Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Μητρώα επιχειρήσεων στα κράτη μέλη - Κάτω Χώρες

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ολλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικάγαλλικά

 

Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Στην παρούσα ενότητα παρέχεται επισκόπηση του μητρώου επιχειρήσεων των Κάτω Χωρών.


Τι προσφέρει το μητρώο επιχειρήσεων των Κάτω Χωρών;

Το μητρώο επιχειρήσεων των Κάτω Χωρών ανήκει στο Ολλανδικό Εμπορικό Επιμελητήριο (Kamer van Koophandel) και τηρείται από αυτό, κατόπιν κρατικής εξουσιοδότησης με τον νόμο περί μητρώου επιχειρήσεων.

Το μητρώο παρέχει συνοπτικά όλα τα συναφή (νομικά) στοιχεία για όλους τους φορείς οικονομικής δραστηριότητας στις Κάτω Χώρες. Εγγράφονται όλοι οι φορείς. Σε αυτούς συγκαταλέγονται:

 • Εταιρείες (ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης: NV και BV)
 • Ατομικές επιχειρήσεις
 • Ενώσεις
 • Ιδρύματα
 • Ελεύθεροι επαγγελματίες (π.χ. δικηγόροι, γιατροί, καλλιτέχνες)
 • Ενώσεις ιδιοκτητών
 • Εκκλησίες και
 • Κρατικές υπηρεσίες.

Ο όγκος των καταχωρισμένων στοιχείων ποικίλλει ανάλογα με τη νομική μορφή του φορέα. Τα σημαντικότερα καταχωριζόμενα στοιχεία είναι τα εξής:

 • (Επίσημα καταχωρισμένη) Επωνυμία
 • Άλλες εμπορικές επωνυμίες
 • Έδρα
 • Διευθύνσεις
 • Κεφάλαιο (μετοχές)
 • Διευθυντές
 • Πρόσωπα εξουσιοδοτημένα να υπογράφουν εξ ονόματος του φορέα
 • Υποκαταστήματα
 • Στοιχεία επικοινωνίας
 • Δραστηριότητες (σύμφωνα με την ονοματολογία NACE).

Το μητρώο περιλαμβάνει περίπου 2,5 εκατομμύρια επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα.

Βάσει της ολλανδικής νομοθεσίας, οι πληροφορίες του μητρώου είναι έγκυρες (και δεσμευτικές έναντι τρίτων), εκτός εάν δηλώνεται το αντίθετο. Οι ίδιοι οι φορείς υποχρεούνται να εγγραφούν (και να δηλώνουν τυχόν μεταβολές). Κάθε μεταβολή πρέπει να καταχωρισθεί στα σχετικά μητρώα εντός μίας εβδομάδας από την επέλευσή της.

Η εγγραφή στο μητρώο επιχειρήσεων δεν αποτελεί μέρος της διαδικασίας σύστασης εταιρείας στις Κάτω Χώρες. Από νομική άποψη, στις Κάτω Χώρες η εταιρεία μπορεί να υφίσταται χωρίς να έχει εγγραφεί στο μητρώο επιχειρήσεων. Συνεπώς, παρότι η μη εγγραφή αντίκειται στο νόμο, μη εγγεγραμμένη εταιρεία έχει υπόσταση και μπορεί να ενεργεί ως εταιρεία (σε αντίθεση π.χ. με τα ισχύοντα στο ΗΒ).

Οι ολλανδικές ανώνυμες εταιρείες υποχρεούνται επίσης να υποβάλλουν στο μητρώο επιχειρήσεων τους ετήσιους λογαριασμούς τους. Η υποχρέωση αυτή αφορά περίπου 900 000 εταιρείες. Οι περισσότερες εταιρείες πρέπει να υποβάλλουν απλώς τον ισολογισμό τους, αλλά οι μεγάλες εταιρείες (περίπου 20 000) πρέπει να υποβάλλουν και λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης.

Η πρόσβαση στο μητρώο επιχειρήσεων των Κάτω Χωρών είναι δωρεάν;

Τα βασικά στοιχεία του μητρώου επιχειρήσεων των Κάτω Χωρών διατίθενται δωρεάν στο διαδίκτυο, για ορισμένες υπηρεσίες ωστόσο (π.χ. επίσημα αποσπάσματα) επιβάλλεται τέλος.

Η χρέωση των φορέων για την εγγραφή τους στο μητρώο είναι εφάπαξ. Δεν υπάρχει ετήσιο τέλος, ούτε οι εταιρείες χρεώνονται για τη δήλωση μεταβολών.

Πόσο αξιόπιστα είναι τα έγγραφα του μητρώου;

Η οδηγία 2012/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2012, για την τροποποίηση της οδηγίας 89/666/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 2005/56/ΕΚ και 2009/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διασύνδεση των κεντρικών και των εμπορικών μητρώων καθώς και των μητρώων εταιρειών, προβλέπει τη δημιουργία ευρωπαϊκής κεντρικής πλατφόρμας. Το σύστημα των διασυνδεδεμένων μητρώων αποτελείται από την εν λόγω πλατφόρμα, τα μητρώα των κρατών μελών και μια πύλη που χρησιμεύει ως ευρωπαϊκό σημείο ηλεκτρονικής πρόσβασης.

Η οδηγία ορίζει δύο προθεσμίες για την έναρξη ισχύος. Με εξαίρεση περιορισμένο αριθμό άρθρων, τα κράτη μέλη υποχρεούνταν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της οδηγίας το αργότερο μέχρι την 7η Ιουλίου 2014. Τα υπόλοιπα άρθρα πρέπει να μεταφερθούν στο εθνικό δίκαιο εντός δύο ετών από την έκδοση των εκτελεστικών πράξεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η ολλανδική νομοθεσία συνάδει ήδη με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα εν λόγω άρθρα. Δεν απαιτούνται περαιτέρω τροποποιήσεις του νόμου του 2007 για το μητρώο επιχειρήσεων ή του παράγωγου δικαίου που βασίζεται σε αυτόν, προκειμένου να τηρηθεί καθεμία από τις δύο προθεσμίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στην Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕφημερίδα της Κυβερνήσεως της 4ης Ιουλίου 2014.

Μέθοδος αναζήτησης στο μητρώο επιχειρήσεων των Κάτω Χωρών

Μπορείτε να αναζητήσετε μια επιχείρηση στο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρομητρώο επιχειρήσεων των Κάτω Χωρών με:

 • την επωνυμία της εταιρείας (πλήρη ή μέρος αυτής)
 • τον επίσημο αριθμό καταχώρισής της στο μητρώο
 • τη διεύθυνση και
 • τον ταχυδρομικό κώδικα.

Ιστορικό του μητρώου επιχειρήσεων των Κάτω Χωρών

Τα στοιχεία ξεκινούν από τη σύσταση του υφιστάμενου μητρώου (1920). Υπάρχουν επίσης στοιχεία για παλαιότερες επιχειρήσεις.

Σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕυρωπαϊκό Μητρώο Επιχειρήσεων, Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροKamer van Koophandel


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/10/2016