Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Μητρώα επιχειρήσεων στα κράτη μέλη - Ρουμανία

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μη αξιόπιστη

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;

Στην παρούσα ενότητα παρέχεται επισκόπηση του ρουμανικού εμπορικού μητρώου, το οποίο διοργανώνεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης — Εθνική Υπηρεσία Εμπορικού Μητρώου.


Ποιες πληροφορίες προσφέρει το ρουμανικό εμπορικό μητρώο;

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΤο ρουμανικό εθνικό γραφείο εμπορικών μητρώων είναι δημόσιος οργανισμός με νομική προσωπικότητα, ο οποίος τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Οργανώνει και διαχειρίζεται το κεντρικό ηλεκτρονικό αρχείο καταγραφής συναλλαγών.

Τα Γραφεία Εμπορικού Μητρώου οργανώνονται υπό την εποπτεία του εθνικού γραφείου εμπορικών μητρώων και λειτουργούν στο Βουκουρέστι και σε καθεμία από τις 41 επαρχίες της Ρουμανίας. Διατηρούν, οργανώνουν και διαχειρίζονται τοπικά μητρώα επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 26/1990, το μητρώο επιχειρήσεων περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τους εγγεγραμμένους επαγγελματίες, και συγκεκριμένα:

 • επιχειρήσεις·
 • εγχώριες εταιρείες·
 • εγχώριες εταιρείες
 • τους αυτόνομους χώρους στάθμευσης·
 • συνεταιρισμούς·
 • συνεταιριστικές οργανώσεις·
 • ομάδες οικονομικών συμφερόντων·
 • Ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού·
 • Ευρωπαϊκές εταιρείες·
 • Οι ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες·
 • επαγγελματίες
 • μεμονωμένες επιχειρήσεις·
 • οικογενειακές επιχειρήσεις και
 • άλλα φυσικά και νομικά πρόσωπα που προβλέπονται από τον νόμο.

Στο εμπορικό μητρώο καταγράφονται όλα τα έγγραφα, τα πραγματικά περιστατικά, οι ισχυρισμοί, τα έγγραφα και η ταυτότητα των εν λόγω επαγγελματιών, η καταχώριση των οποίων απαιτείται από τον νόμο και κάθε άλλο έγγραφο ή έγγραφο που προβλέπεται ρητά από τον νόμο.

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικτυακός τόπος του εμπορικού μητρώου (https://www.onrc.ro/index.php/ro/):

1. έγγραφα·
2. πληροφορίες, υπηρεσίες δομημένες σε τμήματα και υπηρεσίες·
3.Πληροφορίες σχετικά με το Εθνικό Γραφείο Εμπορίου και τα Γραφεία Εμπορικού Μητρώου συνδεδεμένα με τα δικαστήρια·
4. διάφορες διαφημιστικές πληροφορίες — ελεύθερη πρόσβαση·
5. έντυπα που χρησιμοποιούνται στο ίδρυμα,
6. τις διατυπώσεις εγγραφής στο εμπορικό μητρώο κάθε κατηγορίας επαγγελματιών και συναλλαγών·
7. στατιστικά στοιχεία για τις καταγραφόμενες πράξεις.

 • ιστορικό του ιδρύματος
 • το δίκτυο ΗΣΚ
 • έντυπα (για τους επαγγελματίες κ.λπ.) και αναγκαίες διατυπώσεις
 • για τις υπηρεσίες της ONRC
 • υπηρεσίες
 • νομοθεσία
 • στατιστικές
 • μέσο.

Οι επιγραμμικές υπηρεσίες του εθνικού γραφείου εμπορικών συναλλαγών είναι διαθέσιμες στη διαδικτυακή πύλη Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδιαδικτυακών υπηρεσιών, μέσω του τομεακού επιχειρησιακού προγράμματος για την «Αύξηση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας», «Επενδύοντας για το μέλλον σας!» στο πλαίσιο του έργου «Επιγραμμικές υπηρεσίες (ηλεκτρονική διακυβέρνηση) που παρέχονται από την NTRO στην επιχειρηματική κοινότητα μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης».

Οι επιγραμμικές υπηρεσίες του Γραφείου Εθνικού Εμπορικού Μητρώου που παρέχονται μέσω της πύλης για τις υπηρεσίες είναι:

 • Infocert
 • RECOM Online·
 • Επαλήθευση της διαθεσιμότητας της εταιρικής επωνυμίας και της ηλεκτρονικής κράτησης της επωνυμίας της εταιρείας·
 • Προκαταρκτικοί έλεγχοι (επαλήθευση της διαθεσιμότητας και/ή επιφύλαξη της ονομασίας/του λογότυπου του νομικού/φυσικού προσώπου, της μεμονωμένης/οικογενειακής επιχείρησης)·
 • Τήρηση αρχείων στο μητρώο επιχειρήσεων και έγκριση νομικών προσώπων·
 • Επικαιροποίηση των στοιχείων των εταιρειών που έχουν καταχωριστεί στο μητρώο επιχειρήσεων·
 • Παροχή πληροφοριών μέχρι σήμερα, ιστορικό κοινωνίας, στατιστικές·
 • Έκδοση εγγράφων (πιστοποιητικά πορισμάτων)·
 • Καθεστώς της υπόθεσης·
 • Να κοινοποιήσει την κατάθεση στο εμπορικό μητρώο·
 • Αποφάσεις για την αναβολή αιτήσεων καταχώρισης στο εμπορικό μητρώο·
 • Δημοσιότητα των διαφόρων καταστάσεων νομικών προσώπων·
 • Στατιστικές (συναλλαγές στο κεντρικό μητρώο εμπορικών συναλλαγών, εταιρείες με συμμετοχή ξένων κεφαλαίων)·
 • Έντυπα επιχειρήσεων εκτός διαδικτύου (off-line Register).

Η ηλεκτρονική υπηρεσία Recom παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τους επαγγελματίες:

 • όνομα και μορφή οργανισμού·
 • πληροφορίες ταυτοποίησης (αριθμός εντολής στο μητρώο επιχειρήσεων, ενιαίος αναγνωριστικός κωδικός ευρωπαϊκού επιπέδου, ενιαίος κωδικός καταχώρισης, διεύθυνση έδρας, επιχειρηματικές επαφές (τηλέφωνο, φαξ)·
 • καταστατική έδρα (PE, έναρξη ισχύος της απόδειξης εγκατάστασης, ημερομηνία λήξης της απόδειξης εγκατάστασης, διάρκεια του καθίσματος)·
 • εγγεγραμμένο και εγγεγραμμένο μετοχικό κεφάλαιο·
 • το κύριο αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας που έχει δηλωθεί/εγκριθεί από τον επαγγελματία·
 • τα δευτερεύοντα αντικείμενα εργασίας που έχουν δηλωθεί/εγκριθεί από τον πωλητή ή τον προμηθευτή·
 • στοιχεία ταυτότητας των φυσικών και νομικών προσώπων που συνδέονται με αυτά·
 • ταυτοποίηση των διαχειριστών·
 • στοιχεία σχετικά με τα εμβλήματα·
 • δεδομένα σχετικά με θυγατρικές/υποκαταστήματα/υπομονάδες (καταστατική έδρα, τηλέφωνο)·
 • στοιχεία για τις δευτερεύουσες εγκαταστάσεις/σημεία εργασίας (καταστατική έδρα, τηλέφωνο)·
 • δεδομένα σχετικά με εγκαταστάσεις ή/και δραστηριότητες που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου αριθ. 359/2004·
 • δεδομένα σχετικά με τα δικαιώματα ιδιοκτησίας·
 • στοιχεία σύνθεσης·
 • τα στοιχεία που αφορούν πράξεις που καλύπτονται από το άρθρο 21 στοιχείο ε) έως (η) του νόμου αριθ. 26/1990·
 • τα δεδομένα που αφορούν άλλες απαιτήσεις·
 • στοιχεία ισολογισμού (κύκλος εργασιών, μέσος όρος απασχολουμένων, μεικτά κέρδη), εφόσον παρέχεται από το Υπουργείο Οικονομικών.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο εμπορικό μητρώο της Ρουμανίας;

Οι πληροφορίες που παρέχει το εμπορικό μητρώο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδιατίθενται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη της υπηρεσίας του εθνικού γραφείου εμπορικών συναλλαγών. Η πρόσβαση στις πληροφορίες επιτρέπεται μετά την καταχώριση ως χρήστη (δημιουργία ταυτότητας χρήστη και κωδικού πρόσβασης), ελεύθερη λειτουργία.

Οι πληροφορίες στο μητρώο του εθνικού εμπορικού μητρώου είναι διαρθρωμένες ανάλογα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Είναι δυνατή η δωρεάν πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες, σε άλλες αρμόδιες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Στις διαθέσιμες πληροφορίες θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε:

 • Γενικές πληροφορίες για τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα για την εκτέλεση ορισμένων ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων, κατά περίπτωση, (επαγγελματιών, φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων, θεσμικών οργάνων και δημόσιων αρχών κ.λπ., στοιχεία διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://www.onrc.ro/index.php/ro/).
 • Η συμμετοχή στο σκέλος των συνδρομών της επιγραμμικής υπηρεσίας συνδρομής για την επιγραμμική εγγραφή είναι δυνατή μετά τη σύναψη σύμβασης με τον δικαιούχο. Παρέχεται πρόσβαση 24 ώρες από το 24.
 • Έντυπα E.
 • Το καθεστώς των αιτήσεων εγγραφής στο εμπορικό μητρώο — δωρεάν.
 • Το τμήμα που αφορά τις αποφάσεις αναβολής της υποβολής αιτήσεων καταχώρισης που υποβάλλονται στο εμπορικό μητρώο μπορεί να έχει δωρεάν πρόσβαση·
 • Η πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες του κοινού (οικονομικές καταστάσεις, εκούσιες αποβολές, ακυρωτικές λύσεις κ.λπ.) είναι δωρεάν·

Η πρόσβαση σε όλα τα τμήματα του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικτυακού τόπου https://www.onrc.ro/index.php/ro/ είναι δωρεάν, 24 ώρες το 24.

Μέθοδος αναζήτησης στο μητρώο επιχειρήσεων της Ρουμανίας

Δωρεάν διαθέσιμες πληροφορίες στην Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεπιγραμμική υπηρεσία του Recom μπορούν να αναζητηθούν με τη θέσπιση των ακόλουθων κριτηρίων:

 • το όνομα του επαγγελματία·
 • αριθμός καταχώρισης επιχείρησης·
 • τον μοναδικό κωδικό καταχώρισης·
 • η περιφέρεια στην οποία βρίσκεται η καταστατική έδρα.

Οι γενικές πληροφορίες για τους ενδιαφερομένους που προσφέρονται δωρεάν από την υπηρεσία Reom στο διαδίκτυο περιλαμβάνουν:

 • το όνομα του επαγγελματία στο μητρώο επιχειρήσεων·
 • αριθμός καταχώρισης επιχείρησης·
 • ο ευρωπαϊκός μοναδικός ταυτοποιητής (EUID)·
 • τον μοναδικό κωδικό καταχώρισης·
 • τη διεύθυνση της έδρας ή του τόπου δραστηριοτήτων·
 • η κατάσταση της επιχείρησης (για παράδειγμα: τη λειτουργία, την εκκαθάριση, την εκκαθάριση, την πτώχευση, την αποσυστηματοποίηση κ.λπ.)·

Ιστορικό του ρουμανικού εμπορικού μητρώου

Το μητρώο επιχειρήσεων θεσπίστηκε το 1990 σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 26/1990 για το εμπορικό μητρώο.

Δημιουργήθηκε ειδική διαδικτυακή πύλη για την παροχή νέων επιγραμμικών υπηρεσιών στο επιχειρηματικό περιβάλλον και σε κάθε ενδιαφερόμενο, πύλη που ξεκίνησε το δεύτερο εξάμηνο του 2011.

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟι στόχοι του εθνικού γραφείου εμπορικών μητρώων είναι:

 • ενημέρωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, των δημόσιων οργανισμών, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των ενδιαφερομένων σχετικά με τις πράξεις που πραγματοποιούνται στο μητρώο επιχειρήσεων·
 • μείωση του χρόνου που απαιτείται για την απόκτηση πρόσβασης σε πληροφορίες·
 • μείωση της συμφόρησης στο εμπορικό μητρώο·
 • μείωση του χρόνου που απαιτείται για την υποβολή των εγγράφων αναφοράς στο μητρώο επιχειρήσεων·
 • η απλούστευση των διαδικασιών εγγραφής των επαγγελματιών, η παροχή χρηματοοικονομικών πληροφοριών και η αίτηση πληροφοριών και εγγράφων·
 • πληροφορίες στους αιτούντες ηλεκτρονικά και σε πραγματικό χρόνο στα δεδομένα του μητρώου επιχειρήσεων.

Σε ποιο βαθμό μπορώ να βασίζομαι στα έγγραφα του μητρώου;

Το ρουμανικό εμπορικό μητρώο οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αριθ. nr.26/1990 περί του εμπορικού μητρώου, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε. Άδεια για την εγκατάσταση προσώπων που υπόκεινται στην υποχρέωση εγγραφής στο εμπορικό μητρώο, τη λειτουργία και την εγγραφή τους στο εμπορικό μητρώο, καθώς και η τυχόν εγγραφή τροποποιήσεων στα καταστατικά έγγραφα ή άλλα ρητώς προβλεπόμενα στοιχεία, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αριθ. 26/1990, κυβερνητικού διατάγματος αριθ. nr.116/2009, του νόμου αριθ. nr.359/2004, καθώς και των μεθοδολογικών κανόνων για τον τρόπο τήρησης, καταχώρισης και παραλαβής των μητρώων επιχειρήσεων, που εγκρίθηκε με την απόφαση αριθ. 2594/C/2008 του Υπουργού Δικαιοσύνης. Τα ειδικά στοιχεία για κάθε μορφή δραστηριότητας για την οποία η υποχρέωση καταχώρισης προβλέπεται στο εμπορικό μητρώο διέπονται από ειδικές νομοθετικές πράξεις, οι κυριότερες από τις οποίες είναι οι ακόλουθες: Νόμος αριθ. 31/1990 περί εταιρειών, νόμος αριθ. nr.1/2005 σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία της συνεργασίας, νόμος αριθ. 566/2004 για τη γεωργική συνεργασία, κυβερνητικό διάταγμα αριθ. 44/2008 σχετικά με την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων εκ μέρους εξουσιοδοτημένων φυσικών προσώπων, μεμονωμένων επιχειρήσεων και οικογενειακών επιχειρήσεων, νόμος αριθ. 161/2003 περί μέτρων για τη διασφάλιση της διαφάνειας κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας, των δημόσιων καθηκόντων και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, καθώς και για την πρόληψη και την τιμωρία της διαφθοράς.

Οι διατάξεις του εθνικού δικαίου σύμφωνα με τις οποίες τα τρίτα μέρη μπορούν να βασίζονται στις πληροφορίες και τα έγγραφα που έχουν καταχωριστεί στο εμπορικό μητρώο, όπως προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1132 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14 Ιουνίου 2017, σχετικά με ορισμένες πτυχές του εταιρικού δικαίου, είναι οι εξής:

 1. Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 του νόμου αριθ. nr.26/1990 περί του εμπορικού μητρώου, όπως τροποποιήθηκε, «πριν από την έναρξη της οικονομικής δραστηριότητας, τα ακόλουθα φυσικά ή νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να απαιτούν την εγγραφή ή, ενδεχομένως, την καταχώριση στο εμπορικό μητρώο: Εγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα, μεμονωμένες επιχειρήσεις και οικογενειακές επιχειρήσεις, εταιρείες, εθνικές εταιρείες και εγχώριες εταιρείες, εταιρείες, εθνικές εταιρείες και εθνικές εταιρείες, αυτόνομες εταιρείες, ομάδες οικονομικών συμφερόντων, συνεταιριστικές οργανώσεις, ευρωπαϊκές εταιρείες, ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες και ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικών συμφερόντων που έχουν την κύρια εγκατάστασή τους στη Ρουμανία και άλλα φυσικά και νομικά πρόσωπα που προβλέπονται από τον νόμο».

  επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 της εν λόγω νομοθετικής πράξης, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο (1) υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση καταχώρισης στο ίδιο μητρώο των στοιχείων που αφορούν τις πράξεις και τις πράξεις των οποίων η καταχώριση προβλέπεται από τον
  νόμο. «
 1. Η παροχή πληροφοριών που καταχωρίζονται στο εμπορικό μητρώο και η έκδοση αντιγράφων των σχετικών εγγράφων πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 4 του αναδημοσιευμένου νόμου αριθ. nr.26/1990 για το εμπορικό μητρώο όπως έχει τροποποιηθεί:

(1) Το εμπορικό μητρώο δημοσιοποιείται.

(2) Το Γραφείο Μητρώου Εμπορίου υποχρεούται να γνωστοποιεί, με δαπάνη του αιτούντος, πληροφορίες, αποσπάσματα αρχείων και πιστοποιημένα πιστοποιητικά δεδομένων που έχουν καταχωρισθεί στο εμπορικό μητρώο, καθώς και πιστοποιητικά απόδειξης ότι μια συγκεκριμένη πράξη ή γεγονός δεν καταχωρίσθηκε, αντίγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα των εγγραφών που έγιναν στο μητρώο και των εγγράφων που υποβλήθηκαν για τα οποία επιβάλλονται τέλη.

(3) Τα αναφερόμενα στην παράγραφο (2) έγγραφα είναι δυνατόν να απαιτούνται και να εκδίδονται δι’ αλληλογραφίας.

(4) Τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο (2) σε ηλεκτρονική μορφή, στα οποία ενσωματώνονται ή συνδέονται λογικά με την εκτεταμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να ζητηθούν και να εκδοθούν ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης των υπηρεσιών του εθνικού γραφείου εμπορίου, καθώς και μέσω του συστήματος του ηλεκτρονικού ενιαίου κέντρου εξυπηρέτησης (ΚΕΕ), σύμφωνα με το έκτακτο κυβερνητικό διάταγμα αριθ. 49/2009 σχετικά με την ελευθερία εγκατάστασης των παρόχων υπηρεσιών και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στη Ρουμανία, το οποίο εγκρίθηκε με τροποποιήσεις με τον νόμο αριθ. 68/2010.

(5) Τα τέλη που χρεώνονται για την αποδέσμευση των αντιγράφων ή/και των πληροφοριών, ανεξαρτήτως του τρόπου παροχής των υπηρεσιών, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το διοικητικό κόστος της απόλυσής τους.

Άρθρο 4 1

(1) ηλεκτρονικά αντίγραφα των εγγράφων και πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 4 διατίθενται στο κοινό και μέσω του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων επιχειρήσεων, με έξοδα του αιτούντος.

(2) Το επίπεδο των τελών που χρεώνονται για την παροχή αντιγράφων ή/και πληροφοριών από το εμπορικό μητρώο μέσω του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων επιχειρήσεων δεν υπερβαίνει τις διοικητικές δαπάνες.

Η εκτελεστότητα των πράξεων και των πραγματικών περιστατικών των προσώπων που υπόκεινται στην υποχρέωση εγγραφής στο εμπορικό μητρώο πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 5 του νόμου αριθ. 26/1990 περί του εμπορικού μητρώου, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε:

(1) Οι καταχωρίσεις και καταχωρίσεις μπορούν να αντιτάσσονται κατά τρίτων με ισχύ από την ημερομηνία καταχώρισής τους στο Εμπορικό Μητρώο ή από τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ρουμανίας, μέρος IV, ή σε άλλη δημοσίευση, εφόσον προβλέπεται από τον νόμο.
(2) Το πρόσωπο που απαιτείται για την υποβολή αίτησης καταχώρισης δεν απαγορεύει σε τρίτους να προβαίνουν σε πράξεις, εκτός εάν τους είναι γνωστό.
(3) Το Εθνικό Γραφείο Εμπορικού Μητρώου δημοσιεύει στον ιστότοπό του και στη δικτυακή πύλη επιγραμμικών υπηρεσιών και υποβάλλει προς δημοσίευση στην διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με το εθνικό δίκαιο όσον αφορά τη διαφήμιση και την εκτελεστότητα κατά τρίτων των εγγράφων, γεγονότων και στοιχείων των προσώπων που υπόκεινται στην υποχρέωση εγγραφής στο εμπορικό μητρώο.»

Επιπλέον, υπάρχουν ειδικές διατάξεις για το θέμα αυτό στα άρθρα 50 έως 53 του αναδημοσιευμένου νόμου αριθ. 31/1990 περί του εταιρικού δικαίου, όπως τροποποιήθηκε, ως εξής:

Το
άρθρο 50 παράγραφος 1, πράξεις ή πράξεις για τις οποίες η προβλεπόμενη από τον νόμο διαφήμιση δεν έχει δημοσιευθεί δεν μπορεί να αντιταχθεί στους τρίτους παρά μόνον εφόσον η εταιρία αποδείξει ότι τις γνώριζε.

(2) Οι πράξεις που πραγματοποιήθηκαν από την εταιρεία πριν από την 16η ημέρα από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ρουμανίας, μέρος IV, των συμπερασμάτων του εντεταλμένου δικαστή (κατά την ημερομηνία της παρούσας διευθέτησης διαφοράς ανήκουν στον διευθυντή της υπηρεσίας εμπορικού μητρώου/στο πρόσωπο που ορίστηκε από τον γενικό διευθυντή της Εθνικής Υπηρεσίας Εμπορικού Μητρώου, σύμφωνα με το έκτακτο διάταγμα αριθ. nr.116/2009 της κυβέρνησης, όπως τροποποιήθηκε), δεν μπορούν να αντιταχθούν κατά τρίτων, οι οποίοι αποδεικνύουν ότι δεν ήταν σε θέση να λάβουν γνώση.

Ωστόσο,
το άρθρο 51 μπορεί να βασίζεται στις πράξεις ή τα πραγματικά περιστατικά των οποίων η διαφήμιση δεν πραγματοποιήθηκε, εκτός εάν η παράλειψη της αγγελίας δεν έχει αποτέλεσμα
.

Άρθρο 52
παράγραφος 1 Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ του κειμένου που έχει κατατεθεί στο Γραφείο Εμπορίου και του κειμένου που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ρουμανίας, μέρος IV, ή στον Τύπο, η εταιρεία δεν μπορεί να αντιταχθεί σε τρίτους, το κείμενο που έχει δημοσιευθεί. Τρίτα μέρη μπορούν να εκτελέσουν το δημοσιευμένο κείμενο κατά της εταιρείας, εκτός εάν η εταιρεία μπορεί να αποδείξει ότι γνώριζε το κείμενο που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία Εμπορικού Μητρώου.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του νόμου αριθ. 26/1990 περί του εμπορικού μητρώου, όπως τροποποιήθηκε,

(1) Το μητρώο επιχειρήσεων αποτελείται από ένα μητρώο για την καταχώριση νομικών προσώπων που έχουν συσταθεί ως εταιρείες, εθνικές εταιρείες και εταιρείες, αυτόνομες περιφέρειες, ομάδες οικονομικού ενδιαφέροντος, συνεταιριστικές οργανώσεις, ευρωπαϊκές εταιρείες, ευρωπαϊκές ομάδες οικονομικού ενδιαφέροντος, άλλες νομικές οντότητες που προβλέπονται ρητά από τον νόμο, με έδρα ή δευτερεύουσες εγκαταστάσεις στη Ρουμανία, μητρώο για την εγγραφή νομικών προσώπων που έχουν συσταθεί στο πλαίσιο συνεταιρισμών και ευρωπαϊκών συνεταιριστικών εταιρειών με κεντρικά γραφεία ή δευτερεύουσες εγκαταστάσεις στη Ρουμανία, καθώς και μητρώο για την καταχώριση φυσικών προσώπων που έχουν άδεια λειτουργίας, για μεμονωμένες επιχειρήσεις και για οικογενειακές επιχειρήσεις, και έχουν την έδρα τους ή τις δευτερεύουσες εγκαταστάσεις τους στη Ρουμανία. Τα αρχεία αυτά τηρούνται σε μηχανοργανωμένο σύστημα.

 1. Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του νόμου αριθ. nr.26/1990 για το «Εμπορικό Μητρώο», όπως τροποποιήθηκε, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του έκτακτου κυβερνητικού διατάγματος αριθ. nr.116/2009 για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με τη δραστηριότητα εγγραφής στο εμπορικό μητρώο, το οποίο εγκρίθηκε με τροποποιήσεις και συμπληρώσεις με τον νόμο αριθ. nr.84/2010, όπως τροποποιήθηκε, πραγματοποιείται με βάση το ψήφισμα του διευθυντή της υπηρεσίας εμπορίου/προσώπου που ορίζεται από τον γενικό διευθυντή της Εθνικής Υπηρεσίας Εμπορικού Μητρώου ή, ανάλογα με την περίπτωση, οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τον νόμο.
  Σύμφωνα με το
  άρθρο 26 παράγραφος 1 του νόμου αριθ. nr.26/1990 περί του εμπορικού μητρώου, όπως τροποποιήθηκε, « η ημερομηνία εγγραφής στο εμπορικό μητρώο είναι η ημερομηνία κατά την οποία η εγγραφή έγινε πράγματι στο εν λόγω μητρώο

  ». επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 2 της προαναφερθείσας νομοθετικής πράξης, σε συνδυασμό με το κυβερνητικό διάταγμα έκτακτης ανάγκης αριθ. nr.116/2009, η καταχώριση στο εμπορικό μητρώο πραγματοποιείται εντός 24 ωρών από την ημερομηνία της απόφασης του διευθυντή της υπηρεσίας εμπορικού μητρώου/του προσώπου που ορίζεται από τον γενικό διευθυντή της Εθνικής Υπηρεσίας Εμπορικού Μητρώου και, στην περίπτωση εγγραφής του επαγγελματία, εντός 24 ωρών από την ημερομηνία του ψηφίσματος
  που
  επιτρέπει την εγγραφή.

Σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 2 του νόμου αριθ. nr.26/1990 περί του εμπορικού μητρώου, όπως τροποποιήθηκε, «οι καταχωρίσεις στο εμπορικό μητρώο πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά, τόσο στο επίπεδο των γραφείων εμπορικών μητρώων που προσαρτώνται στα δικαστήρια όσο και στο επίπεδο του ηλεκτρονικού κεντρικού μητρώου. «

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεδώ.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕπίσημος ιστότοπος του ρουμανικού μητρώου επιχειρήσεων

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔιαδικτυακή πύλη υπηρεσιών του εθνικού γραφείου εμπορικών συναλλαγών της Ρουμανίας

Σχετικά έγγραφα

Νόμος αριθ. 26/1990PDF (669 Kb)EL

Υπηρεσιακή εντολή αριθ. 116/2009PDF (255 Kb)EL

Λεπτομερείς κανόνες της 10 Οκτωβρίου 2008 σχετικά με τον τρόπο διατήρησης των μητρώων επιχειρήσεωνPDF (1034 Kb)EL

Νόμος αριθ. 359/2004PDF (527 Kb)EL


Αυτόματη μετάφραση του περιεχομένου. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/08/2019