Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Obchodné registre v členských štátoch - Lotyšsko

Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: lotyština.

V tejto časti sa uvádza prehľad o lotyšskom obchodnom registri.


Aké informácie obsahuje lotyšský obchodný register?

Odkaz sa zobrazí v novom okneObchodný register Lotyšskej republiky (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs) je subjekt lotyšskej verejnej správy, v ktorom sa evidujú spoločnosti, obchodníci, ich pobočky a zastúpenia a zmeny v ich zakladajúcich dokumentoch a ktorý vykonáva činnosti stanovené v právnych predpisoch. V obchodnom registri sa takisto evidujú médiá, združenia a nadácie, obchodné záruky, kontrolné podiely, dohody o PPP a predmanželské zmluvy, politické strany, rozhodcovské orgány, odbory, náboženské organizácie a inštitúcie a informácie o konkurzných konaniach.

Je prístup do obchodného registra spoplatnený?

Áno, v Lotyšsku neexistuje bezplatný online obchodný register.

Možno však použiť vyhľadávacie funkcie na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovom sídle obchodného registra a bezplatne získať tieto základné informácie o právnických osobách evidovaných v obchodnom registri:

 • typ subjektu,
 • adresa sídla,
 • nový alebo súčasný názov alebo obchodný názov a predchádzajúci registrovaný alebo historický názov alebo obchodný názov,
 • registračné číslo,
 • identifikačný kód subjektu na účely SEPA (ak je pridelený),
 • dátum zápisu do registra,
 • dátum výmazu právnickej osoby z registra (alebo dátum reorganizácie, pokiaľ je dôvodom výmazu práve reorganizácia),
 • lehota na registráciu náboženských organizácií, ktoré podliehajú opätovnej registrácii.

Obchodný register Lotyšskej republiky umožňuje získať bezplatne, ako otvorené údaje, tieto informácie o všetkých zapísaných subjektoch:

 • registračné číslo,
 • názov alebo obchodné meno,
 • typ subjektu,
 • register, v ktorom je subjekt zapísaný,
 • dátum zápisu do registra,
 • informácie o výmaze subjektu z registra alebo o jeho reorganizácii,
 • dátum výmazu právnickej osoby z registra (alebo dátum reorganizácie, pokiaľ je dôvodom výmazu práve reorganizácia),
 • adresa sídla.

Informácie sa poskytujú vo formátoch .csv, .txt alebo .xlsx a môžete ich získať Odkaz sa zobrazí v novom oknetu. Používateľ si môže zvoliť formát údajov podľa ich predpokladaného využitia.

Všetky zápisy v obchodnom registri sa uverejňujú v elektronickej podobe na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovom sídle Úradného vestníka Lotyšskej republiky. Rovnaký postup sa uplatňuje pri uverejňovaní informácií, ktoré sa týkajú dokumentov predkladaných oddelene. Záznamy sa môžu uplatňovať voči tretej strane až po ich uverejnení v Úradnom vestníku s výnimkou prípadu, že tretia strana už bola s príslušnými informáciami oboznámená pred ich uverejnením. Pokiaľ tretia strana preukáže, že s uverejnenými informáciami nebola a nemohla byť oboznámená, potom sa zapísaný subjekt nemôže odvolávať na tieto informácie vo vzťahu k právnym úkonom tretích strán počas pätnástich dní od uverejnenia.

Ak sú informácie, ktoré sa majú zaregistrovať v obchodnom registri, zaznamenané alebo uverejnené nesprávne, môže sa tretia strana konajúca v dobrej viere spoľahnúť na uverejnené informácie aj v prípade, že nezodpovedajú záznamom v obchodnom registri alebo reálnej situácii. Tretia strana sa však nemôže odvolávať na informácie, ktoré boli uverejnené nesprávne, ak si bola tejto nesprávnosti vedomá.

Ako je možné požiadať o informácie z lotyšského obchodného registra?

Obchodný register Lotyšskej republiky poskytuje informácie o všetkých zapísaných právnických osobách a právnych skutočnostiach.

Informácie možno z registra získať po zaplatení poplatku predložením Odkaz sa zobrazí v novom okneformulára žiadosti o informácie osobne, zaslaním poštou alebo elektronickou poštou s elektronickým podpisom a digitálnym kolkom (v takom prípade sú požadované informácie poskytnuté rovnakou cestou). V žiadosti sa musia uviesť podrobnosti o platbe v prospech obchodného registra (doklad potvrdzujúci platbu, kópia tohto dokladu alebo výtlačok dokladu internetového bankovníctva). Pri vyplňovaní žiadosti uveďte, aký spôsob doručenia uprednostňujete (vyzdvihnutie osobne, poštou či elektronicky). Žiadosti možno takisto predkladať online prostredníctvom portálu Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.latvija.lv/epakalpojumi/ep120/apraksts.

Odkaz sa zobrazí v novom okneVýška poplatkov je uvedená na webovom sídle.

Do akej miery sú spoľahlivé dokumenty uvedené v obchodnom registri?

Všetky zápisy do registra sa uverejňujú v Úradnom vestníku Latvijas Vēstnesis a sú dostupné v elektronickej podobe na webovom sídle vestníka www.vestnesis.lv. Rovnaký postup sa uplatňuje pri uverejňovaní informácií, ktoré sa týkajú dokumentov predkladaných oddelene.

Záznamy sa môžu uplatňovať voči tretej strane až po ich uverejnení v Úradnom vestníku Lotyšskej republiky s výnimkou prípadu, že tretia strana už bola s príslušnými informáciami oboznámená pred ich uverejnením. Pokiaľ tretia strana preukáže, že s uverejnenými informáciami nebola a nemohla byť oboznámená, potom sa zapísaný subjekt nemôže odvolávať na tieto informácie vo vzťahu k právnym úkonom tretích strán počas pätnástich dní od uverejnenia.

Ak sú informácie, ktoré sa majú zaregistrovať v obchodnom registri, zaznamenané alebo uverejnené nesprávne, môže sa tretia strana konajúca v dobrej viere spoľahnúť na uverejnené informácie aj v prípade, že nezodpovedajú záznamom v obchodnom registri alebo reálnej situácii. Tretia strana sa však nemôže odvolávať na informácie, ktoré boli uverejnené nesprávne, ak si bola tejto nesprávnosti vedomá.

Podrobnejšie informácie nájdete v Odkaz sa zobrazí v novom oknečlánku 12 obchodného zákonníka (na portáli Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.likumi.lv/ je dostupná aj anglická verzia).

Ako je možné kontaktovať lotyšský obchodný register?

Kontaktné údaje:

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs
Pērses iela 2, Rīga, Latvija, LV 1011
Telefónne číslo pre informácie: 67031703 (neposkytuje sa právne poradenstvo)
Fax: 67031793
E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneinfo@ur.gov.lv

Odkaz sa zobrazí v novom okneÚradné hodiny sú uvedené na internete.

História lotyšského obchodného registra

Obchodný register Lotyšskej republiky bol založený 1. decembra 1990.

Odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneObchodný register Lotyšskej republiky

Odkaz sa zobrazí v novom okneEurópsky obchodný register (prístup poskytuje Lursoft)


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 29/09/2016