Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rejestry handlowe w państwach członkowskich - Grecja


Jakie informacje można znaleźć w greckim rejestrze handlowym?

W Grecji rejestr przedsiębiorstw nosi nazwę ogólnego elektronicznego rejestru handlowego (Γενικό Εμπορικό Μητρώο, Γ.Ε.ΜΗ., GEMI). Reguluje go ustawa nr 3419/2005 (grecki Dziennik Urzędowy, seria I, nr 297/06-12-2005). Zawiera on całą ujawnioną dokumentację przedsiębiorstw i wszystkie ujawnione informacje. Strona internetowa ogólnego elektronicznego rejestru handlowego obejmuje krajowy dziennik urzędowy służący do ujawniania informacji handlowych. Obowiązek dokonania wpisu do rejestru mają osoby lub stowarzyszenia osób, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy nr 3419/2005.

Na stronie internetowej można znaleźć informacje ujawnione przez następujące rodzaje podmiotów:

a) osoby fizyczne, które są prowadzą działalność gospodarczą i które posiadają miejsce prowadzenia działalności lub zakład w Grecji lub prowadzą działalność gospodarczą za pośrednictwem głównego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa dodatkowego w Grecji;

b) stowarzyszenia osób prowadzących działalność gospodarczą za pośrednictwem głównego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa dodatkowego w Grecji oraz wszystkie spółki handlowe, pod warunkiem że zostały założone na prawie greckim – spółki jawne i komandytowe, spółdzielnie podlegające prawu cywilnemu (obejmujące stowarzyszenia ubezpieczeń wzajemnych i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe) oraz prywatne i publiczne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – oraz osoby, na których spoczywa obowiązek sprawozdawczy zgodnie z art. 39 dekretu prezydenckiego z dnia 27.11/14.12.1926 r.;

c) europejskie ugrupowania interesów gospodarczych, o których mowa w rozporządzeniu nr 2137/1985/EWG (Dz.U. L 199, sprostowanie L. 247), które mają siedzibę w Grecji;

d) spółki europejskie, o których mowa w rozporządzeniu nr 2157/2001/WE (Dz.U. L 294), które mają siedzibę w Grecji;

e) spółdzielnie europejskie, o których mowa w rozporządzeniu nr 1435/2003/WE (Dz.U. L 207), które mają siedzibę w Grecji;

f) podmioty, o których mowa powyżej, i które mają główne miejsce prowadzenia działalności lub siedzibę w Grecji, mają także obowiązek rejestracji wszystkich swoich oddziałów znajdujących się w Grecji;

g) przedsiębiorstwa zagraniczne, o których mowa w art. 1 dyrektywy 68/151/EWG (Dz.U. L 65) zmienionym art. 1 dyrektywy 2003/58/WE (Dz.U. L 221), które mają siedzibę w państwie członkowskim UE, mają obowiązek rejestracji wszystkich swoich oddziałów lub agencji znajdujących się w Grecji;

h) przedsiębiorstwa zagraniczne posiadające siedzibę w państwie niebędącym członkiem UE, których forma prawna jest podobna do formy prawnej jednego z przedsiębiorstw zagranicznych, o których mowa w powyższej lit. g), mają obowiązek rejestracji wszystkich swoich oddziałów lub agencji znajdujących się w Grecji;

i) inne osoby fizyczne lub prawne lub stowarzyszenia osób posiadające główne miejsce prowadzenia działalności lub siedzibę za granicą i które nie są objęte zakresem lit. g) i h), mają obowiązek rejestracji wszystkich swoich oddziałów lub agencji, za pośrednictwem których prowadzą działalność gospodarczą w Grecji;

j) spółki joint venture;

k) spółki cywilne, o których mowa w art. 784 kodeksu cywilnego;

l) osoby fizyczne, osoby prawne lub stowarzyszenia osób, które prowadzą lub mają zamiar prowadzić działalność gospodarczą lub zawodową, nie mającą charakteru handlowego.

Jakie dokumenty i informacje znajdują się w greckim rejestrze handlowym?

Wpis przedsiębiorstwa w rejestrze musi zawierać następujące informacje:

a) numer rejestracyjny przedsiębiorstwa, oddziału lub agencji;

b) biuro lub departament, które przeprowadziły pierwszą lub kolejną rejestrację, oraz imię i nazwisko odpowiedzialnego urzędnika;

c) numer referencyjny wniosku o rejestrację oraz kod rejestracji;

d) w przypadkach, w których zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu założenia i rozpoczęcia działalności gospodarczej i wymagane jest uzyskanie licencji, zezwolenia na wykonywanie zawodu lub pozwolenia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej – szczegółowe informacje dotyczące decyzji podjętej przez organ lub departament właściwy do jej podjęcia;

e) orzeczenia sądu stwierdzające upadłość przedsiębiorstwa lub objęcie go postępowaniem pojednawczym lub innym postępowaniem mającym na celu zaspokojenie roszczeń wierzycieli. Wpis obejmuje także imię i nazwisko, imiona i nazwiska rodziców, numery dowodu tożsamości lub paszportu, miejsce i datę urodzenia, obywatelstwo i adres zamieszkania likwidatorów spółki, nadzorców sądowych, syndyków masy upadłości i zarządców;

f) szczegóły dotyczące orzeczeń sądowych stwierdzających zakończenie, zawieszenie lub unieważnienie sytuacji prawnych, o których mowa w powyższej lit. e);

g) informacje, które należy opublikować zgodnie z prawem dotyczącym niewypłacalności;

h) szczegóły dotyczące oczekujących na rozpatrzenie wniosków w sprawie niewypłacalności, postępowania pojednawczego lub innych postępowań służących dochodzeniu roszczeń;

i) liczba oddziałów lub agencji, które przedsiębiorstwo posiada w Grecji, oraz adres i numer rejestracji każdego z nich;

j) liczba oddziałów lub agencji, które przedsiębiorstwo posiada za granicą, oraz ich adresy i odnoszące się do nich szczegółowe informacje.

I. Następujące informacje są wpisywane do rejestru i publikowane w przypadku spółek posiadających siedzibę w Grecji:

a) umowa lub statut spółki;

b) zmiany umowy lub statutu spółki, w tym każde przedłużenie czasu trwania spółki, oraz wszystkie późniejsze zmiany umowy lub statutu spółki wraz z pełnym dotychczasowym tekstem z uwzględnieniem zmian;

c) powołanie i odwołanie oraz dane osób, które, jako organ ustanowiony zgodnie z prawem albo jako członkowie takiego organu:

(i) są uprawnione do reprezentowania spółki w transakcjach z osobami trzecimi; jeżeli jest to więcej niż jedna osoba, odpowiedni wpis musi zawierać informacje, czy osoby te mogą działać samodzielnie czy też muszą działać wspólnie;

(ii) reprezentują spółkę przed sądem;

(iii) biorą udział w zarządzaniu spółką oraz jej nadzorowaniu lub kontrolowaniu;

d) co najmniej raz w roku wysokość kapitału subskrybowanego, w przypadku gdy w umowie lub statucie spółki jest mowa o kapitale zakładowym, chyba że każde podwyższenie kapitału subskrybowanego wymaga zmiany umowy/statutu;

e) dokumenty księgowe dotyczące każdego roku obrachunkowego, które należy opublikować zgodnie z dyrektywami Rady 78/660/EWG (Dz.U. L 222 z 14.8.1978), 83/349/EWG (Dz.U. L 193 z 18.7.1983), 86/635/EWG (Dz.U. L 372 z 31.12.1986) oraz 91/674/EWG (Dz.U. L 374 z 31.12.1991);

f) każda zmiana siedziby;

g) likwidacja spółki;

h) orzeczenie sądowe stwierdzające nieważność zawiązania spółki;

i) powołanie likwidatorów i ich dane;

j) zakończenie likwidacji oraz wykreślenie z rejestru.

II. Następujące informacje są wpisywane do rejestru i publikowane w przypadku przedsiębiorstw zagranicznych, o których mowa w art. 1 dyrektywy 68/151/EWG (Dz.U. L 65) zmienionym art. 1 dyrektywy 2003/58/WE (Dz.U. L 221), które mają siedzibę w państwie członkowskim UE:

a) adres oddziału;

b) wzmianka o przedmiocie działalności oddziału;

c) rejestr państwa członkowskiego, w którym przechowywane są akta spółki, i jej numer wpisu w tym rejestrze;

d) nazwa i forma prawna spółki oraz nazwa oddziału, jeżeli różni się ona od nazwy spółki;

e) powołanie i odwołanie oraz dane osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorstwa w transakcjach z osobami trzecimi oraz w postępowaniu sądowym:

aa) jeżeli zgodnie z prawem uznaje się je za organ zarządzający spółki lub członków takiego organu w świetle informacji ujawnionych przez spółkę zgodnie z art. 2 ust. 1 dyrektywy 2009/101/WE (Dz.U. L 258 z 1.10.2009);

bb) osób działających jako stali przedstawiciele spółki w zakresie działalności oddziału, ze wskazaniem zakresu ich uprawnień;

f) likwidacja spółki, powołanie likwidatorów, ich dane oraz uprawnienia, a także zakończenie likwidacji, w tym wskazanie rejestru państwa członkowskiego, postępowania upadłościowego, zawarcia układu z wierzycielami, postępowania układowego lub jakiekolwiek innego analogicznego postępowania, którego przedmiotem jest spółka;

g) dokumenty księgowe spółki przygotowane, zbadane i ujawnione zgodnie z prawem państwa członkowskiego, któremu spółka podlega zgodnie z dyrektywami 78/660/EWG (Dz.U. L 222 z 14.8.1978), 83/349/EWG (Dz.U. L 193 z 18.7.1983) oraz 84/253/EWG (Dz.U. L 126/20 z 12.5.1984);

h) zamknięcie oddziału.

W jaki sposób wyszukuje się informacje w greckim rejestrze handlowym?

W Link otworzy się w nowym oknieogólnym elektronicznym rejestrze handlowym można wyszukiwać wszystkie ujawnione informacje dotyczące przedsiębiorstw za pomocą zaledwie jednej z następujących informacji dotyczących przedsiębiorstwa:

  1. numeru identyfikacji podatkowej (Α.Φ.Μ.); lub
  2. numeru rejestracyjnego (Γ.Ε.ΜΗ.); lub
  3. nazwy przedsiębiorstwa; lub
  4. nazwy skróconej.

Czy dostęp do greckiego rejestru handlowego jest bezpłatny?

Wszystkie osoby fizyczne mogą nieodpłatnie uzyskać dostęp do wpisu dotyczącego przedsiębiorstwa w Link otworzy się w nowym oknierejestrze. Mogą one również zapisać w sposób cyfrowy na swoim urządzeniu elektronicznym oraz wydrukować lub w inny sposób powielić wszelkie dokumenty, informacje lub ogłoszenia udostępnione publicznie w rejestrze albo przez sam rejestr, albo przez podmioty za to odpowiedzialne. Jeżeli osoba fizyczna pragnie otrzymać urzędowe (autentyczne) zaświadczenia lub odpisy dokumentów lub danych zawartych we wpisie przedsiębiorstwa w rejestrze, może się bezpłatnie zarejestrować w Link otworzy się w nowym okniedepartamencie stosunków zewnętrznych rejestru.

Aby otrzymać urzędowe zaświadczenia lub odpisy dokumentów i danych, należy wnieść opłatę za pośrednictwem odpowiedniej aplikacji online. Zaświadczenia lub odpisy odpowiednich dokumentów lub danych są dostarczane w dwojaki sposób – cyfrowo za pośrednictwem aplikacji rejestru lub pocztą do adresata do dowolnego miejsca na świecie.

W jaki sposób weryfikowana jest autentyczność urzędowych zaświadczeń lub odpisów wydawanych przez grecki rejestr handlowy?

Autentyczność odpowiednich urzędowych zaświadczeń lub odpisów jest weryfikowana za pośrednictwem Link otworzy się w nowym okniegreckiego ogólnego elektronicznego rejestru handlowego.

Jeżeli zainteresowana osoba wpisze numer referencyjny zaświadczenia lub odpisu, numer rejestracyjny przedsiębiorstwa i departament rejestru, który wydał dokument, na ekranie pojawi się żądany dokument.

Jaka jest moc prawna dokumentów złożonych w rejestrze?

Na dokumentach wymienionych we wpisach dotyczących przedsiębiorstw można polegać, ponieważ rejestr jest jedyną dostępną stroną zawierającą ujawnione informacje handlowe –tzn. krajowym dziennikiem urzędowym na potrzeby publikacji informacji handlowych w rozumieniu art. 3 ust. 5 dyrektywy 2009/101/WE. Ogólny elektroniczny rejestr handlowy połączony jest z rejestrami pozostałych państw członkowskich (z krajowymi rejestrami), o których mowa w tym akcie, za pośrednictwem scentralizowanego zestawu narzędzi informatycznych (europejskiej platformy centralnej) w ramach systemu wzajemnego połączenia rejestrów na mocy dyrektywy 2012/17/UE. Dokumenty i dane są rejestrowane w ogólnym elektronicznym rejestrze handlowym po uprzednim sprawdzeniu ich legalności, dokładności, przejrzystości i kompletności przez personel rejestru; personel sprawdza również, czy uiszczono wszystkie odpowiednie opłaty przewidziane w obowiązujących przepisach prawa. Jeżeli takie sprawdzenie nie wykaże niczego, co mogłoby uniemożliwić rejestrację, odpowiedzialny departament rejestru wprowadzi do rejestru odpowiednie informacje dotyczące przedsiębiorstwa. Jeżeli wniosek, dołączone dokumenty i wszelkie inne dokumenty potwierdzające nie spełniają warunków przewidzianych przez prawo lub nie są dokładne i kompletne, właściwy departament rejestru wezwie zainteresowane osoby, wysyłając pismo, faks lub wiadomość elektroniczną, aby przedstawiły niezbędne wyjaśniania oraz dokonały niezbędnych poprawek lub uzupełnień do wniosku, dokumentów potwierdzających lub załączonych dokumentów w terminie pięciu dni roboczych. Termin można przedłużyć do jednego miesiąca, jeżeli taka konieczność podyktowana jest okolicznościami i rodzajem informacji, które należy zarejestrować. Tego rodzaju termin powoduje przedłużenie każdego innego określonego przez przepisy prawa terminu na zarejestrowanie informacji. Jeżeli w terminie pięciu dni lub w ewentualnym przedłużonym terminie nie zostanie udzielona odpowiedź lub jeżeli zainteresowana osoba przedstawi informacje niespełniające wymogów prawnych lub które nie są dokładne i kompletne, departament odrzuci wniosek o rejestrację, wydając uzasadnioną decyzję, a odpowiednie opłaty rejestracyjne ulegną przepadkowi na rzecz rejestru. Jeżeli chodzi o spółki jawne i komandytowe, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielnie podlegające prawu cywilnemu, europejskie ugrupowania interesów gospodarczych, o których mowa w rozporządzeniu nr 2137/1985/EWG (Dz.U. L 199, sprostowanie L. 247), mające siedzibę w Grecji, spółki europejskie, o których mowa w rozporządzeniu nr 2157/2001/WE (Dz.U. L 294), mające mają siedzibę w Grecji, spółdzielnie europejskie, o których mowa w rozporządzeniu 1435/2003/WE (Dz.U. L 207), mające siedzibę w Grecji, spółki cywilne, o których mowa w art. 784 kodeksu cywilnego, rejestracja czynności prawnych, oświadczeń, dokumentów i innych informacji w ogólnym elektronicznym rejestrze handlowym wywoła następujące skutki:

a) osoby prawne, o których mowa powyżej i które są w trakcie tworzenia, uzyskają osobowość prawną;

b) z zastrzeżeniem przepisów szczególnych obowiązującego obecnie ustawodawstwa mającego zastosowanie do przekształceń przedsiębiorstw przedsiębiorstwa rejestrujące przekształcenie zostaną tym samym w zależności od sytuacji przekształcone w spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielnie podlegające prawu cywilnemu, europejskie ugrupowania interesów gospodarczych, spółki europejskie lub spółdzielnie europejskie;

c) umowa lub statut spółki zostaną zmienione;

d) nastąpi połączenie lub podział przedsiębiorstwa z zastrzeżeniem wyłącznie rejestracji przeprowadzonej przed wykreśleniem z rejestru przedsiębiorstwa, które podlega przejęciu lub podziałowi;

e) przedsiębiorstwo zostanie zlikwidowane w następstwie decyzji wspólników lub w następstwie wydania odpowiedniego aktu administracyjnego;

f) nastąpi wznowienie działalności przedsiębiorstwa.

Ponadto, jak wyraźnie stanowi ust. 4 ustawy nr 3419/2005, domniemywa się, że stosowne wpisy do rejestru są zgodne z prawem i stanem faktycznym.

Czy istnieją bardziej szczegółowe informacje na temat greckiego rejestru handlowego, które warto znać?

Strona internetowa ogólnego elektronicznego rejestru handlowego stanowi krajowy dziennik urzędowy służący do celów publikacji zgodnie z art. 3 ust. 5 dyrektywy 2009/101/WE z dnia 16 września 2009 r. (Dz.U. L 258). Ogólny wykaz nazw przedsiębiorstw, wpisy i wszystkie inne istotne informacje niezbędne do publicznego korzystania z rejestru są publikowane na stronie internetowej rejestru. Wszystkie osoby fizyczne mogą nieodpłatnie uzyskać dostęp do rejestru. Mogą one również zapisać w sposób cyfrowy na swoim urządzeniu elektronicznym oraz wydrukować lub w inny sposób powielić wszystkie dokumenty, informacje lub ogłoszenia udostępnione publicznie w ogólnym elektronicznym rejestrze handlowym albo przez departament rejestru, albo przez podmioty za to odpowiedzialne.

Jako element systemu wzajemnego połączenia rejestrów ogólny elektroniczny rejestr handlowy: a) komunikuje się za pośrednictwem wiadomości elektronicznych z pozostałymi krajowymi rejestrami oraz (i) otrzymuje informacje dotyczące danych przechowywanych w innym krajowym rejestrze w odniesieniu do przedsiębiorstw posiadających siedzibę w jednym państwie członkowskim UE i oddziały w innym państwie członkowskim; oraz (ii) dostarcza informacje dotyczące danych, o których mowa w art. 6 ust. 2 lit. a) i b) ustawy nr 3419/2005 o przedsiębiorstwach, które posiadają siedzibę lub oddziały w Grecji, o których mowa w ust. 1 lit. g) tej samej ustawy; oraz b) odpowiada na pytania przekazane przez użytkowników indywidualnych do pojedynczego europejskiego elektronicznego punktu dostępu do systemu wzajemnego połączenia rejestrów (portalu) w odniesieniu do informacji, o których mowa w lit. a) ppkt (ii).

Departament Przedsiębiorstw i Rejestru Dyrekcji Generalnej ds. Rynków (Sekretariat Generalny ds. Handlu i Ochrony Konsumenta, Ministerstwo Gospodarki, Rozwoju i Turystyki) jest odpowiedzialny za udzielanie odpowiedzi na pytania zadane za pośrednictwem europejskiego portalu elektronicznego dotyczące dokumentów i informacji, o których mowa w art. 6 ust. 2 lit. a) i b) ustawy nr 3419/2005 w odniesieniu do przedsiębiorstw, których akcje są notowane na giełdzie papierów wartościowych w Atenach, banków i oddziałów banków w państwach członkowskich UE i w państwach trzecich, zakładów ubezpieczeń z ograniczoną odpowiedzialnością i oddziałów zakładów ubezpieczeń w państwach członkowskich UE i w państwach trzecich, funduszy inwestycyjnych z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek zarządzających funduszami wspólnego inwestowania z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek zarządzających funduszami wspólnego inwestowania w nieruchomości z ograniczoną odpowiedzialnością, funduszy inwestowania w nieruchomości z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek zarządzających aktywami i pasywami z ograniczoną odpowiedzialnością, firm inwestycyjnych z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek zajmujących się sportem (piłką nożną i koszykówką) z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ponadto departament rejestru działa na rzecz wszystkich izb handlowych w Grecji i jest odpowiedzialny m.in. za udzielanie odpowiedzi na pytania zadane za pośrednictwem europejskiego portalu elektronicznego dotyczące dokumentów i informacji, o których mowa w art. 6 ust. 2 lit. a) i b) ustawy nr 3419/2005 w odniesieniu do wszystkich form prawnych przedsiębiorstw innych niż te, o których mowa powyżej.

Uwaga: Powyższe informacje stanowią jedynie przegląd mający na celu dostarczenie zainteresowanym stronom informacji na temat powiązania między greckim rejestrem handlowym a pozostałymi krajowymi rejestrami państw członkowskich UE. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące ram prawnych można uzyskać na stronie internetowej Link otworzy się w nowym oknieogólnego elektronicznego rejestru handlowego.

Łącza do powiązanych stron internetowych

Link otworzy się w nowym okniePublikacja elektroniczna ogólnego elektronicznego rejestru handlowego

Link otworzy się w nowym oknieRejestracja osoby fizycznej w serwisie ogólnego elektronicznego rejestru handlowego

Link otworzy się w nowym oknieRejestracja przedsiębiorstwa w ogólnym elektronicznym rejestrze handlowym

Link otworzy się w nowym oknieWeryfikacja autentyczności zaświadczeń i odpisów wydanych przez ogólny elektroniczny rejestr handlowy

Link otworzy się w nowym okniePrzepisy prawa dotyczące ogólnego elektronicznego rejestru handlowego

Link otworzy się w nowym oknieOkólniki dotyczące usług online ogólnego elektronicznego rejestru handlowego oraz Link otworzy się w nowym oknieOkólnik ogólnego elektronicznego rejestru handlowego


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 03/07/2019