Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Obchodné registre v členských štátoch - Lotyšsko

V tejto časti sa uvádza prehľad o lotyšskom obchodnom registri.


Aké informácie obsahuje lotyšský obchodný register?

Odkaz sa zobrazí v novom okneObchodný register Lotyšskej republiky (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs) je subjekt lotyšskej verejnej správy, v ktorom sa evidujú spoločnosti, obchodníci, ich pobočky a zastúpenia a zmeny v ich zakladajúcich dokumentoch a ktorý vykonáva činnosti stanovené v právnych predpisoch. V obchodnom registri sa takisto evidujú médiá, združenia a nadácie, obchodné záruky, kontrolné podiely, dohody o PPP a dohody o majetkovom režime manželov, politické strany, rozhodcovské orgány, odborové zväzy, náboženské organizácie a inštitúcie a informácie o konkurzných konaniach.

Je prístup do obchodného registra spoplatnený?

Áno, v Lotyšsku neexistuje bezplatný online obchodný register.

Možno však použiť vyhľadávacie funkcie na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovom sídle obchodného registra a bezplatne získať tieto základné informácie o právnych subjektoch evidovaných v obchodnom registri:

 • typ subjektu,
 • adresa sídla,
 • nový alebo súčasný názov alebo obchodné meno a predchádzajúci registrovaný alebo historický názov alebo obchodné meno,
 • registračné číslo,
 • identifikačný kód subjektu na účely SEPA (ak je pridelený),
 • dátum zápisu do registra,
 • dátum výmazu subjektu z registra (alebo dátum reorganizácie, pokiaľ je dôvodom výmazu práve reorganizácia),
 • lehota na registráciu náboženských organizácií, ktoré podliehajú opätovnej registrácii,
 • splnomocnení zástupcovia.

Obchodný register Lotyšskej republiky umožňuje získať bezplatne, ako otvorené údaje, tieto informácie o všetkých zapísaných subjektoch:

 • registračné číslo,
 • názov alebo obchodné meno subjektu,
 • typ subjektu,
 • register, v ktorom je subjekt zapísaný,
 • dátum zápisu do registra,
 • informácie o výmaze subjektu z registra alebo o jeho reorganizácii,
 • dátum výmazu subjektu z registra (alebo dátum reorganizácie, pokiaľ je dôvodom výmazu práve reorganizácia),
 • adresa sídla,
 • oblasť činnosti združení, nadácií a odborových zväzov.

Informácie sa poskytujú vo formátoch .csv, .txt alebo .xlsx a Odkaz sa zobrazí v novom oknemôžete ich získať tu. Používateľ si môže zvoliť formát údajov podľa ich predpokladaného využitia. Údaje sa každodenne aktualizujú.

Všetky zápisy v obchodnom registri sa uverejňujú v elektronickej podobe na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovom sídle Úradného vestníka Lotyšskej republiky Latvijas Vēstnesis. Rovnaký postup sa uplatňuje pri uverejňovaní informácií, ktoré sa týkajú dokumentov predkladaných oddelene.

Ako je možné požiadať o informácie z lotyšského obchodného registra?

Obchodný register Lotyšskej republiky poskytuje informácie o všetkých zapísaných právnických osobách a právnych skutočnostiach.

Informácie z registra možno získať po uhradení poplatku a predložení Odkaz sa zobrazí v novom okneformulára žiadosti o informácie, a to osobne, poštou alebo elektronickou poštou zaslanou na oficiálnu e-mailovú adresu registra Odkaz sa zobrazí v novom okneinfo@ur.gov.lv spolu so zabezpečeným elektronickým podpisom a digitálnym kolkom. V žiadosti sa musia uviesť podrobnosti o platbe v prospech obchodného registra (doklad potvrdzujúci platbu, kópia tohto dokladu alebo výtlačok dokladu internetového bankovníctva). Pri vyplňovaní žiadosti uveďte, aký spôsob doručenia uprednostňujete (vyzdvihnutie osobne, poštou či elektronicky).

Informácie o právnickej alebo fyzickej osobe či o právnej skutočnosti (zmluve) možno požiadať aj online na portáli Odkaz sa zobrazí v novom okneLatvija.lv. Informácie sú pripravené na odoslanie za 10 až 15 minút. Po spracovaní žiadosti sa oficiálne informácie spolu s elektronickou pečaťou zašlú klientovi prostredníctvom portálu alebo na jeho e-mailovú adresu. Táto elektronická pečať potvrdzuje spoľahlivosť údajov a ich súlad s informáciami zaznamenanými v obchodnom registri.

Odkaz sa zobrazí v novom okneVýška poplatkov je uvedená na webovom sídle.

Do akej miery sú spoľahlivé dokumenty uvedené v obchodnom registri?

Všetky zápisy v obchodnom registri sa uverejňujú v Úradnom vestníku Lotyšskej republiky Latvijas Vēstnesis a sú dostupné v elektronickej podobe na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovom sídle vestníka. Rovnaký postup sa uplatňuje pri uverejňovaní informácií, ktoré sa týkajú dokumentov predkladaných oddelene.

Záznamy sa môžu uplatňovať voči tretej strane až po ich uverejnení v Úradnom vestníku Latvijas Vēstnesis s výnimkou prípadu, keď tretia strana už bola s príslušnými informáciami oboznámená pred ich uverejnením. Pokiaľ tretia strana preukáže, že s uverejnenými informáciami nebola a nemohla byť oboznámená, nemožno sa na ne odvolávať v rámci právnych krokov podniknutých počas pätnástich dní od uverejnenia.

Ak sú informácie, ktoré sa majú zaevidovať v obchodnom registri, zaznamenané alebo uverejnené nesprávne, môže sa tretia strana konajúca v dobrej viere spoľahnúť na uverejnené informácie aj v prípade, že nezodpovedajú záznamom v obchodnom registri alebo reálnej situácii. Tretia strana sa však nemôže odvolávať na informácie, ktoré boli uverejnené nesprávne, ak si bola tejto nesprávnosti vedomá.

Podrobnejšie informácie nájdete vOdkaz sa zobrazí v novom oknečlánku 12 lotyšského obchodného zákonníka (Komerclikums) (na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://likumi.lv/ta/en/en/id/5490 je dostupná aj anglická verzia).

Ako je možné kontaktovať lotyšský obchodný register?

Kontaktné údaje:

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs
Pērses iela 2
Rīga
Latvija
LV 1011
Telefónne číslo pre informácie: 67031703 (neposkytuje sa právne poradenstvo)
Fax: 67031793
E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneinfo@ur.gov.lv
Odkaz sa zobrazí v novom okneÚradné hodiny sú uvedené na internete.

História lotyšského obchodného registra

Obchodný register Lotyšskej republiky bol založený 1. decembra 1990.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneObchodný register Lotyšskej republiky
Odkaz sa zobrazí v novom okneEurópsky obchodný register (prístup poskytuje Lursoft)


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 10/12/2019