Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Μητρώα επιχειρήσεων στα κράτη μέλη - Αυστρία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: ισπανικάαγγλικάγαλλικάμαλτέζικα

Η παρούσα ενότητα της δικτυακής πύλης παρέχει μια συνοπτική παρουσίαση του μητρώου επιχειρήσεων στην Αυστρία.


Τι πληροφορίες προσφέρει το μητρώο επιχειρήσεων της Αυστρίας;

Το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροβιβλίο επιχειρήσεων (κύριο βιβλίο) περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με όλες τις καταχωρισμένες αυστριακές επιχειρήσεις [βλέπε άρθρο 2 του νόμου για το βιβλίο επιχειρήσεων – Firmenbuchgesetz (FBG)]. Τα έγγραφα στα οποία βασίζονται οι καταχωρίσεις στο βιβλίο επιχειρήσεων αποθηκεύονται στο ηλεκτρονικό αρχείο εγγράφων που διατηρείται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (συλλογή εγγράφων). Τα δεδομένα σχετικά με τις επιχειρήσεις και η συλλογή εγγράφων είναι διαθέσιμα στο κοινό διαδικτυακά. Ωστόσο, η πρόσβαση παρέχεται έναντι αντιτίμου.

Τα δεδομένα σχετικά με τις επιχειρήσεις είναι επίσης διαθέσιμα στις αυστριακές αρχές μέσω της δικτυακής πύλης του ομοσπονδιακού κέντρου πληροφορικής (BRZ). Τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν πρόσβαση στα δεδομένα μέσω του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕυρωπαϊκού Μητρώου Επιχειρήσεων (EBR).

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο μητρώο επιχειρήσεων;

Η πρόσβαση στο βιβλίο επιχειρήσεων παρέχεται έναντι αντιτίμου.

Μέθοδος αναζήτησης στο μητρώο επιχειρήσεων

Καθένας δικαιούται πρόσβαση στο βιβλίο επιχειρήσεων για την απόκτηση πληροφοριών σχετικά με τις καταχωρίσεις στο εν λόγω μητρώο.

Με την εισαγωγή του αριθμού καταχώρισης στο βιβλίο επιχειρήσεων παρέχεται αντίγραφο των τρεχόντων δεδομένων. Κατόπιν αιτήματος, μπορούν επίσης να ανακτηθούν διαγραφέντα δεδομένα (μόνον εάν διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή ). Οι έρευνες μπορεί επίσης να αφορούν πρόσφατες καταχωρίσεις, τροποποιήσεις ή διαγραφές πληροφοριών.

Η πρόσβαση του κοινού στο βιβλίο επιχειρήσεων παρέχεται από Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεπιχειρήσεις, τις καλούμενες «σημεία πρόσβασης» (Verrechnungsstellen), με τις οποίες είναι συμβεβλημένο το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης για τη διαχείριση ερευνών. Αυτές παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίμου, όπως απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικές με το βιβλίο επιχειρήσεων ή αντίγραφα καταχωρίσεων στο βιβλίο επιχειρήσεων, τα οποία είναι ισοδύναμα με τα επίσημα πιστοποιητικά.

Ωστόσο, μόνον τα πρωτοδικεία (Landesgerichte) [η υπηρεσία βιβλίου επιχειρήσεων (Firmenbuchabteilung)] είναι αρμόδια να εκδώσουν δημόσιο έγγραφο που να πιστοποιεί το καθεστώς μιας επιχείρησης στο βιβλίο επιχειρήσεων για χρήση ενώπιον δημόσιας αρχής.

Πόσο αξιόπιστα είναι τα έγγραφα που περιλαμβάνει το μητρώο;

Σύμφωνα με το άρθρο 3α της οδηγίας 2009/101/ΕΚ (όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2012/17/ΕΕ), τα κράτη μέλη οφείλουν να αναφέρουν βάσει ποίων εθνικών νομικών διατάξεων μπορούν τρίτα μέρη να εμπιστεύονται στοιχεία και πράξεις εταιρειών που αναφέρονται στο άρθρο 2 (π.χ. δικαίωμα εκπροσώπησης οργάνων, καταστατικά). Στο πλαίσιο της παρούσας ενημέρωσης παρουσιάζεται η νομική κατάσταση στην Αυστρία.

Στην Αυστρία, τα στοιχεία και οι πράξεις για ανώνυμες εταιρείες (AG) και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (GmbH), σύμφωνα με το άρθρο 2 της οδηγίας 2009/101/ΕΚ, βρίσκονται στο βιβλίο επιχειρήσεων , νομική βάση του οποίου είναι ο κώδικας δικαίου επιχειρήσεων (Unternehmensgesetzbuch – UGB) και ο νόμος για το βιβλίο επιχειρήσεων (FBG). Το βιβλίο επιχειρήσεων τηρείται από τα δικαστήρια ως ηλεκτρονικό μητρώο. Αποτελείται από το κύριο βιβλίο, στο οποίο πραγματοποιούνται εγγραφές και απαλοιφές νομικών πράξεων (π.χ. αρμοδιότητα εκπροσώπησης οργάνων), και από τη συλλογή εγγράφων, στην οποία περιλαμβάνονται σημαντικά έγγραφα (π.χ. καταστατικά).

Οι εγγραφές στο βιβλίο επιχειρήσεων δημοσιοποιούνται, σύμφωνα με το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροάρθρο 10 παράγραφος 1 του UGB, αφενός μεν στο αρχείο επίσημων ανακοινώσεων (προσβάσιμο δωρεάν μέσω του διαδικτύου) και, αφετέρου, στο «Amtsblatt zur Wiener Zeitung». Η δημοσιοποίηση θεωρείται πραγματοποιηθείσα κατά τη χρονική στιγμή της συμπερίληψης των σχετικών δεδομένων στο αρχείο επίσημων ανακοινώσεων.

Οι συνέπειες των εγγραφών στο βιβλίο επιχειρήσεων έναντι των τρίτων καθορίζονται στο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροάρθρο 15 UGB. Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, μια πράξη που θα έπρεπε να καταχωριστεί στο βιβλίο επιχειρήσεων αλλά δεν καταχωρίστηκε είναι μη αντιτάξιμη εκ μέρους της οικείας εταιρείας έναντι τρίτων, εφόσον η εν λόγω πράξη δεν ήταν ούτως ή άλλως γνωστή στο τρίτο μέρος (παρ. 1). Από τη στιγμή της εγγραφής μιας πράξης, αυτή ισχύει έναντι των τρίτων. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει για νομικές πράξεις που πραγματοποιούνται εντός 15 ημερών από τη δημοσιοποίηση, εφόσον το τρίτο μέρος αποδείξει ότι δεν γνώριζε ούτε όφειλε να γνωρίζει την πράξη (παρ. 2). Στο πλαίσιο των εμπορικών συναλλαγών, τρίτοι μπορούν να αντιτάξουν έναντι της εταιρείας και εσφαλμένες εγγραφές, εφόσον ήταν η εταιρεία που οδήγησε στην εσφαλμένη εγγραφή ή δεν προβαίνει στην απαλοιφή της, μολονότι είχε διαπιστώσει ή θα έπρεπε να έχει διαπιστώσει το εσφαλμένο της εγγραφής. Ωστόσο, δεν μπορεί να αντιταχθεί έναντι της εταιρείας εσφαλμένη εγγραφή, εφόσον η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος δεν ενήργησε βάσει πίστης του στην ορθότητα της εγγραφής ή ότι γνώριζε την ανακρίβειά της ή ότι δεν τη γνώριζε λόγω βαρείας αμελείας.

Το καταστατικό μιας ΑΕ ή μιας ΕΠΕ είναι πάντοτε δεσμευτικό στη μορφή με την οποία έχει καταχωριστεί στο βιβλίο επιχειρήσεων, διότι η τροποποίηση του καταστατικού δεν έχει νομική ισχύ έως ότου καταχωριστεί στο βιβλίο επιχειρήσεων [Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροάρθρο 148 παράγραφος 3 του νόμου περί ανωνύμων εταιρειών (Aktiengesetz – AktG), Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροάρθρο 49 παράγραφος 2 του νόμου περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (GmbH-Gesetz – GmbHG).

Ιστορικό

Αρχικά, οι εγγραφές των δεδομένων στο αυστριακό βιβλίο επιχειρήσεων τηρούνταν σε έντυπη μορφή. Μετά την αυτοματοποίηση του βιβλίου επιχειρήσεων το 1991, τα δεδομένα μεταφέρθηκαν σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Έκτοτε, όλα τα δεδομένα, τόσο τα τρέχοντα όσο και τα ιστορικά, είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕυρωπαϊκό Μητρώο Επιχειρήσεων

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΓενικές πληροφορίες για το αυστριακό βιβλίο επιχειρήσεων

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΑρχείο επίσημων ανακοινώσεων της αυστριακής δικαιοσύνης

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΠλήρες κείμενο του UGB

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΠλήρες κείμενο του FBG

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΠλήρες κείμενο του AktG

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΠλήρες κείμενο του GmbHG


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 23/05/2018