Obchodné registre v členských štátoch

V Európe obchodné registre poskytujú rôzne služby, ktoré sa môžu v jednotlivých členských štátoch líšiť.


Základnými službami, ktoré poskytujú všetky registre, sú však evidovanie, skúmanie a uchovávanie informácií o spoločnostiach, napríklad informácií o právnej forme spoločnosti, jej sídle, základnom imaní a právnych zástupcoch, a sprístupňovanie týchto informácií verejnosti.

Ak chcete získať podrobné informácie o registroch v členských štátoch, ako aj na Islande, v Lichtenštajnsku a Nórsku, vyberte jednu z vlajok na pravej strane.


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Posledná aktualizácia: 24/01/2019

Obchodné registre v členských štátoch - Medzinárodný kontext

Informácie o obchodnom registri sú dostupné aj pre krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru, ktoré nie sú členskými štátmi EÚ.


Nórsko

Island

Lichtenštajnsko
Nórsko

Registračné centrum Brønnøysund je vládny úrad patriaci pod ministerstvo obchodu, priemyslu a rybolovu. Register obchodných podnikov je jedným zo 14 vnútroštátnych registrov, ktoré spravuje Registračné centrum Brønnøysund.

Obchodný register je zodpovedný za registráciu všetkých nórskych a zahraničných obchodných podnikov v Nórsku. Tento register zabezpečuje právnu ochranu a finančný prehľad a je dôležitým zdrojom informácií pre každého, kto potrebuje presné informácie o subjektoch zapojených do nórskeho hospodárstva.

Čo ponúka nórsky obchodný register?

V nórskom registri obchodných podnikov sa poskytujú informácie o registrovaných podnikoch. Na webovom sídle Registračného centra Brønnøysund môžete prostredníctvom vyhľadávača získať prístup k základným informáciám. Informácie z obchodného registra možno nájsť v oznámeniach a dodatočné informácie a prepisy si môžete objednať z internetového obchodu a prostredníctvom Európskeho obchodného registra (EBR).

Základné informácie:

 • identifikačné číslo organizácie
 • názov spoločnosti, obchodná adresa a iné adresy
 • dátum založenia spoločnosti
 • stanovy spoločnosti a druh činnosti
 • úlohy v spoločnosti
 • informácie o konkurze

Oznámenia:

V rámci obchodného registra sa oznamujú všetky významné udalosti pre spoločnosť. Oznamuje sa registrácia novej spoločnosti, zápis významných zmien v spoločnosti a zánik alebo výmaz spoločnosti. Vo vyhľadávacej databáze oznámení sa uchovávajú údaje od 1. novembra 1999. Odkaz sa zobrazí v novom okneVerzia oznámení v anglickom jazyku je k dispozícii od augusta 2006.

Dodatočné informácie, ktoré si môžete objednať za poplatok, predstavujú prepisy a osvedčenia, napríklad:

 • osvedčenie o registrácii
 • ročná účtovná závierka

Je prístup do obchodného registra bezplatný?

Všetky základné informácie, ktoré sú dostupné v rámci nášho vyhľadávača, a informácie z databázy oznámení, sú bezplatné. Niektoré služby ako prepisy a osvedčenia sú spoplatnené.

Ako vyhľadávať v nórskom obchodnom registri?

Základné informácie o obchodných podnikoch zapísaných v obchodnom registri sú k dispozícii na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovom sídle Registračného centra Brønnøysund. Vyhľadávanie je možné buď podľa názvu spoločnosti alebo čísla spoločnosti v Odkaz sa zobrazí v novom oknedatabáze oznámení.

Do akej miery sú dokumenty uvedené v registri spoľahlivé?

Tretie strany sa môžu spoľahnúť na to, že informácie v registri obchodných podnikov sú právoplatné informácie o spoločnosti. Zapísané informácie sa považujú za také, s ktorými sú tretie strany oboznámené. Vzťahuje sa to na samotné informácie, ako aj na doklady, na základe ktorých sa zápis vykonal. V praxi to znamená, že tretia strana by mala skontrolovať zapísané informácie o spoločnosti pred tým, ako začne s touto spoločnosťou obchodovať.

Pravidlá týkajúce sa toho, do akej miery sa tretie strany môžu spoľahnúť na informácie zapísané v registri obchodných podnikov v Nórsku, možno nájsť v § 10-1 zákona o registrácii obchodných podnikov. Stručne povedané sa podľa týchto pravidiel za zapísané informácie považujú také informácie, s ktorými sú tretie strany oboznámené.

Z podrobnejšieho vysvetlenia vyplýva, že v prípadoch, keď právny predpis určuje právne postavenie tretej osoby, teda či si bola vedomá alebo nebola vedomá konkrétnej veci, informácie zapísané v registri obchodných podnikov sa považujú za informácie, s ktorými sa tretie strany oboznámili.

V prípade záležitostí, pri ktorých sa malo do registra zaslať oznámenie o registrácii (ale zaslané nebolo), a tieto záležitosti sú v rozpore so zapísanými informáciami, tieto záležitosti nemožno uplatniť voči tretej osobe. Výnimkou z tohto pravidla je situácia, keď tretia strana vedela alebo mala vedieť o tejto záležitosti. V tomto prípade tretia strana nemôže oprávnene tvrdiť, že sa mohla spoľahnúť na zapísané informácie.

História nórskeho obchodného registra

Nórsky register obchodných podnikov bol zriadený v roku 1988 a vykonáva funkcie takmer 100 bývalých miestnych obchodných registrov.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o registrácii obchodných podnikov v nórčine

 Island

Čo ponúka islandský obchodný register?

Register obchodných podnikov je od roku 2003 oddelením v rámci riaditeľstva vnútorných príjmov, ktorý prevádzkuje verejný spis s informáciami o týchto subjektoch:

 1. fyzické osoby, podniky a iné subjekty vykonávajúce podnikateľské činnosti
 2. inštitúcie a štátne podniky
 3. inštitúcie a spoločnosti vo vlastníctve obcí
 4. združenia, organizácie a subjekty iné ako fyzické osoby, zodpovedné za správu aktív alebo vykonávajúce akékoľvek daňové povinnosti
 5. iné činnosti, ktoré podľa oddelenia vnútorných príjmov/registra podnikov predstavujú akýkoľvek dôvod na registráciu v úradnom spise

Register obsahuje v príslušných prípadoch tieto informácie o vyššie uvedených subjektoch:

 1. meno/názov
 2. identifikačné číslo, adresa
 3. právna forma
 4. dátum založenia
 5. názov, adresa a identifikačné číslo výkonných orgánov
 6. kód činnosti (č. ISAT)
 7. Likvidácia
 8. Ďalšie položky, ktoré je podľa práva potrebné registrovať.

Register po zápise do registra vydá pre daný subjekt jedinečné identifikačné číslo.

Register podnikov poskytuje verejným orgánom, spoločnostiam a fyzickým osobám informácie z registra podľa ministerského nariadenia o rozsahu informácií a poplatkoch.

Je prístup do obchodného registra bezplatný?

Informácie o mene, adrese, právnej forme, kóde ISAT a čísle DPH sú verejne dostupné na webovom sídle oddelenia pre vnútorné príjmy/registra podnikov bezplatne.

Ďalšie informácie sú spoplatnené a mali by byť dostupné v našom internetovom obchode v roku 2016.

Ako vyhľadávať v obchodnom registri na Islande?

Na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom okneriaditeľstva pre vnútorné príjmy možno vyhľadávať informácie, ktoré sú bezplatné. Žiaľ, zatiaľ len v islandčine. Do otvorenia internetového obchodu na budúci rok sa záujemcovia o ďalšie informácie musia obracať na úrad telefonicky alebo e-mailom.

História islandského obchodného registra.

Spoločnosti boli do roku 1980 registrované u miestnych komisárov po celom Islande. V roku 1980 bol založený osobitný register pre spoločnosti s ručením obmedzeným, ale identifikačné čísla pre tieto spoločnosti vydával Islandský štatistický úrad. Od roku 1997 sa všetky obchodné spoločnosti iné ako spoločnosti s ručením neobmedzeným zapisujú do registra podnikov a od roku 2014 sa do tohto registra zapisujú aj tieto spoločnosti, takže v súčasnosti existuje na Islande len jeden oficiálny obchodný register, register podnikov.

 Lichtenštajnsko

Obchodný register (Handelsregister) sa vedie pre celé Lichtenštajnsko. Obchodný register spravuje ministerstvo spravodlivosti (Amt für Justiz) v meste Vaduz.

Obchodný register je verejný register a predpokladá sa, že je presný. Jeho hlavným cieľom je zabezpečiť právnu istotu obchodných stykoch zverejňovaním právnych vzťahov, ktoré sa riadia súkromným právom, najmä situácie fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľské činnosti, pokiaľ ide o zodpovednosť a právomoc konať.

Čo ponúka obchodný register?

Obchodný register obsahuje informácie o všetkých registrovaných právnych subjektoch so sídlom v Lichtenštajnskom kniežatstve a o lichtenštajnských trustoch (Treuhänderschaften). Tieto informácie sa týkajú skutočností a vzťahov, ktoré musia byť zaznamenané v registri podľa právnych predpisov, pričom niektoré z nich sú uvedené dobrovoľne, spolu s príslušnými podpornými dokladmi.

Do obchodného registra sa takisto zapisujú doklady týkajúce sa neregistrovaných trustov, ako aj údaje týkajúce sa nadácií (Stiftungen), ktoré nie sú registrované.

Je prístup do obchodného registra bezplatný?

Prístup do obchodného registra je spoplatnený.

Čiastočné informácie o každom právnom subjekte zapísanom v obchodnom registri a iné právne informácie sú dostupné bezplatne v indexe podnikov v rámci registra (Firmenindex) prostredníctvom odkazu Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.oera.li/hrweb/ger/firmensuche_afj.htm a overené plné vyhlásenie možno objednať za poplatok prostredníctvom toho istého odkazu.

Ako vyhľadávať v obchodnom registri Lichtenštajnska?

Obchodný register vrátane oznámení a podporných dokladov je verejný.

Obchodný register (Firmenindex) sa môže použiť na vyhľadávanie registrovaného právneho subjektu pomocou jeho mena alebo jeho registračného čísla.

Do akej miery sa možno spoľahnúť na údaje v registri?

V článku 3a smernice 2009/101/ES, zmenenej smernicou 2012/17/EÚ, sa vyžaduje, aby členské štáty poskytli informácie s vysvetlením ustanovení vnútroštátneho práva, na základe ktorých sa tretie strany môžu spoľahnúť na doklady a údaje spoločnosti uvedené v článku 2. V rozhodnutí Spoločného výboru EHP z 8. októbra 2013 sa uvádza, že smernica 2012/17/EÚ sa má začleniť do Dohody o EHP.

Ak sa v právnom predpise stanovuje, že sa vyžaduje iba čiastočné zverejnenie alebo zverejnenie výpisov, zápisy do obchodného registra zverejňuje ministerstvo spravodlivosti v úradnom vestníku v plnom rozsahu a bezodkladne [§ 956 ods. 1 zákona o osobách a spoločnostiach (Personen- und Gesellschaftsrecht, PGR)]. Úradnou publikáciou Lichtenštajnského kniežatstva je elektronická verzia úradného vestníka (Amtsblatt) (§ 16 zákona o zverejňovaní, Kundmachungsgesetz).

Na záznamy, zmeny a výmazy v obchodnom registri sa môže spoľahnúť každá osoba konajúca v dobrej viere. Na obsah zápisu, zmeny alebo výmazu sa možno uplatniť voči zaregistrovanej strane pod podmienkou, že bol predložený na želanie tejto strany (§ 948 ods. 1 a 2 PGR).

So zreteľom na tretie strany je zápis do obchodného registra účinný dňom nasledujúcim po uverejnení zápisu, a to vždy za predpokladu, že existuje právna požiadavka na zverejňovanie (§ 947 ods. 2 PGR).

Podľa § 949 PGR má zápis do obchodného registra za následok sprístupnenie a po tom, čo registrácia nadobudla účinnosť voči tretím stranám, daná osoba už nemá právo namietať, že nevedela o zápise. Keby však existovala požiadavka, že osobitná skutočnosť sa musí zapísať, a táto skutočnosť nebola zapísaná, možno sa to uplatniť voči tretej osobe, len ak je možné preukázať, že tretia strana o tom vedela.

História obchodného registra

Údaje v lichtenštajnskom obchodnom registri sa pôvodne zaznamenávali na kartotékových lístkoch. Všetky aktuálne údaje, ako aj veľká časť historických údajov, sú teraz dostupné elektronicky.

Dodatočné informácie

Zápisy do obchodného registra sa uverejňujú v zákonne požadovanom formáte v elektronickom vestníku a tretie strany sa môžu na ne spoľahnúť len s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, kedy boli zverejnené. V prípade akejkoľvek nezrovnalosti medzi zápisom v registri a zverejnenými informáciami má zápis do registra prednosť.

Uverejnenie a účinnosť zápisov do obchodného registra

Verejná povaha obchodného registra

Obchodný register vrátane oznámení a podporných dokladov je verejný. Záznamy sú prístupné každému. Doklady v registri, ktoré sa týkajú akciových spoločností (Aktiengesellschaften), komanditných spoločností (Kommanditaktiengesellschaften) a spoločností s ručením obmedzeným (Gesellschaften mit beschränkter Haftung) sú dostupné bez obmedzení; pre organizácie s inou právnou formou musí žiadateľ preukázať oprávnený záujem (§ 953 PGR).

Zverejňovanie zápisov

Zápisy do obchodného registra zverejňuje ministerstvo spravodlivosti v úradnom vestníku v plnom rozsahu a bezodkladne, s výnimkou prípadov, v ktorých právne predpisy stanovujú, že sa vyžaduje iba čiastočné zverejnenie alebo zverejnenie výpisov. Všetky doklady a údaje, ktoré sa musia podľa zákona podať a uverejniť, sa uverejňujú rovnakým spôsobom (§ 956 a nasl. PGR). Na uverejnené informácie sa možno priamo uplatniť voči každému od konca dňa, kedy boli uverejnené.

Oznámenia týkajúce sa akciových spoločností (Aktiengesellschaften), komanditných spoločností (Kommanditaktiengesellschaften) a spoločností s ručením obmedzeným (Gesellschaften mit beschränkter Haftung) majú formu odkazu, uverejneného v úradnom vestníku, na zápis a podporné doklady a údaje. To isté platí v prípade právnických osôb vykonávajúcich obchodnú činnosť komerčným spôsobom. Oznámenia majú v ostatných prípadoch formu odkazu na zápis v registri (§ 957 PGR).

Účinnosť zápisov pri rokovaniach s tretími stranami

Pokiaľ ide o tretie strany, zápis do obchodného registra je účinný v deň, ktorý nasleduje po dni uverejnenia zápisu, vždy za predpokladu, že existuje právna požiadavka na zverejňovanie (§ 947 ods. 2 PGR).

V prípade akciových spoločností (Aktiengesellschaften), komanditných spoločností (Kommanditaktiengesellschaften) a spoločností s ručením obmedzeným (Gesellschaften mit beschränkter Haftung) sa nemožno uplatniť zapísanú a uverejnenú skutočnosť voči tretej strane, ak sa vzťahuje na právny úkon, ktorý sa vykonáva do pätnástich dní odo dňa, kedy sa zápis stáva účinným a tretia strana vie dokázať, že o tom nevedela a nebolo možné očakávať, že bude o tom vedieť (§ 949 ods. 1a PGR).

Po tom, ako registrácia nadobudla účinnosť, pokiaľ ide o tretie strany, osoba už nie je oprávnená namietať, že o zápise nevedela (§ 949 ods. 1 PGR).

Zápisy v obchodnom registri predstavujú úplný dôkaz o skutočnostiach, ktoré dosvedčujú, pokiaľ sa nepreukáže, že sú nesprávne (§ 949 ods. 3 PGR).

Nezrovnalosti medzi zápisom v predloženej podobe a vo zverejnenej podobe

Ak existuje nezrovnalosť medzi zápisom v registri a zverejnenými informáciami, prednosť má zápis v registri a následne zverejnené informácie a napokon obsah podporných dokladov. V prípade nezrovnalosti medzi zápisom v registri a zverejnenými informáciami sa tretie strany konajúce v dobrej viere môžu spoľahnúť aj na zverejnené informácie voči strane, pre ktorú sa zápis vykonal (§ 959 ods. 2 a 3 PGR).

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o osobách a spoločnostiach (Personen- und Gesellschaftsrecht, PGR) z 20. januára 1926 (uverejnené v LGBl. 1926 č. 4)

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o zverejňovaní (Kundmachungsgesetz) zo 17. apríla 1985 (uverejnené v LGBl. 1985 č. 41)

Odkaz sa zobrazí v novom okneNariadenie o úradnom vestníku (Amtsblattverordnung ) zo 4. septembra 2012 (uverejnené v LGBl. 2012 č. 284)


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Posledná aktualizácia: 20/05/2019

Obchodné registre v členských štátoch - Belgicko

V tejto časti nájdete základné informácie o belgickom obchodnom registri.


Aké informácie nájdete v belgickom obchodnom registri?

Belgický obchodný register (Banque-Carrefour des Entreprises (BCE), Kruispunktbank van Ondernemingen (KBO)) spravuje útvar v rámci Odkaz sa zobrazí v novom oknefederálneho ministerstva hospodárstva (Service public fédéral Économie/FOD Economie). Register bol vytvorený s cieľom zjednodušiť administratívu a dosiahnuť jednoznačnú identifikáciu obchodných spoločností. Register obsahuje všetky obchodné spoločnosti, nakoľko registračná povinnosť vyplýva zo zákona. Register obsahuje aj informácie o organizačných zložkách spoločností – ide o adresy priestorov, na ktorých alebo z ktorých obchodná spoločnosť vykonáva svoju činnosť. Register obsahuje aj odkazy na iné databázy. Okrem spoločností sú v registri uvedené aj iné právnické osoby. Databáza zahŕňa aj samostatne zárobkovo činné osoby, verejné subjekty a v určitých prípadoch aj zahraničné obchodné spoločnosti.

Je prístup do belgického obchodného registra bezplatný?

Verejne dostupné údaje o obchodných spoločnostiach sú voľne dostupné na webovom sídle Publich Search.

Tento vyhľadávač umožňuje vyhľadávanie spoločností alebo ich organizačných jednotiek podľa rôznych kritérií vyhľadávania. Bezplatne je prístupný aj súbor otvorených údajov (Open Data), ktorý môže ktokoľvek po zaregistrovaní použiť. K dispozícii sú aj webové služby Public search, ktoré používateľom umožňuje integrovať veľkú časť verejných údajov do svojich aplikácií. Táto služba je však spoplatnená.

Ako vyhľadávať v belgickom obchodnom registri?

Funkcia „Public Search“ umožňuje vyhľadávať údaje týkajúce sa všetkých aktívnych spoločností a spoločností, ktoré ukončili svoju činnosť (bez ohľadu na to, či ide o právnické osoby alebo samostatne zárobkovo činné osoby), ako aj ich organizačných zložiek.

Aké údaje nájdete v registri ?

Na úrovni spoločností:

 1. identifikačné číslo spoločnosti
 2. status
 3. právna situácia
 4. dátum začatia činnosti
 5. názov
 6. adresa sídla
 7. telefónne číslo
 8. fax
 9. e-mailová adresa‑
 10. webové sídlo
 11. právna forma spoločnosti
 12. počet organizačných zložiek spoločnosti
 13. štatutárne orgány
 14. preukázané odborné znalosti a základné znalosti riadenia
 15. vlastnosti
 16. oprávnenia
 17. predmet činnosti (na účely DPH a sociálneho zabezpečenia ONSS/RSZ)
 18. finančné údaje
 19. vzťah k iným spoločnostiam
 20. externé odkazy (belgický úradný vestník Moniteur belge/Belgisch Staatsblad,
  Národná banka Belgicka a zoznam zamestnávateľov zaregistrovaných správou sociálneho zabezpečenia ONSS/RSZ)

Na úrovni organizačnej zložky:

 1. identifikačné číslo spoločnosti
 2. status
 3. číslo organizačnej zložky
 4. dátum začatia činnosti
 5. názov organizačnej zložky
 6. adresa
 7. telefónne číslo
 8. fax
 9. e-mailová adresa
 10. webové sídlo
 11. oprávnenia
 12. činnosti na účely sociálneho zabezpečenia a (ne)komerčné činnosti

Sú údaje uvedené v registri spoľahlivé?

Spoločnosti sú povinné zverejňovať určité informácie a listiny. Účelom zverejňovania je najmä zabezpečiť právny účinok týchto údajov voči tretím osobám. V Belgicku musia byť tieto informácie a listiny zverejnené v úradnom vestníku Moniteur belge/Belgisch Staatsblad. Ročné účtovné závierky sa zverejňujú prostredníctvom zvláštneho oddelenia Národnej banky Belgicka (Centrale des bilans/Balanscentrale). Článok 76 zákonníka o spoločnostiach (Code des sociétés) obsahuje ustanovenia o právnych účinkoch zverejnených informácií a listín voči tretím osobám.

Článok 76 zákonníka o spoločnostiach stanovuje, že listiny a informácie, ktorých zverejnenie je povinné, majú právne účinky voči tretím osobám až odo dňa ich zverejnenia vo forme výpisov alebo uvedením v prílohách k úradnému vestníku Moniteur belge/Belgisch Staatsblad, pokiaľ spoločnosť nepreukáže, že tieto osoby o nich vedeli skôr.

Tretie osoby sa však môžu odvolávať na listiny, ktoré ešte neboli zverejnené.

Pokiaľ ide o úkony, ktoré sa uskutočnili pred šestnástym dňom po zverejnení, nemajú listiny právne účinky voči tretím osobám, ak tieto osoby preukážu, že o nich nemohli vedieť.

V prípade nesúladu medzi predloženým textom a textom zverejneným v prílohách k úradnému vestníku Moniteur belge/Belgisch Staatsblad nemá uverejnené znenie právne účinky voči tretím osobám. Tretia osoba sa môže na zverejnené znenie odvolávať len v prípade, ak spoločnosť nepreukáže, že tretej osobe bol predložený text známy.

V prípade nesúladu medzi listinami, ktoré musia byť zapísané v úradnom jazyku, a dobrovoľne predloženým prekladom do jedného alebo viacerých úradných jazykov Európskej únie nemá dobrovoľne predložený preklad právne účinky voči tretím osobám. Tretie osoby sa však môžu odvolať na zverejnené dobrovoľne predložené preklady, pokiaľ spoločnosť nepreukáže, že tieto tretie osoby poznali verzie uvedené v článku 67 § 1 ods. 2 zákonníka o spoločnostiach, ktoré sa musia uložiť na obchodnom súde – t. j. overené kópie verejných listín, duplikáty alebo originály súkromnoprávnych listín alebo výpisy (v elektronickej alebo inej forme).

Údaje o spoločnostiach, ktoré sú k dispozícii na webovom sídle „Public Search“ belgického obchodného registra zahŕňajú priame odkazy na uverejnenia v belgickom úradnom vestníku Moniteur belge/Belgisch Staatsblad a na zvláštne oddelenie Národnej banky Belgicka (Centrale des Bilans/Balanscentrale).

Spôsoby vyhľadávania

Toto je odkaz na webové sídlo Odkaz sa zobrazí v novom oknePublic Search.

Existujú štyri rôzne možnosti vyhľadávania v rôznych oknách podľa týchto parametrov:

 • vyhľadávanie podľa čísla (ak poznáte identifikačné číslo spoločnosti alebo organizačnej zložky)
 • vyhľadávanie podľa názvu
 • vyhľadávanie podľa adresy
 • vyhľadávanie podľa predmetu činnosti

Webové sídlo je dostupné v štyroch jazykoch: nemčine, angličtine, francúzštine a holandčine.

Všeobecné informácie o belgickom obchodnom registri nájdete na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovom sídle federálneho ministerstva hospodárstva - oddiel „Entreprises et Indépendants“ (Spoločnosti a samostatne zárobkovo činné osoby), rubrika „Banque carrefour des Entreprises“ (Obchodný register).

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneEurópsky obchodný register, Odkaz sa zobrazí v novom okneFederálne ministerstvo spravodlivosti, Odkaz sa zobrazí v novom okneFederálne ministerstvo hospodárstva, malých a stredných podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb a energetiky


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 18/01/2017

Obchodné registre v členských štátoch - Bulharsko

Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: bulharčina.

V tejto časti sa uvádza prehľad obchodných registrov Bulharska a registra BULSTAT. Bulharsko sa zaručuje, že v súvislosti s týmito registrami sa dodržiavajú zásady publicity, transparentnosti a bezpečnosti informácií.


Aké informácie obsahuje bulharský obchodný register?

Odkaz sa zobrazí v novom okneBulharský obchodný register spravuje Registračná agentúra Ministerstva spravodlivosti. Obchodné spoločnosti a pobočky zahraničných obchodných spoločností sa zapisujú do registra spolu s ich údajmi, ktorých zápis sa vyžaduje podľa zákona. Obchodný register zverejňuje rozhodnutia a dokumenty týkajúce sa obchodných spoločností a pobočiek zahraničných obchodných spoločností, ktoré musia byť podľa zákona dostupné na verejné nahliadnutie.

Obchodný register je elektronickou databázou obsahujúcou údaje, ktorých registrácia sa vyžaduje podľa zákona, a dokumenty, ktoré musia byť podľa zákona dostupné na verejné nahliadnutie, týkajúce sa obchodných spoločností a pobočiek zahraničných obchodných spoločností. Spisy o obchodných spoločnostiach a pobočkách zahraničných obchodných spoločností sa uchovávajú v elektronickej forme. Tieto spisy obsahujú žiadosti o zápis, dokumenty dokladajúce zaregistrované údaje, vyhlásenia a iné dokumenty, ktoré môžu obsahovať aj osobné údaje identifikujúce jednotlivcov zastupujúcich alebo spravujúcich daný subjekt.

Je prístup do bulharského obchodného registra bezplatný?

Obchodný register je súčasťou verejnej domény. Prístup do databázy obchodného registra je pre všetkých bezplatný. V súlade so zmenou zákona o obchodnom registri (ZTR) z 1. januára 2013 sa prístup k spisom o obchodných spoločnostiach zapísaných v obchodnom registri musí zaznamenávať. To znamená, že prístup k naskenovaným dokumentom v „spise“ o konkrétnej obchodnej spoločnosti sa poskytuje buď na základe elektronického podpisu, alebo osvedčenia vydaného Agentúrou. Osvedčenie vydá Agentúra bezplatne.

Ako vyhľadávať v bulharskom obchodnom registri.

Obchodný register je prístupný 24 hodín denne na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.brra.bg/Default.ra.

V obchodnom registri môže vyhľadávať konkrétny údaj alebo vyhlásenie každý.

Na portáli obchodného registra sa vyhľadávanie môže vykonávať na základe nasledujúcich kritérií:

 • názov alebo jedinečný identifikačný kód (UIC) obchodnej spoločnosti alebo pobočky zahraničnej obchodnej spoločnosti;
 • mená alebo identifikačné číslo, alebo obchodný názov alebo UIC spoločníka alebo jediného vlastníka kapitálu;
 • mená alebo identifikačné číslo, alebo obchodný názov alebo UIC člena orgánov právnickej osoby – obchodnej spoločnosti;
 • spis obchodnej spoločnosti alebo pobočky zahraničnej obchodnej spoločnosti a jej zodpovedných pracovníkov a právnych nástupcov možno vyhľadávať podľa akéhokoľvek zaregistrovaného údaja alebo vyhlásenia.

K dispozícii je aj platená služba umožňujúca používateľom vyhľadávať v celej databáze podľa ich vlastných špecifických kritérií. Predplatné tejto služby je 30 000 BGN ročne (podľa sadzobníka štátnych poplatkov vyberaných Registračnou agentúrou); verejné orgány majú bezplatný prístup k celej databáze.

Osvedčenia sa môžu vydávať buď priamo pri priehradke v Registračnej agentúre, alebo elektronicky (poplatky sa vyberajú v súlade s vyššie uvedeným sadzobníkom).

Kópie dokumentov vedených v registri sa môžu vydávať buď pri priehradke, alebo elektronicky (poplatky sa vyberajú v súlade s vyššie uvedeným sadzobníkom).

Do akej miery sú spoľahlivé dokumenty v registri?

Bulharsko prijalo zásady stanovené v príslušných právnych predpisoch EÚ, ktoré upravujú platnosť zápisu alebo odstránenia údajov a uverejňovanie dokumentov týkajúcich sa obchodných spoločností. Osobitné opatrenia na vnútroštátnej úrovni sú stanovené v zákone o obchodnom registri.

Podľa tohto zákona sa údaj zapísaný do registra od momentu zápisu považuje za známy tretím stranám konajúcim v dobrej viere. Do uplynutia 15 dní od vykonania zápisu nie je možné sa naň odvolať vo vzťahu k tretím stranám, ktoré dokážu, že nemohli o ňom vedieť. Tretie strany sa môžu odvolať na údaj, ktorý sa má zaregistrovať, hoci zápis ešte nebol vykonaný, pokiaľ sa zákonom výslovne nestanovuje, že sa stáva účinným až po vykonaní zápisu. Po odstránení sa zápis stáva neúčinným. Dokumenty v registri sa považujú za známe tretím stranám od dátumu ich uverejnenia.

Tretie strany sa môžu odvolať na zápis alebo uverejnenie, aj keď zapísaný údaj alebo uverejnený dokument neexistuje. Vo vzťahu k tretím stranám konajúcim v dobrej viere sa údaje, ktoré nie sú zapísané v registri, považujú za neexistujúce.

História bulharského obchodného registra

Reforma registra sa začala 1. januára 2008, keď vstúpil do platnosti zákon o obchodnom registri. V dôsledku toho:

 1. zodpovednosť za vedenie príslušných obchodných záznamov prešla zo súdov na ústredný vládny správny orgán: Registračná agentúra;
 2. všetky registre krajských súdov sa zlúčili do jednej centralizovanej elektronickej databázy obsahujúcej údaje, ktoré sa musia zaregistrovať, a dokumenty, ktoré musia byť dostupné na verejné nahliadnutie, ako aj všetky odovzdané dokumenty, rozhodnutia o nezaregistrovaní a spisy o spoločnostiach. V dôsledku toho sa všetky obchodné spoločnosti museli zaregistrovať do 31. decembra 2011;
 3. zásada zverejňovania informácií má v rámci postupu registrácie zásadný význam. Registračná agentúra je podľa zákona povinná zaistiť otvorený, bezplatný prístup k žiadostiam a priloženým dokumentom uloženým v počítačovom systéme registra;
 4. v rámci postupu registrácie sa používajú rôzne formuláre žiadostí. Druh žiadosti závisí od druhu obchodnej spoločnosti alebo údajov v čase registrácie.

Ako podať žiadosť o zápis do obchodného registra?

Žiadosti sa môžu podávať buď pri priehradke na každej pobočke Registračnej agentúry alebo elektronicky prostredníctvom portálu agentúry Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.brra.bg/Default.ra.

Tlačené žiadosti možno odovzdať na akejkoľvek miestnej pobočke Registračnej agentúry bez ohľadu na to, kde má obchodná spoločnosť sídlo. Po prijatí na pobočke Agentúry sa tlačené žiadosti naskenujú a uložia ako prílohy v počítačovom systéme obchodného registra. Dokumenty pripojené ako prílohy k žiadostiam musia byť originály alebo kópie overené žiadateľom alebo verejným notárom.

Elektronické žiadosti možno podať kedykoľvek prostredníctvom portálu obchodného registra.

Ako sa podané žiadosti posudzujú?

Každej položke prijatej na zápis do počítačového systému obchodného registra (žiadosť, rozhodnutie súdu, požiadavka na opravu chyby, žiadosť o vymenovanie znalcov, overovateľov, kontrolórov atď.) sa priradí jedinečné referenčné číslo vo formáte „rrrrmmddhhmmss“ (rok, mesiac, deň, hodina, minúta, sekunda). Po tom, ako sa žiadosti, súdnemu rozhodnutiu alebo požiadavke priradí jedinečné číslo, prostredníctvom počítačového systému sa náhodne pridelí registračnému úradníkovi na posúdenie. Žiadosti o zápis alebo odstránenie alebo o uverejnenie dokumentov na základe článku 14 sa prideľujú automaticky, v poradí, v ktorom boli prijaté, akonáhle registračný úradník elektronicky podpíše predtým priradenú žiadosť a počítačový systém ho na základe toho rozpozná ako dostupného.

Po zmenách zákona o obchodnom registri, ktorými sa v článku 19 ods. 2 zaviedla lehota na vydanie rozhodnutia, disponuje počítačový systém funkciou umožňujúcou, aby sa žiadosti posúdili vo vyššie uvedenom poradí do skončenia trojdňovej lehoty. Výsledky môžu byť nasledovné:

 • pokyny musia byť elektronicky podpísané registračným úradníkom po dokončení posudzovania a ihneď uverejnené na účte obchodnej spoločnosti – majú sa vykonať v časovej lehote stanovenej v článku 19 ods. 2 ZTR;
 • zamietnutie musí byť elektronicky podpísané registračným úradníkom po dokončení posudzovania a ihneď uverejnené na účte obchodnej spoločnosti;
 • príkaz na registráciu musí byť elektronicky podpísaný registračným úradníkom po dokončení posudzovania, ktorý až do uplynutia časovej lehoty stanovenej v článku 19 ods. 2 ZTR bude zobrazený na účte obchodnej spoločnosti so statusom „čakajúci na trojdňovú časovú lehotu“. Po uplynutí zákonnej lehoty počítačový systém automaticky vykoná zápis a vygeneruje číslo zápisu vo vyššie uvedenom formáte. Rok, mesiac a deň sú rokom, mesiacom a dňom automatického uverejnenia počítačovým systémom, zatiaľ čo minúta a sekunda zachytávajú čas, kedy bola registrácia v predchádzajúci deň nariadená registračným úradníkom.

Aké informácie obsahuje register BULSTAT?

Register Odkaz sa zobrazí v novom okneBULSTAT obsahuje informácie o:

 1. právnických osobách, ktoré nie sú obchodnými spoločnosťami;
 2. pobočkách zahraničných subjektov, ktoré nie sú obchodnými spoločnosťami;
 3. agentúrach zahraničných subjektov podľa článku 24 zákona o podpore investícií;
 4. zahraničných právnických osobách, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť v Bulharsku a majú tam stálu prevádzkareň;
 5. zahraničných právnických osobách, ktorých miesto skutočného vedenia sa nachádza v Bulharsku;
 6. zahraničných právnických osobách, ktoré v Bulharsku vlastnia nehnuteľnosti;
 7. organizačných jednotkách podľa zákona o záväzkoch a zmluvách vrátane remeselných podnikov a poisťovacích združení podľa článku 8 zákonníka sociálneho zabezpečenia;
 8. subjektoch, ktoré sú platiteľmi sociálneho poistenia a nie sú fyzickými osobami;
 9. pobočkách a divíziách subjektov na základe bodov 1 a 8 a divíziách obchodných spoločností zapísaných v obchodnom registri;
 10. fyzických osobách vykonávajúcich slobodné povolanie alebo pracujúcich ako živnostníci;
 11. zahraničných štátnych príslušníkoch, ktorí nemajú bulharské osobné identifikačné číslo alebo identifikačné číslo osoby s trvalým bydliskom v zahraničí a ktorí:
 • poskytujú nezávislé osobné služby v Bulharsku, a to aj prostredníctvom trvalej prevádzkarne, základne alebo zariadenia;
 • získajú nehnuteľnosť;
 • sú platiteľmi sociálneho poistenia;
 1. iných fyzických osobách – platiteľoch sociálneho poistenia;
 2. zahraničných osobách/subjektoch podliehajúcich osobitnej registrácii podľa daňových zákonov vrátane prípadov oslobodenia od daní na základe medzinárodnej dohody, ktorá vstúpila do platnosti a ktorej je Bulharsko zmluvnou stranou;

Je prístup do registra BULSTAT bezplatný?

Prístup do registraOdkaz sa zobrazí v novom okne BULSTAT nie je bezplatný. Aby ste mohli získať prístup k údajom, musíte sa zaregistrovať a zaplatiť poplatok. Minimálny poplatok je 10 BGN.

História registra BULSTAT

V súlade s rozhodnutím Národného zhromaždenia z 8. júna 1995 bol Národný štatistický úrad (NSI) poverený úlohou vytvorenia, vedenia a rozvoja registra BULSTAT. Zjednotený štátny register podnikateľských subjektov „BULSTAT“ začal v Bulharskej republike fungovať 1. januára 1996. Dňa 17. júna v tom istom roku prijalo Národné zhromaždenie zákon o štatistike. Týmto zákonom sa stanovil spôsob zriadenia, fungovania a používania zjednoteného registra BULSTAT na identifikáciu subjektov vykonávajúcich podnikateľské činnosti na území Bulharskej republiky. Register BULSTAT sa rozvinul na jeden z hlavných administratívnych registrov krajiny a v roku 2000 sa jeho údaje sprístupnili prostredníctvom Odkaz sa zobrazí v novom oknewebového sídla registra:.

Dňa 11. augusta 2005 sa správa registra BULSTAT preniesla na Registračnú agentúru. Od 1. augusta 2008, na základe vtedy platného zákona o obchodnom registri, boli obchodné spoločnosti a pobočky zahraničných obchodných spoločností zapísané v obchodných registroch a registroch družstiev pri krajských súdoch povinní preregistrovať sa do 31. decembra 2011 v Registračnej agentúre.

Ako podať žiadosť o zápis do registra BULSTAT?

V závislosti od svojho statusu musia subjekty, ktoré sa chcú zaregistrovať v registri BULSTAT, poskytnúť:

1. kópiu rozhodnutia alebo iný dokument, konkrétne tieto dokumenty:

a) právnické osoby: zakladajúci dokument a dokument uvádzajúci fyzickú(-é) osobu(-y) riadiacu(-e)/alebo zastupujúcu(-e) subjekt;

b) zastúpenia zahraničných subjektov podľa článku 24 zákona o podpore investícií: doklad potvrdzujúci registráciu v Bulharskej obchodnej a priemyselnej komore (BCCI);

c) zahraničné právnické osoby: dokument preukazujúci vykonávanie podnikateľských činností v Bulharsku; overený dokument preukazujúci pôvod zahraničných právnických osôb v príslušnej krajine;

d) organizačné jednotky bez právnej subjektivity podľa zákona o záväzkoch a zmluvách a poisťovacie fondy podľa článku 8 zákonníka sociálneho zabezpečenia: spoločenskú zmluvu a osvedčenie o registrácii v Národnej agentúre pre príjmy;

e) pobočky a divízie: dokument potvrdzujúci ich zriadenie a uvádzajúci osobu(-y), ktorá(-é) ich riadi(-ia) a/alebo zastupuje(-ú);

f) subjekty iné ako tie, ktoré sa uvádzajú v písm. a) až e), ktoré sú platiteľmi sociálneho poistenia: dokumenty preukazujúce totožnosť a/alebo vykonávanie konkrétnej činnosti, ak sa to vyžaduje podľa zákona.

2. žiadosť o zápis na štandardnom formulári schválenom výkonným riaditeľom Registračnej agentúry;

3. identifikačné karty pri registrácii ukončenia/odstránenia alebo zmene okolností;

4. dokument preukazujúci zaplatenie štátneho poplatku podľa sadzobníka schváleného Radou ministrov;

5. registračný dotazník a/alebo overenie registrácie v prípade subjektov zapísaných v osobitnom registri.

Po odovzdaní dokumentov sa bezodkladne vykoná zápis.

Online kontrola zahŕňa nasledujúce informácie:

 • jedinečné identifikačné číslo,
 • názov subjektu,
 • činnosť,
 • doklad o založení/zmene/likvidácii,
 • sídlo/administratívna adresa,
 • telekomunikačné údaje,
 • riadiaci/zastupujúci pracovníci
 • orgán kolektívneho riadenia,
 • zloženie orgánu kolektívneho riadenia: koho zastupuje/kto ho zastupuje,
 • predmet podnikateľskej činnosti,
 • partneri/vlastníci,
 • rozdelenie vlastníckych práv.

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 30/08/2016

Obchodné registre v členských štátoch - Česká republika

Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: čeština.

V tejto sekcii nájdete prehľad verejného registra v Českej republike. Súčasťou verejného registra je spolkový register, obchodný register, nadačný register, register ústavov, register spoločenstiev vlastníkov jednotiek a register všeobecne prospešných spoločností.


Aké informácie ponúka český verejný register?

Do verejného registra sa zapisujú zákonom stanovené údaje o právnických osobách súkromného práva. Všeobecné pravidlá verejných registrov sú stanovené v § 120 zákona č. 89/2012 Zb. (občiansky zákonník). Podrobnejšie pravidlá verejného registra, ktorý spravujú súdy, sú uvedené v zákone č. 304/2013 Zb. o verejných registroch právnických a fyzických osôb. Súčasťou verejného registra je zbierka listín, kde sa ukladajú zákonom stanovené dokumenty, napr. zakladajúce dokumenty, stanovy, účtovné závierky atď.). Verejný register vedie registrový súd. Správcom verejného registra je ministerstvo spravodlivosti. Do verejného registra sa zapisujú tieto subjekty:

 • Spolok
 • Odborová organizácia
 • Medzinárodná odborová organizácia
 • Združenie zamestnávateľov
 • Medzinárodná organizácia zamestnávateľov
 • Pobočný spolok
 • Pobočná organizácia odborovej organizácie
 • Pobočná organizácia medzinárodnej odborovej organizácie
 • Pobočná organizácia zamestnávateľov
 • Pobočná organizácia medzinárodnej organizácie zamestnávateľov
 • Podnikateľ – fyzická osoba – zapísaný v obchodnom registri
 • Verejná obchodná spoločnosť
 • Komanditná spoločnosť
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným
 • Akciová spoločnosť
 • Družstvo
 • Štátny podnik
 • Odštepný závod
 • Všeobecne prospešná spoločnosť
 • Nadácia
 • Nadačný fond
 • Ústav
 • Príspevková organizácia
 • Spoločenstvo vlastníkov jednotiek
 • Európske zoskupenie hospodárskych záujmov
 • Závod vo vlastníctve zahraničnej osoby
 • Európske družstvo
 • Európska spoločnosť

Údaje zapisované do verejného registra sú stanovené zákonom č. 304/2013 Zb. o verejných registroch právnických a fyzických osôb. Medzi základné zapisované údaje patria: meno alebo názov, sídlo, predmet činnosti alebo podnikania, právna forma, identifikačné číslo, meno a bydlisko alebo názov a sídlo osoby, ktorá je štatutárnym orgánom.

Je prístup do českého obchodného registra bezplatný?

Verejný register je vedený v elektronickej podobe. Je zadarmo prístupný pre verejnosť prostredníctvom webového portálu Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.justice.cz/ alebo priamo na stránke pre vyhľadávanie vo verejnom registri Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik. Verejný register je prístupný pre každého. Každý doňho môže nahliadať a robiť si z neho kópie či výpisy.

Aké možnosti vyhľadávania ponúka český verejný register?

Český verejný register ponúka aplikáciu pre pokročilé vyhľadávanie informácií online. V registri je možné vyhľadávať podľa názvu subjektu, spisovej značky alebo identifikačného čísla.

Sú dokumenty v registri spoľahlivé?

Uverejňovanie listín

Registrový súd uverejní zápis do verejného registra, jeho zmenu alebo výmaz, ako aj uloženie listín (vrátane listín v elektronickej podobe) do zbierky listín čo najskôr po zápise. Údaje zapísané vo verejnom registri a listiny uložené v zbierke listín sa uverejňujú spôsobom, ktorý umožňuje diaľkový prístup. Registrový súd uverejní predmetné údaje a umožní získať úradne overený elektronický odpis. Tento dokument je elektronicky podpísaný kvalifikovaným systémovým certifikátom príslušného registrového súdu a je zadarmo prístupný na webových stránkach Odkaz sa zobrazí v novom okneMinisterstva spravodlivosti ČR. Na požiadanie vydá registrový súd listinný úradne overený čiastočný alebo úplný odpis zápisu alebo listiny uloženej v zbierke listín alebo potvrdenie o tom, že určitý údaj vo verejnom registri nie je, pokiaľ žiadateľ výslovne nepožiada o úradne neoverený odpis. O skutočnostiach zapísaných do verejného registra a listinách uložených do zbierky listín pred 1. januárom 1997 vydá registrový súd vždy len listinný odpis, pokiaľ nie sú zápisy o týchto skutočnostiach alebo listiny už uchovávané v elektronickej podobe.

Odvolávanie sa na listiny a údaje

Osoba, ktorej sa zápis týka, nemá právo namietať, že zápis nezodpovedá skutočnosti, voči osobe, ktorá koná v súlade so zákonom a v dobrej viere na základe údajov zapísaných do verejného registra.

Zapísaná osoba môže namietať údaje a obsah listín, ktoré musia byť uverejnené zo zákona, voči tretím osobám až od okamihu ich zverejnenia, pokiaľ nepreukáže, že tretie osoby o nich vedeli skôr. Zapísaná osoba sa však nemôže odvolávať na tieto údaje a obsah listín v konaniach, ktoré sa konajú do 16. dňa po zverejnení, ak tretia osoba preukáže, že o nich nemohla vedieť.

Tretie osoby sa vždy môžu odvolávať na nezverejnené údaje a obsahy listín, ak ich skutočnosť nezverejnenia nezbavuje účinnosti.

Nesúlad zapísaných informácií

Ak obsah zápisu vo verejnom registri nie je v súlade so záväznými ustanoveniami zákona a ak nie je možné dosiahnuť nápravu iným spôsobom, registrový súd vyzve zapísanú osobu, aby zabezpečila nápravu. Ak ide o právnickú osobu a tá v stanovenej lehote nezabezpečí nápravu, môže súd aj bez návrhu, ak je takýto postup v záujme ochrany tretích osôb, rozhodnúť o jej likvidácii.

Ak existuje nesúlad medzi znením zápisu vo verejnom registri v českom a cudzom jazyku alebo listín uložených v zbierke listín v českom jazyku a dobrovoľne uloženým prekladom týchto listín do cudzieho jazyka podľa § 74 ods. 1 zákona o verejných registroch právnických a fyzických osôb, voči tretím osobám nie je možné namietať znenie zverejneného zápisu alebo listiny uloženej v zbierke listín v cudzom jazyku. Tretia osoba sa môže odvolávať na znenie zverejneného zápisu alebo listiny uloženej do zbierky listín v cudzom jazyku, pokiaľ zapísaná osoba nepreukáže, že tretia osoba poznala znenie obsahu zápisu alebo listiny uloženej v českom jazyku.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 13/05/2019

Obchodné registre v členských štátoch - Dánsko

Základné informácie o dánskom obchodnom registri


Dánsky obchodný orgán [Erhvervsstyrelsen]

História dánskeho obchodného registra

Dánsky obchodný orgán bol založený 1. januára 2012.

Má približne 700 zamestnancov. Jeho úlohy v minulosti vykonávali tieto orgány: Orgán pre obchod a spoločnosti [Erhvervs- og Selvskabsstyrelsen], Orgán pre podniky a stavebníctvo [Erhvervs- og Byggestyrelsen] a Orgán pre telekomunikácie a IT [IT- og Telestyrelsen].

Dánsky obchodný orgán spadá pod dánske ministerstvo pre obchod a rast [Erhvervs- og vækstministeriet].

Aké informácie obsahuje dánsky obchodný register?

Informácie o všetkých oblastiach činností obchodného orgánu sú dostupné na adrese erhvervsstyrelsen.dk. Možno tu nájsť aj odkaz na obchodný register (Centrale Virksomhedsregister) cvr.dk.

Portál CVR.dk je jednotným vstupným miestom pre informácie a údaje o všetkých spoločnostiach v Dánsku. Bez ohľadu na typ spoločnosti tu nájdete informácie o samotnej spoločnosti (právnickej osobe), ako aj o jej výrobných jednotkách.

V prípade niektorých typov obchodných spoločností, najmä pokiaľ ide o akciové spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným, sú k dispozícii aj ďalšie informácie, napr. finančné závierky a skutočnosti a správy o spoločnostiach a ich vedúcich pracovníkoch.

Dánsko je tiež členom Európskeho obchodného registra (EBR). Používatelia, ktorí nehovoria po dánsky, môžu na stránkach Odkaz sa zobrazí v novom okneEurópskeho obchodného registra vyhľadávať informácie o dánskych spoločnostiach vo vlastnom jazyku. Tento register obsahuje informácie o takmer všetkých európskych krajinách.

Je prístup do dánskeho obchodného registra bezplatný?

Základné informácie, správy spoločností, úplné správy a výpisy (cvr-udskrifter) z obchodného registra sú bezplatné. Ďalšie informácie o spoločnosti, ako sú ročné účtovné závierky, sú spoplatnené. Bezplatne sú k dispozícii tieto produkty:

Záznamy z obchodného registra

Informácie o súkromnej adrese akcionárov s neobmedzenou zodpovednosťou sa v prípade, že táto adresa nie je rovnaká ako adresa podniku, poskytnú na požiadanie.

Miesto podnikania

Miesto podnikania predstavuje súhrn príslušných výrobných jednotiek s informáciami o týchto jednotkách. Sú to:

 • názov, adresa a miesto, v ktorom sa nachádza sídlo spoločnosti,
 • druh spoločnosti,
 • odvetvie, v ktorom spoločnosť pôsobí,
 • počet zamestnancov.

Správa o spoločnosti

Správa o spoločnosti obsahuje:

 • číslo v obchodnom registri (v prípade grónskych spoločností identifikačné číslo spoločnosti),
 • názov, adresa a miesto, v ktorom sa nachádza sídlo spoločnosti,
 • názvy dcérskych spoločností,
 • informácie o kótovaní na burze,
 • informácie o tom, kto má podpisové právo za spoločnosť,
 • status,
 • zodpovedné osoby (zakladatelia, vedenie, predstavenstvo) – bez adries,
 • účtovné obdobie,
 • dátum poslednej uverejnenej účtovnej závierky.

Úplná správa

Úplná správa obsahuje okrem všetkých údajov uverejnených v práve o spoločnosti aj:

 • vyhlásenie o účele spoločnosti,
 • zodpovedné osoby (zakladatelia, vedenie, predstavenstvo) – s adresami,
 • audit,
 • základné imanie,
 • dátum vzniku,
 • dátum posledných troch uverejnených účtovných závierok,
 • účtovné obdobie,
 • informácie o histórii spoločnosti.

Skrátený zoznam osôb

Funkcia vyhľadávania umožňuje získať informácie o prepojení osoby s určitou spoločnosťou.

Rozšírený zoznam osôb

Rozšírené vyhľadávanie umožňuje získať úplný zoznam osôb zapojených do spoločnosti.

Databanka

Prostredníctvom databanky je možné na základe stanovených kritérií získať štruktúrované údaje.

Prostredníctvom databanky možno objednať informácie bez ohľadu na to, či ide o informácie o jednej spoločnosti, o prepojení určitej osoby na iné spoločnosti alebo o zoznam spoločností v danej zemepisnej oblasti alebo danom odvetví. V databáze možno na základe vlastných kritérií vytvoriť aj výpis alebo zoznam. Tento proces je jednoduchý a časovo nenáročný.

Hromadné výpisy

Hromadné výpisy, ktoré poskytuje obchodný register, sú možnosťou, ako pomocou zoznamu čísiel spoločností alebo čísiel prevádzok ľahko získať údaje z obchodného registra. Je možné vygenerovať aj individuálne výpisy.

Do akej miery sú spoľahlivé dokumenty uvedené v registri?

Článok 14 zákona o obchodných spoločnostiach, ktorým sa transponuje článok 3 prvej smernice o práve obchodných spoločností do dánskeho práva, ustanovuje, aké sú právne účinky údajov z registra. Článok 14 zákona o obchodných spoločnostiach stanovuje:

„Informácie zverejnené v informačnom systéme dánskeho obchodného orgánu sa považujú za známe tretím stranám. Odsek 1 sa však neuplatňuje na úkony vykonané do 16 dní od zverejnenia takýchto informácií, ak sa ukáže, že tretia strana nemohla o zverejnených údajoch vedieť.

Ak nedošlo ku zverejneniu v informačnom systéme dánskeho obchodného orgánu, nemôže sa spoločnosť domáhať údajov, ktoré majú byť zaregistrované a zverejnené, voči tretej strane, iba ak by sa preukázalo, že tieto údaje boli tretej osobe známe. Skutočnosť, že uvedené údaje ešte neboli zverejnené, neznamená, že by tretia strana nesmela na ich základe vykonávať úkony.“

Zodpovednosť za správnosť záznamov

Za správnosť poskytnutých informácií zodpovedá oznamovateľ – pozri článok 8 vyhlášky o oznamovaní [anmeldelsesbekendtgørelsen] a článok 15 ods. 2 zákona o obchodných spoločnostiach. Ak oznámenie nebolo vykonané v súlade so zákonom, alebo ak sú oznámené informácie nesprávne, možno oznamovateľa trestne stíhať.

Dánsky obchodný orgán neoveruje správnosť oznámených informácií. To platí bez ohľadu na to, či ide o manuálnu registráciu alebo či registráciu vykonáva samotná spoločnosť prostredníctvom internetovej stránky virk.dk.

Dánsky obchodný orgán nesie zodpovednosť za použitie oznámených informácií alebo dokumentov, ktoré nie sú správne z dôvodu chyby tohto orgánu (napríklad chyby spracovania).

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneDánsky obchodný orgán

Odkaz sa zobrazí v novom okneObchodný register

Odkaz sa zobrazí v novom okneDánske ministerstvo obchodu a rastu

Odkaz sa zobrazí v novom okneEurópsky obchodný register (EBR)


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 07/11/2016

Obchodné registre v členských štátoch - Nemecko

Táto stránka poskytuje prehľad o Nemeckom registri spoločností.


Aké informácie obsahuje register spoločností?

Webové sídlo nemeckého Odkaz sa zobrazí v novom okneobchodného registra spravuje pre všetky ostatné nemecké spolkové krajiny Ministerstvo spravodlivosti spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko. Toto sídlo poskytuje prístup ku všetkým lokálnym nemeckým obchodným registrom, registrom družstiev a partnerstiev, ako aj oznamom registra.

Na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom okneobchodného registra sú dostupné ďalšie informácie v anglickom, francúzskom, talianskom, holandskom, poľskom, španielskom a tureckom jazyku; samotné informácie v registri sú však prevažne v nemeckom jazyku.

Ďalšie informácie o platobnej neschopnosti, účtovníctve/finančnom výkazníctve a kapitálových trhoch sú dostupné na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom oknenemeckého registra spoločností. Hoci sú tieto informácie dostupné prevažne v nemeckom jazyku (informácie o kapitálových trhoch sú čiastočne dostupné v anglickom jazyku alebo v iných jazykoch), základné informácie sú na tomto webovom sídle k dispozícii aj v anglickom, francúzskom, talianskom a španielskom jazyku. Nemecký register spoločností je okrem toho prepojený s webovým sídlom obchodného registra, takže údaje možno hľadať aj v ňom.

Je prístup do nemeckého registra spoločností bezplatný?

Zápis do registra spoločností je bezplatný. Vyhľadávanie jednotlivých obchodných spoločností, ako aj nahliadnutie do zverejnených údajov a do údajov o podnikateľoch je taktiež bezplatné. Za každý výpis údajov uvedených pri jednotlivých identifikačných číslach subjektov zapísaných do registra (aktuálny výpis, chronologický výpis, historický výpis, odpis dokumentu) sa však účtuje poplatok vo výške 4,50 EUR (výpis) alebo 1,50 EUR (odpis dokumentu).

Vyhľadávanie v registri spoločností

Webové sídlo Odkaz sa zobrazí v novom okneobchodného registra poskytuje dve odlišné funkcie vyhľadávania (Odkaz sa zobrazí v novom oknejednoduché vyhľadávanieOdkaz sa zobrazí v novom oknerozšírené vyhľadávanie) v závislosti od informácií, ktoré má používateľ k dispozícii. Webové sídlo Odkaz sa zobrazí v novom okneNemeckého registra spoločností takisto poskytuje funkciu vyhľadávania.

Ako spoľahlivé sú dokumenty, ktoré sa nachádzajú v registri?

Národné ustanovenia, na základe ktorých sa môžu tretie osoby podľa článku 3 ods. 5, 6 a 7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/101/ES zo 16. septembra 2009 o koordinácii záruk, ktoré sa od obchodných spoločností v zmysle článku 48 druhého odseku zmluvy vyžadujú v členských štátoch na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb s cieľom zabezpečiť rovnocennosť týchto záruk (Ú. v. EÚ L 258, 1.10.2009, s. 11) odvolávať na skutočnosti uvedené v článku 2 danej smernice, obsahuje § 15 Odkaz sa zobrazí v novom okneObchodného zákonníka.

Podľa tohto predpisu platí: Spoločnosť sa voči tretej osobe môže domáhať len tých skutočností, ktoré sú zapísané a uverejnené, alebo s ktorými už boli tretie osoby oboznámené (§ 15 ods. 1 Obchodného zákonníka). Tretia strana musí súhlasiť s tým, že sa spoločnosť domáha skutočností, ktoré sú presne zapísané a uverejnené. Toto neplatí pri žalobách, ku ktorým dôjde do pätnástich dní po uverejnení, pokiaľ tretia strana dokáže, že skutočnosť nepoznala alebo nemusela poznať (§ 15 ods. 2 Obchodného zákonníka).

Ak je skutočnosť, ktorá sa musí zapísať, nesprávne uverejnená, môže sa tretia strana voči tomu, vo veci ktorého musela byť skutočnosť zapísaná, odvolávať na uverejnenú skutočnosť, pokiaľ túto nesprávnosť nepoznala (§ 15 ods. 3 Obchodného zákonníka).

História nemeckého obchodného registra

Všetky informácie v registri od roku 2007 sú dostupné v elektronickej forme.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneNemecký obchodný register

Odkaz sa zobrazí v novom okneRozšírené vyhľadávanie

Odkaz sa zobrazí v novom okneJednoduché vyhľadávanie

Odkaz sa zobrazí v novom okneNemecký register spoločností

Odkaz sa zobrazí v novom okneEurópsky register spoločností


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 12/06/2018

Obchodné registre v členských štátoch - Estónsko

Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: estónčina.

Na tejto stránke nájdete informácie o estónskom obchodnom registri a registri neziskových združení a nadácií.


Aké informácie možno nájsť v estónskom obchodnom registri a v registri neziskových združení a nadácií?

Obchodný register a register neziskových združení a nadácií spravuje registrové oddelenie okresného súdu (maakohtu) v Tartu. Registre spravujú súdy, aby sa zaistila nezávislosť a právna odbornosť správcov registrov. Registre majú veľkú právnu váhu a ich cieľom je zabezpečovať právnu istotu. Údaje zapísané v obchodnom registri sú účinné voči tretím osobám a tretie osoby sa môžu odvolávať na zverejnené znenie, okrem prípadu, že tretia osoba vedela alebo mohla vedieť, že tieto údaje nie sú správne. Zapísané údaje sa nevzťahujú na transakcie uzavreté do pätnástich dní po zápise týchto údajov, ak tretia osoba preukáže, že o zápise nevedela, ani nemohla poznať jeho obsah. Tretia osoba sa preto môže v dobrej viere spoliehať na vecnú správnosť zápisov v registri, napríklad pri uzatváraní zmluvy predpokladať, že osoba zapísaná v registri ako člen predstavenstva je oprávnená podpisovať za predmetnú spoločnosť.

Niektoré právne skutočnosti sú platné iba vtedy, ak sú zapísané v registri: napr. podpisové právo člena predstavenstva môže byť v stanovách alebo v zmluve uzavretej s členom predstavenstva podmienené, voči tretím osobám sú však účinné len obmedzenia, ktoré sú zapísané v registri.

Niektoré dôležité skutočnosti nadobudnú účinnosť od okamihu zápisu: napríklad zvýšenie kapitálu spoločnosti nadobúda účinnosť od okamihu, keď je zvýšenie zapísané do obchodného registra, a nie od okamihu rozhodnutia o zvýšení základného imania či dňa poskytnutia týchto príspevkov. To isté platí pre vytvorenie právneho subjektu, zmenu jeho stanov alebo fúziu, rozdelenie, transformáciu.

Registre sú vedené elektronicky.

Registračné oddelenie okresného súdu v Tartu vedie obchodný register samostatne zárobkovo činných osôb, spoločností [akciové spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditné spoločnosti, verejné obchodné spoločnosti, obchodné združenia, európske spoločnosti (Societas Europaea), európske družstvá (Societas Cooperativa Europaea) a európske zoskupenie pre územnú spoluprácu)] a pobočiek zahraničných spoločností so sídlom v Estónsku.

V registri neziskových združení a nadácií sa uchovávajú informácie o neziskových združeniach a nadáciách (za neziskové združenia sa považujú napríklad bytové alebo domové združenia a iné neziskové združenia, politické strany, odborové združenia, cirkvi, kongregácie a ich združenia, ako aj kláštorné rády), ktoré sa nachádzajú v Estónsku.

V obchodnom registri alebo registri neziskových združení a nadácií sú v prípade všetkých samostatne zárobkovo činných osôb, právnických osôb alebo pobočiek zahraničných spoločností dostupné tieto údaje:

 • výpis z registra,
 • spis podnikateľského subjektu (v obchodnom registri) alebo verejný spis neziskového subjektu (v prípade neziskových združení a nadácií),
 • registrový spis.

Spis podnikateľského subjektu a verejný spis obsahujú dokumenty, ktoré právnické osoby, samostatne zárobkovo činné osoby alebo pobočky zahraničných spoločností predložili registru v súlade s právom, napríklad stanovy akciovej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným a iné dokumenty zapísané vo verejných záznamoch. Rozhodnutia súdov, odvolania proti nim, korešpondencia a iné dokumenty, ktoré nie sú vedené v spise podnikateľského subjektu ani vo verejnom spise, sa uchovávajú v registrovom spise.

Na výpise z obchodného registra sú v prípade právnických osôb, samostatne zárobkovo činných osôb alebo pobočiek zahraničných spoločností uvedené tieto informácie:

 • obchodné meno alebo meno a registračný kód,
 • ústredie, sídlo a adresa združenia alebo spoločnosti,
 • údaje týkajúce sa samostatne zárobkovo činných osôb a údaje týkajúce sa prerušenie ich činnosti alebo sezónneho alebo dočasného charakteru tejto činnosti,
 • údaje o štatutárnych orgánoch (členovia predstavenstva, spoločníci s neobmedzeným ručením, spoločníci s obmedzeným ručením alebo tretie osoby, ktoré sú oprávnené na právne úkony, likvidátori a správcovia konkurznej podstaty), ako aj dohody o plnomocenstve a rozsah oprávnenia splnomocnenca pri zastupovaní právnickej osoby,
 • údaje o splnomocnencovi,
 • právna forma združenia alebo podnikateľského subjektu,
 • dátum schválenia stanov alebo spoločenskej zmluvy,
 • peňažná hodnota základného imania spoločnosti,
 • poznámka o založení súkromnej spoločnosti s ručením obmedzeným bez splatenia vkladov,
 • poznámka o tom, že akcie/podiely boli zaregistrované v estónskom centrálnom registri cenných papierov,
 • začiatok a koniec finančného roka,
 • zákonom stanovené informácie o úpadku,
 • poznámka o fúzii, rozdelení, transformácii, zániku a výmaze spoločnosti,
 • odkaz na zápisy vykonané správcom registra podľa zákona, bez žiadosti podnikateľského subjektu,
 • informácie o depozitári dokumentov spoločnosti v likvidácii,
 • ciele nadácie,
 • iné zákonom stanovené informácie.

Veci týkajúcej sa obchodného registra sa preskúmavajú v rámci nesporového občianskeho písomného konania. Zápisy do registrov sa vykonávajú na základe žiadosti, rozhodnutia súdu, alebo z iných zákonných dôvodov. Žiadosť o zápis musí byť podpísaná elektronickým podpisom alebo overená notárom.

Obchodný register a register neziskových združení a nadácií sú verejne dostupné. Ktokoľvek môže nahliadnuť do výpisov z registra a do spisov podnikateľských subjektov alebo verejných spisov neziskových subjektov a vyhotoviť si z nich kópiu. Ku spisom registrov majú prístup príslušné orgány verejnej moci, súdy v priebehu konania a ďalšie osoby alebo subjekty s oprávneným záujmom.

Centrálnu databázu obchodného registra a registra neziskových združení a nadácií spravuje Centrum registrov a informačných systémov. Centrum ponúka aj tieto služby:

Elektronický obchodný register

Elektronický obchodný register je služba založená na databázach registračného oddelenia okresného súdu v Tartu, ktorá v reálnom čase zobrazuje údaje o všetkých samostatne zárobkovo činných osobách, spoločnostiach a pobočkách či organizačných zložkách zahraničných spoločností zaregistrovaných v Estónsku. Elektronický obchodný register umožňuje:

 • bezplatné zobrazovať údaje z výpisu z obchodného registra, všeobecné informácie a informácie o daňových nedoplatkoch,
 • vyhľadávať podľa názvu, spisovej značky, sídla, predmetu podnikania atď.,
 • za poplatok získať prístup k výročným správam, spoločenským zmluvám a iným elektronickým dokumentom, osobným údajom a údajom o záložných právach na majetku spoločnosti atď. obsiahnutým v spisoch podnikateľských subjektov alebo verejných spisoch,
 • kontrolovať v reálnom čase informácie týkajúce sa zmien právneho statusu spoločnosti a zmien v ich zápisoch,
 • zadarmo odoberať informácie o udelení zákazu podnikania estónskym fyzickým a právnickým osobám,
 • zadarmo si prezerať zoznam členov politických strán,
 • zobrazovať väzby medzi rôznymi spoločnosťami a osobami.

Ďalšie informácie o elektronickom obchodnom registri sú k dispozícii na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovej lokalite Centra registrov a informačných systémov.

Registračný portál spoločností

Registračný portál spoločností je platforma, prostredníctvom ktorej môžu podnikatelia sami zasielať rôzne dokumenty na registračné oddelenia miestnych súdov. Pomocou portálu možno požiadať o registráciu novej spoločnosti, poprípade zmenu alebo výmaz informácií uvedených v registri. Portál možno využiť aj na vypracovanie a predloženie výročnej správy. Občania Estónska, Fínska, Portugalska a Belgicka sa do portálu môžu prihlasovať pomocou svojich čipových identifikačných preukazov totožnosti. Občania Estónska a Litvy sa môžu prihlásiť pomocou mobilnej identifikačnej karty. Autentifikácia z domovskej stránky portálu je možná aj prostredníctvom internet bankingu bánk, na ktoré sú uvedené odkazy. Registračný portál spoločností sa nachádza na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovej lokalite Centra registrov a informačných systémov.

Európsky obchodný register (EBR)

Európsky obchodný register (EBR) je internetový vyhľadávací systém, na ktorom nájdete oficiálne informácie o európskych spoločnostiach. Vyhľadávanie sa realizuje prostredníctvom tejto Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovej lokality.

 • K dispozícii sú informácie z obchodných registrov Odkaz sa zobrazí v novom okne24 krajín.
 • Vyhľadávať možno fyzické aj právnické osoby.
 • Odkaz sa zobrazí v novom okne Zoznam dostupných informácií sa líši podľa jednotlivých krajín.
 • Informácie z obchodných registrov majú v jednotlivých krajinách odlišné právne účinky.
 • Služba vyhľadávania je dostupná pre fyzické aj právnické osoby.
 • Služba je spoplatnená.

Je prístup do estónskeho obchodného registra bezplatný?

Prístup k informáciám z obchodného registra sa poskytuje prostredníctvom Odkaz sa zobrazí v novom okneregistrových oddelení, Odkaz sa zobrazí v novom oknenotárovOdkaz sa zobrazí v novom okneonline. Prístup k údajom v obchodnom registri a v registri neziskových združení a nadácií, ako aj ku spisovým dokumentom sa v registrových oddeleniach poskytuje bezplatne.

Vyhľadávanie informácií o právnických osobách, samostatne zárobkovo činných osobách, pobočkách zahraničných spoločností, informácií o súdnych konaniach alebo prehliadanie výpisov z registra nie je spoplatnené online. Všetko ostatné vyhľadávanie, vrátane prezerania historických údajov výpisu z obchodného registra a výročných správ, spoločenských zmlúv a iných dokumentov, je však spoplatnené. Platba sa väčšinou realizuje internetovým bankovým prevodom priamo na portáli. Používatelia, ktorí majú prístup k rozšírenému vyhľadávaniu, platia mesačné poplatky. Poplatky za používanie počítačových údajov z obchodného registra sú stanovené Odkaz sa zobrazí v novom oknenariadením ministra spravodlivosti.

Za nahliadnutie do údajov registra a spisových dokumentov u notára sa účtuje poplatok. Výška notárskych poplatkov je stanovená Odkaz sa zobrazí v novom oknezákonom o notárskych poplatkoch.

Ako vyhľadávať v estónskom obchodnom registri

V obchodnom registri a v registri neziskových združení a nadácií môžete údaje vyhľadávať prostredníctvom elektronického obchodného registra na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovej lokalite Centra registrov a informačných systémov.

Do akej miery sú spoľahlivé dokumenty uvedené v registri?

Na tejto stránke sa vysvetľuje, ako je v Estónsku regulované použitie údajov a dokumentov obsiahnutých v obchodnom registri.

Obchodný register vedie registračné oddelenie okresného súdu v Tartu. Do registra sa zapisujú údaje o samostatne zárobkovo činných osobách, pobočkách či organizačných zložkách zahraničných spoločností a spoločnostiach [akciové spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditné spoločnosti, verejné obchodné spoločnosti, obchodné združenia, európske spoločnosti (Societas Europaea), európske družstvá (Societas Cooperativa Europaea) a európske zoskupenie pre územnú spoluprácu)]. Obchodný register je vedený v estónčine.

Zápisy v obchodnom registri sú účinné voči tretím osobám a tretie osoby sa môžu odvolávať na zverejnené znenie, okrem prípadu, že tretia osoba vedela alebo mohla vedieť, že tieto údaje nie sú správne. Zapísané údaje sa nevzťahujú na transakcie uzavreté do pätnástich dní po zápise týchto údajov, ak tretia osoba preukáže, že o zápise nevedela, ani nemohla poznať jeho obsah. Tretia osoba sa preto môže v dobrej viere spoliehať na vecnú správnosť zápisov v registri, napríklad pri uzatváraní zmluvy predpokladať, že osoba zapísaná v registri ako člen predstavenstva je oprávnená podpisovať za predmetnú spoločnosť.

Niektoré právne skutočnosti sú platné iba vtedy, ak sú zapísané v registri: napr. podpisové právo člena predstavenstva môže byť v stanovách alebo v zmluve uzavretej s členom predstavenstva podmienené, voči tretím osobám sú však účinné len obmedzenia, ktoré sú zapísané v registri.

Niektoré dôležité skutočnosti nadobudnú účinnosť od okamihu zápisu: napríklad zvýšenie kapitálu spoločnosti nadobúda účinnosť od okamihu, keď je zvýšenie zapísané do obchodného registra, a nie od okamihu rozhodnutia o zvýšení základného imania či dňa poskytnutia týchto príspevkov. To isté platí pre vytvorenie právneho subjektu, zmenu jeho stanov alebo fúziu, rozdelenie, transformáciu.

V obchodnom registri sú v prípade samostatne zárobkovo činných osôb, právnických osôb alebo pobočiek zahraničných spoločností dostupné tieto údaje:

 • výpis z registra,
 • spis podnikateľského subjektu,
 • registrový spis.

Spis podnikateľského subjektu obsahujú dokumenty, ktoré právnické osoby, samostatne zárobkovo činné osoby alebo pobočky zahraničných spoločností predložili registru v súlade s právom, napríklad stanovy akciovej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným a iné dokumenty zapísané vo verejných záznamoch. Rozhodnutia súdov, odvolania proti nim, korešpondencia a iné dokumenty, ktoré nie sú vedené v spise podnikateľského subjektu, sa uchovávajú v registrovom spise.

Spolu s dokumentmi v cudzom jazyku sa do registra musí predložiť ich preklad do estónskeho jazyka osvedčený úradným prekladateľom alebo notárom alebo preklad do estónskeho jazyka, na ktorom notár osvedčí pravosť podpisu prekladateľa. Spoločnosť sa nemôže odvolávať na preklad, ktorý sa odlišuje od originálneho dokumentu. Tretia osoba sa môže odvolať na preklad dokumentu predložený registru, pokiaľ spoločnosť nepreukáže, že tretia osoba o nepresnosti prekladu vedela.

Údaje v obchodnom registri sú verejné. Každý má právo nahliadnuť do výpisov z registra a do spisov podnikateľských subjektov a vyhotoviť si z nich kópiu. Ku spisom registrov majú prístup príslušné orgány verejnej moci, súdy v priebehu konania a ďalšie osoby alebo subjekty s oprávneným záujmom.

O prístup k dokumentom v spise a o ich kópie je možné požiadať prostredníctvom registračného oddelenia, elektronického obchodného registra alebo notára.

História estónskeho obchodného registra

Estónsky obchodný register obsahuje všetky údaje zapísané od 1. septembra 1995. Všetky údaje sa pravidelne aktualizujú.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneEurópsky obchodný register

Odkaz sa zobrazí v novom okneVyhľadávanie v obchodnom registri

Odkaz sa zobrazí v novom okneRegistračný portál spoločností

Odkaz sa zobrazí v novom okneElektronický obchodný register

Odkaz sa zobrazí v novom okneRegistrové oddelenia

Odkaz sa zobrazí v novom okneNotári


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 14/05/2019

Obchodné registre v členských štátoch - Írsko

V tejto časti nájdete prehľad o írskom obchodnom registri.


Aké informácie obsahuje írsky obchodný register?

Odkaz sa zobrazí v novom okneObchodný register (Register of Companies) obsahuje určité dokumenty, ktoré uchováva a spravuje Úrad pre registráciu obchodných spoločností na základe povinnosti zapisovať údaje, ktoré spoločnostiam uložil zákon o spoločnostiach z roku 1963 v znení do roku 2012. Register poskytuje základné informácie o spoločnostiach, ako napríklad:

 • adresa,
 • dátum zápisu do obchodného registra,
 • dátum posledného podaného ročného daňového priznania.

Všetky dokumenty zapísané spoločnosťami podľa zákona o spoločnostiach (Companies' Acts) sú verejne prístupné. Profil spoločnosti je možné kúpiť. Profil obsahuje výňatok informácií z registra vrátane riadiacich pracovníkov spoločnosti, bremien a zoznamu zapísaných dokumentov.

Je prístup do írskeho obchodného registra bezplatný?

Áno, prístup k základným informáciám o spoločnosti je bezplatný. Získavanie akýchkoľvek ďalších informácií je však spoplatnené.

Ako vyhľadávať v írskom obchodnom registri?

Pri vyhľadávaní môžete použiť identifikačné číslo/daňové identifikačné číslo spoločnosti alebo jej názov. Existujú štyri možnosti vyhľadávania podľa názvu:

 • „Contains all these words“ (Obsahuje všetky tieto slová) vyhľadáva názvy obsahujúce uvedené slová (odporúčané)
 • „Starts with this phrase“ (Začína sa týmto výrazom) vyhľadáva názvy začínajúce na uvedený výraz
 • „Contains this phrase“ (Obsahuje tento výraz) vyhľadáva názvy obsahujúce uvedený výraz
 • Alphasort je reťazec, ktorý vznikne odstránením bežných slov, ako napr. „Írsko“, „obmedzeným“, „a“ atď. a vynechaním medzier, čiarok, spojovníkov atď. z názvu spoločnosti. Ak chcete uskutočniť vyhľadávanie alphasort, mali by ste urobiť to isté.

Okruh vyhľadávania podľa názvu by sa mal zúžiť pridaním adresy.

Do akej miery sú spoľahlivé dokumenty uložené v registri?

Úrad pre registráciu obchodných spoločností (CRO) je centrálna evidencia zákonom stanovených informácií o spoločnostiach v Írsku. Právnym základom, podľa ktorého spoločnosti poskytujú úradu CRO informácie na účely zápisu a uverejnenia, je zákon o spoločnostiach z roku 2014 a súvisiace právne predpisy.

Informácie obsiahnuté v obchodnom registri poskytujú úradu CRO tretie strany na základe zákonom stanovenej povinnosti, ktorej súčasťou je zákaz poskytovať úradu CRO vedome alebo z nedbanlivosti nepravdivé informácie. Úrad CRO nemôže ručiť a neručí za správnosť informácií získaných od tretích strán.

V súvislosti s predkladaním určitých dokumentov a údajov má osoba, ktorá ich predkladá, povinnosť podpísať čestné vyhlásenie o tom, že je presvedčená, že požadované údaje a dokumenty boli riadne predložené. V súlade so zákonom o čestnom vyhlásení z roku 1938 (Statutory Declarations Act 1938) v znení zmien sa každý, kto vedome poskytuje nesprávne alebo zavádzajúce vyhlásenie, vystavuje trestnému stíhaniu a v prípade odsúdenia mu môže byť uložená pokuta alebo trest odňatia slobody, alebo oboje.

Okrem toho podľa článku 876 zákona o spoločnostiach z roku 2014 je oznámenie nepravdivých informácií úradu CRO na zákonom stanovených formulároch vedome alebo z nedbanlivosti trestným činom.

História írskeho obchodného registra

Elektronické údaje v registri týkajúce sa všetkých spoločností v normálnej situácii sú kompletné.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneEurópsky obchodný register


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 23/09/2016

Obchodné registre v členských štátoch - Grécko


Aké informácie obsahuje grécky obchodný register?

V Grécku sa obchodný register volá Všeobecný elektronický obchodný register (Γενικό Εμπορικό Μητρώο, Γ.Ε.ΜΗ., GEMI). Riadi sa zákonom č. 3419/2005 (Vládny vestník, séria I, č. 297/06-12-2005). Sú v ňom zaznamenané všetky zverejnenia obchodných dokumentov a informácií. Webové sídlo Všeobecného elektronického obchodného registra je celoštátny vestník určený na zverejňovanie obchodných informácií. Do registra musia byť zapísané druhy osôb alebo združení osôb uvedené v článku 1 ods. 1 zákona č. 3419/2005.

Na webovom sídle môžete vyhľadávať informácie zverejnené týmito druhmi subjektov:

a) Fyzické osoby, ktoré sú podnikatelia a ktoré majú miesto podnikateľskej činnosti alebo ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť prostredníctvom hlavného alebo vedľajšieho miesta podnikateľskej činnosti v Grécku.

b) Združenia fyzických osôb vykonávajúce podnikateľskú činnosť prostredníctvom hlavného alebo vedľajšieho miesta podnikateľskej činnosti v Grécku a všetky obchodné spoločnosti za predpokladu, že boli založené podľa gréckych právnych predpisov – verejné obchodné spoločnosti a komanditné spoločnosti, družstvá riadiace sa občianskym právom (ktoré zahŕňajú združenia pre vzájomné poistenie a úverové družstvá) a spoločnosti s ručením obmedzeným a akciové spoločnosti — a fyzické osoby s povinnosťou podávať správy podľa článku 39 prezidentského výnosu z 27.11/14.12.1926.

c) Európske zoskupenia hospodárskych záujmov, ako sa stanovuje v nariadení č. 2137/1985/EHS (Ú. v. ES L 199, korigendum L 247), ktoré majú sídlo v Grécku.

d) Európske spoločnosti, ako sa stanovuje v nariadení č. 2157/2001/ES (Ú. v. ES L 294), ktoré majú sídlo v Grécku.

e) Európske družstvá, ako sa stanovuje v nariadení č. 1435/2003/ES (Ú. v. EÚ L 207), ktoré majú sídlo v Grécku.

f) Vyššie uvedené subjekty, ktoré majú hlavné miesto podnikateľskej činnosti alebo sídlo v Grécku, musia zapísať aj všetky pobočky, ktoré majú v Grécku.

g) Druhy zahraničných spoločností uvedené v článku 1 smernice 68/151/EHS (Ú. v. ES L 65) zmenenom článkom 1 smernice 2003/58/ES (Ú. v. EÚ L 221), ktoré majú sídlo v členskom štáte EÚ, musia zapísať všetky pobočky alebo agentúry, ktoré majú v Grécku.

h) Zahraničné spoločnosti so sídlom v krajine mimo EÚ, ktoré majú podobnú právnu formu ako zahraničné spoločnosti uvedené v písm. g), musia zapísať všetky pobočky alebo agentúry, ktoré majú v Grécku.

i) Iné fyzické alebo právnické osoby alebo združenia osôb, ktoré majú hlavné miesto podnikateľskej činnosti alebo sídlo v zahraničí a ktoré nepatria medzi subjekty uvedené v písmenách g) a h), musia zapísať všetky pobočky alebo agentúry, prostredníctvom ktorých vykonávajú podnikateľskú činnosť v Grécku.

j) Spoločné podniky.

k) Spoločnosti riadiace sa občianskym právom, ako sa uvádza v článku 784 občianskeho zákonníka.

l) Fyzické alebo právnické osoby alebo združenia osôb vykonávajúce alebo zamýšľajúce vykonávať hospodársku alebo odbornú činnosť bez toho, aby sa tak stali podnikateľmi.

Aké dokumenty a informácie sú zaznamenané v gréckom obchodnom registri?

Zápis subjektu, ktorý je povinný registrovať sa, musí obsahovať tieto informácie:

a) Registračné číslo spoločnosti, pobočky alebo agentúry.

b) Úrad alebo oddelenie registra, ktorý vykonal úvodnú registráciu alebo následnú registráciu a celé meno zodpovedného úradníka.

c) Referenčné číslo žiadosti o registráciu a registračný kód.

d) Ak je na základe platných právnych predpisov potrebná živnosť, odborné oprávnenie alebo miesto podnikateľskej činnosti a povolenie na prevádzku na účel zriadenia subjektu alebo začatie vykonávania podnikateľskej činnosti, podrobnosti rozhodnutia prijatého orgánom alebo oddelením, ktorý je oprávnený udeliť ho.

e) Súdne rozhodnutia vyhlasujúce platobnú neschopnosť spoločnosti alebo zmierovací postup, alebo iný kolektívny postup na splnenie nárokov jeho veriteľov. Zápis takisto obsahuje celé meno, celé mená rodičov, čísla preukazu totožnosti alebo pasu, miesto a dátum narodenia, štátnu príslušnosť a domácu adresu likvidátorov spoločnosti, povinných správcov, správcov a správcov konkurznej podstaty.

f) Podrobnosti súdnych rozhodnutí ukončujúcich, pozastavujúcich alebo rušiacich právne stavy uvedené vyššie v písmene e).

g) Informácie, ktoré musia byť uverejnené v súlade so zákonom o platobnej neschopnosti.

h) Podrobnosti o nevybavených žiadostiach o vyhlásenie platobnej neschopnosti alebo zmierovacieho postupu alebo iných kolektívnych postupov.

i) Počet pobočiek alebo agentúr, ktoré má spoločnosť v Grécku, a adresa a registračné číslo každej z nich.

j) Počet, adresa a podrobnosti o pobočkách alebo agentúrach, ktoré má spoločnosť v zahraničí.

I. V prípade spoločností so sídlom v Grécku sa zapisujú a uverejňujú tieto informácie:

a) akt o založení spoločnosti alebo stanovy,

b) zmeny aktu o založení spoločnosti alebo stanov, ktoré zahŕňajú akékoľvek predĺženie trvania spoločnosti a akúkoľvek následnú zmenu aktu o založení spoločnosti alebo stanov so znázornením zmeneného úplného znenia k danému dátumu,

c) menovanie, skončenie funkcie a údaje o osobách, ktoré buď ako zákonom stanovený orgán, alebo ako členovia tohto orgánu:

aa) sú oprávnené zastupovať spoločnosť v konaniach s tretími osobami; v prípade, že ide o viac ako jednu osobu, v príslušnom zápise sa musí uviesť, či tieto osoby môžu konať samostatne alebo či musia konať spoločne,

bb) zastupujú spoločnosť pred súdom,

cc) podieľajú sa na správe, dohľade alebo kontrole spoločnosti,

d) aspoň raz ročne výšku upísaného základného imania, ak sa v akte o založení spoločnosti alebo v stanovách uvádza schválené základné imanie, pokiaľ si zvýšenie upísaného základného imania nevyžaduje zmenu stanov,

e) účtovné doklady za každé účtovné obdobie, v ktorom musia byť uverejnené v súlade so smernicami Rady 78/660/EHS (Ú. v. ES L 222, 14.8.1978), 83/349/EHS (Ú. v. ES L 193, 18.7.1983), 86/635/EHS (Ú. v. ES L 372, 31.12.1986) a 91/674/EHS (Ú. v. ES L 374, 31.12.1991);

f) každá zmena sídla,

g) likvidácia spoločnosti,

h) rozhodnutie súdov o neplatnosti spoločnosti,

i) menovanie a údaje likvidátorov,

j) ukončenie likvidácie a vymazanie z registra.

II. Nasledujúce informácie sa zapisujú a uverejňujú v súvislosti so zahraničnými spoločnosťami uvedenými v článku 1 smernice 68/151/EHS (Ú. v. ES L 65) zmenenom článkom 1 smernice 2003/58/ES (Ú. v. EÚ L 221), ktoré majú sídlo v členskom štáte EÚ:

a) adresa pobočky,

b) uvedenie predmetov činnosti pobočky,

c) register členského štátu, v ktorom je vedený spis spoločnosti, a registračné číslo spoločnosti v danom registri,

d) názov a právna forma spoločnosti a názov pobočky, ak sa líši od názvu spoločnosti,

e) menovanie, skončenie funkcie a údaje o osobách, ktoré sú oprávnené zastupovať spoločnosť voči tretím osobám a v právnych konaniach:

aa) ak sa považujú za riadiaci orgán spoločnosti podľa zákona alebo členov tohto orgánu, v súlade so zverejnením spoločnosťou, ako sa stanovuje v článku 2 ods. 1 smernice 2009/101/ES (Ú. v. EÚ L 258, 1.10.2009),

bb) ako stáli zástupcovia spoločnosti pre činnosti pobočky s uvedením rozsahu ich právomocí,

f) likvidácia spoločnosti, menovanie a údaje likvidátorov a ich právomoci a dokončenie likvidácie vrátane odkazu na register členského štátu, konanie vo veci platobnej neschopnosti, dohôd, vyrovnaní alebo iných analogických konaní, ktorých predmetom je spoločnosť,

g) účtovné doklady spoločnosti, ktoré sú vypracované, podrobené auditu a zverejnené podľa právnych predpisov členského štátu, ktorými sa spoločnosť riadi podľa smerníc 78/660/EHS (Ú. v. ES L 222 14.8.1978), 83/349/EHS (Ú. v. ES L 193 18.7.1983) a 84/253/EHS (Ú. v. ES L 126/20 12.5.1984),

h) zatvorenie pobočky.

Ako vyhľadávať v gréckom obchodnom registri?

Obchodné informácie môžete vyhľadávať na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom okneVšeobecného elektronického obchodného registra a stačí pritom použiť jednu z týchto informácií o spoločnosti:

 1. daňové identifikačné číslo (Α.Φ.Μ.) alebo
 2. registračné (Γ.Ε.ΜΗ.) číslo, alebo
 3. názov spoločnosti, alebo
 4. skrátený názov.

Je prístup do gréckeho obchodného registra bezplatný?

K zápisu spoločnosti v  Odkaz sa zobrazí v novom okneregistri má verejnosť bezplatný prístup. Verejnosť takisto môže elektronicky uchovávať na svojom vlastnom elektronickom zariadení a tlačiť alebo inak reprodukovať informácie alebo oznámenie uverejnené na webovom sídle registra na účel verejných konzultácií buď zo strany registra, alebo osôb, ktoré sú povinné tak urobiť. Ak chce akákoľvek súkromná osoba získať úradné (autentické) osvedčenia alebo kópie dokumentov, alebo údajov zaznamenaných v zápise spoločnosti v registri, môže sa bezplatne zaregistrovať na Odkaz sa zobrazí v novom okneoddelení registra pre transparentnosť.

Na získanie úradných osvedčení alebo kópií dokumentov a údajov je potrebné uhradiť poplatok prostredníctvom príslušnej online aplikácie. Osvedčenia alebo kópie príslušných dokumentov alebo údajov sa dodávajú dvomi rôznymi spôsobmi: prostredníctvom transparentnej aplikácie registra alebo poštou adresátovi kdekoľvek na svete.

Ako je overená pravosť úradných osvedčení alebo kópií vydaných gréckym obchodným registrom?

Pravosť príslušných úradných osvedčení alebo kópií je overená prostredníctvom Odkaz sa zobrazí v novom oknegréckeho Všeobecného elektronického obchodného registra.

Ak dotknutá osoba vyplní referenčné číslo osvedčenia alebo kópie, registračné číslo spoločnosti a oddelenie registra, ktoré listinu vydalo, objaví sa telo listiny.

Do akej miery sú spoľahlivé dokumenty uvedené v registri?

Na dokumenty uvedené v zápisoch subjektov sa dá spoľahnúť, pretože register je jediným miestom dostupným na účel uverejňovania obchodných informácií a predstavuje celoštátny vestník určený na účel uverejňovania obchodných informácií v zmysle článku 3 ods. 5 smernice 2009/101/ES. Všeobecný elektronický obchodný register je prepojený s registrami iných členských štátov, na ktoré sa odkazuje v uvedených právnych predpisoch (vnútroštátne registre), prostredníctvom centralizovaného súboru IT nástrojov (európska centrálna platforma) v rámci systému vzájomného prepojenia registrov podľa smernice 2012/17/EÚ. Dokumenty a údaje sú zaregistrované vo Všeobecnom elektronickom obchodnom registri po kontrole vykonanej zamestnancami registra, ktorá sa týka ich zákonnosti, presnosti, jasnosti a úplnosti a toho, či boli uhradené všetky príslušné poplatky stanovené platnými právnymi predpismi. Za predpokladu, že sa v rámci tejto kontroly neodhalí nič, čo by bránilo registrácii, zodpovedné oddelenie registra zaznamená príslušné informácie o subjekte do registra. Ak žiadosť, priložené dokumenty a akékoľvek iné podporné dokumenty nespĺňajú zákonné podmienky alebo ak nie sú presné a úplné, príslušné oddelenie registra vyzve dotknutú osobu písomne, faxom, alebo e-mailom, aby vykonala potrebné objasnenia, opravy alebo doplnenia v žiadosti, podpornej dokumentácii alebo priložených dokumentoch, a to v lehote piatich pracovných dní. Lehota sa môže predĺžiť až na jeden mesiac, ak si to vyžadujú okolnosti a typ informácií, ktoré je potrebné zaregistrovať. Táto lehota predlžuje akúkoľvek inú zákonnú lehotu na registráciu informácií. Ak v lehote piatich dní nepríde odpoveď ani nie je udelené predĺženie, alebo ak príslušná osoba predloží informácie, ktoré sa nepovažujú za spĺňajúce zákonné požiadavky, alebo ktoré nie sú presné a úplné, žiadosť o registráciu bude zamietnutá na základe odôvodneného rozhodnutia oddelenia a príslušné registračné poplatky prepadnú v prospech registra. V prípade verejných obchodných spoločností a komanditných spoločností, spoločností s ručením obmedzeným a akciových spoločností, družstiev podľa občianskeho práva, Európskych zoskupení hospodárskych záujmov stanovených nariadením č. 2137/1985/EHS (Ú. v. ES L199, korigendum 247) so sídlom v Grécku, európskych spoločností stanovených nariadením č. 2157/2001/ES (Ú. v. ES L 294) so sídlom v Grécku, európskych družstiev stanovených nariadením č. 1435/2003/ES (Ú. v. EÚ L 207) so sídlom v Grécku a občianskoprávnych spoločností uvedených v článku 784 občianskeho zákonníka bude mať registrácia skutočností, vyhlásení, dokumentov a iných informácií vo Všeobecnom elektronickom obchodnom registri tieto účinky:

a) Uvedené druhy právnických osôb, ktoré sú v procese zakladania, nadobudnú právnu subjektivitu.

b) Na základe osobitných ustanovení súčasných právnych predpisov upravujúcich zmenu spoločností sa subjekty zapisujúce zmenu týmto zmenia na akciové spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, družstvá riadiace sa občianskym právom, európske zoskupenia hospodárskych záujmov, európske spoločnosti alebo európske družstvá, podľa okolností.

c) Zmení sa akt o založení spoločnosti alebo stanovy podniku.

d) Uskutoční sa zlúčenie alebo rozdelenie, ktoré podlieha len registrácii a predchádza výmazu spoločnosti, ktorá je zlúčená alebo rozdelená, z registra.

e) Podnik bude zlikvidovaný na základe rozhodnutia spoločníkov alebo vydania príslušného správneho aktu.

f) Podnik bude oživený.

Nakoniec, podľa výslovného ustanovenia odseku 4 zákona č. 3419/2005 sa príslušné zápisy v registri považujú za zákonné a správne.

Má grécky obchodný register nejaké osobitosti?

Webové sídlo Všeobecného elektronického obchodného registra je „celoštátny vestník“ určený na účely uverejňovania v zmysle článku 3 ods. 5 smernice 2009/101/ES zo 16. septembra 2009 (Ú. v. EÚ L 258). Všeobecný adresár názvov spoločností, zápisy a všetky ostatné informácie potrebné na verejné použitie registra sú uverejnené na webovom sídle registra. Verejnosť má k registru bezplatný prístup. Verejnosť takisto môže elektronicky uchovávať na svojom vlastnom elektronickom zariadení a tlačiť alebo inak reprodukovať údaje alebo oznámenie uverejnené na webovom sídle GECR na účel verejných konzultácií buď zo strany oddelenia registra alebo osôb, ktoré sú povinné tak urobiť.

V rámci systému prepojenia registrov Všeobecný elektronický obchodný register: a) komunikuje e-mailom s ostatnými vnútroštátnymi registrami a aa) dostáva informácie o údajoch uložených v inom vnútroštátnom registri o spoločnostiach, ktoré majú svoje sídlo v jednom členskom štáte EÚ a pobočky v inom členskom štáte EÚ a bb) poskytuje informácie o údajoch, na ktoré sa odkazuje v článku 6 ods. 2a a 2b zákona č. 3419/2005 o spoločnostiach, ktoré majú svoje sídlo alebo pobočky v Grécku, ako sa uvádza v odseku 1 písm. g) toho istého zákona; a b) odpovedá na otázky predložené jednotlivými používateľmi v jednotnom európskom mieste elektronického prístupu do systému prepojenia registrov (portál), pokiaľ ide o informácie podľa písm. a) bodu bb).

Oddelenie spoločností a registra Generálneho riaditeľstva pre trhy (Generálny sekretariát pre obchod a ochranu spotrebiteľa, ministerstvo hospodárstva, rozvoja a cestovného ruchu) je zodpovedné za odpovedanie na otázky predložené prostredníctvom európskeho elektronického portálu, ktoré sa týkajú dokumentov a informácií uvedených v článku 6 ods. 2a a 2b zákona č. 3419/2005 v prípade spoločností, ktorých akcie sú kótované na aténskej burze cenných papierov, bánk a pobočiek bánk v členských štátoch EÚ a tretích krajinách, akciových poisťovacích spoločností a pobočiek poisťovní v členských štátoch EÚ a tretích krajinách, investičných fondov, správcovských spoločností spravujúcich podielové fondy, správcovských spoločností spravujúcich podielové fondy nehnuteľností, akciových investičných fondov v oblasti nehnuteľností, správcovských spoločností spravujúcich aktíva a pasíva, akciových investičných spoločností a akciových spoločností v oblasti športu (futbalu a basketbalu).

Okrem toho pre každú obchodnú komoru v Grécku funguje jedno oddelenie registra a je zodpovedné okrem iných vecí za odpovedanie na otázky predložené prostredníctvom európskeho elektronického portálu, ktoré sa týkajú dokumentov a informácií uvedených v článku 6 ods. 2a a 2b zákona č. 3419/2005, vo vzťahu k všetkým právnym formám spoločností okrem už uvedených.

Upozornenie: Uvedené informácie predstavujú len prehľad o prepojení medzi gréckym obchodným registrom a inými vnútroštátnymi registrami členských štátov EÚ na účel informovania strán, ktoré o to majú záujem. Podrobnejšie informácie o právnom rámci sa nachádzajú na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom okneVšeobecného elektronického obchodného registra.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneElektronické uverejnenie Všeobecného elektronického obchodného registra

Odkaz sa zobrazí v novom okneRegistrácia verejnosti na účel využívania služieb Všeobecného elektronického obchodného registra

Odkaz sa zobrazí v novom okneRegistrácia podnikov vo Všeobecnom elektronickom obchodnom registri

Odkaz sa zobrazí v novom okneOverovanie pravosti osvedčení a kópií vydaných Všeobecným elektronickým obchodným registrom

Odkaz sa zobrazí v novom oknePrávne predpisy o Všeobecnom elektronickom obchodnom registri

Odkaz sa zobrazí v novom okneObežníky o elektronických službách Všeobecného elektronického obchodného registraOdkaz sa zobrazí v novom okneobežník o Všeobecnom elektronickom obchodnom registri


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 03/07/2019

Obchodné registre v členských štátoch - Španielsko

Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: španielčina.

V Španielsku sú registrační úradníci (registradores) zodpovední za spravovanie nasledujúcich registrov:

 • pozemkového registra a registra nehnuteľností (Registros de la Propiedad de Bienes Inmuebles), vo všeobecnosti známych ako kataster nehnuteľností (Registros de la Propiedad),
 • registra hnuteľného majetku (Registros de la Propiedad de Bienes Muebles),
 • obchodného registra (Registros Mercantiles),
 • registra všeobecných zmluvných podmienok (Registro de Condiciones Generales de la Contratación).

Bližšie informácie týkajúce sa „Registros de la Propiedad“ spolu so súvisiacimi odkazmi nájdete na portáli e–Justice v sekcii Katastre nehnuteľností.

Táto stránka obsahuje:

 • informácie o obchodnom registri v Španielsku spolu so súvisiacimi odkazmi,
 • stručné informácie o registri hnuteľného majetku spolu so súvisiacimi odkazmi,
 • stručné informácie o registri všeobecných zmluvných podmienok spolu so súvisiacimi odkazmi.

Čo poskytuje obchodný register v Španielsku?

Právnu a hospodársku istotu.

Kľúčové prvky španielskeho obchodného registra sú uvedené nižšie.

1. – Účel obchodného registra

1.1. – Subjekty, ktoré sa musia zaregistrovať

 • jednotliví podnikatelia,
 • obchodné podniky,
 • neziskové organizácie,
 • úverové a poisťovacie subjekty a spoločnosti vzájomného ručenia,
 • podniky kolektívneho investovania,
 • hospodárske záujmové skupiny,
 • sporiteľne,
 • dôchodkové fondy,
 • pobočky vyššie uvedených typov subjektov,
 • pobočky zahraničných firiem,
 • zahraničné firmy, ktoré presunú svoje registrované sídlo na územie Španielska,
 • všetky podniky, ktoré vykonávajú obchodnú činnosť za predpokladu, že sumy za uskutočnené alebo sprostredkované kúpy alebo sumy z predaja presahujú 600 000 EUR.

1.2. – Obchodný register: oblasti pôsobnosti

 • Dokumenty spoločnosti. Záznam o zápise obchodného podniku je prvým bodom v historickom registri spoločnosti. Ďalšie zápisy sa budú týkať dokumentov a zmlúv týkajúcich sa každej spoločnosti (napr. zvýšenie alebo zníženie základného imania, zmeny v zložení správnej rady, vymenovania alebo ukončenia výkonu funkcie správcov alebo manažérov, konkurzné konania, odvolania proti rozhodnutiam podnikov atď.).
 • Účtovné záznamy. Podnikatelia a spoločnosti musia viesť účtovné záznamy a musia ich predkladať svojmu miestnemu obchodnému registru na overenie obchodným registračným úradníkom. Účtovné záznamy sa musia predložiť najneskôr štyri mesiace po skončení účtovného obdobia spoločnosti. Spoločnosti, ktorých účtovné obdobie končí 31. decembra, ich teda musia predložiť do 31. mája.
 • Predkladanie ročných účtovných závierok podnikateľov a iných jednotlivcov, ktorí sú povinní ich predkladať. Na základe všeobecného účtovného plánu (Plan General Contable) sa musia zostavovať ročné účtovné závierky. Do šiestich mesiacov od skončenia účtovného obdobia ich musia schváliť partneri alebo akcionári spoločnosti a po schválení sa musia v priebehu nasledujúceho mesiaca predložiť na povinné overenie miestnym obchodným registrom. Za bežných okolností ich preto firmy, pre ktoré je dátum ukončenia účtovného obdobia 31. december a ktoré schvália závierky do 30. júna, musia predložiť do 30. júla.
 • Spracovanie žiadostí o vymenovanie audítorov a znalcov. Každý akcionár, ktorý vlastní 5 % základného imania spoločnosti, má právo do troch mesiacov od skončenia účtovného obdobia požiadať miestny obchodný register o vymenovanie audítora. V spoločnostiach, kde účtovné obdobie končí 31. decembra, musia partneri alebo akcionári, ktorí vlastnia najmenej 5 % základného imania, požiadať o vymenovanie audítora do 31. marca nasledujúceho roka. Miestneho obchodného registračného úradníka môžu požiadať aj o vymenovanie obchodných znalcov v prípadoch, keď sa majú vykonať vecné príspevky, ako aj v prípade zlúčenia alebo rozdelenia.

2. – Právna istota v španielskom obchodnom registri

Obchodný register je hlavným právnym nástrojom na zaznamenávanie obchodnej činnosti. Má zásadný význam pre hospodársky rozvoj ako prostriedok znižovania nákladov na transakcie.

Zápisy do registra sa uskutočňujú až po vykonaní overení: kontrol zákonnosti a platnosti obsahu dokumentov a firemných dohôd a spôsobilosti a oprávnenosti osôb, ktoré ich uzatvorili.

V dôsledku týchto kontrol zo strany registračného úradníka majú tieto zápisy silný právny status:

 1. Obsah registra sa považuje za presný a platný.
 2. Zaregistrované listiny môžu byť vynútiteľné voči tretím stranám konajúcim v dobrej viere.
 3. Zápisy v registri sú chránené súdmi a budú účinné, pokiaľ sa na základe súdneho rozsudku nevyhlásia za nepresné alebo neplatné.
 4. Rozsudkom vyhlasujúcim zápisy za nepresné alebo neplatné nebudú dotknuté zákonne nadobudnuté práva tretích strán konajúcich v dobrej viere.

Takýmto spôsobom sa firmy, občania a ministerstvá vyhnú vysokým nákladom na transakcie, pretože majú k dispozícii dostatočne akreditované informácie o subjektoch, s ktorými plánujú vstúpiť do zmluvného vzťahu, ako aj o ich právnej a hospodárskej situácii.

3. – Registračné konanie

Všeobecnou zásadou je, že na vykonávanie zápisov do obchodného registra je potrebná verejná certifikácia. Dokumenty môžu overovať notári, súdy alebo správne orgány. Súkromné dokumenty možno vkladať do registra len v prípadoch, ktoré výslovne stanovuje zákon a len na základe právnych predpisov o obchodnom registri. Príklady súkromných dokumentov, ktoré možno vložiť do registra, zahŕňajú: registráciu individuálneho podnikateľa, ktorý nepôsobí v odvetví námornej dopravy; vymenovanie, ukončenie výkonu funkcie, prijatie a odstúpenie z funkcie správcu, likvidátora a audítora.

O konanie je potrebné požiadať. To znamená, že až na výnimočné prípady musí tento proces iniciovať osoba, ktorá chce vykonať vklad.

Je prístup do obchodného registra bezplatný?

Prístup do obchodného registra v Španielsku nie je bezplatný.

V Odkaz sa zobrazí v novom oknepoplatkoch za služby obchodných registračných úradníkovOdkaz sa zobrazí v novom oknenariadení o obchodnom registri sa stanovujú náklady na registráciu a uverejnenie.

Registračné poplatky závisia od rôznych faktorov a musia sa prekonzultovať priamo na stránke o Odkaz sa zobrazí v novom oknepoplatkoch za služby obchodných registračných úradníkov.

Náklady na uverejnenie sa pohybujú od 1,20 EUR do 24 EUR a môžu sa prekonzultovať priamo na stránke o Odkaz sa zobrazí v novom oknepoplatkoch za služby obchodných registračných úradníkov alebo na stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneZdruženia registračných úradníkov Španielska.

Ako môžem nahliadnuť do španielskeho obchodného registra?

1. – Verejný charakter registra

Obchodný register je verejný. Za spracovanie obsahu zápisov v registri na profesionálne účely je zodpovedný obchodný registračný úradník.

2. – Výpis z registra

Opis. – Skrátený výpis z registra (nota simple) má čisto informačný charakter a nepredstavuje autentické vyjadrenie obsahu zápisu. Obsahuje niektoré alebo všetky informácie týkajúce sa predmetného zápisu.

Ako získať skrátený výpis. – Existujú dva spôsoby:

 • Písomne. Požiadate o výpis osobne príslušný obchodný register.
 • Online. Použijete prvý odkaz v spodnej časti stránky.

3. – Osvedčenia

Opis. – Osvedčenie je kópia, prepis alebo prenos, buď kompletný alebo súhrnný, obsahu informácií uvedených v registri, ktorý po spracovaní registračným úradníkom predstavuje jediný spôsob vyjadrenia autentického charakteru zápisu v obchodnom registri. Registrační úradníci môžu osvedčiť aj dokumenty, ktoré sú uložené alebo archivované v registri.

Ako získať osvedčenie. – Osvedčenia sa dajú získať len na základe písomnej žiadosti. Túto žiadosť môžete predložiť osobne, poštou, faxom alebo podobným spôsobom. Možno požiadať aj o elektronické osvedčenia; takéto osvedčenia sú vybavené elektronickým podpisom registračného úradníka.

4. – Nahliadnutie do obchodného registra prostredníctvom internetu

Pozri „Užitočné odkazy“ nižšie. Postup je veľmi jednoduchý – stačí postupovať podľa pokynov uvedených na nižšie uvedenej webovej stránke:

Webové sídlo ponúka možnosť platby kreditnou kartou, ak nie ste predplatiteľom alebo nemáte osvedčenie uznané Združením registračných úradníkov:

 • „Platby kartou“ (pagos con tarjeta). Potom musíte uviesť údaje kreditnej karty.
 • Kliknite na položku „Vstúpiť“ (Entrar).

Na tejto stránke si môžete vybrať z nasledujúcich registrov: kataster nehnuteľností, obchodný register, register hnuteľného majetku alebo register všeobecných zmluvných podmienok. Mali by ste vybrať: „Verejné obchodné záznamy“ (Publicidad Mercantil).

 • Potom vyberte oblasť svojho záujmu.

Do interaktívnych obchodných informácií poskytovaných Združením registračných úradníkov v reálnom čase pomocou tejto webovej stránky môže nahliadnuť ktokoľvek. Niektoré informácie o spoločnostiach vrátane presného obsahu zaregistrovaných ročných účtovných závierok sú k dispozícii 24 hodín denne, 365 dní v roku. Informácie získané z dokumentov zaregistrovaných spoločností sú aktualizované a pravdivé.

Do akej miery sú spoľahlivé dokumenty uvedené v registri?

Smernicou 2012/17/EÚ o prepojení centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností sa k smernici 2009/101/ES pridal článok 3a. Článok 3a sa týka požiadavky, aby členské štáty poskytovali aktuálne informácie s vysvetlením ustanovení vnútroštátneho práva, na základe ktorých sa tretie strany v súlade s článkom 3 ods. 5, 6 a 7 môžu odvolávať na údaje a všetky typy dokumentov uvedené v článku 2. Členské štáty konkrétne musia poskytnúť tieto informácie na uverejnenie na Európskom portáli elektronickej justície v súlade s pravidlami a technickými požiadavkami portálu. Predmetné informácie sa týkajú toho, ako možno v jednotlivých právnych systémoch podávať žiadosti o nahliadnutie do údajov uvádzaných v článku 2 smernice, a zároveň sa týkajú vynútiteľnosti listín zaznamenaných v registri voči tretím stranám.

Údaje uvedené v článku 2 smernice sa uverejňujú v španielskom obchodnom registri, ktorý sa riadi zásadami osobnej formy, verejnej certifikácie, zákonnosti, legitímnosti, oficiálneho poverenia, vynútiteľnosti, postupnosti právomocí a uverejňovania.

V článku 19 zákona č. 14/2013 o podpore podnikateľov a ich internacionalizácie a jeho 13. dodatočnom ustanovení sa stanovuje, že obchodný register sa má viesť v elektronickom formáte s použitím jediného informačného systému, ako to vyžaduje zákon.

Informácie uvedené v obchodnom registri sa uverejňujú ako osvedčenie alebo ako výpis.

Osvedčenie vystavené registračným úradníkom predstavuje jediný spôsob, ktorým sa dá spoľahlivo preukázať autentickosť zápisov v registri, pričom na toto osvedčenie sa odkazuje v článku 23 ods. 1 obchodného zákonníka a v článkoch 12 a 77 nariadenia o obchodnom registri.

Články 12 a 78 nariadenia o obchodnom registri sa týkajú výpisov všetkých alebo niektorých informácií zapísaných v registri.

Ako sa uvádza v článku 79 toho istého nariadenia, do registra je možné nahliadnuť aj online.

V súlade s článkom 23 ods. 4 obchodného zákonníka a článku 80 nariadenia o obchodnom registri sa môžu uplatniť aj pravidlá uverejňovania uvedené v zákone o hypotékach, konkrétne články 221, 222, 222a, 227 a 248 zákona o hypotékach, ktorými sa poskytuje možnosť elektronického uverejňovania informácií. Článok 110 ods. 1 zákona č. 24/2001 sa týka uverejňovania registračným úradníkom s použitím elektronického podpisu a zároveň sa vzťahuje na obchodné registre v rámci zavádzania elektronických, informačných a digitálnych techník (články 106 až 115).

Účelom centrálneho obchodného registra je v súlade s článkom 379 nariadenia o obchodnom registri organizovanie, zaznamenávanie a uverejňovanie údajov – len na informačné účely – získaných z obchodných registrov, uchovávanie a uverejňovanie názvov subjektov a právnických osôb, vydávanie úradného vestníka obchodného registra, vedenie registra spoločností a subjektov, ktoré previedli svoje registrované sídlo mimo Španielska bez straty španielskej štátnej príslušnosti, a oznamovanie informácií uvedených v článku 14 nariadenia (ES) č. 2157/2001. V súlade s článkom 23 obchodného zákonníka a článku 382 nariadenia o obchodnom registri môže centrálny obchodný register poskytovať výpisy, nemôže však vystavovať osvedčenia iné ako osvedčenia týkajúce sa názvov zaregistrovaných spoločností.

O uverejnenie možno požiadať poštou, faxom alebo podobným spôsobom.

Na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom okneregistračných úradníkov Španielska môžete požiadať o informácie o registrovaných subjektoch pomocou vyhľadávacieho nástroja (Fichero Localizador de Entidades Inscritas).

Pokiaľ ide o vynútiteľnosť, v článku 9 nariadenia o obchodnom registri sa stanovuje, že: „1. Dokumenty, ktoré sa musia zaregistrovať, môžu byť vynútiteľné voči tretím stranám konajúcim v dobrej viere len po ich uverejnení v úradnom vestníku obchodného registra. Samotný úkon zápisu zostáva nedotknutý. 2. Pokiaľ ide o transakcie uskutočnené do 15 dní od uverejnenia, zaregistrované a uverejnené dokumenty nie sú vynútiteľné voči tretím stranám, ktoré dokážu, že o tom nemohli vedieť. 3. Ak existuje nesúlad medzi obsahom uverejnenia a obsahom zápisu v registri, tretie strany konajúce v dobrej viere sa môžu odvolať na uverejnenú verziu, ak je to pre nich výhodné. Ktokoľvek je za daný nesúlad zodpovedný, je povinný poškodenú stranu odškodniť. 4. Predpokladá sa, že tretia strana koná v dobrej viere, pokiaľ nie je možné dokázať, že vedela o dokumente, ktorý sa mal zaregistrovať, ale sa nezaregistroval, o dokumente, ktorý sa zaregistroval, ale neuverejnil, alebo o nesúlade medzi obsahom uverejnenia a obsahom zápisu v registri.“

Ďalšie informácie:

História obchodného registra v Španielsku

1 – Precedensy

Historickými precedensmi súčasných právnych predpisov v oblasti obchodných registrov v Španielsku sú:

 • Ordenanzas de Bilbao (1737), ktorými sa zriadil register matrikulačných čísel a označovania pre lode.
 • Obchodný zákonník (Código de Comercio) z roku 1885.
 • Dočasné nariadenie o zostavení obchodného registra z roku 1885 a následné nariadenia z roku 1919 a 14. decembra 1956 zmenené dekrétom z 21. júla 1973.

2. – Súčasné právne predpisy o obchodnom registri

Všeobecné pravidlá obsiahnuté v obchodnom zákonníku z 22. augusta 1885. Hoci základné ustanovenia týkajúce sa tohto obchodného registra sú obsiahnuté v tomto zákonníku, mnohokrát boli zmenené, naposledy zákonom č. 19/1989 z 25. júla 1989.

 • Kráľovský legislatívny dekrét č. 1/2010 z 2. júla 2010 o spoločnostiach s ručením obmedzeným. Zákon č. 3/2009 z 3. apríla 2009 o štrukturálnych zmenách spoločností.
 • Osobitné právne predpisy týkajúce sa určitých spoločností podľa sektora činnosti (finančné subjekty, poisťovacie spoločnosti, odvetvie elektrickej energie, leasingové spoločnosti atď.).
 • Nariadenie o obchodnom registri z 19. júla 1996. V súčasnosti sa pripravuje nové znenie nariadenia.

3. – Organizácia

Obchodný register je verejnou inštitúciou nachádzajúcou sa vo všetkých hlavných mestách provincií a iných mestách určených zákonom, ktorú spravuje jeden alebo viacerí registrační úradníci a je priamo podriadená Ministerstvu spravodlivosti, konkrétne Generálnemu riaditeľstvu pre registre a notárov.

Registračný úradník je profesionálny právny expert, ktorý vykonáva verejnú službu: klasifikuje a kontroluje v rámci vlastnej zodpovednosti všetky dokumenty, ktoré sa majú vložiť do registra.

V každom hlavnom meste provincie v Španielsku sa nachádza jeden obchodný register. Obchodné registre sa nachádzajú aj v Ceute, Melille, na Ibize, v Mahóne, Arrecife, Puerto del Rosario, Santa Cruz de la Palma, San Sebastián de la Gomera, Valverde a Santiago de Compostela. Centrálny obchodný register sa zaoberá názvami spoločností a obchodných subjektov.

Spoločnosti nadobúdajú právnu subjektivitu zápisom do obchodného registra v mieste, kde sa nachádza ich sídlo, čo znamená, že ich zápis do registra je povinný a je súčasťou procesu založenia.

Súvisiace odkazy

REGISTER HNUTEĽNÉHO MAJETKU

1. – Čo je účelom španielskeho registra hnuteľného majetku?

Právna a hospodárska istota.

1.1. – Účel registra hnuteľného majetku

Účelom registra hnuteľného majetku je registrácia vlastníctva a iných vecných práv týkajúcich sa hnuteľného majetku, ktorý možno zaregistrovať.

Aký druh hnuteľného majetku možno zaregistrovať?

Hnuteľný majetok v pravom zmysle slova: motorové vozidlá, spotrebný tovar, priemyselné strojné zariadenia, priemyselné priestory, sklady, poľnohospodárske zariadenia a podniky na chov hospodárskych zvierat a iné druhy hnuteľného majetku určené zákonom.

Niektoré druhy nehmotného majetku a práva, ktoré možno zaregistrovať: práva priemyselného a duševného vlastníctva, využívanie filmových práv, administratívne licencie a pôžičky vo všeobecnosti.

1.3. – Aký druh práv sa registruje v súvislosti s hnuteľným majetkom?

Vlastníctvo, zadržania majetku, rezervácia vlastníctva, zákaz prevodu vlastníctva, hypotéky na nehnuteľný majetok, záväzky bez nahradenia a ostatné aktíva, ktoré možno zaregistrovať alebo zapísať v súlade so zákonom.

2. – Charakteristiky španielskeho registra hnuteľného majetku

Ide o štátny register, za ktorý zodpovedá Ministerstvo spravodlivosti. Ide o právny, nie o čisto správny register. Vo všeobecnosti je dobrovoľný. Existuje však motivácia na registrovanie vzhľadom na priaznivý vplyv registrácie. Neexistujú žiadne formálne požiadavky: zmluvy sa spravidla registrujú ako súkromné dokumenty a tiež ako úradné vzory. Existuje aj systém schvaľovania, v rámci ktorého registračný úradník pred registráciou skontroluje zákonnosť opisu, názvu a aktu, ktoré sa registrujú.

3. – Organizácia

Tento register má elektronickú a papierovú formu.

Na základe kráľovského dekrétu č. 1828/1999 sa register hnuteľného majetku delí na šesť oddielov:

 • lode a lietadlá,
 • automobily a iné motorové vozidlá,
 • priemyselné strojové zariadenia, obchodné priestory a investičné prostriedky,
 • ostatné kolaterálne záruky,
 • ostatný hnuteľný majetok, ktorý je možné zaregistrovať,
 • register všeobecných zmluvných podmienok.

4. – Je prístup do španielskeho registra hnuteľného majetku bezplatný?

Nie. Jeho poplatky upravuje výnos z 20. júla 1999, v ktorého článku 36 sa nachádza zoznam súm, ktoré sa účtujú v závislosti od hodnoty registrovanej položky:

 • do hodnoty 600 EUR: 2,40 EUR,
 • od 600 do 6 000 EUR: 6 EUR,
 • od 6 000 do 12 000 EUR: 10 EUR,
 • od 12 000 do 18 000 EUR: 13 EUR,
 • hodnota nad 18 000 EUR: 1,20 EUR za každých 3 000 EUR alebo časť tejto sumy.

Na hypotéky na nehnuteľný majetok a záväzky bez prevodu vlastníctva sa vzťahuje systém poplatkov katastra nehnuteľností, preto sa uplatňujú poplatky z tohto systému (prejdite na časť o katastri nehnuteľností).

Pokiaľ ide o informácie uvedené v tomto registri, za každý výpis sa účtuje poplatok vo výške 3 EUR a za osvedčenie poplatok vo výške 6 – 24 EUR.

Uplatní sa momentálne platná DPH.

5. – Nahliadnutie do registra hnuteľného majetku prostredníctvom internetu

Pozri „Užitočné odkazy“ nižšie. Postup je veľmi jednoduchý – stačí postupovať podľa pokynov uvedených na nižšie uvedenej webovej stránke:

 • Odkaz: https://www.registradores.org/registroVirtual/init.do

Potom kliknite na položku: „Prístup do elektronického registra“ (Acceso Registro Electrónico). Webové sídlo ponúka možnosť platby kreditnou kartou, ak nie ste predplatiteľom alebo nemáte osvedčenie uznané Združením registračných úradníkov:

 • „Platby kartou“ (pagos con tarjeta). Potom musíte uviesť údaje kreditnej karty.
 • Kliknite na položku „Vstúpiť“ (Entrar).

Na tejto stránke si môžete vybrať z nasledujúcich registrov: kataster nehnuteľností, obchodný register, register hnuteľného majetku alebo register všeobecných zmluvných podmienok. Mali by ste vybrať: „Záznamy o verejnom hnuteľnom majetku“ (Publicidad Bienes Muebles).

 • Potom vyberte oblasť svojho záujmu.

6. – Užitočné odkazy

REGISTER VŠEOBECNÝCH ZMLUVNÝCH PODMIENOK

1. – Čo je účelom španielskeho registra všeobecných zmluvných podmienok?

Register chráni záujmy spotrebiteľov a používateľov, ktorí uzatvoria zmluvu s fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá používa všeobecné zmluvné podmienky. Poskytuje väčšiu istotu pri súkromných právnych transakciách, je teda prostriedkom nevyhnutným na predchádzanie sporom.

1.2. – Účel španielskeho registra všeobecných zmluvných podmienok

Účelom registra všeobecných zmluvných podmienok je dosiahnutie nasledujúcich cieľov:

1. – Zaznamenanie všeobecných zmluvných podmienok

Všeobecné zmluvné podmienky sú zmluvnými doložkami, ktoré jednostranne vypracovala jedna zo zmluvných strán (štandardné doložky), aby sa používali v iných zmluvách. Ide vlastne o podmienky, ktoré neboli jednotlivo prerokované. Nemusia byť spravodlivé.

V praxi nie sú všetky všeobecné zmluvné podmienky, ktoré sú súčasťou zmlúv, zaznamenané v tomto registri, a to aj napriek tomu, že je to jednoduché. Zaznamenanie všeobecných zmluvných podmienok je dobrovoľné s výnimkou konkrétnych sektorov, ktoré môže určiť vláda.

V prípadoch, keď sú všeobecné zmluvné podmienky zaznamenané, sa strana, ktorá ich zaznamená, aj pri uzatváraní budúcich zmlúv často odvoláva na skutočnosť, že sú v tomto registri zaznamenané. Preto namiesto toho, aby sa reprodukovali v budúcich zmluvách, odkazuje sa len na skutočnosť, že boli zaznamenané v registri všeobecných zmluvných podmienok. Mnohí používatelia, ktorí podpísali zmluvu obsahujúcu všeobecné zmluvné podmienky, nevedia presne, ktoré podmienky sú záväzné, preto môže byť mimoriadne dôležité vedieť, aké boli podmienky zmluvy, k čomu používateľa zaväzujú, ako môžu následne dosiahnuť oslobodenie od nich a aké budú z toho vyplývať dôsledky.

2. – Rozsudky súdov konštatujúce, že určité doložky v týchto štandardných zmluvách sú neplatné

Ide o konečné rozsudky v prospech navrhovateľa v prípadoch iniciovaných súkromnými osobami (individuálne žaloby) alebo spotrebiteľskou organizáciou zastupujúcou viaceré súkromné osoby (skupinové žaloby).

Po zaregistrovaní konečného rozsudku má takýto rozsudok vplyv aj na iné postupy, v rámci ktorých sa uplatňujú rovnaké doložky.

Jediným rozsudkom vyhlasujúcim určité doložky za nespravodlivé sa môžu vyriešiť tisícky sťažností a ak sa takáto nespravodlivá doložka následne použije, nemalo by byť potrebné podnikať ďalšie právne kroky za predpokladu, že sa daný prípad týka tej istej zmluvnej strany, ktorá stanovila tieto doložky pôvodne. Preto je dôležité uverejňovať takéto rozsudky v registri.

Výslovne právna povaha tohto registra vyplýva z účinkov, ktoré registrácia dodáva právnemu vyhláseniu, že doložka je neplatná. Registrácia skutočnosti, že doložka je nespravodlivá, má účinky vo vzťahu k tretím stranám. Register stanovuje, že ak bol zaregistrovaný konečný rozsudok a doložky, ktoré boli vyhlásené za neplatné ako výsledok individuálnej alebo skupinovej žaloby, sa naďalej používajú, registračný úradník môže vziať na vedomie pokračujúce používanie takýchto doložiek a oznámiť to Ministerstvu spravodlivosti.

2. – Právne predpisy, ktorými sa riadi register všeobecných zmluvných podmienok

Zákonom o všeobecných podmienkach z roku 1998 sa zriadil register všeobecných zmluvných podmienok, pričom jeho správa bola zverená registračným úradníkom pre nehnuteľnosti a obchod. Je súčasťou registra hnuteľného majetku.

3. – Organizácia

Register všeobecných zmluvných podmienok je oddielom registra hnuteľného majetku. Do registra možno nahliadnuť pomocou odkazov uvedených na spodku tejto stránky.

4. – Je prístup do španielskeho registra všeobecných zmluvných podmienok bezplatný?

Áno.

5. – Nahliadnutie do obchodného registra prostredníctvom internetu

Pozrite si „Užitočné odkazy“ uvedené nižšie. Postup je veľmi jednoduchý – stačí postupovať podľa pokynov uvedených na nižšie uvedenej webovej stránke:

 • Odkaz: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.registradores.org/
 • Potom kliknite na položku: „Nahliadnuť do registra všeobecných podmienok“ (Consulta Registro Condiciones Generales).
 • Potom vyberte oblasť svojho záujmu.

6. – Užitočné odkazy


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 26/03/2019

Obchodné registre v členských štátoch - Francúzsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Na tejto stránke nájdete informácie o možnostiach prístupu do obchodných registrov vo Francúzsku.


Čo ponúkajú francúzske obchodné registre?

Miestne obchodné registre (OR) spravujú súdni úradníci obchodných súdov a občianskoprávnych súdov pre obchodné veci (okresné súdy v departementoch Bas-Rhin, Haut-Rhin a Moselle a kombinované obchodné súdy v regiónoch a zámorských departementoch). Informácie v týchto registroch sú kontrolované. Súdni úradníci musia overiť, či sú príslušné oznámenia v súlade s právnymi predpismi, či zodpovedajú predloženým dokumentom a listinám a či sú v prípade žiadosti o zmenu alebo výmaz z registra zlučiteľné so stavom daného spisu. Okrem toho overujú, či je založenie obchodnej spoločnosti alebo zmena jej stanov v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Výpis Kbis vydaný súdnymi úradníkmi predstavuje skutočný preukaz totožnosti podniku zapísaného v OR. Tento dokument obsahuje všetky informácie, ktoré musí podnik oznámiť, a prípadne sa v ňom uvádzajú aj poznámky súdneho úradníka povereného daným spisom. Výpis Kbis potvrdzuje právnu existenciu podniku a poskytuje overené informácie. Ide o jediný úradný doklad o totožnosti a adrese danej osoby (fyzickej alebo právnickej) zapísanej v registri, jej činnosti, jej riadiacich, správnych či kontrolných orgánoch a existencii či neexistencii konkurzného konania začatého proti tejto osobe. Iba úradný doklad, ktorý vydal a podpísal súdny úradník, obsahuje hodnoverné informácie, ktoré spoločnosť poskytla OR.

Národný obchodný register vedie Národný inštitút priemyselného vlastníctva (Institut National de la propriété intellectuelle, INPI), ktorý na centrálnej úrovni zhromažďuje dokumenty, ktoré sú považované za originály z obchodných registrov vedených na príslušných súdoch.

Tieto registre obsahujú všetky informácie o obchodníkoch a spoločnostiach. Poskytujú prístup ku všetkým zápisom a dokumentom, ktoré sú súčasťou obchodných registrov.

Internetové stránky Infogreffe poskytujú centralizovaný prístup k informáciám v obchodnom registri. Služba je poskytovaná vo francúzštine a v angličtine.

Na stránkach INPI je podľa názvu spoločnosti a čísla SIREN možné získať kópiu dokumentu alebo celého spisu podaného do Národného obchodného registra.

Je prístup do obchodného registra spoplatnený?

Používatelia stránok Infogreffe majú bezplatný prístup k určitým informáciám o podnikoch, ktoré sú na týchto stránkach uvedené, ale väčšinu informácií obsiahnutých v databáze možno získať len za poplatok.

INPI na svojich stránkach poskytuje za poplatok dokumenty či celé spisy, ktoré je možné zaslať poštou alebo stiahnuť prostredníctvom elektronického obchodu.

Ako vyhľadávať vo francúzskych obchodných registroch?

Na stránkach Infogreffe je možné vyhľadávať podniky podľa:

 • názvu,
 • mena jeho riadiacich pracovníkov a členov predstavenstva/správnej rady,
 • miesta alebo departamentu, kde má podnik sídlo, doručovaciu adresu alebo niektorú zo svojich prevádzkarní,
 • čísla SIREN (Identifikačný systém registra hospodárskych subjektov),
 • čísla, pod ktorým je podnik zapísaný v obchodnom registri.

Užitočné odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneEurópsky obchodný register (European Business Register)

Odkaz sa zobrazí v novom okneInfogreffe

Odkaz sa zobrazí v novom okneINPI

Odkaz sa zobrazí v novom okneCNGTC


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 13/09/2016

Obchodné registre v členských štátoch - Chorvátsko

V Chorvátsku spravujú súdny register obchodné súdy (trgovački sudovi).


Súdny register (Sudski registar)

Súdny register je verejný register obsahujúci údaje a listiny o subjektoch, ktoré sa podľa zákona majú zapísať do registra. Každý registrový súd je zodpovedný za správnosť svojich zápisov do registra. Do registra sa zapisujú: verejné obchodné spoločnosti (javna trgovačka društva), komanditné spoločnosti (komanditna društva), hospodárske záujmové združenia (gospodarska interesna udruženja), akciové spoločnosti (dionička društva), spoločnosti s ručením obmedzeným (društva s ograničenom odgovornošću), samostatne zárobkovo činné osoby (trgovci pojedinci), európske spoločnosti (SE), Európske zoskupenia hospodárskych záujmov (EHZS), európske družstvá (SCE), inštitúcie (ustanove), združenia inštitúcií (zajednice ustanova), družstvá (zadruge), zväzy družstiev (savezi zadruga), úverové združenia (kreditne unije), jednoduché spoločnosti s ručením obmedzeným (jednostavna društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.)) a ďalšie osoby, ktoré sa musia zo zákona registrovať. Dcérske spoločnosti sa zapisujú do registra, ak si to vyžaduje zákon.

Register neobsahuje údaje o remeselníkoch alebo združeniach.

Ktokoľvek má právo (bez toho, aby musel preukázať oprávnený záujem) preskúmať informácie zapísané do všeobecnej knihy, listiny, na ktorých sa zápis zakladá, a iné listiny a informácie uložené v zbierke listín (okrem listín, ktoré podľa zákona nepodliehajú princípu voľného diela). Ktokoľvek môže tiež požiadať o výpis, overenú kópiu alebo opis listín a údajov uložených v zbierke listín.

Register

Informácie týkajúce sa zápisu do registra a zverejňovanie údajov o registrovaných subjektoch

Hlavné právne predpisy upravujúce vytvorenie subjektov podliehajúcich registrácii a ich zápis do registra sú: Zákon o súdnom registri (Zakon o sudskom registru) (ďalej len „ZSR“), zákon o obchodných spoločnostiach (Zakon o trgovačkim društvima) (ďalej len „ZTD“) a Pravidlá o vykonaní zápisu do súdneho registra (Pravilnik o načinu upisa u sudski registar). Údaje stanovené zákonom, ako aj akékoľvek zmeny týchto údajov, sa zapisujú do registra na základe týchto právnych aktov.

Údaje o zaregistrovaných subjektoch sú k dispozícii 24 hodín denne a bezplatne dostupné na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovom sídle súdneho registra.

Začatie registračného konania

Registračné konanie sa začína podaním písomnej žiadosti o registráciu údajov, príp. zmenu údajov zápisu, ktorá sa v papierovej alebo elektronickej podobe doručí registrovému súdu. Žiadosť sa musí predložiť súdu v lehote 15 dní odo dňa, ku ktorému boli splnené podmienky na registráciu, s výnimkou prípadov, keď zákon stanovuje inak. Súd môže začať konanie z úradnej moci, ak to stanovuje zákon.

Notári môžu so súdom vykonávajúcim registráciu komunikovať elektronicky, v súlade so svojou právomocou a ustanoveniami ZSR.

Pre jednoduché spoločnosti s ručením obmedzeným (j.d.o.o.) (spoločnosti s max. troma členmi, jednočlenným riadiacim orgánom a minimálnym podielovým kapitálom 10,00 HRK) je k dispozícii zjednodušený registračný postup. Aby sa spoločnosť založila týmto spôsobom, musia sa použiť formuláre vyhotovené notárom.

Tieto osoby sú oprávnené predložiť žiadosť o zápis do registra:

 • Notári (ktorí sú oprávnení podávať žiadosti elektronicky a vyhotovovať kópie, výpisy a opisy podľa článku 4 ods. 2 ZSR).
 • Osoby, ktoré sú na základe zákona oprávnené navrhnúť zápis do registra (osobne alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu).
 • Osoby, ktoré využívajú kancelárie HITRO.HR (ktoré sú oprávnené predkladať žiadosti týkajúce sa založenia obchodných spoločností prostredníctvom systému e-Tvrtka v súlade s právomocami stanovenými v osobitných nariadeniach).

Právne účinky zápisu

Zapísané údaje nadobúdajú právne účinky pre registrované subjekty dňom nasledujúcim po zápise do registra (pokiaľ zákon neustanovuje inak) a sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia.

Žiadna osoba nemôže tvrdiť, že nevedela o údajoch zapísaných do všeobecnej knihy registra, ktoré boli zverejnené spôsobom stanoveným v ZSR.

Ktokoľvek sa môže odvolávať na údaje zapísané v registri týkajúce sa právnych údajov a skutočností, ktoré sú do registra zapísané v súlade so zákonom, s výnimkou osoby, o ktorej sa preukáže, že vedela o tom, že príslušné zapísané údaje nezodpovedajú skutočnosti. Úkony tretích strán vykonané pred šestnástym dňom po uverejnení zápisu do registra nie je možné napadnúť na základe zapísaných údajov alebo listín uvedených vo zverejnení, ak vie tretia osoba preukázať, že o nich nemohla vedieť.

Osoba v dobrej viere nemôže utrpieť ujmu z toho dôvodu, že sa spoliehala na zápis v registri týkajúci sa právnych údajov a skutočností.

Registračné delikty a sankcie ukladané registrovými súdmi

Registračné delikty a sankcie ukladané registrovými súdmi sú vymedzené v článkoch 624 až 632 ZTD. Konanie, ktoré slúži na upozornenie a sankcionovanie osôb s registračnou povinnosťou v obchodnom registri, je upravené v článkoch 81 a 81a ZSR.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 06/09/2016

Obchodné registre v členských štátoch - Taliansko

V tejto časti sa uvádzajú všeobecné informácie o talianskom obchodnom registri


Aké informácie obsahuje taliansky obchodný register?

Taliansky Odkaz sa zobrazí v novom okneobchodný register vedú obchodné komory s podporou Unioncamere pod dohľadom registrového sudcu a Ministerstva pre hospodársky rozvoj. Infraštruktúru IKT spravuje a udržiava akciová spoločnosť InfoCamere, konzorcium obchodných komôr vo forme obchodnej spoločnosti.

Register obsahuje podrobné informácie o spoločnostiach, napríklad:

 • úplný názov spoločnosti,
 • štatutárne sídlo,
 • identifikačné číslo na účely DPH,
 • predmet podnikania a právna forma,
 • správne orgány,
 • základné imanie,
 • zákonní zástupcovia,
 • právomoci zástupcov,
 • pobočky.

Register takisto poskytuje prístup k verejným dokumentom spoločností, ako napríklad:

 • úplné účtovné závierky,
 • zakladajúce listiny,
 • zoznamy akcionárov (spoločníkov).

Taliansky obchodný register umožňuje zverejňovanie dvoch druhov informácií:

 1. zverejňovanie právnych informácií
 • na účel potvrdenia existencie spoločnosti,
 • na účel namietania voči tretím osobám (čl. 2193 občianskeho zákonníka)
 1. zverejňovanie hospodárskych informácií
 • na štatistické a ekonomické účely.

Je prístup do talianskeho obchodného registra bezplatný?

Prístup do registra vzťahujúci sa na obmedzené množstvo informácií (ako napr. názov a sídlo spoločnosti) je bezplatný. Úplný prístup k informáciám v registri je však možné získať len na základe žiadosti a je spoplatnený.

Do akej miery sú spoľahlivé dokumenty uvedené v registri?

Taliansky obchodný register spravujú príslušné kancelárie obchodných, priemyselných, živnostenských a poľnohospodárskych komôr. Tieto kancelárie sa nazývajú kancelárie obchodného registra (uffici del Registro delle Imprese) a konajú pod dohľadom sudcu, ktorého vymenoval miestne príslušný súd (dohľad nad formálnou správnosťou jednotlivých zápisov), a pod administratívnym dohľadom Ministerstva pre hospodársky rozvoj.

Taliansky obchodný register bol založený vo svojej súčasnej podobe v dôsledku reformy z roku 1993 (článok 8 zákona č. 580 z 1993) vykonanej nariadením z roku 1995 (nariadenie prezidenta republiky č. 581 z roku 1995).

V dôsledku tejto reformy bola správa obchodného registra, ktorý doteraz spravovali registrové oddelenia súdov len v papierovej forme, prevedená na obchodné, priemyselné, živnostenské a poľnohospodárske komory, ktoré ho spravujú výlučne elektronicky, aby údaje a dokumenty uchovávané v registri boli plne a bezprostredne dostupné na celom území Talianska.

Tieto ustanovenia boli následne doplnené paragrafom 31 zákona č. 340 z roku 2000, ktorým sa pre takmer všetky formy podnikov (a najmä pre všetky typy spoločnosti) zaviedla povinnosť používať pri príprave a predkladaní žiadostí o zápis do registra a súvisiacich dokumentov elektronický podpis a elektronické nástroje.

Pokiaľ ide o dodržiavanie požiadaviek týkajúcich sa uverejňovania, v dôsledku ďalších legislatívnych zmien (článku 9 nariadenia-zákona č. 7 z roku 2007) musia v súčasnosti všetky typy podnikov (vrátane jednotlivých podnikateľov) používať v komunikácii s obchodným registrom elektronický podpis a príslušné elektronické kanály.

Pred zápisom spoločnosti do registra príslušná kancelária obchodného registra overí nasledovné (článok 11 ods. 6 uvedeného nariadenia prezidenta republiky č. 581 z roku 1995):

a) pravosť podpisu na žiadosti;

b) riadne vyplnenie formulára žiadosti;

c) zhodu aktu alebo skutočnosti, ktoré sú predmetom žiadosti o zápis, s požiadavkami stanovenými zákonom;

d) pripojenie dokumentov požadovaných zákonom k predkladanej žiadosti;

e) splnenie všetkých ostatných zákonných požiadaviek.

Zároveň treba zdôrazniť, že takmer všetky dokumenty týkajúce sa spoločností zapisovaných do obchodného registra, vyhotovuje notár. V článku 11 ods. 4 uvedeného nariadenia prezidenta republiky č. 581 z roku 1995 sa uvádza: „Ukladá sa originál dokumentu, ktorý má byť zapísaný do registra, a pokiaľ ide o súkromný dokument, ktorý nie je uložený u notára, overí sa pravosť podpisu. V ostatných prípadoch sa ukladajú overené kópie. Výpis musí byť uložený vo forme autentického dokumentu v súlade s článkom 2718 Občianskeho zákonníka.“

V súlade s článkom 2193 Občianskeho zákonníka:

 1. Ak sa skutočnosti, ktoré majú byť zo zákona zapísané, nezapíšu, nemôže sa osoba, ktorá má povinnosť o ich zápis požiadať, týchto skutočností domáhať voči tretím osobám, pokiaľ nepreukáže, že tretie osoby boli o týchto skutočnostiach informované.
 2. Tretie osoby sa nemôžu odvolávať na neznalosť skutočností, ktoré sú predmetom zákonom požadovaného zápisu, akonáhle boli tieto skutočnosti zapísané do registra.
 3. Týmto nie sú dotknuté osobitné ustanovenia právnych predpisov.

História obchodného registra

Taliansky obchodný register bol založený v roku 1993.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneEurópsky obchodný register


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 18/06/2018

Obchodné registre v členských štátoch - Cyprus

Táto stránka obsahuje základné informácie o cyperskom obchodnom registri.

Sekcia venovaná spoločnostiam je určená na registráciu, monitorovanie, kontrolovanie a výmaz cyperských spoločností, zahraničných spoločností, družstiev a obchodných názvov a spravuje ju odbor registrového orgánu a úradného správcu ministerstva obchodu, priemyslu a cestovného ruchu.


Tieto služby sú k dispozícii online:

Aké služby ponúka obchodný register?

Každý si môže na internete overiť, či je daná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri a aký je jej status (vymazaná alebo aktívna). K dispozícii je online vyhľadávanie v údajoch všetkých spoločností a možnosť pozrieť si dokumenty v ich elektronických súboroch.

Za vedenie obchodného registra zodpovedá odbor registrového orgánu a úradného správcu.

Je prístup do obchodného registra bezplatný?

Online prístup k základným dokumentom spoločností je bezplatný.

Do akej miery sú spoľahlivé dokumenty uložené v registri?

Spoľahlivosť dokumentov uložených v obchodnom registri je zakotvená v príslušných článkoch kapitoly 113 zákona o spoločnostiach, ktoré v súlade s čl. 3 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/101/ES zaručujú aktuálnosť informácií poskytovaných tretím osobám. Ide konkrétne o tieto články:

Článok 365

Kontrola, zverejňovanie a overovanie dokumentov uložených v obchodnom registri.

Článok 365A

Oznámenie odboru registrového orgánu o vedení dokumentov uložených v registri a záväznosti údajov zapísaných v registri alebo uverejnených v Úradnom vestníku Cyperskej republiky.

Článok 365B ods. 7

Registrový orgán zabezpečí, aby listiny a informácie uvedené v ods. 2 boli k dispozícii prostredníctvom elektronického interného systému prepojenia v štandardnom formáte správ a boli elektronicky prístupné, a zároveň zabezpečí dodržiavanie minimálnych noriem bezpečnosti prenosu údajov.

Článok 366

Presadzovanie povinnosti spoločností predkladať registrovému orgánu každoročne správu, vrátane výročnej správy a účtovnej závierky za každý rok. (články 118 – 121)

Ako vyhľadávať v obchodnom registri?

Vyhľadávať môžete podľa názvu a/alebo identifikačného čísla spoločnosti. Viac informácií o možnostiach vyhľadávania nájdete na stránke vyhľadávania.

História obchodného registra

Elektronický archív odboru registrového orgánu a úradného správcu obsahuje všetky spoločnosti zapísané od roku 1923 po súčasnosť vrátane zahraničných spoločností, družstiev a obchodných názvov.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneΤμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (Odbor registrového orgánu a úradného správcu)

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 23/07/2019

Obchodné registre v členských štátoch - Lotyšsko

Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: lotyština.

V tejto časti sa uvádza prehľad o lotyšskom obchodnom registri.


Aké informácie obsahuje lotyšský obchodný register?

Odkaz sa zobrazí v novom okneObchodný register Lotyšskej republiky (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs) je subjekt lotyšskej verejnej správy, v ktorom sa evidujú spoločnosti, obchodníci, ich pobočky a zastúpenia a zmeny v ich zakladajúcich dokumentoch a ktorý vykonáva činnosti stanovené v právnych predpisoch. V obchodnom registri sa takisto evidujú médiá, združenia a nadácie, obchodné záruky, kontrolné podiely, dohody o PPP a predmanželské zmluvy, politické strany, rozhodcovské orgány, odbory, náboženské organizácie a inštitúcie a informácie o konkurzných konaniach.

Je prístup do obchodného registra spoplatnený?

Áno, v Lotyšsku neexistuje bezplatný online obchodný register.

Možno však použiť vyhľadávacie funkcie na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovom sídle obchodného registra a bezplatne získať tieto základné informácie o právnických osobách evidovaných v obchodnom registri:

 • typ subjektu,
 • adresa sídla,
 • nový alebo súčasný názov alebo obchodný názov a predchádzajúci registrovaný alebo historický názov alebo obchodný názov,
 • registračné číslo,
 • identifikačný kód subjektu na účely SEPA (ak je pridelený),
 • dátum zápisu do registra,
 • dátum výmazu právnickej osoby z registra (alebo dátum reorganizácie, pokiaľ je dôvodom výmazu práve reorganizácia),
 • lehota na registráciu náboženských organizácií, ktoré podliehajú opätovnej registrácii.

Obchodný register Lotyšskej republiky umožňuje získať bezplatne, ako otvorené údaje, tieto informácie o všetkých zapísaných subjektoch:

 • registračné číslo,
 • názov alebo obchodné meno,
 • typ subjektu,
 • register, v ktorom je subjekt zapísaný,
 • dátum zápisu do registra,
 • informácie o výmaze subjektu z registra alebo o jeho reorganizácii,
 • dátum výmazu právnickej osoby z registra (alebo dátum reorganizácie, pokiaľ je dôvodom výmazu práve reorganizácia),
 • adresa sídla.

Informácie sa poskytujú vo formátoch .csv, .txt alebo .xlsx a môžete ich získať Odkaz sa zobrazí v novom oknetu. Používateľ si môže zvoliť formát údajov podľa ich predpokladaného využitia.

Všetky zápisy v obchodnom registri sa uverejňujú v elektronickej podobe na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovom sídle Úradného vestníka Lotyšskej republiky. Rovnaký postup sa uplatňuje pri uverejňovaní informácií, ktoré sa týkajú dokumentov predkladaných oddelene. Záznamy sa môžu uplatňovať voči tretej strane až po ich uverejnení v Úradnom vestníku s výnimkou prípadu, že tretia strana už bola s príslušnými informáciami oboznámená pred ich uverejnením. Pokiaľ tretia strana preukáže, že s uverejnenými informáciami nebola a nemohla byť oboznámená, potom sa zapísaný subjekt nemôže odvolávať na tieto informácie vo vzťahu k právnym úkonom tretích strán počas pätnástich dní od uverejnenia.

Ak sú informácie, ktoré sa majú zaregistrovať v obchodnom registri, zaznamenané alebo uverejnené nesprávne, môže sa tretia strana konajúca v dobrej viere spoľahnúť na uverejnené informácie aj v prípade, že nezodpovedajú záznamom v obchodnom registri alebo reálnej situácii. Tretia strana sa však nemôže odvolávať na informácie, ktoré boli uverejnené nesprávne, ak si bola tejto nesprávnosti vedomá.

Ako je možné požiadať o informácie z lotyšského obchodného registra?

Obchodný register Lotyšskej republiky poskytuje informácie o všetkých zapísaných právnických osobách a právnych skutočnostiach.

Informácie možno z registra získať po zaplatení poplatku predložením Odkaz sa zobrazí v novom okneformulára žiadosti o informácie osobne, zaslaním poštou alebo elektronickou poštou s elektronickým podpisom a digitálnym kolkom (v takom prípade sú požadované informácie poskytnuté rovnakou cestou). V žiadosti sa musia uviesť podrobnosti o platbe v prospech obchodného registra (doklad potvrdzujúci platbu, kópia tohto dokladu alebo výtlačok dokladu internetového bankovníctva). Pri vyplňovaní žiadosti uveďte, aký spôsob doručenia uprednostňujete (vyzdvihnutie osobne, poštou či elektronicky). Žiadosti možno takisto predkladať online prostredníctvom portálu Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.latvija.lv/epakalpojumi/ep120/apraksts.

Odkaz sa zobrazí v novom okneVýška poplatkov je uvedená na webovom sídle.

Do akej miery sú spoľahlivé dokumenty uvedené v obchodnom registri?

Všetky zápisy do registra sa uverejňujú v Úradnom vestníku Latvijas Vēstnesis a sú dostupné v elektronickej podobe na webovom sídle vestníka www.vestnesis.lv. Rovnaký postup sa uplatňuje pri uverejňovaní informácií, ktoré sa týkajú dokumentov predkladaných oddelene.

Záznamy sa môžu uplatňovať voči tretej strane až po ich uverejnení v Úradnom vestníku Lotyšskej republiky s výnimkou prípadu, že tretia strana už bola s príslušnými informáciami oboznámená pred ich uverejnením. Pokiaľ tretia strana preukáže, že s uverejnenými informáciami nebola a nemohla byť oboznámená, potom sa zapísaný subjekt nemôže odvolávať na tieto informácie vo vzťahu k právnym úkonom tretích strán počas pätnástich dní od uverejnenia.

Ak sú informácie, ktoré sa majú zaregistrovať v obchodnom registri, zaznamenané alebo uverejnené nesprávne, môže sa tretia strana konajúca v dobrej viere spoľahnúť na uverejnené informácie aj v prípade, že nezodpovedajú záznamom v obchodnom registri alebo reálnej situácii. Tretia strana sa však nemôže odvolávať na informácie, ktoré boli uverejnené nesprávne, ak si bola tejto nesprávnosti vedomá.

Podrobnejšie informácie nájdete v Odkaz sa zobrazí v novom oknečlánku 12 obchodného zákonníka (na portáli Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.likumi.lv/ je dostupná aj anglická verzia).

Ako je možné kontaktovať lotyšský obchodný register?

Kontaktné údaje:

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs
Pērses iela 2, Rīga, Latvija, LV 1011
Telefónne číslo pre informácie: 67031703 (neposkytuje sa právne poradenstvo)
Fax: 67031793
E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneinfo@ur.gov.lv

Odkaz sa zobrazí v novom okneÚradné hodiny sú uvedené na internete.

História lotyšského obchodného registra

Obchodný register Lotyšskej republiky bol založený 1. decembra 1990.

Odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneObchodný register Lotyšskej republiky

Odkaz sa zobrazí v novom okneEurópsky obchodný register (prístup poskytuje Lursoft)


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 29/09/2016

Obchodné registre v členských štátoch - Litva

V tejto časti nájdete prehľad o litovskom registri právnických osôb.


Aké informácie obsahuje litovský register právnických osôb?

Údaje v litovskom registri právnických osôb (Lietuvos juridinių asmenų registras), dokumenty uložené v registri a všetky informácie predkladané do registra sú verejné. Údaje a dokumenty o fyzických a právnických osobách sú uložené v registri právnických osôb. V registri je uvedených 26 rôznych druhov právnických osôb.

Do registra sa zapisujú tieto informácie: názov právnickej osoby, identifikačné číslo, právna forma, právne postavenie, sídlo právnickej osoby, orgány právnickej osoby, mená členov riadiacich orgánov (krstné meno, priezvisko, číslo preukazu totožnosti, trvalé bydlisko) a konateľov, ktorí sú oprávnení uzatvárať zmluvy v mene právnickej osoby, a rozsah ich právomocí, pobočky a zástupcovia, obmedzenia týkajúce sa činností právnických osôb, uplynutie obdobia stanoveného pre právnickú osobu, finančný rok, dátumy vykonania zmien v dokumentoch alebo údajoch zapísaných v registri, informácie o fyzických osobách, ktoré môžu uzatvárať zmluvy v mene právnickej osoby, a iné zákonom stanovené údaje.

Register právnických osôb obsahuje tiež dokumenty o zriadení právnických osôb, rozhodnutia orgánov právnickej osoby, súbory ročných finančných výkazov predkladaných spoločnosťami a iné zákonom stanovené dokumenty.

Odkaz sa zobrazí v novom okneLitovský register právnických osôb riadi a udržiava štátny podnik Registrų centras (Národné registračné centrum).

Je prístup do litovského registra právnických osôb bezplatný?

Vyhľadávanie právnických osôb v registri je bezplatné. Zdarma sa poskytujú tieto informácie o právnickej osobe:

 • identifikačné číslo,
 • názov,
 • sídlo,
 • právna forma,
 • právne postavenie.

Detailnejšie informácie sa poskytujú za poplatok, pričom je potrebné, aby žiadateľ o informácie:

Odkaz sa zobrazí v novom okneLitovský register právnických osôb poskytuje bezplatnú možnosť overenia, či názov nie je identický s názvami, ktoré používajú iné právnické osoby, pobočky alebo zástupcovia, resp. s názvami, ktoré boli dočasne zapísané v registri.

Do akej miery sú spoľahlivé dokumenty uložené v registri?

Zmeny údajov alebo informácií o právnických osobách v registri, ktoré vykonal správca registra, sa uverejňujú najneskôr nasledujúci pracovný deň a dátum zápisu zmien sa uverejňuje v elektronickej verzii úradného vestníka.

Keď správca registra uverejňuje výpisy informácií alebo údajov či odpisy dokumentov z registra, znamená to, že tieto sú na prvý pohľad platné.

Ako vyhľadávať v litovskom registri právnických osôb?

Právnické osoby je možné vyhľadávať bezplatne pomocou týchto kritérií vyhľadávania:

 • identifikačné číslo,
 • názov,
 • historický názov.

Registrovaní používatelia, ktorí podpísali zmluvu na poskytovanie služieb, môžu vyhľadávať pomocou týchto kritérií: identifikačné číslo, fyzická osoba, právnická osoba alebo zahraničná právnická osoba.

Samoobslužný systém umožňuje vyhľadávať právnické osoby podľa identifikačného čísla, názvu a historického názvu (pre právnické osoby, ktoré zmenili svoj názov).

História litovského registra právnických osôb

Register právnických osôb bol vytvorený v roku 2004. Údaje o právnických osobách zo skorších informačných systémov doň boli automaticky prenesené od roku 1990.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneRegister právnických osôb


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 18/02/2019

Obchodné registre v členských štátoch - Luxembursko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Na tejto stránke nájdete prehľad o luxemburskom obchodnom registri.


Čo obsahuje luxemburský obchodný register?

Odkaz sa zobrazí v novom okneObchodný register (OR) predstavuje úradný zoznam všetkých fyzických osôb, ktoré vykonávajú obchodnú činnosť, ako aj ostatných subjektov uvedených v zmenenom zákone z 19. decembra 2012.

Obchodný register spravuje ministerstvo spravodlivosti. Správu OR zverilo ministerstvo spravodlivosti záujmovému hospodárskemu zoskupeniu GIE RCSL, ktoré je tvorené štátom, obchodnou komorou a živnostenskou komorou.

Cieľom OR je:

 • nepretržitým vedením zoznamu zabezpečovať identifikáciu osôb, ktorých zápis do obchodného registra je zákonom predpísaný,
 • zaistiť väčšiu bezpečnosť transakcií,
 • poskytovať informácie tretím stranám.

V OR sa zhromažďujú dva druhy údajov:

 • popisné a právne údaje, akými sú obchodné meno alebo názov spoločnosti, predmet činnosti, základné imanie, zloženie správnej rady, audítor, podpisové práva a ďalšie údaje tohto typu,
 • ročné účtovné závierky.

Kontakt

Adresa úradov

Poštová adresa

Stránkové dni a hodiny

Centre administratif Pierre Werner Bâtiment F
13, rue Erasme
Luxembourg – Kirchberg

Tel.: (+352) 26 428-1

Fax: (+352) 26 42 85 55

E-mail: helpdesk@rcsl.lu

Registre de Commerce et des Sociétés
L-2961 Luxembourg

od pondelka do piatku od 9.00 do 12.00 a od 13.30 do 16.00

Je prístup do obchodného registra spoplatnený?

Prezeranie spisov v priestoroch OR je bezplatné.

Určité základné informácie sú bezplatne dostupné na webovej lokalite Odkaz sa zobrazí v novom okneObchodného registra:

 • číslo OR,
 • dátum zápisu,
 • meno/názov,
 • právna forma,
 • adresa sídla spoločnosti,
 • zoznam dokumentov uložených v OR po roku 2006.

Za poplatok sa dá získať:

 • výpis, ktorý je aktualizovaným zhrnutím údajov, ktoré je osoba zapísaná v OR povinná poskytnúť OR,
 • kópia dokumentov predložených OR v elektronickom formáte.

Odkaz sa zobrazí v novom okneTabuľka platných sadzieb je dostupná online v rubrike „Informations générales – Tarifs“.

Ako vyhľadávať v luxemburskom obchodnom registri?

Vyhľadávať je možné prostredníctvom webovej lokality Odkaz sa zobrazí v novom okneObchodného registra (OR) na základe:

 • mena/názvu (alebo časti mena/názvu) alebo
 • čísla zápisu zapísanej osoby.

Vyhľadávač webovej lokality na základe údajov zobrazí zoznam mien/názvov zodpovedajúcich zadaným kritériám.

Po kliknutí na meno/názov niektorej zo zobrazených osôb sa bezplatne zobrazia tieto informácie:

 • číslo OR,
 • dátum zápisu,
 • meno/názov,
 • právna forma,
 • adresa sídla spoločnosti,
 • zoznam dokumentov uložených v OR po roku 2006.

Do akej miery sú spoľahlivé dokumenty uložené v registri?

Podľa článku 9 ods. 4 zákona z 10. augusta 1915 o obchodných spoločnostiach majú dokumenty alebo výpisy z nich účinky voči tretím osobám až odo dňa ich uverejnenia v Luxemburskom úradnom vestníku (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations), pokiaľ spoločnosť nepreukáže, že tretie osoby o nich vedeli skôr. Tretie osoby sa však môžu odvolávať na dokumenty alebo výpisy, ktoré zatiaľ neboli uverejnené.

Pokiaľ ide o transakcie, ktoré sa uskutočnili pred šestnástym dňom po publikácii, sa však o tieto dokumenty a výpisy nemožno opierať vo vzťahu k tretím osobám, ktoré preukážu, že nebolo pre ne možné, aby o nich vedeli.

V prípade nezrovnalostí medzi podaným znením a znením uverejneným v úradnom vestníku nie je možné uverejnené znenie uplatniť voči tretím osobám. Tretie osoby sa však naň môžu odvolávať, pokiaľ spoločnosť nepreukáže, že vedeli o podanom znení.

História luxemburského obchodného registra

Obchodný register existuje od roku 1909.

Od roku 2003 ho spravuje ministerstvo spravodlivosti a jeho správou je poverené záujmové hospodárske zoskupenie GIE RCSL. Od uvedeného roku prešiel procesom úplnej automatizácie.

Dokumenty uložené v OR po 1. januári 2006 sa systematicky digitalizujú a v elektronickej podobe sú dostupné k nahliadnutiu na webovej lokalite.

Dokumenty podané od založenia OR v roku 1909 boli digitalizované a postupne sú sprístupňované verejnosti.

Po ukončení tohto procesu bude celý OR sprístupnený v elektronickej podobe.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneObchodný register (OR)


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 16/06/2016

Obchodné registre v členských štátoch - Maďarsko

V tejto časti sa uvádzajú základné informácie o maďarskom obchodnom registri.


Čo ponúka maďarský obchodný register?

Obchodný register obsahuje údaje o registrovaných spoločnostiach a listiny spoločností slúžiace ako základ registrácie. Údaje v obchodnom registri (týkajúce sa spoločností, ktoré sú v ňom zaregistrované) spravujú súdy z pozície registračných súdov. Informácie o spoločnostiach a listiny spoločností sú uložené a verejne dostupné v elektronickej podobe. Údaje o spoločnostiach zaregistrovaných na ktoromkoľvek registračnom súde v Maďarsku sú bezplatne k dispozícii na domovskej stránke služby pre informácie o spoločnostiach a elektronickú registráciu spoločností ministerstva spravodlivosti (Služba pre informácie o spoločnostiach, Céginformációs SzolgálatOdkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.e-cegjegyzek.hu/).

Používateľ má prístup k týmto informáciám (platným alebo už neplatným), ktoré sa nachádzajú v obchodnom registri v čase vyhľadávania:

 • registračné číslo spoločnosti, cégjegyzékszám,
 • názov spoločnosti, cég elnevezése,
 • hlavné sídlo, székhely,
 • prevádzka (-y), telephely(ek),
 • pobočka (-y), fióktelep(ek),
 • činnosť(-i), tevékenység,
 • upísané základné imanie, jegyzett tőke,
 • daňové identifikačné číslo, adószám,
 • informácie o tom, či v spoločnosti prebieha konkurzné konanie, likvidácia alebo konečné vyporiadanie,
 • informácie o tom, či (bývalý) výkonný riaditeľ alebo manažér obchodnej spoločnosti nesmie byť podľa § 3:22 zákona V z roku 2013 o občianskom zákonníku (nový občiansky zákonník) výkonným riaditeľom alebo manažérom inej obchodnej spoločnosti.

Na začiatku každého týždňa sa aktualizujú tieto informácie:

 1. Všetky údaje o spoločnostiach v obchodnom registri (uložený výpis spoločnosti, tárolt cégkivonat) a údaje o žiadostiach o registráciu alebo o zmeny v registrácii, ktoré ešte nie sú v registri vykonané.
 2. Údaje o spoločnosti zahŕňajú informácie o:
 • vlastníckej štruktúre (spoločníkoch alebo akcionároch) právnických osôb, obchodných spoločnostiach bez právnej subjektivity (jogi személyiség nélküli gazdasági társaság), osobách oprávnených na zastupovanie spoločnosti,
 • oprávnenosti fyzickej osoby zastupovať spoločnosť a členstve fyzickej osoby v dozornej rade.

Na začiatku každého týždňa môžete nájsť aktualizované informácie aj pomocou vyhľadávača.

V obchodnom registri sa uchovávajú informácie o spoločnosti aj na základe iných kritérií (prístup sa dá získať aj k údajom, ktoré už nie sú platné), resp. okrem týchto údajov sú dostupné aj listiny spoločností. Tieto údaje je možné nájsť na registračných súdoch a prostredníctvom služby pre informácie o spoločnostiach, pričom overené alebo neoverené kópie listín a informácií o spoločnosti možno získať po uhradení správneho poplatku.

Je prístup do maďarského obchodného registra bezplatný?

Maďarský obchodný register je v uvedenom rozsahu bezplatne prístupný na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.e-cegjegyzek.hu/?ceginformacio. Prístup k ďalším údajom je spoplatnený.

Ako vyhľadávať v maďarskom obchodnom registri

Informácie o spoločnosti môžete vyhľadať podľa týchto kritérií:

meno spoločnosti,

registračné číslo spoločnosti,

daňové identifikačné číslo.

Do akej miery sú dokumenty uvedené v registri spoľahlivé?

Údaje uvedené v článku 2 smernice 2009/101/ES sú v prípade spoločností registrovaných v Maďarsku bezplatne dostupné online.

V Maďarsku sa verejné informácie o spoločnostiach poskytujú prostredníctvom registrových súdov, služby pre informácie o spoločnostiach a obchodného vestníku (Cégközlöny) Obchodný vestník (Cégközlöny) je úradným vestníkom ministerstva spravodlivosti, ktorý je bezplatne dostupný na domovskej stránke Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.e-cegkozlony.gov.hu/. Registračný súd spolu s uverejnením údajov akciových spoločností a spoločností s ručením obmedzeným v obchodnom registri uverejní v obchodnom vestníku v rámci každodennej aktualizácie aj zakladajúce listiny spoločnosti, príp. ich zmeny.

Údaje v obchodnom registri spravujú súdy z pozície registračných súdov. Informácie o spoločnostiach a listiny spoločností sú uložené a verejne dostupné v elektronickej podobe. Údaje o spoločnostiach zaregistrovaných na ktoromkoľvek registračnom súde v Maďarsku sú bezplatne k dispozícii na domovskej stránke služby pre informácie o spoločnostiach a elektronickú registráciu spoločností ministerstva spravodlivosti (Služba pre informácie o spoločnostiach, Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.e-cegjegyzek.hu/).

História maďarského obchodného registra

Súdy ukladajú údaje o obchodnom registri elektronicky od júla 1993, keď sa Národný systém pre informácie o spoločnostiach a registráciu spoločností (Országos Céginformációs és Cégnyilvántartási Rendszer) stal plne prevádzkyschopným.

Reakčný čas systému medzi dvoma súdmi je otázkou niekoľkých minút.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 21/09/2016

Obchodné registre v členských štátoch - Malta

Táto časť poskytuje prehľad obchodného registra Malty.


Aké informácie obsahuje obchodný register Malty?

Odkaz sa zobrazí v novom okneObchodný register Malty obsahuje všeobecné informácie o spoločnostiach na Malte.

Tento register je súčasťou Odkaz sa zobrazí v novom okneMaltského úradu finančných služieb (MFSA), ktorý je právne zodpovedný za aktualizáciu národného registra spoločností. Na webovom sídle MFSA nájdete informácie o právnych predpisoch týkajúcich sa finančných služieb:

Je prístup do obchodného registra Malty bezplatný?

Všeobecné informácie o obchodnom registri Malty sú verejnosti sprístupnené bezplatne, hoci používateľom sa za niektoré stránky v rámci webového sídla účtujú poplatky.

Webové stránky úradu MFSA sú verejnosti prístupné bezplatne.

Ako vyhľadávať v obchodnom registri Malty?

Registrovaní používatelia online systému registra majú bezplatný prístup do databázy registra. Na registráciu používateľa nie sú stanovené žiadne vstupné poplatky. Sťahovanie dokumentov jednotlivých spoločností z príslušných webových stránok je spoplatnené, používatelia však môžu informácie v databáze vyhľadávať bezplatne. Každý tak môže vyhľadať určitú spoločnosť zadaním názvu alebo časti názvu či podľa registračného čísla. Ďalšími bezplatne prístupnými informáciami sú: sídlo spoločnosti, mená jej riaditeľov, tajomníkov spoločnosti a akcionárov.

Nakoľko sú spoľahlivé dokumenty uvedené v registri?

Kapitola 386 zákona o obchodných spoločnostiach z roku 1995 uverejneného v Zbierke zákonov Malty je hlavným právnym predpisom upravujúcim spoločnosti s ručením obmedzením registrované na Malte a zahŕňa ustanovenia, ktoré umožňujú tretím stranám, aby sa opierali o dokumenty a iné údaje v registri spôsobom, ako sa uvádza ďalej.

Všetky dokumenty a zákonné oznámenia, ktoré spoločnosti predkladajú na účely registrácie, majú byť podpísané a overené podpisom riaditeľa alebo tajomníka spoločnosti. Dokumenty a zákonné oznámenia prijíma správca obchodného registra v dobrej viere. Podpisujúci pracovník spoločnosti zodpovedá za obsah dokumentu. Na Malte je trestným činom, ak osoba poskytne nepravdivé vyhlásenie alebo vyhlásenie v akomkoľvek dokumente určenom verejnému orgánu s cieľom získať výhodu pre seba alebo pre druhých.

História obchodného registra Malty

Právne predpisy pre obchodné spoločnosti boli na Malte zavedené nariadením o obchodnoprávnych vzťahoch z roku 1962. Register pôvodne patril pod ministerstvo obchodu, ktoré bolo ústredným orgánom štátnej správy. V roku 1997, po zavedení nového zákona o obchodných spoločnostiach z roku 1995, bol register zaradený pod Maltský úrad pre finančné služby. Všetky registrované dokumenty existujúcich spoločností boli oskenované a pre každú spoločnosť bol vytvorený elektronický spis. Prístup na diaľku do databázy spoločností a do dokumentov obsiahnutých v nej sa v minulosti realizoval prostredníctvom systému „dial-in“, ktorý bol v roku 2000 inovovaný na internet. Koncom roku 2004 bol spustený nový systém určený pre webovú sieť a v roku 2006 bol zavedený elektronický systém podávania s využitím elektronického podpisu.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneObchodný register Malty

Odkaz sa zobrazí v novom okneMaltský úrad finančných služieb

Odkaz sa zobrazí v novom okneWebové sídlo Ministerstva spravodlivosti, kultúry a miestnej samosprávy


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 05/10/2016

Obchodné registre v členských štátoch - Holandsko

V tejto časti nájdete prehľad o holandskom obchodnom registri.


Aké informácie obsahuje holandský obchodný register?

Holandský obchodný register vlastní a prevádzkuje Holandská obchodná komora (Kamer van Koophandel), ktorá získala poverenie od vlády na základe zákona o obchodnom registri.

Register ponúka prehľad všetkých (právne) relevantných informácií o všetkých relevantných hospodárskych subjektoch v Holandsku. Všetky subjekty sú registrované. Patria sem:

 • spoločnosti [akciové spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným – Besloten vennootschappen (BV) a naamloze vennootschappen (NV)],
 • živnostníci,
 • združenia,
 • nadácie,
 • slobodné povolania (napr. právnici, lekári, umelci),
 • združenia vlastníkov,
 • cirkvi a
 • vládne kancelárie.

Množstvo registrovaných údajov sa líši podľa právnej formy organizácie. Medzi najdôležitejšie registrované údaje patria:

 • úradný názov,
 • ďalšie obchodné názvy,
 • sídlo,
 • adresa,
 • kapitál (podiel),
 • štatutárne orgány
 • splnomocnené osoby ,
 • pobočky,
 • kontakty,
 • činnosti (zakódované podľa klasifikácie NACE).

V registri sa nachádza približne 2,5 milióna spoločností.

Podľa holandského práva sú informácie v registri platné (a záväzné pre tretie strany), ak nie je uvedené inak. Povinnosť registrácie (a registrácie akýchkoľvek zmien) prináleží samotným organizáciám. Každá zmena musí byť zaregistrovaná do týždňa od jej vzniku.

Registrácia nie je súčasťou procesu založenia spoločnosti v Holandsku. Z právneho hľadiska môže spoločnosť v Holandsku existovať bez toho, aby sa musela zaregistrovať. Hoci je nezákonné nezaregistrovať sa, existujú aj neregistrované spoločnosti, ktoré môžu vystupovať ako spoločnosť (napr. na rozdiel od situácie v Spojenom kráľovstve).

Holandské spoločnosti s ručením (ne)obmedzeným tak musia svoje ročné zúčtovanie uviesť v obchodnom registri. To sa vzťahuje na približne 900 000 spoločností. Väčšina z nich musí uviesť len súvahu, zatiaľ čo veľké spoločnosti (približne. 20 000) musia uvádzať aj výkaz svojich ziskov a strát.

Je prístup do holandského obchodného registra bezplatný?

Základné informácie o holandskom obchodnom registri sú dostupné bezplatne na internete, ale niektoré služby (napr. úradný výpis) sú spoplatnené.

Zaregistrované organizácie platia len za zápis do obchodného registra, neplatia žiadne ročné poplatky ani poplatky za vykonanie zmeny.

Nakoľko sa možno spoliehať na dokumenty v registri?

Vytvorenie európskej centrálnej platformy v tejto oblasti upravuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/17/EÚ, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 89/666/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/56/ES a 2009/101/ES, pokiaľ ide o prepojenie centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností. Systém prepojených registrov tvorí uvedená platforma, registre členských štátov a portál, ktorý slúži ako európske elektronické miesto prístupu.

V smernici sú stanovené dve lehoty nadobudnutia účinnosti. Členské štáty museli zabezpečiť súlad vnútroštátnych právnych predpisov s ustanoveniami smernice do 7. júla 2014, s výnimkou určitého počtu článkov. Zostávajúce články musia byť transponované v lehote do dvoch rokov od prijatia vykonávacích aktov Európskou komisiou.

Holandské právne predpisy už sú v súlade s požiadavkami stanovenými v predmetných článkoch smernice. Na účely dodržania uvedených lehôt na transpozíciu smernice nie sú potrebné žiadne ďalšie zmeny Zákona o obchodnom registri (Handelsregisterwet) z roku 2007 ani z neho vychádzajúcich sekundárnych právnych predpisov. Oznámenie v tejto súvislosti je uverejnené v Odkaz sa zobrazí v novom okneúradnom vestníku (Staatscourant) zo 4. Júla 2014

Ako vyhľadávať v holandskom obchodnom registri

Odkaz sa zobrazí v novom okneholandskom obchodnom registri môžete vyhľadávať podľa:

 • (časti) názvu spoločnosti,
 • oficiálneho čísla obchodného registra,
 • adresy a
 • PSČ.

História holandského obchodného registra

Informácie pochádzajú od počiatkov súčasného registra (1920). Údaje sú dostupné aj o starších spoločnostiach.

Odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneEurópsky obchodný register, Odkaz sa zobrazí v novom okneKamer van Koophandel


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 07/10/2016

Obchodné registre v členských štátoch - Rakúsko

V tejto časti portálu nájdete prehľad o rakúskom obchodnom registri.


Aké informácie obsahuje obchodný register?

Odkaz sa zobrazí v novom okneObchodný register (hlavný register – Hauptbuch) obsahuje informácie o všetkých zaregistrovaných rakúskych spoločnostiach (pozri § 2 zákona o obchodnom registri – Firmenbuchgesetz, FBG). Listiny, na základe ktorých boli vykonané záznamy do registra, sú uložené v elektronickom archíve listín Justičnej správy (Zbierka listín). Údaje o spoločnostiach a zbierka listín sú verejne dostupné online. Prístup je však spoplatnený.

Údaje o spoločnostiach sú dostupné rakúskym orgánom aj prostredníctvom portálu rakúskeho spolkového výpočtového centra (Bundesrechenzentrum, BRZ). Členské štáty EÚ majú prístup k údajom prostredníctvom Odkaz sa zobrazí v novom okneEurópskeho obchodného registra (European Business Register, EBR).

Je prístup do obchodného registra bezplatný?

Prístup do rakúskeho obchodného registra je spoplatnený.

Vyhľadávanie v obchodnom registri

Každý má právo na prístup do databázy obchodného registra, aby mohol získať informácie o záznamoch v obchodnom registri.

Zadaním čísla vložky obchodného registra možno získať výpis obsahujúci aktuálne údaje. Na požiadanie možno získať aj vymazané údaje (len v prípade elektronicky dostupných údajov). Vyžiadané údaje sa môžu týkať aj najnovších záznamov, ako aj zmenených alebo vymazaných údajov o právnych subjektoch.

Prístup verejnosti do databázy obchodného registra zabezpečujú určité Odkaz sa zobrazí v novom oknespoločnosti, takzvané zúčtovacie miesta (Verrechnungsstellen), ktoré ministerstvo spravodlivosti poverilo prevádzkou systému vyhľadávania. Tieto poskytujú spoplatnené služby, ako je vyžiadanie údajov z obchodného registra alebo poskytovanie výpisov z obchodného registra, ktoré sú identické s oficiálne vydávanými výpismi.

Verejnú listinu o stave záznamu určitej spoločnosti v obchodnom registri pre potreby verejných orgánov je oprávnený vydať iba krajinský súd (oddelenie obchodného registra).

Do akej miery sú spoľahlivé dokumenty uložené v registri?

Podľa čl. 3a smernice 2009/101/ES (v znení smernice 2012/17/EÚ) musia členské štáty vysvetliť, na základe akých ustanovení vnútroštátneho práva sa môžu tretie osoby odvolávať na údaje a listiny uvedené v článku 2 týkajúce sa spoločností (napr. právomoci zastupovania orgánov, stanovy). Tieto informácie stanovujú právny stav v Rakúsku.

V Rakúsku sú údaje a listiny o akciových spoločnostiach (Aktiengesellschaften, AG) a spoločnostiach s ručením obmedzeným (Gesellschaften mit beschränkter Haftung, GmbH) v súlade s čl. 2 smernice 2009/101/ES uvedené v obchodnom registri, ktorého právny základ tvorí obchodný zákonník (Unternehmensgesetzbuch, UGB) a zákon o obchodnom registri (FBG). Obchodný register vedú súdy vo forme elektronického registra. Skladá sa z hlavného registra, ktorý slúži na zaznamenávanie alebo výmazy právnych skutočností (napr. právomoci zastupovania orgánov), a zbierky listín, ktorá obsahuje relevantné dokumenty (napr. stanovy).

Podľa Odkaz sa zobrazí v novom okne§ 10 ods. 1 UGB sa musia záznamy do obchodného registra oznamovať na jednej strane v databáze súdnych oznámení (Ediktsdatei), ktorá je verejne dostupná online, a na druhej strane v úradnom vestníku Wiener Zeitung. Toto oznámenie sa považuje za splnené v momente, keď sú príslušné údaje zaznamenané v databáze súdnych oznámení.

Účinky záznamov do obchodného registra voči tretím osobám upravuje Odkaz sa zobrazí v novom okne§ 15 UGB, podľa ktorého sa nemôže dotknutá spoločnosť dovolávať voči tretej osobe skutočnosti, ktorá mala byť zapísaná do obchodného registra, avšak nebola zapísaná, pokiaľ tejto tretej osobe nebola daná skutočnosť už známa (ods. 1). Hneď ako je určitá skutočnosť zapísaná, musí ju tretia osoba považovať za záväznú. To však neplatí pre právne úkony vykonané do 15 dní odo dňa oznámenia, ak tretia strana preukáže, že jej táto skutočnosť nebola známa a ani jej nemusela byť známa (ods. 2). Spoločnosť musí takisto považovať nesprávne záznamy za pre ňu záväzné voči tretej osobe v obchodných transakciách, ak nesprávny záznam vykonala sama alebo záznam nenechala vymazať, a to aj napriek tomu, že vedela alebo musela vedieť, že je nesprávny. Spoločnosť však nemusí považovať nesprávny záznam za pre ňu záväzný, ak dokáže, že sa tretia osoba nespoliehala na to, že je záznam správny alebo že vedela, že je záznam nesprávny, resp. nevedela z hrubej nedbanlivosti. (ods. 3)

Stanovy akciovej spoločnosti alebo spoločenská zmluva spoločnosti s ručením obmedzeným sú vždy záväzné v znení uvedenom v obchodnom registri, keďže akákoľvek zmena stanov alebo spoločenskej zmluvy nemá nijaký právny účinok, pokiaľ nie je zapísaná v obchodnom registri (Odkaz sa zobrazí v novom okne§ 148 ods. 3 zákona o akciových spoločnostiach AktG, Odkaz sa zobrazí v novom okne§ 49 ods. 2 zákona o spoločnostiach s ručením obmedzeným GmbHG).

História obchodného registra

Údaje zaznamenané v rakúskom obchodnom registri sa pôvodne archivovali v papierovej podobe. Keď sa obchodný register v roku 1991 zautomatizoval, údaje v papierovej podobe sa previedli do elektronickej databázy. Odvtedy sú aktuálne aj historické údaje dostupné elektronicky.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneEurópsky obchodný register

Odkaz sa zobrazí v novom okneVšeobecné informácie o rakúskom obchodnom registri

Odkaz sa zobrazí v novom okneDatabáza súdnych oznámení rakúskych súdnych orgánov

Odkaz sa zobrazí v novom okneÚplné znenie zákona UGB

Odkaz sa zobrazí v novom okneÚplné znenie zákona FBG

Odkaz sa zobrazí v novom okneÚplné znenie zákona AktG

Odkaz sa zobrazí v novom okneÚplné znenie zákona GmbHG


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 23/05/2018

Obchodné registre v členských štátoch - Poľsko

V tejto časti sa uvádzajú všeobecné informácie o poľskom obchodnom registri.


Aké informácie obsahuje poľský obchodný register?

Odkaz sa zobrazí v novom oknePoľský obchodný register (Krajowy Rejestr Sądowy – národný súdny register) prevádzkuje a spravuje Odkaz sa zobrazí v novom oknepoľské Ministerstvo spravodlivosti.

Obsahuje informácie o spoločnostiach, nadáciách, združeniach a iných subjektoch.

Konkrétnejšie, pokiaľ ide o tieto subjekty, register obsahuje súvisiace informácie rôzneho druhu:

 • číslo v národnom súdnom registri (číslo KRS),
 • číslo REGON (číslo v ústrednom zozname subjektov v národnom hospodárstve),
 • názov,
 • povaha a právny štatút,
 • dátum zápisu do národného súdneho registra,
 • kontaktné údaje,
 • hlavné dátumy (zápisu a výmazu),
 • príslušné orgány,
 • osoby oprávnené zastupovaním subjektu.

Je prístup do poľského obchodného registra bezplatný?

Áno, prístup do registra je bezplatný.

Ako vyhľadávať v poľskom obchodnom registri?

V poľskom obchodnom registri možno vyhľadávať podľa týchto kritérií:

 • číslo zápisu do národného súdneho registra (číslo KRS) alebo
 • názov subjektu.

Do akej miery sú spoľahlivé dokumenty uvedené v registri?

Podľa poľského práva otázku ochrany tretích strán v súvislosti s poskytovaním údajov a dokumentov, na ktoré sa vzťahuje smernica 2009/101/ES, upravuje zákon z 20. augusta 1997 o národnom súdnom registri (Dz. U. 2013.1203.j.t.).

V súlade s ustanoveniami zákona z 20. augusta 1997 o národnom súdnom registri (Dz. 2013,1203 j.t):

Článok 12
1. Údaje uvedené v registri nie je možné vymazať, pokiaľ zákon neustanoví inak.

2. Ak sa ukáže, že v registri je uvedený zápis, ktorý obsahuje zjavné chyby alebo nezrovnalosti s obsahom uznesenia súdu, súd z úradnej moci zápis opraví.

3. Ak sú údaje uvedené v registri z hľadiska záväzných právnych predpisov neprípustné, registrový súd po vypočutí účastníkov konania alebo po tom, čo ich požiada o písomné vyhlásenie, tieto údaje z úradnej moci vymaže.

Článok 13
1. Zápis do registra podlieha povinnosti oznámiť tieto informácie v súdnom a hospodárskom vestníku (Monitor Sądowy i gospodarczy), pokiaľ zákon nestanovuje inak.

Článok 14
Subjekt, ktorý je povinný podať žiadosť o zápis do registra, sa voči tretím osobám konajúcim v dobrej viere nemôže odvolávať na údaje, ktoré neboli zapísané do registra alebo ktoré z neho boli vylúčené.

Článok 15
1. Odo dňa oznámenia v súdnom a hospodárskom vestníku sa nikto nemôže odvolávať na neznalosť oznámených zápisov. Pokiaľ však ide o činnosti vykonané pred uplynutím šestnásteho dňa odo dňa takéhoto oznámenia, subjekt zapísaný v registri sa nemôže odvolávať na zápis voči tretej osobe, ktorá môže preukázať, že o obsahu zápisu nemohla vedieť.

2. V prípade rozporu medzi zápisom v registri a oznámením v súdnom a hospodárskom vestníku je záväzný zápis v registri. Tretia osoba sa však môže odvolať na obsah oznámenia, pokiaľ subjekt zapísaný v registri nepreukáže, že o obsahu zápisu vedela.

3. Tretia osoba sa môže odvolávať na dokumenty a údaje, v súvislosti s ktorými ešte nebola splnená oznamovacia povinnosť, pokiaľ ich nevykonanie oznámenia nezbavuje právnych účinkov.

Článok 17
1. Predpokladá sa, že údaje uvedené v registri sú správne.

2. Ak boli údaje zapísané do registra v rozpore s vyhlásením subjektu alebo bez tohto vyhlásenia, nemôže sa tento subjekt voči tretej osobe konajúcej v dobrej viere odvolávať na to, že tieto údaje sú nepravdivé, ak bezodkladne nepožiadal o opravu, doplnenie alebo výmaz zápisu.“

História poľského obchodného registra

Register funguje od januára 2007.

Zaujímavé stránky

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon zo dňa 20. augusta 1997 o národnom súdnom registri


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 18/10/2016

Obchodné registre v členských štátoch - Portugalsko

Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: portugalčina.

V tejto časti nájdete prehľad portugalských obchodných a justičných portálov.


Obchodný register

Obchodný register (Registo Comercial) slúži ako verejný zoznam údajov o právnom postavení podnikateľov, obchodných spoločností, občianskoprávnych spoločností, ktoré majú formu obchodnej spoločnosti, spoločností s ručením obmedzeným, družstiev, verejných spoločností, iných skupín spoločností a európskych hospodárskych a záujmových skupín, ako aj iných fyzických a právnických osôb, ktoré podľa zákona podliehajú registračnej povinnosti. Do registra sa zapisujú iba údaje, ktoré sú podložené dokladmi. Tieto dokumenty sa archivujú v elektronickej forme.

Na základe zápisu do obchodného registra, ktorý je vo všeobecnosti povinný, získavajú spoločnosti status právnickej osoby. Skutočnosti týkajúce sa spoločnosti sa zvyčajne uvádzajú v samostatnom dokumente. Vo väčšine prípadov stačí predložiť protokol a rozhodnutie spoločníkov.

O zápis do obchodného registra musí spoločnosť požiadať do dvoch mesiacov od jej založenia. Platnosť žiadosti o zápis posudzuje zodpovedný úradník na základe príslušných právnych predpisov, predložených dokumentov a predchádzajúcich záznamov. Pritom sa overuje najmä oprávnenosť dotknutých strán, formálne náležitosti listín a platnosť aktov, ktoré obsahujú.

V Portugalsku sa obchodný register riadi zákonom o obchodnom registri (Código do Registo Comercial), ktorý bol prijatý nariadením č. 403/86 z 3. decembra 1986. Za správu registra zodpovedajú oddelenia obchodného registra (conservatórias do Registo Comercial) v celej krajine, ktoré predstavujú externé služby Úradu pre registre a notárov (Instituto dos registos e do Notariado, IRN), čo je verejná inštitúcia spadajúca pod ministerstvo spravodlivosti.

Oddelenia obchodného registra fungujú ako samostatné úrady alebo sú pripojené k iným úradom (katastrálny úrad, matrika alebo register vozidiel, ktoré sú taktiež službami IRN). Zápis do obchodného registra môže vykonať každé oddelenie, pretože ich pôsobnosť nie je nijako územne obmedzená.

Informácie o spoločnosti, ktoré sa zapisujú do obchodného registra:

 • založenie,
 • rozhodnutie valného zhromaždenia (v prípadoch, keď to vyžaduje zákon) týkajúce sa nadobudnutia majetku spoločnosti,
 • skutočnosti, ktoré sa týkajú obchodných podielov, zániku účasti a vylúčenia spoločníkov z verejnej obchodnej spoločnosti a komanditnej spoločnosti, ako aj zrušenie podielových listov v prípade smrti spoločníka, prijatie nových spoločníkov s neobmedzeným ručením, odpis podielov a zánik účasti spoločníkov alebo ich vylúčenie zo spoločnosti s ručením obmedzeným, rozhodnutia o odpísaní, prevode a spätnom odkúpení akcií a vydávanie dlhopisov,
 • vymenúvanie a odvolávanie členov správnych a dozorných orgánov spoločností a tajomníka spoločnosti,
 • účtovná závierka,
 • zmena sídla spoločnosti,
 • plány na zlúčenie alebo rozdelenie spoločnosti, plány na založenie európskej akciovej spoločnosti, rozšírenie spoločnosti, vnútroštátne alebo cezhraničné zlúčenia, rozdelenia, transformácia alebo zrušenie spoločnosti,
 • skutočnosti týkajúce sa akciového kapitálu spoločnosti a akékoľvek ďalšie zmeny spoločenskej zmluvy,
 • skutočnosti týkajúce sa likvidátorov spoločnosti,
 • ukončenie likvidácie alebo obnovenie činnosti spoločnosti,
 • rozhodnutie o úplnej kontrole jednej spoločnosti druhou v rámci skupiny spoločností na základe ovládacej zmluvy,
 • vydanie opčných listov na vlastné cenné papiere,
 • akty, rozhodnutia a opatrenia, ktoré podliehajú zápisu do registra,
 • zmluvy o zastúpení a obchodnom zastúpení, ak sú vyhotovené písomne, ich zmeny a vypovedanie,
 • zriadenie stáleho zastúpenia,
 • všetky ostatné záležitosti, ktoré zo zákona podliehajú registrácii spoločnosti.

Prístup k informáciám

O výpisy z registra a súvisiace elektronické dokumenty môže požiadať každá osoba.

O výpis v papierovej forme je potrebné požiadať registračné oddelenia, informácie o právnom postavení jednotlivých subjektov možno získať aj vo forme elektronického výpisu z internetových stránok, ktoré slúžia ako portál pre podnikateľov (Balcão do empreendedor) a ktoré sa nepretržite aktualizujú a sú k dispozícii v portugalčine a angličtine:

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://bde.portaldocidadao.pt/EVO/Services/Online/Pedidos.aspx?serviceCPem

Žiadosť o zápis do registra musí obsahovať daňové identifikačné číslo právnickej osoby (Número de identificação de coletiva – NIPC), ktoré je zároveň daňové identifikačné číslo a registračné číslo v obchodnom registri.

Uverejnené stanovy spoločnosti nájdete na oficiálnom webovom sídle podľa daňového identifikačného čísla (NIPC), podľa obce alebo typu dokumentu.

Verejnoprávne subjekty môžu tiež vyhľadávať na základe názvu spoločnosti, ktorá podlieha zápisu do obchodného registra, alebo jej daňového identifikačného čísla, prípadne prostredníctvom služby Webservice, ku ktorej získajú prístup prostredníctvom autorizácie IRN.

Náklady na informácie

Informácie zapísané v obchodnom registri sú k dispozícii bezplatne na oficiálnom webovom sídle, na ktorom sa zverejnia stanovy spoločnosti. Uverejnenie sa uskutoční automaticky hneď po zápise do registra a uverejnené informácie sú voľne dostupné na vyhľadávanie.

Za výpisy z registra a súvisiace dokumenty, či už v papierovej alebo elektronickej podobe, sa platí poplatok.

Prístup k elektronickým výpisom možno získať na základe ročného poplatku vo výške 25 EUR, s možnosťou predplatiť si dva, tri alebo štyri roky. Pri podaní žiadosti sa musí uviesť daňové identifikačné číslo. Po zaplatení poplatku získate prístup k informáciám zadaním kódu výpisu.

Rovnakým spôsobom môžete požiadať aj o elektronický výpis dokumentov archivovaných v elektronickej databáze, t. j. dokumentov, ktoré sa používajú ako základ pre zápisy uskutočnené od januára 2011, ako aj overených kópií aktualizovaných zakladajúcich zmlúv spoločnosti.

Právne účinky zápisu do obchodného registra

Skutočnosti, ktoré sú predmetom zápisu do registra a zverejnenia, majú právne účinky voči tretím osobám až odo dňa ich uverejnenia.

Konečná podoba zápisu do registra predpokladá prezumpciu existencie právneho stavu (článok 11 zákona o obchodnom registri).

Všetky informácie týkajúce sa totožnosti spoločnosti (právna povaha, názov, sídlo, predmet činnosti, totožnosť členov orgánov spoločnosti), ako aj väčšina skutočností, ktoré sú predmetom zápisu do registra, pochádzajú z prevzatých záznamov, t. j. sú založené na prezumpcii existencie právneho stavu uvedeného v registri.

Výnimkou z tohto pravidla je zápis do registra na základe podania, keď zodpovednosť za overenie toho, či sú dokumenty, ktoré sa predkladajú pri zápise, v súlade s právnymi predpismi, nesie spoločnosť. Registračný úradník overuje iba oprávnenosť žiadateľa o zápis do registra. Takýto záznam je verejným oznámením a nezakladá prezumpciu správnosti. Týka sa to napríklad záznamov o podieloch v spoločnosti.

Článok 153 zákona o katastri nehnuteľností (Código do Registo Predial), predpis uplatňovaný ako doplňujúci k obchodnému registru, stanovuje, že osoba, ktorá predloží pri zápise do registra falošný alebo z právneho hľadiska neexistujúci dokument, môže okrem trestnej zodpovednosti niesť aj následky za škody takto spôsobené. Taktiež stanovuje, že rovnaká zodpovednosť sa vzťahuje na osoby, ktoré vykonajú alebo potvrdia nepravdivé alebo nepresné vyhlásenia, či už na oddelení obchodného registra alebo inde, na účel zápisu alebo vystavenia potrebných dokladov.

Podľa článku 348a trestného zákona sa každý, kto pred orgánom verejnej moci alebo úradníkom vykonávajúcim svoje povinnosti nepravdivo vyhlási alebo potvrdí totožnosť, štatút alebo iné vlastnosti, ktoré majú právne účinky, týkajúce sa jeho samého alebo iných osôb, a tieto vyhlásenia sa majú uviesť v pravom úradnom doklade, bude odsúdený na trest odňatia slobody až na dva roky alebo na peňažný trest.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 20/10/2016

Obchodné registre v členských štátoch - Rumunsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku rumunčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

V tejto časti sa nachádza prehľad o rumunskom obchodnom registri, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti – Národný úrad pre obchodný register


Aké informácie obsahuje rumunský obchodný register?

Rumunský Odkaz sa zobrazí v novom okneNárodný úrad pre obchodný register je verejný orgán s právnou subjektivitou podriadený Ministerstvu spravodlivosti. Úrad je zodpovedný za vedenie, organizovanie a správu centrálneho počítačového obchodného registra.

V Bukurešti a v každej zo 41 žúp v Rumunsku sa nachádzajú úrady obchodného registra, ktoré sú podriadené Národnému úradu pre obchodný register. Sú zodpovedné za vedenie, organizovanie a správu miestnych obchodných registrov.

V súlade so zákonom č. 26/1990 obsahuje obchodný register informácie týkajúce sa týchto subjektov zapísaných v registri, konkrétne:

 • spoločností;
 • štátnych podnikov;
 • štátnych spoločností;
 • verejných korporácií;
 • družstevných spoločností;
 • družstevných organizácií;
 • finančných inštitúcií;
 • zoskupení hospodárskych záujmov;
 • európskych zoskupení hospodárskych záujmov;
 • európskych spoločností;
 • európskych družstevných spoločností;
 • živnostníkov;
 • jediných vlastníkov;
 • rodinných podnikov a
 • ostatných osôb, ako výslovne stanovuje zákon.

V obchodnom registri sú zaznamenané všetky dokumenty, akty, zmienky a totožnosť dotknutých subjektov, pričom tieto záznamy sa vyžadujú podľa zákona, a akékoľvek iné akty a dokumenty výslovne stanovené zákonom.

Na webovom sídle obchodného registra (Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.onrc.ro/index.php/en/) možno nájsť:

1. dokumenty;
2. informácie a služby organizované do oddielov a služieb;
3. informácie týkajúce sa Národného úradu pre obchodný register a úradov obchodného registra priradených k súdom;
4. rôzne verejné informácie – voľný prístup;
5. formuláre používané registrom;
6. náležitosti na vykonávanie záznamov do obchodného registra pre každú kategóriu spoločností a činností;
7. štatistické údaje týkajúce sa zaznamenaných činností.

 • História inštitúcie
 • Sieť ORC [úradov obchodného registra]
 • Formuláre (pre profesionálov atď.) a náležitosti
 • Sadzby a poplatky za služby ONRC [Národného úradu pre obchodný register]
 • Služby
 • Právne predpisy
 • Štatistické údaje
 • Médiá

Online služby poskytované obchodným registrom sú dostupné prostredníctvom portálu elektronických služieb Odkaz sa zobrazí v novom okneNárodného úradu pre obchodný register, ktorý bol vytvorený prostredníctvom rezortného operačného programu „Zvyšovanie hospodárskej konkurencieschopnosti“, „Investície pre vašu budúcnosť“ v rámci projektu „Online služby (elektronická verejná správa) poskytované Národným úradom pre obchodný register podnikateľskej obci prostredníctvom špecializovaného portálu“.

Online služby poskytované Národným úradom pre obchodný register prostredníctvom portálu elektronických služieb zahŕňajú:

 • Recom online;
 • predbežné kontroly (dostupnosť a/alebo rezervácia názvu/loga pre právnické/fyzické osoby, spoločnosť s jediným spoločníkom/rodinné podniky);
 • zápis záznamov do obchodného registra;
 • aktualizovanie kontaktných údajov spoločností zapísaných v obchodnom registri;
 • získavanie aktuálnych informácií týkajúcich sa predchádzajúcej činnosti spoločnosti, štatistické údaje;
 • vydávanie dokumentov;
 • stav konania;
 • informovanie o žiadostiach predložených obchodnému registru;
 • rozhodnutia o odložení žiadostí predložených obchodnému registru;
 • štatistické údaje (úkony v centrálnom obchodnom registri, spoločnosti so zahraničným kapitálom).

Služba „Recom online“ poskytuje nasledujúce informácie:

 • názov/meno,
 • sídlo,
 • jedinečné registračné číslo,
 • číslo zápisu v obchodnom registri,
 • status spoločnosti,
 • telefón,
 • telex,
 • fax,
 • upísaný a splatený kapitál,
 • hlavná činnosť podnikania,
 • vedľajšie činnosti podnikania,
 • údaje týkajúce sa spoločníkov, fyzických alebo právnických osôb (adresa/sídlo, kapitálový podiel, množstvo a druh upísaných akcií, dátum a miesto narodenia členov, ktorí sú fyzickými osobami, osobné identifikačné čísla/jedinečné registračné čísla),
 • údaje týkajúce sa správcov (adresa/sídlo, štátna príslušnosť, dátum a miesto narodenia, právomoci),
 • údaje týkajúce sa pobočiek a poddivízií (sídlo, telefón),
 • údaje týkajúce sa sekundárnych sídiel (adresa sídla, telefón),
 • údaje týkajúce sa súvahy (obrat, priemerný počet zamestnancov, hrubý zisk), ak sú takéto informácie k dispozícii.

Je prístup do rumunského obchodného registra bezplatný?

K informáciám poskytovaným obchodným registrom možno získať prístup Odkaz sa zobrazí v novom okneonline prostredníctvom portálu elektronických služieb Národného úradu pre obchodný register. Prístup je povolený, keď sa zaregistrujete ako používateľ (vytvorením používateľského mena a hesla), po uzatvorení zákazníckej zmluvy a podaní spoplatnenej žiadosti.

 • Všeobecné informácie pre osoby, ktoré majú záujem o vykonávanie určitých regulovaných činností (profesionáli, fyzické osoby, právnické osoby, verejné orgány a inštitúcie atď.) sú dostupné na adrese Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.onrc.ro/index.php/en/;
 • po registrácii v postavení používateľa je k dispozícii aj spoplatnená časť služby „Recom online“. Prístup je zabezpečený 24 hodín denne;
 • prístup k elektronickým formulárom prostredníctvom portálu elektronických služieb Národného úradu pre obchodný register je možný len po predchádzajúcej registrácii (vytvorením používateľského mena a hesla);
 • prístup k časti týkajúcej sa stavu žiadostí o zápis záznamov do obchodného registra je bezplatný;
 • prístup k časti týkajúcej sa rozhodnutí o odložení žiadostí o zápis záznamov do obchodného registra je bezplatný;
 • prístup k niektorým verejným informáciám (účtovná závierka, dobrovoľná likvidácia, nariadená likvidácia atď.) je bezplatný;
 • prístup ku všetkým častiam webového sídla Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.onrc.ro/index.php/en/ je bezplatný a sú dostupné 24 hodín denne;
 • služby dostupné prostredníctvom portálu Národného úradu pre obchodný register sú čiastočne bezplatné, v súlade s platnými právnymi predpismi;
 • prístup k akejkoľvek službe prostredníctvom portálu elektronických služieb Národného úradu pre obchodný register si vyžaduje registráciu.

Ako vyhľadávať v rumunskom obchodnom registri

Informácie dostupné bezplatne prostredníctvom služby Odkaz sa zobrazí v novom okneRecom online možno vyhľadávať na základe nasledujúcich kritérií:

 • názov spoločnosti;
 • číslo zápisu v obchodnom registri,
 • jedinečné registračné číslo;
 • krajina, v ktorej sa nachádza sídlo;

Všeobecné informácie pre zainteresované osoby dostupné bezplatne zahŕňajú:

 • názov spoločnosti;
 • mesto a župa, kde sa nachádza sídlo spoločnosti;
 • číslo v obchodnom registri (vydané počítačovým obchodným registrom);
 • jedinečné registračné číslo (vydané Ministerstvom verejných financií);
 • stanovy;
 • predchádzajúce sídlo;
 • nevymenené osvedčenie o registrácii;
 • upísaný kapitál v rámci zákonného limitu;
 • likvidácia;
 • bankrot;
 • chýbajúca ročná súvaha v obchodnom registri;
 • dátum posledného záznamu v obchodnom registri.

História rumunského obchodného registra

Obchodný register bol zriadený v roku 1990 na základe zákona č. 26/1990 o obchodnom registri.

Špecializovaný portál poskytujúci nové online služby podnikateľskej obci a iným zainteresovaným osobám bol spustený v druhej polovici roku 2011.

Ciele Odkaz sa zobrazí v novom okneNárodného úradu pre obchodný register:

 • informovanie podnikateľskej obce, verejných orgánov, médií a ostatných zainteresovaných osôb o operáciách prebiehajúcich v obchodnom registri;
 • skracovanie času potrebného na získanie prístupu k informáciám;
 • znižovanie preťaženia na úradoch obchodného registra;
 • skracovanie času potrebného na predkladanie registračných dokumentov obchodnému registru;
 • zjednodušovanie postupov registrácie profesionálov, poskytovania finančných informácií a podávania žiadostí o poskytnutie informácií a dokumentov;
 • poskytovanie informácií v reálnom čase v obchodnom registri online žiadateľom.

Do akej miery sú spoľahlivé dokumenty v registri?

Rumunský obchodný register bol zriadený a funguje na základe zákona č. 26/1990 o obchodnom registri v opätovne uverejnenom a zmenenom znení. Oprávnenie na zakladanie subjektov, na ktoré sa vzťahuje povinnosť zápisu do obchodného registra, ich prevádzkovanie a registrácie v obchodnom registri a na registráciu akejkoľvek zmeny zakladajúcich dokumentov, alebo iných výslovne stanovených aspektov, sa vydáva na základe zákona č. 26/1990, mimoriadneho nariadenia vlády č. 116/2009, zákona č. 359/2004 a vykonávacích pravidiel pre vedenie obchodných registrov, zaznamenávanie úkonov a poskytovanie informácií. Osobitné aspekty každého druhu činnosti, na ktorý sa vzťahuje povinnosť zápisu do obchodného registra, sa riadia osobitnými legislatívnymi aktmi. Najdôležitejšími sú zákon č. 31/1990, zákon č. 1/2005, zákon č. 566/2004, mimoriadne nariadenie vlády č. 44/2008 a zákon č. 161/2003.

V nasledujúcich vnútroštátnych ustanoveniach sa uvádza, že tretie strany sa môžu spoľahnúť na informácie a dokumenty uložené v obchodnom registri v súlade s článkom 3a smernice 2009/101/ES, ako bol zavedený smernicou 2012/17/EÚ.

 1. V článku 1 ods. 1 zákona č. 26/1990 o obchodnom registri v opätovne uverejnenom a zmenenom znení sa stanovilo, že „pred začatím vykonávania hospodárskej činnosti požiadajú nasledujúce fyzické alebo právnické osoby o registráciu alebo zápis do obchodného registra: živnostníci, jediní vlastníci a rodinné podniky, spoločnosti, štátne spoločnosti a štátne podniky, verejné korporácie, zoskupenia hospodárskych záujmov, družstevné spoločnosti, družstevné organizácie, európske spoločnosti, európske družstevné spoločnosti a európske zoskupenia hospodárskych záujmov s hlavným sídlom v Rumunsku a akékoľvek iné fyzické alebo právnické osoby, ako stanovuje zákon.

  V článku 1 ods. 2 uvedeného zákona sa ďalej uvádza, že „v priebehu svojej činnosti alebo pri jej skončení fyzické alebo právnické osoby uvedené v odseku 1 požiadajú, aby boli zmienky týkajúce sa dokumentov a aktov podliehajúcich štatutárnej registrácii zapísané do toho istého registra“.
 1. Poskytovanie informácií zapísaných v obchodnom registrivystavovanie kópií súvisiacich dokumentov prebieha v súlade s článkom 4 zákona č. 26/1990 o obchodnom registri v opätovne uverejnenom a zmenenom znení:

1. Obchodný register je verejne dostupný.

2. Úrad obchodného registra na náklady osoby podávajúcej žiadosť poskytne overené kópie záznamov uvedených v registri a odovzdaných dokumentov, informácie týkajúce sa údajov uvedených v obchodnom registri a osvedčenia potvrdzujúce, či bol daný dokument alebo akt zaznamenaný.

3. O dokumenty uvedené v odseku 2 možno požiadať a možno ich zaslať aj poštou.
4. Na požiadanie sa dokumenty uvedené v odseku 1 môžu vystaviť v elektronickej forme, zaslať online spolu s rozšíreným elektronickým podpisom, ako príloha alebo odkaz.

5. Sadzby za poskytovanie kópií a/alebo informácií, bez ohľadu na spôsob doručenia, nesmú prekročiť administratívne náklady, ktoré vzniknú pri ich poskytovaní.

Vynútiteľnosť dokumentov a aktov osôb, na ktoré sa vzťahuje povinnosť zápisu do obchodného registra, sa stanovuje v článku 5 zákona č. 26/1990 v opätovne uverejnenom a zmenenom znení:

1. Registrácia a zmienky majú na tretie strany účinok od dátumu ich zápisu do obchodného registra alebo uverejnenia v časti IV rumunského úradného vestníka alebo v inej publikácii, ako stanovuje zákon.
2. Osoby, ktoré sú povinné požiadať o zápis záznamu, nesmú voči tretím stranám požadovať vynútiteľnosť nezaznamenaných dokumentov alebo aktov, pokiaľ nemôžu dokázať, že tieto tretie strany o takýchto dokumentoch alebo aktoch vedeli.

Na spoločnosti sa okrem toho v tomto smere vzťahujú osobitné ustanovenia, t. j. články 50 – 53 zákona č. 31/1990 o spoločnostiach v opätovne uverejnenom a zmenenom znení.

Článok 50 ods. 1 Dokumenty alebo akty, ktoré neboli uverejnené, ako stanovuje zákon, nemožno vynútiť voči tretím stranám, pokiaľ spoločnosť nemôže dokázať, že dané tretie strany o nich vedeli.

2. Akékoľvek úkony vykonané spoločnosťou pred 16. dňom od uverejnenia správy konajúceho sudcu v časti IV rumunského úradného vestníka (v súčasnosti môže o žiadostiach rozhodovať vedúci úradu obchodného registra/osoba vymenovaná generálnym riaditeľom Národného úradu pre obchodný register v súlade s mimoriadnym nariadením vlády č. 116/2009 v znení neskorších predpisov) nie sú vynútiteľné voči tretím stranám, ak môžu tieto tretie strany dokázať, že nebolo možné vedieť o takýchto úkonoch.

Článok 51 Tretie strany sa však môžu odvolať na dokumenty alebo akty, ktoré neboli uverejnené, pokiaľ sa skutočnosťou, že neboli uverejnené, neruší ich účinnosť.

Článok 52 ods. 1 V prípade nesúladu medzi textom odovzdaným úradu obchodného registra a textom uverejneným v časti IV rumunského úradného vestníka alebo v novinách nemôže spoločnosť vynútiť uverejnený text voči tretím stranám. Tretie strany môžu vynútiť uverejnený text voči spoločnosti, pokiaľ nemôže spoločnosť dokázať, že vedeli o texte odovzdanom úradu obchodného registra. (Článok 52 v kapitole IV hlavy II bol zmenený 1. decembra 2006 článkom I ods. 31 zákona č. 441/2006)

V článku 12 ods. 1 zákona č. 26/1990 o obchodnom registri v opätovne uverejnenom a zmenenom znení sa uvádza nasledovné:

1. Obchodný register pozostáva z registra na zaznamenávanie právnických osôb, ktoré sú spoločnosťami, štátnymi spoločnosťami alebo štátnymi podnikmi, verejnými korporáciami, zoskupeniami hospodárskych záujmov, družstevnými organizáciami, európskymi spoločnosťami, európskymi zoskupeniami hospodárskych záujmov alebo inými právnickými osobami výslovne stanovenými zákonom s hlavným alebo sekundárnym sídlom v Rumunsku, a registra na zaznamenávanie živnostníkov, jediných vlastníkov a rodinných podnikov s profesionálnym alebo sekundárnym sídlom v Rumunsku. Tieto registre sa vedú v počítačovom systéme (Článok 12 ods. 1 v kapitole II bol zmenený 16. júla 2015 článkom I ods. 5 zákona č. 152/2015).

 1. V článku 6 ods. 1 zákona č. 26/1990 o obchodnom registri v opätovne uverejnenom a zmenenom znení v spojení s článkom 1 mimoriadneho nariadenia vlády č. 116/2009 o zavedení určitých opatrení týkajúcich sa zapisovania záznamov do obchodného registra schváleným so zmenami zavedenými zákonom č. 84/2010 sa uvádza, že „záznamy sa do obchodného registra zapisujú na základe rozhodnutia vedúceho úradu obchodného registra/osoby vymenovanej generálnym riaditeľom Národného úradu pre obchodný register, prípadne na základe konečného rozsudku súdu, pokiaľ zákon nestanovuje inak“.


  V článku 26 ods. 1 zákona č. 26/1990 o obchodnom registri v opätovne uverejnenom a zmenenom znení sa uvádza, že „dátumom vykonania záznamu do obchodného registra je dátum, kedy bol záznam do obchodného registra skutočne zapísaný“.


  V článku 26 ods. 2 uvedeného legislatívneho aktu v spojení s mimoriadnym nariadením vlády č. 116/2009 sa ďalej uvádza, že „záznamy sa do obchodného registra zapisujú do 24 hodín od dátumu rozhodnutia vydaného vedúcim úradu obchodného registra/osobou vymenovanou generálnym riaditeľom Národného úradu pre obchodný register a v prípade registrácie profesionála do 24 hodín od dátumu rozhodnutia o schválení registrácie“.


  Na základe článku 51 ods. 2 zákona č. 26/1990 o obchodnom registri v opätovne uverejnenom a zmenenom znení „záznamy sa do obchodného registra zapisujú elektronicky na úradoch obchodného registra priradených k súdom a tiež v centrálnom počítačovom registri“.


  Ďalšie informácie nájdete Odkaz sa zobrazí v novom oknetu.

Súvisiace odkazy

Oficiálne webové sídlo rumunského Odkaz sa zobrazí v novom okneNárodného úradu pre obchodný register

Portál elektronických služieb rumunského Odkaz sa zobrazí v novom okneNárodného úradu pre obchodný register

Súvisiace dokumenty

Zákon č. 26/2012PDF(669 Kb)ro

Mimoriadne nariadenie č. 116/2009PDF(255 Kb)ro

Vykonávacie pravidlá z 10. októbra 2008 pre vedenie obchodných registrovPDF(1034 Kb)ro

Zákon č. 359/2004PDF(527 Kb)ro


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 31/10/2016

Obchodné registre v členských štátoch - Slovinsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku slovinčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

V tejto časti sa uvádza prehľad o obchodnom registri Slovinska.


Aké informácie obsahuje obchodný register Slovinska?

Obchodný register Slovinska (Poslovni register Slovenije, PRS) spravuje Agentúra Slovinskej republiky pre verejnoprávne záznamy a súvisiace služby (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve – AJPES)

PRS je ústredná verejná databáza informácií o všetkých podnikateľských subjektoch so sídlom v Slovinsku, ktoré vykonávajú zárobkovú alebo inú činnosť, a informácie o dcérskych spoločnostiach a pobočkách podnikateľských subjektov. Register obsahuje aj informácie o dcérskych spoločnostiach a pobočkách zahraničných podnikateľských subjektov, ktoré vykonávajú svoju činnosť v Slovinsku. Záznam v registri obsahuje tieto kategórie:

 • spoločnosti (osobné a korporácie),
 • živnostníci,
 • právnické osoby, ktoré sa spravujú verejným právom,
 • právnické osoby, ktoré sa spravujú súkromným právom,
 • združenia,
 • fyzické osoby vykonávajúce činnosti, ktoré podliehajú ohláseniu, alebo regulovanú činnosť,
 • dcérske spoločnosti a pobočky podnikateľských subjektov,
 • hlavné zastúpenie zahraničných podnikateľských subjektov,
 • ďalšie subjekty.

O každom subjekte zapísanom v PRS sú k dispozícii rôzne registračné údaje (identifikačné číslo, názov podniku, daňové identifikačné číslo, údaje o štatutárnych orgánoch a zakladateľoch atď.).

 • priamy prístup k údajom prostredníctvom aplikácie ePRS a
 • poskytovanie údajov na ďalšie použitie.

Čo zahŕňa?

Aplikácia ePRS

Aplikácia Odkaz sa zobrazí v novom okneePRS umožňuje používateľom prezerať si v obchodnom registri Slovinska záznamy o podnikateľských subjektoch, ktoré na území Slovinskej republiky vykonávajú hospodársku činnosť.

Je prístup do obchodného registra bezplatný?

Prístup je bezplatný, ale používatelia sa musia prihlásiť na portáli (noví používatelia sa musia najprv zaregistrovať).

Ako vyhľadávať v obchodnom registri Slovinska?

Používatelia sa musia prihlásiť na portáli, aby v ňom mohli vyhľadávať. Údaje možno vyhľadávať zadaním kritérií vyhľadávania do jedného alebo viacerých políčok alebo výberom kritérií vyhľadávania z ponuky. Kritériá vyhľadávania môžu byť nasledovné: celý údaj, časť údaja (slovo) alebo začiatok slova. Vyhľadávať možno pomocou identifikačného čísla, daňového identifikačného čísla, názvu spoločnosti, adresy atď.

Aktualizácia

Údaje sa aktualizujú každý deň.

Poskytovanie údajov na ďalšie použitie:

Agentúra AJPES poskytuje tieto služby na Odkaz sa zobrazí v novom okneďalšie použitie údajov z obchodného registra:

 • doručovanie denných, týždenných alebo mesačných informačných výpisov v širšom alebo užšom formáte,
 • mesačné informačné výpisy o podnikateľských subjektoch zapísaných v súdnom registri v širšom alebo užšom formáte,
 • mesačné informačné výpisy o živnostníkoch v širšom alebo užšom formáte,
 • poskytovanie údajov prostredníctvom internetu v širšom, užšom alebo minimálnom formáte (pozri),
 • poskytovanie údajov na základe konkrétnych požiadaviek v širšom alebo užšom formáte,
 • spracovanie zhromaždených údajov na základe požiadaviek klienta (číselné údaje).

Agentúra AJPES každé tri mesiace na internete bezplatne zverejní prehľad celého obchodného registra Slovinska vo formáte XML so súborom informácií na ďalšie použitie.

Ceny

Agentúra AJPES si za poskytovanie verejných informácií z obchodného registra Slovinska na ďalšie použitie účtuje poplatky podľa:
Odkaz sa zobrazí v novom okneSadzobníka poplatkov za poskytovanie verejných informácií z obchodného registra Slovinska na ďalšie použitie (register právnych predpisov Slovinskej republiky).

Do akej miery sú spoľahlivé dokumenty uvedené v registri?

Tretie strany sa môžu odvolávať na údaje a všetky typy dokumentov, ktoré sú uvedené v článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/101/ES zo 16. septembra 2009 o koordinácii záruk, ktoré sa od obchodných spoločností v zmysle článku 48 druhého odseku zmluvy vyžadujú v členských štátoch na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb s cieľom zabezpečiť rovnocennosť týchto záruk, na základe týchto právnych predpisov:

Odkaz sa zobrazí v novom oknezákon o obchodných spoločnostiach (Zakon o gospodarkih družbah) (Úradný vestník SR č. 65/09 – úradné konsolidované znenie, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – rozhodnutie ústavného súdu a 82/13; ďalej len: ZGD-1), ktorý je základným systémovým zákonom upravujúcim základné pravidlá o zriaďovaní a fungovaní obchodných spoločností, samostatne zárobkovo činných osôb, závislých osôb, hospodárskych záujmových združení a dcérskych spoločností zahraničných podnikov, ako aj všetky úpravy ich právneho postavenia.

Odkaz sa zobrazí v novom oknezákon o súdnom registri (Zakon o sodnem registru) (Úradný vestník SR č. 54/07 – úradné konsolidované znenie, 65/08, 49/09, 82/13, – ZGD-1H, ďalej len ZSReg), ktorým sa riadi súdny register, stanovuje, aké údaje sa zapíšu do súdneho registra, na základe ktorých procesných pravidiel príslušný súd rozhodne o zápise do súdneho registra a podľa akých pravidiel agentúra AJPES spravuje súdny register. Tento zákon upravuje aj postupy týkajúce sa jednotného kontaktného miesta (Vse na enem mestu).

Odkaz sa zobrazí v novom oknezákon o Obchodnom registri Slovinska (Zakon o Poslovnem registru Slovenije) (Úradný vestník SR, č. 49/06 a33/07 – ZSReg-B, ďalej len ZPRS-1), ktorý upravuje vedenie a správu Obchodného registra Slovinska (ďalej len: obchodný register), stanovuje povinnosť zápisov do obchodného registra, spôsob ich identifikácie a povinnosť identifikácie, rozsah obsahu obchodného registra a spôsob získavania údajov potrebných na vedenie obchodného registra a stanovuje postup vykonávania zápisov do obchodného registra, údaje, ktoré pri zápise dodá alebo určí správca registra, použitie údajov z obchodného registra a uchovávanie dokumentácie.

Je prístup do obchodného registra Slovinska bezplatný?

Áno, prístup je bezplatný. Používatelia sa však musia najprv prihlásiť na portáli.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneobchodný register (slovinčina), Odkaz sa zobrazí v novom okneobchodný register (angličtina)


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 23/03/2018

Obchodné registre v členských štátoch - Slovensko

V tejto časti sa uvádza prehľad o slovenskom obchodnom registri.


Aké informácie obsahuje obchodný register?

Odkaz sa zobrazí v novom okneObchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje týkajúce sa podnikateľov, spoločností a iných právnych subjektov, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon.

Zoznam spravuje Odkaz sa zobrazí v novom okneMinisterstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Obchodný register vedú registrové súdy (okresný súd v sídle krajského súdu).

Je prístup do obchodného registra bezplatný?

Obchodný register a zbierka listín sú každému prístuné. Prístup do obchodného registra a vydávanie výstupov z obchodného registra podlieha poplatkovej povinnosti.

Ak však žiadateľ žiada o vydanie elektronickej podoby výpisu z obchodného registra alebo o vydanie elektronickej podoby uloženej listiny alebo elektronickej podoby potvrdenia o tom, že určitá listina nie je uložená v zbierke listín, vydá ich registrovaný súd elektronickými prostriedkami bezplatne.

Ako vyhľadávať v obchodnom registri?

Vyhľadávanie je dostupné v slovenskom a v anglickom jazyku.

V slovenskom Odkaz sa zobrazí v novom okneobchodnom registri je možné vyhľadávať podľa:

Do akej miery sú spoľahlivé dokumenty uvedené v registri?

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník ustanovuje, kedy sa možno dovolávať údajov zapísaných v obchodnom registri, prípadne obsahu listín uložených do obchodného registra.

Zapísané údaje v obchodnom registri sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia. Obsah listín, ktorých zverejnenie zákon ustanovuje, je účinný voči tretím osobám odo dňa, keď bolo zverejnené oznámenie o uložení listín do zbierky listín, v Obchodnom vestníku.

Od tohto momentu sa môžu tretie osoby odvolávať zverejnených údajov, resp. obsahu listín. Toto však neplatí, ak zapísaná osoba preukáže, že tretia osoba o týchto údajoch alebo o obsahu listín vedela.

Zapísaná osoba sa však nemôže na zverejnené údaje alebo obsah listín odvolávať voči tretím osobám do 15 dní odo dňa ich zverejnenia, ak tretie osoby preukážu, že o nich nemohli vedieť.

Po uplynutí tejto lehoty sa teda možno domáhať zapísaných údajov a obsahu uložených listín v zbierke listín.

V prípade nesúladu medzi zapísanými a zverejnenými údajmi či obsahom uložených a zverejnených listín, sa zapísaná osoba (obchodná spoločnosť) môže voči tretím osobám domáhať len zverejneného znenia. Ak však preukáže, že o obsahu zapísaného údaju alebo o obsahu uloženej listiny tretia osoba vedela, môže sa ich domáhať.

História slovenského obchodného registra

Obchodný register bol zriadený v roku 1992 po prijatí zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a nahradil predchádzajúci podnikový register.

Obchodný zákonník (§ 27 - § 34) upravoval pôsobnosť obchodného registra do roku 2004.

1. februára 2004 nadobudol účinnosť osobitný zákon č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa zaviedli nové právne požiadavky pre obchodný register. Zavedením osobitného zákona sa čiastočne vypustila právna úprava obchodného registra z Obchodného zákonníka.

V súčasnosti sa obchodný register vedie v elektronickej forme. Zbierka listín sa vedie v listinnej forme a v elektronickej forme.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneObchodný register

Odkaz sa zobrazí v novom okneObchodný register SR


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 03/06/2019

Obchodné registre v členských štátoch - Fínsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku fínčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

V tejto časti sa nachádza prehľad fínskeho obchodného registra.


Čo poskytuje fínsky obchodný register?

Odkaz sa zobrazí v novom okneFínsky obchodný register spravuje Výbor pre patenty a registráciu (Patentti- ja rekisterihallitus, PRH).

Fínsky obchodný register je verejný register, ktorý obsahuje informácie o obchodných spoločnostiach. Vo všeobecnosti platí, že všetky spoločnosti musia byť zapísané v obchodnom registri. Podniky zároveň musia informovať o akýchkoľvek zmenách svojich údajov uvedených v obchodnom registri. Väčšina podnikov musí do registra oznámiť aj svoje ročné účtovné závierky. Každý rok sa registruje:

 • približne 30 000 nových podnikov,
 • približne 80 000 zmien v údajoch zaregistrovaných spoločností,
 • približne 200 000 účtovných závierok.

Obchodný register a Daňová správa (Verohallinto) majú spoločný postup oznamovania a informačnú službu. Obchodná informačná služba (YTJ) je bezplatnou informačnou službou, ktorú spoločne poskytujú PRH a Daňová správa. Obsahuje kontaktné a identifikačné informácie spoločností, ako napríklad:

 • názov spoločnosti, pomocný názov a ich preklady,
 • identifikačné číslo (Y-tunnus), informácie o forme spoločnosti a mieste sídla,
 • adresu a iné kontaktné informácie,
 • hlavný predmet činnosti,
 • registre daňovej správy a PRH, v ktorých je spoločnosť zapísaná,
 • informácie o ukončení alebo prerušení obchodnej činnosti, o konkurze, likvidácii alebo reštrukturalizácii.

YTJ ponúka okrem bezplatných údajov aj spoplatnené výpisy alebo vyhľadávania.

Z databázy YTJ možno vygenerovať údaje o spoločnostiach napríklad vo forme informácií o skupine spoločností podľa regiónu, predmetu činnosti (hlavného predmetu činnosti podľa klasifikácie Štatistického úradu oznámeného spoločnosťou), formy spoločnosti, registra (registrov daňovej správy, obchodného registra a registra nadácií) alebo podľa dátumu registrácie (s cieľom vyhľadať nové spoločnosti).

Európsky obchodný register (ďalej len EBR) poskytuje rýchly prístup k spoľahlivým informáciám o podnikoch v celej Európe. EBR je spoločnou informačnou službou obchodných registrov 15 európskych krajín, prostredníctvom ktorej sú dostupné oficiálne a spoľahlivé informácie priamo z vnútroštátneho obchodného registra každej zúčastnenej krajiny.

Služba EBR sa ľahko používa, pretože používateľ si môže zvoliť jazyk (fínsky, švédsky alebo anglický) a registrované údaje všetkých krajín sú prezentované rovnakým jasným spôsobom.

Je prístup do fínskeho obchodného registra bezplatný?

Áno, časť údajov z registra je prístupná bezplatne.

Ako vyhľadávať vo fínskom obchodnom registri

Údaje o podnikateľských subjektoch sa zapisujú do registra na základe oznámení predložených do obchodného registra. Register obsahuje informácie oznámené buď samotnými podnikateľskými subjektmi, alebo súdmi a inými orgánmi.

Podľa § 21a zákona o obchodnom registri môže Výbor pre patenty a registráciu aktualizovať svoje záznamy a prostredníctvom fínskeho systému informácií o obyvateľstve môže skontrolovať osobné údaje osôb uvedených v predložených oznámeniach a ich prílohách.

Podľa § 21 zákona o zákaze podnikania poskytuje Fínske justičné registračné centrum (Suomen oikeusrekisterikeskus) obchodnému registru údaje o platných zákazoch vykonávania podnikateľskej činnosti a o tom, kedy tieto zákazy začali a kedy končia. Tieto údaje sa následne aktualizujú v systéme obchodného registra.

Obsah obchodného registra stanovujú fínske právne predpisy. Právne predpisy, ktorými sa riadi obchodný register, a ďalšie zákony, ktoré sa všeobecnejšie týkajú foriem spoločností a predmetu činnosti, (pozri napríklad zákon o obchodnom registri, zákon o akciových spoločnostiach a zákon o otvorenej spoločnosti a komanditnej spoločnosti) upravujú, aké údaje majú byť registrované v prípade jednotlivých foriem spoločností.

Vo všeobecnosti sa pri každej forme spoločnosti registrujú aspoň tieto informácie:

 • názov spoločnosti,
 • miesto, z ktorej je činnosť spoločnosti riadená,
 • predmet činnosti,
 • kto zastupuje spoločnosť,
 • adresa spoločnosti.

Keď sa vykoná zápis do obchodného registra, daný zápis sa zároveň oznámi prostredníctvom elektronickej informačnej služby obchodného registra. Informačná služba (Kuulutustietopalvelu) je verejnou bezplatnou službou, ktorá obsahuje základné informácie o spoločnosti a oznámenia o zápisoch do obchodného registra. Pomocou tejto služby môžete skontrolovať, či spoločnosť zaregistrovala novú správnu radu, alebo zistiť, aké nové spoločnosti boli v určitom časovom období zaregistrované.

V informačnej službe obchodného registra sa vyhľadáva pomocou identifikačného čísla spoločnosti (Y-tunnus), ktoré si v prípade potreby môžete overiť prostredníctvom služby YTJ. Ako kritérium vyhľadávania je možné použiť aj určitý dátum alebo špecifický časový interval. Vyhľadávanie možno zúžiť podľa typu registrácie alebo administratívnej územnej jednotky. Výsledok vyhľadávania obsahuje základné údaje, t. j. názov spoločnosti, identifikačné číslo a sídlo. V rámci registračných údajov sú dostupné okrem iného registračný druh oznámenia, ako aj položky zápisov v registri.

V závislosti od formy spoločnosti sú v registri zapísané aj ďalšie údaje. Výpisy z registra týkajúce sa podnikov toho istého typu môžu vyzerať úplne odlišne. Napríklad niektoré akciové využívajú možnosť, ktorú ponúka zákon o akciových spoločnostiach, a rozhodnú napríklad o udelení alebo zlúčení predkupných práv alebo iných osobitných práv. Následne tieto skutočnosti oznámia na účely zápisu do registra. Iné spoločnosti sa rozhodnú oznámiť len tie údaje, ktoré sa musia povinne predložiť na zápis do registra. Okrem toho sa vo výpisoch z registra odzrkadľujú aj zmeny zákonov. Napríklad zápisy v registri, ktoré sa týkajú akciových spoločností, sa môžu vo veľkej miere líšiť v závislosti od toho, či sa o údajoch, ktoré sa majú registrovať, rozhodlo podľa zákona o akciových spoločnostiach, ktorý nadobudol platnosť 1. septembra 2006, alebo skôr.

Ako spoľahlivé sú dokumenty nachádzajúce sa v registri?

Zákon o obchodnom registri (zákon 1979/129 z 2. februára 1979) obsahuje ustanovenia týkajúce sa údajov, ktoré sa majú zaznamenať do registra, a ich uverejnenia. Podľa zákona má každý právo na údaje, výpisy a osvedčenia z obchodného registra. Tretia strana konajúca v dobrej viere sa môže spoľahnúť na správnosť informácií zaznamenaných v registri.

Podľa § 1a zákona sú všetky údaje zaznamenané v registri verejné a každý má právo na údaje, výpisy a osvedčenia týkajúce sa zápisov v registri. Údaje možno sprístupniť aj elektronickou formou. Jedinými výnimkami sú osobné identifikačné čísla fyzických osôb a domáce adresy fyzických osôb žijúcich v zahraničí, ktoré nie sú verejné. Údaje o posledných znakoch osobného identifikačného čísla fyzických osôb a domácej adrese fyzických osôb žijúcich v zahraničí sa sprístupnia len v prípade, ak sprístupnenie spĺňa požiadavky podľa § 16 ods. 3 zákona o verejnosti činností vlády. Inak sa v prípade fyzickej osoby bývajúcej v zahraničí namiesto domácej adresy sprístupní len krajina pobytu.

V § 26 zákona o obchodnom registri sa stanovuje, že tretia strana konajúca v dobrej viere sa môže spoľahnúť na údaje zapísané v registri a oznámené prostredníctvom informačnej služby registra. Údaje sa oznamujú automaticky, ihneď po zápise do registra. Oznámenia sú k dispozícii bezplatne prostredníctvom informačnej služby obchodného registra.

História fínskeho obchodného registra

Informácie sa v registri uchovávajú od roku 1860.

Odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneEurópsky obchodný register, Odkaz sa zobrazí v novom okneFínsky výbor pre patenty a registráciu


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 30/06/2019

Obchodné registre v členských štátoch - Švédsko

V tejto časti nájdete základné informácie o švédskom obchodnom registri.


Aké informácie obsahuje obchodný register?

Register spoločností (Bolagsverket) sa skladá z viacerých registrov, ktoré obsahujú informácie o spoločnostiach (tzv. registrované spoločnosti). Informácie v tomto registri možno vyhľadávať pomocou Odkaz sa zobrazí v novom okneinternetového vyhľadávača. Takisto sa môžete priamo obrátiť na samotný Odkaz sa zobrazí v novom okneregister spoločností.

Pre všetky registre sa ďalej v texte používa spoločný výraz obchodný register.

Obchodný register obsahuje okrem iného informácie o:

 • menách spoločností a adresách,
 • identifikačnom čísle,
 • vedúcich pracovníkoch (okrem iného členoch predstavenstva),
 • účtovných závierkach,
 • stanovách,
 • potvrdení o registrácii,
 • konkurznom konaní.

Vlastníkom a správcom registra je register spoločností Odkaz sa zobrazí v novom okneBolagsverket.

Je prístup do obchodného registra bezplatný?

Prístup do obchodného registra je bezplatný, ak sa na register spoločností obrátite telefonicky. Písomný výpis je obvykle spoplatnený.

Prostredníctvom internetového vyhľadávača môžete bezplatne získať informácie o názve spoločnosti, identifikačnom čísle a statuse. Tieto dodatočné informácie sú dostupné len pre registrovaných a platiacich používateľov:

 • informácie o vedúcich pracovníkoch (okrem iného členoch predstavenstva),
 • účtovné závierky,
 • stanovy,
 • potvrdenie o registrácii,
 • podrobnejšie informácie o konkurze a likvidácii.

Do akej miery sú dokumenty uvedené v registri spoľahlivé?

Informácie o švédskych akciových spoločnostiach sa zverejňujú v súlade s článkom 2 smernice 2009/101/ES.

Do registra spoločností sa zapisujú nové švédske akciové spoločnosti a akékoľvek zmeny, ktoré sa ich týkajú.

Podľa článku 2 (Zverejňovanie) smernice 2009/101/ES musia členské štáty zaistiť, aby sa určité údaje a listiny o spoločnostiach vždy zverejňovali. Rovnaké listiny a údaje musia byť podľa článku 3a ods. 2 taktiež zverejnené na Európskom portáli elektronickej justície.

V prípade Švédska sú uvedené údaje zverejňované v úradnom vestníku Post- och Inrikes Tidningar.

Ďalšie informácie o švédskych spoločnostiach sú k dispozícii na internetových stránkach registra spoločností Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.bolagsverket.se/en.

Na stránkach registra spoločností Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.bolagsverket.se/en je k dispozícii aj odkaz na švédsky úradný vestník (Post- och Inrikes Tidningar).

Ako vyhľadávať v obchodnom registri?

Informácie z obchodného registra môže získať ktokoľvek, a to prostredníctvom listu, e-mailu alebo telefonicky.

Verejne dostupný je aj internetový vyhľadávač, pomocou ktorého možno vyhľadávať podľa názvu a identifikačného čísla spoločnosti. Tieto informácie sú však dostupné len pre registrovaných a platiacich používateľov:

 • informácie o vedúcich pracovníkoch (okrem iného členoch predstavenstva),
 • účtovné závierky,
 • stanovy,
 • potvrdenie o registrácii,
 • podrobnejšie informácie o konkurze a likvidácii.

História švédskeho obchodného registra

Informácie sa v registri uchovávajú od roku 1897. Od roku 1982 sú informácie v závislosti od typu údaju digitalizované. Od roku 2002 sa digitalizujú všetky informácie oznámené do registra.

Užitočné odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneEurópsky obchodný register (EBR)


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 03/11/2016

Obchodné registre v členských štátoch - Spojené kráľovstvo

V tomto oddiele sa uvádzajú základné informácie o obchodnom registri Spojeného kráľovstva.


Kto vedie obchodný register Spojeného kráľovstva?

Odkaz sa zobrazí v novom okneObchodný register pre Spojené kráľovstvo vrátane Anglicka, a Walesu, Severného Írska a Škótska vedie Registračný úrad (Companies House).

Aké informácie uchováva Registračný úrad?

Register poskytuje informácie vložené podnikmi, spoločnosťami s ručením obmedzeným, komanditnými spoločnosťami, zahraničnými spoločnosťami, EHZZ (európskymi zoskupeniami hospodárskych záujmov), cezhraničnými fúziami a fúziami a európskymi spoločnosťami (SE – Societas Europaea, európska spoločnosť). Viac informácií týkajúcich sa požiadaviek na registráciu si môžete vyhľadať na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom okneRegistračného úradu. V registri nie sú uvedené informácie o živnostníkoch, verejných obchodných spoločnostiach a obchodných názvoch.

Je prístup do obchodného registra bezplatný?

Áno, prístup do registra je bezplatný a rovnako aj získanie základných informácií o spoločnostiach.

Ako vyhľadávať v obchodnom registri Spojeného kráľovstva

Informácie o spoločnostiach vedené v obchodnom registri Spojeného kráľovstva možno vyhľadávať prostredníctvom Odkaz sa zobrazí v novom okneRegistračného úradu použitím služby „WebCHeck“.

Do akej miery sú dokumenty uvedené v registri spoľahlivé?

Správca registra spoločností (The registrar of companies)

V tomto oddiele sa opisuje pozícia týkajúca sa informácií o spoločnosti, pretože predstavuje väčšinu materiálu o registri.

Hlavným právnym predpisom, ktorý upravuje fungovanie registra Spojeného kráľovstva, je zákon o spoločnostiach (Companies Act) z roku 2006. Podľa uvedeného zákona poskytuje informácie na registráciu správcovi registra spoločností („správca registra“) spoločnosť alebo splnomocnenci konajúci v jej mene. Po poskytnutí informácií sa skontroluje ich forma s cieľom zaistiť ich úplnosť. Správca registra prijíma tieto informácie v dobrej viere. K žiadnej validácii alebo overovaní správnosti informácií nedochádza. Ak je informácia prijateľná, zaregistruje sa do registra, pričom daný záznam sa zachováva a je prístupný verejnosti k nahliadnutiu. Osoby vyhľadávajúce v registri sa na dané informácie môžu spoľahnúť (s výnimkou obmedzenej triedy informácií), ale iba do tej miery,do akej sú informácie poskytnuté registru presné.

Obmedzená trieda informácií v registri má v nadväznosti na svoj zápis právne následky. Na tieto informácie – ako sú uvedené v registri - sa môžu vyhľadávajúce osoby spoľahnúť. Táto trieda zahŕňa:

 • informácie o založení spoločnosti (oddiel 16 zákona o spoločnostiach z roku 2006)
 • registrovanú adresu sídla spoločnosti a jej zmeny podľa oddielu 87
 • názov spoločnosti a jeho zmeny podľa oddielu 81
 • informácie o opätovnej registrácii spoločnosti s cieľom zmeniť jej postavenie, napr. zo súkromnej spoločnosti na štátnu atď. (oddiely 96, 101,104, 107 a 111)
 • informácie o znížení kapitálu spoločnosti (oddiely 651 a 665)

Za závažné nepresnosti v informáciách poskytnutých správcovi registra možno uložiť trestné sankcie. Podľa oddielu 1112 zákona o spoločnostiach z roku 2006 sa poskytnutie nepravdivých, zavádzajúcich alebo klamlivých informácií správcovi registra považuje za trestný čin.

Spoločnosť sa nemôže voči tretej strane opierať o informácie týkajúce sa konkrétnych udalostí, ktoré nastali, iba ak by bola daná udalosť úradne oznámená alebo je možné preukázať, že tretia strana o udalosti vedela (oddiel 1079 zákona o spoločnostiach z roku 2006).

Za takéto udalosti sa považuje:

 • zmena stanov spoločnosti
 • zmeny medzi riaditeľmi spoločnosti
 • zmena sídla spoločnosti
 • vydanie príkazu na likvidáciu spoločnosti
 • vymenovanie likvidátora v dobrovoľnej likvidácii spoločnosti.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneRegistračný úrad


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 24/07/2017