Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Obchodní rejstříky v členských státech - Lotyšsko

Tento oddíl přináší informační přehled ohledně lotyšského obchodního rejstříku.


Jaké informace nabízí lotyšský obchodní rejstřík?

Odkaz se otevře v novém okně.Obchodní rejstřík Lotyšské republiky (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs) je subjekt lotyšské veřejné správy, který eviduje společnosti, podnikatele, jejich pobočky a dceřiné společnosti a změny v jejich zakládajících dokumentech a vykonává činnosti stanovené v právních předpisech. Obchodní rejstřík rovněž eviduje hromadné sdělovací prostředky, sdružení a nadace, obchodní zástavy, kontrolní podíly, dohody o PPP a předmanželské smlouvy, politické strany, rozhodčí orgány, odbory, náboženské organizace a instituce a informace o insolvenčním řízení.

Je nahlédnutí do obchodního rejstříku zpoplatněno?

Ano, v Lotyšsku není k dispozici bezplatný obchodní rejstřík on-line.

Lze však použít vyhledávač na Odkaz se otevře v novém okně.internetových stránkách obchodního rejstříku a bezplatně získat tyto základní informace o subjektech, které jsou v něm zapsány:

 • typ subjektu,
 • sídlo,
 • nový nebo současný název nebo obchodní jméno a dřívější evidovaný nebo historický název nebo obchodní jméno,
 • evidenční číslo,
 • identifikační kód subjektu pro účely SEPA (je-li přidělen),
 • datum zápisu do rejstříku,
 • datum výmazu subjektu z rejstříku (nebo datum reorganizace, pokud je důvodem výmazu právě reorganizace),
 • lhůta pro zápis náboženských organizací, u kterých je nutné provést nový zápis,
 • zplnomocnění zástupci.

Obchodní rejstřík Lotyšské republiky umožňuje získat bezplatně, jako otevřená data, následující informace o všech zapsaných subjektech:

 • evidenční číslo,
 • název nebo obchodní jméno,
 • typ subjektu,
 • rejstřík, v jakém je subjekt zapsán,
 • datum zápisu do rejstříku,
 • informace o výmazu subjektu z rejstříku nebo o jeho reorganizaci,
 • datum výmazu subjektu z rejstříku (nebo datum reorganizace, pokud je důvodem výmazu právě reorganizace),
 • sídlo,
 • oblast činnosti sdružení, nadací a odborů.

Informace jsou poskytovány ve formátech .csv, .txt nebo .xlsx a lze je získat Odkaz se otevře v novém okně.zde. Uživatel si může zvolit formát dat podle jejich předpokládaného využití. Data jsou denně aktualizována.

Všechny zápisy v obchodním rejstříku jsou zveřejňovány v elektronické podobě na Odkaz se otevře v novém okně.internetových stránkách Úředního věstníku Latvijas Vēstnesis. Stejný postup se uplatňuje při zveřejňování dokumentů předkládaných odděleně.

Jak žádat o informace z lotyšského obchodního rejstříku?

Obchodní rejstřík Lotyšské republiky poskytuje informace o všech evidovaných subjektech a právních skutečnostech.

Informace lze z rejstříku získat po zaplacení poplatku a předložení Odkaz se otevře v novém okně.formuláře žádosti o informace buď osobně, zasláním poštou, nebo zasláním žádosti jako elektronického dokumentu opatřeného zabezpečeným elektronickým podpisem a digitálním kolkem na oficiální e-mailovou adresu Odkaz se otevře v novém okně.info@ur.gov.lv. V žádosti musí být uvedeny informace o platbě ve prospěch obchodního rejstříku (doklad potvrzující platbu, kopie tohoto dokladu nebo výtisk dokladu elektronického bankovnictví). Při vyplňování žádosti uveďte, jaký způsob doručení upřednostňujete (vyzvednutí osobně, poštou či elektronicky).

O výpis týkající se subjektu nebo fyzické osoby či právního aktu (smlouvy) lze rovněž požádat na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Latvija.lv. Informace budou připraveny v průběhu 10–15 minut. Po zpracování žádosti bude úřední výpis obsahující elektronickou pečeť buď poskytnut prostřednictvím internetových stránek nebo bude zaslán na e-mailovou adresu žadatele. Elektronická pečeť potvrzuje spolehlivost údajů a jejich soulad s informacemi zapsanými v obchodním rejstříku.

Odkaz se otevře v novém okně.Výše poplatků je uvedena na internetových stránkách.

Jak jsou dokumenty v obchodním rejstříku spolehlivé?

Všechny zápisy do rejstříku se zveřejňují v Úředním věstníku Latvijas Vēstnesis a jsou dostupné v elektronické podobě na Odkaz se otevře v novém okně.internetových stránkách věstníku. Stejný postup se uplatňuje při zveřejňování dokumentů předkládaných odděleně.

Zápisy v obchodním rejstříku jsou vůči třetí straně účinné teprve po jejich zveřejnění v Úředním věstníku Latvijas Vēstnesis, s výjimkou případu, že třetí strana již byla s příslušnými informacemi obeznámena před jejich zveřejněním. Pokud však třetí strana prokáže, že se zveřejněnými informacemi nebyla a nemohla být obeznámena, pak se těchto informací nelze dovolávat v rámci právních kroků podniknutých během patnácti dnů od zveřejnění.

Pokud jsou informace, které mají být evidovány v obchodním rejstříku, zapsány nebo zveřejněny nesprávně, může se třetí strana jednající v dobré víře opírat o zveřejněné informace i v případě, že neodpovídají zápisům v obchodním rejstříku nebo reálné situaci. Třetí strana se však nemůže opírat o informace, které byly zveřejněny nesprávně, pokud si byla této nesprávnosti vědoma.

Pro podrobnější informace viz Odkaz se otevře v novém okně.článek 12 obchodního zákoníku (Komerclikums). Na portálu Odkaz se otevře v novém okně.http://likumi.lv/ta/en/en/id/5490 je rovněž k dispozici anglický překlad.

Kontaktní údaje lotyšského obchodního rejstříku

Kontaktní údaje:

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs (Obchodní rejstřík Lotyšské republiky)
Pērses iela 2
Riga
Lotyšsko
LV 1011
Telefonní číslo pro informace: 67031703 (neposkytuje se právní poradenství)
Fax: 67031793
E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.info@ur.gov.lv

Odkaz se otevře v novém okně.Úřední hodiny jsou uvedeny na internetových stránkách.

Historie lotyšského obchodního rejstříku

Obchodní rejstřík Lotyšské republiky byl založen 1. prosince 1990

Odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Obchodní rejstřík Lotyšské republiky
Odkaz se otevře v novém okně.Evropský obchodní rejstřík (přístup poskytuje Lursoft)


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 11/12/2019