Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Företagsregister i medlemsstaterna - Österrike

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till spanskaengelskamaltesiska är dock redan färdig.

Här hittar du en översikt över Österrikes företagsregister.


Vad innehåller företagsregistret?

Information om alla registrerade österrikiska företag (se § 2 i lagen om företagsregister – FBG) lagras i Länken öppnas i ett nytt fönsterföretagsregistret (Hauptbuch). De handlingar som registreringarna baseras på sparas i ett elektroniskt dokumentarkiv som domstolsförvaltningen ansvarar för. Företagsuppgifter och relevanta handlingar finns tillgängliga på nätet mot en avgift.

Företagsuppgifter är också tillgängliga för österrikiska myndigheter via portalen för det federala datacentret (BRZ). I andra EU-medlemsstater finns tillgång till uppgifterna via Länken öppnas i ett nytt fönsterEuropäische Unternehmensregister (EBR).

Är tillgången till Österrikes företagsregister kostnadsfri?

Tillgången till det österrikiska företagsregistret är avgiftsbelagd.

Hur man söker i Österrikes företagsregister

Alla har rätt att söka efter företagsuppgifter i företagsregistret.

Genom att ange företagsregistrets registreringsnummer kan du få tillgång till ett utdrag med aktuella registrerade uppgifter. På begäran kan också borttagna uppgifter erhållas (gäller endast för elektroniskt tillgängliga uppgifter). Förfrågningar kan även gälla nyligen införda, ändrade eller borttagna uppgifter om företag.

Allmänhetens tillgång till företagsregistret säkerställs av Länken öppnas i ett nytt fönstertjänsteleverantörer (portaler eller Verrechnungsstellen) som har avtal med justitieministeriet. De erbjuder debiterbara tjänster, såsom att besvara förfrågningar om företagsregistret eller tillhandahålla bestyrkta kopior ur företagsregistret som motsvarar officiella utdrag.

Endast regionala domstolar (avdelningen för företagsregister) eller en notarie har rätt att lämna ut ett offentligt dokument med företagsuppgifter ur registret till en myndighet.

När kan uppgifterna i registret göras gällande med rättslig verkan?

Enligt artikel 3a i direktiv 2009/101/EG (i dess lydelse enligt direktiv 2012/17/EU) ska medlemsstaterna redogöra för vilka bestämmelser i nationell lagstiftning som säkerställer att tredje part kan förlita sig på de uppgifter och handlingar rörande företag (t.ex. med avseende på bemyndigad företrädare eller stadgar) som avses i artikel 2. Här redovisas vad som gäller i Österrike på det aktuella området.

I enlighet med artikel 2 i direktiv 2009/101/EG återfinns uppgifter och handlingar rörande aktiebolag och handelsbolag i företagsregistret, som rättsligt grundar sig på företagslagen (Unternehmensgesetzbuch – UGB) och företagsregisterlagen (Firmenbuchgesetz – FBG). Företagsregistret förs av domstolarna i form av ett elektroniskt register. Registret består av ett huvudregister (Hauptbuch), i vilket uppgifter om rättsförhållanden (t.ex. fullmakt att företräda ett organ) förs in eller avförs, och dokumentarkivet (Urkundensammlung), som omfattar relevanta handlingar (exempelvis stadgar).

Registreringar i företagsregistret kungörs enligt Länken öppnas i ett nytt fönster§ 10 första stycket i företagslagen dels i en särskild databas för kungörelser (Ediktsdatei), som finns tillgänglig utan kostnad på internet, dels i Österrikes officiella tidning (Amtsblatt zur Wiener Zeitung). Kungörandet gäller från den tidpunkt då uppgifterna registreras i Ediktsdatei.

Verkan av registreringar i företagsregistret gentemot tredje man regleras i Länken öppnas i ett nytt fönster§ 15 företagslagen. Enligt denna bestämmelse kan ett sakförhållande som borde ha registrerats i företagsregistret, men inte blev det, inte göras gällande gentemot tredje man av det berörda företaget, såvida inte denne redan kände till sakförhållandet i fråga (första stycket 1). Så snart ett sakförhållande har registrerats kan det åberopas gentemot tredje man. Detta gäller dock inte för rättshandlingar som vidtagits inom 15 dagar från kungörelsen, om tredje man kan visa att han varken kände till eller borde ha känt till sakförhållandet (andra stycket). Även oriktiga registeruppgifter kan göras gällande av tredje man gentemot företaget vid affärstransaktioner, om företaget självt har orsakat den felaktiga registreringen eller låter felaktigheten kvarstå trots att det kände till eller borde ha känt till denna. Tredje man kan emellertid ändå inte göra felaktiga registeruppgifter gällande om företaget kan visa att tredje man inte har handlat utifrån förutsättningen att uppgiften var riktig, eller kände till felet eller har visat grov oaktsamhet genom att inte känna till felet (tredje stycket).

Ett bolags (AG eller GmbH) stadga eller stiftelseurkund är endast bindande i den form som den registrerats i företagsregistret, samtidigt som en ändring av stadgan respektive stiftelseurkunden inte får någon rättsverkan förrän den har förts in i företagsregistret (Länken öppnas i ett nytt fönster§ 148 Abs. 3 Aktiengesetz = AktG, Länken öppnas i ett nytt fönster§ 49 Abs. 2 GmbH-Gesetz = GmbHG).

Företagsregistrets historia

Uppgifterna i det österrikiska företagsregistret bevarades ursprungligen på papper. När företagsregistret automatiserades 1991 överfördes uppgifterna till en elektronisk databas. Sedan dess är såväl aktuella som historiska uppgifter tillgängliga på elektronisk väg.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterEuropean Business Register

Länken öppnas i ett nytt fönsterAllmän information om det österrikiska företagsregistret

Länken öppnas i ett nytt fönsterDet österrikiska domstolsväsendets databas (Ediktsdatei der österreichischen Justiz)

Länken öppnas i ett nytt fönsterUGB – fullständig lagtext

Länken öppnas i ett nytt fönsterFBG – fullständig lagtext

Länken öppnas i ett nytt fönsterAktG ­– fullständig lagtext

Länken öppnas i ett nytt fönsterGmbHG – fullständig lagtext


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 23/05/2018