Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Obchodné registre v členských štátoch - Rakúsko

V tejto časti portálu nájdete prehľad o rakúskom obchodnom registri.


Aké informácie obsahuje obchodný register?

Odkaz sa zobrazí v novom okneObchodný register (hlavný register – Hauptbuch) obsahuje informácie o všetkých zaregistrovaných rakúskych spoločnostiach (pozri § 2 zákona o obchodnom registri – Firmenbuchgesetz, FBG). Listiny, na základe ktorých boli vykonané záznamy do registra, sú uložené v elektronickom archíve listín Justičnej správy (Zbierka listín). Údaje o spoločnostiach a zbierka listín sú verejne dostupné online. Prístup je však spoplatnený.

Údaje o spoločnostiach sú dostupné rakúskym orgánom aj prostredníctvom portálu rakúskeho spolkového výpočtového centra (Bundesrechenzentrum, BRZ). Členské štáty EÚ majú prístup k údajom prostredníctvom Odkaz sa zobrazí v novom okneEurópskeho obchodného registra (European Business Register, EBR).

Je prístup do obchodného registra bezplatný?

Prístup do rakúskeho obchodného registra je spoplatnený.

Vyhľadávanie v obchodnom registri

Každý má právo na prístup do databázy obchodného registra, aby mohol získať informácie o záznamoch v obchodnom registri.

Zadaním čísla vložky obchodného registra možno získať výpis obsahujúci aktuálne údaje. Na požiadanie možno získať aj vymazané údaje (len v prípade elektronicky dostupných údajov). Vyžiadané údaje sa môžu týkať aj najnovších záznamov, ako aj zmenených alebo vymazaných údajov o právnych subjektoch.

Prístup verejnosti do databázy obchodného registra zabezpečujú určité Odkaz sa zobrazí v novom oknespoločnosti, takzvané zúčtovacie miesta (Verrechnungsstellen), ktoré ministerstvo spravodlivosti poverilo prevádzkou systému vyhľadávania. Tieto poskytujú spoplatnené služby, ako je vyžiadanie údajov z obchodného registra alebo poskytovanie výpisov z obchodného registra, ktoré sú identické s oficiálne vydávanými výpismi.

Verejnú listinu o stave záznamu určitej spoločnosti v obchodnom registri pre potreby verejných orgánov je oprávnený vydať iba krajinský súd (oddelenie obchodného registra).

Do akej miery sú spoľahlivé dokumenty uložené v registri?

Podľa čl. 3a smernice 2009/101/ES (v znení smernice 2012/17/EÚ) musia členské štáty vysvetliť, na základe akých ustanovení vnútroštátneho práva sa môžu tretie osoby odvolávať na údaje a listiny uvedené v článku 2 týkajúce sa spoločností (napr. právomoci zastupovania orgánov, stanovy). Tieto informácie stanovujú právny stav v Rakúsku.

V Rakúsku sú údaje a listiny o akciových spoločnostiach (Aktiengesellschaften, AG) a spoločnostiach s ručením obmedzeným (Gesellschaften mit beschränkter Haftung, GmbH) v súlade s čl. 2 smernice 2009/101/ES uvedené v obchodnom registri, ktorého právny základ tvorí obchodný zákonník (Unternehmensgesetzbuch, UGB) a zákon o obchodnom registri (FBG). Obchodný register vedú súdy vo forme elektronického registra. Skladá sa z hlavného registra, ktorý slúži na zaznamenávanie alebo výmazy právnych skutočností (napr. právomoci zastupovania orgánov), a zbierky listín, ktorá obsahuje relevantné dokumenty (napr. stanovy).

Podľa Odkaz sa zobrazí v novom okne§ 10 ods. 1 UGB sa musia záznamy do obchodného registra oznamovať na jednej strane v databáze súdnych oznámení (Ediktsdatei), ktorá je verejne dostupná online, a na druhej strane v úradnom vestníku Wiener Zeitung. Toto oznámenie sa považuje za splnené v momente, keď sú príslušné údaje zaznamenané v databáze súdnych oznámení.

Účinky záznamov do obchodného registra voči tretím osobám upravuje Odkaz sa zobrazí v novom okne§ 15 UGB, podľa ktorého sa nemôže dotknutá spoločnosť dovolávať voči tretej osobe skutočnosti, ktorá mala byť zapísaná do obchodného registra, avšak nebola zapísaná, pokiaľ tejto tretej osobe nebola daná skutočnosť už známa (ods. 1). Hneď ako je určitá skutočnosť zapísaná, musí ju tretia osoba považovať za záväznú. To však neplatí pre právne úkony vykonané do 15 dní odo dňa oznámenia, ak tretia strana preukáže, že jej táto skutočnosť nebola známa a ani jej nemusela byť známa (ods. 2). Spoločnosť musí takisto považovať nesprávne záznamy za pre ňu záväzné voči tretej osobe v obchodných transakciách, ak nesprávny záznam vykonala sama alebo záznam nenechala vymazať, a to aj napriek tomu, že vedela alebo musela vedieť, že je nesprávny. Spoločnosť však nemusí považovať nesprávny záznam za pre ňu záväzný, ak dokáže, že sa tretia osoba nespoliehala na to, že je záznam správny alebo že vedela, že je záznam nesprávny, resp. nevedela z hrubej nedbanlivosti. (ods. 3)

Stanovy akciovej spoločnosti alebo spoločenská zmluva spoločnosti s ručením obmedzeným sú vždy záväzné v znení uvedenom v obchodnom registri, keďže akákoľvek zmena stanov alebo spoločenskej zmluvy nemá nijaký právny účinok, pokiaľ nie je zapísaná v obchodnom registri (Odkaz sa zobrazí v novom okne§ 148 ods. 3 zákona o akciových spoločnostiach AktG, Odkaz sa zobrazí v novom okne§ 49 ods. 2 zákona o spoločnostiach s ručením obmedzeným GmbHG).

História obchodného registra

Údaje zaznamenané v rakúskom obchodnom registri sa pôvodne archivovali v papierovej podobe. Keď sa obchodný register v roku 1991 zautomatizoval, údaje v papierovej podobe sa previedli do elektronickej databázy. Odvtedy sú aktuálne aj historické údaje dostupné elektronicky.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneEurópsky obchodný register

Odkaz sa zobrazí v novom okneVšeobecné informácie o rakúskom obchodnom registri

Odkaz sa zobrazí v novom okneDatabáza súdnych oznámení rakúskych súdnych orgánov

Odkaz sa zobrazí v novom okneÚplné znenie zákona UGB

Odkaz sa zobrazí v novom okneÚplné znenie zákona FBG

Odkaz sa zobrazí v novom okneÚplné znenie zákona AktG

Odkaz sa zobrazí v novom okneÚplné znenie zákona GmbHG


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 23/05/2018