Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Företagsregister i medlemsstaterna - Frankrike

Här får du en överblick över de franska bolagsregistren.


Vilka bolagsregister finns i Frankrike?

Lokala handels- och bolagsregister (registres du commerce et des sociétés, RCS) förs av justitiesekreterare vid handelsdomstolar och tvistemålsdomstolar med behörighet på det handelsrättsliga området (underrätterna i departementen Bas-Rhin, Haut-Rhin och Moselle samt handelsdomstolarna i de franska utomeuropeiska regionerna och departementen). Uppgifterna i dessa register kontrolleras. Justitiesekreterarna måste kontrollera att uppgifterna uppfyller kraven i lagar och förordningar, har stöd i handlingar och bilagor och står under överinseende av den ordförande eller domare som fått detta i uppdrag och som är behörig att avgöra alla tvister mellan den beskattningsbara personen och den justitiesekreterare som är behörig – när ändring eller strykning begärs – vad gäller ärendeaktens status.

Ett utdrag ur databasen Kbis lämnas ut av justitiesekreterarna och fungerar som en sorts id-handling för företag som är registrerade i handels- och bolagsregistret. Kbis-utdraget innehåller alla upplysningar som företagen är skyldiga att lämna och i förekommande fall även anmärkningar från den justitiesekreterare som ansvarar för registret. Kbis-utdraget styrker företagets rättsliga existens och innehåller kontrollerade uppgifter. Det är en officiell handling som visar den fysiska eller juridiska registrerade personens identitet och adress, verksamhet samt organ för ledning, förvaltning eller kontroll samt huruvida det inletts kollektiva förfaranden mot personen. Denna officiella handling som utfärdats och undertecknats av domstolens justitiesekreterare gäller som autentisk, såvida det inte visar sig att de uppgifter som meddelats registret är oriktiga.

Ett nationellt handels- och bolagsregister (registre national du commerce et des sociétés, RNCS) förs av den nationella myndigheten för skydd av industriell äganderätt (Institut National de la Propriété Industrielle, INPI). I registret samlas handlingar med status av originalhandlingar från de olika domstolskansliens handels- och bolagsregister. INPI ansvarar för att sprida och för allmänheten kostnadsfritt tillgängliggöra den tekniska, kommersiella och finansiella information som finns i RNCS för vidareanvändning.

Registren innehåller uttömmande upplysningar om enskilda näringsidkare och bolag. De ger tillgång till samtliga poster och handlingar i handels- och bolagsregistren.

Webbplatsen Länken öppnas i ett nytt fönsterInfogreffe ger centraliserad tillgång till upplysningarna i handels- och bolagsregistret och gör det även möjligt att utföra ett antal uppgifter (registrering, ändring, strykning och registrering av årsbokslut) online. Tjänsten är tillgänglig på franska och engelska.

Länken öppnas i ett nytt fönsterINPI:s webbplats gör det möjligt att få tillgång till uppgifter om registreringar, ändringar, strykningar och årsredovisningar rörande företag, i form av öppna data.

Officiella kungörelseorganet för civil- och handelsrättsliga meddelanden (BODACC)

Länken öppnas i ett nytt fönsterBODACC är det officiella kungörelseorganet för offentliggörande av handlingar som registreras i handels- och bolagsregistret. Dessa handlingar omfattar alla steg från bildandet av företaget till dess upplösning, särskilt försäljningar och överlåtelser, kollektiva förfaranden och årsredovisningar. Handlingarna översänds till BODACC utan att de berörda parterna behöver vidta några åtgärder. Meddelandena i BODACC offentliggörs på ansvar av den justitiesekreterare som tar emot uppgifterna.

Offentliggörande i BODACC, som säkerställer bredast möjliga spridning av registreringarna i de lokala handels- och bolagsregistren, ligger inom ansvarsområdet för Länken öppnas i ett nytt fönsterbyrån för rättslig och administrativ information (Direction de l’information légale et administrative , DILA).

Är tillgången till bolagsregistren kostnadsfri?

Den som använder webbplatsen Infogreffe kan kostnadsfritt komma åt vissa uppgifter om de företag som finns i registren, men större delen av informationen i databasen kan man bara få tillgång till mot betalning av en avgift.

INPI ger numera kostnadsfri tillgång till uppgifterna i RNCS. Uppgifterna tillhandahålls via e-post eller via den elektroniska beställningstjänsten på INPI:s webbplats. Vidareanvändningen av sådana uppgifter förutsätter dock godtagande av en licens.

Sedan den 1 juli 2015 ges tillgång till BODACC endast elektroniskt. Tillgången till innehållet på webbplatsen (själva meddelandena i BODACC) blev kostnadsfri i juli 2011.

I juni 2016 upprättades slutligen en ny portal för digital åtkomst, «Länken öppnas i ett nytt fönsterPortail de la Publicité Légale des Entreprises» (offentlig portal för rättsliga företagsuppgifter). Användarna kan använda portalen för att via ett enda gränssnitt få åtkomst till meddelanden och rättslig information som offentliggörs på de tre webbplatserna Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.infogreffe.fr/Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://actulegales.fr/ ochLänken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.bodacc.fr/.

Hur söker man i ett bolagsregister i Frankrike?

Webbplatsen Infogreffe gör det möjligt att söka efter företag med hjälp av följande uppgifter:

  • Namn.
  • Ledningens och styrelseledamöternas namn.
  • Stad eller departement för företagets huvudkontor, hemvist eller driftsställen.
  • Siren-nummer (motsvarande organisationsnummer).
  • Registreringsnummer i handels- och bolagsregistret.

På BODACC-webbplatsen kan man söka efter meddelanden om ett företag med hjälp av dess Siren-nummer eller namn.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterRegistre de Commerce européen (Europeiska företagsregistret)

Länken öppnas i ett nytt fönsterInfogreffe

Länken öppnas i ett nytt fönsterINPI

Länken öppnas i ett nytt fönsterCNGTC

Länken öppnas i ett nytt fönsterBODACC

Länken öppnas i ett nytt fönsterPPLE


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 01/07/2020