englanniksi ja muilla kielillä). Yhtiörekisteri on linkitetty kaupparekisterissä oleviin tietoihin, joten tietoja voi hakea kummasta tahansa.

Onko kaupparekisteritietojen käyttö ilmaista?

Kaupparekisteriin voi rekisteröityä maksutta. Myöskään yksittäisistä yrityshauista tai tutustumisesta julkaisuihin tai yritysten omistajatietoihin ei veloiteta maksua. Jokaisesta tiettyyn rekisterinumeroon liittyvästä hausta (esim. yrityksen nykyinen tilanne, kronologia, historia, asiakirjahaut) veloitetaan 4,50 euroa tulostetta tai 1,50 euroa asiakirjahakua kohden.

Hakujen tekeminen kaupparekisterissä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanKaupparekisterin verkkosivustolla voi valita kahdesta eri hakutoiminnosta (Linkki avautuu uuteen ikkunaanperushaku ja Linkki avautuu uuteen ikkunaantarkennettu haku) sen mukaan, mitä tietoja on käytettävissä. Myös Linkki avautuu uuteen ikkunaanyhtiörekisterin sivustolla on käytettävissä hakutoiminto.

Kuinka luotettavia rekisterin asiakirjat ovat?

Linkki avautuu uuteen ikkunaanKauppalain 15 § sisältää kansalliset säännökset, joiden nojalla ulkopuoliset voivat vedota Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/101/EY (EUVL L 258, 1.10.2009, s. 11) 2 artiklassa lueteltuihin asiakirjoihin ja tietoihin direktiivin 3 artiklan 5–7 kohdan mukaisesti.

Kauppalain 15 §:n 1 momentin mukaan yhtiö voi vedota ulkopuolista vastaan vain sellaisiin tosiseikkoihin, jotka on merkitty rekisteriin ja annettu tiedoksi tai jotka olivat jo kyseisen ulkopuolisen tiedossa. Ulkopuolisen on hyväksyttävä vetoaminen sellaisiin tosiseikkoihin, jotka on merkitty rekisteriin ja annettu tiedoksi muodollisesti oikein. Tämä ei kuitenkaan koske kanteita, jotka nostetaan 15 päivän kuluessa tiedoksiannosta, jos ulkopuolinen henkilö pystyy osoittamaan, ettei hän ollut eikä hänen olisi pitänyt olla tietoinen asiasta (kauppalain 15 §:n 2 momentti).

Jos rekisteröitävä tosiseikka on annettu tiedoksi väärin, ulkopuolinen voi vedota tähän tosiseikkaan sitä asianosaista vastaan, jonka puolesta tosiseikka oli merkittävä rekisteriin, vaikka kyseinen asianosainen olisi ollut tietoinen virheestä (kauppalain 15 §:n 3 momentti).

Saksan kaupparekisterin historiaa

Kaikki tiedot vuodesta 2007 lähtien ovat saatavissa sähköisessä muodossa.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanSaksan kaupparekisteriportaali

Linkki avautuu uuteen ikkunaanTarkennettu haku

Linkki avautuu uuteen ikkunaanPerushaku

Linkki avautuu uuteen ikkunaanSaksan yhtiörekisteri

Linkki avautuu uuteen ikkunaanEurooppalainen kaupparekisteripalvelu


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 29/08/2019

Jäsenvaltioiden kaupparekisterit - Viro

The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.
Please note that the following languages: Estonian have already been translated.

Tässä osassa luodaan yleiskatsaus Viron kaupparekisteriin sekä voittoa tavoittelemattomien yhdistysten ja säätiöiden rekisteriin.


Millaisia tietoja Viron kaupparekisteristä sekä voittoa tavoittelemattomien yhdistysten ja säätiöiden rekisteristä on saatavilla?

Kaupparekisteriä sekä voittoa tavoittelemattomien yhdistysten ja säätiöiden rekisteriä ylläpidetään käräjäoikeuksien rekisteriosastoilla. Rekistereitä pidetään tuomioistuimissa rekisterinpitäjän riippumattomuuden ja oikeudellisen asiantuntemuksen varmistamiseksi. Näiden rekisterien oikeudellinen arvo on suuri, ja niiden tarkoituksena on taata oikeusvarmuus. Rekisterimerkintää pidetään kolmannen osapuolen suhteen pätevänä, lukuun ottamatta tapauksia, joissa kolmas osapuoli tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää, että merkintä ei ole todenperäinen. Merkinnän ei katsota pätevän sellaisen toimen osalta, joka tehdään 15 päivän kuluessa merkinnän kirjaamisesta, jos kolmas osapuoli todistaa, ettei hän tiennyt eikä olisi voinutkaan tietää merkinnän sisällöstä. Näin ollen vilpittömässä mielessä toimiva kolmas osapuoli voi luottaa rekisterimerkinnän todenperäisyyteen ja esimerkiksi olettaa sopimuksen teon yhteydessä, että rekisteriin johtokunnan jäsenenä kirjatulla henkilöllä on oikeus allekirjoittaa sopimuksia yrityksen nimissä.

Eräät oikeudelliset tosiseikat pätevät vain, jos ne on kirjattu rekisteriin: esimerkiksi johtokunnan jäsenen allekirjoitusoikeutta voidaan rajoittaa yhtiöjärjestyksessä tai johtokunnan jäsenen kanssa tehdyssä sopimuksessa, mutta kolmansien osapuolten suhteen pätevät vain rekisteriin kirjatut rajoitukset.

Eräät merkitykselliset olosuhteet tulevat voimaan silloin kun ne kirjataan rekisteriin: esimerkiksi yrityksen osakepääoman korotus tulee voimaan vasta, kun se on kirjattu kaupparekisteriin, eikä silloin kun päätös osakepääoman korottamisesta tehtiin tai maksut suoritettiin. Sama koskee oikeushenkilön perustamista, sulautumista, jakautumista tai uudelleenjärjestelyä sekä yhtiöjärjestyksen muuttamista.

Molemmat rekisterit ovat sähköisiä.

Kaupparekisteriä pitää Tarton käräjäoikeuden rekisteriosasto. Kaupparekisteriä pidetään Virossa sijaitsevista itsenäisistä ammatinharjoittajista, yrityksistä (osakeyhtiö, rajavastuuyhtiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, voittoa tavoitteleva osuuskunta, eurooppayhtiö, eurooppaosuuskunta ja eurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymä) ja ulkomaalaisten yhtiöiden sivuliikkeistä.

Voittoa tavoittelemattomien yhdistysten ja säätiöiden rekisteriä pidetään Virossa sijaitsevista voittoa tavoittelemattomista yhdistyksistä ja säätiöistä (näihin yhdistyksiin kuuluvat myös asunto-osuuskunnat, kiinteistöosuuskunnat ja muut voittoa tavoittelemattomat osuuskunnat, puolueet, ammattiyhdistykset, kirkot, seurakunnat ja niiden liitot sekä luostarit).

Jokaisesta itsenäisestä ammatinharjoittajasta, oikeushenkilöstä ja ulkomaisen yhtiön sivuliikkeestä luodaan kaupparekisterissä tai voittoa tavoittelemattomien yhdistysten ja säätiöiden rekisterissä:

 • rekisterikortti
 • yrityskansio (kaupparekisteri) tai julkinen kansio (voittoa tavoittelemattomien yhdistysten ja säätiöiden rekisteri)
 • rekisterikansio.

Yrityskansiot ja julkiset kansiot sisältävät asiakirjoja, jotka oikeushenkilö, itsenäinen ammatinharjoittaja tai ulkomaisen yhtiön sivuliike on esittänyt rekisterinpitäjälle laissa vaaditun mukaisesti. Niitä ovat esimerkiksi perustamisasiakirja, yhtiöjärjestys ja muut julkisessa rekisterissä säilytettävät asiakirjat. Rekisterikansiossa säilytetään tuomioistuinten päätöksiä, tuomioistuimen ratkaisusta tehtyjä valituksia, kirjeenvaihtoa ja muita asiakirjoja, joita ei säilytetä yrityskansioissa tai julkisissa kansioissa.

Rekisterikorttiin merkitään oikeushenkilöstä, itsenäisestä ammatinharjoittajasta ja ulkomaisen yhtiön sivuliikkeestä seuraavat tiedot:

 • toiminimi tai nimi ja rekisteritunnus
 • yrittäjän tai yhdistyksen asuin- tai kotipaikka ja osoite
 • itsenäistä ammatinharjoittajaa koskevat tiedot sekä tiedot toiminnan keskeyttämisestä tai kausittaisesta tai väliaikaisesta toiminnasta
 • tiedot henkilöistä, joilla on edustusoikeus (hallituksen jäsenet, vastuunalaiset yhtiömiehet, edustamaan valtuutetut äänettömät yhtiömiehet tai kolmannet osapuolet, selvittäjät ja konkurssiperän hoitajat), edustusoikeutta koskevat sopimukset ja oikeushenkilön edustamista koskevat valtuudet
 • asiamiestä koskevat tiedot
 • yrityksen oikeudellinen muoto tai yhdistystyyppi
 • yhtiöjärjestyksen hyväksymispäivä
 • yhdistyksen osakepääoman rahallinen arvo
 • maininta rajavastuuyhtiön perustamisesta ilman osuuspääoman maksamista
 • maininta yhdistyksen osakkeiden rekisteröimisestä Viron arvopapereiden keskusrekisteriin
 • tilikauden alkamis- ja päättymispäivä
 • laissa säädetyt tiedot konkurssista
 • maininta yhdistyksen sulautumisesta, jakautumisesta tai uudelleenjärjestelystä, lakkauttamisesta ja rekisteristä poistamisesta
 • viittaus merkintöihin, jotka rekisterinpitäjä on tehnyt lain nojalla ilman, että yrittäjä on pyytänyt niiden tekemistä
 • tiedot lakkautetun yhdistyksen asiakirjojen säilyttäjästä
 • säätiön tavoite
 • muut laissa säädetyt tiedot.

Rekisteriasiat käsitellään hakemusasiana kirjallisessa menettelyssä. Merkinnät tehdään rekisteriin rekisteröinti-ilmoitusten, tuomioistuimen päätösten ja muiden laissa säädettyjen seikkojen perusteella. Rekisteröinti-ilmoituksessa on oltava digitaalinen allekirjoitus tai sen on oltava notaarin vahvistama.

Kaupparekisteri sekä voittoa tavoittelemattomien yhdistysten ja säätiöiden rekisteri ovat julkiset. Kuka tahansa voi tutkia rekisterikorttien tietoja ja yrityskansioiden tai julkisten kansioiden asiakirjoja sekä saada niistä jäljennöksen. Rekisterikansioon on pääsy toimivaltaisella viranomaisella, oikeudenkäynnistä vastaavalla tuomioistuimella tai muulla henkilöllä, jonka oikeutettua etua asia koskee.

Kaupparekisteriä sekä voittoa tavoittelemattomien yhdistysten ja säätiöiden rekisteriä pitää rekisteri- ja tietojärjestelmäkeskus. Rekisteri- ja tietojärjestelmäkeskus tarjoaa lisäksi seuraavia palveluja:

Sähköinen kaupparekisteri

Sähköinen kaupparekisteri on Tarton käräjäoikeuden rekisteriosaston tietokantoihin perustuva palvelu, jossa kaikkia Virossa rekisteröityjä oikeushenkilöitä, itsenäisiä ammatinharjoittajia ja ulkomaisten yhtiöiden sivuliikkeitä koskevat tiedot ovat reaaliajassa. Sähköisessä kaupparekisterissä voi

 • tutustua rekisterikorttien tietoihin, yleisiin tietoihin ja verorästejä koskeviin tietoihin
 • tehdä hakuja nimen, rekisterikoodin, kotipaikan, toimialan jne. mukaan
 • nähdä muun muassa tilinpäätöksiä, yhtiöjärjestyksiä, yrityskansioiden tai julkisten kansioiden sähköisiä asiakirjoja sekä henkilökohtaisia ja yrityskiinnityksiä koskevia tietoja
 • seurata yritystä koskevia tuomioistuinpäätöksiä ja rekisteriin tehtyjä muutoksia reaaliajassa
 • saada ilmaiseksi tietoa virolaisten liiketoiminta- ja yrityskielloista
 • tutustua ilmaiseksi puolueiden jäsenluetteloihin
 • nähdä eri yritysten ja ihmisten väliset yhteydet.

Lisätietoa sähköisestä kaupparekisteristä on rekisteri- ja tietojärjestelmäkeskuksen Linkki avautuu uuteen ikkunaanverkkosivulla.

Yrittäjäportaali

Yrittäjäportaali on ympäristö, jossa yrittäjä voi itse toimittaa erilaisia asiakirjoja tuomioistuinten rekisteriosastoille. Portaalin kautta voi toimittaa hakemuksia uuden yrityksen rekisteröimiseksi tai rekisteritietojen muuttamiseksi, lakkauttamiseksi tai poistamiseksi. Portaalissa voi myös laatia ja esittää tilinpäätöksiä. Viron, Suomen, Portugalin ja Belgian kansalaiset voivat kirjautua yrittäjäportaaliin henkilökortilla. Viron ja Liettuan kansalaiset voivat kirjautua siihen myös mobiilihenkilökortilla. Portaalin etusivulla voi kirjautua sisään pankkien sivuille vievien linkkien avulla. Yrittäjäportaali on rekisteri- ja tietojärjestelmäkeskuksen Linkki avautuu uuteen ikkunaanverkkosivulla.

Eurooppalainen kaupparekisteripalvelu (EBR):

Eurooppalainen kaupparekisteripalvelu (EBR) on internet-pohjainen hakujärjestelmä, jossa on virallista tietoa eurooppalaisista yrityksistä. Hakuja voi tehdä Linkki avautuu uuteen ikkunaanverkkosivulla.

 • Saatavilla on kaikkiaan Linkki avautuu uuteen ikkunaan24 maan kaupparekisterien tiedot.
 • Hakuja voi tehdä sekä yrityksistä että henkilöistä.
 • Saatavilla olevat Linkki avautuu uuteen ikkunaantiedot vaihtelevat maittain.
 • Rekisteritiedoilla on eri maissa erilaisia oikeudellisia vaikutuksia.
 • Hakutoimintoa voivat käyttää niin yksityishenkilöt kuin yrittäjätkin.
 • Palvelu on maksullinen.

Onko Viron kaupparekisteritietojen käyttö ilmaista?

Rekisteritietoja voi tarkastella Linkki avautuu uuteen ikkunaanrekisteriosastolla, Linkki avautuu uuteen ikkunaaninternetissä tai Linkki avautuu uuteen ikkunaannotaarin toimistossa. Kaupparekisterin sekä voittoa tavoittelemattomien yhdistysten ja säätiöiden rekisterin tietoihin ja kansioiden asiakirjoihin tutustuminen on ilmaista.

Myös oikeushenkilön, itsenäisen ammatinharjoittajan ja ulkomaisen yhtiön sivuliikkeen hakeminen sekä tuomioistuinpäätösten ja rekisterikorttitietojen selailu internetissä on maksutonta. Kaikki muut haut, esim. rekisterikortin historialliset tiedot, tilinpäätökset, yhtiöjärjestykset ja muut asiakirjat ovat maksullisia. Maksu tapahtuu yleensä suorana pankkisiirtona. Sopimusasiakkaat, joilla on oikeus käyttää useampia hakuparametreja, maksavat laskulla kuukausittain. Kaupparekisterin sähköisten tietojen käytöstä perittävät maksut vahvistetaan oikeusministerin Linkki avautuu uuteen ikkunaanasetuksella.

Rekisteritietojen ja kansioiden asiakirjoihin tutustuminen notaarin toimistossa on maksullista. Tietoihin tutustumisesta perittävät palkkiot vahvistetaan Linkki avautuu uuteen ikkunaannotaarien palkkioista annetussa asetuksessa.

Hakujen tekeminen kaupparekisterissä

Kaupparekisteriin ja voittoa tavoittelemattomien yhdistysten ja säätiöiden rekisteriin voi tehdä hakuja rekisteri- ja tietojärjestelmäkeskuksen Linkki avautuu uuteen ikkunaanverkkosivulla kaupparekisterin tietojärjestelmässä.

Kuinka luotettavia rekisterin asiakirjat ovat?

Tällä sivulla selitetään, miten kaupparekisterin tietoja ja asiakirjoja säännellään Virossa.

Kaupparekisteriä pitää Tarton käräjäoikeuden rekisteriosasto. Kaupparekisteriin merkitään itsenäiset ammatinharjoittajat, ulkomaalaisten yhtiöiden sivuliikkeet ja yritykset (osakeyhtiö, rajavastuuyhtiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, voittoa tavoitteleva osuuskunta, eurooppayhtiö, eurooppaosuuskunta ja eurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymä). Tämän sähköisen rekisterin oikeudellinen arvo on suuri, ja sen tarkoituksena on taata oikeusvarmuus. Kaupparekisteriä pidetään viron kielellä.

Kaupparekisterimerkintää pidetään kolmannen osapuolen suhteen pätevänä, lukuun ottamatta tapauksia, joissa kolmas osapuoli tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää, että merkintä ei ole todenperäinen. Merkinnän ei katsota pätevän sellaisen toimen osalta, joka tehdään 15 päivän kuluessa merkinnän kirjaamisesta, jos kolmas osapuoli todistaa, ettei hän tiennyt eikä olisi voinutkaan tietää merkinnän sisällöstä. Näin ollen vilpittömässä mielessä toimiva kolmas osapuoli voi luottaa rekisterimerkinnän todenperäisyyteen ja esimerkiksi olettaa sopimuksen teon yhteydessä, että rekisteriin johtokunnan jäsenenä kirjatulla henkilöllä on oikeus allekirjoittaa sopimuksia yrityksen nimissä.

Eräät oikeudelliset tosiseikat pätevät vain, jos ne on kirjattu rekisteriin: esimerkiksi johtokunnan jäsenen allekirjoitusoikeutta voidaan rajoittaa yhtiöjärjestyksessä tai johtokunnan jäsenen kanssa tehdyssä sopimuksessa, mutta kolmansien osapuolten suhteen pätevät vain rekisteriin kirjatut rajoitukset.

Eräät merkitykselliset olosuhteet tulevat voimaan silloin kun ne kirjataan rekisteriin: esimerkiksi yrityksen osakepääoman korotus tulee voimaan vasta, kun se on kirjattu kaupparekisteriin, eikä silloin kun päätös osakepääoman korottamisesta tehtiin tai maksut suoritettiin. Sama koskee oikeushenkilön perustamista, sulautumista, jakautumista tai uudelleenjärjestelyä sekä yhtiöjärjestyksen muuttamista.

Jokaisesta itsenäisestä ammatinharjoittajasta, oikeushenkilöstä ja ulkomaisen yhtiön sivuliikkeestä luodaan kaupparekisterissä

 • rekisterikortti
 • yrityskansio;
 • rekisterikansio.

Yrityskansiot sisältävät asiakirjoja, jotka yritys, itsenäinen ammatinharjoittaja tai ulkomaisen yhtiön sivuliike on esittänyt rekisterinpitäjälle lainmukaisesti. Niitä ovat esimerkiksi perustamisasiakirja, yhtiöjärjestys ja muut julkisessa rekisterissä säilytettävät asiakirjat. Rekisterikansiossa säilytetään tuomioistuinten päätöksiä, tuomioistuimen ratkaisusta tehtyjä valituksia, kirjeenvaihtoa ja muita asiakirjoja, joita ei säilytetä yrityskansioissa.

Kun rekisterinpitäjälle esitetään vieraskielinen asiakirja, sen mukana on oltava vironkielinen käännös, jonka notaari on vahvistanut tai johon notaari on vahvistanut kääntäjän allekirjoituksen. Yrittäjä ei voi vedota käännökseen, joka eroaa alkuperäisestä asiakirjasta. Kolmas osapuoli voi vedota rekisterinpitäjälle esitetyn asiakirjan käännökseen, paitsi jos yrittäjä todistaa kolmannen osapuolen tienneen, ettei käännös ole paikkansapitävä.

Kaupparekisterin tiedot ovat julkisia. Kuka tahansa voi tutkia rekisteriluettelon tietoja ja julkisen yrityskansion asiakirjoja sekä saada niistä jäljennöksen. Rekisterikansioon on pääsy toimivaltaisella viranomaisella, oikeudenkäynnistä vastaavalla tuomioistuimella tai muulla henkilöllä, jonka oikeutettua etua asia koskee.

Kansioiden asiakirjoihin voi tutustua ja niistä voi tilata tulosteita rekisteriosastolla, sähköisessä kaupparekisterissä tai notaarin kautta.

Viron kaupparekisterin historiaa

Tietoja Viron kaupparekisteristä on ollut saatavissa 1. syyskuuta 1995 lähtien. Tietoja päivitetään säännöllisesti.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanEuroopan kaupparekisteripalvelu

Linkki avautuu uuteen ikkunaanKaupparekisterin hakusivu

Linkki avautuu uuteen ikkunaanYrittäjäportaali

Linkki avautuu uuteen ikkunaanSähköinen kaupparekisteri

Linkki avautuu uuteen ikkunaanRekisteriosastot

Linkki avautuu uuteen ikkunaanNotaarit


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 14/05/2019

Jäsenvaltioiden kaupparekisterit - Irlanti

Tässä jaksossa luodaan yleiskatsaus Irlannin kaupparekisteriin.


Mitä Irlannin kaupparekisteristä voi saada?

Linkki avautuu uuteen ikkunaanYhtiörekisteriin (Register of Companies) kirjataan tiettyjä asiakirjoja, jotka yhtiörekisteritoimisto (Companies Registration Office, CRO) säilyttää yhtiölaeissa (Companies Acts, 1963–2012) yhtiöille asetettujen ilmoitusvelvoitteiden nojalla.  Rekisterissä on yhtiöitä koskevia perustietoja kuten

 • osoite
 • perustamispäivä ja
 • viimeisen vuosi-ilmoituksen jättöpäivä.

Kaikki asiakirjat, jotka yritykset ovat toimittaneet yhtiölakien mukaisesti, ovat julkisia. Yhtiöitä koskevia rekisteriotteita toimitetaan maksua vastaan. Rekisteriote sisältää valikoituja rekisteriin sisältyviä tietoja, mukaan lukien yhtiön vastuuhenkilöt, maksuvelvollisuudet ja luettelo toimitetuista asiakirjoista.

Onko Irlannin yhtiörekisterin käyttäminen maksutonta?

Kyllä, yrityksen perustiedot tarjotaan maksutta. Sen sijaan muiden tietojen hausta peritään maksu.

Kuinka haku Irlannin yhtiö- ja toiminimirekisteriin tehdään?

Hakuja voi tehdä yrityksen tai toiminimen numeron tai nimen perusteella. Käytettävissä on neljä mahdollista nimihakua:

 • ”Contains all these words” hakee nimiä, jotka sisältävät kaikki annetut sanat (suositeltava).
 • ”Starts with this phrase” hakee nimet, jotka alkavat tietyllä ilmauksella.
 • ”Contains this phrase” hakee nimet, jotka sisältävät tietyn ilmaisun.
 • Alphasort on merkkijono, joka luodaan jättämällä yhtiön nimestä pois usein toistuvat ilmaisut kuten Irlanti, osake tai ja, samoin kuin välilyönnit, pilkut, ajatusviivat jne. Alphasort -hakua tehtäessä olisi yhtiön nimestä tehtävä nämä poistot.

Hakuja voidaan kaventaa syöttämällä osoitetiedot.

Kuinka luotettavia rekisterissä olevat asiakirjat ovat?

Yhtiörekisteritoimisto (CRO) pitää julkisten lakisääteisten yhtiötietojen keskusrekisteriä Irlannissa. Vuoden 2014 yhtiölaki (Companies Act) ja siihen liittyvä lainsäädäntö muodostavat oikeusperustan, joka velvoittaa yhtiöt toimittamaan CRO:lle tietoja rekisteröintiä ja julkaisemista varten.

Yhtiörekisterissä olevat tiedot tulevat CRO:lle kolmansilta osapuolilta lakisääteisen velvoitteen nojalla. Velvoitteisiin kuuluu se, että kolmannet osapuolet eivät saa tahallisesti tai tuottamuksellisesti toimittaa virheellisiä tietoja CRO:lle. CRO ei takaa eikä voi taata kolmansien osapuolten sille toimittamien tietojen paikkansapitävyyttä.

Laissa vaaditaan kuitenkin joidenkin asiakirjojen ja tietojen osalta, että asiakirjat ja tiedot toimittaneen henkilön on allekirjoitettava valaehtoinen ilmoitus, jonka mukaan vaaditut tiedot ja asiakirjat on hänen käsityksensä mukaan toimitettu asianmukaisesti. Valaehtoisia ilmoituksia koskevan vuoden 1938 lain mukaan henkilö, joka tietoisesti antaa väärän tai harhaanjohtavan valaehtoisen ilmoituksen, voidaan asettaa syytteeseen ja hänelle voidaan tuomita sakkoja tai vankeutta tai molempia.

Lisäksi vuoden 2014 yhtiölain 876 §:n mukaan on rikoksena rangaistavaa, että henkilö laissa säädetyin muodoin ilmoittaa CRO:lle tahallisesti tai tuottamuksellisesti virheellisiä tietoja.

Irlannin yhtiörekisterin kehitysvaihe

Rekisterin tiedot ovat täydellisiä kaikkien normaalitilassa olevien yhtiöiden osalta.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanEuroopan kaupparekisteripalvelu


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 10/09/2019

Jäsenvaltioiden kaupparekisterit - Kreikka


Millaisia tietoja Kreikan kaupparekisteristä on saatavissa?

Kreikan kaupparekisteriä kutsutaan yleiseksi kaupparekisteriksi (Genikó Emporikó Mitróo, G.E.MI). Siitä on säädetty lailla 3419/2005 (Kreikan virallinen lehti Α 297, 6.12.2005). Rekisterissä on pääomayhtiöitä ja henkilöyhtiöitä koskevat tiedot ja asiakirjat. Yleisen kaupparekisterin verkkosivusto on kansallinen julkaisu, jolla julkaistaan kaupallisia tietoja. Yleiseen kaupparekisteriin on kirjattava lain 3419/2005 1(1) §:ssä tarkoitetut henkilöt ja henkilöryhmät.

Yleisen kaupparekisterin verkkosivustolta voi etsiä julkaistuja kaupallisia tietoja seuraavanlaisista yrityksistä:

a) luonnolliset henkilöt, jotka ovat kaupan alan toimijoita ja joilla on kaupallinen kotipaikka tai toimipaikka tai jotka harjoittavat kaupallista toimintaa päätoimipaikan tai toissijaisen toimipaikan kautta Kreikassa

b) henkilöryhmät, jotka harjoittavat kaupallista toimintaa päätoimipaikan tai toissijaisen toimipaikan kautta Kreikassa, ja kaikki kaupalliset yritykset, jos ne on perustettu Kreikan lainsäädännön mukaisesti, kuten avoimet yhtiöt, kommandiittiyhtiöt, kommandiittiosakeyhtiöt, yksityisoikeudelliset osuuskunnat (joita ovat keskinäiset yritykset ja osuustoiminnalliset luottolaitokset), yksityiset pääomayhtiöt, yksityiset osakeyhtiöt ja julkiset osakeyhtiöt sekä henkilöt, joilla on 27.11/14.12.1926 annetun presidentin asetuksen 39 artiklan mukainen ilmoitusvelvollisuus

c) eurooppalaiset taloudelliset etuyhtymät, jotka perustetaan asetuksen (ETY) N:o 2137/85 (EYVL L 199, oikaistuna kreikaksi EYVL:ssä L 247) mukaisesti ja joiden päätoimipaikka on Kreikassa

d) eurooppayhtiöt, jotka perustetaan asetuksen (EY) N:o 2157/2001 (EYVL L 294) mukaisesti ja joiden päätoimipaikka on Kreikassa

e) eurooppaosuuskunnat, jotka perustetaan asetuksen (EY) N:o 1435/2003 (EUVL L 207) mukaisesti ja joiden päätoimipaikka on Kreikassa

f) edellisissä kohdissa tarkoitettujen rekisteröitymisvelvollisten, joiden päätoimipaikka tai kotipaikka on Kreikassa, on ilmoitettava rekisteriin myös Kreikassa toimivat sivuliikkeet

g) ulkomaisten yritysten, joihin viitataan direktiivin 68/151/ETY (virallinen lehti L 65), sellaisena kuin se on muutettuna direktiivin 2003/58/EY (EUVL L 221) 1 artiklalla, 1 artiklassa ja joiden kotipaikka on jossakin Euroopan unionin jäsenvaltiossa, on ilmoitettava rekisteriin Kreikassa toimivat sivuliikkeensä ja agentuurinsa

h) ulkomaisten yritysten, joiden kotipaikka on kolmannessa maassa ja joiden oikeudellinen muoto vastaa jonkin g kohdassa tarkoitetun ulkomaisen yrityksen muotoa, on ilmoitettava rekisteriin Kreikassa toimivat sivuliikkeensä ja agentuurinsa

i) luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden tai henkilöryhmien, joiden päätoimipaikka tai kotipaikka on ulkomailla ja joita kohdat g ja h eivät koske, on rekisteröitävä sivuliikkeensä ja agentuurinsa, joiden kautta ne harjoittavat kaupallista toimintaa Kreikassa

j) yhteisyritykset

k) julkisoikeudelliset yritykset, joita tarkoitetaan siviililain 784 §:ssä ja

l) luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt ja henkilöryhmät, jotka harjoittavat tai aikovat harjoittaa taloudellista toimintaa tai elinkeinotoimintaa, ilman että he ovat kaupan alan toimijoita.

Mitä asiakirjoja tai tietoja Kreikan kaupparekisteristerissä on?

Jokaisen rekisteröitymisvelvollisen yrityksen on toimitettava seuraavat tiedot:

a) yrityksen, sivuliikkeen tai agentuurin rekisterinumero

b) rekisteripalvelu tai rekisterin osasto, joka hoiti tietojen ensimmäisen tai myöhemmän rekisteröinnin, javastuuvirkamiehen koko nimi

c) rekisteröintihakemuksen numero ja rekisterinumero

d) sitä viranomaista tai palvelua koskevat tiedot, joka antoi luvan harjoittaa elinkeinoa tai ammattia tai luvan perustaa yritys tai sivuliike ja toimiluvan, jos yrityksen perustaminen tai toiminnan aloittaminen edellyttää lainsäädännössä tällaisen luvan myöntämistä

e) oikeuden päätökset, joilla ilmoitetaan yrityksen asettamisesta maksukyvyttömyys- tai sovittelumenettelyyn tai muuhun kollektiiviseen menettelyyn velkojien vaatimusten täyttämiseksi; lisäksi rekisteröidään selvittäjien, maksukyvyttömyysmenettelyn selvittäjien, edunvalvojien ja pesänhoitajien koko nimi, vanhempien koko nimi, henkilökortin tai passin numero, syntymäaika ja ‑paikka, kansallisuus ja kotiosoite,

f) yksityiskohtaiset tiedot tuomioistuimen päätöksestä, jotka koskevat e kohdassa tarkoitetun oikeudellisen tilanteen päättämistä, keskeyttämistä tai lopettamista

g) tiedot, jotka on julkaistava konkurssilainsäädännön mukaisesti

h) tiedot vireillä olevista maksukyvyttömyys- tai sovitteluhakemuksista tai muihin kollektiivisiin menettelyihin liittyvistä hakemuksista, joilla pyritään täyttämään velkojien vaatimukset

i) yrityksen sivuliikkeiden tai agentuurien lukumäärä Kreikassa sekä jokaisen osoite ja rekisterinumero

j) yrityksen ulkomailla sijaitsevien sivuliikkeiden tai agentuurien lukumäärä sekä jokaisen osoite ja tiedot.

Ι. Kreikassa kotipaikkaansa pitävistä pääomayhtiöistä ilmoitetaan rekisteriin ja julkaistaan seuraavat tiedot:

a) perustamiskirja ja yhtiöjärjestys

b) perustamiskirjaan tai yhtiöjärjestykseen tehdyt muutokset, mukaan lukien yrityksen eliniän pidentäminen, sekä perustamiskirjaan tai yhtiöjärjestykseen myöhemmin tehdyt muutokset, voimassaolevien muutettujen asiakirjojen koko teksti

c) sellaisten henkilöiden asettaminen, tehtävän päättyminen ja henkilötiedot, jotka joko lakisääteisenä toimielimenä tai sellaisen jäseninä:

– ovat kelpoisia edustamaan yhtiötä suhteessa ulkopuolisiin; jos tällaisia henkilöitä on useita, on ilmoitettava, onko kyseisillä henkilöillä tällainen kelpoisuus yksin vai yhdessä

– käyttävät puhevaltaa oikeudenkäynneissä

– osallistuvat yhtiön hallintoon, johtoon tai valvontaan

d) merkityn pääoman määrä vähintään kerran vuodessa, kun yhtiön pääoma on vahvistettu perustamiskirjassa tai yhtiöjärjestyksessä, jollei merkityn pääoman korottamiseksi ole tarpeen muuttaa yhtiöjärjestystä

e) kunkin tilikauden tilinpäätösasiakirjat, jotka on julkaistava neuvoston direktiivien 78/660/ΕTY (EYVL L 222, 14.8.1978), 83/349/ΕTY (EYVL L 193, 18.7.1983), 86/635/ΕTY (EYVL L 372, 31.12.1986) ja 91/674/ΕTY (EYVL L 374, 31.12.1991) mukaisesti

f) kotipaikan muutokset

g) yhtiön purkautuminen

h) tuomioistuimen päätös yhtiön pätemättömyydestä

i) selvitysmiesten määrääminen ja heidän henkilötietonsa

j) selvitystilan päättyminen ja rekisteristä poistaminen.

ΙΙ. Ulkomaisten yritysten, joihin viitataan direktiivin 68/151/ETY (virallinen lehti L 65), sellaisena kuin se on muutettuna direktiivin 2003/58/EY (EUVL L 221) 1 artiklalla, 1 artiklassa ja joiden kotipaikka on jossakin Euroopan unionin jäsenvaltiossa, sivuliikkeistä ilmoitetaan rekisteriin ja julkaistaan seuraavat tiedot:

a) sivuliikkeen osoite

b) sivuliikkeen toiminnan tarkoitus

c) jäsenvaltion rekisteri, jossa yritykselle on asiakirjavihko, jossa mainitaan yrityksen rekisterinumero

d) yhtiön nimi ja oikeudellinen muoto sekä sivuliikkeen nimi, jos sillä on eri nimi kuin yhtiöllä

e) sellaisten henkilöiden asettaminen, tehtävän päättyminen ja henkilötiedot, jotka ovat kelpoisia edustamaan yhtiötä suhteessa ulkopuolisiin ja käyttämään sen puhevaltaa oikeudenkäynneissä

i) yhtiön lakisääteisenä hallintoelimenä tai tällaisen elimen jäseninä yhtiön, direktiivin 2009/101/ΕY (ΕYVL L 258, 1.10.2009) 2 artiklan 1 kohdan julkistaman tiedon mukaisesti

ii) yhtiön pysyvinä edustajina sivuliikkeen toiminnassa, heidän toimivaltaansa koskevin maininnoin

f) yhtiön purkautuminen, selvitysmiesten määrääminen, heidän henkilötietonsa ja toimivaltansa, selvitystilan päättyminen ja sitä koskevan merkinnän tekeminen jäsenvaltion rekisteriin, maksukyvyttömyysmenettelyt, akordit ja vastaavat yhtiötä koskevat menettelyt

g) julkistamisvelvollisuus koskee yhtiön tilinpäätösasiakirjoja vain sellaisina kuin ne on laadittu, tarkastettu ja julkistettu noudattaen sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, jonka alainen yhtiö on, direktiivien 78/660/ΕTY (EYVL L 222, 14.8.1978), 83/349/ΕTY (EYVL L 193, 18.7.1983) ja 84/253/ΕTY (EYVL L 126/20, 12.5.1984) mukaisesti

h) sivuliikkeen lopettaminen.

Miten Kreikan kaupparekisteriin tehdään hakuja?

Kreikan Linkki avautuu uuteen ikkunaanyleisen kaupparekisterin nettisivulla voi etsiä yrityksestä julkaistuja kaupallisia tietoja käyttämällä yhtä seuraavista yritystä koskevista tiedoista:

 1. verotunnistenumero (Α.Φ.Μ.) tai
 2. yleisen kaupparekisterin (Γ.Ε.ΜΗ) numero tai
 3. yrityksen nimi tai
 4. tuotenimi.

Onko Kreikan kaupparekisteritietojen käyttö ilmaista?

Kaikilla luonnollisilla henkilöillä on oikeus tutustua yritystä koskeviin tietoihin Linkki avautuu uuteen ikkunaanyleisessä kaupparekisterissä maksutta. Kaikki asiakirjat, tiedot tai ilmoitukset, jotka joko rekisteripalvelu tai rekisteröitymisvelvollinen on julkistanut yleisessä kaupparekisterissä, voi myös tallentaa digitaalisesti omalle laitteelleen tai tulostaa tai jäljentää muulla tavoin. Viralliset (aidot) todistukset tai jäljennökset asiakirjoista tai tiedoista, jotka yrityksestä on tallennettu yleiseen kaupparekisteriin, voi saada kirjautumalla maksutta Linkki avautuu uuteen ikkunaanyleisen kaupparekisterin avoimeen palveluun.

Virallisten todistusten tai asiakirjojen tai tietojen jäljennösten saaminen edellyttää maksun suorittamista etukäteen käytettävissä olevan sähköisen välineen kautta. Todistukset tai jäljennökset asiakirjoista tai tiedoista voidaan toimittaa kahdella tavalla: sähköisesti yleisen kaupparekisterin sähköisen sovelluksen kautta tai postitse tilaajalle kaikkialla maailmassa.

Miten Kreikan kaupparekisteristä toimitettujen virallisten todistusten tai jäljennösten oikeellisuus tarkastetaan?

Virallisten todistusten tai jäljennösten oikeellisuuden tarkastus tapahtuu   Linkki avautuu uuteen ikkunaanKreikan yleisen kaupparekisterin kautta.

Asiakirjan saaminen edellyttää sitä, että täyttää haluamansa todistuksen tai jäljennöksen viitenumeron, yleisen kaupparekisterin yritykselle antaman rekisterinumeron ja sen rekisteripalvelun nimen, joka antoi asianomaiselle kyseisen asiakirjan.

Kuinka luotettavia rekisterin asiakirjat ovat?

Yritystä koskevaan tietueeseen tallennetut asiakirjat ovat luotettavia, koska yleinen kaupparekisteri on ainoa kaupallisia tietoja yrityksistä tarjoava sivusto ja direktiivin 2009/101/EY 3 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu sähköisessä muodossa oleva kansallinen virallinen julkaisu, jolla julkistetaan kaupallisia tietoja.

Kreikan yleinen kaupparekisteri on liitetty yhteen muiden jäsenvaltioiden rekistereiden kanssa (kansallisia rekistereitä koskevan) lainsäädännön mukaisesti keskitettyjen tietoteknisten välineiden (eurooppalaisen keskusjärjestelmän) avulla osana direktiivissä 2012/17/EY mainittua rekistereiden yhteenliittämisjärjestelmää.

Asiakirjat ja tiedot rekisteröidään Kreikan yleiseen kaupparekisteriin sen jälkeen, kun rekisterin palvelu on tarkastanut niiden lainmukaisuuden, oikeellisuuden, selkeyden ja täydellisyyden sekä sen, onko kaikki voimassa olevan lainsäädännön mukaiset maksut suoritettu. Jos tästä tarkastuksesta ei ilmene mitään, mikä estäisi rekisteröinnin, yleisen kaupparekisterin toimivaltainen palvelu rekisteröi yrityksen tiedot yleiseen kaupparekisteriin.

Jos hakemus, esitetyt asiakirjat tai muut liiteasiakirjat eivät täytä laissa säädettyjä edellytyksiä, eivät ole oikeita tai täydellisiä, yleisen kaupparekisterin toimivaltainen palvelu pyytää kirjallisesti, faksilla tai sähköpostilla, että asianomainen henkilö selventää, korjaa tai täydentää hakemusta, esitettyjä asiakirjoja tai muita liiteasiakirjoja vaaditulla tavalla viiden työpäivän kuluessa siitä päivästä, jona hän vastaanotti tällaisen pyynnön. Tätä määräaikaa voidaan pidentää jopa yhteen kuukauteen, jos se on tarpeen olosuhteiden tai rekisteröitävien tietojen laadun vuoksi. Määräajan pidentäminen pidentää automaattisesti muita lakisääteisiä määräaikoja, joita sovelletaan tietojen rekisteröimiseen kaupparekisteriin. Jos viiden työpäivän tai pidennetty kuukauden määräaika ylittyy ilman rekisteröitymisvelvollisen yhteydenottoa tai jos tämä toimittaa tietoja, joiden ei katsota täyttävän laissa säädettyjä edellytyksiä, tai ne eivät ole oikeita tai täydellisiä, rekisteröintihakemus hylätään rekisteröitymisestä vastaavan palvelun perustellulla päätöksellä. Sen lisäksi rekisteröintihakemukseen liittyvät maksut menetetään kaupparekisterille.

Rekisteröitymisestä yleiseen kaupparekisteriin aiheutuu avoimille yhtiöille, kommandiittiyhtiöille, kommandiittiosakeyhtiöille, julkisille osakeyhtiöille, yksityisille osakeyhtiöille, yksityisille pääomayhtiöille, yksityisoikeudellisille osuuskunnille, eurooppalaisille taloudellisille etuyhtymille, joista säädetään asetuksessa (ETY) N:o 2137/85 (EYVL L 199, oikaistuna kreikaksi EYVL:ssä L 247) ja joiden kotipaikka on Kreikassa,   eurooppayhtiöille, joista säädetään asetuksessa (EY) N:o 2157/2001 (EYVL L 294) ja joiden päätoimipaikka on Kreikassa, eurooppaosuuskunnille, joista säädetään asetuksessa (EY) N:o 1435/2003 (EUVL L 207) ja joiden päätoimipaikka on Kreikassa, ja siviililain 784 §:ssä tarkoitetuille julkisoikeudellisille yrityksille seuraavaa:

a) edellisessä kohdassa tarkoitetut perusteilla olevat oikeushenkilöt saavat oikeushenkilöyden

b) yritysten muutoksiin sovellettavan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti yritysmuodon muutoksen rekisteröivät yritykset muuttuvat julkisiksi osakeyhtiöiksi, yksityisiksi osakeyhtiöiksi, yksityisiksi pääomayhtiöiksi, yksityisoikeudellisiksi osuuskunniksi, eurooppalaisiksi taloudellisiksi etuyhtymiksi, eurooppayhtiöiksi ja eurooppaosuuskunniksi

c) yhtiöjärjestys muuttuu

d) yrityksen sulautuminen tai jakautuminen, mikä edellyttää vain tapahtuman rekisteriröintiä ennen kuin sulautuva tai jakautuva yritys poistetaan rekisteristä

e) yhtiön purkautuminen osakkaiden päätöksellä tai hallinnollisella asiakirjalla

f) yritys aloittaa uudelleen toiminnan.

Lain 3419/2005 4 §:n mukaisesti yleiseen kaupparekisteriin rekisteröityjä tietoja pidetään laillisina ja asianmukaisina.

Pitäisikö Kreikan kaupparekisteristä tietää vielä jotain erityistä?

Yleisen kaupparekisterin verkkosivusto on direktiivin 2009/101/ΕY (ΕUVL L 258, 1.10.2009) 3 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu kansallinen virallinen julkaisu, jolla julkistetaan kaupallisia tietoja. Rekisterin verkkosivustolla julkaistaan yleinen nimihakemisto, tietue ja kaikki muut rekisterin tiedot, jotka ovat yleisesti käytettävissä. Kaikilla luonnollisilla henkilöillä on oikeus tutustua ilmaiseksi yleisessä kaupparekisterissä oleviin tietoihin. He voivat myös tallentaa digitaalisesti omalle laitteelleen tai tulostaa tai muulla tavoin jäljentää kaikki asiakirjat, tiedot tai ilmoitukset, jotka joko rekisteripalvelu tai rekisteröitymisvelvollinen on julkistanut yleisessä kaupparekisterissä.

Osana rekistereiden yhteenliittämisjärjestelmää Kreikan yleinen kaupparekisteri on sähköisesti yhteydessä muihin kansallisiin rekistereihin ja antaa tietoa a) muihin kansallisiin rekistereihin tallennetuista tiedoista, jotka koskevat pääomayhtiöitä, joilla on kotipaikka Euroopan unionin jäsenvaltiossa, ja niiden sivuliikkeitä, joiden kotipaikka on eri jäsenvaltiossa kuin emoyhtiön, ja b) lain 3419/2005 6 §:n 2a ja 2b momentissa tarkoitetuista tiedoista, jotka koskevat pääomayhtiöitä, joiden kotipaikka on Kreikassa, ja niiden sivuliikkeitä saman lain 1 §:n g momentin nojalla. Lisäksi yleinen kaupparekisteri vastaa kysymyksiin, joita yksittäiset käyttäjät esittävät rekistereiden yhteenliittämisjärjestelmän tarjoaman ainoan eurooppalaisen sähköisen yhteyspisteen (portaalin) kautta edellä b kohdassa tarkoitetuista tiedoista.

Yritysten hallitus ja yleinen kaupparekisteri (joka kuuluu talous-, kehitys- ja matkailuministeriön kauppa- ja kuluttajansuoja-asioiden pääsihteeristön markkinoista vastaavan pääosaston alaisuuteen) ovat toimivaltaisia vastaamaan eurooppalaisen sähköisen portaalin kautta esitettyihin kysymyksiin lain 3419/2005 6 §:n 2a ja 2b momentissa tarkoitetuista asiakirjoista ja tiedoista, jotka koskevat yrityksiä, joiden osakkeita noteerataan Ateenan pörssissä, pankkeja ja niiden sivuliikkeitä jäsenvaltioissa ja kolmansissa maissa, vakuutusyhtiöitä ja niiden sivuliikkeitä jäsenvaltioissa ja kolmansissa maissa, sijoitusrahastoja, sijoitusrahastoja hoitavia rahastoyhtiöitä, kiinteistösijoitusrahastoja, kiinteistösijoitusyhtiöitä, varoja ja velkoja hallinnoivia osakeyhtiöitä, sijoituspalveluja tarjoavia osakeyhtiöitä, sekä jalkapallo- ja koripalloseurojen osakeyhtiöitä.

Lisäksi jokaisella kauppakamarilla on oma rekisteripalvelu, jolla on muun muassa toimivalta vastata eurooppalaisen sähköisen portaalin kautta lähetettyihin kysymyksiin, jotka koskevat lain 3419/2005 6 §:n 2a ja 2b momentissa tarkoitettuja tietoja ja muiden kuin edellä mainittujen yritysten oikeudellista muotoa.

Huomautus: Edellä on esitetty vain yleiskatsaus tietoihin, joita on tarjolla Kreikan yleisessä kaupparekisterissä (Γ.Ε.ΜΗ.) sekä jäsenvaltioiden kansallisissa rekistereissä. Lisätietoja oikeuskehyksestä on saatavilla Kreikan Linkki avautuu uuteen ikkunaanyleisen kaupparekisterin (G.Ε.ΜI.) verkkosivustolla.

Linkkejä:

Linkki avautuu uuteen ikkunaanKreikan yleinen sähköinen kaupparekisteri (G.E.MI)

Linkki avautuu uuteen ikkunaanLuonnollisen henkilön rekisteröiminen yleiseen sähköiseen kaupparekisteriin (G.E.ΜI.)

Linkki avautuu uuteen ikkunaanYrityksen rekisteröiminen yleiseen sähköiseen kaupparekisteriin (G.E.ΜI.)

Linkki avautuu uuteen ikkunaanYleisen kaupparekisterin (G.Ε.ΜI.) palvelujen myöntämien todistusten ja asiakirjojen oikeellisuuden tarkastaminen

Linkki avautuu uuteen ikkunaanYleistä kaupparekisteriä (Γ.Ε.ΜI.) koskeva lainsäädäntö

Linkki avautuu uuteen ikkunaanYleisen kaupparekisterin (Γ.Ε.ΜI.) sähköisiä palveluja koskevat ryhmäkirjeet ja Linkki avautuu uuteen ikkunaanyleisen kaupparekisterin ryhmäkirje


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 03/07/2019

Jäsenvaltioiden kaupparekisterit - Espanja

The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.
Please note that the following languages: Spanish have already been translated.

Espanjan rekisterinpitäjät vastaavat seuraavista rekistereistä:

 • kiinteistörekisterit (Registros de la Propiedad de Bienes Inmuebles, jotka tunnetaan yleensä nimellä Registros de la Propiedad)
 • irtaimen omaisuuden rekisterit (Registros de la Propiedad de Bienes Muebles)
 • kaupparekisterit (Registros Mercantiles)
 • yleisten sopimusehtojen rekisteri (Registro de Condiciones Generales de la Contratación).

Tarkemmat tiedot kiinteistörekistereistä ja niihin liittyvät linkit löytyvät Euroopan oikeusportaalista kohdasta ”Kiinteistörekisterit”.

Tällä sivustolla esitellään seuraavat:

 • Espanjan kaupparekisterit sekä niihin liittyvät linkit
 • tiivistelmä irtaimen omaisuuden rekistereistä ja niihin liittyvät linkit
 • tiivistelmä yleisten sopimusehtojen rekistereistä ja niihin liittyvät linkit.

Mitä Espanjan kaupparekisteri tarjoaa?

Oikeusvarmuutta ja taloudellista varmuutta.

Espanjan kaupparekisterin pääpiirteitä esitetään seuraavassa.

1. – Kaupparekisterin tavoite

1.1. – Kaupparekisteriin rekisteröityvät

 • yksityiset elinkeinonharjoittajat
 • liikeyritykset
 • kansalaisyhteiskunnan yhteisöt
 • luotto- ja vakuutuslaitokset sekä keskinäiset takausyhtiöt
 • sijoitusrahastot
 • taloudelliset etuyhtymät
 • säästöpankit
 • eläkerahastot
 • kaikkien edellä mainittujen sivutoimipisteet
 • ulkomaisten yritysten sivuliikkeet
 • ulkomaiset yritykset, jotka siirtävät toimipaikkansa Espanjaan
 • kaikki kaupallista toimintaa harjoittavat yritykset ja muut tahot, joiden ostamat tai välittämät hankinnat taikka myynti ylittävät 600 000 euroa.

1.2. – Kaupparekisterin sisältö

 • Liikeyrityksiä koskevat asiakirjat – Yrityksen perustamissopimus on ensimmäinen asiakirja, joka merkitään kaupparekisteriin. Sen jälkeen lisätään kutakin yritystä koskevat muut asiakirjat ja sopimukset (pääoman korotukset ja alentamiset, hallituksen muutokset, johtajien ja edustajien nimitykset tai erottamiset, yrityksen maksukyvyttömyys, yhtiön päätöksistä nostetut kanteet jne.).
 • Tilikirjat – Elinkeinonharjoittajilla ja yrityksillä on velvollisuus pitää kirjanpitoa ja toimittaa tilikirjat kotipaikkansa kaupparekisteriin, ja kaupparekisterin pitäjä vahvistaa niiden laillisuuden. Tilikirjat on toimitettava neljän kuukauden kuluessa yrityksen tilikauden päättymisestä. Toisin sanoen yritysten, joiden tilikausi päättyy 31. joulukuuta, on toimitettava tilikirjansa ennen 31. toukokuuta.
 • Vuotuisen tilinpäätöksen tallettaminen kaupparekisteriin on elinkeinonharjoittajien sekä eräiden muiden tahojen velvollisuus – Espanjan kirjanpitosäännöstön (Plan General Contable) mukaan tilinpäätöksen laatiminen on pakollista. Kumppaneiden ja osakkeenomistajien on hyväksyttävä tilinpäätös kuuden kuukauden kuluessa sen tekemisestä. Hyväksytty tilinpäätös on toimitettava seuraavan kuukauden kuluessa oman alueen kaupparekisteriin, joka vahvistaa sen laillisuuden, mikä on pakollista. Näin ollen yritysten, joiden tilikausi päättyy 31. joulukuuta ja jotka ovat hyväksyneet tilinpäätöksensä 30. kesäkuuta mennessä, on talletettava tilinpäätöksensä kaupparekisteriin ennen 30. heinäkuuta.
 • Asiakirjojen toimittaminen tilintarkastajien ja asiantuntijoiden nimittämistä varten – Jokaisella osakkaalla, joka omistaa 5 prosenttia yrityksen pääomasta, on oikeus pyytää kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, että yrityksen kotipaikan mukaan määräytyvä kaupparekisteri nimittää tilintarkastajan. Yrityksissä, joiden tilikausi päättyy 31. joulukuuta, kumppaneilla ja 5 prosenttia yrityksen osakepääomasta omistavilla osakkailla on oikeus pyytää tilintarkastajan nimittämistä ennen seuraavan vuoden 31. maaliskuuta. He voivat myös pyytää yrityksen kotipaikan kaupparekisterin pitäjää nimittämään yritysasiantuntijan silloin, kun yrityksessä aiotaan toteuttaa osakeanti muuta vastiketta kuin rahaa vastaan sekä sulautumis- ja jakautumistilanteissa.

2. – Espanjan kaupparekisterin oikeusvarmuus

Kaupparekisteri on tärkein oikeudellinen väline liiketoiminnan virallistamisessa. Se on ensiarvoisen tärkeä talouden kehittämisen kannalta, koska se vähentää liiketoimen toteuttamisesta aiheutuvia kuluja.

Rekisteriin merkittävät tiedot tarkistetaan: yrityksiä koskevien asiakirjojen ja sopimusten laillisuus ja pätevyys tarkistetaan, samoin kuin niiden tekijöiden oikeus ja kelpoisuus tehdä ne.

Tämän tarkistuksen vuoksi rekisteröinnillä on merkittäviä oikeusvaikutuksia:

 1. Rekisterin sisällön otaksutaan olevan totuudenmukainen ja lainvoimainen.
 2. Rekisteröityihin asiakirjoihin voidaan vedota vilpittömässä mielessä toimivia kolmansia osapuolia vastaan.
 3. Tuomioistuimet takaavat rekisterin merkinnät, joilla on oikeusvaikutuksia niin kauan kuin niiden virheellisyyttä tai pätemättömyyttä ei ole osoitettu.
 4. Rekisterimerkintöjen julistaminen virheellisiksi tai pätemättömiksi ei vahingoita vilpittömässä mielessä toimivien kolmansien osapuolten laillisesti hankkimia oikeuksia.

Tällä tavoin niin yritykset kuin kansalaiset ja julkishallintokin voivat välttää suuria liiketoiminnan toteuttamisesta aiheutuvia kustannuksia, ja niiden saatavilla on riittävästi oikeaksi todistettua tietoa yrityksistä, joiden kanssa ne aikovat tehdä sopimuksen, sekä tietoa kyseisten yritysten oikeudellisesta ja taloudellisesta tilanteesta.

3. – Rekisteröintimenettely

Yleisperiaatteen mukaan kaupparekisteriin rekisteröidään vain julkisesti hyväksyttyjä asiakirjoja. Tällaisia julkisia asiakirjoja ovat notaarin laatimat asiakirjat, oikeudelliset tai hallinnolliset asiakirjat. Yksityinen asiakirja voidaan merkitä kaupparekisteriin ainoastaan sellaisissa tilanteissa, joista on nimenomaisesti säädetty kaupparekisteristä annetuissa laeissa ja asetuksessa. Esimerkkejä yksityisistä asiakirjoista, jotka voidaan merkitä rekisteriin: yksityistä elinkeinonharjoittajaa, joka ei toimi merenkulkualalla, koskeva asiakirja; johtajan, selvitysmiehen tai tilintarkastajan aseman nimittämistä, erottamista, hyväksymistä ja jakamista koskevat asiakirjat.

Menettelyä on pyydettävä. Toisin sanoen poikkeustilanteita lukuun ottamatta menettelyn aloittaa henkilö, joka haluaa merkinnän rekisteriin.

Onko kaupparekisterin käyttö maksutonta?

Kaupparekisterin käyttö Espanjassa ei ole maksutonta.

Rekisteröinti- ja julkaisukustannukset vahvistetaan Linkki avautuu uuteen ikkunaankaupparekisterinpitäjien maksutaulukossa ja Linkki avautuu uuteen ikkunaankaupparekisteristä annetussa asetuksessa.

Rekisteröintimaksujen suuruus riippuu useista tekijöistä. Ne voi katsoa suoraan Linkki avautuu uuteen ikkunaankaupparekisterinpitäjien maksutaulukosta.

Julkaisukustannukset vaihtelevat 1,20 eurosta 24 euroon. Ne voi katsoa suoraanLinkki avautuu uuteen ikkunaankaupparekisterinpitäjien maksutaulukosta tai Linkki avautuu uuteen ikkunaanEspanjan rekisterinpitäjien liiton sivustolta.

Hakujen tekeminen Espanjan kaupparekisterissä

1. – Kaupparekisteri on julkinen

Kaupparekisteri on julkinen, ja kaupparekisterimerkintöihin sisältyvien tietojen käsittely on kaupparekisterin pitäjän tehtävä.

2. – Rekisteriotteet

Määritelmä – Rekisteriotteella (Nota simple) on pelkästään tiedotusarvo, se ei siis ole todistus rekisterimerkintöjen sisällöstä, mutta se sisältää joko kaikki varsinaisen rekisterimerkinnän tiedot tai osan niistä.

Hakumenettely – Rekisteriotetta voi hakea kahdella tavalla:

 • kirjallisesti jättämällä hakemuksen henkilökohtaisesti asianomaiseen kaupparekisteriin
 • internetin kautta käyttämällä sivun lopussa olevaa ensimmäistä linkkiä.

3. – Todistukset

Määritelmä Todistukset ovat jäljennöksiä, jotka on translitteroitu tai käännetty sanatarkasti tai tiivistetysti rekisterin sisällöstä, mikä on ainoa keino todistaa kaupparekisterimerkintöjen sisältö luotettavasti sen jälkeen, kun rekisterinpitäjä on käsitellyt sisältöä. Myös rekisterinpitäjät voivat antaa todistuksen rekisteriin arkistoiduista tai talletetuista asiakirjoista.

Hakumenettely – Todistusta haetaan kirjallisesti ja se myös toimitetaan paperilla. Sitä on haettava henkilökohtaisesti, postitse, faksitse tai muuta vastaavaa menettelyä käyttäen. Lisäksi todistuksia voi hakea sähköisesti ja myös saada sähköisen todistuksen, jossa on rekisterinpitäjän varmennettu sähköinen allekirjoitus.

4. – Kaupparekisterin käyttö internetin kautta

Katso tekstin lopussa oleva kohta ”Hyödyllisiä linkkejä”. Menettely on hyvin yksinkertainen. Riittää, että noudattaa seuraavalla sivustolla annettuja ohjeita:

Sivustolla voi maksaa luottokortilla, jos ei ole palvelun tilaaja tai jos hallussa ei ole rekisterinpitäjien liiton aikaisemmin antamaa todistusta:

 • kohdassa ”pago con tarjeta” eli korttimaksu annetaan luottokortin tiedot,
 • minkä jälkeen napsautetaan Entrar-näppäintä.

Tällä sivulla voi valita seuraavista rekistereistä: kiinteistörekisteri, kaupparekisteri, irtaimen omaisuuden rekisteri ja yleisten sopimusehtojen rekisteri, joista valitaan kaupparekisteri eli ”Publicidad Mercantil”,

 • minkä jälkeen valitaan halutut tiedot.

Kuka tahansa voi hakea rekisterinpitäjien liiton tälle sivustolle järjestämiä tietoja interaktiivisesti reaaliajassa. Tietyt yrityksiä koskevat tiedot, kuten talletettujen tilinpäätösten yksityiskohtainen sisältö, ovat saatavissa välittömästi ympäri vuorokauden vuoden kaikkina päivinä. Rekisteröidyistä yritysten asiakirjoista saatavat tiedot ovat päivitettyjä ja totuudenmukaisia.

Kuinka luotettavia rekisterin asiakirjat ovat?

Keskus-, kauppa- ja yhtiörekistereiden yhteenliittämistä käsittelevällä direktiivillä 2012/17/EU muun muassa lisätään direktiiviin 2009/101/EY uusi 3a artikla. Siinä velvoitetaan jäsenvaltiot varmistamaan, että ajantasaistettu tieto niistä kansallisen lainsäädännön säännöksistä, joiden mukaan kolmannet osapuolet voivat vedota 2 artiklassa tarkoitettuihin tietoihin ja kuhunkin asiakirjalajiin, on saatavilla 3 artiklan 5, 6 ja 7 kohdan mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa, että jäsenvaltioiden on toimitettava Euroopan oikeusportaalissa julkaistaviksi vaaditut tiedot portaalin sääntöjen ja teknisten vaatimusten mukaisesti. Tiedot koskevat sitä, miten tehdä kyselyjä direktiivin 2 artiklassa tarkoitettuihin tietoihin sekä mitkä ovat rekisteriin talletettujen asiakirjojen oikeusvaikutukset suhteessa kolmansiin.

Direktiivin 2 artiklassa tarkoitetut tiedot julkaistaan Espanjan kaupparekisterissä. Siinä määrätään periaatteista, jotka koskevat henkilötietolomaketta, julkisesti hyväksyttyjä asiakirjoja, laillisuutta, kelpoisuutta, yleistä luotettavuutta, oikeusvaikutuksia, asiakirjojen toimittamista ja julkaisua.

Yrittäjyyttä ja yritysten kansainvälistymistä koskevan lain 14/2013 19 §:ssä ja lain lisäsäännöksessä 13ª säädetään kaupparekisterin pitämisestä sähköisessä muodossa käyttäen yhtä tietojärjestelmää niin kuin laissa säädetään.

Kaupparekisterissä olevia tietoja julkaistaan antamalla todistuksia tai rekisteriotteita.

Kaupparekisterin antamat todistukset ovat ainoa keino todistaa rekisterimerkintöjen sisältö luotettavasti. Tästä säädetään kauppalain (Código de Comercio) 23.1 §:ssä ja kaupparekisteriasetuksen 12 ja 77 §:ssä.

Kaupparekisteriasetuksen 12 ja 78 §:ssä mainitaan rekisteriote, joka voi sisältää kaikki varsinaisen rekisterimerkinnän tiedot tai osan niistä.

Rekisteriä voi käyttää myös tietokoneella, todetaan saman asetuksen 79 §:ssä.

Kauppalain 23.4 §:n ja kaupparekisteriasetuksen 80 §:n mukaisesti sovelletaan asuntolainalainsäädännössä vahvistettuja julkaisemista koskevia täydentäviä säännöksiä, erityisesti kiinnityksistä annetun lain (Ley Hipotecaria) 221, 222, 222a, 227 ja 248 §:ää, mikä mahdollistaa tietojen julkaisemisen sähköisesti. Lain 24/2001 110.1 §:ssä mainitaan, että rekisterinpitäjä voi julkaista tietoja käyttämällä varmennettua sähköistä allekirjoitusta osana tieto- ja digitaalitekniikoiden käyttöönottoa; tämä pätee myös kaupparekisteriin (106–115 §).

Kaupparekisteriasetuksen 379 §:n mukaisesti keskuskaupparekisterin (Registro Mercantil Central) tehtävänä on järjestää, käsitellä ja julkaista kaupparekisterien vastaanottamia tietoja pelkästään tiedotustarkoituksessa, arkistoida ja julkaista taloudellisten toimijoiden ja oikeushenkilöiden nimet, julkaista kaupparekisterin virallista lehteä (Boletín Oficial del Registro Mercantil), pitää rekisteriä yrityksistä ja taloudellisista toimijoista, jotka ovat siirtäneet kotipaikkansa ulkomaille menettämättä Espanjan kansalaisuutta, ja ilmoittaa asetuksen (EY) N:o 2157/2001 14 artiklassa tarkoitetut tiedot. Kauppalain 23 §:n ja kaupparekisteriasetuksen 382 §:n mukaisesti keskuskaupparekisteri voi antaa rekisteriotteita mutta ei todistuksia, rekisteröityjen yritysten ja taloudellisten toimijoiden toimialaa ja nimeä koskevia todistuksia lukuun ottamatta.

Julkaisemista voi pyytää postitse, faksilla tai muulla vastaavalla tavalla.

Tietoja voi hakea Linkki avautuu uuteen ikkunaanEspanjan rekisterinpitäjien sivustolta käyttämällä FLEI-palvelua (Fichero Localizador de Entidades Inscritas).

Kaupparekisteriasetuksen 9 §:ssä säädetään oikeusvaikutuksista seuraavaa: ”1. Asiakirjoihin, jotka on rekisteröitävä, voidaan vedota vilpittömässä mielessä toimivia kolmansia vastaan vasta sen jälkeen, kun ne on julkaistu kaupparekisterin virallisessa lehdessä. Tämä ei vaikuta rekisteröintiin. 2. Kun on kyse toimista, jotka toteutetaan 15 päivän kuluessa asiakirjan julkaisemisesta, rekisteröityihin ja julkaistuihin asiakirjoihin ei voida vedota kolmansia vastaan silloin kun he voivat todistaa, ettei heillä ollut mahdollisuutta saada niistä tietoa. 3. Jos julkaistun sisällön ja rekisteröinnin sisällön välillä on ristiriita, vilpittömässä mielessä toimivat kolmannet voivat vedota julkaistuun sisältöön, jos se on heille suotuisa. Ristiriidan aiheuttanut on velvollinen antamaan korvausta vahingon kärsineelle. 4. Kolmannen otaksutaan toimineen vilpittömässä mielessä, jos ei voida todistaa, että hän tunsi asiakirjan, joka oli rekisteröitävä mutta jota ei ollut rekisteröity, tai asiakirjan, joka oli rekisteröity mutta jota ei ollut julkaistu, tai että hän oli selvillä julkaisun ja rekisteröinnin välisestä ristiriidasta.”

Lisätietoja

Espanjan kaupparekisterin historiaa

1. – Aikaisemmat vaiheet

Nykyisin voimassa olevaa Espanjan kaupparekisteristä annettua lainsäädäntöä edelsivät:

 • vuonna 1737 annetut Bilbaon määräykset, joilla perustettiin alusten nimi- ja lippuvaltiorekisteri
 • vuoden 1885 kauppalaki
 • vuonna 1885 kaupparekisterin kehittämisestä annettu väliaikainen säädös ja myöhemmät vuonna 1919 ja 14.12.1956 annetut säädökset, joita muutettiin 21.7.1973 annetulla asetuksella.

2. – Kaupparekisteriä koskeva voimassa oleva lainsäädäntö

Kaupparekisteriä koskevat yleissäännöt annetaan kauppalaissa (22.8.1885). Tässä laissa annettuja perussääntöjä on muutettu useaan kertaan, viimeksi 25.7.1989 annetulla lailla 19/1989.

 • Pääomayhtiöistä 2.7.2010 annettu kuninkaallinen asetus 1/2010. Rakennemuutoksista 3.4.2009 annettu laki 3/2009.
 • Tietyillä toimialoilla toimivia yrityksiä (kuten rahoitus-, vakuutus-, sähkö- ja leasing-ala) koskeva erityislainsäädäntö.
 • Kaupparekisteristä 19.7.1996 annettu asetus. Parhaillaan laaditaan uutta asetustekstiä.

3. – Organisaatio

Kaupparekisteri on julkinen laitos, joka toimii jokaisen provinssin pääkaupungissa ja muutamassa muussa laissa määrätyssä kaupungissa. Kustakin kaupparekisteristä vastaa yksi tai useampi rekisterinpitäjä. Rekisteri on oikeusministeriön alainen ja siitä vastaa rekisteri- ja notariaattihallitus.

Rekisterinpitäjä on julkisessa virassa toimiva oikeusalan ammattilainen. Hänen tehtäviinsä kuuluu tarkistaa ja varmistaa kaikkien rekisteriin sisällytettävien asiakirjojen laillisuus.

Espanjan kunkin provinssin pääkaupungissa toimii yksi kaupparekisteri. Sen lisäksi kaupparekisteri löytyy seuraavista kaupungeista: Ceuta, Melilla, Ibiza, Mahón, Arrecife, Puerto del Rosario, Santa Cruz de la Palma, San Sebastián de la Gomera, Valverde ja Santiago de Compostela. Edellä mainittujen lisäksi on yksi ainoa keskuskaupparekisteri, joka vastaa yritysten ja taloudellisten toimijoiden nimistä.

Yritykset saavat oikeushenkilöllisyyden rekisteröitymällä kotipaikkansa kaupparekisteriin. Rekisteröityminen on pakollista, ja se liittyy kiinteästi yritysten oikeustoimikelpoisuuteen.

Linkkejä

IRTAIMEN OMAISUUDEN REKISTERI

1. – Mitä Espanjan irtaimen omaisuuden rekisteri tarjoaa?

Oikeusvarmuutta ja taloudellista varmuutta.

1.1. – Irtaimen omaisuuden rekisterin tarkoitus

Irtaimen omaisuuden rekisteriin on tarkoitus rekisteröidä rekisteröitävissä olevaan irtaimeen omaisuuteen liittyvä omistusoikeus ja esineoikeudet.

1.2. – Millaista irtainta omaisuutta voidaan rekisteröidä?

Irtainta omaisuutta, kuten moottoriajoneuvot, kulutustavarat, teollisuuskoneet, teollisuusomaisuus, varastot, maa- ja karjataloudessa käytettävä irtain omaisuus sekä muu laissa määritelty irtain omaisuus.

Aineettomiin hyödykkeisiin tai rekisteröintikelpoisiin oikeuksiin kuuluvat immateriaalioikeudet, elokuvien hyödyntämisoikeudet ja yleensä hallinnolliset luvat ja lisenssit.

1.3. – Millaisia irtaimeen omaisuuteen liittyviä oikeuksia voidaan rekisteröidä?

Omistusoikeus, takavarikointioikeus, omistuksenpidätys, omaisuuden siirtokielto, kiinnitykset, panttaus ilman omaisuuden siirtämistä sekä muut toimet, jotka on lain nojalla rekisteröitävä tai joista on tehtävä merkintä.

2. – Espanjan irtaimen omaisuuden rekisterin pääpiirteet

Irtaimen omaisuuden rekisteri on oikeusministeriön alainen valtion rekisteri. Se on oikeudellinen – ei siis pelkästään hallinnollinen – rekisteri, johon rekisteröityminen on vapaaehtoista. Rekisteröityminen kuitenkin kannattaa, sillä se tarjoaa monia etuja. Rekisteröityminen ei edellytä muodollisia vaatimuksia, vaan sopimukset rekisteröidään yleensä yksityisinä asiakirjoina sekä virallisina malleina. Rekisterinpitäjä tarkistaa rekisteröitävien oikeuksien ja asiakirjojen laillisuuden ennen niiden rekisteröintiä.

3. – Organisaatio

Rekisterin tiedot säilytetään sekä paperiversioina että sähköisessä muodossa.

Irtaimen omaisuuden rekisteristä annettu kuninkaallinen asetus 1828/1999 jakautuu kuuteen alaan:

 • alukset ja ilma-alukset
 • autot ja muut moottoriajoneuvot
 • teollisuuskoneet, teollisuusomaisuus ja tuotantohyödykkeet
 • muut esinevakuudet
 • muu rekisteröintikelpoinen irtain omaisuus
 • yleisten sopimusehtojen rekisteri.

4. – Onko Espanjan irtaimen omaisuuden rekisterin käyttö maksutonta?

Ei ole. Sen käyttömaksuista säädetään 20.7.1999 annetussa määräyksessä, jonka 36 artiklan mukaan maksu riippuu rekisteröidyn omaisuuden arvosta:

 • rekisteröidyn omaisuuden arvo on alle 600 euroa, maksu on 2,4 euroa
 • rekisteröidyn omaisuuden arvo on 600–6 000 euroa, maksu on 6 euroa
 • rekisteröidyn omaisuuden arvo on 6 000–12 000 euroa, maksu on 10 euroa
 • rekisteröidyn omaisuuden arvo on 12 000–18 000 euroa, maksu on 13 euroa
 • rekisteröidyn omaisuuden arvo on yli 18 000 euroa, maksu on 1,20 euroa kutakin 3 000 arvoista omaisuuserää kohden.

Kun on kyse kiinnityksestä ja panttauksesta ilman omaisuuden siirtämistä, sovelletaan kiinteistörekisterin maksutaulukkoa (katso kiinteistörekisteriä koskeva kohta).

Irtaimen omaisuuden rekisteriin rekisteröidyistä tiedoista veloitetaan 3 euroa rekisteriotteelta ja 6–24 euroa todistukselta.

Kaikkiin hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

5. – Irtaimen omaisuuden rekisterin käyttö internetin kautta

Katso tekstin lopussa oleva kohta ”Hyödyllisiä linkkejä”. Menettely on hyvin yksinkertainen. Riittää, että noudattaa seuraavalla sivustolla annettuja ohjeita:

Sivustolla valitaan kohta ”Acceso Registro Electrónico”. Sivustolla voi maksaa luottokortilla, jos ei ole palvelun tilaaja tai jos hallussa ei ole rekisterinpitäjien liiton aikaisemmin antamaa todistusta:

 • kohdassa ”pago con tarjeta” eli korttimaksu annetaan luottokortin tiedot,
 • minkä jälkeen napsautetaan Entrar-näppäintä.

Tällä sivulla voi valita seuraavista rekistereistä: kiinteistörekisteri, kaupparekisteri, irtaimen omaisuuden rekisteri ja yleisten sopimusehtojen rekisteri, joista valitaan irtaimen omaisuuden rekisteri eli ”Publicidad Bienes Muebles”.

 • minkä jälkeen valitaan halutut tiedot.

6. – Hyödyllisiä linkkejä

YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN REKISTERI

1. – Mitä Espanjan yleisten sopimusehtojen rekisteri tarjoaa?

Yleisten sopimusehtojen rekisteri suojelee sellaisten kuluttajien ja käyttäjien etuja, jotka tekevät sopimuksen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön kanssa ja käyttävät yleisiä sopimusehtoja. Rekisteri parantaa yksityisoikeudellisten oikeustoimien turvallisuutta ja luo samalla tarpeelliset välineet riitojen välttämiseksi.

1.2. – Espanjan yleisten sopimusehtojen rekisterin tavoite

Yleisten sopimusehtojen rekisteri täyttää seuraavat tavoitteet:

1. – Yleisten sopimusehtojen tallettaminen rekisteriin

Yleisiksi sopimusehdoiksi määritellään sellaiset sopimuslausekkeet, jotka yksi sopimuspuoli on yksipuolisesti laatinut (vakiolausekkeet) käytettäväksi useissa sopimuksissa. Ne ovat määritelmän mukaisesti ehtoja, joista ei ole neuvoteltu erikseen. Ne eivät välttämättä ole kohtuuttomia.

Käytännössä kaikkia sopimuksissa olevia yleisiä sopimusehtoja ei kuitenkaan ole talletettu rekisteriin järjestelmän helppokäyttöisyydestä huolimatta. Sopimusehtojen tallettaminen on vapaaehtoista lukuun ottamatta tiettyjä sopimusaloja, joista hallitus voi päättää.

Silloin kun sopimuspuoli tallettaa yleiset sopimusehdot yleisten sopimusehtojen rekisteriin, tallettava sopimuspuoli tavallisesti mainitsee niiden tallettamisesta tehdessään uusia sopimuksia, joihin se sisällyttää nämä sopimusehdot, eikä enää toista niitä vaan viittaa niiden tallettamiseen yleisten sopimusehtojen rekisteriin. Useat käyttäjät, jotka ovat allekirjoittaneet yleisiä sopimusehtoja sisältävän sopimuksen, eivät tiedä tarkkaan, mitkä ehdot ovat sitovia. Voi kuitenkin olla välttämätöntä tietää, mitkä olivat käyttäjiä sitovat sopimusehdot ja miten käyttäjät voivat vapautua niistä jälkikäteen sekä mitä tällaisten sopimusehtojen muuttamisesta seuraa.

2. – Tuomioistuinten tuomiot, joissa jotkin vakiosopimusten sopimusehdot julistetaan pätemättömiksi

Kyseessä ovat kantajan hyväksi annetut lopulliset tuomiot, jotka on annettu joko yksittäisen henkilön nostamien kanteiden tai useita henkilöitä edustavan kuluttajajärjestön nostamien ryhmäkanteiden perusteella.

Kun lopullinen tuomio on annettu, se vaikuttaa muihin vastaavia lausekkeita koskeviin menettelyihin.

Tarkoituksena on, että yhdellä tiettyjen sopimuslausekkeiden kohtuuttomuudesta annetulla tuomiolla voidaan ratkaista tuhansia valituksia, koska samanlaisten kohtuuttomiksi tuomittujen lausekkeiden käytöstä ei tarvitse myöhemmin nostaa uudelleen kannetta, kun kyseessä on lausekkeet tallettanut sopimuspuoli. Sen vuoksi tällaisten tuomioiden sisällön julkaiseminen rekisterin kautta on erittäin tärkeää.

Rekisterille ominaista on sen hyvin oikeudellinen luonne, mikä johtuu sopimuslausekkeen pätemättömäksi julistavien tuomioiden rekisteröimisestä. Lausekkeen rekisteröiminen kohtuuttomaksi vaikuttaa kolmansiin. Rekisterin mukaan rekisterinpitäjä voi antaa huomautuksen sellaisten sopimuslausekkeiden käytöstä, joiden pätemättömyydestä on annettu lopullinen tuomio joko yksittäisen henkilön nostaman kanteen tai ryhmäkanteen perusteella ja joita koskeva tuomio on rekisteröity rekisteriin, ja ilmoittaa siitä oikeusministeriöön.

2. – Espanjan yleisten sopimusehtojen rekisteriä koskeva lainsäädäntö

Yleisistä sopimusehdoista vuonna 1998 annetulla lailla perustettiin yleisten sopimusehtojen rekisteri, jonka hoitaminen annettiin kiinteistö- ja kaupparekisterinpitäjille. Se on osa irtaimen omaisuuden rekisteriä.

3. – Organisaatio

Yleisten sopimusehtojen rekisteri on osa irtaimen omaisuuden rekisteriä. Rekisteriin pääsee tekstin lopussa annettujen linkkien kautta.

4. – Onko Espanjan yleisten sopimusehtojen rekisterin käyttö maksutonta?

Kyllä.

5. – Kaupparekisterin käyttö internetin kautta

Katso jäljempänä oleva kohta ”Hyödyllisiä linkkejä”. Menettely on hyvin yksinkertainen. Riittää, että noudattaa seuraavalla sivustolla annettuja ohjeita:

 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.registradores.org/
 • Sivustolla valitaan yleisten sopimusehtojen rekisteri eli ”Consulta de registro de condiciones generales”,
 • minkä jälkeen valitaan halutut tiedot.

6. – Hyödyllisiä linkkejä


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 26/03/2019

Jäsenvaltioiden kaupparekisterit - Ranska

Please note that the original language version of this page French has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.

Tässä osiossa kerrotaan Ranskan kaupparekistereistä.


Millaisia tietoja Ranskan kaupparekisteristä on saatavissa?

Paikallisia kaupparekistereitä (registre du commerce et des sociétés, RCS) pitävät yllä kauppatuomioistuimien ja kauppaoikeudellisia asioita käsittelevien siviilituomioistuimien kirjaajat (alioikeudet departementeissa Bas-Rhin, Haut-Rhin ja Moselle sekä merentakaisten departementtien ja alueiden kauppaoikeudellisia asioita käsittelevät siviilituomioistuimet). Rekistereihin kirjattavia tietoja valvotaan tiukasti. Kirjaajan on tarkistettava, että kaupparekisteriin tehdyt ilmoitukset ovat lakien ja asetusten mukaisia ja yhdenpitäviä vaadittujen todistusten ja liitteiden kanssa. Jos ilmoitus koskee rekisterissä olevien tietojen muuttamista tai poistamista, ilmoituksen on täsmättävä rekisterissä olevien tietojen kanssa. Kirjaajan tehtävänä on myös tarkistaa, että yhtiöjärjestys ja siihen tehtävät muutokset ovat sovellettavien lakien ja asetusten mukaisia.

Kirjaajan antama kauppa- ja yritysrekisteriote (Kbis) on eräänlainen yrityksen henkilökortti, joka kertoo olennaiset tiedot kaupparekisteriin merkitystä yrityksestä. Siihen on koottu kaikki tiedot, jotka yrityksen on ilmoitettava rekisteriin, minkä lisäksi siinä voi olla kirjaajan tekemiä huomautuksia. Kauppa- ja yritysrekisteriote todistaa, että yritys on laillisesti olemassa, ja antaa siitä tarkistetut tiedot. Se on ainoa virallinen asiakirja, josta käy ilmi rekisteriin merkityn (luonnollisen tai) oikeushenkilön henkilöllisyys ja osoite, sen harjoittama toiminta, johto-, hallinto- ja valvontaelimet sekä se, onko sitä vastaan käynnistetty maksukyvyttömyysmenettely. Tuomioistuimen kirjaajan toimittama ja allekirjoittama asiakirja on ainoa virallinen todistus yrityksen kaupparekisteriin ilmoittamista tiedoista.

Valtakunnallista keskuskaupparekisteriä (Registre national du commerce et des sociétés, RNCS) pitää yllä teollis- ja tekijänoikeuksien kansallinen instituutti Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). Sinne on koottu tiedot tuomioistuinten kirjaamoissa säilytettävistä kaupparekisterien virallisista asiakirjoista.

Edellä mainitut rekisterit sisältävät kaikki kauppiaita ja yrityksiä koskevat tiedot. Niiden kautta on mahdollista tutustua kaikkiin kaupparekistereihin tehtyihin ilmoituksiin ja niitä koskeviin todistuksiin.

Verkkosivusto Infogreffe tarjoaa keskitetyn pääsyn kaikkiin kaupparekisterien tietoihin. Sivusto on saatavilla ranskaksi ja englanniksi.

INPIn verkkosivujen kautta voi pyytää yrityksen nimellä ja yritystunnuksella (SIREN) jäljennöksiä keskuskaupparekisteriin talletetuista asiakirjoista tai jonkin yrityksen koko asiakirjakansiosta.

Onko kaupparekisteritietojen käyttö ilmaista?

Infogreffen kautta voi saada joitakin yritystietoja maksutta. Valtaosa tietokannan tiedoista on kuitenkin maksullisia.

INPI toimittaa yksittäisiä asiakirjoja tai kokonaisia asiakirjakansioita joko postitse tai sivustollaan olevan verkkokaupan kautta maksua vastaan.

Miten kaupparekisteristä voi hakea tietoja?

Infogreffe-sivustolta voi hakea yrityksen tietoja

 • yrityksen nimellä
 • yrityksen johtajien tai sen hallinnosta vastaavien henkilöiden nimellä
 • yrityksen sijaintipaikkakunnan tai -departementin tai sen päätoimipaikan tai sivutoimipaikkojen nimellä
 • yritystunnuksen (Système d'Identification du Répertoire des Entreprises, SIREN) avulla
 • yrityksen kaupparekisteritunnuksella.

Hyödyllisiä linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanEurooppalainen kaupparekisteripalvelu (European Business Register)

Linkki avautuu uuteen ikkunaanInfogreffe

Linkki avautuu uuteen ikkunaanINPI

Linkki avautuu uuteen ikkunaanCNGTC


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 13/09/2016

Jäsenvaltioiden kaupparekisterit - Kroatia

Kroatiassa kaupparekisteriä pitävät kauppatuomioistuimet (trgovački sudovi).


Kaupparekisteri

Kaupparekisteri (sudski registar) on julkinen rekisteri, joka sisältää tietoja ja asiakirjoja toimijoista, joiden rekisteröinti on lakisääteistä. Jokainen rekisteriä pitävä tuomioistuin vastaa rekisteriin syöttämiensä tietojen paikkansapitävyydestä. Rekisteröitäviä ovat julkiset kaupalliset yhtiöt (javna trgovačka društva), kommandiittiyhtiöt (komanditna društva), taloudelliset etuyhtymät (gospodarska interesna udruženja), osakeyhtiöt (dionička društva), rajavastuuyhtiöt (društva s ograničenom odgovornošću), yksityiset elinkeinonharjoittajat (trgovac pojedinac), eurooppayhtiöt (SE), eurooppalaiset taloudelliset etuyhtymät (ETEY), eurooppaosuuskunnat (SCE), liikelaitokset (ustanova), liikelaitosyhtymät (zajednica ustanova), osuuskunnat (zadruga), osuustoimintaliitot (savez zadruga), luotto-osuuskunnat (kreditna unija), yksinkertaiset rajavastuuyhtiöt (jednostavna društva s ograničenom odgovornošću, j.d.o.o.) ja muut oikeushenkilöt, joiden rekisteröinti on lakisääteistä. Sivuliikkeet rekisteröidään, jos laissa niin edellytetään.

Rekisteri ei sisällä tietoja käsityöläisistä eikä yhdistyksistä.

Kuka tahansa voi tutustua rekisterin sisältämiin tietoihin ja asiakirjoihin (lukuun ottamatta asiakirjoja, joihin ei lain mukaan sovelleta julkisuusperiaatetta) ilman, että siihen pitää osoittaa oikeutettu intressi. Kuka tahansa voi myös pyytää otteen tai oikeaksi todistetun jäljennöksen rekisterin sisältämästä asiakirjasta tai tiedosta.

Rekisteri

Rekisteröinti ja rekisteröityjä koskevien tietojen julkaiseminen

Rekisteröintivelvollisuutta ja rekisteröintiä koskevat tärkeimmät säädökset ovat kaupparekisterilaki (Zakon o sudskom registru), kaupallisia yhtiöitä koskeva laki (Zakon o trgovačkim društvima) ja rekisteröintimenettelyä koskeva säännöstö (Pravilnik o načinu upisa u sudski registar). Lakisääteiset tiedot ja niiden muutokset viedään rekisteriin kyseisten säädösten mukaisesti.

Rekisteröityjä koskevat tiedot ovat saatavilla vuorokauden ympäri, ja niihin voi tutustua maksutta Linkki avautuu uuteen ikkunaankaupparekisterin verkkosivuilla.

Rekisteröintimenettely

Rekisteröinti ja rekisterissä olevien tietojen muuttaminen tapahtuu kirjallisella hakemuksella, joka toimitetaan rekisterinpitäjälle paperilla tai sähköisesti. Hakemus on toimitettava 15 päivän kuluessa päivästä, jona rekisteröintiedellytykset täyttyvät, ellei laissa toisin säädetä. Laissa säädetyissä tapauksissa tuomioistuin voi itse käynnistää menettelyn.

Notaarit voivat olla sähköisesti yhteydessä rekisterinpitäjään toimivaltuuksiensa puitteissa ja kaupparekisterilain säännösten mukaisesti.

Yksinkertaisen rajavastuuyrityksen (yritys, jossa on enintään kolme jäsentä, yksijäseninen johtokunta ja vähintään 10 kunan osakepääoma) rekisteröinti tapahtuu yksinkertaistetulla menettelyllä notaarin laatimia lomakkeita käyttäen.

Seuraavilla henkilöillä on valtuudet tehdä rekisteröintihakemus:

 • notaarit, joilla on kaupparekisterilain 4 §:n 2 momentin nojalla valtuudet tehdä sähköisiä hakemuksia ja antaa otteita ja jäljennöksiä,
 • henkilöt, joilla on lakisääteinen valtuutus tehdä hakemus (henkilökohtaisesti tai valtuutetun edustajan välityksellä),
 • valtion HITRO.HR-palvelussa työskentelevät henkilöt, joilla on valtuudet tehdä kaupallisten yhtiöiden perustamishakemuksia e-Tvrtka-järjestelmässä erityissäännöksissä vahvistettujen toimivaltuuksien nojalla.

Rekisteröinnin oikeusvaikutus

Rekisterimerkinnästä tulee rekisteröidyn osalta lainvoimainen seuraavana päivänä siitä, kun se on tehty (ellei laissa toisin säädetä) ja kolmansiin osapuoliin nähden päivänä, jona se julkistetaan.

Kukaan ei voi vedota siihen, ettei hänellä ollut käytettävissään rekisterissä olevia tietoja, jotka on julkistettu kaupparekisterilaissa säädetyllä tavalla.

Kuka tahansa voi vedota rekisteriin lain mukaisesti vietyihin, oikeudellisesti vahvistettuihin tietoihin, paitsi henkilö, joka todistettavasti tiesi, ettei rekisterissä oleva tieto ole totuudenmukainen. Toimia, jotka kolmas osapuoli on toteuttanut ennen kuin rekisterimerkinnän julkistamisesta on kulunut 16 päivää, ei voi riitauttaa rekisteröityjen tietojen tai asiakirjojen perusteella, jos kyseinen kolmas osapuoli voi todistaa, ettei se voinut olla niistä tietoinen.

Vilpittömässä mielessä toimineelle henkilölle ei saa aiheutua vahinkoa siitä, että hän on luottanut rekisteriin vietyihin, oikeudellisesti vahvistettuihin tietoihin ja tosiasioihin.

Rekisteröintiin liittyvät rikokset ja rikkomukset ja niiden seuraamukset

Rekisteröintiin liittyvistä rikoksista ja rikkomuksista ja rekisteriä pitävien tuomioistuinten niiden vuoksi määräämistä seuraamuksista säädetään kaupallisia yhtiöitä koskevan lain 624–632 §:ssä. Menettelystä sellaisten henkilöiden varoittamiseksi ja rankaisemiseksi, jotka ovat laiminlyöneet lakisääteisen velvollisuutensa tehdä rekisteröintihakemus, säädetään kaupparekisterilain 81 ja 81a §:ssä.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 06/09/2016

Jäsenvaltioiden kaupparekisterit - Italia

Tässä osiossa on tietoja Italian kaupparekisteristä.


Mitä tietoja Italian kaupparekisterissä on saatavissa?

Italian Linkki avautuu uuteen ikkunaankaupparekisteriä pitävät yllä kauppakamarit keskusjärjestönsä Unioncameren tuella ja rekisterituomarin ja taloudellisen kehityksen ministeriön valvonnassa. Tietoteknisten järjestelyjen suunnittelusta ja ylläpidosta vastaa InfoCamere, joka on kauppakamarien omistama osakeyhtiö.

Rekisteristä voi saada mm. seuraavia yksityiskohtaisia tietoja yrityksistä:

 • yrityksen täydellinen nimi
 • sääntömääräinen kotipaikka
 • arvonlisäverotunniste
 • yrityksen harjoittama toiminta ja oikeudellinen muoto
 • yrityksen hallintoelimet
 • sijoitettu pääoma
 • lailliset edustajat
 • laillisten edustajien valtuudet
 • tytäryhtiöt

Rekisterissä ovat saatavilla myös muun muassa seuraavat yrityksen julkiset asiakirjat:

 • täydellinen tilinpäätös
 • perustamisasiakirjat
 • osakasluettelot

Italian kaupparekisteri toimittaa kahdenlaisia raportteja:

 1. oikeudelliset tiedot
 • yrityksen laillinen olemassaolo
 • oikeusvaikutukset suhteessa kolmansiin (siviiliprosessilain 2193 §)
 1. taloutta koskevat tiedot
 • talous- ja tilastotietoja varten

Onko kaupparekisteritietojen käyttö maksutonta?

Joitakin tietoja, esimerkiksi yrityksen nimen ja osoitteen, voi saada rekisteristä maksutta. Täydelliset tiedot jostakin yrityksestä voi kuitenkin saada rekisteristä vain pyynnöstä maksua vastaan.

Miten luotettavia rekisterin tiedot ovat?

Kaupparekisterin ylläpidosta vastaavat Italiassa kauppa-, teollisuus-, käsityö- ja maatalouskamareiden alaisuudessa toimivat toimistot. Näiden kaupparekisteritoimistojen toimintaa valvoo oikeudelliselta kannalta alueellisesti toimivaltaisessa tuomioistuimessa erityinen rekisterituomari (rekisterimerkintöjen muodollisen pätevyyden valvonta). Lisäksi toimistot ovat hallinnollisesti taloudellisen kehityksen ministeriön alaisuudessa.

Italian nykyinen kaupparekisteri on perustettu vuonna 1993 toteutetulla uudistuksella (lain 580/1993 8 §), jota tarkistettiin vuonna 1995 (Tasavallan presidentin asetus 581/1995).

Ennen uudistusta kaupparekisteriä pitivät kauppatuomioistuinten kansliat paperimuodossa. Uudistuksen myötä rekisterinpito siirrettiin kauppa-, teollisuus-, käsityö- ja maatalouskamareille, jotka siirsivät tiedot kokonaan automatisoituihin tietojärjestelmiin. Näin kaikki tiedot ja rekisteriin tallennetut asiakirjat ovat välittömästi saatavilla kaikkialla Italiassa.

Uudistusta on sittemmin täydennetty säännöksellä, (lain 340/2000 31 §), jonka nojalla lähes kaikkien yritysten (erityisesti osakeyhtiöiden) on käytettävä sähköistä allekirjoitusta ja tietoteknisiä välineitä toimittaessaan kaupparekisteriin hakemuksia ja niihin liittyviä asiakirjoja.

Seuraavaksi (lakiasetuksen 7/2000 9 §) velvoitettiin kaikki yritykset, myös yksityiset elinkeinonharjoittajat, toimittamaan vaaditut ilmoitukset kaupparekisteriin sähköistä allekirjoitusta ja sähköisiä välineitä käyttäen.

Ennen kuin kaupparekisteri voi tehdä pyydetyn rekisteröinnin, sen on tarkistettava (Tasavallan presidentin asetuksen 581/1995 11 §:n 6 momentti), että:

a) hakemuksen allekirjoitus on aito

b) hakemus on täytetty asianmukaisella tavalla

c) asiakirja tai tieto, jonka rekisteröintiä haetaan, vastaa laissa asetettuja vaatimuksia

d) hakemukseen on liitetty laissa vaaditut liiteasiakirjat

e) muut rekisteröinnille asetetut lakisääteiset vaatimukset täyttyvät.

On huomattava, että lähes kaikki kaupparekisteriin toimitettavat yrityksiä koskevat asiakirjat ovat notaarin laatimia. Edellä mainitun Tasavallan presidentin asetuksen 581/1995 11 §:n 4 momentissa näet säädetään seuraavaa: ”Rekisteröitäväksi voidaan toimittaa vain virallisia asiakirjoja. Jos kyseessä on yksityinen asiakirja, jota ei ole talletettu notaarin haltuun, allekirjoituksen on oltava oikeaksi todistettu. Muussa tapauksessa asiakirjasta toimitetaan oikeaksi todistettu jäljennös. Otteet toimitetaan siviiliprosessilain 2718 §:ssä tarkoitetussa virallisessa muodossa.”

Siviiliprosessilain 2193 §:ssä säädetään seuraavaa:

 1. Jos tietoja, jotka lain mukaan on rekisteröitävä, ei ole rekisteröity, rekisteröintivelvollinen ei voi vedota näihin tietoihin kolmansia vastaan, paitsi jos hän voi osoittaa, että ne olivat kolmansien tiedossa.
 2. Kolmannet osapuolet eivät voi vedota siihen, etteivät tienneet lakisääteisen rekisteröintivelvollisuuden alaisista tiedoista, jos tiedot on rekisteröity vaatimusten mukaisesti.
 3. Tätä sovelletaan, ellei lain erityissäännöksistä muuta johdu.

Kaupparekisterin historiaa

Italian kaupparekisteri on perustettu vuonna 1993.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanEurooppalainen kaupparekisteripalvelu


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 18/06/2018

Jäsenvaltioiden kaupparekisterit - Kypros

Tällä sivulla esitellään Kyproksen kaupparekisteriä (Μητρώο Εταιρειών).

Koti- ja ulkomaisten yritysten, henkilöyhtiöiden ja toiminimien rekisteröinnistä, seurannasta, valvonnasta ja rekisteristä poistamisesta vastaa energia-, kauppa-, teollisuus- ja matkailuministeriön yritys- ja yhteisörekisteriosaston yritysjaosto (Κλάδος Εταιρειών).


Saatavilla ovat seuraavat verkkopalvelut:

Millaisia tietoja kaupparekisteristä on saatavissa?

Kuka tahansa voi selvittää verkkohaulla, onko jokin tietty organisaatio kirjattu kaupparekisteriin ja onko rekisteröinti voimassa vai poistettu. Rekisteristä voi hakea sähköisesti minkä tahansa yrityksen tietoja ja tutustua sen asiakirjoihin.

Kaupparekisterin pitämisestä vastaa yritys- ja yhteisörekisteriosasto.

Onko kaupparekisteritietojen käyttö ilmaista?

Kaupparekisterissä oleviin yrityksiä koskeviin perustietoihin voi tutustua maksutta verkossa.

Kuinka luotettavia rekisterin asiakirjat ovat?

Rekisterissä olevien asiakirjojen luotettavuudesta säädetään yhtiölain 113 luvussa. Sen seuraavissa säännöksissä käsitellään ulkopuolisille henkilöille direktiivin 2009/101/EY 3 artiklan nojalla annettavien tietojen oikeellisuutta:

365 §

Tutustuminen rekisterinpitäjän säilyttämiin asiakirjoihin, näiden asiakirjojen saaminen rekisteristä ja asiakirjojen käyttö todisteena oikeudenkäynnissä.

365A §

Rekisterinpitäjän ilmoitus rekisteritietojen säilyttämisestä – rekisteriin kirjattujen vai Kyproksen virallisessa lehdessä julkaistujen tietojen ensisijaisuus.

365B(7) §

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että 2 kohdassa tarkoitetut asiakirjat ovat saatavissa EU:n sisäisen rekistereiden yhteenliittämisjärjestelmän kautta vakiomuotoisena viestinä ja sähköisesti siten, että noudatetaan tiedonsiirron turvallisuutta koskevia vähimmäisvaatimuksia.

366 §

Yrityksillä on velvollisuus toimittaa rekisterinpitäjälle muun muassa vuosikertomuksensa ja vuotuinen tilinpäätöksensä. (118–121 §)

Hakujen tekeminen kaupparekisterissä

Hakuja voi tehdä yrityksen nimen tai rekisterinumeron perusteella. Lisäohjeita on hakusivulla.

Kaupparekisterin historiaa

Yritys- ja yhteisörekisteriosaston sähköinen rekisteri sisältää tiedot kaikista vuodesta 1923 lähtien rekisteröidyistä organisaatioista (mm. ulkomaiset yritykset, henkilöyhtiöt ja toiminimet).

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanΤμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (Yritys- ja yhteisörekisteriosasto)

Linkki avautuu uuteen ikkunaanKauppaministeriö


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 23/07/2019

Jäsenvaltioiden kaupparekisterit - Latvia

The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.
Please note that the following languages: Latvian have already been translated.

Tässä osiossa esitetään yleiskatsaus Latvian kaupparekisteriin.


Millaisia tietoja Latvian kaupparekisteristä on saatavissa?

Linkki avautuu uuteen ikkunaanLatvian tasavallan kaupparekisteri (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs) on julkinen laitos, joka ylläpitää rekisteriä yrityksistä, kauppiaista, niiden sivuliikkeistä ja edustustoista sekä niiden perustamisasiakirjoihin tehtävistä muutoksista. Lisäksi se suorittaa lainsäädännössä sille määrättyjä muita tehtäviä. Kaupparekisteriin kirjataan myös joukkoviestimet, järjestöt ja säätiöt, yrityskiinnitykset, määräysvallan tuottavat omistusosuudet, julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet, avioehtosopimukset, poliittiset puolueet, välityselimet, ammattiyhdistykset, uskonnolliset organisaatiot ja niiden laitokset sekä maksukyvyttömyysmenettelyt.

Onko kaupparekisteritietojen käyttö maksullista?

Tietojen käyttö on maksullista. Latviassa ei ole verkossa ilmaiseksi saatavilla olevaa kaupparekisteriä.

Sen sijaan Linkki avautuu uuteen ikkunaanLatvian kaupparekisterin verkkosivuilta voi hakea maksutta seuraavia perustietoja rekisteriin merkityistä oikeushenkilöistä:

 • oikeudellinen muoto
 • sääntömääräinen kotipaikka
 • uusi tai nykyinen nimi tai toiminimi ja aiemmin rekisteröity tai historiallinen nimi tai toiminimi
 • rekisterinumero
 • yhtenäisellä euromaksualueella (SEPA) käytettävä maksunsaajan tunnistuskoodi (jos oikeushenkilöllä on tällainen)
 • rekisteröintipäivä
 • päivä, jona oikeushenkilö on poistettu rekisteristä (tai uudelleenjärjestelyn päivämäärä, jos rekisteristä poistamisen syy on uudelleenjärjestely)
 • rekisteröinnin määräaika sellaisten uskonnollisten organisaatioiden osalta, joiden on uusittava rekisteröitymisensä.

Latvian kaupparekisteristä voi saada maksutta seuraavia seikkoja koskevaa avointa dataa kaikista rekisteriin merkityistä oikeushenkilöistä:

 • rekisterinumero
 • nimi tai toiminimi
 • oikeudellinen muoto
 • rekisteri, johon oikeushenkilö on merkitty
 • rekisteröintipäivä
 • tieto siitä, onko oikeushenkilö poistettu rekisteristä, tai tieto uudelleenjärjestelystä
 • päivä, jona oikeushenkilö on poistettu rekisteristä (tai uudelleenjärjestelyn päivämäärä, jos rekisteristä poistamisen syy on uudelleenjärjestely)
 • sääntömääräinen kotipaikka.

Tiedot ovat saatavilla .csv-, .txt- tai .xlsx-muotoisina Linkki avautuu uuteen ikkunaantäältä. Käyttäjä voi valita haluamansa tiedostomuodon käyttötarkoituksen mukaan.

Kaikki kaupparekisteriin tehtävät merkinnät julkaistaan sähköisesti Linkki avautuu uuteen ikkunaanLatvian tasavallan virallisen lehden (Latvijas Vēstnesis) verkkosivuilla. Sama koskee erikseen toimitettuja asiakirjoja. Rekisterissä oleviin tietoihin voi vedota kolmansia osapuolia vastaan vasta sitten kun ne on julkaistu virallisessa lehdessä, lukuun ottamatta tapauksia, joissa kyseiset tiedot olivat kolmannen osapuolen tiedossa jo ennen julkaisemista. Jos kolmas osapuoli voi osoittaa, ettei hän ollut eikä voinut olla tietoinen julkaistuista tiedoista, tietoihin ei voida vedota sellaisten oikeudellisten toimenpiteiden osalta, jotka toteutetaan 15 päivän kuluessa tietojen julkaisemisesta.

Jos tiedot merkitään kaupparekisteriin tai julkaistaan virheellisessä muodossa, vilpittömässä mielessä toimiva kolmas osapuoli voi vedota julkaistuihin tietoihin, vaikka ne eivät vastaisi kaupparekisteriin merkittyjä tietoja tai todellista asiantilaa. Sen sijaan kolmas osapuoli ei voi vedota tietoihin, jotka on julkaistu virheellisessä muodossa, jos hän oli tietoinen virheestä.

Tietojen pyytäminen Latvian kaupparekisteristä

Latvian kaupparekisteri antaa tietoja kaikista rekisteröidyistä oikeushenkilöistä ja oikeudellisista tosiseikoista.

Kaupparekisteristä voi saada tietoja maksua vastaan toimittamalla Linkki avautuu uuteen ikkunaantietopyyntölomakkeen henkilökohtaisesti, postitse tai sähköpostitse (varmennetun sähköisen allekirjoituksen ja aikaleiman sisältävänä sähköisenä asiakirjana – tällöin myös pyydetyt tiedot toimitetaan varmennetun sähköisen allekirjoituksen ja aikaleiman sisältävänä sähköisenä asiakirjana). Tietopyyntöön on liitettävä todisteet siitä, että kaupparekisterille maksettava maksu on suoritettu (maksun todistava asiakirja tai sen jäljennös tai tuloste verkkopankista). Liittäkää tietopyyntöön maininta siitä, missä muodossa haluaisitte saada tiedot (henkilökohtaisesti, postitse, sähköisesti). Tietopyynnön voi myös esittää sähköisesti seuraavan portaalin kautta: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.latvija.lv/epakalpojumi/ep120/apraksts.

Linkki avautuu uuteen ikkunaanMaksuista löytyy tietoa verkkosivuilta.

Kuinka luotettavia rekisterissä olevat asiakirjat ovat?

Kaikki rekisteriin tehtävät merkinnät julkaistaan Latvian tasavallan virallisessa lehdessä (Latvijas Vēstnesis) sekä sähköisesti virallisen lehden verkkosivuilla osoitteessa www.vestnesis.lv. Sama koskee erikseen toimitettuja asiakirjoja.

Kaupparekisterissä oleviin tietoihin voi vedota kolmansia osapuolia vastaan vasta sitten kun ne on julkaistu virallisessa lehdessä, lukuun ottamatta tapauksia, joissa kyseiset tiedot olivat kolmannen osapuolen tiedossa jo ennen julkaisemista. Jos kolmas osapuoli voi osoittaa, ettei hän ollut eikä voinut olla tietoinen julkaistuista tiedoista, tietoihin ei voida vedota sellaisten oikeudellisten toimenpiteiden osalta, jotka toteutetaan 15 päivän kuluessa tietojen julkaisemisesta.

Jos tiedot merkitään kaupparekisteriin tai julkaistaan virheellisessä muodossa, vilpittömässä mielessä toimiva kolmas osapuoli voi vedota julkaistuihin tietoihin, vaikka ne eivät vastaisi kaupparekisteriin merkittyjä tietoja tai todellista asiantilaa. Sen sijaan kolmas osapuoli ei voi vedota tietoihin, jotka on julkaistu virheellisessä muodossa, jos hän oli tietoinen virheestä.

Lisätietoja on Linkki avautuu uuteen ikkunaanLatvian kauppalain (Komerclikums) 12 §:ssä (englanninkielinen käännös on saatavilla sivustolla Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.likumi.lv/).

Yhteydenotot Latvian kaupparekisteriin

Yhteystiedot:

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs (Latvian kaupparekisteri)
Pērses iela 2, Riga, Latvia, LV 1011
Puhelinnumero tiedusteluja varten: 67031703 (huomatkaa, että puhelimessa ei anneta oikeudellista neuvontaa)
Faksi: 67031793
Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaaninfo@ur.gov.lv

Linkki avautuu uuteen ikkunaanAukioloajat löytyvät internetistä.

Kaupparekisterin historia

Latvian kaupparekisteri perustettiin 1. joulukuuta 1990.

Linkit

Linkki avautuu uuteen ikkunaanLatvian kaupparekisteri

Linkki avautuu uuteen ikkunaanEurooppalainen kaupparekisteripalvelu (Lursoftin saataville asettama palvelu)


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 29/09/2016

Jäsenvaltioiden kaupparekisterit - Liettua

Tässä jaksossa annetaan yleistä tietoa Liettuan kaupparekisteristä.


Mitä tietoa rekisteristä voi saada?

Liettuan kaupparekisteriin (Lietuvos juridinių asmenų registras eli Liettuan oikeushenkilörekisteri) tallennetut tiedot ja asiakirjat ovat julkisia. Rekisteriin on tallennettu yksityisiä ja julkisia yrityksiä koskevia tietoja ja asiakirjoja. Rekisterissä esiintyy kaikkiaan 26 erilaista oikeushenkilötyyppiä.

Rekisteriin merkitään seuraavat yritystä koskevat tiedot: nimi; tunnistekoodi; oikeudellinen muoto; oikeudellinen asema; sääntömääräinen kotipaikka; toimielimet; hallintoelinten jäsenet (etunimi, sukunimi, henkilönumero, asuinpaikka) ja osakkaat, joilla on oikeus ryhtyä oikeustoimiin oikeushenkilön puolesta ja heidän toimivaltuuksiensa laajuus; sivutoimipaikat ja edustajat; rajoitukset, jotka koskevat oikeushenkilön toimintaa; oikeushenkilön toimikauden kesto; tilikausi; päivämäärät, jolloin rekisteriin merkittyihin asiakirjoihin ja tietoihin tehtiin muutoksia; tieto fyysisistä henkilöistä, jotka voivat ryhtyä oikeustoimiin oikeushenkilön puolesta, ja muut tiedot, joita laki vaatii.

Kaupparekisterissä ovat myös yrityksen perustamisasiakirjat, yrityksen hallintoelinten tekemät päätökset, yhtiöiden toimittamat tilinpäätösasiakirjat sekä muut lain edellyttämät asiakirjat.

Linkki avautuu uuteen ikkunaanLiettuan kaupparekisteriä hallinnoi ja pitää yllä valtionyhtiö Registrų centras (”Rekisterikeskus”).

Saako Liettuan kaupparekisteristä tietoja maksutta?

Rekisteristä voi hakea oikeushenkilöitä koskevia tietoja maksutta. Seuraavat yrityksiä koskevat tiedot ovat maksuttomia:

 • tunnistekoodi
 • nimi
 • sääntömääräinen kotipaikka
 • oikeudellinen muoto
 • oikeudellinen asema.

Yksityiskohtaisemmista yrityksiä koskevista tiedoista peritään maksu. Tiedot toimitetaan, jos

 • tietojen vastaanottaja on allekirjoittanut sopimuksen rekisteröitymisestä palvelujen käyttäjäksi;
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanrekisterikeskuksen itsepalvelujärjestelmää hyödynnetään tietojen hakemisessa;
 • rekisterin hallinnoijalle on tehty asiaa koskeva pyyntö.

Linkki avautuu uuteen ikkunaanLiettuan kaupparekisteristä voi tarkistaa maksutta, onko yrityksen nimi sama kuin jonkin muun yrityksen, sivutoimipaikan tai edustajan käyttämä nimi tai rekisteriin väliaikaisesti merkitty nimi.

Kuinka luotettavia rekisterissä olevat asiakirjat ovat?

Kun rekisterin hallinnoija on muuttanut rekisteriin merkityn oikeushenkilön tietoja, muutokset julkaistaan viimeistään seuraavan työpäivän kuluessa ja päivämäärä, jona ne rekisteröitiin, julkaistaan sähköisessä tiedotuslehdessä.

Kun rekisterin hallinnoija julkaisee otteita rekisterin tiedoista tai jäljennöksiä rekisterissä olevista asiakirjoista, tämä merkitsee lähtökohtaisesti sitä, että tiedot ja asiakirjat ovat oikeita.

Kuinka Liettuan kaupparekisteristä haetaan tietoja?

Rekisteristä voi hakea yrityksiä maksutta käyttäen seuraavia hakuperusteita:

 • tunnistekoodi
 • nimi
 • aiempi nimi.

Rekisteröidyt käyttäjät, jotka ovat tehneet sopimuksen palvelujen toimittamisesta, voivat tehdä hakuja seuraavilla hakuperusteilla: tunnistekoodi, nimi, luonnollinen henkilö, oikeushenkilö tai ulkomainen oikeushenkilö.

Itsepalvelujärjestelmässä yrityksiä voi hakea tunnistekoodilla, nimellä tai aiemmalla nimellä (jos yritys on muuttanut nimensä).

Liettuan kaupparekisterin kehitys

Kaupparekisteri on perustettu vuonna 2014, mutta aiemmin käytössä olleista oikeushenkilöitä koskevista tietojärjestelmistä on siirretty tietoja, jotka ulottuvat vuoteen 1990.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanKaupparekisteri


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 18/02/2019

Jäsenvaltioiden kaupparekisterit - Luxemburg

Please note that the original language version of this page French has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.

Tällä sivulla neuvotaan, miten Luxemburgin kaupparekisteristä voi hakea tietoja.


Millaisia tietoja Luxemburgin kaupparekisteristä on saatavissa?

Linkki avautuu uuteen ikkunaanRegistre de Commerce et des Sociétés (RCS) on virallinen kaupparekisteri, johon rekisteröidään kaikki Luxemburgissa elinkeinotoimintaa harjoittavat luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt sekä 19. joulukuuta 2002 annetussa laissa, sellaisena kuin se on muutettuna, tarkoitetut muut yhteisöt.

Kaupparekisteri kuuluu oikeusministeriön hallinnonalaan. Rekisteriä hoitaa oikeusministeriön puolesta GIE RCSL, joka on valtion, kauppakamarin (Chambre de Commerce) ja ammattikuntakamarin (Chambre des Métiers) muodostama taloudellinen etuyhtymä.

RCS:n tehtävänä on

 • toimia pysyvänä rekisterinä, jonka avulla voidaan tarkistaa sellaisten toimijoiden tunnistetiedot, joilta edellytetään lain mukaan rekisteröitymistä tai kirjautumista
 • parantaa liiketoimien turvallisuutta
 • antaa tietoja kolmansille osapuolille.

RCS:ään kirjataan kahdentyyppisiä tietoja:

 • tunnistetiedot ja yhtiöoikeudelliset tiedot, kuten yhtiö- tai toiminimi, toimiala, yhtiöpääoma, hallituksen jäsenet, tilintarkastaja, allekirjoitusvaltuudet ja muut vastaavat tiedot
 • tilinpäätöstiedot.

Yhteystiedot

Katuosoite

Postiosoite

Aukioloajat

Centre administratif Pierre Werner Bâtiment F
13, rue Erasme
Luxembourg - Kirchberg

Puhelin: (+352) 26 428-1

Faksi: (+352) 26 42 85 55

S-posti: helpdesk@rcsl.lu

Registre de Commerce et des Sociétés
L-2961 Luxembourg

Ma–pe klo 9–12 ja 13.30–16

Onko kaupparekisteritietojen käyttö ilmaista?

On, asiakirjoihin voi tutustua maksutta RCS:n tiloissa.

Seuraavat perustiedot ovat saatavilla maksutta Linkki avautuu uuteen ikkunaanRCS:n verkkosivustolla:

 • kaupparekisteritunnus
 • rekisteröintipäivä
 • toiminimi
 • oikeusmuoto
 • kotipaikan osoite
 • luettelo vuodesta 2006 lähtien tallennetuista asiakirjoista.

Seuraavat tiedot ovat saatavilla maksua vastaan:

 • rekisteriote, jossa on yhteenveto viimeisimmistä rekisteröidyn RCS:lle toimittamista pakollisista tiedoista
 • sähköiset kopiot rekisteriin talletetuista asiakirjoista.

Otsikon ”informations générales-Tarifs” (yleiset tiedot – hinnasto) alta löytyy sähköinen Linkki avautuu uuteen ikkunaanpalvelumaksuhinnasto.

Miten kaupparekisteristä voi hakea tietoja?

Linkki avautuu uuteen ikkunaanRCS:n verkkosivustolla voi tehdä hakuja

 • rekisteröidyn nimellä (tai sen osalla) tai
 • rekisteritunnuksella.

Sivuston hakukone näyttää listauksen hakua vastaavista nimistä.

Rekisteröidyn nimeä napsauttamalla saa maksutta esiin seuraavat tiedot:

 • kaupparekisteritunnus
 • rekisteröintipäivä
 • toiminimi
 • oikeusmuoto
 • kotipaikan osoite
 • luettelo vuodesta 2006 lähtien tallennetuista asiakirjoista.

Kuinka luotettavia rekisterin asiakirjat ovat?

Liikeyrityksistä annetun lain (10.8.1915) 4 §:n mukaan asiakirjoihin ja niiden otteisiin ei voida vedota kolmansia osapuolia vastaan ennen sitä päivää, jona ne on julkaistu Luxemburgin virallisen lehden (Mémorial) yritys- ja yhdistysosassa (Recueil des sociétés et associations), ellei yritys pysty osoittamaan, että asianomaiset osapuolet tiesivät niistä jo aiemmin. Sen sijaan kolmannet osapuolet voivat vedota asiakirjoihin tai niiden otteisiin, joita ei ole vielä julkaistu.

Toimissa, jotka on toteutettu ennen kuudettatoista julkaisemispäivän jälkeistä päivää, asiakirjoihin tai tietoihin ei voida vedota ulkopuolista henkilöä vastaan, jos tämä pystyy osoittamaan, ettei hän ole voinut tietää niistä.

Jos virallisen lehden yritys- ja yhdistysosassa julkaistu teksti poikkeaa rekisteröitäväksi toimitetusta tekstistä, julkaistuun tekstiin ei voida vedota kolmansia osapuolia vastaan. Sen sijaan kolmannet osapuolet voivat vedota tällaiseen tekstiin, ellei yritys pysty osoittamaan, että nämä tiesivät julkaistavaksi toimitetusta tekstistä.

Kaupparekisterin kattama ajanjakso

Kaupparekisteri on toiminut vuodesta 1909.

Rekisteri siirtyi vuonna 2003 oikeusministeriön alaisuuteen, ja sen ylläpito annettiin taloudellisen etuyhtymän GIE RCSL:n vastuulle. Samalla aloitettiin rekisterin täydellinen sähköistäminen.

Kaikki RCS:ään 1. tammikuuta 2006 lähtien tallennetut asiakirjat on muunnettu järjestelmällisesti digitaaliseen muotoon, ja ne ovat saatavilla sähköisesti rekisterin verkkosivustolla.

Myös vanhemmat, RCS:ään vuodesta 1909 alkaen tallennetut asiakirjat on muunnettu ja asetettu yleisön saataville.

Näin ollen koko rekisteri on nyt käytettävissä sähköisesti.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanLuxemburgin kaupparekisteri RCS


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 16/06/2016

Jäsenvaltioiden kaupparekisterit - Unkari

Seuraavassa osiossa kuvataan lyhyesti Unkarin kaupparekisteriä.


Millaisia tietoja Unkarin kaupparekisteristä on saatavissa?

Kaupparekisterissä on tiedot rekisteröidyistä yrityksistä ja niistä asiakirjoista, joiden perusteella rekisteröinti on suoritettu. Kaupparekisteritietoja ylläpitävät yleiset tuomioistuimet (törvényszékek). Yrityksiä koskevat tiedot ja asiakirjat tallennetaan rekisteriin sähköisesti. Missä tahansa rekisteriä ylläpitävässä tuomioistuimessa rekisteröityihin yritystietoihin pääsee tutustumaan maksutta oikeusministeriön yritystietopalvelun ja sähköisen yritysrekisterin (Céginformációs Szolgálat) verkkosivustolla osoitteessa Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.e-cegjegyzek.hu/.

Kaupparekisteristä voi hakea (sähköisesti) seuraavanlaisia rekisteriin hakuhetkellä sisältyviä tietoja (voimassaolevia tai mitätöityjä):

 • yrityksen kaupparekisterinumero
 • yrityksen nimi
 • päätoimipaikka
 • toimitilat
 • sivuyhtiö(t)
 • toimiala(t)
 • merkitty pääoma
 • verotusnumero
 • mahdollinen tieto konkurssi-, likvidaatio- tai purkamismenettelyn aloittamisesta
 • mahdollinen tieto siitä, että yrityksen (aiempi) toimitus- tai muu johtaja ei voi toimia jonkin toisen yrityksen toimitus- tai muuna johtajana vuonna 2013 annetussa siviililaissa V (uusi siviililaki) olevan 3.22 §:n nojalla.

Jokaisen viikon ensimmäisenä päivänä päivitetään seuraavat tiedot:

 1. kaikki tiedot kaupparekisterissä olevista yrityksistä (tallennettu kaupparekisteriote) (tárolt cégkivonat) sekä tiedot rekisteröintihakemuksista tai rekisteriin tekemättä olevista muutoksista;
 2. yrityksiä koskevista tiedoista käyvät ilmi
 • oikeushenkilöiden, sellaisten kauppaoikeudellisten yhteisöjen, jotka eivät ole oikeushenkilöitä (jogi személyiség nélküli gazdasági társaság), ja muiden yhteisöjen omistus (jäsen vai osakas) sekä oikeudelliset edustajat
 • luonnollisen henkilön edustusvaltuudet ja jäsenyys valvontaelimessä.

Viikon ensimmäisenä päivänä päivitettyjä tietoja voi etsiä hakuohjelmalla.

Kaupparekisteriin tallennetaan yrityksiä koskevia tietoja myös muilla perustein (myös vanhentuneisiin tietoihin on mahdollista tutustua), ja lisäksi rekisteristä löytyy yrityksiä koskevia asiakirjoja. Tietoihin voi tutustua niissä tuomioistuimissa, jotka rekisteröivät tietoja, sekä yritystietopalvelun kautta. Oikeaksi todistettuja tai muita jäljennöksiä yrityksiä koskevista asiakirjoista ja tiedoista voi pyytää maksua vastaan.

Onko Unkarin kaupparekisteritietojen käyttö ilmaista?

Edellä mainittuihin Unkarin kaupparekisteritietoihin voi tutustua maksutta osoitteessa Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.e-cegjegyzek.hu/?ceginformacio. Muista tiedoista peritään maksu.

Hakujen tekeminen Unkarin kaupparekisterissä

Yrityksen tietoja voi hakea seuraavilla hakukriteereillä:

- yrityksen nimi

- yrityksen kaupparekisterinumero

- verotusnumero.

Miten luotettavia rekisterissä olevat tiedot ovat?

Direktiivin 2009/101/EY 2 artiklassa tarkoitetut tiedot ovat saatavilla maksutta verkossa kaikista Unkarissa rekisteröidyistä yrityksistä.

Yrityksiä koskevia julkisia tietoja Unkarissa tarjoaa joko yrityksen rekisteröinyt tuomioistuin tai yritystietopalvelu, tai tiedot julkaistaan Unkarin kaupparekisterilehdessä (Cégközlöny). Kaupparekisterilehti on oikeusministeriön virallinen lehti. Se on saatavilla maksutta osoitteeesta Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.e-cegkozlony.gov.hu/. Sen lisäksi, että tiedot rekisteröinyt tuomioistuin julkaisee julkisten osakeyhtiöiden ja rajavastuuyhtiöiden kaupparekisteritiedot, se julkaisee kaupparekisterilehdessä päivittäin myös yhtiöiden perustamiskirjat ja niiden mahdolliset muutokset.

Kaupparekisteritietoja ylläpitävät yleiset tuomioistuimet (törvényszékek). Yrityksiä koskevat tiedot ja asiakirjat tallennetaan rekisteriin sähköisesti. Missä tahansa rekisteriä ylläpitävässä tuomioistuimessa rekisteröityihin yritystietoihin pääsee tutustumaan maksutta oikeusministeriön yritystietopalvelun ja sähköisen yritysrekisterin (Céginformációs Szolgálat) verkkosivustolla osoitteessa Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.e-cegjegyzek.hu/.

Unkarin kaupparekisterin historiaa

Tuomioistuimet ovat tallentaneet kaupparekisteritiedot sähköisesti heinäkuusta 1993, jolloin valtakunnallinen yritystieto- ja yritysrekisterijärjestelmä (Országos Céginformációs és Cégnyilvántartási Rendszer) otettiin käyttöön.

Järjestelmä toimii muutamassa minuutissa eri tuomioistuinten välillä.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 19/09/2016

Jäsenvaltioiden kaupparekisterit - Malta

Tässä osiossa kerrotaan Maltan kaupparekisteristä.


Millaisia tietoja Maltan kaupparekisteristä on saatavissa?

Linkki avautuu uuteen ikkunaanMaltan kaupparekisteri sisältää yleisiä tietoja Maltassa toimivista yrityksistä.

Kaupparekisteri on osa Linkki avautuu uuteen ikkunaanMaltan rahoituspalveluviranomaista (MFSA), joka on lain mukaan vastuussa kansallisen yritysrekisterin pitämisestä ajan tasalla. MFSA:n verkkosivustossa on tietoa rahoituspalveluja koskevasta lainsäädännöstä, muun muassa:

Onko Maltan kaupparekisteritietojen käyttö ilmaista?

Maltan kaupparekisteristerissä olevien yleisten tietojen käyttö on maksutonta, mutta verkkosivustossa on myös maksullisia osioita.

MFSA:n verkkosivuston käyttö on maksutonta.

Hakujen tekeminen Maltan kaupparekisteristä

Kaupparekisterin online-järjestelmään rekisteröityneet käyttäjät voivat käyttää rekisterin tietokantaa ilmaiseksi. Käyttäjäksi rekisteröitymisestä ei veloiteta. Yksittäisiä yrityksiä koskevien asiakirjojen lataamisesta verkkosivustosta peritään erillinen maksu, mutta tietojen haku tietokannasta on ilmaista. Kuka tahansa voi siis etsiä yritystä sen nimen tai nimen osan taikka yritystunnuksen perusteella. Muita maksuttomia tietoja ovat yrityksen kotipaikka sekä johdon jäsenten, sihteerin ja osakkaiden nimet.

Kuinka luotettavia rekisterin asiakirjat ovat?

Vuoden 1995 yrityslaki (Maltan lakien 386 luku) on tärkein Maltassa rekisteröityjä osakeyhtiöitä koskeva säädös. Siihen sisältyvät säännökset, joiden nojalla kolmannet osapuolet voivat luottaa rekisterissä oleviin asiakirjoihin ja muihin tietoihin seuraavin perustein:

Yrityksen johtaja tai sihteeri on allekirjoituksellaan varmentanut kaikki asiakirjat ja lakisääteiset ilmoitukset, jotka yritys toimittaa rekisteröitäviksi. Yritysrekisteri (Registrar of Companies) ottaa asiakirjat ja lakisääteiset ilmoitukset vastaan vilpittömässä mielessä. Allekirjoittanut yrityksen edustaja vastaa asiakirjan sisällöstä. Maltan lakien mukaan henkilö syyllistyy rikokseen, jos hän antaa viranomaiselle toimitettavassa asiakirjassa väärää tietoa hankkiakseen itselleen tai muille etua tai hyötyä.

Maltan kaupparekisterin historiaa

Maltan yrityslainsäädännön ensimmäinen säädös oli vuonna 1962 annettu kauppakumppanuusasetus (Commercial Partnerships Ordinance). Kaupparekisteriä hoiti alun perin valtionhallinnon alainen kauppavirasto (Commerce Department). Kauppavirastosta tuli osa Maltan rahoituspalveluviranomaista vuonna 1997, kun vuoden 1995 uusi yrityslaki (Companies Act) tuli voimaan. Kaikkien olemassa olevien yritysten rekisteriasiakirjat skannattiin, ja jokaisesta yrityksestä tehtiin sähköinen yritystiedosto. Aluksi yritystietokantaan ja siihen sisältyviin asiakirjoihin pääsi käsiksi etäältä DDI-järjestelmän (direct dial-in) avulla. Internet-yhteyttä siirryttiin käyttämään vuonna 2000. Vuoden 2004 loppupuolella avattiin uusi verkkopohjainen järjestelmä, ja digitaalisella allekirjoituksella käytettävät verkkopalvelut otettiin käyttöön vuonna 2006.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanMaltan kaupparekisteri

Linkki avautuu uuteen ikkunaanMaltan rahoituspalveluviranomainen

Linkki avautuu uuteen ikkunaanOikeus- ja kulttuuriasioiden ja paikallishallinnon ministeriön verkkosivusto


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 05/10/2016

Jäsenvaltioiden kaupparekisterit - Alankomaat

Tällä sivulla on tietoa Alankomaiden kaupparekisteristä.


Millaisia tietoja Alankomaiden kaupparekisteristä on saatavissa?

Alankomaiden kaupparekisterin (Nederlandse Handelsregister) omistaa ja sitä ylläpitää Alankomaiden kauppakamari (Kamer van Koophandel) hallituksen valtuuttamana kaupparekisterilain mukaisesti.

Rekisteri sisältää kaikki oleelliset (lakisääteiset) tiedot kaikista Alankomaissa toimivista yrityksistä ja yhteisöistä. Kaikki yritykset ja yhteisöt rekisteröidään. Rekisteriin kuuluvat:

 • yritykset
 • yksityiset elinkeinonharjoittajat
 • yhdistykset
 • säätiöt
 • ammatinharjoittajat (esimerkiksi lakimiehet, lääkärit, taiteilijat)
 • asuntoyhdistykset
 • kirkot
 • valtion virastot.

Rekisteriin tallennettavien tietojen määrä vaihtelee yritys- ja yhteisömuodon mukaan. Tärkeimmät rekisteritiedot ovat seuraavat:

 • virallinen nimi
 • muut toiminimet
 • kotipaikka
 • osoitteet
 • pääoma (osakkeet)
 • johtajat
 • henkilöt, joilla on allekirjoitusoikeus
 • toimipaikat
 • yhteystiedot
 • toimialat (NACE-luokituksen mukaiset koodit).

Rekisteriin kuuluu noin 2,5 miljoonaa yritystä ja yhteisöä.

Alankomaiden lainsäädännön mukaan rekisterin tiedot ovat päteviä (ja kolmansia osapuolia sitovia) ellei toisin mainita. Rekisteröitymisvelvollisuus (ja velvollisuus ilmoittaa muutoksista) on organisaatiolla itsellään. Kaikista muutoksista on ilmoitettava viikon kuluessa.

Rekisteröinti ei ole edellytys yrityksen perustamiselle Alankomaissa. Oikeudelliselta kannalta katsottuna yritys voi siis olla olemassa Alankomaissa, vaikka sitä ei ole rekisteröity. Vaikka on lainvastaista olla rekisteröitymättä, rekisteröitymätönkin yritys on olemassa ja voi toimia yrityksenä (toisin kuin esimerkiksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa).

Alankomaissa henkilöyhtiöiden ja osakeyhtiöiden on toimitettava tilinpäätöksensä kaupparekisteriin. Tällaisia yhtiöitä on noin 900 000. Useimpien yritysten tarvitsee toimittaa vain tase, mutta suurten yritysten (joita on noin 20 000) on toimitettava myös tuloslaskelma.

Onko Alankomaiden kaupparekisteritietojen käyttö ilmaista?

Alankomaiden kaupparekisterin perustiedot ovat saatavissa maksutta internetin välityksellä, mutta joistakin palveluista (esimerkiksi virallisista otteista) peritään maksu.

Organisaatioilta peritään maksu vain rekisteröitymisen yhteydessä. Vuosimaksua ei ole, eikä maksua peritä myöskään muutosten tekemisestä.

Miten luotettavia rekisterissä olevat asiakirjat ovat?

Neuvoston direktiivin 89/666/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2005/56/EY ja 2009/101/EY muuttamisesta keskus-, kauppa- ja yhtiörekistereiden yhteenliittämisen osalta 13 päivänä kesäkuuta 2012 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2012/17/EU säädetään ns. eurooppalaisen keskusjärjestelmän käyttöönotosta. Rekistereiden yhteenliittämisjärjestelmä käsittää tämän keskusjärjestelmän, jäsenvaltioiden rekisterit ja portaalin, joka toimii eurooppalaisena sähköisenä yhteyspisteenä.

Direktiivissä säädetään kahdesta eri voimaantuloajankohdasta. Jäsenvaltioiden oli määrä täyttää direktiivissä säädetyt vaatimukset 7. heinäkuuta 2014 mennessä, muutamia artikloja lukuun ottamatta. Loputkin artiklat on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään kahden vuoden kuluttua siitä kun Euroopan komissio on hyväksynyt täytäntöönpanosäädökset.

Alankomaiden lainsäädäntö on jo kyseisissä artikloissa säädettyjen vaatimusten mukainen. Kumpikaan direktiivissä säädetyistä täytäntöönpanomääräajoista ei edellytä uusien muutosten tekemistä vuoden 2007 kaupparekisterilakiin (Handelsregisterwet) tai sen perusteella annettuihin alemmanasteisiin säädöksiin. Asiaa koskeva ilmoitus on julkaistu Linkki avautuu uuteen ikkunaanAlankomaiden virallisessa lehdessä 4. heinäkuuta 2014.

Hakujen tekeminen Alankomaiden kaupparekisterissä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanAlankomaiden kaupparekisterissä voi tehdä hakuja

 • yrityksen tai yhteisön nimen tai nimen osan perusteella
 • virallisella kaupparekisteritunnuksella
 • osoitteella
 • postinumerolla.

Alankomaiden kaupparekisterin historiaa

Rekisterissä on tietoja nykyisen rekisterin perustamisesta (1920) lähtien. Tietoja on saatavissa myös muutamista vanhemmista yhtiöistä.

Linkit

Linkki avautuu uuteen ikkunaanEurooppalainen kaupparekisteripalvelu, Linkki avautuu uuteen ikkunaanAlankomaiden kauppakamari


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 07/10/2016

Jäsenvaltioiden kaupparekisterit - Itävalta

Portaalin tässä osiossa esitetään yleiskatsaus Itävallan kaupparekisteriin.


Millaisia tietoja Itävallan kaupparekisteristä on saatavissa?

Linkki avautuu uuteen ikkunaanKaupparekisteriin (päärekisteriin) tallennetaan tiedot Itävallan kaikista rekisteröidyistä yrityksistä (katso kaupparekisterilain (Firmenbuchgesetz, FBG) 2 §). Rekisteröintien perustana olevat asiakirjat tallennetaan oikeuslaitoksen sähköiseen asiakirjakokoelmaan (Urkundensammlung). Yrityksiä koskevat tiedot ja asiakirjakokoelma ovat yleisesti saatavilla internetissä maksua vastaan.

Itävallan viranomaiset saavat yrityksiä koskevia tietoja myös liittovaltion tietojenkäsittelykeskuksen (Bundesrechenzentrum, BRZ) portaalin kautta. EU:n jäsenvaltiot saavat tiedot Linkki avautuu uuteen ikkunaanEurooppalaisen kaupparekisteripalvelun (European Business Register, EBR) kautta.

Onko Itävallan kaupparekisteritietojen käyttö ilmaista?

Itävallan kaupparekisteritietojen käyttö on maksullista.

Hakujen tekeminen Itävallan kaupparekisterissä

Jokaisella on oikeus käyttää kaupparekisteritietokantaa saadakseen tietoja kaupparekisteriin tehdyistä merkinnöistä.

Tietokannasta voi hakea kaupparekisterinumeron perusteella otteen, jossa on rekisteriin merkityt ajantasaiset tiedot. Pyynnöstä saa myös poistettuja (mutta vain sähköisesti käytettävissä olevia) tietoja. Tiedusteluja voi esittää myös hiljattain rekisteröidyistä, muutetuista tai poistetuista yritystiedoista.

Yleisö pääsee tutustumaan kaupparekisteritietokannan tietoihin sopimussuhteessa oikeusministeriöön toimivien Linkki avautuu uuteen ikkunaanyritysten (ns. käyttöoikeuden tarjoajien (Verrechnungsstellen)) kautta. Ne suorittavat maksullisia palveluja, kuten vastaavat kaupparekisteriä koskeviin tiedusteluihin tai toimittavat virallisia kaupparekisteriotteita vastaavia oikeaksi todistettuja jäljennöksiä.

Vain alueoikeuksien (Landesgericht) kaupparekisteriosastoilla (Firmenbuchabteilung) on oikeus laatia virallinen kaupparekisteriote viranomaiselle esitettäväksi.

Kuinka luotettavia rekisterin asiakirjat ovat?

Direktiivin 2009/101/EY (sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2012/17/EU) 3 a artiklan mukaan jäsenvaltioiden on ilmoitettava kansallisen lainsäädäntönsä säännökset, joiden perusteella kolmannet osapuolet voivat vedota 2 artiklassa mainittuihin yrityksiä koskeviin tietoihin ja asiakirjoihin (esim. kelpoisuus edustaa elimiä, yhtiöjärjestys). Seuraavassa selostetaan Itävallan oikeudellista tilannetta.

Osakeyhtiöitä (Aktiengesellschaft, AG) ja rajavastuuyhtiöitä (Gesellschaft mit beschränkter Haftung, GmbH) koskevat direktiivin 2009/101/EY 2 artiklan mukaiset tiedot ja asiakirjat sisältyvät Itävallassa kaupparekisteriin. Sen oikeusperustana ovat kauppalaki (Unternehmensgesetzbuch, UGB) ja kaupparekisterilaki. Tuomioistuimet ylläpitävät kaupparekisteriä sähköisessä muodossa. Se koostuu päärekisteristä, johon merkitään oikeudellisia seikkoja ja poistetaan niitä koskevia tietoja (esim. kelpoisuudesta edustaa elimiä), sekä asiakirjakokoelmasta, johon kootaan olennaiset asiakirjat (esim. yhtiöjärjestykset).

Kauppalain Linkki avautuu uuteen ikkunaan10 §:n 1 momentin mukaan kaupparekisteriin tehtävistä merkinnöistä on ilmoitettava virallisten ilmoitusten tietokannassa (Ediktsdatei), johon voi tutustua internetissä ilmaiseksi, sekä Itävallan virallisessa lehdessä (Amtsblatt zur Wiener Zeitung). Tietojen katsotaan tulleen ilmoitetuiksi hetkellä, jona ne syötetään virallisten ilmoitusten tietokantaan.

Kauppalain Linkki avautuu uuteen ikkunaan15 §:ssä säädetään kaupparekisteriin tehtyjen merkintöjen vaikutuksista kolmansiin. Sen mukaan yhtiö ei voi vedota kolmatta osapuolta vastaan sellaiseen seikkaan, joka pitäisi merkitä kaupparekisteriin mutta jota ei ole siihen merkitty, ellei kolmas osapuoli ole ollut tietoinen kyseisestä seikasta (1 momentti). Kun seikka merkitään kaupparekisteriin, kolmannen osapuolen on hyväksyttävä, että siihen voidaan vedota. Tämä ei kuitenkaan koske oikeustoimia, jotka toteutetaan 15 päivän kuluessa ilmoituksesta, kunhan kolmas osapuoli todistaa, ettei se tiennyt seikasta eikä sillä ollut velvoitetta tietää siitä (2 momentti). Yhtiön on hyväksyttävä myös se, että virheelliseen merkintään perustuvaan seikkaan vedotaan liiketoiminnan yhteydessä suhteessa kolmanteen osapuoleen, jos yhtiö on itse teettänyt merkinnän tai ei ole poistattanut merkintää, vaikka se havaitsi tai sen olisi pitänyt havaita merkinnän olevan virheellinen. Yhtiön ei kuitenkaan tarvitse hyväksyä virheelliseen merkintään vetoamista sitä vastaan, jos se pystyy todistamaan, että kolmas osapuoli ei ole toiminut merkinnän perusteella tai tiesi sen virheellisyydestä tai ei törkeän huolimattomuuden johdosta tiennyt sen virheellisyydestä (3 momentti).

Osakeyhtiön yhtiöjärjestys tai rajavastuuyhtiön perustamiskirja on aina sitova kaupparekisteriin merkityssä muodossa, eikä yhtiöjärjestyksen tai perustamiskirjan muutoksella ole oikeudellista vaikutusta ennen kuin tieto muutoksesta viedään kaupparekisteriin (Linkki avautuu uuteen ikkunaanosakeyhtiölain (AktG) 148 §, 3 momentti, Linkki avautuu uuteen ikkunaanrajavastuuyhtiöistä annetun lain (GmbHG) 49 §, 2 momentti).

Itävallan kaupparekisterin historiaa

Itävallan kaupparekisterin tietoja on alun perin säilytetty paperiversioina. Kun kaupparekisterissä siirryttiin vuonna 1991 automaattiseen tietojenkäsittelyyn, paperiversioiden tiedot siirrettiin sähköiseen tietokantaan. Siitä lähtien kaikki ajantasaiset ja vanhat tiedot ovat olleet saatavilla sähköisesti.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanEurooppalainen kaupparekisteripalvelu

Linkki avautuu uuteen ikkunaanYleisiä tietoja Itävallan kaupparekisteristä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanItävallan oikeuslaitoksen virallisten ilmoitusten tietokanta

Linkki avautuu uuteen ikkunaanKauppalain koko teksti

Linkki avautuu uuteen ikkunaanKaupparekisterilain koko teksti

Linkki avautuu uuteen ikkunaanOsakeyhtiölain koko teksti

Linkki avautuu uuteen ikkunaanRajavastuuyhtiöistä annetun lain koko teksti


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 23/05/2018

Jäsenvaltioiden kaupparekisterit - Puola

Tässä osiossa kerrotaan Puolan kaupparekisteristä.


Millaisia tietoja Puolan kaupparekisteristä on saatavissa?

Linkki avautuu uuteen ikkunaanPuolan kaupparekisterin (sananmukaisesti ’valtakunnallinen oikeusrekisteri’ eli Krajowy Rejestr Sądowy, KRS) omistaa ja sitä ylläpitää Linkki avautuu uuteen ikkunaanPuolan oikeusministeriö.

Kaupparekisterissä on tietoja yrityksistä, säätiöistä, yhdistyksistä ja muista yhteisöistä.

Tiedot koskevat muun muassa seuraavia seikkoja:

 • rekisterinumero (KRS-numero)
 • REGON-numero (elinkeinotoiminnan keskusluettelon numero)
 • nimi
 • oikeudellinen muoto ja asema
 • päivä, jona yritys on merkitty rekisteriin
 • osoitetiedot
 • tärkeät päivämäärät (tietojen kirjaus- ja poistopäivä)
 • toimivaltaiset elimet
 • henkilöt, joilla on edustusvaltuudet.

Onko Puolan kaupparekisteritietojen käyttö ilmaista?

Kyllä, rekisteriä voi käyttää maksutta.

Hakujen tekeminen Puolan kaupparekisterissä

Puolan kaupparekisterissä voi tehdä hakuja seuraavilla hakuperusteilla:

 • rekisterinumero (KRS-numero) tai
 • yhteisön nimi.

Miten luotettavia rekisterin tiedot ovat?

Kolmansien suojelusta direktiivissä 2009/101/EY tarkoitettujen tietojen ja asiakirjojen saannin osalta säädetään Puolan lainsäädännössä kansallisesta oikeusrekisteristä 20 päivänä elokuuta 1997 annetulla lailla (Puolan virallinen lehti 2013, kohta 1203).

Kyseisessä laissa säädetään seuraavaa:

12 §
1. Rekisteriin merkittyjä tietoja ei saa poistaa, paitsi jos laissa toisin säädetään.

2. Jos käy ilmi, että rekisterin tiedot ovat selvästi virheellisiä tai ristiriidassa tuomioistuimen päätöksen kanssa, tuomioistuin korjaa ne viran puolesta.

3. Jos rekisteriin on merkitty lain sitovien säännösten vastaisia tietoja, rekisterituomioistuin kutsuu asianomaiset kuultavaksi tai pyytää näiltä kirjallisen lausunnon ja poistaa tiedot tämän jälkeen viran puolesta.

13 §
1. Rekisteriin merkityt tiedot julkaistaan tuomioistuin- ja talousuutisissa (Monitor Sądowy i Gospodarczy), paitsi jos laissa toisin säädetään.

14 §
Yhteisö, jolla on velvollisuus tehdä hakemus tietojen merkitsemiseksi rekisteriin, ei voi vedota vilpittömässä mielessä toimivia kolmansia vastaan sellaisiin tietoihin, joita ei ole merkitty rekisteriin tai jotka on poistettu rekisteristä.

15 §
1. Siitä päivästä alkaen, jona tiedot on julkaistu tuomioistuin- ja talousuutisissa (Monitor Sądowy i Gospodarczy), kukaan ei voi vedota siihen, ettei ollut tietoinen julkaistuista tiedoista. Rekisteriin kirjattu yhteisö ei kuitenkaan voi vedota rekisteriin merkittyihin tietoihin kolmatta vastaan sellaisten toimien osalta, jotka on toteutettu julkaisua seuraavien kuudentoista päivän kuluessa, paitsi jos tämä kolmas osoittaa, ettei voinut tietää kyseisestä merkinnästä.

2. Jos rekisteriin tehty merkintä on ristiriidassa tuomioistuin- ja talousuutisissa (Monitor Sądowy i Gospodarczy) julkaistun tiedon kanssa, rekisteriin tehty merkintä pätee. Kolmas osapuoli voi kuitenkin vedota julkaistuun tietoon, paitsi jos rekisteriin kirjattu yhteisö voi osoittaa, että tämä kolmas oli tietoinen rekisteriin tehdystä merkinnästä.

3. Kolmas osapuoli voi vedota asiakirjoihin ja tietoihin, joita koskevaa ilmoitusvelvollisuutta ei ole vielä noudatettu, jos ilmoituksen puuttumisella ei ole siihen nähden oikeusvaikutuksia.

17 §
1. Rekisterimerkintöjen oletetaan olevan totuudenmukaisia.

2. Jos rekisteriin merkityt tiedot poikkeavat yhteisön tekemästä merkintää koskevasta hakemuksesta tai jos tällaista hakemusta ei ole tehty, yhteisö ei voi vedota vilpittömässä mielessä toimivaa kolmatta vastaan väitteeseen, että tiedot eivät ole todenmukaisia, jos se ei ole välittömästi tehnyt hakemusta rekisterimerkinnän oikaisemiseksi, täydentämiseksi tai poistamiseksi.

Puolan kaupparekisterin historiaa

Rekisteri aloitti toimintansa tammikuussa 2007.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanLaki kansallisesta oikeusrekisteristä, annettu 20 päivänä elokuuta 1997


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 18/10/2016

Jäsenvaltioiden kaupparekisterit - Portugali

The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.
Please note that the following languages: Portuguese have already been translated.

Tässä osassa kerrotaan Portugalin yritys- ja oikeusportaaleista.


Kaupparekisteri

Kaupparekisterin (registo comercial) tehtävänä on julkaista tietoja seuraavien yhteisöjen oikeudellisesta asemasta: yksityiset elinkeinonharjoittajat, yhtiöt, kaupallisessa muodossa toimivat yksityisoikeudelliset yhtiöt, rajavastuuyhtiöt, osuuskunnat, julkiset yhtiöt, kotimaiset yritysryhmittymät ja eurooppalaiset taloudelliset etuyhtymät sekä kaupparekisterilain piiriin kuuluvat yksityishenkilöt ja yhdistykset. Yhtiöihin liittyvät tiedot on vahvistettava asiakirjatodistein. Asiakirjat arkistoidaan sähköisessä muodossa.

Kaupparekisteri myöntää yhteisölle oikeushenkilön aseman, ja rekisteröinti on yleensä pakollista. Yhtiöitä koskevat tiedot vahvistetaan asiakirjalla, joka on useimmiten osakkaiden tekemät päätökset sisältävä yhtiökokouksen pöytäkirja.

Yhtiö on kirjattava kaupparekisteriin kahden kuukauden kuluessa sen perustamisesta. Toimivaltainen viranomainen arvioi rekisteriin kirjaamista koskevan hakemuksen laillisuuden sovellettavan lainsäädännön, asiakirjojen ja aikaisempien rekisterimerkintöjen perusteella. Erityistä huomiota kiinnitetään asianomaisten oikeustoimikelpoisuuteen, esitettyjen asiakirjojen oikeaan muotoon ja niiden sisältämien toimenpiteiden laillisuuteen.

Portugalissa kaupparekisterin toimintaa säännellään kaupparekisterilailla (Código do Registo Comercial), joka on vahvistettu 3. joulukuuta 1986 annetulla asetuksella nro 403/86. Rekisterinpitäjiä ovat eri puolilla maata toimivat kaupparekisteritoimistot (conservatórias do registo comercial), jotka ovat osa oikeusministeriön alaista kirjaamo- ja notariaattivirastoa (Instituto dos Registos e do Notariado, I.P. (IRN)).

Kaupparekisteritoimistot voivat toimia itsenäisinä palveluyksikköinä tai muiden rekisteriviranomaisten yhteydessä (kuten kiinteistö-, väestö-, ajoneuvorekisterit, jotka ovat myös kirjaamo- ja notariaattiviraston yksiköitä). Kaupparekisteriin kirjattavat asiakirjat voi toimittaa mihin tahansa kaupparekisteritoimistoon, sillä toimistojen toimivalta ei rajoitu tiettyyn alueeseen.

Rekisteriin on ilmoitettava seuraavista:

 • yhtiön perustaminen;
 • lainsäädännön sitä edellyttäessä yhtiökokouksen päätökset, jotka koskevat yhtiön hankintoja;
 • tiedot, jotka liittyvät yhtiön omistusosuuksiin, avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön osakkaan erottamiseen, osakkuuden päättymiseen osakkaan kuoleman vuoksi, koko omaisuudellaan yhtiön veloista vastaavan uuden osakkaan hyväksymiseen, osuuksien arvon alenemiseen ja osakeyhtiön osakkaan erottamiseen, osakkeiden arvon alentamista, niiden muuntamista tai lunastamista koskeviin päätöksiin ja joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskuun;
 • yhtiön hallintoneuvoston tai hallituksen jäsenten tai sihteerin nimittämisestä ja kyseisistä tehtävistä luopumisesta;
 • tilinpäätöstiedot;
 • päätoimipaikan muuttuminen;
 • sulautumis- tai jakautumissuunnitelmat, suunnitelma eurooppalaisen rajavastuuyhtiön perustamisesta, yhtiöiden kotimainen tai rajat ylittävä sulautuminen, jakautuminen, muuntaminen ja purkaminen;
 • tiedot, jotka liittyvät yhtiön pääoman muutoksiin, ja muut yhtiöjärjestyksen muutokset;
 • tiedot, jotka liittyvät yhtiön selvittämiseen;
 • selvitystilan päättyminen konkurssiin tai yhtiön toiminnan jatkumiseen;
 • päätökset, jotka koskevat yhtiön määräysvaltaa konsernin toisessa yhtiössä, ja Portugalin lainsäädännön mukaiset määräysvaltasopimukset (contrato de subordinação);
 • optiotodistusten liikkeeseenlasku;
 • rekisteröintivelvoitteen kohteena olevat asiakirjat, päätökset ja määräykset;
 • kirjalliset edustus- tai agentuurisopimukset, tällaisten sopimusten muutokset tai niiden päättyminen;
 • pysyvän edustuston perustaminen;
 • muut tiedot, jotka on lain mukaan kirjattava kaupparekisteriin.

Rekisteritietojen käyttö

Kaupparekisteristä voi pyytää rekisteriotteita ja vastaavia sähköisiä asiakirjoja.

Rekisteriotteiden paperiversioita on pyydettävä rekisteritoimistosta. Sähköisiä rekisteriotteita saa internetistä yritystoiminnan keskitetystä Balcão do Empreendedor -asiointipalvelusta, ja ne sisältävät yhteisöjen oikeudellista asemaa koskevat ajantasaiset tiedot. Niitä on saatavilla portugaliksi ja englanniksi verkkosivuilla:

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://bde.portaldocidadao.pt/EVO/Services/Online/Pedidos.aspx?serviceCPem

Rekisteriotteita haettaessa käytetään NIPC-tunnusta (Número de Identificação Pessoa Coletiva), joka on sekä yhtiövero- että yhtiörekisteritunnus.

Julkaistuja yhtiöoikeudellisia asiakirjoja voi hakea verkkosivuilta käyttämällä hakukriteerinä NIPC-tunnusta, aluetta tai asiakirjatyyppiä.

Viranomaiset voivat lisäksi tehdä hakuja rekisteröidyn yrityksen nimen tai NIPC-tunnuksen avulla kirjaamo- ja notariaattiviraston luvalla käyttöön saatavassa verkkopalvelussa.

Kulut

Rekisteriin kirjattuja asiakirjoja koskevat tiedot julkaistaan yhtiöoikeudellisten asiakirjojen virallisella verkkosivustolla. Hakuja voi tehdä maksutta. Tiedot julkaistaan automaattisesti heti kun ne on kirjattu rekisteriin. Tämän jälkeen ne ovat vapaasti haettavissa.

Sekä sähköisistä että paperitulosteina annettavista rekisteriotteista ja niihin liittyvistä asiakirjoista veloitetaan maksu.

Sähköisten rekisteriotteiden saannin edellyttämän sähköisen varmenteen saa käyttöönsä 25 euron vuosimaksulla. Palvelun voi tilata myös kahdeksi, kolmeksi tai neljäksi vuodeksi. Hakemus on tehtävä NIPC-tunnusta käyttäen. Kun maksu on suoritettu, tietoihin voi tutustua syöttämällä varmennekoodin.

Samaa hakumenettelyä käyttäen voi myös pyytää sähköistä versiota tietokantaan tallennetuista asiakirjoista eli asiakirjoista, joiden perusteella rekisteriin on kirjattu tiedot. Sähköisiä versioita on saatavilla tammikuusta 2011 alkaen rekisteröidyistä asiakirjoista. Lisäksi voi pyytää otteita ajantasaisista yhtiöjärjestyksistä.

Kaupparekisterin oikeudelliset vaikutukset

Kaupparekisteriin ilmoitettavat ja siinä julkaistavat tiedot ovat täytäntöönpanokelpoisia vasta julkaisupäivän jälkeen.

Rekisteröinti merkitsee olettamaa tietystä oikeudellisesta tilanteesta (kaupparekisterilain 11 §).

Kaikki yrityksen tunnistetiedot (oikeusmuoto, nimi, sääntömääräinen kotipaikka, toiminnan tarkoitus, päätöksentekoelinten jäsenten nimet jne.) ja useimmat rekisteröidyt tiedot ovat peräisin virallisista lähteistä. Toisin sanoen rekisteriin kirjattujen oikeudellista tilannetta koskevien tietojen oletetaan pitävän paikkansa.

Poikkeuksena tästä periaatteesta ovat rekisterit, joihin toimitetaan asiakirjoja pelkkää tallettamista varten (registos por depósito). Tällöin asiakirjojen oikeellisuuden tarkastamista koskeva vastuu on yrityksellä. Rekisteriviranomainen varmistaa vain rekisteröintihakemuksen esittäjän oikeustoimikelpoisuuden. Tämäntyyppistä rekisteröintiä käytetään vain julkisena tiedoksiantotapana, eikä siihen liity olettamaa tietojen oikeellisuudesta. Näin voidaan rekisteröidä esimerkiksi yhtiöiden omistusosuuksia koskevia tietoja.

Kiinteistörekisterilakia (Código do Registo Predial) voidaan soveltaa kaupparekisterilakia täydentävällä tavalla. Kiinteistörekisterilain 153 §:ssä säädetään, että henkilöllä, joka rekisteröi väärän tai oikeudellisesti mitättömän asiakirjan, on mahdollisen rikosoikeudellisen vastuun lisäksi korvausvastuu aiheuttamistaan vahingoista. Lisäksi säädetään, että vastuuvelvollinen on myös henkilö, joka antaa tai vahvistaa vääriä tai virheellisiä ilmoituksia rekisteritoimistossa tai muualla saadakseen tiedot rekisteröityä tai tarvittavat asiakirjat laadittua.

Rikoslain (Código Penal) 348-A §:n mukaan omaa tai muun henkilön henkilöllisyyttä, asemaa tai muita sellaisia ominaisuuksia, joiden osalta laissa säädetään oikeudellisista vaikutuksista, koskevien tietojen antamisesta tai vahvistamisesta viranomaiselle oikeaksi todistettuun asiakirjaan sisällytettäväksi voidaan määrätä rangaistukseksi sakkoa tai enintään kahden vuoden vankeusrangaistus.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 20/10/2016

Jäsenvaltioiden kaupparekisterit - Romania

Please note that the original language version of this page Romanian has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.

Tässä osassa luodaan yleiskatsaus Romanian kaupparekisteriin, jota ylläpitää oikeusministeriön kansallinen kaupparekisterivirasto (Oficiul Naţional al Registrului Comerţului) ONRC.


Millaisia tietoja Romanian kaupparekisteristä on saatavissa?

Linkki avautuu uuteen ikkunaanRomanian kansallinen kaupparekisterivirasto on julkinen laitos, joka on oikeushenkilö ja joka toimii oikeusministeriön alaisuudessa. Se ylläpitää, järjestää ja hallinnoi sähköistä keskuskaupparekisteriä.

Kaupparekisterivirastoja on yksi Bukarestissa ja yksi kussakin Romanian 41 maakunnasta. Maakuntien rekisterivirastot hallinnoivat paikallisia kaupparekisterejä.

Kaupparekisteri sisältää lain nro 26/1990 nojalla tietoja rekisteröityneistä ammattitoiminnan harjoittajista, joita ovat seuraavat:

 • yritykset
 • valtionyhtiöt
 • kansalliset yritykset
 • itsenäiset liikelaitokset
 • osuuskunnat
 • osuustoiminnalliset organisaatiot
 • rahoituslaitokset
 • taloudelliset eturyhmät
 • eurooppalaiset taloudelliset eturyhmät
 • eurooppayhtiöt
 • eurooppaosuuskunnat
 • itsenäiset elinkeinonharjoittajat
 • yhden henkilön yritykset
 • perheyritykset ja
 • muut laissa erikseen mainitut oikeushenkilöt.

Kaupparekisteriin rekisteröidään kaikki sellaisia ammattitoiminnan harjoittajia koskevat asiakirjat, tiedot, maininnat, merkinnät ja henkilötiedot, joiden rekisteröinti on lain mukaan pakollista, sekä kaikki muut laissa nimenomaan mainitut asiakirjat tai merkinnät.

Kaupparekisterin verkkosivuilta (Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.onrc.ro/index.php/en/) voi hakea

1. asiakirjoja
2. osasto- ja yksikkökohtaisia tietoja ja palveluja
3. tietoja kansallisesta kaupparekisterivirastosta ja alioikeuksien yhteydessä toimivista rekisterivirastoista
4. erilaisia julkisia ja maksuttomia tiedotteita
5. kaupparekisteriviraston käyttämiä lomakkeita
6. kaupparekisteriin liittymistä koskevat muodollisuudet kaikkien yrittäjä- ja toimenpideluokkien osalta
7. tilastotietoja kirjatuista toimista.

 • Kaupparekisteriviraston historia
 • paikallisten kaupparekisterien verkosto
 • lomakkeita (ammattitoiminnan harjoittajille jne.) ja tarvittavat muodollisuudet
 • ONRC:n perimät verot ja maksut ja tarjoamat palvelut
 • palvelut
 • lainsäädäntö
 • tilastot
 • tiedotusvälineet.

Kaupparekisterin verkkopalvelut ovat saatavilla Linkki avautuu uuteen ikkunaanverkkopalveluportaalin kautta. Portaali on toteutettu osana talouden kilpailukyvyn lisäämiseen tähtääviä ja tulevaisuuteen suunnattuja investointeja koskevia alakohtaisia toimintaohjelmia kansallisen kaupparekisteriviraston yrityksiä varten toteuttamassa sähköisten viranomaispalvelujen portaalia koskevassa hankkeessa.

Portaalin kautta tarjottavia kansallisen kaupparekisteriviraston sähköisiä viranomaispalveluja ovat seuraavat:

 • Recom online
 • alustavat tarkastukset (oikeushenkilön tai luonnollisen henkilön nimen tai tunnuksen saatavuuden tarkistaminen ja/tai varaaminen käyttöön, yhden henkilön yritykset / perheyritykset)
 • kaupparekisteriin kirjaaminen
 • kaupparekisteriin kirjattujen yritysten yhteystietojen päivittäminen
 • ajantasaisten tietojen toimittaminen yritysten aiemmasta toiminnasta ja tilastoista
 • asiakirjojen (todistusten) toimittaminen
 • tapausten käsittelyn vaiheesta tiedottaminen
 • ilmoitukset jätetyistä kaupparekisterihakemuksista
 • päätökset kaupparekisterihakemusten lykkäämisestä
 • tilastotiedot (keskuskaupparekisterin toiminta, ulkomaiset omistukset yrityksissä).

Recom online -palvelu voi antaa seuraavat tiedot yrityksistä:

 • nimi
 • toimipaikka
 • rekisteritunnus
 • kaupparekisterinumero
 • yrityksen tila
 • puhelinnumero
 • teleksi
 • faksinumero
 • merkitty ja maksettu pääoma
 • ammattitoiminnan harjoittajan ilmoittama päätoimiala
 • ammattitoiminnan harjoittajan ilmoittamat muut toimialat
 • tiedot asianomaisista luonnollisista henkilöistä ja oikeushenkilöistä (koti- tai toimipaikka, pääoma, hallussa olevien osakkeiden määrä ja tyyppi, luonnollisten henkilöiden syntymäaika ja -paikka, henkilö- tai rekisteritunnus)
 • tiedot omaisuudenhoitajista (koti- tai toimipaikka, kansalaisuus, syntymäaika ja -paikka, oikeudet)
 • tiedot sivuliikkeistä ja alayksiköistä (toimipaikka, puhelin)
 • tiedot muista toissijaisista toimipaikoista (toimipaikka, puhelin)
 • taseen tiedot (liikevaihto, keskimääräinen henkilöstömäärä, bruttotulos), jos nämä tiedot on toimitettu.

Onko Romanian kaupparekisteritietojen käyttö ilmaista?

Kaupparekisteriin ilmoitettuja tietoja voi tarkastella Linkki avautuu uuteen ikkunaanverkossa kansallisen kaupparekisteriviraston portaalin kautta. Palvelua pääsee käyttämään rekisteröitymällä käyttäjäksi (luomalla käyttäjätunnuksen ja salasanan), pyytämällä käyttöoikeutta maksua vastaan ja tekemällä asiakassopimuksen.

 • Säännellyn toiminnan harjoittamisesta kiinnostuneet henkilöt (ammattitoiminnan harjoittajat, luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, laitokset ja viranomaiset jne.) saavat yleisiä tietoja verkkosivulta Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.onrc.ro/index.php/en/.
 • Myös Recom online -palvelun maksullista osiota pääsee käyttämään rekisteröitymällä käyttäjäksi. Palvelu on käytettävissä vuorokauden ympäri.
 • Sähköisiä lomakkeita voi käyttää kansallisen kaupparekisteriviraston verkkopalveluportaalin kautta, mikä edellyttää rekisteröitymistä käyttäjäksi (käyttäjätunnuksen ja salasanan luomista).
 • Kaupparekisteriin jätettyjen rekisteröintihakemusten käsittelyn etenemisen seuraaminen on maksutonta.
 • Kaupparekisteriin jätettyjä rekisteröintihakemuksia koskevien päätösten lykkäämistä käsittelevän osion seuraaminen on maksutonta.
 • Tiettyjä tietoja (taloudellinen tilanne, vapaaehtoinen tai lakisääteinen purkaminen jne.) voi saada ilmaiseksi.
 • Verkkosivujen Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.onrc.ro/index.php/en/ kaikkia osia voi käyttää ilmaiseksi vuorokauden ympäri.
 • Kansallisen kaupparekisteriviraston portaalin palvelut ovat voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti osittain ilmaisia.
 • Joidenkin kansallisen kaupparekisteriviraston portaalin osioiden käyttö edellyttää kirjautumista.

Hakujen tekeminen kaupparekisterissä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanRecom online -palvelusta voi hakea tietoja ilmaiseksi seuraavien hakukriteerien perusteella:

 • yrityksen nimi
 • kaupparekisterinumero
 • rekisteritunnus
 • maakunta, jossa toimipaikka sijaitsee.

Seuraavat yleiset tiedot ovat ilmaisia:

 • yrityksen nimi
 • kaupunki ja maakunta, jossa yrityksen toimipaikka sijaitsee
 • kaupparekisterinumero (jonka sähköinen kaupparekisterijärjestelmä antaa)
 • rekisterinumero (jonka valtiovarainministeriö antaa)
 • yhtiöjärjestys
 • toimipaikan muutos
 • rekisteröintitodistus, joka ei ole muutettavissa
 • lakisääteisen rajan alittava merkitty pääoma
 • purkaminen
 • konkurssi
 • vuotuisen taseen puuttuminen kaupparekisteristä
 • viimeisimmän kaupparekisteriin kirjaamisen päivämäärä.

Romanian kaupparekisterin historiaa

Kaupparekisteri perustettiin vuonna 1990 kaupparekisteristä annetun lain nro 26/1990 nojalla.

Yrityksiä ja muita asianosaisia varten perustettiin vuoden 2011 jälkipuoliskolla erityinen portaali uusille verkkopalveluille.

Linkki avautuu uuteen ikkunaanKansallisen kaupparekisteriviraston tavoitteena on

 • tiedottaa liike-elämän edustajille, julkisen sektorin laitoksille, joukkotiedotusvälineille ja asianosaisille kaupparekisterin toimista
 • lyhentää tietojen saamiseen kuluvaa aikaa
 • helpottaa kaupparekisterin työruuhkaa
 • lyhentää asiakirjojen kaupparekisteriin kirjaamiseen kuluvaa aikaa
 • yksinkertaistaa ammattitoiminnan harjoittajien rekisteröintiä, taloustietojen kirjaamista sekä tieto- ja asiakirjapyyntöjen esittämistä koskevia menettelyjä
 • tiedottaa hakijoille verkossa ja reaaliaikaisesti, mihin vaiheeseen kaupparekisterivirastoille jätettyjen hakemusten käsittely on edennyt.

Missä määrin rekisterin asiakirjoja voi käyttää?

Romanian kaupparekisterin organisoinnin ja toiminnan perustana on kaupparekisteristä annettu laki nro 26/1990, sellaisena kuin se on julkaistu uudelleen muutettuna ja täydennettynä. Lupa, joka tarvitaan kaupparekisteriin pakollisesti kirjattavien tahojen perustamiseen, toimintaan ja kaupparekisteriin kirjaamiseen sekä perustamista koskevien asiakirjojen muutosten rekisteröintiin tai muihin nimenomaisesti edellytettyihin seikkoihin, annetaan lain nro 26/1990, erityisasetuksen nro 116/2009 ja lain nro 359/2004 mukaisesti, oikeushenkilöiden toimintaa koskevan luvan sekä kaupparekistereiden pitämistä, rekisteröintien kirjaamista ja tietojen toimittamista koskevien menettelysääntöjen mukaisesti. Kustakin toimenpiteestä, johon kohdistuu velvoite kirjata kaupparekisteriin, on annettu erityinen säädös. Näistä tärkeimmät ovat laki nro 31/1990, laki nro 1/2005, laki nro 566/2004, erityisasetus 44/2008 ja laki nro 161/2003.

Seuraavassa kansallisessa lainsäädännössä määrätään, että kolmannet osapuolet voivat käyttää kaupparekisterin kirjattuja tietoja ja asiakirjoja direktiivin 2009/101/EY 3 a artiklan, sellaisena kuin se on otettu käyttöön direktiivillä 2012/17/EU, mukaisesti:

 1. Kaupparekisteristä annetun lain nro 26/1990, sellaisena kuin se on julkaistuna uudelleen muutettuna ja täydennettynä, 1 §:n 1 momentin mukaan seuraavien luonnollisten ja oikeushenkilöiden on ennen taloudellisen toiminnan aloittamista pyydettävä kaupparekisteriin kirjaamista: itsenäiset elinkeinonharjoittajat, yhden henkilön yritykset ja perheyritykset, yhtiöt, kansalliset yritykset ja yhtiöt, itsenäiset liikelaitokset, taloudelliset etuyhtymät, osuuskunnat, osuuskuntina toimivat organisaatiot, eurooppayhtiöt, eurooppaosuuskunnat ja eurooppalaiset taloudelliset etuyhtymät, joiden päätoimipaikka on Romaniassa, sekä muut laissa säädetyt luonnolliset ja oikeushenkilöt.

  Lisäksi lain 1 §:n 2 momentissa todetaan, että edeltävässä momentissa tarkoitettujen luonnollisten tai oikeushenkilöiden on pyydettävä toimintansa aikana tai sen päättyessä, että mainittuun rekisteriin kirjataan myös kaikki maininnat asiakirjoista ja tiedoista, joiden kirjaamisesta on säädetty laissa.
 1. Kaupparekisteriin kirjatut tiedot ja rekisteriin liittyvien asiakirjojen jäljennökset toimitetaan kaupparekisteristä annetun lain nro 26/1990, sellaisena kuin se on julkaistuna uudelleen muutettuna ja täydennettynä, 4 §:n mukaisesti.

1. Kaupparekisteri on julkinen.

2. Kaupparekisteriviraston on toimitettava pyynnön esittäneen henkilön kustannuksella oikeaksi todistetut jäljennökset rekisteriin kirjatuista tiedoista sekä esitetyistä asiakirjoista, tiedot kaupparekisteriin kirjatuista seikoista sekä todistukset, joista käy ilmi, onko tietty asiakirja kirjattu rekisteriin.

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettuja asiakirjoja voidaan pyytää ja toimittaa myös postitse.
4. Edellä 2 kohdassa tarkoitetut asiakirjat voidaan pyynnöstä toimittaa sähköisesti verkossa ja niihin voidaan sisällyttää, liittää tai muutoin yhdistää kehittynyt sähköinen allekirjoitus.

5. Jäljennösten ja/tai tietojen toimittamisesta perityt maksut eivät toimittamistavasta riippumatta saa ylittää niiden myöntämiseen liittyviä hallinnollisia kustannuksia.

Niiden asiakirjojen ja henkilöihin liittyvien tietojen oikeusvaikutukset, jotka on kirjattava kaupparekisteriin, toteutuvat kaupparekisteristä annetun lain nro 26/1990, sellaisena kuin se on julkaistuna uudelleen muutettuna ja täydennettynä, 5 §:n mukaisesti.

1. Rekisteröinnillä ja maininnoilla on vaikutuksia kolmansiin osapuoliin siitä päivästä, kun ne on kirjattu kaupparekisteriin tai julkaistu Romanian virallisen lehden IV osassa tai, jos laissa niin edellytetään, muussa julkaisussa.
2. Henkilö, jolla on velvollisuus pyytää tiedon kirjaamista, ei voi vedota kirjaamattomiin asiakirjoihin tai tietoihin kolmansia osapuolia vastaan, ellei hän voi todistaa asiakirjojen tai tietojen olleen näiden tiedossa.

Myös yrityksiin sovelletaan tässä asiassa erityisiä sääntöjä, kuten yrityksistä annetun lain nro 31/1990, sellaisena kuin se on julkaistuna uudelleen muutettuna ja täydennettynä, 50–53 §:ssä säädetään.

50 §
1. Asiakirjoihin tai tietoihin, joita ei ole julkaistu lainsäädännön edellyttämällä tavalla, ei voida vedota kolmansia osapuolia vastaan, ellei yritys pystyy todistamaan asiakirjojen tai tietojen olleen näiden tiedossa.

2. Toimenpiteisiin, joita yritys toteuttaa ennen kuin on kulunut 16 päivää siitä, kun asiaa käsittelevän tuomarin määräys on julkaistu Romanian virallisen lehden IV osassa, ei voida vedota kolmansia osapuolia vastaan, jos nämä pystyvät todistamaan, ettei toimenpiteistä ole ollut mahdollista saada tietoa. Pyyntöjen ratkaisemisesta päättää kaupparekisteriviraston johtaja tai kansallisen kaupparekisteriviraston pääjohtajan nimittämä henkilö erityisasetuksen nro 116/2009, sellaisena kuin se on muutettuna, säännösten mukaisesti.

51 §
Kolmannet osapuolet voivat kuitenkin vedota julkaisemattomiin asiakirjoihin tai tietoihin, paitsi jos julkaisematta jättäminen poistaa niiden vaikutuksen.

52 §
1. Jos kaupparekisteriviraston toimittaman ja Romanian virallisen lehden IV osassa tai tiedotusvälineissä julkaistun tekstin välillä on eroja, yritys ei voi vedota julkaistuun tekstiin kolmansia osapuolia vastaan. Kolmannet osapuolet voivat vedota julkaistuun tekstiin yritystä vastaan, paitsi jos yritys voi todistaa, ettei se tiennyt kaupparekisterivirastolle toimitetusta tekstistä. (1.12.2006 – II osan IV luku sellaisena kuin se on muutettuna lain nro 441/2006 I §:n 31 momentilla)

Kaupparekisteristä annetun lain nro 26/1990, sellaisena kuin se on julkaistuna uudelleen muutettuna ja täydennettynä, 12 §:n 1 momentissa säädetään seuraavaa:

1. Kaupparekisteriin sisältyy rekisteri sellaisten oikeushenkilöiden kirjaamista varten, jotka ovat yrityksiä, kansallisia yrityksiä tai yhtiöitä, itsenäisiä liikelaitoksia, taloudellisia etuyhtymiä, osuuskuntia, eurooppayhtiöitä, eurooppalaisia taloudellisia etuyhtymiä tai muita laissa nimenomaisesti säädettyjä oikeushenkilöitä ja joiden päätoimipaikka tai toissijainen toimipaikka on Romaniassa; rekisteri niiden oikeushenkilöiden kirjaamista varten, jotka ovat osuuskuntia tai eurooppaosuuskuntia ja joiden päätoimipaikka tai toissijainen toimipaikka on Romaniassa, sekä rekisteri sellaisten itsenäisten elinkeinonharjoittajien sekä yhden henkilön yritysten ja perheyritysten kirjaamista varten, joiden liikepaikka tai toissijainen toimipaikka on Romaniassa. Näitä rekistereitä pidetään sähköisessä muodossa (16.7.2015 – II luvun 12 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on muutettuna lain nro 152/2015 I §:n 31 momentilla).

 1. Kaupparekisteristä annetun lain nro 26/1990, sellaisena kuin se on julkaistuna uudelleen muutettuna ja täydennettynä, 6 §:n 1 momentissa, luettuna yhdessä tiettyjen toimenpiteiden käyttöönottamisesta toiminnan kirjaamiseksi kaupparekisteriin annetun erityisasetuksen nro 116/2009, sellaisena kuin se on hyväksytty muutettuna ja täydennettynä lailla nro 84/2010, 1 §:n kanssa, säädetään, että kirjaaminen kaupparekisteriin tapahtuu kaupparekisteriviraston johtajan tai kansallisen kaupparekisteriviraston pääjohtajan nimittämän henkilön päätöksellä tai tapauksen mukaan tuomioistuimen lopullisella päätöksellä, ellei laissa säädetään toisin.

  Kaupparekisteristä annetun lain nro 26/1990, sellaisena kuin se on julkaistuna uudelleen muutettuna ja täydennettynä, 26 §:n 1 momentin mukaan kaupparekisteriin kirjaamisen päivänä pidetään päivää, jona tiedot on tosiasiallisesti kirjattu rekisteriin.

  Edellä mainitun säädöksen 26 §:n 2 momentissa, luettuna yhdessä erityisasetuksen nro 116/2009 kanssa, säädetään, että tiedot kirjataan kaupparekisteriin 24 tunnin kuluessa kaupparekisteriviraston johtajan tai kansallisen kaupparekisteriviraston pääjohtajan nimittämän henkilön tekemästä päätöksestä, ja kun kyseessä on ammattihenkilön kirjaaminen, 24 tunnin kuluessa kirjaamisen hyväksymistä koskevasta ilmoituksesta.

  Kaupparekisteristä annetun lain nro 26/1990, sellaisena kuin se on julkaistuna uudelleen muutettuna ja täydennettynä, 51 §:n 2 momentin mukaan tiedot kirjataan kaupparekisteriin sähköisesti sekä alioikeuksien yhteydessä toimivissa rekisterivirastoissa sekä sähköisessä keskusrekisterissä.

  Lisätietoja Linkki avautuu uuteen ikkunaantäältä.

Linkkejä

Romanian Linkki avautuu uuteen ikkunaankaupparekisterin virallinen sivu

Romanian Linkki avautuu uuteen ikkunaankansallisen kaupparekisteriviraston verkkopalveluportaali

Asiaan liittyviä asiakirjoja

Laki nro 26/2012PDF(669 Kb)ro

Erityisasetus nro 116/2009PDF(255 Kb)ro

Kaupparekistereiden pitämistä koskevat menettelysäännöt, annettu 10 päivänä lokakuuta 2008PDF(1034 Kb)ro

Laki nro 359/2004PDF(527 Kb)ro


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 31/10/2016

Jäsenvaltioiden kaupparekisterit - Slovenia

Please note that the original language version of this page Slovenian has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.

Tässä osassa esitetään yleiskatsaus Slovenian kaupparekisteristä.


Millaisia tietoja Slovenian kaupparekisteristä on saatavissa?

Slovenian kaupparekisteriä (PRS) ylläpitää Slovenian tasavallan julkisista oikeudellisista rekistereistä ja niihin liittyvistä palveluista vastaava virasto (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve – AJPES).

PRS on virallinen julkinen tietokanta kaikista voittoa tavoittelevista ja voittoa tavoittelemattomista yrityksistä, joilla on kotipaikka Sloveniassa, ja niiden tytäryrityksistä ja muista liiketoimintayksiköistä. PRS sisältää tietoa myös ulkomaisten yritysten tytäryrityksistä, jotka harjoittavat toimintaa Slovenian alueella. PRS:ään rekisteröitynä ovat

 • yhtiöt (avoimet ja osakeyhtiöt)
 • elinkeinonharjoittajat
 • julkisoikeudelliset oikeushenkilöt
 • yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt
 • yhdistykset
 • rekisteröityä tai säänneltyä toimintaa harjoittavat luonnolliset henkilöt
 • liikeyritysten tytäryhtiöt tai muut liiketoimintayksiköt
 • ulkomaisten liikeyritysten pääkonttorit
 • muut yksiköt.

Kustakin PRS:ään merkitystä yksiköstä on saatavilla erilaisia rekisteröintitietoja (rekisteröintinumero, yrityksen nimi, verotunniste, tiedot edustajista ja perustajista jne.).

 • tietojen haku suoraan ePRS-sovelluksen avulla ja
 • tietojen tarjonta uudelleenkäyttöä varten.

Mitä kaupparekisteri sisältää?

ePRS-sovellus

Käyttäjä voi Linkki avautuu uuteen ikkunaanePRS-sovelluksen avulla hakea tietoa yksittäisistä merkinnöistä, jotka koskevat Slovenian tasavallan alueella taloudellista toimintaa harjoittavia yrityksiä.

Onko PRS:n käyttö ilmaista?

Rekisteritietojen käyttö on ilmaista, mutta portaaliin on kirjauduttava sisään (tai rekisteröidyttävä, jos kyseessä uusi käyttäjä).

Hakujen tekeminen Slovenian kaupparekisterissä

Käyttäjien on rekisteröidyttävä portaaliin voidakseen tehdä hakuja. Tietoja voidaan hakea merkitsemällä hakuperusteita yhteen tai useaan kenttään tai valitsemalla hakuperusteita pudotusvalikosta. Hakuperusteena voi olla tieto, tiedon osa (sana) tai sanan alku. Mahdollisia hakuperusteita ovat rekisteröintinumero, verotunniste, yrityksen nimi, katu ja talon numero jne.

Tietojen päivitys

Tietoja päivitetään joka päivä.

Tietojen tarjonta uudelleenkäyttöä varten:

AJPES tarjoaa seuraavia palveluja Linkki avautuu uuteen ikkunaanPRS:n tietojen uudelleenkäyttöä varten:

 • päivittäinen, viikoittainen tai kuukausittainen tietojen toimitus kaikista tietueista lyhyessä tai pitkässä muodossa
 • kuukausittainen tietojen toimitus lyhyessä tai pitkässä muodossa yrityksistä, jotka on merkitty tuomioistuimien hallinnoimaan yritysrekisteriin
 • kuukausittainen tietojen toimitus yhden henkilön yrityksistä lyhyessä tai pitkässä muodossa
 • tietojen toimitus internetpalvelun kautta lyhyessä, pitkässä tai vähimmäismuodossa (ks. )
 • tietojen toimitus määrätyssä järjestyksessä lyhyessä tai pitkässä muodossa
 • kerättyjen tietojen käsittely käyttäjän asettamilla kriteereillä (numeeriset tiedot).

AJPES julkaisee kolmen kuukauden välein verkossa ilmaiseksi läpileikkauksen koko kaupparekisterin tietystä tietosisällöstä XML-muodossa.

Hinnat

AJPES veloittaa Slovenian kaupparekisterin julkisten tietojen uudelleenkäytöstä
Linkki avautuu uuteen ikkunaanSlovenian kaupparekisterissä olevien julkisten tietojen uudelleenkäyttöä koskevan hintatariffin (Slovenian säädöskokoelma) mukaan.

Kuinka luotettavia rekisterissä olevat asiakirjat ovat?

Kolmannet osapuolet voivat vedota niihin tietoihin ja asiakirjoihin, jotka mainitaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/101/EY niiden takeiden yhteensovittamisesta samanveroisiksi, joita jäsenvaltioissa vaaditaan perustamissopimuksen 48 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetuilta yhtiöiltä niiden jäsenten sekä ulkopuolisten etujen suojaamiseksi, seuraavien lakien nojalla:

Linkki avautuu uuteen ikkunaanYhtiölaki (Zakon o gospodarskih družbah, ZGD-1) (Slovenian virallinen lehti nro 65/09 – virallinen konsolidoitu versio, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – perustuslakituomioistuimen päätös ja 82/13), joka on perussäädös, jossa esitetään yhtiöiden, yksityisyrittäjien, taloudellisten yhteenliittymien ja ulkomaisten yhtiöiden sivuliikkeiden yhtiömuotoa, perustamista ja toimintaa koskevat säännöt

Linkki avautuu uuteen ikkunaanTuomioistuinrekisterilaki (Zakon o sodnem registru, ZSReg) (Slovenian virallinen lehti nro 54/07 – virallinen konsolidoitu versio, 65/08, 49/09 ja 82/13 – ZGD-1H), jossa säädetään tuomioistuinrekisteristä, tiedoista, joita rekisteriin merkitään, menettelysäännöistä, joiden mukaan toimivaltainen tuomioistuin päättää merkitsemisestä rekisteriin, ja säännöistä, joiden mukaan AJPES ylläpitää rekisteriä Laissa säädetään myös menettelyistä ”yhden luukun” järjestelmässä (Vse na enem mestu).

Linkki avautuu uuteen ikkunaanKaupparekisterilaki (Zakon o Poslovnem registru Slovenije, ZPRS-1) (Slovenian virallinen lehti nro 49/06 ja 33/07 – ZSReg-B), jossa säädetään Slovenian kaupparekisterin pitämisestä, kaupparekisterin tietueista, niiden tunnisteista ja tunnisteiden pakollisesta käytöstä, kaupparekisterin sisällöstä ja tietojen saannista rekisterin pitämiseksi, menettelystä merkinnän tekemiseksi rekisteriin, tiedoista, jotka rekisterinpitäjä lisää tai määrittää merkinnän tehdessään, kaupparekisteritietojen käytöstä ja tietojen säilyttämisestä

Onko Slovenian kaupparekisteritietojen käyttö ilmaista?

Kyllä, rekisteritietojen käyttö on ilmaista. Käyttäjien on kuitenkin rekisteröidyttävä portaaliin voidakseen käyttää tietoja.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaankaupparekisteri (sloveenin kielellä), Linkki avautuu uuteen ikkunaankaupparekisteri (englannin kielellä)


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 23/03/2018

Jäsenvaltioiden kaupparekisterit - Slovakia

The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.
Please note that the following languages: Slovak have already been translated.

Tässä osassa luodaan yleiskatsaus Slovakian kaupparekisteriin


Millaisia tietoja Slovakian kaupparekisteristä on saatavissa?

Linkki avautuu uuteen ikkunaanSlovakian kaupparekisteri on julkinen rekisteri, joka sisältää lakisääteisiä tietoja yksityisistä yrittäjistä, yrityksistä ja muista oikeushenkilöistä.

Rekisteriä hallinnoi Linkki avautuu uuteen ikkunaanSlovakian oikeusministeriö.

Kaupparekisteriä pitävät rekisterituomioistuimet (registrový súd), jotka ovat alueoikeuksien yhteydessä toimivia piirituomioistuimia.

Onko Slovakian kaupparekisteritietojen käyttö ilmaista?

Kaupparekisteriin pääsy ja kaupparekisteristä saatavat otteet ovat maksullisia.

Hakujen tekeminen Slovakian kaupparekisterissä

Slovakian Linkki avautuu uuteen ikkunaankaupparekisterissä voi tehdä hakuja seuraavasti:

Hakukone on käytettävissä myös englannin kielellä.

Kuinka luotettavia rekisterin asiakirjat ovat?

Kauppalaissa N:o 513/1991 säädetään, miltä osin kaupparekisteriin kirjattuihin tietoihin ja siihen tallennettujen asiakirjojen sisältöön voidaan vedota.

Kaupparekisteriin kirjatut tiedot ovat oikeusvoimaisia kolmansiin henkilöihin nähden niiden julkaisupäivästä lähtien. Kaupparekisteriin tallennettujen asiakirjojen sisältö on oikeusvoimainen kolmansiin henkilöihin nähden siitä päivästä lähtien, jona ilmoitus niiden tallentamisesta julkaistaan virallisessa kauppalehdessä (Obchodný vestník).
Tämän jälkeen kolmannet henkilöt voivat vedota tietoihin tai asiakirjojen sisältöön. Tämä ei päde, jos rekisteröity yritys voi osoittaa, että ne olivat jo aiemmin kolmansien tiedossa.

Jos kolmas henkilö voi osoittaa, etteivät tiedot tai asiakirjojen sisältö voineet olla sen tiedossa, rekisteröity yritys voi vedota tietoihin ja asiakirjojen sisältöön vasta 15 päivän kuluttua tietojen julkaisemispäivästä tai asiakirjojen tapauksessa rekisteriin tallentamisen tiedoksiantamispäivästä lähtien.

Tämän määräajan jälkeen voidaan rekisteröityihin tietoihin ja tallennettujen asiakirjojen sisältöön vedota keneen tahansa henkilöön nähden.
Jos rekisteröidyt tiedot tai tallennettujen asiakirjojen sisältö ovat ristiriidassa julkaistujen tietojen tai julkaistujen asiakirjojen sisällön kanssa, rekisteröity yritys voi vedota vain julkaistuun versioon kolmansiin henkilöihin nähden. Se voi kuitenkin vedota rekisteröityihin tietoihin tai tallennettujen asiakirjojen sisältöön voidessaan osoittaa, että ne olivat tässä muodossa kolmannen henkilön tiedossa.

Slovakian kaupparekisterin historiaa

Rekisteri sisältää tietoja 1. tammikuuta 2001 alkaen.

Kaupparekisteri perustettiin vuonna 1992 lain N:o 513/1991 (kauppalaki) hyväksymisen jälkeen, jolloin kaupparekisteri korvasi aiemman yhtiörekisterin.

Kaupparekisterin oikeudelliset puitteet määriteltiin kauppalaissa (27–34 §) vuoteen 2004 saakka.

1.2.2004 otettiin käyttöön uudet kaupparekisteriä koskevat oikeudelliset vaatimukset, kun niistä annettu laki tuli voimaan (laki N:o 530/2003 kaupparekisteristä, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna).

Kauppalain ainoa edelleen voimassa oleva pykälä koskee rekisteröidyn henkilön oikeudellista kuvausta, rekisteritietojen pätevyyttä ja niiden julkisuutta. 28–34 § kumottiin.

Lakiin N:o 530/2003 tehty muutos johti rekisterin sähköiseen julkaisemiseen. Asiakirjat päivitetään sekä paperi- että sähköisessä muodossa.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanKaupparekisteri

Linkki avautuu uuteen ikkunaanSlovakian kaupparekisteri


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 18/03/2019

Jäsenvaltioiden kaupparekisterit - Suomi

Tässä osiossa esitetään yleiskatsaus Suomen kaupparekisteriin.


Millaisia tietoja Suomen kaupparekisteristä on saatavissa?

Linkki avautuu uuteen ikkunaanPatentti- ja rekisterihallitus, PHR hallinnoi ja ylläpitää Linkki avautuu uuteen ikkunaankaupparekisteriä.

Kaupparekisteri on julkinen rekisteri, joka sisältää elinkeinonharjoittajia eli yrityksiä koskevia tietoja. Pääsääntöisesti kaikkien yritysten on ilmoittauduttava kaupparekisteriin. Yritysten on myös ilmoitettava kaupparekisteritietojensa muutokset, ja useimpien yritysten on toimitettava tilinpäätöstietonsa kaupparekisteriin. Vuosittain rekisteröidään

 • noin 40 000 uutta yritystä
 • noin 145 000 muutosta yritysten tietoihin
 • noin 230 00 tilinpäätöstä.

Kaupparekisterillä on yhteinen ilmoitusmenettely ja tietopalvelu Verohallinnon kanssa. Linkki avautuu uuteen ikkunaanYritys- ja yhteisötietojärjestelmä, YTJ on Patentti- ja rekisterihallituksen ja Verohallinnon yhteinen, mutta PRH:n ylläpitämä maksuton tietopalvelu. Se sisältää yritysten yhteys- ja tunnistetietoja, kuten

 • toiminimen, rinnakkaistoiminimet ja aputoiminimet
 • Y-tunnus sekä yritysmuoto ja kotipaikka
 • osoite ja muut yhteystiedot
 • yrityksen päätoimiala
 • Verohallinnon ja PRH:n rekisterit, joihin yritys on merkitty
 • tiedot elinkeinotoiminnan päättymisestä, keskeytymisestä, konkurssista, selvitystilasta tai saneerauksesta.

Eurooppalainen kaupparekisteripalvelu (Linkki avautuu uuteen ikkunaanEuropean Business Register Network, EBR) on Euroopan yritysrekisteriyhdistyksen (Linkki avautuu uuteen ikkunaanEuropean Business Registry Association, EBRA) jäsenmaiden kaupparekistereiden tietopalvelu, josta on saatavissa virallista ja luotettavaa rekisteritietoa suoraan kunkin maan kansallisesta kaupparekisteristä.

Business Registers Interconnection System, BRIS on EU-maiden ja Islannin, Liechtensteinin sekä Norjan kaupparekistereiden yhteenliittämisjärjestelmä, josta on mahdollista hakea tietoa yrityksistä, jotka on rekisteröity kaupparekisteriin kyseisissä maissa.

Onko Suomen kaupparekisteritietojen käyttö ilmaista?

Yrityksen perustiedot ovat ilmaisia, mutta muut tiedot ovat maksullisia. Maksullisia tietoja ovat esimerkiksi yrityksen vastuuhenkilöt, kaupparekisteriin merkitty toimiala ja pääomatiedot.

Perustietoja ovat:

 • yrityksen nimi
 • y-tunnus
 • kotipaikka
 • yritysmuoto
 • yrityksen kieli (suomi tai ruotsi)
 • rekisteröintiajankohta
 • viimeisin rekisteröintiajankohta
 • yrityksen tila
 • onko yrityksellä yrityskiinnityksiä
 • yhteystiedot

Hakujen tekeminen Suomen kaupparekisterissä

Kaupparekisteriin merkitään elinkeinonharjoittajia koskevia tietoja kaupparekisteriviranomaisen vastaanottamien ilmoitusten ja tiedonantojen perusteella. Rekisteri sisältää sekä elinkeinonharjoittajien itsensä että tuomioistuinten ja muiden viranomaisten rekisteriviranomaiselle toimittamia tietoja.

Kaupparekisterilain (129/1979) 21 a §:n mukaan Patentti- ja rekisterihallitus voi päivittää tiedostojaan ja tarkistaa ilmoituksissa ja niiden liitteissä mainittujen henkilöiden henkilötiedot väestötietojärjestelmästä.

Tiedot voimassa olevista liiketoimintakielloista alkamis- ja päättymispäivineen saadaan Suomen oikeusrekisterikeskukselta liiketoimintakiellosta annetun lain 21 §:n nojalla ja tiedot päivitetään kaupparekisterijärjestelmään.

Kaupparekisterin tietosisältö on säädetty Suomen laissa. Se, mitä rekisterimerkintöjä eri yritysmuodoista tehdään, määräytyy kaupparekisteriä koskevan lainsäädännön ja eri yritysmuotoihin ja yritystoimintaan yleisemmin liittyvien Suomen lakien perusteella (ks. esim. Linkki avautuu uuteen ikkunaankaupparekisterilaki, Linkki avautuu uuteen ikkunaanosakeyhtiölaki, Linkki avautuu uuteen ikkunaanlaki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä).

Yleensä kaikista yritysmuodoista rekisteröidään ainakin seuraavat tiedot:

 • yrityksen nimi
 • yrityksen kotipaikka tai kunta, josta toimintaa johdetaan
 • yrityksen toimiala
 • kuka tai ketkä edustavat yritystä
 • yrityksen osoite.

Kun kaupparekisteriin tehdään merkintä, se kuulutetaan samalla kaupparekisterin sähköisen kuulutustietopalvelun kautta. Kuulutustietopalvelu on julkinen ja maksuton palvelu, joka sisältää yritysten perustiedot sekä kaupparekisterimerkintöjen kuulutukset. Palvelun avulla voi tarkastaa, onko yritykselle esimerkiksi rekisteröity uusi hallitus tai mitä uusia yrityksiä on rekisteröity valittuna ajanjaksona.

Kuulutustietopalvelussa tietoa voi hakea yrityksen Y-tunnuksella, jonka voi tarvittaessa tarkastaa YTJ-tietopalvelun kautta. Hakuehtona voi käyttää myös päivämäärää tai aikaväliä. Hakua voi myös rajata rekisteröintilajin tai kunnan/maakunnan mukaan. Hakutuloksessa näytetään yrityksen perustietoina toiminimi, Y-tunnus ja kotipaikka. Rekisteröintitietoina saadaan muun muassa ilmoituksen rekisteröintilaji sekä rekisterimerkintöjen otsikot.

Kaupparekisteriin merkitään muitakin tietoja, jotka määräytyvät yritysmuodon mukaan. Samankin yritysmuodon puitteissa toimivien elinkeinonharjoittajien rekisteriotteet voivat näyttää varsin erilaisilta. Esimerkiksi jotkut osakeyhtiöt käyttävät laajasti hyödykseen osakeyhtiölain tarjoamia mahdollisuuksia ja päättävät muun muassa optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta tai sulautumisista ja ilmoittavat näihin liittyviä tietoja rekisteriin merkittäväksi. Jotkut yhtiöt puolestaan toimivat siten, ettei niiden osalta tehdä rekisteriin muita kuin kyseiseen yhtiömuotoon liittyvät pakolliset vähimmäismerkinnät. Myös lainsäädännön muuttuminen johtaa siihen, että rekisteriotteet näyttävät erilaisilta. Esimerkiksi osakeyhtiöissä rekisterimerkinnät voivat olla hyvinkin erilaisia sen mukaan, onko rekisteröitävistä asioista päätetty 1. syyskuuta 2006 voimaan tulleen osakeyhtiölain voimassaoloaikana vai sitä ennen.

Kuinka luotettavia rekisterin asiakirjat ovat?

Kaupparekisteriin merkittävistä tiedoista ja niiden julkisuudesta säädetään kaupparekisterilaissa. Lain mukaan jokaisella on oikeus saada kaupparekisterin merkinnöistä tietoja, otteita ja todistuksia. Vilpittömässä mielessä oleva kolmas osapuoli voi luottaa rekisteriin merkittyjen seikkojen oikeellisuuteen.

Kaupparekisterilain 1a §:n mukaan kaikki rekisteriin merkittävät tiedot ovat julkisia ja jokaisella on oikeus saada kaupparekisterin merkinnöistä tietoja, otteita ja todistuksia. Tietoja voidaan luovuttaa myös sähköisessä muodossa. Ainoa poikkeus tietojen julkisuuteen on luonnollisen henkilön henkilötunnus ja ulkomailla asuvan luonnollisen henkilön kotiosoite. Tiedot henkilötunnuksen tunnusosasta ja ulkomailla asuvan luonnollisen henkilön kotiosoitteesta luovutetaan kaupparekisteristä kuitenkin vain, jos luovuttaminen täyttää viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 §:n 3 momentissa säädetyt edellytykset. Muissa tapauksissa ulkomailla asuvan luonnollisen henkilön kotiosoitteen sijasta luovutetaan tieto henkilön asuinmaasta.

Kaupparekisterilain 26 §:n mukaan vilpittömässä mielessä oleva kolmas osapuoli voi luottaa rekisteriin merkittyihin ja kuulutettuihin tietoihin. Kuuluttaminen tapahtuu välittömästi rekisteröinnin jälkeen sähköisesti. Kuulutukset ovat saatavissa kaupparekisterin tietopalvelusta ilmaiseksi.

Suomen kaupparekisterin historiaa

Rekisterissä on tietoja vuodesta 1896 alkaen.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanPatentti- ja rekisterihallitus

Linkki avautuu uuteen ikkunaanKaupparekisteri

Linkki avautuu uuteen ikkunaanYritystietojärjestelmä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanFinnish Patent and Registration Office

Linkki avautuu uuteen ikkunaanFinnish Trade Register

Linkki avautuu uuteen ikkunaanThe Business Information System

Linkki avautuu uuteen ikkunaanEuropean Business Registry Association, EBRA

Linkki avautuu uuteen ikkunaanEuropean Business Register Network, EBR

Business Registers Interconnection System, BRIS

Linkki avautuu uuteen ikkunaanPatent- och registerstyrelsen

Linkki avautuu uuteen ikkunaanHandelsregistret

Linkki avautuu uuteen ikkunaanFöretags- och organisationsdatasystemet

Linkki avautuu uuteen ikkunaanKaupparekisterilaki

Linkki avautuu uuteen ikkunaanOsakeyhtiölaki

Linkki avautuu uuteen ikkunaanLaki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanLimited Liability Companies Act

Linkki avautuu uuteen ikkunaanPartnerships Act

Linkki avautuu uuteen ikkunaanHandelsregisterlag

Linkki avautuu uuteen ikkunaanAktiebolagslag

Linkki avautuu uuteen ikkunaanLag om öppna bolag och kommanditbolag


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 20/08/2019

Jäsenvaltioiden kaupparekisterit - Ruotsi

Tässä osiossa esitetään yleiskatsaus Ruotsin kaupparekisteriin.


Millaisia tietoja Ruotsin kaupparekisteristä on saatavissa?

Ruotsin yhtiövirasto (Bolagsverket) pitää yllä useita rekisterejä, jotka tarjoavat tietoa (rekisteröidyistä) yrityksistä. Rekisterin tiedot ovat saatavilla internetissä Linkki avautuu uuteen ikkunaanhakukoneen kautta ja ottamalla yhteyttä Linkki avautuu uuteen ikkunaanyhtiövirastoon.

Rekistereistä käytetään jäljempänä nimitystä ”Ruotsin kaupparekisteri”.

Ruotsin kaupparekisteri tarjoaa mm. seuraavia tietoja:

 • yritysten nimet ja osoitteet
 • yritys- ja yhteisötunnus
 • yrityksen vastuuhenkilöt (esim. hallituksen jäsenet)
 • tilinpäätöstiedot
 • yhtiöjärjestykset
 • rekisteröintitodistukset
 • konkurssitiedot.

Rekisterin omistaa ja sitä hallinnoi Ruotsin Linkki avautuu uuteen ikkunaanyhtiövirasto.

Onko Ruotsin kaupparekisteritietojen käyttö ilmaista?

Ruotsin kaupparekisterissä olevat tiedot saa maksutta käyttöön soittamalla yhtiövirastoon. Pyynnöstä toimitettavista kirjallisista tiedoista peritään yleensä maksu.

Internetin hakukoneen kautta voi saada maksutta yrityksen nimeä, yritystunnusta ja yritysmuotoa koskevat tiedot. Seuraavia lisäpalveluja tarjotaan vain rekisteröityneille ja maksaville käyttäjille:

 • yrityksen vastuuhenkilöt (esim. hallituksen jäsenet)
 • tilinpäätöstiedot
 • yhtiöjärjestykset
 • rekisteröintitodistukset
 • konkurssia ja maksukyvyttömyyttä koskevat tarkemmat lisätiedot.

Kuinka luotettavia rekisterissä olevat asiakirjat ovat?

Ruotsalaisten osakeyhtiöiden tiedot ovat julkisia julkisuusdirektiivin 2009/101/EY 2 artiklan mukaisesti.

Tiedot uusista ruotsalaisista osakeyhtiöistä ja osakeyhtiöitä koskevista muutoksista rekisteröidään yhtiövirastossa.

Julkisuusdirektiivin 2009/101/EY 2 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että tietyt yrityksiä koskevat tiedot ja asiakirjat julkistetaan aina. Samat asiakirjat ja tiedot on 3 a artiklan 2 kohdan mukaan julkaistava myös Euroopan oikeusportaalissa.

Ruotsin osalta rekisteröidyistä tiedoista ilmoitetaan Ruotsin virallisessa lehdessä (Post- och Inrikes Tidningar).

Lisätietoja ruotsalaisista yrityksistä on yhtiöviraston verkkosivuilla Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://bolagsverket.se/ol/other/finska-1.3940.

Yhtiöviraston sivuilta Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://bolagsverket.se/ol/other/finska-1.3940 löytyy myös Ruotsin virallinen lehti Post- och Inrikes Tidningar.

Hakujen tekeminen Ruotsin kaupparekisterissä

Rekisterissä olevien tietojen saamiseksi kuka tahansa voi ottaa yhteyttä yhtiövirastoon postitse, sähköpostilla tai soittamalla.

Hakuja voi tehdä hakukoneella yrityksen nimen ja yritystunnuksen perusteella. Seuraavat tiedot ovat vain rekisteröityneiden ja maksavien käyttäjien saatavilla:

 • yrityksen vastuuhenkilöt (esim. hallituksen jäsenet)
 • tilinpäätöstiedot
 • yhtiöjärjestykset
 • rekisteröintitodistukset
 • konkurssia ja maksukyvyttömyyttä koskevat tarkemmat lisätiedot.

Ruotsin kaupparekisterin historiaa

Rekisteriin on tallennettu tietoja vuodesta 1897 alkaen. Tietoja on niiden tyypin mukaan digitoitu vuodesta 1982 lähtien. Kaikki rekisteriin tulevat tiedot on vuodesta 2002 lähtien siirretty digitaaliseen muotoon.

Hyödyllisiä linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanEurooppalainen kaupparekisteripalvelu (EBR)


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 03/11/2016

Jäsenvaltioiden kaupparekisterit - Yhdistynyt kuningaskunta

Tällä sivulla luodaan yleiskatsaus Yhdistyneen kuningaskunnan kaupparekisteriin.


Kuka pitää yllä Yhdistyneen kuningaskunnan kaupparekisteriä?

Yhdistyneessä kuningaskunnassa, toisin sanoen Englannissa ja Walesissa sekä Pohjois-Irlannissa ja Skotlannissa, Linkki avautuu uuteen ikkunaankaupparekisteriä pitää Companies House.

Mitä tietoja Companies House säilyttää rekisterissä?

Rekisteri sisältää liikeyritysten (companies), rajavastuuyhtiöiden (limited liability partnerships) ja kommandiittiyhtiöiden (limited partnerships), eurooppalaisten taloudellisten etuyhtymien (ETEY), rajatylittävien yritysfuusioiden ja eurooppayhtiöiden (SE, Societas Europaea) toimittamia tietoja. Linkki avautuu uuteen ikkunaanCompanies Housen verkkosivuilla on lisätietoja ilmoitusvaatimuksista. Rekisterissä ei ole tietoja yksityisistä elinkeinonharjoittajista, avoimista yhtiöistä (general partnerships) eikä toiminimistä.

Onko kaupparekisteritietojen käyttö ilmaista?

Kaupparekisteritietoja saa käyttää ja tietoja voi hakea rekisteristä maksutta.

Hakujen tekeminen Yhdistyneen kuningaskunnan kaupparekisterissä

Yhdistyneen kuningaskunnan kaupparekisteristä voi etsiä yritysten tietoja käyttämällä Linkki avautuu uuteen ikkunaanCompanies Housen WebCHeck ‑palvelua.

Kuinka luotettavia rekisterissä olevat asiakirjat ovat?

Yritysrekisteri

Tässä osiossa tarkastellaan yritystietoja, jotka muodostavat valtaosan kaupparekisterissä olevista tiedoista.

Keskeinen Yhdistyneen kuningaskunnan kaupparekisterin toimintaa koskeva säädös on vuoden 2006 yhtiölaki (Companies Act). Sen mukaan yrityksen tai sen edustajien on toimitettava rekisteröitävät tiedot yritysrekisterinpitäjälle (Registrar of Companies). Rekisterinpitäjä tarkistaa, että tiedot ovat muodollisesti virheettömiä, ja hyväksyy ne sen jälkeen ilman erillistä tietojen oikeellisuuden varmentamista tai todentamista. Hyväksyttyjä rekisteröintejä koskevat tiedot ovat yleisön saatavilla. Rekisterin luotettavuus riippuu siitä, ovatko rekisterinpitäjälle toimitetut tiedot oikein.

Pieni osa rekisterissä olevista tiedoista on kuitenkin sellaisia, että rekisteröinnillä on oikeusvaikutuksia, ja näihin tietoihin voi luottaa. Näitä ovat seuraavia koskevat tiedot:

 • yhtiön perustamisajankohta (vuoden 2006 yhtiölain 16 §)
 • rekisteröity toimipaikka ja sen muuttuminen (87 §)
 • toiminimi ja sen muutokset (81 §)
 • uudelleenrekisteröinti esim. yhtiömuodon muuttamiseksi rajavastuuyhtiöstä osakeyhtiöksi (96, 101, 104, 107 ja 111 §)
 • osakepääoman alentaminen (651 ja 665 §).

Vakavat virheet rekisterinpitäjälle toimitetuissa tiedoissa saattavat johtaa rikosoikeudellisiin seuraamuksiin. Vuoden 2006 yhtiölain 1112 §:n mukaan tahallinen tai tuottamuksellinen virheellisten, harhaanjohtavien tai vilpillisten tietojen antaminen rekisterinpitäjälle on rikos.

Yhtiö ei voi vedota kolmatta osapuolta vastaan seuraavien toimenpiteiden toteuttamiseen, paitsi jos tämä osapuoli on saanut toimenpiteestä virallisen tiedon tai jos voidaan osoittaa, että se tiesi toimenpiteestä (vuoden 2006 yhtiölain 1079 §):

 • yhtiöjärjestyksen muutos
 • hallituksen kokoonpanon muutos
 • rekisteröidyn toimipaikan muutos
 • oikeudellinen määräys toiminnan lopettamisesta
 • selvittäjän nimeäminen vapaaehtoista selvitysmenettelyä varten.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanCompanies House


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 24/07/2017