Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Liikmesriikide äriregistrid - Küpros

Sellel lehel on sissejuhatav tekst Küprose äriregistri kohta.

Äriühingute talitus tegeleb Küprose äriühingute, välismaa äriühingute ja ühisettevõtete registreerimise, nende tegevuse jälgimise, kontrollimise ja lõpetamisega ning ärinimede registreerimise ja kustutamisega ning kuulub energia-, kaubandus-, tööstus- ja turismiministeeriumi äriregistri ja pankrotihalduse osakonna haldusalasse.


Internetis on võimalik saada järgmisi teenuseid:

  • Juurdepääs äriühingute talitusele esitatavatele Lingil klikates avaneb uus akendokumentidele ja Lingil klikates avaneb uus akentaotlustele .
  • Kodanikel on võimalik saada teavet iga esitatud dokumendi ja taotluse eest maksmisele kuuluvate Lingil klikates avaneb uus akentasude ja lõivude kohta.
  • Tutvuda on võimalik äriühingute talitust käsitlevate Lingil klikates avaneb uus akenstatistiliste andmetega.

Millist teavet Küprose äriregister pakub?

Igaühel on võimalik interneti vahendusel teada saada, kas teatav ettevõtja on äriregistrisse kantud ja milline on selle ettevõtja õiguslik seisund (registrisse kantud või registrist kustutatud). Võimalik on teha veebiotsing kõigi äriühingute kohta ja kontrollida äriühingute elektroonilises toimikus olevaid dokumente.

Äriregistri ja pankrotihalduse osakond vastutab äriregistri pidamise eest.

Kas juurdepääs Küprose äriregistrile on tasuta?

Põhilisele äriühinguid puudutavale teabele on juurdepääs interneti teel tasuta.

Kas äriregistri dokumendid on usaldusväärsed?

Registris olevate dokumentide usaldusväärsus on tagatud äriühingute seadusega. Äriühingute seaduse 113. peatükis on sellise teabe usaldusväärsus, mida antakse kolmandatele isikutele direktiivi 2009/101/EÜ artikli 3 punkti a alusel, tagatud järgmiste sätetega:

Artikkel 365

Registris peetavate dokumentide kontrollimine, esitamine ja tõendamine.

Artikkel 365A

Äriregistri pidaja teade andmete haldamise kohta – esmatähtsaks peetakse äriregistrisse kantud või Küprose Vabariigi ametlikus väljaandes avaldatud andmeid.

Artikli 365B lõige 7

Äriregistri pidaja kindlustab, et lõikes 2 osutatud aktid ja dokumendid on standardteate vormis kättesaadavad ELi-sisese registritevahelise elektroonilise süsteemi kaudu ning elektrooniliselt ligipääsetavad, tagades kooskõla minimaalsete teabeedastuse ohutusnõuetega.

Artikkel 366

Selle tagamine, et ettevõtjad järgivad kohustust esitada registripidajale aruanded (sealhulgas raamatupidamise aastaaruande ja igaaastase finantsaruande). (Artiklid 118–121).

Kuidas teha päringuid Küprose äriregistris?

Päringuid saab teha nime ja/või registrinumbri järgi. Rohkem teavet selle kohta, kuidas päringuid teha, saab otsingulehelt.

Äriregistri ajalugu

Äriregistri ja pankrotihalduse osakonna elektrooniline register hõlmab kõiki 1923. aastast kuni tänaseni registreeritud ettevõtjaid, sealhulgas välismaa äriühinguid, ühisettevõtteid ning nende ärinimesid.

Lingid

Lingil klikates avaneb uus akenÄriregistri ja pankrotihalduse osakond (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη)

Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 23/07/2019