Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rejestry handlowe w państwach członkowskich - Austria

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niemiecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: hiszpańskiangielskifrancuskimaltański

W niniejszej części przedstawiono w ogólnym zarysie austriacki rejestr handlowy.


Jakie informacje można znaleźć w austriackim rejestrze handlowym?

Link otworzy się w nowym oknieRejestr handlowy (Firmenbuch, zwany również „rejestrem głównym” (Hauptbuch)) zawiera informacje dotyczące wszystkich wpisanych do niego austriackich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (zob. sekcja 2 austriackiej ustawy o rejestrze handlowym (Firmenbuchgesetz – FBG)). Dokumenty, na podstawie których dokonuje się wpisów, są przechowywane w elektronicznym archiwum prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Dane na temat spółek oraz zbiór dokumentów są dostępne publicznie w trybie online, za odpowiednią opłatą.

Dane dotyczące spółek są także udostępniane austriackim organom za pośrednictwem portalu Federalnego Centrum Obliczeniowego (BRZ). Podmioty z państw członkowskich UE mogą uzyskać dostęp do danych za pośrednictwem Link otworzy się w nowym oknieeuropejskiego rejestru przedsiębiorstw (EBR).

Czy dostęp do rejestru handlowego jest bezpłatny?

Dostęp do austriackiego rejestru handlowego podlega opłacie.

W jaki sposób przeszukiwać austriacki rejestr handlowy?

Informacje o wpisach w rejestrze zawarte w bazie danych rejestru handlowego są publicznie dostępne.

Wpisując numer, pod którym dany podmiot jest wpisany do rejestru handlowego (Firmenbuchnummer), można uzyskać wyciąg zawierający dane aktualnie znajdujące się w rejestrze. Na żądanie można także uzyskać dane, które zostały wykreślone (tylko w przypadku danych dostępnych w formacie elektronicznym). Zapytania mogą także dotyczyć wpisów, które zostały niedawno wprowadzone, zmienione lub wykreślone.

Publiczny dostęp do bazy danych rejestru handlowego zapewniają wyspecjalizowane Link otworzy się w nowym okniespółki, zwane Verrechnungsstellen, z którymi Ministerstwo Sprawiedliwości podpisało odpowiednie umowy. Świadczą one odpłatne usługi, takie jak udzielanie odpowiedzi na zapytania dotyczące rejestru handlowego lub wydawanie poświadczonych kopii wpisów w rejestrze, które mają taką samą moc prawną jak oficjalnie wydane wyciągi.

Jednakże na potrzeby postępowania przed organami publicznymi oficjalny dokument poświadczający status przedsiębiorstwa w rejestrze handlowym może wydać jedynie sąd rejonowy (wydział rejestrowy, Firmenbuchabteilung).

Jaka jest moc prawna dokumentów złożonych w rejestrze?

Zgodnie z art. 3a dyrektywy 2009/101/WE zmienionej dyrektywą 2012/17/UE państwa członkowskie muszą wyjaśnić przepisy prawa krajowego, zgodnie z którymi osoby trzecie mogą powoływać się na informacje i każdy rodzaj dokumentu, o których mowa w art. 2 (np. pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu lub umowa spółki). Niniejszy arkusz informacyjny przedstawia stan prawny w Austrii.

W Austrii, zgodnie z art. 2 dyrektywy 2009/101/WE, informacje i dokumenty dotyczące spółek akcyjnych (Aktiengesellschaften – AG) i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesellschaften mit beschränkter Haftung – GmbH) muszą zostać udostępnione w rejestrze handlowym. Podstawą prawną funkcjonowania rejestru jest kodeks handlowy (Unternehmensgesetzbuch – UGB) oraz ustawa o rejestrze handlowym (Firmenbuchgesetz – FBG). Rejestr handlowy jest prowadzony przez sądy w formie rejestru elektronicznego. Składa się on z rejestru głównego, do którego wpisuje się okoliczności wywołujące skutki prawne (np. pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów) lub z którego informacje te się wykreśla, oraz ze zbioru odpowiednich dokumentów (zawierającego np. umowy spółki).

Zgodnie z Link otworzy się w nowym oknie§ 10(1) UGB informacje o dokonaniu wpisu do rejestru handlowego publikuje się zarówno w bazie ogłoszeń urzędowych (Ediktsdatei, która jest dostępna w internecie), jak i w austriackim dzienniku urzędowym Wiener Zeitung. Publikację uważa się za dokonaną z chwilą wprowadzenia odpowiednich danych do bazy ogłoszeń urzędowych.

Skutki prawne wpisów do rejestru handlowego wobec osób trzecich reguluje Link otworzy się w nowym oknie§ 15 UGB, zgodnie z którym dany podmiot nie może powoływać się wobec osób trzecich na okoliczność, która powinna zostać wpisana do rejestru, ale do wpisu nie doszło, chyba że osoba ta powzięła już wiadomość o przedmiotowej okoliczności (ust. 1). Po dokonaniu wpisu dana okoliczność wywołuje skutki prawne wobec osób trzecich. Nie dotyczy to jednak postępowań sądowych wszczętych w terminie 15 dni od publikacji ogłoszenia, jeżeli osoba trzecia jest w stanie dowieść, że dana okoliczność nie była jej znana ani nie można było tego od niej oczekiwać (ust. 2). Jeżeli dany podmiot dokonał nieprawidłowego wpisu lub też nie doprowadził do wykreślenia wpisu, o którego wadliwości wiedział lub powinien był wiedzieć, wpis ten wywołuje skutki prawne wobec osób trzecich w transakcjach handlowych. Reguła ta nie ma jednak zastosowania wówczas, gdy dany podmiot jest w stanie dowieść, że osoba trzecia nie działała w dobrej wierze co do prawidłowości wpisu, wiedziała o jego wadliwości lub nie wiedziała o jego wadliwości w wyniku rażącego niedbalstwa (ust. 3).

Wiążącą wersją umowy spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest zawsze wersja znajdująca się w rejestrze handlowym, ponieważ skutki prawne wszelkich zmian dokonanych w umowie spółki zależą od ich wpisu do rejestru handlowego (Link otworzy się w nowym oknie§ 148(3) ustawy o spółkach akcyjnych (Aktiengesetz - AktG) i Link otworzy się w nowym oknie§ 49(2) ustawy o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH-Gesetz - GmbHG)).

Historia austriackiego rejestru handlowego

Wpisy do rejestru handlowego były pierwotnie przechowywane w wersji papierowej. Kiedy rejestr handlowy został zautomatyzowany w 1991 r., dane dostępne w wersji papierowej zostały wprowadzone do elektronicznej bazy danych. Od tego czasu wszystkie dane, zarówno aktualne, jak i historyczne, są dostępne w wersji elektronicznej.

Powiązane linki

Link otworzy się w nowym oknieEuropejski rejestr przedsiębiorstw

Link otworzy się w nowym oknieOgólne informacje na temat austriackiego rejestru handlowego

Link otworzy się w nowym oknieBaza ogłoszeń urzędowych austriackiego sądownictwa

Link otworzy się w nowym oknieTekst UGB w pełnym brzmieniu

Link otworzy się w nowym oknieTekst FBG w pełnym brzmieniu

Link otworzy się w nowym oknieTekst AktG w pełnym brzmieniu

Link otworzy się w nowym oknieTekst GmbHG w pełnym brzmieniu

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 23/05/2018