Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rejestry handlowe w państwach członkowskich - Francja

Na tej stronie opisano, w jaki sposób można zapoznać się z informacjami zawartymi w rejestrach działalności gospodarczej we Francji.


Jakie informacje zawierają rejestry działalności gospodarczej we Francji?

Lokalne rejestry działalności gospodarczej i rejestry spółek (registres du commerce et des sociétés, RCS) prowadzą właściwi urzędnicy sądów handlowych lub sądów cywilnych zajmujących się sprawami handlowymi (sądy instancji (tribunaux d'instance) w departamentach Dolnego Renu, Górnego Renu i Mozeli oraz mieszane sądy handlowe (tribunaux mixtes de commerce) w regionach i departamentach zamorskich). Informacje widniejące w tych rejestrach są weryfikowane. Właściwi urzędnicy sądowi są zobowiązani sprawdzać, czy składane oświadczenia są zgodne z przepisami ustawowymi i wykonawczymi, czy ich treść odpowiada przedłożonym dokumentom i dokumentom dołączonym do wniosków, czy są objęte nadzorem prezesa lub sędziego wyznaczonego w tym celu, którzy są organem właściwym w zakresie rozstrzygania wszelkich sporów między podatnikiem a urzędnikiem sądowym, oraz – w przypadku wniosków o zmianę lub wykreślenie wpisu – czy są one aktualne.

Wyciąg Kbis (extrait Kbis) wydawany przez urzędników rejestrowych stanowi «„dowód tożsamości”» podmiotu gospodarczego wpisanego do RCS. Dokument ten zawiera wszystkie informacje, które podmiot ten jest zobowiązany zgłosić. W razie potrzeby zawiera on także uwagi wprowadzone przez osobę odpowiedzialną za prowadzenie rejestru. Wyciąg Kbis potwierdza status prawny podmiotu gospodarczego i zawiera zweryfikowane informacje. Jest on dokumentem urzędowym stanowiącym potwierdzenie tożsamości i adresu określonej osoby fizycznej lub prawnej wpisanej do rejestru, zakresu prowadzonej przez nią działalności oraz jej organów zarządczych, administracyjnych lub nadzorczych, a także informującym, czy przeciwko danemu podmiotowi toczy się postępowanie upadłościowe. Ten dokument urzędowy wydany i podpisany przez właściwego urzędnika sądowego stanowi potwierdzenie informacji zgłoszonych przez spółkę do RCS, chyba że zostanie udowodnione fałszerstwo.

Krajowy rejestr działalności gospodarczej i spółek (registre national du commerce et des sociétés, RNCS) jest prowadzony przez Krajowy Instytut Własności Intelektualnej (Institut National de la Propriété Industrielle, INPI), w którym gromadzone są oryginały dokumentów składanych w poszczególnych rejestrach działalności gospodarczej i spółek. INPI odpowiada zatem za rozpowszechnianie i bezpłatne publiczne udostępnianie, do celów ponownego wykorzystania, informacji technicznych, handlowych i finansowych znajdujących się w RNCS.

Rejestry te zawierają wszystkie informacje dotyczące podmiotów gospodarczych i spółek. Umożliwiają one dostęp do wpisów i dokumentów znajdujących się w rejestrach działalności gospodarczej i spółek.

Strona internetowa Link otworzy się w nowym oknieInfogreffe zapewnia centralny dostęp do informacji zawartych w rejestrze handlowym i rejestrze przedsiębiorstw oraz umożliwia m.in. dopełnienie formalności (rejestracji, zmiany, wykreślenia, składania rocznych sprawozdań finansowych) przez internet. Strona ta jest dostępna w języku francuskim i angielskim.

Strona Link otworzy się w nowym oknieINPI umożliwia otwarty dostęp do danych dotyczących rejestracji, zmiany i wykreśleń przedsiębiorstw oraz ich rocznych sprawozdań finansowych.

Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC)

Link otworzy się w nowym oknieBODACC zapewnia publikację aktów zarejestrowanych w RCS, od utworzenia do wykreślenia przedsiębiorstwa: w szczególności aktów sprzedaży i zbycia, postępowań zbiorowych i składania sprawozdań finansowych. Przekazywanie informacji do BODACC odbywa się bez udziału ani inicjatywy zainteresowanych stron. Dodawanie wpisów do BODACC należy do obowiązków urzędnika sądowego, który przyjmuje oświadczenia.

Publikacja w BODACC, która umożliwia jak najszersze rozpowszechnianie rejestracji w RCS, wchodzi w zakres kompetencji dyrekcji ds. informacji prawnej i administracyjnej – Link otworzy się w nowym oknieDirection de l’information légale et administrative (Dila).

Czy dostęp do rejestru działalności gospodarczej jest płatny?

Użytkownicy strony Infogreffe mogą uzyskać bezpłatny dostęp do niektórych informacji dotyczących podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru, ale większość informacji zawartych w bazie danych jest dostępnych za opłatą.

Rozpowszechnienie danych RNCS przez INPI jest obecnie bezpłatne. Dane te mogą być przesłane pocztą lub udostępnione w formacie elektronicznym na stronie internetowej INPI. Ponowne wykorzystanie danych podlega jednak zatwierdzeniu pozwolenia.

Od dnia 1 lipca 2015 r. BODACC jest publikowany wyłącznie elektronicznie. Zawartość witryny internetowej (ogłoszeń BODACC) stała się bezpłatna w lipcu 2011 r.

W czerwcu 2016 r. utworzono ponadto nowy portal gromadzący ogłoszenia i informacje o przedsiębiorstwach – «Link otworzy się w nowym okniePortail de la Publicité Légale des Entreprises». Umożliwia on użytkownikom zapoznanie się za pośrednictwem jednego interfejsu z ogłoszeniami i informacjami prawnymi publikowanymi na trzech stronach internetowych: Link otworzy się w nowym okniehttps://www.infogreffe.fr/Link otworzy się w nowym okniehttps://actulegales.fr/ oraz Link otworzy się w nowym okniehttps://www.bodacc.fr/.

W jaki sposób wyszukiwać dane w rejestrze działalności gospodarczej we Francji?

Na stronie Infogreffe można wyszukiwać podmioty gospodarcze według:

  • ich nazw,
  • nazwisk osób kierujących podmiotem gospodarczym,
  • miejscowości lub departamentu, w których znajduje się ich siedziba, miejsce zamieszkania (w przypadku osób fizycznych) lub zakład,
  • numeru SIREN (Système d'Identification du Répertoire des Entreprises),
  • numeru wpisu do rejestru działalności gospodarczej i spółek.

Strona internetowa BODACC umożliwia wyszukiwanie informacji dotyczących przedsiębiorstwa za pomocą numeru SIREN lub jego nazwy.

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym oknieEuropejski rejestr przedsiębiorstw (European Business Register)

Link otworzy się w nowym oknieInfogreffe

Link otworzy się w nowym oknieINPI

Link otworzy się w nowym oknieCNGTC

Link otworzy się w nowym oknieBODACC

Link otworzy się w nowym okniePPLE


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 01/07/2020