Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Търговски регистри в държавите-членки - Германия

Настоящият раздел на портала предоставя обща информация за Регистъра на предприятията (Unternehmensregister) на Германия.


Каква информация може да бъде намерена в германския Регистър на предприятията?

Порталът на германския Връзката отваря нов прозорецТърговски регистър (Handelsregister) се поддържа от Министерството на правосъдието на федерална провинция Северен Рейн-Вестфалия от името на другите германски федерални провинции (Länder). Порталът предоставя централизиран достъп до всички местни германски регистри на търговските дружества, на кооперациите и на сдруженията и до обявленията, които се публикуват в регистрите.

Повече информация на английски, френски, италиански, нидерландски, полски, испански и турски език може да се намери на портала на Връзката отваря нов прозорецТърговския регистър, въпреки че същинската информация в регистъра е основно на немски език.

Допълнителна информация за несъстоятелността, счетоводните/финансовите отчети и капиталовите пазари може да се намери на уебсайта на германския Връзката отваря нов прозорецРегистър на предприятията. Тази платформа е преведена на английски, френски, италиански и испански език, въпреки че същинската информация в регистъра е основно на немски език (част от информацията за капиталовите пазари е достъпна на английски и на други езици). Освен това германският Регистър на предприятията е свързан с Портала на Търговския регистър, като е възможно да се извършва търсене на данни и в двата регистъра.

Достъпът до германския Регистър на предприятията безплатен ли е?

Вписването в германския Регистър на предприятията е безплатно. Търсенето на фирми и извършването на справки в обявленията и данните за собствениците на предприятията също са безплатни. За всяка заявка на информация, свързана с конкретно дело в регистъра (напр. актуално извлечение, хронологическо извлечение, историческо извлечение или документната структура на фирмено дело), се събира такса от 4,50 EUR (за разпечатка на извлечение) или 1,50 EUR (за документната структура на фирмено дело).

Как да направя справка в германския Регистър на предприятията?

В зависимост от наличната информация, на портала на Връзката отваря нов прозорецТърговския регистър има две функции за търсене (Връзката отваря нов прозорецобикновено търсене и Връзката отваря нов прозорецразширено търсене). Уебсайтът на Връзката отваря нов прозорецгерманския Регистър на предприятията също има функция за търсене.

Колко достоверни са документите, които се съдържат в регистъра?

В член 15 от Връзката отваря нов прозорецгерманския Търговски кодекс (Handelsgesetzbuch) се съдържат националните разпоредби, които предвиждат, че третите лица могат да се позовават на актовете и данните, изброени в член 2 от Директива 2009/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за координиране на гаранциите, които държавите членки изискват от дружествата по смисъла на член 48, втора алинея от Договора, за защита на интересите на членовете и на трети лица с цел тези гаранции да станат равностойни (ОВ L 258, 1.10.2009 г., стр. 11), в съответствие с член 3, параграфи 5, 6 и 7 от тази директива.

Съгласно член 15: Дружеството може да противопостави на трето лице само фактите, които са били предварително вписани и обявени, или тези, които вече са били известни на третото лице (член 15, параграф 1 от германския Търговски кодекс). Фактите, които са били правилно вписани и обявени, са противопоставими на трети лица. Това не се отнася за правните действия, които са извършени в срок от петнадесет дни от обявяването на фактите, доколкото третото лице може да докаже, че фактите не са му били известни и не е трябвало да му бъдат известни (член 15, параграф 2 от германския Търговски кодекс).

Ако факт, който е трябвало да бъде вписан, е бил неправилно обявен, третото лице може да противопостави обявения факт на лицето, от чието име е трябвало да бъде вписан фактът, освен ако третото лице е знаело за грешката (член 15, параграф 3 от германския Търговски кодекс).

История на германския Регистър на предприятията

Цялата информация от регистъра от 2007 г. насам е достъпна в електронен формат.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецПортал на германския Търговски регистър

Връзката отваря нов прозорецРазширено търсене

Връзката отваря нов прозорецОбикновено търсене

Връзката отваря нов прозорецГермански Регистър на предприятията

Връзката отваря нов прозорецЕвропейски търговски регистър


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 10/11/2020