Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

Chemin de navigation

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Reġistri kummerċjali fl-Istati Membri - Finlandja

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: mauvaise

Estimez-vous que cette traduction est utile?

Din it-taqsima tagħtik ħarsa ġenerali lejn ir-reġistru tan-negozju Finlandiż.


X’joffri r-reġistru tan-negozju Finlandiż?

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://www.prh.fi/fi/index.htmlIl-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaReġistru kummerċjali huwa mmaniġġjat u miżmum mill-Bord tal-Privattivi u r-Reġistrazzjoni (PHR).

Ir-reġistru kummerċjali huwa reġistru pubbliku li fih informazzjoni dwar in-negozjanti. Bħala regola, kull negozju għandu jiddaħħal fir-reġistru. In-negozji jridu wkoll jinnotifikaw kwalunkwe tibdil fid-dettalji tar-reġistru tagħhom. il-biċċa l-kbira tan-negozji għandhom jibagħtu wkoll il-kontijiet annwali tagħhom lir-reġistru. Kull sena, jiġu reġistrati:

 • madwar 40 000 negozju ġdid
 • madwar 145 000 bidla fid-dettalji tal-kumpaniji reġistrati
 • madwar 230 00 kont annwali

Ir-reġistru tan-negozju jaqsam proċedura ta’ notifika konġunta u servizz tad-dejta mal-Amministrazzjoni tat-Taxxa. Is-sistema ta’Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida Informazzjoni dwar in-Negozju (YTJ) hija waħda komuni bejn il-Bord Nazzjonali tal-Brevetti u r-Reġistrazzjoni u l-Amministrazzjoni tat-Taxxa, iżda servizz ta’ informazzjoni bla ħlas operat mill-PRH. Dan fih informazzjoni ta’ kuntatt u identifikazzjoni dwar in-negozji, pereżempju:

 • uniku, ġeneriku u anċillari
 • L-id tan-negozju u d-domiċilju tal-forma tal-kumpanija
 • l-indirizz u informazzjoni ta’ kuntatt oħra
 • linja ta’ negozju prinċipali
 • Ir-reġistri tal-Amministrazzjoni tat-Taxxa u NBPR fejn ikun iddaħħal in-negozju
 • informazzjoni dwar proċedimenti ta’ terminazzjoni, interruzzjoni tan-negozju, falliment, likwidazzjoni jew riorganizzazzjoni.

In-netwerkIl-link jinfetaħ f'tieqa ġdida Ewropew tar-Reġistru Kummerċjali (EBR — European Business Register Network) huwa servizz ta’ data tar-reġistri kummerċjaliIl-link jinfetaħ f'tieqa ġdida tal-European Business Registry Association (“BERŻ”), li minnu rekord formali u affidabbli huwa disponibbli direttament mir-reġistru nazzjonali tal-kummerċ ta’ kull pajjiż.

Is-sistema tal-Interkonnessjoni tar-Reġistri Kummerċjali, BRIS hija sistema ta’ interkonnessjoni bejn l-Istati Membri tal-UE u l-Iżlanda, il-Liechtenstein u n-Norveġja għal informazzjoni dwar kumpaniji rreġistrati f’dawk il-pajjiżi.

L-aċċess għar-reġistru tan-negozju Finlandiż huwa mingħajr ħlas?

Id-dejta bażika tal-kumpanija hija bla ħlas, iżda hija mħallsa informazzjoni oħra. Pereżempju, titħallas tariffa mill-persuni responsabbli tal-kumpanija, mill-industrija reġistrata u mill-kapital.

Id-dejta bażika hija:

 • l-isem tal-kumpanija
 • numru ta’ reġistrazzjoni tal-impriża
 • sit
 • tip ta’ kumpanija
 • lingwa tal-kumpanija (Finlandiż jew Żvediż)
 • data ta’ reġistrazzjoni
 • l-aħħar data ta’ reġistrazzjoni
 • l-Istat tal-kumpanija
 • jekk l-impriża tkunx soġġetta għal ipoteki kummerċjali;
 • id-dettalji ta’ kuntatt

Kif tfittex fir-reġistru tan-negozji Finlandiż

Id-dettalji tan-negozjanti jiddaħħlu fir-reġistru kummerċjali bbażat fuq notifiki u komunikazzjonijiet li jirċievu l-awtorità tar-reġistrazzjoni tan-negozju. Ir-reġistru fih informazzjoni mogħtija kemm mill-operaturi tas-suq stess kif ukoll mill-qrati u awtoritajiet oħra.

Skont it-Taqsima 21 (a) tal-Att dwar ir-Reġistru tan-Negozju (129/1979), il-Bord Nazzjonali tal-Brevetti u r-Reġistrazzjoni jista’ jaġġorna l-fajl u jivverifika d-dejta personali tal-persuni msemmija fin-notifiki u l-annessi tagħhom fis-sistema ta’ informazzjoni dwar il-popolazzjoni.

Skont it-Taqsima 21 tal-Att dwar il-Projbizzjoni tan-Negozju, ir-Reġistru Legali fil-Finlandja jipprovdi r-reġistru kummerċjali bid-dettalji tal-projbizzjonijiet tan-negozju fis-seħħ u meta jibdew u jagħlqu. dawn id-dettalji mbagħad jiġu aġġornati fis-sistema tar-reġistru tan-negozju.

Il-kontenut tar-reġistru tal-kummerċ huwa speċifikat mil-liġi Finlandiża. Il-leġiżlazzjoni Finlandiża li tirregola r-reġistru tal-kummerċ, it-tipi ta’ kumpaniji u l-attivitajiet tan-negozju b’mod ġenerali tiddefinixxi liema dettalji jiddaħħlu għal Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidatipi differenti ta’ kumpaniji (ara, pereżempju, Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidal-Att dwar ir-Reġistru tan-Negozju, l-Att dwarIl-link jinfetaħ f'tieqa ġdidail-Kumpaniji b’Responsabbiltà Limitata u l-Att dwar is-Sħubijiet).

Normalment, bħala minimu tiġi rreġistrata l-informazzjoni li ġejja għal kull tip ta’ kumpanija:

 • l-isem tal-kumpanija
 • muniċipalità li minnha l-kumpanija tiġi ġestita (domiċilju)
 • settur tal-impriża
 • min jirrappreżenta l-kumpanija
 • l-indirizz tal-kumpanija.

Meta ssir entrata fir-reġistru tan-negozju, din tiġi ppublikata simultanjament permezz tas-servizz ta’ informazzjoni elettroniku. Is-servizz Elettroniku ta’ Informazzjoni dwar Entrati ppubblikati huwa servizz pubbliku u bla ħlas li jinkludi, minbarra l-entrati ppubblikati, id-dettalji bażiċi ta’ negozju. Bl-għajnuna tas-servizz tista’ tiċċekkja jekk negozju jkunx, pereżempju, ippreżenta l-bord tad-diretturi l-ġdid tiegħu għar-reġistrazzjoni jew issir taf liem negozji ġodda jkunu ġew reġistrati f’ċertu perjodu ta’ żmien.

Jekk tuża dan is-servizz, tista’ tfittex informazzjoni dwar kwalunkwe kumpanija billi tuża l-ID. l-ID tista’ tiġi kkontrollata fis-Sistema ta’ Informazzjoni dwar in-Negozju jekk ikun meħtieġ. Data speċifika jew intervall ta’ żmien jistgħu wkoll jintużaw bħala terminu tat-tiftix. Inkella, tista’ tirrestrinġi t-tfittxija skont it-tip ta’ reġistrazzjoni, jew bil-muniċipalità jew provinċja. Ir-riżultat tat-tiftixa jkun fih id-dettalji bażiċi tal-kumpanija, isimha, l-ID tan-negozju u d-domiċilju. Ir-reġistrazzjoni ppubblikata jkun fiha, pereżempju, it-tip ta’ reġistrazzjoni u l-intestaturi tal-entrati fir-reġistru.

Jiddaħħlu wkoll dettalji oħrajn fir-reġistru, skont it-tip ta’ kumpanija. L-estratti mir-reġistru ta’ negozji tal-istess tip jistgħu jidhru totalment differenti minn xulxin. Xi kumpaniji limitati, pereżempju, jieħdu vantaġġ mill-possibiltajiet offruti mill-Att dwar il-Kumpaniji; huma jiddeċiedu li joħorġu drittijiet ta’ opzjoni u drittijiet speċjali oħrajn jew li jagħmlu fużjoni, u mbagħad jirrapportaw dawn id-dettalji għad-dħul fir-reġistru. Kumpaniji oħrajn, min-naħa l-oħra, jagħżlu li jirrapportaw biss id-dettalji li għandhom jiġu ppreżentati biex jiddaħħlu fir-reġistru. B’żieda, l-emendi għal-liġijiet huma riflessi fl-estratti mir-reġistru. Entrati fir-reġistru ta’, pereżempju, kumpaniji b’responsabbiltà limitata jistgħu jkunu differenti ħafna, skont jekk id-dettall li jrid jiġi rreġistrat jirreferix għal deċiżjoni li ssir skont l-Att dwar il-Kumpaniji b’Responsabbiltà Limitata l-ġodda li daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Settembru 2006, jew għal deċiżjoni skont Att preċedenti.

Kemm huma affidabbli d-dokumenti tar-Reġistru?

Ir-reġistrazzjoni fir-reġistru kummerċjali u l-pubbliċità tagħhom huma stabbiliti fl-Att dwar ir-Reġistru Kummerċjali. L-att jintitola lil kulħadd jaċċessa d-dejta, estratti u ċertifikati mir-reġistru tan-negozju. Parti terza bona fide tista’ toqgħod fuq l-affidabilità tal-informazzjoni miżmuma fir-reġistru.

Skont it-Taqsima 1a tal-Att, id-dejta kollha rreġistrata fir-reġistru hija pubblika u kulħadd huwa intitolat li jaċċessa data, estratti u ċertifikati li jiddaħħlu fir-reġistru kummerċjali. Id-dejta tista’ tiġi divulgata f’forma elettronika. L-unika eċċezzjoni għall-informazzjoni hija n-numru ta’ identifikazzjoni personali ta’ persuna fiżika u l-indirizz tad-dar tal-persuna fiżika mhux residenti. Id-data dwar l-identifikazzjoni tan-numri finali tan-numru personali u l-indirizz tad-dar ta’ persuni fiżiċi li jgħixu barra mill-pajjiż tiġi żvelata biss jekk l-iżvelar jissodisfa r-rekwiżiti dwar il-proċeduri ta’ awtorità stabbiliti fit-Taqsima 16 (3) tal-Att dwar it-Trasparenza tal-Attivitajiet tal-Gvern. Inkella, il-pajjiż ta’ residenza jiġi divulgat minflok l-indirizz tad-dar.

Skont l-Artikolu 26 tal-Att dwar ir-Reġistru tan-Negozju, parti terza in bona fede tista’ tiddependi fuq id-dejta mdaħħla u inkluża fir-reġistru. Id-dejta tiġi ppubblikata elettronikament direttament wara li tiddaħħal fir-reġistru. Dawn għandhom ikunu disponibbli mingħajr ħlas mis-servizz ta’ informazzjoni fir-reġistru kummerċjali.

L-istorja tar-reġistru tan-negozju Finlandiż

L-informazzjoni inżammet fuq ir-reġistru mill-1896.

Links

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaUffiċċju Finlandiż tal-Privattivi u tar-Reġistrazzjoni

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaReġistru tan-Negozju

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaSistema ta’ Informazzjoni dwar in-Negozju

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaUffiċċju Finlandiż tal-Privattivi u tar-Reġistrazzjoni

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIr-reġistru tan-Negozju Finlandiż

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIs-sistema ta’ Informazzjoni dwar in-Negozju

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaBERŻ

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIn-netwerk Ewropew tar-Reġistri Kummerċjali

Sistema tal-Interkonnessjoni tar-Reġistri Kummerċjali, BRIS

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaPatent- och registertyrelsen

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaHandelsregistret

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaFöretttag- och organisationdatystemmet

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-att dwar ir-Reġistru Kummerċjali

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-att dwar il-Kumpaniji b’Responsabbiltà Limitata

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaLiġi li tirregola s-sħubija u s-sħubija limitata

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-att dwar il-Kumpaniji b’Responsabbiltà Limitata

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-att tas-Sħubijiet

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida‘handelsregister’’ (‘handelsreg@@

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAktiebolagaslag

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaLAG om öpna bolag och komanditlag


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 20/08/2019