Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rejestry handlowe w państwach członkowskich - Rumunia

Denne side er blevet maskinoversat. Der gives ingen garanti for oversættelsens kvalitet.

Oversættelsens kvalitet er blevet vurderet som: upålidelig

Er oversættelsen nyttig?

W niniejszej części przedstawiono w zarysie rumuński rejestr handlowy zorganizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości – Krajowy Urząd Rejestru Handlowego.


Jakie informacje można znaleźć w rumuńskim rejestrze handlowym?

Link otworzy się w nowym oknieRumuński Krajowy Rejestr Handlu jest instytucją publiczną posiadającą osobowość prawną, zorganizowaną z upoważnienia Ministerstwa Sprawiedliwości. Zarząd organizuje, organizuje centralne komputerowe repozytorium transakcji i zarządza nim.

Biura Rejestru Handlowego są organizowane pod zwierzchnictwem Krajowego Rejestru Handlowego i działają w Bukareszcie i w każdym z 41 okręgów rumuńskich. Prowadzą lokalne rejestry działalności gospodarczej, organizują je i zarządzają nimi.

Zgodnie z ustawą nr 26/1990 rejestr działalności gospodarczej zawiera informacje dotyczące zarejestrowanych specjalistów, a mianowicie:

 • ekspozycje wobec przedsiębiorstw,
 • przedsiębiorstwa krajowe;
 • przedsiębiorstwa krajowe
 • pojazdów autonomicznych;
 • spółdzielnie;
 • organizacje spółdzielcze;
 • grupy interesu gospodarczego;
 • Europejskie ugrupowania interesów gospodarczych;
 • Spółki europejskie;
 • Spółdzielni europejskich;
 • specjaliści;
 • poszczególne przedsiębiorstwa;
 • przedsiębiorstwa rodzinne oraz
 • inne osoby fizyczne i prawne przewidziane ustawą.

Rejestr handlowy rejestruje wszystkie dokumenty, fakty, roszczenia, dokumenty i tożsamość zainteresowanych specjalistów, których rejestracja jest wymagana przez prawo oraz wszelkie inne dokumenty lub dokumenty wyraźnie przewidziane przez prawo.

Link otworzy się w nowym oknieStrona rejestru handlowego (https://www.onrc.ro/index.php/ro/):

1) dokumentów;
2. informacji, usług zorganizowanych w sekcjach i usługach;
3. informacje na temat Biura Krajowego Rejestru Handlowego oraz biur rejestru handlowego przy trybunałach;
4. różnych informacji reklamowych – bezpłatny dostęp;
5) formularzy stosowanych w instytucji;
6. formalności związanych z wpisem do rejestru handlowego każdej kategorii specjalistów i transakcji;
7. dane statystyczne dotyczące zarejestrowanych operacji.

 • historia instytucji
 • sieć CRS
 • formularze (dla specjalistów itp.) i niezbędne formalności
 • pobierane za usługi ONRC
 • usług
 • prawodawstwo
 • statystyki
 • średnia.

Usługi internetowe Urzędu Krajowego Rejestru Handlowego są dostępne w Link otworzy się w nowym oknieinternetowym portalu usług, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Zwiększenie konkurencyjności gospodarczej”, „Inwestycje na rzecz Państwa przyszłości!” w ramach projektu „Usługi online (e-administracja) świadczone na rzecz społeczności przedsiębiorców za pośrednictwem specjalnego portalu”.

Usługi internetowe Biura Krajowego Rejestru Handlowego świadczone za pośrednictwem portalu usług to:

 • Infoocert
 • RECOM Online;
 • Weryfikacja dostępności nazwy firmy i internetowej rezerwacji nazwy przedsiębiorstwa;
 • Kontrole wstępne (weryfikacja dostępności lub rezerwacja nazwy/logo osoby prawnej/fizycznej, przedsiębiorstwa/przedsiębiorstwa rodzinnego);
 • Rejestrów w rejestrze działalności gospodarczej i zezwoleń dla osób prawnych;
 • Aktualizację danych kontaktowych spółek zarejestrowanych w rejestrze działalności gospodarczej;
 • Dotychczasowe informacje, historia społeczeństwa, statystyki;
 • Wydawanie dokumentów (świadectw wyników);
 • Status sprawy;
 • Powiadomienie Rejestru Handlowego;
 • Rezolucje odraczające wnioski o rejestrację w rejestrze handlowym;
 • Jawność różnych sytuacji osób prawnych;
 • Statystyki (transakcje w centralnym rejestrze handlowym, przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego);
 • Elektroniczne rejestry działalności (off-line).

Usługa internetowa Recom zawiera następujące informacje na temat specjalistów:

 • nazwa i forma organizacyjna;
 • informacje identyfikacyjne (numer zlecenia w rejestrze działalności gospodarczej, niepowtarzalny identyfikator europejski, niepowtarzalny kod rejestracyjny, adres siedziby, kontakty biznesowe (telefon, faks);
 • siedziba statutowa (PE, data wygaśnięcia dowodu ustalenia siedziby, data wygaśnięcia dowodu ustalenia siedziby, czas trwania siedziby);
 • subskrybowany i subskrybowany kapitał zakładowy;
 • główny przedmiot działalności zadeklarowanego/zatwierdzonego przez sprzedawcę lub dostawcę;
 • wtórne obiekty robocze zgłoszone/zatwierdzone przez sprzedawcę lub dostawcę;
 • dane identyfikacyjne odnoszące się do powiązanych osób fizycznych i prawnych;
 • dane identyfikacyjne administratorów;
 • dane o godeł;
 • dane dotyczące jednostek zależnych/oddziałów/jednostek podjednostek (siedziba statutowa, telefon);
 • dane dotyczące wtórnych miejsc pracy/miejsc pracy (siedziba statutowa, telefon);
 • dane dotyczące zakładów lub działalności, na które udzielono zezwolenia zgodnie z art. 15 ustawy nr 359/2004;
 • dane dotyczące praw własności;
 • dane dotyczące składu;
 • dane dotyczące czynów, o których mowa w art. 21 lit. e) – h) ustawy nr 26/1990;
 • dane odnoszące się do innych roszczeń;
 • dane bilansowe (obrót, średnia liczba pracowników, zysk brutto), jeśli zostało przekazane przez Ministerstwo Finansów Publicznych.

Czy dostęp do rumuńskiego rejestru handlowego jest bezpłatny?

Informacje przekazane w rejestrze handlowym Link otworzy się w nowym okniesą dostępne w internecie na portalu usług Urzędu Krajowego Rejestru Handlowego. Dostęp do informacji jest dozwolony po zarejestrowaniu się jako użytkownik (utworzenie identyfikatora użytkownika i hasła), swobodne działanie.

Informacje zawarte w rejestrze Krajowego Rejestru Handlowego są uporządkowane według oferowanych usług. Dostęp do niektórych informacji można uzyskać bezpłatnie, inne, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wśród dostępnych informacji pragniemy przypomnieć, że:

 • Informacje ogólne dotyczące wykonywania przez zainteresowane osoby niektórych działań regulowanych, w stosownych przypadkach (osoby fizyczne, osoby fizyczne, osoby prawne, instytucje i organy publiczne itd., dane dostępne na stronie internetowej Link otworzy się w nowym okniehttps://www.onrc.ro/index.php/ro/).
 • Udział w subskrypcji na usługi subskrypcji online w recepcji jest dostępny po zawarciu umowy z beneficjentem. Dostęp do niego wynosi 24 godzin począwszy od 24 r.
 • Formularze elektroniczne.
 • Status wniosku o wpis do rejestru handlowego – bezpłatny.
 • Dostęp do sekcji dotyczącej odroczenia wniosków o rejestrację złożonych do rejestru handlowego jest bezpłatny;
 • Dostęp do niektórych publicznie dostępnych informacji (sprawozdania finansowe, informacje o dobrowolnym rozwiązaniu podmiotu, informacje o rozwiązaniu podmiotu z mocy ustawy itd.) jest bezpłatny;

Dostęp do wszystkich części strony internetowej Link otworzy się w nowym okniehttps://www.onrc.ro/index.php/ro/ jest bezpłatny, 24 godziny w 24 r.

W jaki sposób przeszukiwać rumuński rejestr działalności gospodarczej?

Bezpłatne informacje dostępne w Link otworzy się w nowym oknieserwisie Recom można wyszukiwać poprzez wprowadzenie następujących kryteriów:

 • imię i nazwisko specjalisty;
 • numer w rejestrze działalności gospodarczej;
 • niepowtarzalny kod rejestracji;
 • okręg, w którym znajduje się siedziba statutowa.

Ogólne informacje dla zainteresowanych osób, oferowane bezpłatnie przez serwis informacyjny, obejmują:

 • nazwisko osoby zarejestrowanej w rejestrze działalności gospodarczej;
 • numer w rejestrze działalności gospodarczej;
 • Europejski niepowtarzalny identyfikator (EUID);
 • niepowtarzalny kod rejestracji;
 • adres siedziby lub miejsca prowadzenia działalności;
 • stan przedsiębiorstwa (na przykład: obsługa, likwidacja, likwidacja, upadłość, wyrejestrowanie itp.);

Historia rumuńskiego rejestru handlowego

Rejestr działalności gospodarczej został utworzony w 1990 r. zgodnie z ustawą nr 26/1990 w sprawie rejestru handlowego.

Utworzono specjalny portal oferujący nowe usługi online dla środowiska biznesowego i dla wszystkich zainteresowanych stron, portal uruchomiony w drugiej połowie 2011 r.

Link otworzy się w nowym oknieCele Biura Krajowego Rejestru Handlowego są następujące:

 • informowanie środowiska biznesowego, instytucji publicznych, mediów i zainteresowanych osób o działaniach prowadzonych w rejestrze działalności gospodarczej;
 • skrócenie czasu potrzebnego na uzyskanie dostępu do informacji;
 • zmniejszenie zagęszczenia ruchu w rejestrze handlowym;
 • skrócenie czasu potrzebnego na złożenie dokumentów rejestracyjnych do rejestru działalności gospodarczej;
 • uproszczenie procedur rejestracji specjalistów, dostarczanie informacji finansowych oraz zwracanie się o informacje i dokumenty;
 • informacje dla wnioskodawców w internecie i w czasie rzeczywistym na temat danych z rejestru działalności gospodarczej.

W jakim stopniu można polegać na dokumentach znajdujących się w rejestrze?

Rumuński rejestr handlowy jest zorganizowany i funkcjonuje zgodnie z przepisami ustawy nr nr.26/1990 w sprawie rejestru handlowego, ponownie opublikowanego, ze zmianami i uzupełnieniami. Zezwolenie na utworzenie osób objętych obowiązkiem wpisu do rejestru handlowego, ich funkcjonowaniem i rejestracją w rejestrze handlowym, jak również rejestrowanie zmian w dokumentach założycielskich lub inne elementy wyraźnie przewidziane, są przeprowadzane zgodnie z przepisami ustawy nr 26/1990, nadzwyczajnego rozporządzenia rządu nr nr.116/2009, ustawy nr nr.359/2004, a także zasad metodologicznych dotyczących sposobu prowadzenia, rejestrowania i udostępniania rejestrów przedsiębiorstw, zatwierdzonego rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości nr 2594/C/2008. Elementy specyficzne dla każdego rodzaju działalności, w odniesieniu do których obowiązek rejestracji jest przewidziany w rejestrze działalności gospodarczej, są regulowane przez specjalne akty ustawodawcze, z których najważniejsze są następujące: Ustawa nr 31/1990, ustawa nr nr.1/2005 o organizacji i funkcjonowaniu współpracy, ustawa nr 566/2004 o współpracy w dziedzinie rolnictwa, rozporządzenie w sprawie nadzwyczajnego rozporządzenia rządu nr 44/2008 w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej przez uprawnione osoby fizyczne, indywidualne przedsiębiorstwa i przedsiębiorstwa rodzinne, ustawa nr 161/2003 w sprawie środków mających na celu zapewnienie przejrzystości w wykonywaniu funkcji publicznych, funkcji publicznych i otoczenia biznesowego oraz zapobieganie korupcji i jej karanie.

Przepisy prawa krajowego, zgodnie z którymi osoby trzecie mogą opierać się na informacjach i dokumentach wpisanych do rejestru handlowego, jak przewidziano w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek, są następujące:

 1. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy nr nr.26/1990 o rejestrze handlowym, z późniejszymi zmianami, „przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, od następujących osób fizycznych lub prawnych wymaga się rejestracji lub, w stosownych przypadkach, rejestracji w rejestrze handlowym: Osoby fizyczne posiadające zezwolenie, indywidualne przedsiębiorstwa i przedsiębiorstwa rodzinne, spółki, spółki krajowe i spółki krajowe, spółki, spółki krajowe i spółki krajowe, spółki autonomiczne, grupy interesów gospodarczych, spółdzielnie, organizacje spółdzielcze, spółki europejskie, europejskie spółdzielnie i europejskie grupy interesu gospodarczego, których główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się w Rumunii, a także inne osoby fizyczne i prawne, o których mowa w pkt (1).”.

  ponadto, zgodnie z art. 1 ust. 2 wyżej wymienionego aktu ustawodawczego, osoby fizyczne lub prawne, o których mowa w pkt, są zobowiązane do złożenia wniosku o wpis do tego samego rejestru danych dotyczących czynów i czynów, których rejestracja jest przewidziana przez
  prawo. „
 1. Udostępnienie informacji wpisanych do rejestru handlowego oraz wydanie kopii odpowiednich dokumentów następuje zgodnie z art. 4 ustawy nr nr.26/1990 w sprawie rejestru handlowego, z późniejszymi zmianami:

(1) Rejestr handlowy jest jawny.

(2) Urząd Rejestru Handlowego jest zobowiązany do zwolnienia, na koszt osoby składającej wniosek, informacji, wyciągów z rejestru i poświadczonych świadectw danych zapisanych w rejestrze handlowym, a także świadectw potwierdzających, że dany czyn lub fakt jest zarejestrowany, kopie i poświadczone za zgodność z oryginałem kopie nagrań dokonanych w rejestrze, jak również dokumenty, za które pobiera się opłaty.

(3) Dokumenty, o których mowa w pkt (2), mogą być wymagane i wydane na podstawie korespondencji.

(4) Dokumenty, o których mowa w pkt (2), mogą być przesyłane drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu internetowego służb rejestru handlowego, a także za pośrednictwem systemu elektronicznego pojedynczego punktu kontaktowego (PPK), zgodnie z nadzwyczajnym rozporządzeniem rządu nr 49/2009 w sprawie swobody przedsiębiorczości usługodawców i swobody świadczenia usług w Rumunii, zatwierdzonym ze zmianami przez ustawę nr 68/2010.

(5) Opłaty pobierane za udostępnienie kopii lub informacji, niezależnie od sposobu świadczenia, nie mogą przekraczać kosztów administracyjnych związanych z ich zwolnieniem.

Art. 4 1

(1) Elektroniczne kopie dokumentów i informacji, o których mowa w art. 4, są udostępniane publicznie oraz za pośrednictwem systemu integracji rejestrów przedsiębiorstw na koszt wnioskodawcy.

(2) Poziom opłat pobieranych za kopie lub informacje z rejestru działalności gospodarczej za pośrednictwem systemu integracji rejestrów przedsiębiorstw nie może przekraczać związanych z tym kosztów administracyjnych.

Wykonalność czynów i czynów osób podlegających obowiązkowi wpisu do rejestru handlowego jest przeprowadzana zgodnie z art. 5 ustawy nr 26/1990 w sprawie rejestru handlowego, ponownie opublikowanego, z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami:

(1) Rejestracja i wpisy mogą być stosowane wobec osób trzecich ze skutkiem od daty ich wpisu do rejestru handlowego lub od daty ich publikacji w Dzienniku Urzędowym Rumunii, część IV, lub w innej publikacji, jeżeli tak stanowi prawo.
(2) Osoba, od której wymagane jest złożenie wniosku o rejestrację, nie stoi na przeszkodzie działaniom osób trzecich, o ile nie są im znane.
(3) Urząd Krajowego Rejestru Handlowego publikuje na swojej stronie internetowej i w portalu usług online i przedkłada do publikacji na europejskim portalu „e-Sprawiedliwość” aktualne informacje na temat prawa krajowego w zakresie reklamy i wykonalności względem osób trzecich dokumentów, faktów i informacji dotyczących osób objętych obowiązkiem wpisu do rejestru handlowego”.

Ponadto w art. 50 – 53 ustawy nr 31/1990 w sprawie prawa spółek, ponownie opublikowanej z późniejszymi zmianami, istnieją szczególne przepisy w tym zakresie:

Nie można powoływać się przeciwko osobom trzecim na akty lub
akty, w odniesieniu do których nie opublikowano ogłoszenia przewidzianego w ustawie, chyba że spółka udowodni, że wiedziała o nich.

(2) Nie można powoływać się wobec osób trzecich, które udowodnią, że nie mogły się z nimi zapoznać, czynności przeprowadzone przez spółkę przed 16. dniem po dacie publikacji w Dzienniku Urzędowym Rumunii, część IV, stanowiska sędziego delegowanego (na dzień ugody należy do Dyrektora Urzędu Rejestru Handlowego/osoby mianowanej przez Dyrektora Generalnego Krajowego Rejestru Handlowego, z późniejszymi zmianami).

Jednakże art. 51,
strony trzecie mogą powoływać się na akty lub okoliczności faktyczne, w odniesieniu do których reklama nie została dokonana, chyba że pominięcie tej reklamy nie wywołuje skutków prawnych
.

Art.
52 ust. 1 W przypadku rozbieżności między tekstem złożonym w Urzędzie Rejestru Handlowego a tekstem opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Rumunii, część IV, lub w prasie, przedsiębiorstwo nie może sprzeciwić się publikacji. Osoby trzecie mogą egzekwować opublikowany tekst przeciwko przedsiębiorstwu, chyba że udowodni, że zapoznał się z tekstem przedłożonym Urzędowi Rejestru Handlowego.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy nr 26/1990 w sprawie rejestru handlowego, z późniejszymi zmianami,

(1) Rejestr działalności gospodarczej składa się z rejestru rejestracji zarejestrowanych osób prawnych, spółek krajowych i spółek, niezależnych regii, grup interesów gospodarczych, spółdzielni, spółek europejskich, europejskich grup interesu gospodarczego, innych podmiotów prawnych wyraźnie przewidzianych w przepisach prawa, siedziby zarządu lub zakładów wtórnych w Rumunii, rejestru rejestracji osób prawnych zarejestrowanych spółdzielni i spółdzielni europejskich posiadających siedziby zarządu lub zakłady wtórne w Rumunii, a także rejestru rejestracji osób fizycznych upoważnionych, indywidualnych przedsiębiorstw i przedsiębiorstw rodzinnych posiadających siedzibę lub zakłady wtórne w Rumunii. Dokumentacja ta jest przechowywana w systemie komputerowym.

 1. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy nr nr.26/1990 w sprawie rejestru handlowego, z późniejszymi zmianami, w związku z art. 1 zarządzenia nadzwyczajnego nr nr.116/2009 w sprawie ustanowienia środków odnoszących się do działalności w zakresie rejestracji w rejestrze handlowym, zatwierdzonej ze zmianami i uzupełnienia ustawą nr nr.84/2010 ze zmianami, dokonuje się na podstawie uchwały Dyrektora Urzędu Rejestru Handlowego/osoby wyznaczonej przez Dyrektora Generalnego Krajowego Rejestru Handlowego lub, w zależności od przypadku, prawomocnego orzeczenia sądu, chyba że ustawa stanowi inaczej.
  Zgodnie z
  art. 26 ust. 1 ustawy nr nr.26/1990 w sprawie rejestru handlowego, z późniejszymi zmianami, „datą rejestracji w rejestrze handlowym jest data, w której dokonano wpisu do rejestru”

  . > Ponadto, zgodnie z art. 26 ust. 2 wyżej wymienionego aktu ustawodawczego w związku z nadzwyczajnym rozporządzeniem rządu nr nr.116/2009, rejestracja w rejestrze handlowym jest dokonywana w ciągu 24 godzin od daty wydania orzeczenia dyrektora Biura Rejestru Handlowego/osoby wyznaczonej przez Dyrektora Generalnego Krajowego Rejestru Handlowego, a w przypadku rejestracji osoby zawodowej – w ciągu 24 godzin od daty wydania
  uchwały
  upoważniającej do rejestracji.

Zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy nr nr.26/1990 w sprawie rejestru handlowego, z późniejszymi zmianami, „Rejestracje w rejestrze handlowym są prowadzone w formie elektronicznej, zarówno na poziomie urzędów rejestru handlowego, znajdujących się w sądach, jak i na poziomie skomputeryzowanego centralnego rejestru.

Więcej informacji można znaleźć Link otworzy się w nowym oknietutaj.

Przydatne linki

Link otworzy się w nowym oknieOficjalna strona rumuńskiego rejestru działalności gospodarczej

Link otworzy się w nowym oknieInternetowy serwis Krajowego Rejestru Handlowego Rumuńskiego Krajowego Rejestru Handlowego

Istotne dokumenty

Ustawa nr 26/1990PDF (669 Kb)PL

Zarządzenie nr 116/2009PDF (255 Kb)PL

Szczegółowe zasady dotyczące prowadzenia rejestrów przedsiębiorstwPDF (1034 Kb) z dnia 10 października 2008 r.PL

Ustawa nr 359/2004PDF (527 Kb)PL


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 13/08/2019