Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

Chemin de navigation

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Liikmesriikide äriregistrid - Soome

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: mauvaise

Estimez-vous que cette traduction est utile?

Sellel lehel antakse ülevaade Soome kaubandusregistrist.


Mida Soome kaubandusregister pakub?

Lingil klikates avaneb uus akenhttps://www.prh.fi/fi/index.htmlLingil klikates avaneb uus akenÄriregistrit haldab ja haldab patentide ja registreerimise amet (PHR).

Äriregister on avalik register, mis sisaldab teavet ettevõtjate kohta. Reeglina tuleb registrisse kanda kõik ettevõtted. Ettevõtjad peavad samuti teatama kõikidest muudatustest oma registriandmetes. enamik ettevõtjaid peab esitama oma raamatupidamise aastaaruande registrile. Igal aastal registreeritakse:

 • ligikaudu 40 000 uut ettevõtet
 • ligikaudu 145 000 muudatust äriühingu registreeritud andmetes
 • ligikaudu 230 00 raamatupidamise aastaaruannet

Kaubandusregistris on ühine teavitamismenetlus ja andmete edastamine maksuametile. ÄriteabesüsteemLingil klikates avaneb uus aken (Business Information System, YTJ) on ühtne patendi- ja registriameti ning maksuameti vahel, kuid PRH hallatav tasuta infoteenus. See sisaldab ettevõtjate kontaktandmeid ja identifitseerimisandmeid, näiteks:

 • ainu-, üld- ja lisateenused
 • Ettevõtte tunnuskood ja äriühingu vorm
 • aadress ja muud kontaktandmed
 • peamine äriliin
 • Maksuameti ja selle biotsiidimääruse registrid, kuhu ettevõte on kantud
 • teave lõpetamise, kaubanduse katkemise, pankroti, likvideerimise või saneerimismenetluse kohta.

Lingil klikates avaneb uus akenEBR (European Business Register Network — EBR) on Euroopa ÄriregistriteLingil klikates avaneb uus aken Assotsiatsiooni (European Business Registry Association, EBR) äriregistrite andmetalitus, kust on võimalik saada ametlikke ja usaldusväärseid andmeid iga riigi kaubandusregistrist.

Ettevõtlusregistrite omavahelise ühendamise süsteem ( ettevõtlusregistrite omavahelise ühendamise süsteem) on ELi liikmesriikide ning Islandi, Liechtensteini ja Norra vaheline ühendussüsteem, et saada teavet nendes riikides registreeritud äriühingute kohta.

Kas juurdepääs Soome kaubandusregistrile on tasuta?

Äriühingu põhiandmed on tasuta, kuid muud teavet makstakse. Näiteks maksavad äriühingu eest vastutavad isikud, registreeritud ettevõtted ja kapital tasu.

Põhiandmed on järgmised:

 • äriühingu nimi
 • ettevõtte registreerimisnumber
 • asukoht
 • äriühingu liik
 • äriühingu keel (soome või rootsi)
 • registreerimise kuupäev
 • registreerimise lõppkuupäev
 • äriühingu staatus
 • kas ettevõtja suhtes kohaldatakse ettevõtlusega seotud hüpoteeklaene;
 • kontaktandmed

Kuidas leida Soome äriregistris?

Kauplejate andmed kantakse äriregistrisse, võttes aluseks kaubanduse registreerimise eest vastutava asutuse saadud teated ja teatised. Register sisaldab nii kauplejate endi kui ka kohtute ja muude ametiasutuste esitatud teavet.

Äriregistri seaduse (129/1979) paragrahvi 21 punkti a kohaselt võib patendi ja registreerimise riiklik nõukogu ajakohastada andmekogu ning kontrollida teatises ja selle lisades nimetatud isikute isikuandmeid rahvastikuinfosüsteemi.

Ettevõtluskeelu seaduse § 21 kohaselt annab Soome õigusregistri keskus kaubandusregistrile teavet kehtivate ärikeeldude kohta ning millal need algavad ja lõpevad. neid andmeid ajakohastatakse seejärel äriregistris.

Äriregistri sisu on kindlaks määratud Soome õigusega. Soome õigusaktid, millega reguleeritakse äriregistrit, ettevõtete tüüpe ja äritegevust üldiselt, määratlevad eri Lingil klikates avaneb uus akenliiki ettevõtete andmed (vt näiteks Lingil klikates avaneb uus akenäriregistri seadus, Lingil klikates avaneb uus akenpiiratud vastutusega äriühingute seadus ja partnerlusseadus).

Tavaliselt registreeritakse iga äriühingu liigi kohta vähemalt järgmine teave:

 • äriühingu nimi
 • omavalitsusüksus, millest äriühingut juhitakse (alaline asukoht)
 • ettevõtja sektor
 • kes on äriühingu esindaja (d)
 • ettevõtte aadress.

Kui kanne on kantud äriregistrisse, avaldatakse see samaaegselt elektroonilise teabeteenuse kaudu. Elektrooniline teabeteenistus avaldatud tööde kohta on avalik ja tasuta teenus, mis sisaldab peale avaldatud kannete ka ettevõtte põhiandmeid. Teenuse abil saate kontrollida, kas ettevõte on näiteks esitanud oma uue juhatuse või kes on teada saanud, millised uued ettevõtted on teataval ajavahemikul registreeritud.

Selle teenuse abil saate otsida teavet mis tahes äriühingu kohta, kasutades selle teenust. kui see on vajalik, saab ID kontrollida ettevõtte infosüsteemis. Otsingusõnana võib kasutada ka konkreetset kuupäeva või ajavahemikku. Teise võimalusena võite piirata otsingut registreerimise liigi või omavalitsusüksuse või provintsi järgi. Otsingutulemus sisaldab äriühingu, äriühingu nime, ettevõtte identifitseerimisnumbri ja alalise asukoha üksikasju. Avaldatud registreerimisdokumendis on näiteks märgitud registreerimise liik ja registrikannete pealkirjad.

Ka muud andmed kantakse registrisse olenevalt ettevõtte liigist. Sama liiki ettevõtete registriväljavõtted võivad olla üksteisest täiesti erinevad. Mõned äriühingud kasutavad näiteks äriühinguseaduse pakutavaid võimalusi; nad otsustavad kasutada optsiooniõigusi ja muid eriõigusi või ühineda, ning esitavad need andmed registrisse kandmiseks. Teised äriühingud seevastu otsustavad esitada ainult sellised üksikasjad, mis tuleb registrisse kandmiseks esitada. Lisaks sellele kajastuvad seadusega tehtud muudatused registriväljavõtetes. Näiteks registrikanded, näiteks piiratud vastutusega äriühingud, võivad olla väga erinevad sõltuvalt sellest, kas registreeritav teave on seotud otsusega, mis on tehtud 1. septembril 2006 jõustunud uue piiratud vastutusega äriühingute seaduse alusel, või varasema seaduse alusel tehtud otsusele.

Kui usaldusväärsed on registris olevad dokumendid?

Äriregistrisse kandmine ja nende avalikustamine on sätestatud äriregistri seaduses. Seadus annab kõigile õiguse tutvuda äriregistri andmetega, väljavõtetega ja tõenditega. Heas usus tegutsev kolmas isik võib tugineda registris salvestatud teabe usaldusväärsusele.

Seaduse § 1a kohaselt on kõik registrisse kantud andmed avalikud ja igaühel on õigus pääseda juurde äriregistrisse kantud andmetele, väljavõtetele ja sertifikaatidele. Andmed võib avaldada ka elektrooniliselt. Ainus erand teabest on füüsilise isiku isikukood ja mitteresidendist füüsilise isiku kodune aadress. Välismaal elavate füüsiliste isikute isikukoodi ja kodune aadress avalikustatakse ainult siis, kui avalikustamine vastab valitsuse tegevuse avatuse seaduse § -s 16 (3) sätestatud asutuse protseduuride nõuetele. Vastasel juhul avalikustatakse elukoha asemel elukohariik.

Vastavalt äriregistri seaduse artiklile 26 võib kolmanda isiku heas usus tugineda sisestatud ja registrisse kantud andmetele. Andmed avaldatakse elektrooniliselt kohe pärast registrisse kandmist. Need tehakse äriregistrist teabeteenuse eest tasuta kättesaadavaks.

Soome äriregistri ajalugu

Teavet on registris hoitud alates 1896. aastast.

Lingid

Lingil klikates avaneb uus akenSoome patendi- ja registreerimisamet

Lingil klikates avaneb uus akenÄriregister

Lingil klikates avaneb uus akenÄriinfo süsteem

Lingil klikates avaneb uus akenSoome patendi- ja registreerimisamet

Lingil klikates avaneb uus akenSoome kaubandusregister

Lingil klikates avaneb uus akenBusiness Information System (Business Information System)

Lingil klikates avaneb uus akenEBRD

Lingil klikates avaneb uus akenEuroopa äriregister

Ettevõtlusregistrite omavahelise ühendamise süsteem, BRIS

Lingil klikates avaneb uus akenPatent- och registerstyrelsen

Lingil klikates avaneb uus akenHandelsregistret

Lingil klikates avaneb uus akenFörettags- och organisationtsyformes

Lingil klikates avaneb uus akenÄriregistri seadus

Lingil klikates avaneb uus akenPiiratud vastutusega äriühingute seadus

Lingil klikates avaneb uus akenPartnerlust ja piiratud partnerlust reguleeriv õigus

Lingil klikates avaneb uus akenPiiratud vastutusega äriühingute seadus

Lingil klikates avaneb uus akenPartnerlusseadus

Lingil klikates avaneb uus akenHandelsregisterlag

Lingil klikates avaneb uus akenAktiebolasagräbu

Lingil klikates avaneb uus akenCAG om öpna bolag och komanditbolag


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 20/08/2019