Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Obchodné registre v členských štátoch - Holandsko

V tejto časti nájdete prehľad o holandskom obchodnom registri.


Aké informácie obsahuje holandský obchodný register?

Odkaz sa zobrazí v novom okneHolandský obchodný register vlastní a prevádzkuje Holandská obchodná komora (Kamer van Koophandel), ktorá získala poverenie od vlády na základe zákona o obchodnom registri.

Register ponúka prehľad všetkých dôležitých (právnych) informácií o všetkých spoločnostiach a právnických osobách v Holandsku relevantných z ekonomického hľadiska. V registri sú zaevidované všetky spoločnosti a právnické osoby. Patria sem:

 • spoločnosti [súkromné akciové spoločnosti a verejné akciové spoločnosti: besloten vennootschappen (BV) a naamloze vennootschappen (NV)],
 • individuálni podnikatelia,
 • združenia,
 • nadácie,
 • slobodné povolania (napr. právnici, lekári, umelci),
 • združenia vlastníkov,
 • cirkvi,
 • vládne kancelárie.

Množstvo registrovaných údajov sa líši v závislosti od právnej formy organizácie. Medzi najdôležitejšie registrované údaje patria:

 • úradný názov,
 • ďalšie obchodné názvy,
 • právna forma a sídlo,
 • adresa,
 • štatutárne orgány,
 • splnomocnené osoby,
 • zamestnané osoby,
 • podrobnosti o prevádzke,
 • kontaktné údaje,
 • opis činnosti (podľa klasifikácie NACE).

Podľa holandského práva sú informácie v registri platné (a záväzné pre tretie strany), ak nie je uvedené inak. Povinnosť registrácie (a registrácie akýchkoľvek zmien) prináleží samotným spoločnostiam. Všetky zmeny sa musia zaregistrovať do jedného týždňa od ich vzniku.

Registrácia v obchodnom registri nie je v Holandsku súčasťou procesu založenia spoločnosti. Z právneho hľadiska môže spoločnosť v Holandsku existovať bez toho, aby bola zaregistrovaná. Hoci je nezákonné nezaregistrovať sa, nezaregistrovanie ešte spoločnosti nebráni v tom, aby existovala a vystupovala ako spoločnosť.

Holandské spoločnosti s ručením (ne)obmedzeným musia v obchodnom registri uviesť aj svoje ročné zúčtovanie. Väčšina spoločností musí uviesť len súvahu, zatiaľ čo veľké spoločnosti musia uvádzať aj výkaz svojich ziskov a strát.

Je prístup do holandského obchodného registra bezplatný?

Základné informácie v holandskom obchodnom registri (napr. kontakty, číslo pridelené obchodnou komorou a číslo podniku) sú dostupné bezplatne na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom okneobchodnej komory. Poskytovanie niektorých typov informácií (napr. úradného výpisu, účtovných závierok a ďalších dokumentov) je spoplatnené. Odkaz sa zobrazí v novom oknePrehľad účtovaných poplatkov je uverejnený na webovom sídle obchodnej komory.

Môžete si takisto bezplatne stiahnuť Odkaz sa zobrazí v novom okneaplikáciu obchodnej komory pre obchodný register. Táto aplikácia slúži na získavanie jednoduchých informácií z obchodného registra.

Nakoľko sa možno spoliehať na dokumenty v holandskom obchodnom registri?

Každý by mal mať možnosť spoľahnúť sa na informácie uvedené v obchodnom registri. Obchodný register obsahuje autentické údaje. Kvalita údajov je zaručená takým spôsobom, aby sa na ne používateľ mohol spoľahnúť. Za údaje o spoločnosti zapísané v obchodnom registri je zodpovedný vlastník spoločnosti. Registrované spoločnosti musia vždy oznámiť akékoľvek zmeny údajov. Ak sa takéto zmeny neoznámia, použijú sa informácie uvedené v obchodnom registri. Ide o takzvanú ochranu tretej strany. Tretie strany konajúce v dobrej viere by mali mať možnosť spoľahnúť sa na registrované údaje.

Ako možno vyhľadávať v holandskom obchodnom registri?

Odkaz sa zobrazí v novom okneholandskom obchodnom registri môžete vyhľadávať podľa:

 • obchodného mena,
 • oficiálneho čísla prideleného obchodnou komorou,
 • adresy,
 • PSČ.

História holandského obchodného registra

Informácie pochádzajú od počiatkov súčasného registra (1920). Dostupné sú aj údaje o starších spoločnostiach.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneEurópsky obchodný register

Odkaz sa zobrazí v novom okneObchodná komora

Odkaz sa zobrazí v novom okneObchodný register


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 21/09/2020