Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Търговски регистри в държавите-членки - Литва

Настоящият раздел съдържа преглед на регистъра на юридическите лица на Литва.


Каква информация може да бъде намерена в регистъра на юридическите лица на Литва?

Данните в регистъра на юридическите лица на Литва (Lietuvos juridinių asmenų registras), актовете, които се съхраняват в регистъра, и всякаква друга информация, която бъде предоставена на регистъра, са публични. В регистъра на юридическите лица се съхраняват данни и актове за частни и публични юридически лица. В регистъра фигурират общо 26 различни вида юридически лица.

В регистъра се вписва следната информация: наименование на юридическото лице; код; правна форма; правен статус; седалище на юридическото лице; органи на юридическото лице; членове на ръководните органи (собствено име, фамилно име, идентификационен номер, местоживеене) и партньорите, упълномощени да сключват договори от името на юридическото лице, както и правата, с които разполагат; клонове и представители; ограничения върху дейността на юридическото лице; изтичане на срока, за който е учредено юридическото лице; финансова година; дати, на които са направени промени в актовете и данните в регистъра; информация за физическите лица, които могат да сключват договори от името на юридическото лице, и други данни, предвидени от закона.

Регистърът на юридическите лица съдържа също така: актове за учредяването на юридически лица, решения на органите на юридическото лице, набор годишни финансови отчети, подаван от дружествата, и други актове, предвидени от закона.

Връзката отваря нов прозорецРегистърът на юридическите лица на Литва се води и поддържа от Държавния център за регистрация (Registrų centras).

Безплатен ли е достъпът до регистъра на юридическите лица на Литва?

В регистъра може да се извършва безплатно търсене за юридически лица. Безплатно се предоставя следната информация за юридическите лица:

  • код,
  • наименование,
  • седалище,
  • правна форма,
  • правен статус.

За по-подробни данни относно юридическите лица се начислява такса, като въпросната информация се предоставя, ако:

Връзката отваря нов прозорецРегистърът на юридическите лица на Литва дава възможност за безплатна проверка дали дадено наименование е идентично с наименования, използвани от други юридически лица, клонове или представителства, или наименования, които са вписани временно в регистъра.

До каква степен може да се разчита на документите в регистъра?

След като мениджърът на регистъра впише промените в данните или информацията за юридическите лица в регистъра, тези промени се публикуват най-късно на следващия работен ден, а датата, на която те са регистрирани, се публикува в електронния информационен бюлетин.

Когато мениджърът на регистъра публикува извлечения за информация или данни, или копия на актове от регистъра, това означава, че по формални признаци те са действителни.

Как се правят справки в регистъра на юридическите лица на Литва?

Търсенето на юридически лица в регистъра е безплатно, като се използват следните критерии за търсене:

  • код,
  • наименование,
  • предишно наименование.

Регистрираните потребители, които са подписали договор за предоставяне на услуги, могат да извършват търсене по следните критерии: код, наименование, физическо лице, юридическо лице или чуждестранно юридическо лице.

Системата за самообсужване дава възможност да се правят справки за юридическо лице по код, наименование и предишно наименование (за юридически лица, които са си сменили наименованието).

История на регистъра на юридическите лица на Литва

Регистърът на юридическите лица е създаден през 2004 г., като в него автоматично са прехвърлени данни за юридическите лица от предходни информационни системи от 1990 г. насам.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецРегистър на юридическите лица


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 18/02/2019