Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Obchodní rejstříky v členských státech - Rumunsko

The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.
Please note that the following languages: Romanian have already been translated.

Tato část vám poskytne přehled o rumunském obchodním rejstříku vedeném Národním úřadem pro obchodní rejstřík, který spadá pod Ministerstvo spravedlnosti.


Jaké informace rumunský obchodní rejstřík uchovává?

Rumunský Odkaz se otevře v novém okně.Národní úřad pro obchodní rejstřík je veřejnoprávní instituce s právní subjektivitou spadající do působnosti Ministerstva spravedlnosti, která vede, organizuje a spravuje centrální elektronický obchodní rejstřík.

Podatelny obchodního rejstříku se nacházejí v Bukurešti a ve všech 41 župách Rumunska. Odpovídají za vedení, organizaci a správu místních obchodních rejstříků.

Podle zákona č. 26/1990 obsahuje obchodní rejstřík následující informace o těchto subjektech:

 • obchodní společnosti,
 • státní podniky,
 • státní společnosti,
 • veřejnoprávní společnosti,
 • družstevní společnosti,
 • družstevní organizace,
 • finanční instituce,
 • hospodářská zájmová sdružení,
 • evropská hospodářská zájmová sdružení,
 • evropské společnosti,
 • evropské družstevní společnosti,
 • živnostníci,
 • jediní vlastníci,
 • rodinné podniky a
 • další osoby, o kterých to stanoví zákon.

Obchodní rejstřík zaznamenává všechny skutečnosti, akty, listiny a identifikační údaje dotčených osob, u kterých je zápis nutný ze zákona, a veškeré skutečnosti, akty a listiny výslovně vyžadované zákonem

Internetová stránka obchodního rejstříku (Odkaz se otevře v novém okně.https://www.onrc.ro/index.php/en/) obsahuje:

1. dokumenty;
2. informace a služby rozčleněné podle oddílů a poskytovaných služeb;
3. informace o Národním obchodním rejstříku a obchodním rejstřících při soudech prvního stupně;
4. různé veřejné informace – volný přístup;
5. formuláře používané rejstříkem;
6. náležitosti zápisu do obchodního rejstříku pro všechny kategorie podnikatelů a podniků;
7. statistické údaje ohledně provedených zápisů.

 • Historie rejstříku
 • ORC síť obchodního rejstříku
 • Formuláře pro podnikatele a náležitosti
 • Poplatky za služby rejstříku
 • Služby
 • Právní předpisy
 • Statistické údaje.
 • Média

Online služby obchodního rejstříku jsou poskytovány prostřednictvím portálu elektronických služeb Odkaz se otevře v novém okně.Národního úřadu pro obchodní rejstřík, který byl pro podnikatele vyvinut v rámci odvětvového operačního programu „Zvyšování hospodářské konkurenceschopnosti“, „Investice pro vaši budoucnost“ díky projektu pro služby e-Governmentu.

Národní úřad pro obchodní rejstřík prostřednictvím portálu elektronických služeb poskytuje tyto online služby obchodního rejstříku:

 • Recom online,
 • předběžné ověření (dostupnost anebo rezervace názvu/loga právnických osob nebo fyzických osob, živnostníků a rodinných podniků),
 • zápisy do obchodního rejstříku,
 • aktualizace kontaktních údajů společností zapsaných v obchodním rejstříku,
 • získávání aktuálních informací o předchozích činnostech společnosti, statistické údaje,
 • vydávání dokumentů (výpisů),
 • aktuální stav řízení,
 • oznamování návrhů na zápis, které byly předloženy obchodnímu rejstříku,
 • rozhodnutí o přerušení řízení ve věci návrhů na zápis do obchodního rejstříku,
 • statistické údaje (operace v ústředním obchodním rejstříku, společnosti se zahraničním kapitálem).

Služba „Recom online“ zpřístupňuje tyto informace:

 • název/jméno,
 • sídlo,
 • jedinečné registrační číslo,
 • číslo zápisu do obchodního rejstříku,
 • právní status,
 • telefonní spojení,
 • telex,
 • fax,
 • upsaný a splacený kapitál,
 • hlavní předměty podnikání,
 • vedlejší předměty podnikání,
 • údaje o společnících, fyzických či právních osobách (adresa/sídlo, podíl, počet a druh držených akcií, datum a místo narození společníků, kteří jsou fyzickými osobami, osobní identifikační čísla a jedinečná registrační čísla),
 • údaje o členech statutárních orgánů (adresa/sídlo, státní příslušnost, datum a místo narození, pravomoci),
 • údaje o pobočkách a dceřiných závodech (sídlo, telefonní spojení),
 • údaje o vedlejších provozovnách (sídlo, telefonní spojení),
 • údaje z rozvahy (tržby, průměrný počet zaměstnanců, hrubý zisk), jsou-li k dispozici.

Je nahlížení do rumunského obchodního rejstříku zpoplatněno?

Do obchodního rejstříku lze nahlížet Odkaz se otevře v novém okně.online prostřednictvím portálu elektronických služeb Národního úřadu obchodního rejstříku. Přístup je možný po předchozí registraci jako uživatel (vytvoření uživatelského jména a hesla), po uzavření smlouvy a zaplacení poplatku.

 • Obecné informace pro osoby, jež mají zájem provozovat určité regulované činnosti (podniky, fyzické či právnické osoby, veřejnoprávní instituce a orgány), jsou k dispozici na Odkaz se otevře v novém okně.https://www.onrc.ro/index.php/en/.
 • Zpoplatněná část služeb „Recom online“ je rovněž k dispozici po registraci jako uživatel. Přístup je zajištěn nonstop.
 • Po předchozí registraci (vytvoření uživatelského jména a hesla) lze na portálu elektronických služeb Národního úřadu pro správu obchodního rejstříku získat přístup k elektronickým formulářům.
 • Část věnovaná informacím o aktuálním stavu řízení o zápis ve věci návrhů předložených obchodnímu rejstříku je přístupná zdarma.
 • Část věnovaná informacím o rozhodnutích o přerušení řízení ve věci návrhů předložených obchodnímu rejstříku je přístupná zdarma.
 • Některé veřejné informace (účetní výkazy, dobrovolná likvidace, konkurs, atd.) jsou přístupné zdarma.
 • Všechny oddíly internetové stránky Odkaz se otevře v novém okně.https://www.onrc.ro/index.php/en/ jsou přístupné zdarma a nepřetržitě k dispozici.
 • Služby portálu Národního úřadu obchodního rejstříku jsou z části bezplatné v souladu s platnými právními předpisy.
 • Přístup k jakékoliv službě portálu elektronických služeb Národního úřadu obchodního rejstříku vyžaduje registraci.

Jak vyhledávat v rumunském obchodním rejstříku

Nezpoplatněné informace služby Odkaz se otevře v novém okně.Recom online lze vyhledávat za pomoci těchto kritérií:

 • název společnosti,
 • zápis do obchodního rejstříku,
 • jedinečné registrační číslo,
 • župa, ve které se nachází sídlo.

Obecné informace pro zainteresované osoby dostupné zdarma zahrnují:

 • název společnosti,
 • město a župa, ve které se nachází sídlo,
 • číslo zápisu do obchodního rejstříku (přidělené elektronickým obchodním rejstříkem),
 • jedinečné registrační číslo (přidělené ministerstvem veřejných financí),
 • stanovy,
 • předchozí sídlo,
 • nevyměněné registrační osvědčení,
 • upsaný kapitál podle zákonného omezení,
 • likvidace,
 • úpadek,
 • nedoložení účetní závěrky do sbírky listin,
 • datum posledního zápisu v obchodním rejstříku.

Historie rumunského obchodního rejstříku

Obchodní rejstřík byl zřízen v roce 1990 zákonem č. 26/1990 o obchodním rejstříku.

Portál poskytující podnikatelům a zainteresovaným osobám nové online služby byl spuštěn v druhé polovině roku 2011.

Cíle Odkaz se otevře v novém okně.Národní úřadu obchodního rejstříku:

 • informovat podnikatele, veřejné instituce, sdělovací prostředky a zainteresované osoby o záznamech v obchodním rejstříku,
 • zkrátit čas přístupu k informacím,
 • snížit přetíženost přepážek obchodního rejstříku,
 • zkrátit dobu nutnou pro vyplnění dokumentů k zápisu,
 • zjednodušit postupy a řízení ohledně zápisu podnikatelů, předkládání finančních informací a podávání žádostí o informace a dokumenty,
 • informovat online žadatele v reálném čase o stavu žádostí podaných v kanceláři obchodního rejstříku.

Nakolik se lze spoléhat na dokumenty v rejstříku?

Rumunský obchodní rejstřík byl zřízen a funguje na základě zákona č. 26/1990 o obchodním rejstříku v opětovně zveřejněném a platném znění. Oprávnění na zakládání subjektů, na které se vztahuje povinnost zápisu do obchodního rejstříku, jejich fungování a zápis v obchodním rejstříku a na zápis každé změny zakládajících dokumentů, nebo jiných výslovně stanovených aspektů, se vydává na základě zákona č. 26/1990, mimořádného nařízení vlády č. 116/2009, zákona č. 359/2004 a prováděcích předpisů pro vedení obchodních rejstříků, zaznamenávání úkonů a poskytovaní informací. Zvláštní aspekty každého druhu činnosti, na který se vztahuje povinnost zápisu do obchodního rejstříku, se řídí zvláštními legislativními akty. Nejdůležitějšími jsou zákon č. 31/1990, zákon č. 1/2005, zákon č. 566/2004, mimořádné nařízení vlády č. 44/2008 a zákon č. 161/2003.

V následujících vnitrostátních ustanoveních se uvádí, že třetí strany sr mohou spolehnout na informace a dokumenty uložené v obchodním rejstříku v souladu s článkem 3a směrnice 2009/101/ES, jak byl zavedený směrnicí 2012/17/EU.

 1. V čl. 1 odst. 1 zákona č. 26/1990 o obchodním rejstříku v opětovně zveřejněném a pozměněném znění se stanovilo, že „před zahájením vykonávání hospodářské činnosti požádají následující fyzické nebo právnické osoby o registraci nebo zápis do obchodního rejstříku: živnostníci, jediní vlastníci a rodinné podniky, společnosti, státní společnosti a státní podniky, veřejné společnosti, hospodářské zájmové skupiny, družstevní společnosti, družstevní organizace, evropské společnosti, evropské družstevní společnosti a evropské hospodářské zájmové skupiny se hlavním sídlem v Rumunsku a jakékoliv fyzické nebo právnické osoby, pokud tak stanoví zákon.“

  V čl. 1 odst. 2 uvedeného zákona se dále uvádí, že „v průběhu své činnosti nebo při jejím skončení fyzické nebo právnické osoby uvedené v odstavci 1 požádají, aby byli zmínky týkající se dokumentů a úkonů podléhajících zákonné registraci zapsané do toho stejného rejstříku“
 1. Poskytování informací zapsaných v obchodním rejstříku a vystavování kopií souvisejících dokumentů probíhá v souladu s článkem 4 zákona č. 26/1990 o obchodním rejstříku v opětovně zveřejněném a pozměněném znění:

„(1) Obchodní rejstřík je veřejně dostupný.

(2) Úřad obchodního rejstříku na náklady osoby podávající žádost poskytne ověřené kopie záznamů uvedených v rejstříku a odevzdaných dokumentů, informace týkající se údajů uvedených v obchodním rejstříku a osvědčení potvrzující, zda byl daný dokument nebo akt zaznamenaný.

(3) O dokumenty uvedené v odstavci 2 lze požádat a lze je zaslat rovněž poštou.
(4) Na žádost se dokumenty uvedené v odstavci 1 mohou vystavit v elektronické formě, zaslat online spolu s rozšířeným elektronickým podpisem jako příloha nebo odkaz.

(5) Sazby za poskytování kopií anebo informací, bez ohledu na způsob doručení, nesmí překročit administrativní náklady, které vzniknou při jejich poskytovaní.“

Vynutitelnost dokumentů a aktů osob, na které se vztahuje povinnost zápisu do obchodního rejstříku, se stanovuje v článku 5 zákona č. 26/1990 v opětovně zveřejněném a pozměněném znění:

„(1) Registrace a zmínky mají na třetí strany účinek od data jejich zápisu do obchodního rejstříku nebo uveřejnění v části IV úředního věstníku nebo v jiné publikaci, jak stanoví zákon.
(2) Osoby, které mají povinnost požádat o zápis záznamu, nesmí vůči třetím stranám požadovat vynutitelnost nezaznamenaných dokumentů nebo úkonů, pokud nemohou dokázat, že tyto třetí strany o těchto dokumentech nebo úkonech věděly.

Na společnosti se kromě toho v tomto směru vztahují zvláštní ustanovení, tj. články 50 – 53 zákona č. 31/1990 o společnostech v opětovně zveřejněném a pozměněném znění:

Článek 50

(1)Dokumenty nebo úkony, které nebyly uveřejněné, jak stanovuje zákon, nelze vynutit vůči třetím stranám, pokud společnost nemůže dokázat, že dané třetí strany o nich věděly.

(2) Jakékoliv úkony vykonané společností před 16. dnem od uveřejnění zprávy konajícího soudce v části IV úředního věstníku (v současnosti může o žádostech rozhodovat vedoucí úřadu obchodního rejstříku / osoba jmenovaná generálním ředitelem Národního úřadu pro obchodní rejstřík v souladu s mimořádným nařízením vlády č. 116/2009 ve znění pozdějších předpisů) nejsou vynutitelné vůči třetím stranám, pokud mohou tyto třetí strany dokázat, že nebylo možné vědět o těchto úkonech.

Článek 51

Třetí strany se však mohou odvolat na dokumenty nebo úkony, které nebyly zveřejněné, pokud se skutečností, že nebyly zveřejněné, neruší jejich účinnost.

Článek 52

(1) V případě nesouladu mezi textem odevzdaným úřadu obchodního rejstříku a textem uveřejněným v části IV úředního věstníku nebo v novinách nemůže společnost vynutit zveřejněný text vůči třetím stranám. Třetí strany mohou vynutit zveřejněný text vůči společnosti, pokud nemůže společnost dokázat, že věděly o textu odevzdaném úřadu obchodního rejstříku. (Článek 52 v kapitole IV hlavy II byl změněný 1. prosince 2006 článkem I odst. 31 zákona č. 441/2006)

V článku 12 odst. 1 zákona č. 26/1990 o obchodním rejstříku opětovně zveřejněném a pozměněném znění se uvádí následující:

„Obchodní rejstřík tvoří rejstřík na zaznamenávaní právnických osob, které jsou společnostmi, státními společnostmi nebo podniky, veřejnými společnostmi, hospodářskými zájmovými skupinami, družstevními organizacemi, evropskými společnostmi, evropskými hospodářskými zájmovými skupinami nebo jinými právnickými osobami výslovně stanovenými zákonem s hlavním nebo sekundárním sídlem v Rumunsku, a rejstřík na zápis živnostníků, jediných vlastníků a rodinných podniků s hlavní nebo sekundární provozovnou v Rumunsku. Tyto rejstříky se vedou v počítačovém systému.“ (Čl. 12 odst. 1 v kapitole II byl změněný 16. července 2015 čl. I odst. 5 zákona č. 152/2015).

 1. V článku 6 odst. 1 zákona č. 26/1990 o obchodním rejstříku opětovně zveřejněném a pozměněném znění ve spojení s článkem 1 mimořádného nařízení vlády č. 116/2009 o zavedení určitých opatření týkajících se zapisování záznamů do obchodního rejstříku, schváleným se změnami zavedenými zákonem č. 84/2010, se uvádí, že „záznamy se do obchodního rejstříku zapisují na základě rozhodnutí vedoucího úřadu obchodního rejstříku / osoby jmenované generálním ředitelem Národního úřadu pro obchodní rejstřík, případně na základě pravomocného rozsudku soudu, nestanoví-li zákon jinak“.


  V článku 26 odst. 1 zákona č. 26/1990 o obchodním rejstříku opětovně zveřejněném a pozměněném znění se uvádí, že „datem provedení záznamu do obchodního rejstříku je datum, kdy byl záznam do obchodního rejstříku skutečně zapsán“.

  V článku 26 odst. 2 uvedeného legislativního aktu ve spojení s mimořádný nařízením vlády č. 116/2009 se dále uvádí, že „záznamy se do obchodního rejstříku zapisují do 24 hodin od data rozhodnutí vydaného vedoucím úřadu obchodního rejstříku / osobou jmenovanou generálním ředitelem Národního úřadu pro obchodní rejstřík a v případě živnostníka do 24 hodin od data rozhodnutí o schválení registrace“.

  Na základě čl. 51 odst. 2 zákona č. 26/1990 o obchodním rejstříku opětovně zveřejněném a pozměněném znění „záznamy se do obchodního rejstříku zapisují elektronicky na úřadech obchodního rejstříku přiřazených k soudům a též v ústředním počítačovém rejstříku“.

  Další informace Odkaz se otevře v novém okně.zde.

Související odkazy

Oficiální internetové stránky rumunského Odkaz se otevře v novém okně.Národního úřadu obchodního rejstříku

Elektronické služby rumunského Odkaz se otevře v novém okně.Národního úřadu obchodního rejstříku

Související dokumenty

Zákon č. 26/2012PDF(669 Kb)ro

Mimořádné nařízení č. 116/2009PDF(255 Kb)ro

Prováděcí předpis ze dne 10. října 2008 o vedení obchodních rejstříkůPDF(1034 Kb)ro

Zákon č. 359/2004PDF(527 Kb)ro


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 31/10/2016