Uzņēmējdarbības reģistri dalībvalstīs - Vācija

Šajā lapā ir sniegts pārskats par uzņēmumu reģistru Vācijā.


Kādu informāciju sniedz uzņēmumu reģistrs?

Vācijas Saite atveras jaunā logāKomercreģistra portālu (Handelsregisterportal) pārējo Vācijas federālo zemju vārdā pārzina un uztur Ziemeļreinas-Vestfālenes Tieslietu ministrija. Tas piedāvā centralizētu piekļuvi visiem Vācijas komercreģistriem, kooperatīvu reģistriem un partnerību reģistriem un reģistru paziņojumiem.

Saite atveras jaunā logāKomercreģistra portālā ir pieejama papildu informācija angļu, franču, itāļu, nīderlandiešu, poļu, spāņu un turku valodā, taču informāciju no reģistra galvenokārt sniedz vācu valodā.

Papildu informāciju par maksātnespējas procesiem, grāmatvedības/finanšu pārskatiem un kapitāla tirgus informācija ir pieejama Saite atveras jaunā logāVācijas Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietnē. Platformas teksts ir pieejams arī angļu, franču, itāļu un spāņu valodā, taču pati informācija pārsvarā ir vācu valodā (kapitāla tirgus informācija daļēji ir pieejama arī angļu un citās valodās). Vācijas Uzņēmumu reģistrā ir atspoguļoti arī Komercreģistra dati, tāpēc meklēšana ir iespējama arī šajos datos.

Vai ieskatīšanās Uzņēmumu reģistrā ir bez maksas?

Reģistrēšanās Uzņēmumu reģistrā ir bez maksas. Arī konkrēta uzņēmuma meklēšana, publikāciju un uzņēmuma īpašnieku datu aplūkošana ir bez maksas. Par katru ar noteiktu reģistra numuru saistītu datu aplūkošanu (aktuālais izraksts, hronoloģisks izraksts, vēsturisks izraksts, dokumenta aplūkošana) tiek iekasēta maksa 4,50 eiro par izrakstu vai 1,50 eiro par dokumenta aplūkošanu.

Meklēšana Uzņēmumu reģistrā

Atkarībā no lietotāja rīcībā esošās informācijas Saite atveras jaunā logāKomercreģistra portāla tīmekļa vietnē ir pieejamas divas meklēšanas funkcijas (Saite atveras jaunā logāVienkāršā meklēšana un Saite atveras jaunā logāPaplašinātā meklēšana). Arī Saite atveras jaunā logāVācijas Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietnē tiek piedāvāta meklēšanas funkcija.

Cik uzticami ir reģistrā ietvertie dokumenti?

Saite atveras jaunā logāKomerclikuma § 15 ir ietverti valsts noteikumi, saskaņā ar kuriem trešās personas var atsaukties uz faktiem, kas minēti 2. pantā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2009/101/EK (2009. gada 16. septembris) par to, kā vienādošanas nolūkā koordinēt nodrošinājumus, ko dalībvalstis prasa no sabiedrībām Līguma 48. panta otrās daļas nozīmē, lai aizsargātu sabiedrību dalībnieku un trešo personu intereses (OV L 258, 1.10.2009., 11. lpp), ievērojot minētās direktīvas 3. panta 5., 6. un 7. punktu.

Saskaņā ar šiem noteikumiem sabiedrība pret trešām personām var atsaukties tikai uz tādiem faktiem, kas ir reģistrēti un publiskoti vai kuri trešai personai bija zināmi (Komerclikuma 15. paragrāfa 1. daļa) Trešās personas nevar iebilst pret pareizi reģistrētiem un publiskotiem faktiem. Tas neattiecas uz tiesiskiem darījumiem, kas veikti piecpadsmit dienu laikā pēc publiskošanas, ja trešā persona pierāda, ka fakts tai nebija zināms un tā nevarēja to zināt (Komerclikuma 15. paragrāfa 2. daļa).

Ja fakts, kas ir jāreģistrē, ir kļūdaini publiskots, trešā persona attiecībā uz to, par ko fakts bija jāreģistrē, var atsaukties uz publiskoto faktu, izņemot, ja trešai personai šī kļūda bija zināma (Komerclikuma 15. paragrāfa 3. daļa).

Vēsture

Visa reģistra informācija, kas ievadīta kopš 2007. gada, ir pieejama elektroniski.

Noderīgas saites

Saite atveras jaunā logāVācijas Komercreģistra portāls

Saite atveras jaunā logāPaplašinātā meklēšana

Saite atveras jaunā logāVienkāršā meklēšana

Saite atveras jaunā logāVācijas Uzņēmumu reģistrs

Saite atveras jaunā logāEiropas Biznesa reģistrs


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 10/11/2020