Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ondernemingsregisters in de lidstaten - Estland

Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Ests

Op deze pagina vindt u een overzicht van het Estse handelsregister en register van verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk.


Welke gegevens bevatten het Estlandse handelsregister en register van verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk?

Het handelsregister en het register van verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk worden beheerd door de griffie van de kantonrechtbank van Tartu. De registers worden door de rechtbank bijgehouden om de onafhankelijkheid en juridische deskundigheid van de registerambtenaren te garanderen. De registers, die bedoeld zijn om de rechtszekerheid te waarborgen, hebben aanzienlijke rechtskracht. In het handelsregister opgenomen gegevens worden geacht correct te zijn ten aanzien van derden, tenzij de derde wist of kon weten dat de gegevens niet correct waren. Gegevens gelden niet voor transacties die worden gesloten binnen vijftien dagen na registratie, indien een derde aantoont dat hij of zij niet van de inhoud van de registratie op de hoogte was of hoefde te zijn. Derhalve mag een derde vertrouwen op de juistheid van de gegevens in het register, en er bijvoorbeeld bij het sluiten van een overeenkomst van uitgaan dat degene die in het register als directielid wordt vermeld, tekenbevoegdheid bezit voor de betrokken onderneming.

Bepaalde juridische omstandigheden gelden alleen als ze in het register zijn opgenomen. Zo kan de tekenbevoegdheid van een directielid zijn omschreven in de statuten of in een overeenkomst die met dat directielid is gesloten, maar voor derden gelden uitsluitend de beperkingen die zijn opgenomen in het register.

Bepaalde belangrijke omstandigheden gelden vanaf het moment waarop ze in het register worden opgenomen. Zo is de verhoging van het aandelenkapitaal van een onderneming van kracht vanaf de opname van de verhoging in het handelsregister, en dus niet vanaf het ogenblik waarop het besluit tot verhoging van het kapitaal wordt genomen of vanaf het ogenblik waarop het nieuwe kapitaal is gestort. Hetzelfde geldt voor de oprichting van een rechtspersoon, het wijzigen van de statuten ervan of een fusie, splitsing en omvorming van die rechtspersoon.

De registers worden elektronisch bijgehouden.

De griffie van de kantonrechtbank van Tartu beheert het handelsregister met informatie over zelfstandigen, ondernemingen (naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen, handelsverenigingen, Europese vennootschappen (Societas Europaea), Europese coöperatieve vennootschappen (Societas Cooperativa Europaea) en Europese groeperingen voor territoriale samenwerking) en filialen van buitenlandse ondernemingen in Estland.

Het register van verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk bevat informatie over deze entiteiten (onder verenigingen zonder winstoogmerk vallen ook verenigingen van eigenaren van appartementen, bouwverenigingen en andere non-profitorganisaties, alsmede politieke partijen, vakbonden, kerken, congregaties, verenigingen van congregaties en kloosters) die zijn gevestigd in Estland.

In het handelsregister of het register van verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk wordt voor elke zelfstandige, rechtspersoon en filiaal van een buitenlandse onderneming het volgende geopend

 • een registerkaart;
 • een bedrijfsdossier (in het handelsregister) of een openbaar dossier (in het geval van verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk);
 • een registerdossier.

De bedrijfsdossiers en openbare dossiers bevatten documenten die een rechtspersoon, een zelfstandige, of het filiaal van een buitenlandse onderneming conform de wet heeft ingediend bij het register, bijvoorbeeld de statuten van de onderneming en andere openbaar gemaakte documenten. Rechterlijke uitspraken, beroepen tegen rechterlijke uitspraken, correspondentie en andere documenten die niet in het bedrijfsdossier of openbaar dossier worden bewaard, worden bewaard in het registerdossier.

Op de registerkaart van een rechtspersoon, zelfstandige of filiaal van een buitenlandse onderneming wordt de volgende informatie ingevoerd:

 • de bedrijfsnaam of naam en de registercode;
 • de statutaire zetel en het adres van de onderneming of vennootschap;
 • gegevens over de zelfstandige en gegevens over de opschorting van de activiteiten en de seizoensgebonden of tijdelijke aard van de activiteiten;
 • gegevens over de personen met vertegenwoordigingsbevoegdheid (leden van de raad van bestuur, algemene vennoten, stille vennoten of derden met vertegenwoordigingsbevoegdheid, liquidateurs en faillissementscuratoren), alsook overeenkomsten met betrekking tot vertegenwoordigingsbevoegdheid en verleende volmachten voor het vertegenwoordigen van de rechtspersoon;
 • gegevens over de zaakgelastigde;
 • de rechtsvorm van de onderneming of het type onderneming of vennootschap;
 • de datum waarop de statuten zijn goedgekeurd;
 • de monetaire waarde van het aandelenkapitaal van de vennootschap;
 • een aantekening aangaande de oprichting van een besloten vennootschap, zonder dat er bijdragen zijn gestort;
 • een aantekening dat de aandelen zijn geregistreerd in het Estse centrale effectenregister;
 • het begin en einde van het boekjaar;
 • de wettelijk vereiste informatie over een faillissement;
 • een aantekening aangaande de fusie, splitsing of omvorming van de vennootschap en aangaande de ontbinding en uitschrijving uit het register van de vennootschap;
 • verwijzing naar inschrijvingen door de verantwoordelijke ambtenaar waarin de wet voorziet en zonder dat de onderneming daartoe een verzoek heeft ingediend;
 • informatie over de plaats waar documenten over een geliquideerde vennootschap worden bewaard;
 • de doelstellingen van de stichting;
 • andere informatie waarin de wet voorziet.

Registeraangelegenheden worden in het kader van een schriftelijke procedure behandeld als niet-contentieuze civiele zaken. Inschrijvingen in de registers vinden plaats op basis van een aanvraag of rechterlijke uitspraak of op andere in de wet vastgestelde grondslagen. Inschrijvingsaanvragen moeten een digitale handtekening bevatten of in de vorm van een notarieel document zijn opgesteld.

Vermeldingen in het handelsregister en in het register van verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk zijn openbaar. Iedereen heeft het recht de in het register opgenomen gegevens en de documenten in bedrijfsdossiers of openbare dossiers te raadplegen en afschriften daarvan te krijgen. Registerdossiers kunnen worden onderzocht door bevoegde overheidsorganen, door rechtbanken tijdens procedures en door andere personen of entiteiten met een rechtmatig belang.

De centrale gegevensbank van het handelsregister en het register van verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk wordt bijgehouden door het Centrum van registers en informatiesystemen. Daarnaast levert dit centrum de onderstaande diensten.

Het e-businessregister

Het e-businessregister is een dienst die gebaseerd is op de gegevensbank van de griffie van de kantonrechtbank van Tartu. Weergegeven worden realtimegegevens over alle rechtspersonen, zelfstandigen en filialen van buitenlandse ondernemingen die in Estland geregistreerd zijn. Met behulp van het e-businessregister kunnen:

 • in het register opgenomen gegevens, algemene gegevens en gegevens over belastingachterstanden kosteloos worden geraadpleegd;
 • zoekopdrachten worden verricht op naam, registercode, plaats van vestiging, activiteitengebied enz.;
 • tegen een vergoeding de in de bedrijfsdossiers of openbare dossiers opgenomen jaarverslagen, statuten en andere elektronische documenten, persoonsgegevens en gegevens over zakelijke verbintenissen enz. worden geraadpleegd;
 • proceduregegevens over ondernemingen en wijzigingen in hun inschrijvingsgegevens in real time worden gevolgd;
 • aan Estse personen of entiteiten opgelegde handelsverboden kosteloos worden geverifieerd;
 • de lijsten met leden van politieke partijen kosteloos worden geraadpleegd;
 • de relaties tussen verschillende ondernemingen en personen worden gevisualiseerd.

Nadere informatie over het e-businessregister is te vinden op de De link wordt in een nieuw venster geopend.website van het Centrum van registers en informatiesystemen.

Portaal voor bedrijfsregistratie

Het portaal voor bedrijfsregistratie biedt een omgeving waarin personen en entiteiten zelf documenten kunnen indienen bij de griffie van de kantonrechtbank. Via dit portaal kunnen aanvragen worden ingediend voor inschrijving van een nieuwe onderneming, wijziging van de in het register opgenomen gegevens, liquidatie van de onderneming en uitschrijving uit het register. Verder is het mogelijk om via het portaal jaarverslagen op te stellen en in te dienen. Staatsburgers van Estland, Finland, Portugal en België kunnen op het portaal inloggen met hun identiteitskaart als authenticatie. Staatsburgers van Estland en Litouwen kunnen inloggen met behulp van de dienst Mobile-ID. Inloggen op het portaal is ook mogelijk via de banklinks op de homepage. Het portaal voor bedrijfsregistratie is te vinden op de De link wordt in een nieuw venster geopend.website van het Centrum van registers en informatiesystemen.

Het Europees ondernemingsregister (EBR)

In het digitaal Europees ondernemingsregister (EBR) kan worden gezocht naar officiële informatie over Europese ondernemingen. Gegevens kunnen worden opgezocht op de De link wordt in een nieuw venster geopend.website.

 • Er is informatie beschikbaar uit de handelsregisters van in totaal De link wordt in een nieuw venster geopend.24 landen.
 • Er kan worden gezocht naar informatie over ondernemingen en personen.
 • De De link wordt in een nieuw venster geopend.beschikbare informatie verschilt van land tot land.
 • De rechtsgevolgen van in het register opgenomen gegevens verschillen van land tot land.
 • Zowel particulieren als ondernemingen kunnen van de zoekfunctie gebruikmaken.
 • Er wordt een vergoeding in rekening gebracht voor de dienst.

Is de toegang tot het Estlandse handelsregister kosteloos?

Registergegevens kunnen worden ingezien De link wordt in een nieuw venster geopend.bij het registerkantoor, De link wordt in een nieuw venster geopend.online en De link wordt in een nieuw venster geopend.bij notariskantoren. De toegang tot het handelsregister, het register van verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk en de dossiers is bij de griffie kosteloos.

Er wordt online geen vergoeding in rekening gebracht voor opzoekingen betreffende entiteiten, zelfstandigen en filialen van buitenlandse ondernemingen, het opvragen van informatie over gerechtelijke procedures en het raadplegen van in het register opgenomen gegevens. Voor alle andere opzoekingen, waaronder opzoekingen naar historische registergegevens, en voor de toegang tot jaarverslagen, statuten en andere documenten wordt echter wel een vergoeding in rekening gebracht. De betaling vindt plaats via een directe elektronische bankoverschrijving, maar klanten met een contract dat toegang biedt tot een bredere waaier van zoekparameters, kunnen kiezen voor een maandelijkse factuur. De tarieven voor het gebruik van de computergegevens in het handelsregister zijn neergelegd in een De link wordt in een nieuw venster geopend.verordening van de minister van Justitie.

Voor het raadplegen van registergegevens en dossierdocumenten bij een notariskantoor moet een vergoeding worden betaald. Deze vergoedingen zijn vastgelegd in de De link wordt in een nieuw venster geopend.wet op de notaristarieven.

Hoe opzoekingen verrichten in het Estlandse handelsregister?

Opzoekingen in het handelsregister en het register van verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk kunnen worden verricht met behulp van het e-businessregister op de De link wordt in een nieuw venster geopend.website van het Centrum van registers en informatiesystemen.

Hoe betrouwbaar zijn de in het register opgenomen documenten?

Op deze pagina wordt toegelicht hoe het gebruik van de gegevens en documenten in het handelsregister in Estland is geregeld.

Het handelsregister wordt bijgehouden door de griffie van de kantonrechtbank van Tartu. In het handelsregister wordt informatie ingevoerd over zelfstandigen, ondernemingen (naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen, handelsverenigingen, Europese vennootschappen (Societas Europaea), Europese coöperatieve vennootschappen (Societas Cooperativa Europaea) en Europese groeperingen voor territoriale samenwerking) en filialen van buitenlandse ondernemingen. Dit elektronische register, dat bedoeld is om de rechtszekerheid te waarborgen, heeft aanzienlijke rechtskracht. Het handelsregister wordt bijgehouden in het Ests.

In het handelsregister opgenomen gegevens worden geacht correct te zijn ten aanzien van derden, tenzij de derde wist of kon weten dat de gegevens niet correct waren. Gegevens gelden niet voor transacties die worden gesloten binnen vijftien dagen na registratie, indien een derde aantoont dat hij of zij niet van de inhoud van de registratie op de hoogte was of hoefde te zijn. Derhalve mag een derde vertrouwen op de juistheid van de gegevens in het register, en er bijvoorbeeld bij het sluiten van een overeenkomst van uitgaan dat degene die in het register als directielid wordt vermeld, tekenbevoegdheid bezit voor de betrokken onderneming.

Bepaalde juridische omstandigheden gelden alleen als ze in het register zijn opgenomen. Zo kan de tekenbevoegdheid van een directielid zijn omschreven in de statuten of in een overeenkomst die met dat directielid is gesloten, maar voor derden gelden uitsluitend de beperkingen die zijn opgenomen in het register.

Bepaalde belangrijke omstandigheden gelden vanaf het moment waarop ze in het register worden opgenomen. Zo is de verhoging van het aandelenkapitaal van een onderneming van kracht vanaf de opname van de verhoging in het handelsregister, en dus niet vanaf het ogenblik waarop het besluit tot verhoging van het kapitaal wordt genomen of vanaf het ogenblik waarop het nieuwe kapitaal is gestort. Hetzelfde geldt voor de oprichting van een rechtspersoon, het wijzigen van de statuten ervan of een fusie, splitsing en omvorming van die rechtspersoon.

In het handelsregister wordt voor elke zelfstandige, elke rechtspersoon en elk filiaal van een buitenlandse onderneming het volgende geopend

 • een registerkaart;
 • een bedrijfsdossier;
 • een registerdossier.

Het bedrijfsdossier bevat documenten die een onderneming, een zelfstandige of het filiaal van een buitenlandse onderneming conform de wet heeft ingediend bij het register, bijvoorbeeld de statuten van de onderneming en andere openbaar gemaakte documenten. Rechterlijke uitspraken, beroepen tegen rechterlijke uitspraken, correspondentie en andere documenten die niet in het bedrijfsdossier worden bewaard, worden bewaard in het registerdossier.

In een vreemde taal opgestelde documenten moeten bij de registerbewaarder worden ingediend met een vertaling in het Ests die is gewaarmerkt door een beëdigd vertaler of notaris, of een vertaling in het Ests waarvan een notaris de echtheid van de handtekening van de vertaler heeft gewaarmerkt. Een onderneming mag niet vertrouwen op een vertaling die afwijkt van het oorspronkelijke document. Een derde mag vertrouwen op de vertaling van een bij de registerbewaarder ingediend document, tenzij de onderneming aantoont dat de derde op de hoogte was van de onjuistheid van de vertaling.

Gegevens in het handelsregister zijn openbaar. Iedereen heeft het recht de informatie in de kaartsystemen en de documenten in bedrijfsdossiers te raadplegen of afschriften daarvan te krijgen. Registerdossiers kunnen worden onderzocht door bevoegde overheidsorganen, door rechtbanken tijdens procedures en door andere personen of entiteiten met een rechtmatig belang.

Via de griffie, het e-businessregister of een notaris kunnen documenten in het dossier worden geraadpleegd en afschriften van die documenten worden aangevraagd.

Geschiedenis van het Estlandse handelsregister

Het Estse handelsregister bevat gegevens die teruggaan tot 1 september 1995. Alle gegevens worden regelmatig bijgewerkt.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Europees ondernemingsregister

De link wordt in een nieuw venster geopend.Zoeken in het handelsregister

De link wordt in een nieuw venster geopend.Portaal voor bedrijfsregistratie

De link wordt in een nieuw venster geopend.Het e-businessregister

De link wordt in een nieuw venster geopend.Griffies

De link wordt in een nieuw venster geopend.Notarissen


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 14/05/2019