Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Företagsregister i medlemsstaterna - Tyskland

Här hittar du en översikt över Tysklands företagsregister.


Vad innehåller företagsregistret?

Den tyska Länken öppnas i ett nytt fönsterhandelsregisterportalen förvaltas av justitieministeriet i delstaten Nordrhein–Westfalen för de övriga tyska delstaternas (Länder) räkning. Portalen ger tillgång till samtliga tyska handels- och företagsregister.

På  Länken öppnas i ett nytt fönsterhandelsregisterportalen finns närmare upplysningar på engelska, franska, italienska, nederländska, polska, spanska och turkiska, även om själva registeruppgifterna i huvudsak är på tyska.

Ytterligare information om register, företag och kungörelser av konkurser, årsredovisningar/finansrapporter och kapitalmarknadsinformation finns på webbplatsen för det  Länken öppnas i ett nytt fönstertyska företagsregistret (Unternehmensregister). Även om informationen som sådan främst är på tyska (kapitalmarknadsinformation finns delvis på engelska eller andra språk), finns själva plattformen i en engelsk, fransk, italiensk och spansk version. Företagsregistret är dessutom kopplat till handelsregisterportalen, så att det är möjligt att söka även bland dess uppgifter.

Är tillgången till företagsregistret kostnadsfri?

Registreringen i företagsregistret är gratis. Att söka på enskilda företag och ta del av publikationer och ägarinformation (Unternehmensträgerdaten) kostar inte heller något. Varje gång du begär fram uppgifter knutna till ett registreringsnummer (aktuella uppgifter, kronologiska uppgifter, historiska uppgifter eller specifika handlingar) uttas emellertid en avgift på 4,50 euro (utskrift) eller 1,50 euro (nedladdning).

Hur man söker i företagsregistret

Med förbehåll för tillgänglig information finns det två sökfunktioner på Länken öppnas i ett nytt fönsterhandelsregisterportalens webbplats (Länken öppnas i ett nytt fönsterenkel sökning och Länken öppnas i ett nytt fönsteravancerad sökning). På webbplatsen för det Länken öppnas i ett nytt fönstertyska företagsregistret erbjuds också en sökfunktion.

När kan uppgifterna i registret göras gällande med rättslig verkan?

I § 15 i den tyska Länken öppnas i ett nytt fönsterhandelslagen finns de nationella bestämmelser som tredje man kan åberopa sig på vad gäller sådana handlingar och uppgifter som förtecknas i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/101/EG av den 16 september 2009 om samordning av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 48 andra stycket i fördraget avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga (EUT L 258, 1.10.2009, s. 11) – jfr artikel 3.5, 3.6 och 3.7 i detta direktiv.

Enligt § 15 kan företaget endast åberopa sådana förhållanden som har registrerats och kungjorts, eller som redan var kända för tredje man (§ 15 första stycket 1 i handelslagen). En tredje man måste godta korrekt registrerade och kungjorda förhållanden. Detta gäller dock inte vid rättshandlingar som äger rum inom femton dagar efter kungörelsen, om tredje man kan visa att han varken kände till eller kunde ha känt till förhållandet (§ 15 andra stycket i handelslagen).

Om en registreringspliktig omständighet inte har kungjorts korrekt, kan en tredjeman ändå göra gällande den kungjorda informationen gentemot den part för vilken omständigheten registrerades, såvida inte berörd tredje man kände till avvikelsen (§ 15 tredje stycket i handelslagen).

Företagsregistrets historia

Sedan 2007 finns alla registeruppgifter tillgängliga i elektroniskt format.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterTysklands handelsregisterportal

Länken öppnas i ett nytt fönsterAvancerad sökning

Länken öppnas i ett nytt fönsterEnkel sökning

Länken öppnas i ett nytt fönsterTysklands företagsregister

Länken öppnas i ett nytt fönsterEuropeiska företagsregistret


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 10/11/2020