Rejestry handlowe w państwach członkowskich - Niderlandy

Przywróć Zapisz jako PDF

W tej części przedstawiono w zarysie niderlandzki rejestr handlowy.


Jakie informacje można znaleźć w niderlandzkim rejestrze handlowym?

Link otworzy się w nowym oknieNiderlandzki rejestr handlowy należy do niderlandzkiej Izby Handlowej (Kamer van Koophandel) i jest przez nią prowadzony na podstawie upoważnienia nadanego przez rząd w ustawie o rejestrze działalności gospodarczej.

Rejestr zawiera przegląd wszystkich prawnie istotnych informacji na temat wszelkich podmiotów gospodarczych w Niderlandach. Do rejestru wpisuje się wszystkie spółki i inne osoby prawne, takie jak:

 • spółki [spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (BV) i spółki akcyjne (NV)]
 • przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą
 • stowarzyszenia
 • fundacje
 • osoby wykonujące wolne zawody (np. adwokaci, lekarze, artyści)
 • stowarzyszenia współwłaścicieli
 • kościoły
 • organy administracji rządowej.

Treść danych wpisanych do rejestru może być różna w zależności od formy prawnej podmiotu. Najważniejsze dane odnotowywane w rejestrze to:

 • oficjalna nazwa podmiotu (firma)
 • inne nazwy handlowe
 • forma prawna i siedziba
 • adresy
 • zarząd
 • pełnomocnicy
 • pracownicy
 • dane oddziału
 • dane kontaktowe
 • wskazanie rodzaju działalności (zgodnie z klasyfikacją NACE).

Zgodnie z prawem niderlandzkim informacje w rejestrze wywołują skutki prawne (i są wiążące wobec osób trzecich), o ile nie wskazano inaczej. Obowiązek dokonania wpisu w rejestrze (i aktualizacji danych) spoczywa na samej osobie prawnej. Każda zmiana musi zostać wpisana do rejestru w terminie tygodnia od jej dokonania.

Wpis do rejestru nie stanowi elementu procesu zakładania spółki w Niderlandach. Z prawnego punktu widzenia w tym kraju spółka może powstać, nawet jeżeli nie została wpisana do rejestru. W związku z tym, chociaż niezarejestrowanie spółki jest niezgodne z prawem, spółka niezarejestrowana nadal istnieje i może prowadzić działalność.

Niderlandzkie spółki z (nie)ograniczoną odpowiedzialnością mają ponadto obowiązek składania w rejestrze rocznego sprawozdania finansowego. Większość z nich ma obowiązek złożenia jedynie bilansu, natomiast duże spółki składają również sprawozdanie z finansowych wyników działalności.

Czy dostęp do niderlandzkiego rejestru handlowego jest bezpłatny?

Podstawowe informacje w niderlandzkim rejestrze handlowym – takie jak dane kontaktowe, numer przyznany przez Izbę Handlową (KvK-nummer) oraz numer oddziału (vestigingsnummer) – są dostępne bezpłatnie za pośrednictwem strony internetowej Link otworzy się w nowym oknieIzby Handlowej. Za inne rodzaje informacji, takie jak wyciągi urzędowe, sprawozdania finansowe i inne dokumenty, pobierana jest opłata. Link otworzy się w nowym oknieWykaz opłat można znaleźć na stronie internetowej Izby Handlowej.

Można również pobrać bezpłatną aplikację Link otworzy się w nowym oknieKVK App Handelsregister. Aplikacja ta pozwala uzyskać proste informacje z rejestru.

W jakim stopniu można polegać na wiarygodności dokumentów umieszczonych w rejestrze?

Wszyscy powinni mieć możliwość powoływania się na informacje zawarte w rejestrze handlowym. Rejestr zawiera dane autentyczne. Jakość danych jest zagwarantowana w taki sposób, że użytkownik może się na nie powoływać. Za treść wpisu w rejestrze odpowiada właściciel spółki. Zarejestrowane spółki mają obowiązek zgłaszać wszelkie zmiany stanu faktycznego. Jeżeli takie zmiany nie zostaną zgłoszone, za wiążące uznaje się informacje zawarte w rejestrze handlowym. Jest to tzw. ochrona osób trzecich. Osoby trzecie działające w dobrej wierze powinny móc uznawać dane zawarte w rejestrze za prawdziwe.

W jaki sposób przeszukiwać niderlandzki rejestr handlowy?

Link otworzy się w nowym oknieRejestr handlowy można przeszukiwać według:

 • nazwy handlowej
 • oficjalnego numeru nadanego przez Izbę Handlową (KvK-nummer)
 • adresu
 • kodu pocztowego

Historia niderlandzkiego rejestru handlowego

Informacje w rejestrze są gromadzone od początku istnienia obecnego rejestru (od 1920 r.). Dostępne są także dane dotyczące niektórych starszych spółek.

Powiązane linki

Link otworzy się w nowym oknieEuropejski rejestr przedsiębiorstw

Link otworzy się w nowym oknieIzba Handlowa

Link otworzy się w nowym oknieNiderlandzki rejestr handlowy


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 21/09/2020