Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Liikmesriikide äriregistrid - Prantsusmaa

Sellel lehel saab teavet võimaluste kohta teha järelepärimisi Prantsuse äriregistrites.


Millist teavet Prantsuse äriregister pakub?

Kohalikke äriregistreid peavad kaubanduskohtute ja kaubanduskohtu pädevusega tsiviilkohtute (Bas-Rhini ja Haut-Rhini ning Moselle’i departemangu esimese astme kohtud ja ülemerepiirkondade ja -departemangude kaubanduse segakohtud) kohtusekretärid. Neis registrites olevat teavet kontrollitakse. Kohtusekretärid peavad kontrollima, et esitatud teave on kooskõlas õigusnormidega, vastab lisas esitatud tõenditele ja dokumentidele ning kande muutmise või kustutamise taotluse korral tegelikule olukorrale. Kohtusekretäride üle teostavad järelevalvet kohtu esimees või selleks määratud kohtunik, kellel on pädevus lahendada kõiki vaidlusi, mis tekivad teavet esitava isiku ja kohtusekretäri vahel.

Kohtusekretäri antud Kbis-väljavõtte näol on tegemist tõelise „isikutunnistusega“, mis kajastab äriregistris registreeritud ettevõtja tsiviilõiguslikku seisundit. Selles dokumendis on esitatud kogu teave, mida ettevõtja peab andma, ja vajaduse korral registri pidamise eest vastutava kohtusekretäri märkused. Kbis-väljavõte tõendab ettevõtja õiguslikku staatust ja annab tõendatud teavet. Tegemist on ametliku tõendava dokumendiga, kust nähtub isiku (nii füüsilise kui ka juriidilise isiku) isikusamasus, aadress, tegevusala, juht-, haldus- või järelevalveorganid ning see, kas isiku suhtes on algatatud maksejõuetusmenetlus või mitte. Selles kohtusekretäri väljastatud ja allkirjastatud ametlikus dokumendis ettevõtja poolt äriregistrile esitatud teave on autentne, kuni pole algatatud dokumendi õigsuse vaidlustamise menetlust.

Riiklikku äriregistrit peab Riiklik Tööstusomandi Instituut (INPI), mis koondab kõigis kohtukantseleides hoitavad, originaalidena käsitatavad dokumendid. INPI ülesanne on levitada tehnilist, äri- ja finantsteavet, mida hoitakse riiklikus äriregistris, ning teha see teave avalikkusele tasuta kättesaadavaks, et seda oleks võimalik taas kasutada.

Neis registrites on kogu füüsilisest isikust ettevõtjaid ja äriühinguid käsitlev teave. Nende kaudu saab tutvuda kõigi äriregistris olevate kannete ja dokumentidega.

Veebisait Lingil klikates avaneb uus akenInfogreffe annab tsentraliseeritud juurdepääsu äriregistris olevale teabele. Lisaks on selle kaudu võimalik teha vajalikke toiminguid (registreerimine, kande muutmine, kustutamine, majandusaasta aruannete esitamine) elektrooniliselt. Teenust pakutakse prantsuse ja inglise keeles.

Lingil klikates avaneb uus akenINPI veebisaidil on avatud andmete kujul kättesaadavad registreerimisandmed ning nende muutmis- ja kustutamiskanded ning ettevõtja majandusaasta aruanded.

Tsiviil- ja kaubandusteadete ametlik väljaanne (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, BODACC)

Lingil klikates avaneb uus akenBODACC tagab äriregistris registreeritud dokumentide avaldamise alates ettevõtja loomisest kuni selle kustutamiseni: see puudutab eelkõige müüki ja üleminekut, maksejõuetusmenetlusi, aruannete esitamist. Kõnealused dokumendid saadetakse BODACCi, ilma et huvitatud isikud peaksid selleks ise midagi tegema. Teadete lisamise eest vastutab kohtusekretär, kes avaldused kätte saab.

BODACCis avaldamise kaudu tagatakse äriregistri kannete võimalikult lai levitamine ja see kuulub Lingil klikates avaneb uus akenõigus- ja haldusteabe ameti (Direction de l’information légale et administrative, DILA) haldusalasse.

Kas juurdepääs Prantsuse äriregistrile on tasuta?

Infogreffe'i kasutajatel on võimalik saada teatavat registris olevat ettevõtjaid käsitlevat teavet tasuta, kuid suurema osa andmebaasides oleva teabega tutvumine on tasuline.

INPI poolt riikliku äriregistri andmete edastamine kas posti teel või INPI veebipoe kaudu ei ole enam tasuline. Andmete taaskasutamiseks tuleb siiski nõustuda litsentsi tingimustega.

Alates 1. juulist 2015 levitatakse BODACCi üksnes elektrooniliselt. Saidi sisu (BODACCi teated) on alates 2011. aasta juulist tasuta kättesaadav.

Lisaks loodi 2016. aasta juunis uus digivärav, mis kannab nime „Lingil klikates avaneb uus akenPortail de la Publicité Légale des Entreprises“ (ettevõtjate õigusteabele juurdepääsu pakkuv portaal, PPLE). Selle kaudu saavad kasutajad üheainsa liidese kaudu tutvuda kolmel veebisaidil (Lingil klikates avaneb uus akenhttps://www.infogreffe.fr/Lingil klikates avaneb uus akenhttps://actulegales.fr/Lingil klikates avaneb uus akenhttps://www.bodacc.fr/) avaldatud teadete ja õigusteabega.

Kuidas teha päringuid Prantsuse äriregistris?

Infogreffe saidi kaudu saab ettevõtjat otsida

  • ettevõtja nime järgi;
  • juhtivtöötajate ja juhatuse liikmete nimede järgi;
  • selle linna või departemangu nime järgi, kus on ettevõtja asukoht või elukoht või tegevuskoht;
  • SIREN (ettevõtjate registris identifitseerimise süsteemi (Système d'Identification du Répertoire des Entreprises)) numbri järgi;
  • äriregistri registreerimisnumbri järgi.

BODACCi saidil saab ettevõtjaga seotud teadet otsida tema SIREN numbri või ärinime järgi.

Lingid

Lingil klikates avaneb uus akenEuroopa Äriregister (Registre de Commerce européen)

Lingil klikates avaneb uus akenInfogreffe

Lingil klikates avaneb uus akenINPI

Lingil klikates avaneb uus akenCNGTC

Lingil klikates avaneb uus akenBODACC

Lingil klikates avaneb uus akenPPLE


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 01/07/2020