Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Μητρώα επιχειρήσεων στα κράτη μέλη - Λεττονία

Στην παρούσα ενότητα παρέχεται επισκόπηση του μητρώου επιχειρήσεων της Λετονίας.


Τι δυνατότητες προσφέρει το μητρώο επιχειρήσεων της Λετονίας;

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΤο μητρώο επιχειρήσεων της Δημοκρατίας της Λετονίας (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs) είναι λετονικός δημόσιος φορέας στον οποίο καταχωρίζονται εταιρείες, έμποροι, τα υποκαταστήματα και τα γραφεία εκπροσώπησής τους, καθώς και οι μεταβολές στα συστατικά τους έγγραφα. Επιπλέον, το μητρώο ασκεί και άλλες δραστηριότητες που προβλέπονται στη νομοθεσία. Στο μητρώο επιχειρήσεων καταχωρίζονται επίσης επιχειρήσεις μέσων μαζικής ενημέρωσης, ενώσεις και ιδρύματα, εμπορικά ενέχυρα, πλειοψηφικές συμμετοχές, συμφωνίες σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, συμφωνίες που ρυθμίζουν τις περιουσιακές σχέσεις μεταξύ συζύγων, πολιτικά κόμματα, διαιτητικά όργανα, συνδικαλιστικές οργανώσεις, θρησκευτικές οργανώσεις και θρησκευτικά ιδρύματα και διαδικασίες αφερεγγυότητας.

Υπάρχει χρέωση για την πρόσβαση στο μητρώο επιχειρήσεων;

Ναι, δεν υπάρχει δωρεάν ηλεκτρονικό μητρώο επιχειρήσεων στη Λετονία.

Ωστόσο, χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες αναζήτησης που υπάρχουν στον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροιστότοπο του μητρώου επιχειρήσεων, μπορείτε να έχετε δωρεάν πρόσβαση στις ακόλουθες βασικές πληροφορίες σχετικά με νομικές οντότητες καταχωρισμένες στο μητρώο επιχειρήσεων:

 • είδος νομικής οντότητας
 • καταστατική έδρα
 • νέα ή τρέχουσα ονομασία ή εμπορική επωνυμία και προγενέστερη ή ιστορική ονομασία ή εμπορική επωνυμία
 • αριθμός μητρώου
 • κωδικός αναγνώρισης δικαιούχου Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (εάν διατίθεται)
 • ημερομηνία καταχώρισης
 • ημερομηνία διαγραφής της νομικής οντότητας από το μητρώο (ή ημερομηνία αναδιοργάνωσης, εάν ο λόγος διαγραφής είναι η αναδιοργάνωση)
 • προθεσμία για την καταχώριση θρησκευτικών οργανώσεων που υπόκεινται σε εκ νέου καταχώριση
 • εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι.

Το μητρώο επιχειρήσεων της Λετονίας παρέχει τη δυνατότητα απόκτησης των ακόλουθων πληροφοριών αναφορικά με όλες τις καταχωρισμένες νομικές οντότητες δωρεάν ως ανοικτά δεδομένα:

 • αριθμός μητρώου
 • επωνυμία ή διακριτικός τίτλος της οντότητας
 • είδος νομικής οντότητας
 • μητρώο στο οποίο είναι καταχωρισμένη η νομική οντότητα
 • ημερομηνία καταχώρισης
 • πληροφορίες ως προς τη διαγραφή της νομικής οντότητας από το μητρώο ή την αναδιοργάνωσή της
 • ημερομηνία διαγραφής της νομικής οντότητας από το μητρώο (ή ημερομηνία αναδιοργάνωσης, εάν ο λόγος διαγραφής είναι η αναδιοργάνωση)
 • καταστατική έδρα
 • τομέας δραστηριοποίησης των ενώσεων, ιδρυμάτων και συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται σε μορφότυπο .csv, .txt ή .xlsx και Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροείναι διαθέσιμες σ’ αυτόν τον σύνδεσμο. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μορφότυπο δεδομένων ανάλογα με την επιθυμητή χρήση. Τα δεδομένα ενημερώνονται σε καθημερινή βάση.

Όλες οι καταχωρίσεις στο μητρώο επιχειρήσεων δημοσιεύονται ηλεκτρονικά στον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικτυακό τόπο της Επίσημης Εφημερίδας Latvijas Vēstnesis. Η ίδια διαδικασία ισχύει και για τη δημοσίευση των εγγράφων που υποβάλλονται χωριστά.

Μέθοδος αναζήτησης πληροφοριών στο μητρώο επιχειρήσεων της Λετονίας

Το μητρώο επιχειρήσεων της Δημοκρατίας της Λετονίας παρέχει πληροφορίες σχετικά με όλες τις εγγεγραμμένες νομικές οντότητες και τις νομικές πράξεις.

Η παροχή πληροφοριών από το μητρώο γίνεται με την καταβολή ειδικού τέλους και την υποβολή Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροαίτησης παροχής πληροφοριών αυτοπροσώπως, ταχυδρομικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην επίσημη ηλεκτρονική διεύθυνση του μητρώου, Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροinfo@ur.gov.lv, με τη μορφή ηλεκτρονικού εγγράφου που φέρει ασφαλή ηλεκτρονική υπογραφή και ψηφιακή χρονοσφραγίδα. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία της πληρωμής που διενεργήθηκε προς το μητρώο επιχειρήσεων (βεβαίωση πληρωμής, αντίγραφο σχετικής βεβαίωσης ή εκτυπωμένο αντίγραφο ηλεκτρονικής τραπεζικής συναλλαγής). Στο αίτημά σας θα πρέπει να αναφέρετε τον προτιμώμενο τρόπο παραλαβής (αυτοπροσώπως, ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά).

Μέσω του ιστοτόπου Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροLatvija.lv μπορείτε επίσης να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με νομικό ή φυσικό πρόσωπο, καθώς και νομικές πράξεις (συμβάσεις). Οι πληροφορίες καθίστανται διαθέσιμες εντός 10 με 15 λεπτών. Μετά την επεξεργασία του αιτήματος, επίσημο έγγραφο που φέρει ηλεκτρονική σφραγίδα παραδίδεται μέσω του ιστοτόπου ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του αιτούντος. Η ηλεκτρονική σφραγίδα βεβαιώνει την αξιοπιστία των στοιχείων και τη συμφωνία τους με τις πληροφορίες που υπάρχουν στα μητρώα τα οποία τηρεί το μητρώο επιχειρήσεων.

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΠίνακας τελών δημοσιεύεται στο Ίντερνετ

Πόσο αξιόπιστα είναι τα έγγραφα που περιέχονται στο μητρώο;

Όλες οι καταχωρίσεις στο μητρώο επιχειρήσεων δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροLatvijas Vēstnesis και ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο της Επίσημης Εφημερίδας στη διεύθυνση www.vestnesis.lv. Η ίδια διαδικασία ισχύει και για τη δημοσίευση των εγγράφων που υποβάλλονται χωριστά.

Οι καταχωρίσεις στο μητρώο επιχειρήσεων είναι αντιτάξιμες έναντι τρίτων μόνο μετά τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα Latvijas Vēstnesis, εκτός εάν οι σχετικές πληροφορίες ήταν γνωστές στον τρίτο πριν από τη δημοσίευση. Ωστόσο, ο τρίτος μπορεί να αποδείξει ότι δεν γνώριζε και δεν θα μπορούσε να γνωρίζει τις δημοσιευμένες πληροφορίες, δεν μπορεί να γίνει επίκληση των εν λόγω πληροφοριών σε σχέση με νομικές διαδικασίες που κινούνται εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση.

Εάν οι πληροφορίες προς καταχώριση στο μητρώο επιχειρήσεων καταγραφούν ή δημοσιευθούν με σφάλματα, ο καλόπιστος τρίτος μπορεί να τις επικαλεστεί ακόμη και αν δεν αντιστοιχούν στις καταχωρίσεις του μητρώου επιχειρήσεων ή στην πραγματική κατάσταση. Ωστόσο, ο τρίτος δεν μπορεί να επικαλεστεί πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν με σφάλματα εάν είχε επίγνωση της ανακρίβειας.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροάρθρο 12 του εμπορικού κώδικα (Komerclikums) (διατίθεται επίσης μετάφραση στα αγγλικά στον ιστότοπο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://likumi.lv/ta/en/en/id/5490).

Τρόπος επικοινωνίας με το μητρώο επιχειρήσεων της Λετονίας

Στοιχεία επικοινωνίας:

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs (Μητρώο επιχειρήσεων της Δημοκρατίας της Λετονίας)
Pērses iela 2
Riga
Latvia
LV 1011
Τηλεφωνική γραμμή πληροφοριών: 67031703 (Σημειώνεται ότι δεν παρέχονται νομικές συμβουλές)
Φαξ: 67031793
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροinfo@ur.gov.lv

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟι ώρες εξυπηρέτησης του κοινού είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο.

Ιστορικό του μητρώου επιχειρήσεων της Λετονίας

Το μητρώο επιχειρήσεων της Δημοκρατίας της Λετονίας συστάθηκε την 1η Δεκεμβρίου 1990.

Σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροLatvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs (Μητρώο επιχειρήσεων της Δημοκρατίας της Λετονίας)

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕυρωπαϊκό Μητρώο Επιχειρήσεων (πρόσβαση μέσω της Lursoft)


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 24/01/2020