Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tagállami szintű cégnyilvántartások - Észtország

Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: észt.

Ez a szakasz áttekintést nyújt az észt cégnyilvántartásról, valamint a nonprofit egyesületek és alapítványok nyilvántartásáról.


Milyen információkat tartalmaz az észt cégnyilvántartás, valamint a nonprofit egyesületek és alapítványok nyilvántartása?

A cégnyilvántartást, valamint a nonprofit egyesületek és alapítványok nyilvántartását a Tartu megyei bíróság nyilvántartási osztálya vezeti. A nyilvántartásokat azért a bíróságok vezetik, hogy biztosítani lehessen az iktató függetlenségét és jogi szakértelmét. A nyilvántartások jogi jelentősége nagy, céljuk a jogbiztonság garantálása. A cégnyilvántartásban található bejegyzések harmadik személyek tekintetében helyesnek minősülnek, kivéve ha a harmadik személy tudta vagy tudnia kellett volna, hogy a bejegyzés nem helyes. A bejegyzések az azok bevezetését követő 15 napon belül végrehajtott ügyletek tekintetében nem alkalmazandók abban az esetben, ha valamely harmadik személy bizonyítja, hogy a bejegyzés tartalmáról nem volt és nem is lehetett tudomása. A harmadik személyek tehát jóhiszeműen megbízhatnak a nyilvántartásban szereplő bejegyzések helyességében, azaz például szerződéskötéskor feltételezhetik, hogy a cégnyilvántartásban az igazgatótanács tagjaként feltüntetett személy ténylegesen rendelkezik az adott vállalkozás aláírási jogával.

Bizonyos jogi körülmények csak akkor érvényesek, ha azokat a nyilvántartásban rögzítették: az igazgatótanács egyes tagjainak aláírási jogát például az alapszabály vagy az igazgatótanács adott tagjával kötött szerződés korlátozhatja, harmadik személyekre azonban csak a nyilvántartásba felvezetett korlátozások alkalmazandók.

Egyes fontos körülmények a nyilvántartásba való bejegyzés pillanatában lépnek hatályba: egy vállalkozás részvénytőkéjének emelése például attól a perctől érvényes, amelyben azt bevezetik a cégnyilvántartásba, nem pedig attól az időponttól, amikor meghozzák a vonatkozó döntést, vagy amikor megtörténik a befizetés. Ugyanez igaz a jogi személy létrejöttére, alapszabályának módosítására, valamint egyesülésére, szétválására és átalakulására is.

A nyilvántartásokat elektronikusan vezetik.

A Tartu megyei bíróság nyilvántartási osztálya kezeli az önálló vállalkozókra, társaságokra (részvénytársaságokra, korlátozott felelősségű társaságokra, közkereseti társaságokra, betéti társaságokra, egyesülésekre, európai részvénytársaságokra [Societas Europaea], európai szövetkezetekre [Societas Cooperativa Europaea] és európai területi együttműködési csoportosulásokra), valamint külföldi vállalkozások észtországi fióktelepeire vonatkozó cégnyilvántartást.

A nonprofit egyesületek és alapítványok nyilvántartása Észtországban székhellyel rendelkező nonprofit egyesületekről és alapítványokról tartalmaz információkat (a nonprofit egyesületek körébe tartozónak tekintik a társasházközösségeket, az építőközösségeket és egyéb, nyereségszerzésre nem törekvő egyesületeket, valamint a politikai pártokat, szakszervezeteket, egyházakat, hitközségeket, hitközségi egyesületeket és rendházakat is).

A cégnyilvántartásban, illetve a nonprofit egyesületek és alapítványok nyilvántartásában a következő aktákat nyitják meg az egyes önálló vállalkozók, jogi személyek és külföldi vállalatok fióktelepei tekintetében:

 • nyilvántartási karton,
 • vállalkozási akta (a cégnyilvántartásban) vagy nyilvános akta (nonprofit szervezetek vagy alapítványok esetében),
 • nyilvántartási akta.

A vállalkozási, illetve nyilvános akta a jogi személy, az önálló vállalkozó vagy a külföldi vállalkozás fióktelepe által az iktatónak a jogszabályoknak megfelelően benyújtott dokumentumokat – például az alapító okiratot vagy alapszabályt és a nyilvános jegyzékbe felvett egyéb iratokat – tartalmazza. A bírósági ítéleteket és fellebbezéseket, a levelezést és minden más olyan dokumentumot, amelyet nem a vállalkozási, illetve nyilvános aktában tárolnak, a nyilvántartási aktában helyezik el.

A nyilvántartási kartonra a következő adatokat jegyzik be az egyes önálló vállalkozók, jogi személyek és külföldi vállalatok fióktelepei tekintetében:

 • cégnév vagy név és cégjegyzékszám,
 • lakóhely vagy székhely és a vállalkozás vagy vállalat címe,
 • az önálló vállalkozóra vonatkozó adatok, valamint a személy tevékenységének felfüggesztésére, illetve a tevékenység szezonális vagy időszakos jellegére vonatkozó adatok,
 • a képviseleti joggal rendelkező személyekre (igazgatósági tagokra, bel- és kültagokra, vagy képviseleti joggal rendelkező harmadik személyekre, csődbiztosokra és felszámolókra) vonatkozó adatok, valamint a képviseleti jogra vonatkozó megállapodások és a jogalany képviseletére adott meghatalmazás,
 • a meghatalmazottra vonatkozó adatok,
 • a vállalkozás jogi formája vagy a vállalat típusa,
 • az alapszabály elfogadásának napja,
 • a vállalat alaptőkéjének pénzbeli értéke,
 • a korlátolt felelősségű társaság tőke rendelkezésre bocsátása nélküli létesítésére vonatkozó feljegyzés,
 • arra utaló feljegyzés, hogy a részvényeket nyilvántartásba vették az értékpapírok észt központi nyilvántartásában,
 • a pénzügyi év kezdete és vége,
 • a csőddel kapcsolatos, jogszabályban előírt információk,
 • a vállalat egyesülésével, szétválásával és átalakulásával, valamint felszámolásával és nyilvántartásból való törlésével kapcsolatos feljegyzés,
 • az iktató által a jogszabályban előírtak szerint, a vállalkozás kérelme nélkül tett bejegyzésekre való hivatkozás,
 • a felszámolt vállalat dokumentumainak letéteményesére vonatkozó információ,
 • a létesítés célja,
 • a jogszabályok által előírt egyéb információk.

A nyilvántartási kérdéseket nemperes polgári ügyként, írásbeli eljárás keretében vizsgálják meg. Bejegyzésre bejegyzési kérelem vagy bírósági határozat alapján, vagy jogszabályban előírt egyéb okból kerül sor. A bejegyzési kérelmet digitális aláírással kell ellátni, vagy közjegyzői okiratba kell foglalni.

A cégnyilvántartásban, valamint a nonprofit egyesületek és alapítványok nyilvántartásában szereplő adatok nyilvánosak. Mindenkinek joga van betekinteni a nyilvántartási kartonokon tárolt adatokba, valamint a vállalkozási vagy a nyilvános aktákban tárolt iratokba, és azokról másolatot kérni. A nyilvántartási aktákat az illetékes kormányhivatalok, eljárásuk során a bíróságok, valamint azon egyéb személyek vagy szervek vizsgálhatják, akiknek ehhez jogos érdekük fűződik.

A cégnyilvántartásnak, valamint a nonprofit egyesületek és alapítványok nyilvántartásának központi adatbázisát a Nyilvántartások és Információs Rendszerek Központja kezeli. A központ emellett a következő szolgáltatásokat nyújtja:

E-cégjegyzék

Az e-cégjegyzék a Tartu megyei bíróság nyilvántartási osztályának adatbázisán alapuló szolgáltatás, amely valós idejű adatokat jelenít meg valamennyi, Észtországban bejegyzett jogi személyről, önálló vállalkozóról és külföldi vállalkozás fióktelepéről. Az e-cégjegyzék a következőket teszi lehetővé:

 • a nyilvántartási kartonon szereplő adatok, valamint az adóhátralékra vonatkozó és az általános adatok ingyenes megtekintése,
 • keresés név, cégjegyzékszám, székhely, tevékenységi kör stb. alapján,
 • a vállalkozási vagy nyilvános aktában tárolt éves beszámolók, alapszabályok és egyéb elektronikus dokumentumok, személyes és gazdasági célú jelzálogra vonatkozó adatok stb. díjfizetés ellenében történő megtekintése,
 • a társaságokra vonatkozó eljárási információknak, valamint a bejegyzett adatok változásainak valós idejű követése,
 • valamennyi észt természetes vagy jogi személyre kiszabott kereskedelmi tilalom ingyenes ellenőrzése,
 • a politikai pártok tagnévsorának ingyenes megtekintése,
 • különböző társaságok és személyek közötti kapcsolatok megtekintése.

Az e-cégjegyzékre vonatkozó további információk a Nyilvántartások és Információs Rendszerek Központjának A link új ablakot nyit megweboldalán érhetők el.

Cégbejegyzési portál

A cégbejegyzési portál segítségével a természetes és jogi személyek maguk nyújthatnak be iratokat a megyei bíróság nyilvántartási osztályához. A portál útján az új társaság bejegyzésére, a bejegyzett adatok módosítására, a felszámolásra, valamint a cégjegyzékből való törlésre irányuló kérelmek nyújthatók be. A portálon keresztül lehetőség van az éves beszámolók elkészítésére és benyújtására is. Az észt, finn, portugál és belga állampolgárok személyi igazolványukkal bejelentkezhetnek az oldalra. Az észt és litván állampolgárok bejelentkezését mobilazonosító szolgáltatás segíti. A portálra a honlapon megadott internetbanki linkeken keresztül is be lehet jelentkezni. A cégbejegyzési portál a Nyilvántartások és Információs Rendszerek Központjának A link új ablakot nyit megweboldalán érhető el.

Európai cégnyilvántartás (EBR)

Az európai cégnyilvántartás (EBR) olyan internetes keresőrendszer, amely hivatalos információkat nyújt az európai vállalkozásokról. Keresés az EBR A link új ablakot nyit megweboldalán végezhető.

 • Összesen A link új ablakot nyit meg24 ország cégnyilvántartásából érhetők el információk.
 • Keresés társaságokra és személyekre vonatkozóan végezhető.
 • Az A link új ablakot nyit megelérhető információk listája országonként változik.
 • A nyilvántartásban szereplő adatok joghatása országonként eltérő.
 • A keresési funkciót magánszemélyek és vállalkozások is használhatják.
 • A szolgáltatásért díjat kell fizetni.

Ingyenes-e az észt cégnyilvántartáshoz való hozzáférés?

A nyilvántartási adatok a A link új ablakot nyit megnyilvántartási osztályon, az A link új ablakot nyit meginterneten és a A link új ablakot nyit megközjegyzői irodákban érhetők el. A cégnyilvántartásban, valamint a nonprofit egyesületek és alapítványok nyilvántartásában tárolt adatokhoz és az aktákban elhelyezett dokumentációhoz való hozzáférés a nyilvántartási osztályon ingyenes.

Nem számítanak fel díjat a jogi személyek, az önálló vállalkozók, valamint a külföldi vállalkozások fióktelepei körében végzett online keresésért, a bírósági eljárásokra vonatkozó információkért és a nyilvántartási karton adataihoz való hozzáférésért. Ugyanakkor minden más keresésért – beleértve a nyilvántartási kartonokon szereplő korábbi adatokat, valamint az éves beszámolókhoz, alapszabályokhoz és más dokumentumokhoz történő hozzáférést – díjat kell fizetni. Díjköteles információlekérés esetén azonnal, internetes banki átutalással kerül sor a fizetésre. Azok az előfizetők, akik a keresési feltételek szélesebb köréhez rendelkeznek hozzáféréssel, havi számla ellenében teljesítik a díjfizetést. A cégjegyzékben szereplő számítógépes adatok használatának díját az igazságügyi miniszter A link új ablakot nyit megrendelete határozza meg.

Díjat kell fizetni a nyilvántartási adatok és az aktákban található dokumentáció közjegyzői irodában való megtekintéséért is. A díjakat a A link új ablakot nyit megközjegyzői díjakról szóló törvény határozza meg.

Hogyan végezzünk keresést az észt cégnyilvántartásban?

A cégnyilvántartásban, valamint a nonprofit egyesületek és alapítványok nyilvántartásában a Nyilvántartások és Információs Rendszerek Központjának A link új ablakot nyit megweboldalán elérhető e-cégjegyzék segítségével lehet keresést végezni.

Mennyire megbízhatóak a nyilvántartásban található információk?

Ez az oldal azt ismerteti, hogyan szabályozza Észtország a cégnyilvántartásban tárolt adatok és dokumentumok felhasználását.

A cégnyilvántartást a Tartu megyei bíróság nyilvántartási osztálya kezeli. A nyilvántartás az önálló vállalkozókat, a külföldi vállalkozások észtországi fióktelepeit, valamint a társaságokat (részvénytársaságokat, korlátozott felelősségű társaságokat, közkereseti társaságokat, betéti társaságokat, egyesüléseket, európai részvénytársaságokat [Societas Europaea], európai szövetkezeteket [Societas Cooperativa Europaea] és az európai területi együttműködési csoportosulásokat) tartalmazza. Az elektronikus nyilvántartás jogi jelentősége nagy, célja a jogbiztonság garantálása. A cégnyilvántartást észt nyelven vezetik.

A cégnyilvántartásban található bejegyzések harmadik személyek tekintetében helyesnek minősülnek, kivéve ha a harmadik személy tudta vagy tudnia kellett volna, hogy a bejegyzés nem helyes. A bejegyzések az azok bevezetését követő 15 napon belül végrehajtott ügyletek tekintetében nem alkalmazandók abban az esetben, ha valamely harmadik személy bizonyítja, hogy a bejegyzés tartalmáról nem volt és nem is lehetett tudomása. A harmadik személyek tehát jóhiszeműen megbízhatnak a nyilvántartásban szereplő bejegyzések helyességében, azaz például szerződéskötéskor feltételezhetik, hogy a cégnyilvántartásban az igazgatótanács tagjaként feltüntetett személy ténylegesen rendelkezik az adott vállalkozás aláírási jogával.

Bizonyos jogi körülmények csak akkor érvényesek, ha azokat a nyilvántartásban rögzítették: az igazgatótanács egyes tagjainak aláírási jogát például az alapszabály vagy az igazgatótanács adott tagjával kötött szerződés korlátozhatja, harmadik személyekre azonban csak a nyilvántartásba felvezetett korlátozások alkalmazandók.

Egyes fontos körülmények a nyilvántartásba való bejegyzés pillanatában lépnek hatályba: egy vállalkozás részvénytőkéjének emelése például attól a perctől érvényes, amelyben azt bevezetik a cégnyilvántartásba, nem pedig attól az időponttól, amikor meghozzák a vonatkozó döntést, vagy amikor megtörténik a befizetés. Ugyanez igaz a jogi személy létrejöttére, alapszabályának módosítására, valamint egyesülésére, szétválására és átalakulására is.

A cégnyilvántartásban a következő aktákat nyitják meg az egyes önálló vállalkozók, jogi személyek és külföldi vállalatok fióktelepei tekintetében:

 • nyilvántartási karton,
 • vállalkozási akta,
 • nyilvántartási akta.

A vállalkozási akta a társaság, az önálló vállalkozó vagy a külföldi vállalkozás fióktelepe által az iktatónak a jogszabályoknak megfelelően benyújtott dokumentumokat – például az alapító okiratot vagy alapszabályt és a nyilvános jegyzékbe felvett egyéb iratokat – tartalmazza. A bírósági ítéleteket és fellebbezéseket, a levelezést és minden más olyan dokumentumot, amelyet nem a vállalkozási aktában tárolnak, a nyilvántartási aktában helyezik el.

Az idegen nyelven írott dokumentumok iktatónak történő benyújtásakor csatolni kell azoknak a hiteles fordító vagy közjegyző által hitelesített észt fordítását, vagy – amennyiben közjegyző tanúsítja a fordító aláírásának hitelességét – nem hiteles észt nyelvű fordítását. A vállalkozások nem támaszkodhatnak az eredeti dokumentumtól eltérő fordításra. Harmadik személy támaszkodhat az iktatónak benyújtott dokumentum fordítására, kivéve, ha a vállalkozás bizonyítja, hogy a harmadik személynek tudomása volt a fordítás pontatlanságáról.

A cégnyilvántartásban szereplő bejegyzések nyilvánosak. Mindenkinek joga van betekinteni a nyilvántartási kartonokon tárolt adatokba, valamint a vállalkozási aktákban tárolt iratokba, és azokról másolatot kérni. A nyilvántartási aktákat az illetékes kormányhivatalok, eljárásuk során a bíróságok, valamint azon egyéb személyek vagy szervek vizsgálhatják, akiknek ehhez jogos érdekük fűződik.

Az aktában található dokumentumokba a nyilvántartási osztályon, az e-cégjegyzékben és közjegyzőnél lehet betekinteni, illetve azokról másolatot kérni.

Az észt cégnyilvántartás története

Az észt cégnyilvántartás 1995. szeptember 1-jétől kezdve tartalmaz információkat. Az adatokat rendszeresen frissítik.

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megEurópai cégnyilvántartás

A link új ablakot nyit megKeresés a cégnyilvántartásban

A link új ablakot nyit megCégbejegyzési portál

A link új ablakot nyit megE-cégjegyzék

A link új ablakot nyit megNyilvántartási osztály

A link új ablakot nyit megKözjegyzők


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 14/05/2019