Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rejestry handlowe w państwach członkowskich - Dania

De tekst op deze pagina is een automatische vertaling. De kwaliteit wordt niet gegarandeerd.

De kwaliteit van deze vertaling werd beoordeeld als: onbetrouwbaar

Vindt u deze vertaling nuttig?

W niniejszej części przedstawiono w zarysie duński rejestr działalności gospodarczej


Duński urząd ds. przedsiębiorstw

Historia duńskiego rejestru działalności gospodarczej

Duński Urząd ds. Działalności Gospodarczej został utworzony 1 stycznia 2012 r.

Urząd ten zatrudnia około 500 pracowników. Duński Urząd ds. Działalności Gospodarczej posiada szeroki wachlarz zadań i obowiązków, które jako całość powinny sprawić, że eksploatacja w Danii stanie się bardziej prosta i atrakcyjniejsza. Prace Urzędu z wieloma dyscyplinami – od ustawy o planowaniu i rozwoju obszarów wiejskich aż po digitalizację w celu skutecznego nadzoru i królów w ramach funduszy, przedsiębiorstw i prania pieniędzy, rachunków księgowych, księgowych oraz terytorium eksportowego, jak również w ramach kontroli UE. Duński Urząd ds. Działalności Gospodarczej jest odpowiedzialny za centralny rejestr działalności gospodarczej (CVR), który jest rejestrem zasobów państwowych wraz z informacjami na temat wszystkich duńskich przedsiębiorstw.

Duński Urząd ds. Działalności Gospodarczej jest częścią Ministerstwa Przemysłu, Przedsiębiorczości i Przedsiębiorstw.

Jakie informacje można znaleźć w duńskim rejestrze działalności gospodarczej?

W odniesieniu do duńskiej agencji ds. przedsiębiorstw znajdą Państwo informacje na temat wszystkich obszarów prac Agencji, w tym duński rejestr spółek (cvr.dk).

Vivr.dk w Virk jest pojedynczym punktem dostępu do informacji i danych dotyczących wszystkich przedsiębiorstw w Danii. Istnieje możliwość uzyskania informacji na temat samego podmiotu i jego jednostek organizacyjnych – czyli podmiotów o różnych formach prawnych. Rejestr zawiera również informacje na temat założycieli, właścicieli i dyrektorów.

W
przypadku niektórych rodzajów podmiotów gospodarczych – w szczególności spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością – można uzyskać więcej informacji. Chodzi o bilanse, dane i sprawozdania dotyczące podmiotów gospodarczych i osób, które nimi zarządzają.

Jakie są dane dotyczące CVR?

 • Numer rejestracyjny przedsiębiorstwa;
 • Nazwa i adres
 • Data rozpoczęcia i, w stosownych przypadkach, zakończenia okresu zaprzestania działalności
 • Rodzaj przedsiębiorstwa
 • Oznakowanie ochrony reklamy, jeżeli dotyczy
 • Informacje kredytowe
 • Przemysł i ewentualne wtórne
 • W stosownych przypadkach dane kontaktowe
 • Liczba pracowników (jeżeli dotyczy)
 • W pełni odpowiedzialni uczestnicy, założyciele, właściciele i dyrektorzy
  • Nazwa i adres
  • Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych lub numer w rejestrze działalności gospodarczej (numer CPR nie jest przekazywany osobom prywatnym)
 • Powiązane jednostki produkcyjne
  • Numer rejestracyjny jednostki;
  • Nazwa i adres
  • Data rozpoczęcia i, w stosownych przypadkach, zakończenia okresu zaprzestania działalności
  • Oznakowanie ochrony reklamy, jeżeli dotyczy
  • Przemysł i ewentualne wtórne
  • W stosownych przypadkach dane kontaktowe
  • Liczba pracowników (jeżeli dotyczy)

W jaki sposób przeszukiwać duński rejestr działalności gospodarczej?

w CVR dotyczącym Virk, jednokrotnej firmy oraz wyszukiwania/filtrowania w szerokim zakresie parametrów, takich jak nazwa przedsiębiorstwa, imię i nazwisko osoby, numer rejestracyjny przedsiębiorstwa, numer P, adres przedsiębiorstwa, jednostki produkcyjnej lub osoby. Można zobaczyć podstawowe dane dotyczące wszystkich przedsiębiorstw zarejestrowanych w CVR.

Strona, naLink otworzy się w nowym oknie której znajdują się dane dotyczące CVR „Jak ubiegać się o informacje”, może pomóc w wyszukiwaniu informacji handlowych w CVR.

W przypadku dużych ilości danych z CVR dostępne są szereg rozwiązań jako „usługi dostępu do systemu” i „usługi internetowe typu CVR”. Dodatkowe informacje: Link otworzy się w nowym oknieKliknij tutaj

Czy dostęp do duńskiego rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Dokumenty i usługi dostarczane przez CVR, które nie obejmują ręcznego przetwarzania danych, są bezpłatne. Mianowicie:

 • Różne opinie
 • Rachunki
 • Usługi sieciowe o dostępie systemowym do systemów i CVR

Szereg dokumentów wiąże się z ręcznym przetwarzaniem danych, które są następnie fakturowane. Produkty są jednak zwolnione z podatku VAT:

 • Przydział podpisu: 120 DKK
 • Starsze rachunki z mikrofilmów lub zdalnych aktywów: 300 DKK
 • Świadectwo rejestracji: 300 DKK
 • Certyfikat zmiany nazwy: 500 DKK
 • Projekt warunków łączenia: 150 DKK
 • Protokół posiedzenia: 150 DKK
 • Dokumentacja dotycząca kapitału: 150 DKK
 • Kopia formularza zgłoszenia: 150 DKK
 • Oświadczenie dotyczące zarządzania: 150 DKK
 • Sprawozdanie w sprawie późniejszego nabycia: 150 DKK
 • Sprawozdanie w sprawie samofinansowania (150 DKK)
 • Rozkład rozkładu: 150 DKK
 • Akt założycielski (statut): 150 DKK

Ceny obowiązują od dnia 5 grudnia 2014 r.

Jaka jest moc prawna dokumentów złożonych w rejestrze?

Artykuł 14 Companies Act wdraża w duńskim prawie spółek art. 3 dyrektywy w sprawie prawa spółek z 1 r. i opisuje, w jaki sposób można powoływać się na prawo osób, których dane dotyczą. Artykuł 14 ustawy o spółkach stanowi, że:

Uznaje się, że informacje opublikowane w systemie informatycznym Urzędu ds. Działalności Gospodarczej zostały podane do wiadomości osobom trzecim. Ustępu 1 nie stosuje się jednak do transakcji dokonanych nie później niż w 16. dniu następującym po dniu, w którym publikacja jest dokonywana, jeżeli udowodniono, że osoba trzecia nie mogła wiedzieć o opublikowanych faktach.

Nie są skuteczne wobec osób trzecich fakty, które należy zarejestrować i podać do wiadomości publicznej, tak długo jak nie zostały one podane do wiadomości publicznej w systemie duńskiego Urzędu ds. Działalności Gospodarczej, chyba że zostanie udowodnione, że osoba trzecia miała na ich temat wiedzę. Osoba trzecia może jednak dokonywać czynności w oparciu o fakty tego rodzaju, nawet jeżeli nie zostały one jeszcze podane do wiadomości publicznej.

Odpowiedzialność za dokładność rejestrowanych danych

Powiadamiający ponosi odpowiedzialność za dokładność zgłaszanych informacji, zob. sekcja 8 nakazu powiadomienia [anmeldelsbekendtgørelsen] oraz sekcja 15 (2) ustawy o spółkach. Osoba dokonująca zgłoszenia ponosi odpowiedzialność karną, jeżeli zgłoszenie zostało dokonane niezgodnie z prawem, lub jeżeli zgłoszone informacje nie są prawidłowe.

Duński Urząd ds. Działalności Gospodarczej nie weryfikuje prawidłowości zgłaszanych informacji, ale zapisuje informacje, które zostały zgłoszone. Tak się dzieje niezależnie od tego, czy chodzi o rejestrację przez urzędnika czy rejestrację dokonaną przez samego zgłaszającego przeprowadzoną na stronie virk.dk.

Od Urzędu ds. Działalności Gospodarczej można dochodzić odszkodowania za szkodę poniesioną w związku ze zgłoszonymi informacjami lub przechowywanymi dokumentami, które są nieprawidłowe, z powodu uchybień organizacyjnych, np. błędu w przetwarzaniu.

Przydatne linki

Link otworzy się w nowym oknieDuński urząd ds. przedsiębiorstw

Link otworzy się w nowym oknieCentralny rejestr działalności gospodarczej

Link otworzy się w nowym oknieMinisterstwo Przedsiębiorczości i Wzrostu

Link otworzy się w nowym oknieEUROPEJSKI REJESTR PRZEDSIĘBIORSTW (EBR)


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 17/12/2019