Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Įmonių registrai valstybėse narėse - Austrija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: ispanųanglųprancūzųmaltiečių.

Šiame skyriuje apžvelgiamas Austrijos įmonių registras.


Kokios informacijos galima rasti Austrijos įmonių registre?

Informacija apie visas registruotas Austrijos įmones (žr. FBG 2 straipsnį) yra saugoma Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasįmonių registre (pagrindinis registras). Dokumentai, kuriais grindžiami įrašai, yra saugomi Teisingumo administracijos elektroniniame dokumentų archyve (dokumentų rinkinys). Įmonės duomenys ir dokumentų rinkinys yra tiesiogiai ir viešai prieinamas, tačiau už tai reikia mokėti mokestį.

Įmonės duomenis taip pat galima gauti iš Austrijos valdžios institucijų naudojantis Federalinio kompiuterių centro portalu (BRZ). ES narės informaciją apie duomenis gali gauti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEuropos įmonių registre (EBR).

Ar Austrijos įmonių registru galima naudotis nemokamai?

Prieiga prie Austrijos įmonių registro mokama.

Kaip atlikti paiešką Austrijos įmonių registre

Prieiga prie įmonių registro gali naudotis visi norintys gauti informacijos apie šio registro įrašus.

Įrašius įmonių registro bylos numerį, galima gauti išrašą, kuriame pateikiami šiuo metu įrašyti duomenys. Pateikus prašymą taip pat galima gauti informaciją apie ištrintus duomenis (taikoma tik elektroniniams duomenims). Prašymai taip pat gali būti susiję su neseniai naujai įrašytais, pataisytais arba ištrintais duomenimis apie juridinius asmenis.

Viešą prieigą prie įmonių registro duomenų bazės suteikia Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasįmonės (vadinamieji „prieigos taškai“, Verrechnungsstellen), su kuriomis Teisingumo ministerija sudarė sutartis. Jos teikia mokamas paslaugas, pvz., atsako į prašymus, susijusius su įmonių registru, arba pateikia patvirtintas įmonių registro įrašų kopijas, kurios yra identiškos oficialiai pateikiamiems išrašams.

Tačiau tik žemių teismai (įmonių registro skyriai) arba notarai įgalioti pateikti oficialią pažymą apie įmonės statusą įmonių registre, skirtą pateikti valdžios institucijai.

Koks registro dokumentų patikimumas?

Pagal Direktyvos 2009/101/EB, pakeistos Direktyva 2012/17/ES, 3a straipsnį valstybės narės privalo išaiškinti nacionalinės teisės nuostatas pagal kurias trečiosios šalys gali remtis 2 straipsnyje nurodytais bendrovių duomenimis ir dokumentais (pvz., įgaliojimai atstovauti įmonei, jos įstatai ir pan.). Šiame skyrelyje apibūdinama teisinė padėtis Austrijoje.

Austrijoje, kaip nurodyta Direktyvos 2009/101/EB 2 straipsnyje, akcinių bendrovių (Aktiengesellschaften - AG) ir uždarųjų akcinių bendrovių (Gesellschaften mit beschränkter Haftung, GmbH) duomenys ir dokumentai turi būti registruojami įmonių registre, kurio teisinis pagrindas – Prekybos kodeksas (Unternehmensgesetzbuch, UGB) ir Juridinių asmenų įstatymas (Firmenbuchgesetz, FBG). Įmonių registrą, kaip elektroninę sistemą, tvarko teismai. Jį sudaro pagrindinis registras, į kurį įrašomi ir iš kurio ištrinami teisiniai faktai (pvz., įgaliojimas atstovauti įmonei), ir dokumentų duomenų bazė, kurioje kaupiami reikalingi dokumentai (pvz., įstatai).

Pagal Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasUGB 10 straipsnio 1 dalį apie įmonių registre padarytus įrašus turi būti pranešama oficialių pranešimų duomenų bazėje (Ediktsdatei, kuri nemokamai prieinama internete) ir oficialiajame leidinyje Wiener Zeitung. Šis pranešimas turi būti padarytas tuo metu, kai atitinkami duomenys įrašomi į oficialių pranešimų duomenų bazę.

Įrašo įmonių registre poveikis trečiųjų šalių atžvilgiu reglamentuojamas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasUGB 15 straipsniu, kuriame nustatyta, kad faktu, kuris turėjo būti įregistruotas įmonių registre, bet nebuvo, įmonė negali remtis ginče su trečiąja šalimi, nebent ta trečioji šalis jau žinojo apie atitinkamą faktą(1 dalis). Kai faktas įregistruojamas, trečiajai šaliai jis tampa privalomas. Tačiau tai netaikytina teisiniams veiksmams, atliktiems per 15 dienų nuo paskelbimo, jei trečioji šalis gali įrodyti, kad ji apie juos nežinojo ir neprivalėjo žinoti (2 dalis). Įmonė taip pat turi žinoti, kad neteisingi įrašai tampa jai privalomi sandoryje su trečiąja šalimi, nesvarbu, ar ji pati padarė tą neteisingą įrašą, ar jo neištrynė, nors žinojo ar priturėjo žinoti, kad jis neteisingas. Tačiau įmonei įrašai nėra privalomi, jei ji gali įrodyti, kad trečioji šalis komerciniuose santykiuose nesirėmė to įrašo turiniu arba kad trečioji šalis žinojo, kad įrašas neteisingas arba to nežinojo dėl didelio aplaidumo (3 dalis).

Teisiškai įpareigojančia akcinės bendrovės arba uždarosios akcinės bendrovės įstatų versija visada laikoma ta, kuri pateikta įmonių registrui, o bet koks įstatų pakeitimas neturi teisinės galios, kol nėra užregistruojamas įmonių registre (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAkcinių bendrovių įstatymo 148 straipsnio 3 dalis (Aktiengesetz - AktG), Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasUždarųjų akcinių bendrovių įstatymo 49 straipsnio 2 dalis (GmbH-Gesetz - GmbHG)).

Austrijos įmonių registro istorija

Iš pradžių Austrijos įmonių registro duomenų įrašai buvo saugomi popierinių dokumentų forma. 1991 m. įmonių registrą reformavus, popieriuje saugoti duomenys buvo perkelti į elektroninę duomenų bazę. Nuo tada visi dabar galiojantys ir seni duomenys yra prieinami elektronine forma.

Nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEuropos įmonių registras

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBendroji informacija apie Austrijos įmonių registrą

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAustrijos teismų pranešimų duomenų bazė

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasVisas oficialus UGB tekstas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasVisas oficialus FBG tekstas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasVisas oficialus AktG tekstas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasVisas oficialus GmbH tekstas


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 23/05/2018