Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tagállami szintű cégnyilvántartások - Csehország

Ez az oldal a Cseh Köztársaság hatósági nyilvántartásáról nyújt áttekintést. Az egyesületek nyilvántartása, a cégnyilvántartás, az alapítványok nyilvántartása, az intézmények nyilvántartása, a tulajdontársi közösségek nyilvántartása és a közhasznú egyesületek nyilvántartása a hatósági nyilvántartás részét képezik.


Milyen információkat tartalmaz a cseh hatósági nyilvántartás?

A hatósági nyilvántartás a magánjogi jogi személyek tekintetében a jogszabály által előírt adatokat tartalmazza. A hatósági nyilvántartásra vonatkozó általános szabályokat a 89/2012. sz. törvény, a polgári törvénykönyv 120. cikke tartalmazza. A bíróságok által vezetett hatósági nyilvántartásra vonatkozó részletszabályokat a természetes és jogi személyek hatósági nyilvántartásáról szóló 304/2013. sz. törvény tartalmazza. A hatósági nyilvántartás része az okiratok nyilvántartása (itt helyezik letétbe a jogszabály által előírt dokumentumokat, például a társaságok létesítő okiratait, alapszabályát, beszámolóit stb.).

A cégbíróság vezeti a hatósági nyilvántartást. Az igazságügyi minisztérium kezeli a hatósági nyilvántartást.

Az alábbi jogalanyok szerepelnek a hatósági nyilvántartásban:

 • Egyesületek
 • Szakszervezetek
 • Nemzetközi szakszervezetek
 • A munkaadók szervezete
 • A munkaadók nemzetközi szervezete
 • Ágazati szövetségek
 • Ágazati szakszervezetek
 • Nemzetközi ágazati szakszervezetek
 • A munkaadók ágazati szervezete
 • A munkaadók nemzetközi ágazati szervezete
 • Egyéni vállalkozók – cégnyilvántartásba felvett jogalanyok
 • Kereskedelmi társaságok (partnerségek)
 • Betéti társaságok
 • Korlátolt felelősségű társaságok
 • Részvénytársaságok
 • Szövetkezetek
 • Állami vállalatok
 • Spin-off vállalkozások
 • Közhasznú egyesületek
 • Alapítványok
 • Magánalapítványok
 • Intézmények
 • Állami költségvetési forrásban részesülő szervezetek
 • Tulajdonostársak közössége
 • Európai gazdasági egyesülések
 • Külföldi személyek szervezeti egységei
 • Európai szövetkezetek
 • Európai részvénytársaságok

A hatósági nyilvántartásba bejegyzett információkat a természetes és jogi személyek hatósági nyilvántartásáról szóló 304/2013. sz. törvény tartalmazza. A nyilvántartásba veendő alapvető információk elsődlegesen: név vagy cégnév, székhely, tevékenység vagy üzleti tevékenység, jogi forma, cégjegyzékszám, az irányító szervnek minősülő személy neve és címe vagy cégneve és székhelye.

Ingyenes szolgáltatás-e a cseh nyilvántartásba történő betekintés?

A hatósági nyilvántartás elektronikusan működik. A nyilvántartás ingyenesen hozzáférhetőA link új ablakot nyit meghttps://www.justice.cz/ weboldalon és/vagy közvetlenül a A link új ablakot nyit megcégnyilvántartás weboldalán. A hatósági nyilvántartás mindenki számára hozzáférhető. A nyilvántartásba bárki betekinthet, és arról másolatot készíthet vagy abból kivonatot kérhet.

Hogyan lehet keresni a cseh hatósági nyilvántartásban?

A cseh nyilvántartás összetett keresőeszközt kínál az online keresésekhez. A nyilvántartásban cégnév vagy cégjegyzékszám alapján végezhető keresés.

Mennyire megbízhatóak a cégjegyzékben található okiratok?

Az okiratok hozzáférhetővé tétele

A cégbíróság haladéktalanul közzéteszi a nyilvántartásba vételre, annak módosítására vagy az onnan való törlésre vonatkozó döntését, valamint az okiratok - beleértve az elektronikus formátumú okiratokat is - benyújtásának tényét. A hatósági nyilvántartásba bejegyzett adatok és az okiratok nyilvántartásába benyújtott okiratok közzétételére a távoli hozzáférést lehetővé tevő módon kerül sor. A cégbíróság közzéteszi a szóban forgó adatokat, és lehetővé teszi hitelesített elektronikus másolat igénylését. Ezt a dokumentumot elektronikus aláírással látják el az illetékes cégbíróság minősített tanúsítványának felhasználásával, és az ingyenesen elérhető a A link új ablakot nyit megCseh Köztársaság igazságügyi minisztériumának weboldalán (Ministerstva spravedlnosti ČR). Kérelemre a cégbíróság a nyilvántartásba vételről vagy a benyújtott okiratokról hitelesített részleges vagy teljes másolatot vagy egy arra vonatkozó igazolást ad ki, hogy egy adott adat nem szerepel a nyilvántartásban, kivéve, ha a kérelmező kifejezetten nem hitelesített másolatot kér. A cégbíróság a hatósági nyilvántartásba 1997. január 1-je előtt bejegyzett tényekről és benyújtott okiratokról csak papíralapú másolatot ad ki, kivéve, ha e tényeket vagy okiratokat már elektronikus formában tárolják.

Az okiratokra és tényekre való hivatkozás

A bejegyzéssel érintett személy nem emelhet kifogást a hatósági nyilvántartásba bejegyzett adatokban bízva jogszerűen és jóhiszeműen eljáró személlyel szemben a tekintetben, hogy a bejegyzés nem felel meg a valóságnak.

A nyilvántartásba vett személy harmadik személyekkel szemben csak a közzététel napjától kezdve hivatkozhat a jogszabály alapján közzéteendő adatok és okiratok tartalmára, kivéve, ha bizonyítani tudja, hogy a harmadik személy már korábban is tudomással bírt arról. Mindazonáltal a nyilvántartásba vett személy nem hivatkozhat az adatok és okiratok tartalmára olyan cselekmények esetén, amelyekre a közzétételt követő tizenhatodik napot megelőzően kerül sor, ha a harmadik személy be tudja bizonyítani, hogy nem tudhatott arról.

Harmadik személyek minden esetben hivatkozhatnak a közzé nem tett adatok és okiratok tartalmára, kivéve, ha azok a közzététel elmaradásával hatályukat vesztik.

A bejegyzett információk megfelelőségének hiánya

Ha a hatósági nyilvántartásba történő bejegyzés tartalma ellentétes a törvény valamely kötelező előírásával, és nincs más lehetőség annak orvoslására, a cégbíróság felhívja a nyilvántartásba vett személyt az ellentét megszüntetésére. Jogi személyek esetében ha nem kerül sor az ellentét megszüntetésére az előírt határidőn belül, a bíróság hivatalból határozatot hozhat a felszámolásról, ha ez az eljárási cselekmény a harmadik személyek érdekeinek védelmét szolgálja.

Ha eltérés van a hatósági nyilvántartásba történt bejegyzés cseh és más nyelvű szövege vagy a benyújtott okiratban foglalt cseh nyelvű szöveg és az önként benyújtott más nyelvre lefordított változat között a természetes és jogi személyek hatósági nyilvántartásáról szóló törvény 74. cikkének (1) bekezdése alapján, a közzétett vagy benyújtott okiratban foglalt idegen nyelvű szövegre nem lehet harmadik személyekkel szemben hivatkozni. Harmadik személy hivatkozhat a közzétett vagy benyújtott okirat idegen nyelvű szövegére, kivéve ha a nyilvántartásba vett személy bizonyítani tudja, hogy a harmadik személy tudomással bírt a benyújtott okirat vagy bejegyzés tartalmának cseh nyelvű szövegéről.

A hatósági nyilvántartásról szóló törvény fordítása

Az igazságügyi minisztérium elkészítette a jogi és természetes személyek hatósági nyilvántartásáról és a vagyonkezelői alapok nyilvántartásáról szóló 304/2013. sz. törvény 2018. január 1-jétől hatályos változatának nem hivatalos angol nyelvű fordítását. A fordítás csak tájékoztatásul szolgál; csak a jogszabályok gyűjteményében közzétett cseh szöveg hiteles. Elérhető A link új ablakot nyit megitt.


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 15/06/2020