Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Obchodné registre v členských štátoch - Maďarsko

V tejto časti sa uvádzajú základné informácie o maďarskom obchodnom registri.


Čo ponúka maďarský obchodný register?

Obchodný register obsahuje údaje o registrovaných spoločnostiach a listiny spoločností slúžiace ako základ registrácie. Údaje v obchodnom registri (týkajúce sa spoločností, ktoré sú v ňom zaregistrované) spravujú súdy z pozície registračných súdov. Informácie o spoločnostiach a listiny spoločností sú uložené a verejne dostupné v elektronickej podobe. Údaje o spoločnostiach zaregistrovaných na ktoromkoľvek registračnom súde v Maďarsku sú bezplatne k dispozícii na domovskej stránke služby pre informácie o spoločnostiach a elektronickú registráciu spoločností ministerstva spravodlivosti (Služba pre informácie o spoločnostiach, Céginformációs SzolgálatOdkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.e-cegjegyzek.hu/).

Používateľ má prístup k týmto informáciám (platným alebo už neplatným), ktoré sa nachádzajú v obchodnom registri v čase vyhľadávania:

 • registračné číslo spoločnosti, cégjegyzékszám,
 • názov spoločnosti, cég elnevezése,
 • hlavné sídlo, székhely,
 • prevádzka (-y), telephely(ek),
 • pobočka (-y), fióktelep(ek),
 • činnosť(-i), tevékenység,
 • upísané základné imanie, jegyzett tőke,
 • daňové identifikačné číslo, adószám,
 • informácie o tom, či v spoločnosti prebieha konkurzné konanie, likvidácia alebo konečné vyporiadanie,
 • informácie o tom, či (bývalý) výkonný riaditeľ alebo manažér obchodnej spoločnosti nesmie byť podľa § 3:22 zákona V z roku 2013 o občianskom zákonníku (nový občiansky zákonník) výkonným riaditeľom alebo manažérom inej obchodnej spoločnosti.

Na začiatku každého týždňa sa aktualizujú tieto informácie:

 1. Všetky údaje o spoločnostiach v obchodnom registri (uložený výpis spoločnosti, tárolt cégkivonat) a údaje o žiadostiach o registráciu alebo o zmeny v registrácii, ktoré ešte nie sú v registri vykonané.
 2. Údaje o spoločnosti zahŕňajú informácie o:
 • vlastníckej štruktúre (spoločníkoch alebo akcionároch) právnických osôb, obchodných spoločnostiach bez právnej subjektivity (jogi személyiség nélküli gazdasági társaság), osobách oprávnených na zastupovanie spoločnosti,
 • oprávnenosti fyzickej osoby zastupovať spoločnosť a členstve fyzickej osoby v dozornej rade.

Na začiatku každého týždňa môžete nájsť aktualizované informácie aj pomocou vyhľadávača.

V obchodnom registri sa uchovávajú informácie o spoločnosti aj na základe iných kritérií (prístup sa dá získať aj k údajom, ktoré už nie sú platné), resp. okrem týchto údajov sú dostupné aj listiny spoločností. Tieto údaje je možné nájsť na registračných súdoch a prostredníctvom služby pre informácie o spoločnostiach, pričom overené alebo neoverené kópie listín a informácií o spoločnosti možno získať po uhradení správneho poplatku.

Je prístup do maďarského obchodného registra bezplatný?

Maďarský obchodný register je v uvedenom rozsahu bezplatne prístupný na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.e-cegjegyzek.hu/?ceginformacio. Prístup k ďalším údajom je spoplatnený.

Ako vyhľadávať v maďarskom obchodnom registri

Informácie o spoločnosti môžete vyhľadať podľa týchto kritérií:

meno spoločnosti,

registračné číslo spoločnosti,

daňové identifikačné číslo.

Do akej miery sú dokumenty uvedené v registri spoľahlivé?

Údaje uvedené v článku 2 smernice 2009/101/ES sú v prípade spoločností registrovaných v Maďarsku bezplatne dostupné online.

V Maďarsku sa verejné informácie o spoločnostiach poskytujú prostredníctvom registrových súdov, služby pre informácie o spoločnostiach a obchodného vestníku (Cégközlöny) Obchodný vestník (Cégközlöny) je úradným vestníkom ministerstva spravodlivosti, ktorý je bezplatne dostupný na domovskej stránke Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.e-cegkozlony.gov.hu/. Registračný súd spolu s uverejnením údajov akciových spoločností a spoločností s ručením obmedzeným v obchodnom registri uverejní v obchodnom vestníku v rámci každodennej aktualizácie aj zakladajúce listiny spoločnosti, príp. ich zmeny.

Údaje v obchodnom registri spravujú súdy z pozície registračných súdov. Informácie o spoločnostiach a listiny spoločností sú uložené a verejne dostupné v elektronickej podobe. Údaje o spoločnostiach zaregistrovaných na ktoromkoľvek registračnom súde v Maďarsku sú bezplatne k dispozícii na domovskej stránke služby pre informácie o spoločnostiach a elektronickú registráciu spoločností ministerstva spravodlivosti (Služba pre informácie o spoločnostiach, Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.e-cegjegyzek.hu/).

História maďarského obchodného registra

Súdy ukladajú údaje o obchodnom registri elektronicky od júla 1993, keď sa Národný systém pre informácie o spoločnostiach a registráciu spoločností (Országos Céginformációs és Cégnyilvántartási Rendszer) stal plne prevádzkyschopným.

Reakčný čas systému medzi dvoma súdmi je otázkou niekoľkých minút.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 21/09/2016