Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Μητρώα επιχειρήσεων στα κράτη μέλη - Λουξεµβούργο

Στη σελίδα αυτή παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες αναζήτησης πληροφοριών στο μητρώο εμπορίου και εταιρειών (registre de Commerce et des Sociétés - RCS) του Λουξεμβούργου.


Τι δυνατότητες προσφέρει το εμπορικό μητρώο στο Λουξεμβούργο;

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΤα μητρώα εμπορίου και εταιρειών (RCS) αποτελούν επίσημο ευρετήριο όλων των φυσικών και νομικών προσώπων που ασκούν εμπορία καθώς και άλλων οντοτήτων τις οποίες προβλέπει ο τροποποιημένος νόμος της 19ης Δεκεμβρίου 2002.

Το RCS λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Δικαιοσύνης. Η διαχείριση του RCS έχει ανατεθεί από τον Υπουργό Δικαιοσύνης στον όμιλο οικονομικού σκοπού Luxembourg Business Registers (πρώην GIE RCSL), στον οποίο συμμετέχει το κράτος, το Εμπορικό Επιμελητήριο (Chambre de Commerce) και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο (Chambre des Métiers).

Σκοπός του RCS είναι:

 • να εξασφαλίζει την ταυτοποίηση των προσώπων των οποίων η καταχώριση ή η εγγραφή απαιτούνται από το νόμο, τηρώντας διαρκή κατάλογό τους,
 • να επιτρέπει τη μεγαλύτερη ασφάλεια των συναλλαγών,
 • να ενημερώνει τους τρίτους.

Το RCS συγκεντρώνει δύο είδη δεδομένων:

 • πληροφορίες και νομικά δεδομένα,όπως η εταιρική επωνυμία ή ο διακριτικός τίτλος, ο εταιρικός σκοπός, το εταιρικό κεφάλαιο, η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου, ο ελεγκτής, το δικαίωμα υπογραφής και άλλα δεδομένα αυτού του είδους,
 • τους ετήσιους λογαριασμούς.

Πληροφορίες

Διεύθυνση των γραφείου

Ταχυδρομική διεύθυνση

Ημέρες και ώρες λειτουργίας

14, rue Erasme
L-1468 Luxembourg - Kirchberg

Τηλ: (+352) 26 428-1

Φαξ: (+352) 26 42 85 55

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhelpdesk@lbr.lu

LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS
L-2961 Luxembourg

Δευτέρα έως Παρασκευή, 9.00 - 12.00 και 13.30 - 16.00


Η πρόσβαση σε ένα εμπορικό μητρώο είναι υπηρεσία που παρέχεται επί πληρωμή;

Η αναζήτηση πληροφοριών στο εμπορικό μητρώο πραγματοποιείται επί πληρωμή;

Ορισμένες πληροφορίες διατίθενται δωρεάν από τον δικτυακό τόπο του LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS

 • αριθμός RCS,
 • ημερομηνία καταχώρισης,
 • επωνυμία,
 • νομική μορφή,
 • διεύθυνση της εταιρικής έδρας,
 • κατάλογος των εγγράφων που έχουν κατατεθεί από τον Φεβρουάριο του 2006.

Επί πληρωμή χορηγείται:

 • απόσπασμα το οποίο αποτελεί ενημερωμένη περίληψη των δεδομένων που πρέπει να καταθέσει στο RCS το πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο σε αυτό.
 • επικυρωμένο αντίγραφο των εγγράφων που κατατίθενται στο RCS σε ηλεκτρονική μορφή.

Ο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροπίνακας χρεώσεων δημοσιεύεται ηλεκτρονικά στη σελίδα «γενικές πληροφορίες-χρεώσεις» (General information - Prices).

Πώς γίνεται η αναζήτηση σε ένα εμπορικό μητρώο του Λουξεμβούργου;

Η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του δικτυακού τόπου Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροLuxembourg Business Registers, στην πύλη που είναι αφιερωμένη στο μητρώο εμπορίου και εταιρειών με βάση:

 • το όνομα (ή μέρος του ονόματος) ή
 • τον αριθμό μητρώου του εγγεγραμμένου προσώπου.

Η μηχανή αναζήτησης του δικτυακού τόπου εμφανίζει κατάλογο των ονομάτων που αντιστοιχούν στην έρευνα

Αν επιλεγεί ένα από τα ονόματα που εμφανίζονται, εμφανίζονται δωρεάν οι ακόλουθες πληροφορίες:

 • αριθμός RCS,
 • ημερομηνία καταχώρισης,
 • επωνυμία,
 • νομική μορφή,
 • διεύθυνση της εταιρικής έδρας.

Πόσο αξιόπιστα είναι τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στο μητρώο;

Σύμφωνα με το άαρθρο19-3 του τροποποιημένου νόμου της 19ης Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με το μητρώα εμπορίου και εταιρειών καθώς και τη λογιστική τους ετήσιους λογαριασμούς των επιχειρήσεων, οι πράξεις και τα αποσπάσματα πράξεων είναι αντιτάξιμα έναντι τρίτων μόνο από την ημέρα δημοσίευσής τους στη διαδικτυακή συλλογή εταιρειών και ενώσεων του Λουξεμβούργου (RESA), εκτός εάν η εταιρεία αποδείξει ότι τα εν λόγω τρίτα μέρη τα γνώριζαν εκ των προτέρων. Τα τρίτα μέρη μπορούν, ωστόσο, να επικαλεστούν πράξεις ή αποσπάσματα πράξεων που δεν έχουν ακόμη δημοσιευτεί.

Για τις ενέργειες που συντελούνται πριν από τη δέκατη έκτη ημέρα μετά την ημέρα δημοσίευσης, οι εν λόγω πράξεις και αποσπάσματα πράξεων δεν είναι αντιτάξιμα έναντι τρίτων οι οποίοι αποδεικνύουν ότι τους ήταν αδύνατο να έχουν γνώση των εν λόγω πράξεων ή αποσπασμάτων πράξεων.

Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ του κειμένου που έχει κατατεθεί και του κειμένου που έχει δημοσιευθεί στη RESA, το τελευταίο κείμενο δεν είναι αντιτάξιμο έναντι τρίτων. Ωστόσο, οι εν λόγω τρίτοι μπορούν να το επικαλεστούν, εκτός εάν η εταιρεία αποδείξει ότι είχαν γνώση του κειμένου που κατατέθηκε.

Περίοδος την οποία καλύπτουν τα εμπορικά μητρώα του Λουξεμβούργου

Το μητρώο εμπορίου και εταιρειών ιδρύθηκε το 1909

Από το 2003, λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Δικαιοσύνης και η διαχείρισή του έχει ανατεθεί στον όμιλο οικονομικού σκοπού LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS. Έκτοτε, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία πλήρους μηχανοργάνωσής του.

Επίσης, ψηφιοποιούνται συστηματικά τα έγγραφα που έχουν κατατεθεί στο RCS από την 1η Ιανουαρίου 2006, τα οποία μπορεί να συμβουλευθεί κανείς ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου.

Η ψηφιοποίηση και η παράλληλη διάθεση στο κοινό των εγγράφων που είχαν κατατεθεί από την ίδρυση του RCS το 1909 ολοκληρώθηκαν.

Επομένως, εφεξής μπορεί κανείς να λάβει όλες τις πληροφορίες που συγκεντρώνει το RCS ηλεκτρονικά.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροLuxembourg Business Registers


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/01/2020