Obchodné registre v členských štátoch - Fínsko

La pagina è stata tradotta automaticamente. Non è possibile garantirne la qualità.

La qualità della traduzione è stata giudicata: inaffidabile

La traduzione vi risulta utile?

V tejto časti sa nachádza prehľad fínskeho obchodného registra.


Čo poskytuje fínsky obchodný register?

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.prh.fi/fi/index.htmlOdkaz sa zobrazí v novom okneObchodný register spravuje a spravuje rada pre patenty a registráciu (PVS).

Obchodný register je verejný register obsahujúci informácie o obchodníkoch. Vo všeobecnosti platí, že všetky spoločnosti musia byť zapísané v obchodnom registri. Podniky musia takisto oznamovať všetky zmeny svojich údajov o evidencii. väčšina podnikov musí tiež predkladať svoje ročné účtovné závierky registru. Každý rok sa registruje:

 • približne 40 000 nových podnikov,
 • približne 145 000 zmien v údajoch zaregistrovaných spoločností,
 • približne 230 00 účtovných závierok.

Obchodný register a Daňová správa (Verohallinto) majú spoločný postup oznamovania a informačnú službu. Odkaz sa zobrazí v novom okneObchodný informačný systém (Business Information System – JTJ) je spoločný medzi Národným výborom pre patenty a registráciu a správu daní, ale bezplatnú informačnú službu, ktorú prevádzkuje PRH. Obsahuje kontaktné a identifikačné informácie spoločností, napríklad:

 • jediný, všeobecný a vedľajší
 • Identifikačné číslo (Y-tunnus), informácie o forme spoločnosti a mieste sídla,
 • adresu a iné kontaktné informácie,
 • hlavný predmet činnosti,
 • Registre daňovej správy a NBPR, v ktorých je spoločnosť zapísaná,
 • informácie o ukončení alebo prerušení obchodnej činnosti, o konkurze, likvidácii alebo reštrukturalizácii.

Odkaz sa zobrazí v novom okneEurópska sieť obchodného registra (European Business Register Network – EBR) je služba údajov v obchodných registrochOdkaz sa zobrazí v novom okne Európskeho združenia obchodných registrov (ďalej len „EBOR „), z ktorej je priamo k dispozícii formálny a spoľahlivý záznam z národného obchodného registra každej krajiny.

Systém prepojenia obchodných registrov, BRIS je systém prepojenia medzi členskými štátmi EÚ a Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom na účely informovania o spoločnostiach registrovaných v týchto krajinách.

Je prístup do fínskeho obchodného registra bezplatný?

Základné údaje spoločnosti sú bezplatné, ale za ostatné informácie sa platí. Napríklad, poplatok platia zodpovedné osoby spoločnosti, registrovaný priemysel a kapitál.

Základné údaje sú:

 • názov spoločnosti
 • registračné číslo poskytovateľa služieb
 • sídlo
 • druh spoločnosti
 • jazyk spoločnosti (fínčina alebo švédčina)
 • dátum registrácie
 • posledný dátum registrácie
 • stav spoločnosti
 • skutočnosť, či je podnik viazaný na hypotéky na podnikateľské účely;
 • kontaktné údaje

Ako vyhľadávať vo fínskom obchodnom registri

Údaje o podnikateľských subjektoch sa zapisujú do registra na základe oznámení predložených do obchodného registra. Register obsahuje informácie oznámené buď samotnými podnikateľskými subjektmi, alebo súdmi a inými orgánmi.

Podľa oddielu 21 písm. a) zákona o obchodnom registri (129/1979) môže Národná rada pre patenty a registráciu aktualizovať spis a kontrolovať osobné údaje osôb uvedených v oznámeniach a ich prílohách v informačnom systéme obyvateľstva.

Podľa § 21 zákona o zákaze podnikania poskytuje Centrum pre právne registre vo Fínsku obchodný register s podrobnosťami o platných zákazoch podnikania a v čase, keď začínajú a končia. tieto údaje sa následne aktualizujú v systéme obchodného registra.

Obsah obchodného registra je stanovený fínskym právom. Právne predpisy, ktorými sa riadi obchodný register, a ďalšie zákony, ktoré sa všeobecnejšie týkajú foriem Odkaz sa zobrazí v novom oknespoločností a predmetu činnosti, (pozri napríklad zákon o Odkaz sa zobrazí v novom okneobchodnom registri, zákon o akciových Odkaz sa zobrazí v novom oknespoločnostiach a zákon o partnerstvách) upravujú, aké údaje majú byť registrované v prípade jednotlivých foriem spoločností.

Vo všeobecnosti sa pri každej forme spoločnosti registrujú aspoň tieto informácie:

 • názov spoločnosti
 • miesto, z ktorej je činnosť spoločnosti riadená,
 • odvetvie podnikania
 • kto zastupuje spoločnosť,
 • adresa spoločnosti.

Keď sa vykoná zápis do obchodného registra, daný zápis sa zároveň oznámi prostredníctvom elektronickej informačnej služby obchodného registra. Informačná služba (Kuulutustietopalvelu) je verejnou bezplatnou službou, ktorá obsahuje základné informácie o spoločnosti a oznámenia o zápisoch do obchodného registra. Pomocou tejto služby môžete skontrolovať, či spoločnosť zaregistrovala novú správnu radu alebo zistiť, aké nové spoločnosti boli v určitom časovom období zaregistrované.

Pomocou tejto služby môžete vyhľadávať informácie o každej spoločnosti pomocou svojej obchodnej činnosti ID. identifikačné číslo sa môže v prípade potreby skontrolovať v obchodnom informačnom systéme. Ako kritérium vyhľadávania je možné použiť aj určitý dátum alebo špecifický časový interval. Prípadne môžete zúžiť vyhľadávanie podľa typu registrácie alebo podľa obce alebo provincie. Výsledok vyhľadávania obsahuje základné údaje, t. j. názov spoločnosti, identifikačné číslo a sídlo. V rámci registračných údajov sú dostupné okrem iného registračný druh oznámenia, ako aj položky zápisov v registri.

V závislosti od formy spoločnosti sú v registri zapísané aj ďalšie údaje. Výpisy z registra týkajúce sa podnikov toho istého typu môžu vyzerať úplne odlišne. Napríklad niektoré akciové využívajú možnosť, ktorú ponúka zákon o akciových spoločnostiach, a rozhodnú napríklad o udelení alebo zlúčení predkupných práv alebo iných osobitných práv. Následne tieto skutočnosti oznámia na účely zápisu do registra. Iné spoločnosti sa rozhodnú oznámiť len tie údaje, ktoré sa musia povinne predložiť na zápis do registra. Okrem toho sa vo výpisoch z registra odzrkadľujú aj zmeny zákonov. Napríklad zápisy v registri, ktoré sa týkajú akciových spoločností sa môžu vo veľkej miere líšiť v závislosti od toho, či sa o údajoch, ktoré sa majú registrovať, rozhodlo podľa zákona o akciových spoločnostiach, ktorý nadobudol platnosť 1. septembra 2006, alebo ešte predtým.

Do akej miery sú spoľahlivé dokumenty v registri?

Zápis do obchodného registra a ich zverejnenie sú uvedené v obchodnom registri. Podľa zákona má každý právo na údaje, výpisy a osvedčenia z obchodného registra. Tretia strana konajúca v dobrej viere sa môže spoľahnúť na správnosť informácií zaznamenaných v registri.

Podľa § 1a zákona sú všetky údaje zaznamenané v registri verejné a každý má právo na údaje, výpisy a osvedčenia týkajúce sa zápisov v registri. Údaje možno sprístupniť aj elektronickou formou. Jedinou výnimkou z informácií je osobné identifikačné číslo fyzickej osoby a adresa bydliska fyzickej osoby, ktorá nie je rezidentom. Údaje o identifikačných číslach osobného počtu a domácej adresy fyzických osôb žijúcich v zahraničí sa zverejňujú iba vtedy, ak ich zverejnenie spĺňa požiadavky týkajúce sa postupov orgánov stanovených v oddiele 16 (3) zákona o otvorenosti činností vlády. Inak sa v prípade fyzickej osoby bývajúcej v zahraničí namiesto domácej adresy sprístupní len krajina pobytu.

Podľa článku 26 zákona o obchodnom registri sa môže tretia strana v dobrej viere spoliehať na údaje vložené a zahrnuté do registra. Údaje sa oznamujú automaticky, ihneď po zápise do registra. Z informačnej služby v obchodnom registri sú bezplatne k dispozícii.

História fínskeho obchodného registra

Informácie sa v registri uchovávajú od roku 1896.

Odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneFínsky patentový a registračný úrad

Odkaz sa zobrazí v novom okneObchodný register

Odkaz sa zobrazí v novom okneObchodný informačný systém

Odkaz sa zobrazí v novom okneFínsky patentový a registračný úrad

Odkaz sa zobrazí v novom okneFínsky obchodný register

Odkaz sa zobrazí v novom okneObchodný informačný systém

Odkaz sa zobrazí v novom okneEBOR

Odkaz sa zobrazí v novom okneEuropean Business Register Network

Systém prepojenia obchodných registrov, BRIS

Odkaz sa zobrazí v novom oknePatent- och registerstyrelsen

Odkaz sa zobrazí v novom okneHandelsregistret

Odkaz sa zobrazí v novom okneFeatschys- och organisatsystsystemmet

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o obchodnom registri

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o akciových spoločnostiach

Odkaz sa zobrazí v novom oknePrávo, ktorým sa spravuje partnerstvo a komanditná spoločnosť

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o akciových spoločnostiach

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o partnerstve

Odkaz sa zobrazí v novom okneHandelregisterlag

Odkaz sa zobrazí v novom okneAktieboslag

Odkaz sa zobrazí v novom okneLag om om öpna bolag och Komandditbolag


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 20/08/2019