Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Virksomhedsregistre i medlemsstaterne - Cypern

Dette afsnit indeholder grundlæggende oplysninger om virksomhedsregistret på Cypern

Virksomhedsafdelingen varetager registrering, opfølgning, kontrol og sletning af hjemlige virksomheder, udenlandske virksomheder, partnerskaber og forretningsnavne. Virksomhedsregistret henhører under Department of the Registrar of Companies and Official Receiver (DRCOR), der selv henhører under Ministeriet for Energi, Handel, Industri og Turisme


De tjenester, der udbydes på internettet, er:

  • Link åbner i nyt vindueDokumenter og Link åbner i nyt vindueApplikationer, der er tilgængelige i virksomhedsafdelingen.
  • Borgerne kan se, hvilket beløb der opkræves i Link åbner i nyt vindueGebyr for hvert dokument og hver ansøgningsblanket, der indgives.
  • Link åbner i nyt vindueStatistikker er til rådighed i virksomhedsafdelingen.

Hvilke oplysninger indeholder registret?

Enhver kan finde ud af on-line, om en bestemt organisation findes i virksomhedsregistret, og indhente oplysninger om dens status (som aktuelt registreret eller som slettet). Det er muligt on-line at søge efter oplysninger om alle virksomheder og at gennemgå dokumenterne i virksomhedernes elektroniske filer.

Department of the Registrar of Companies and Official Receiver forestår ajourføringen af virksomhedsregistret.

Er der gratis adgang til virksomhedsregistret?

On-line adgang til registret er gratis for så vidt angår de grundlæggende virksomhedsoplysninger.

Hvor pålidelige er dokumenterne i registret?

Ved virksomhedslovens kapitel 113 sikres lødigheden af de oplysninger, der videregives til tredjemand i medfør af artikel 3, litra a), direktiv 2009/101/EF, i overensstemmelse med følgende bestemmelser i loven:

Article 365

Inspektion, produktion og bekræftelse af dokumenter, der opbevares i registret.

Article 365A

Instruks fra den registeransvarlige om, hvordan det skal føres – fortrinsret for oplysninger, der er indført i registret eller offentliggjort i statstidende.

Article 365B(7)

Den registeransvarlige sikrer, at de retsakter og dokumenter, der er nævnt i stk. 2, er tilgængelige via det interne EU-system til sammenkobling af registre i standardformat, og at der er elektronisk adgang hertil, hvorved der skabes overensstemmelse med de basale sikkerhedskrav, der gælder for dataoverførsel.

Article 366

Gennemtvingelse af virksomhedernes forpligtelse til hvert år at indsende dokumenter til registret, herunder årsrapporten og årsregnskabet (artikel 118 - 121).

Hvordan søger man i registret?

Der kan søges på navn og/eller virksomhedsnummer. Nærmere oplysninger om søgekriterier findes på hjemmesiden.

Registrets historie

Det on-line-register, der henhører under Registrar of Companies and Official Receiver, omfatter alle organisationer, der er registreret fra 1923 og til nu, herunder udenlandske virksomheder, partnerskaber og forretningsnavne.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueΤμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (Department of the Registrar of Companies and Official Receiver)

Link åbner i nyt vinduehttp://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 23/07/2019