Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Virksomhedsregistre i medlemsstaterne - Rumænien

The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.
Please note that the following languages: EnglishRomanian have already been translated.

Dette afsnit giver et overblik over Rumæniens virksomhedsregister, der forvaltes af kontoret for det nationale virksomhedsregister under justitsministeriet.


Hvilke oplysninger indeholder det rumænske virksomhedsregister?

Rumæniens Link åbner i nyt vinduenationale virksomhedsregister er en offentlig institution med status som juridisk person, der hører under justitsministeriet. Registerkontoret har ansvaret for at føre, organisere og forvalte det centrale IT-baserede virksomhedsregister.

Der findes flere virksomhedsregistre under det nationale virksomhedsregister, som har kontorer i Bukarest og i hvert af Rumæniens 41 amter. De fører, organiserer og forvalter de lokale virksomhedsregistre.

I overensstemmelse med lov nr. 26/1990 indeholder virksomhedsregistret oplysninger om de erhvervsdrivende, der er indført i registret, herunder:

 • selskaber
 • nationale virksomheder
 • nationale selskaber
 • offentlige selskaber
 • andelsselskaber
 • kooperative organisationer
 • finansielle institutioner
 • økonomiske firmagrupper
 • europæiske økonomiske firmagrupper
 • europæiske selskaber
 • europæiske andelsselskaber
 • selvstændigt erhvervsdrivende
 • enkeltmandsvirksomheder
 • familievirksomheder og
 • andre personer, der udtrykkeligt er anført i loven.

Virksomhedsregistret registrerer alle involverede erhvervsdrivendes identitet samt dokumenter, akter og oplysninger, der er registreringspligtige i henhold til loven, og alle andre akter og dokumenter, som udtrykkeligt fremgår af lovgivningen.

På virksomhedsregistrets websted (Link åbner i nyt vinduehttps://www.onrc.ro/index.php/en/) findes følgende oplysninger:

1. dokumenter
2. oplysninger og tjenester opbygget i afsnit og afdelinger
3. oplysninger om det nationale virksomhedsregister og virksomhedsregistrets kontorer, der er knyttet til domstolene
4. forskellige offentlige oplysninger – gratis adgang
5. blanketter, der bruges i institutionen
6. forskellige formaliteter vedrørende indførslen af oplysninger i virksomhedsregistret for hver kategori af erhvervsdrivende og transaktioner
7. statistikker vedrørende registrerede transaktioner.

 • Institutionens historie
 • ORC-nettet (det rumænske virksomhedsregisternet)
 • blanketter (for erhvervsdrivende osv.) og formalia
 • afgifter og gebyrer for det nationale virksomhedsregisters tjenester
 • tjenester
 • lovgivning
 • statistikker
 • medier.

De onlinetjenester, der leveres af virksomhedsregistret, er tilgængelige via e-tjenesteportalen for det Link åbner i nyt vinduenationale virksomhedsregister, som er blevet udviklet gennem det operationelle sektorprogram "Forøgelse af økonomisk konkurrenceevne", "Investeringer i din fremtid!", under projektet "Onlinetjenester (e-forvaltning)", som det nationale virksomhedsregister stiller til rådighed for erhvervslivet via en særlig webportal.

De onlinetjenester, som det nationale virksomhedsregister stiller til rådighed via e-tjenesteportalen, omfatter følgende:

 • Recom online
 • forudgående kontrol (af et navns/logos tilgængelighed og/eller reservation heraf for juridiske/fysiske personer, enkeltmandsvirksomheder/familievirksomheder)
 • indførsel af oplysninger i virksomhedsregistret
 • ajourføring af kontaktoplysningerne for de virksomheder, der er indført i virksomhedsregistret
 • adgang til ajourførte oplysninger om en virksomheds tidligere aktiviteter, statistikker
 • udstedelse af dokumenter (attester)
 • sagens status
 • meddelelse om ansøgninger, der er indgivet til virksomhedsregistret
 • beslutninger om udskydelse af ansøgninger, der er indgivet til virksomhedsregistret
 • statistikker (transaktioner i det centrale virksomhedsregister, selskaber med udenlandsk kapital).

Recom online giver adgang til følgende oplysninger:

 • navn
 • hjemsted
 • entydigt registreringsnummer
 • registreringsnummer i virksomhedsregistret
 • selskabets status
 • telefon
 • telex
 • fax
 • tegnet og indbetalt aktiekapital
 • primære aktivitetsområder anmeldt af den erhvervsdrivende
 • sekundære aktivitetsområder anmeldt af den erhvervsdrivende
 • oplysninger om tilknyttede fysiske eller juridiske personer (adresse/hjemsted, kapitalandel, ejet aktieantal og -type, fødselsdato og -sted for tilknyttede fysiske personer, personnumre/entydige registreringsnumre)
 • oplysninger om bestyrere (adresse/hjemsted, nationalitet, fødselsdato og -sted, rettigheder)
 • oplysninger om filialer og underenheder (hjemsted, telefon)
 • oplysninger om andre sekundære enheder (hjemsted, telefon)
 • balanceoplysninger (omsætning, gennemsnitligt antal ansatte, bruttofortjeneste), hvis disse oplysninger er tilgængelige.

Er der gratis adgang til det rumænske virksomhedsregister?

Der er Link åbner i nyt vindueonlineadgang til oplysningerne i virksomhedsregistret via det nationale virksomhedsregisters e-tjenesteportal. Man kan få adgang, når man er blevet registreret som bruger (oprettelse af brugernavn og password), ved indgåelse af en kundeaftale efter anmodning og mod gebyr.

 • Der er på webstedet Link åbner i nyt vinduehttps://www.onrc.ro/index.php/en/ adgang til generelle oplysninger for personer, som ønsker at udøve lovregulerede aktiviteter (erhvervsdrivende, fysiske personer, juridiske personer, offentlige organer og myndigheder osv.).
 • Der er også adgang til Recom onlines gebyrbaserede del, når man er registreret som bruger. Der er adgang 24 timer i døgnet.
 • Man skal være registreret som bruger (oprettelse af brugernavn og password) for at få adgang til elektroniske blanketter via det rumænske virksomhedsregisters e-tjenesteportal.
 • Det er gratis at tjekke status for ansøgninger om indførsel af oplysninger i virksomhedsregistret.
 • Der er gratis adgang til beslutninger om udskydelse af ansøgninger om indførsel af oplysninger i virksomhedsregistret.
 • Der er gratis adgang til visse offentlige oplysninger (årsregnskaber, frivillig likvidation, tvangslikvidation osv.).
 • Der er gratis adgang til alle afsnit af webstedet Link åbner i nyt vinduehttps://www.onrc.ro/index.php/en/ 24 timer i døgnet.
 • De tjenester, der er tilgængelige via det nationale virksomhedsregisters portal, er delvist gratis i overensstemmelse med gældende lovgivning.
 • For at få adgang til en tjeneste via det nationale virksomhedsregisters e-tjenesteportal skal man være autentificeret.

Hvordan søger man i det rumænske virksomhedsregister?

Der kan gratis søges efter oplysninger på Link åbner i nyt vindueRecom online på grundlag af følgende kriterier:

 • virksomhedens navn
 • registreringsnummer i virksomhedsregistret
 • entydigt registreringsnummer
 • land, hvor virksomheden har hjemsted.

Gratis generel information til interesserede omfatter:

 • virksomhedens navn
 • by og land, hvor virksomheden har hjemsted
 • registreringsnummer i virksomhedsregistret (tildeles af det IT-baserede virksomhedsregister)
 • entydigt registreringsnummer (tildeles af finansministeriet)
 • vedtægter
 • tidligere hjemsted
 • ikke-ombyttet registreringsattest
 • tegnet kapital under den lovbestemte grænse
 • opløsning
 • konkurs
 • manglende årlig balance i virksomhedsregistret
 • dato for seneste registrering i virksomhedsregistret.

Det rumænske virksomhedsregisters historie

Virksomhedsregistret blev oprettet i 1990 i henhold til lov nr. 26/1990 om virksomhedsregistret.

I andet halvår af 2011 blev der oprettet en dedikeret portal med nye onlinetjenester til erhvervslivet og andre interesserede.

Det nationale virksomhedsregistersLink åbner i nyt vindue målsætninger er at:

 • informere erhvervsliv, offentlige organer, medier og andre interesserede om transaktioner i virksomhedsregistret
 • reducere den tid, det tager at få adgang til information
 • reducere overbelastning af virksomhedsregistret
 • reducere den tid, det tager at indsende registreringsdokumenterne til virksomhedsregistret
 • forenkle procedurerne for at registrere erhvervsdrivende, indgive finansielle oplysninger og anmode om information og dokumenter
 • informere onlineansøgere i realtid om oplysninger i virksomhedsregistret.

I hvilket omfang kan dokumenterne i registret gøres gældende?

Det rumænske virksomhedsregister er oprettet og drives i henhold til lov nr. 26/1990 om virksomhedsregistret, genudgivet udgave med ændringer. Tilladelse til at oprette, drive og registrere virksomheder, som er underlagt kravet om indførsel i virksomhedsregistret, samt til at registrere ændringer til stiftelsesdokumenterne eller andre udtrykkeligt foreskrevne aspekter udstedes i henhold til lov nr. 26/1990, regeringens hastedekret nr. 116/2009, lov nr. 359/2004 og gennemførelsesbestemmelserne om forvaltning af virksomhedsregistre, registrering af transaktioner og udlevering af oplysninger. De specifikke aspekter ved hver enkelt type aktivitet, der er underlagt kravet om indførsel i virksomhedsregistret, reguleres i henhold til specifikke retsakter. De vigtigste er lov nr. 31/1990, lov nr. 1/2005, lov nr. 566/2004, regeringens hastedekret nr. 44/2008 og lov nr. 161/2003.

I nedenstående nationale bestemmelser fastslås det, at tredjemand kan gøre oplysninger og dokumenter i virksomhedsregistret gældende i henhold til artikel 3a i direktiv 2009/101/EF, som indført ved direktiv 2012/17/EU.

 1. I artikel 1, stk. 1, i lov nr. 26/1990 om virksomhedsregistret, genudgivet udgave med ændringer, fastsættes det, at "følgende fysiske eller juridiske personer skal, inden de indleder en økonomisk aktivitet, ansøge om at blive henholdsvis registreret eller indført i virksomhedsregistret: selvstændigt erhvervsdrivende, enkeltmandsvirksomheder og familievirksomheder, selskaber, nationale selskaber og nationale virksomheder, offentlige selskaber, økonomiske firmagrupper, andelsselskaber, kooperative organisationer, europæiske selskaber, europæiske andelsselskaber og europæiske økonomiske firmagrupper, som har hovedkontor i Rumænien, og alle andre fysiske eller juridiske personer i henhold til lovgivningen."

  Derudover fastsættes det i artikel 1, stk. 2, i ovennævnte lov, at "de fysiske og juridiske personer, der fremgår af stk. 1, under og efter udøvelsen af deres aktivitet skal anmode om, at oplysninger vedrørende dokumenter og akter, der er registreringspligtige i henhold til loven, indføres i samme register".
 1. Udleveringen af oplysninger, som er indført i virksomhedsregistret og udstedelsen af kopier af de tilhørende dokumenter sker i henhold til artikel 4 i lov nr. 26/1990 om virksomhedsregistret, genudgivet udgave med ændringer:

1. Virksomhedsregistret er offentligt tilgængeligt.

2. Registerkontoret udleverer på anmodning og for den anmodende persons regning bekræftede kopier af indførslerne i registret og af de indleverede dokumenter, oplysninger om dataene i virksomhedsregistret og attester, som bekræfter, hvorvidt et givent dokument eller en given akt er blevet indført eller ej.

3. Der kan også anmodes om de i stk. 2 nævnte dokumenter pr. post, og de kan ligeledes fremsendes pr. post.
4. De i stk. 1 nævnte dokumenter kan på anmodning udstedes elektronisk og fremsendes online med en avanceret elektronisk signatur, som enten er indeholdt i, vedhæftet eller tilknyttet dokumentet.

5. De gebyrer, der opkræves for udlevering af kopier og/eller oplysninger, må ikke overstige de dermed forbundne administrative omkostninger, uanset hvordan kopierne og/eller oplysningerne udleveres."

Bestemmelserne om håndhævelse af dokumenter og akter for personer, der er omfattet af forpligtelsen til at lade sig registrere i virksomhedsregistret, fremgår af artikel 5 i lov nr. 26/1990 om virksomhedsregistret, genudgivet udgave med ændringer:

1. Registreringen og oplysningerne kan gøres gældende over for tredjemand fra og med datoen for indførsel i virksomhedsregistret eller offentliggørelse i del IV af Rumæniens officielle tidende eller i en anden publikation i henhold til loven.
2. Personer, som er omfattet af forpligtelsen til at ansøge om indførsler i registret, kan imidlertid ikke gøre dokumenter eller akter, som ikke er indført i registret, gældende over for tredjemand, medmindre de kan bevise, at den pågældende tredjemand havde kendskab dertil.

Derudover er selskaber underlagt særlige bestemmelser i denne henseende, jf. artikel 50-53 i lov nr. 31/1990 om selskaber, genudgivet udgave med ændringer:

Artikel 50, stk. 1: Dokumenter eller akter, som ikke er blevet behørigt offentliggjort, kan ikke gøres gældende over for tredjemand, medmindre selskabet kan bevise, at den pågældende tredjemand havde kendskab dertil.

Stk. 2. Handlinger, som et selskab foretager inden den 16. dag efter offentliggørelsen af dommerens rapport i del IV i Rumæniens officielle tidende (for øjeblikket kan chefen for registerkontoret/den person, der er udpeget af generaldirektoratet for det nationale virksomhedsregister, træffe afgørelse om ansøgninger i henhold til regeringens hastedekret nr. 116/2009 som ændret), kan ikke gøres gældende over for tredjemand, dersom tredjemand godtgør, at han ikke kunne have haft kendskab hertil.

Artikel 51: Tredjemand kan imidlertid påberåbe sig dokumenter eller akter, som endnu ikke er offentliggjort, medmindre dokumenterne eller akterne på grund af den manglende offentliggørelse endnu er uden virkning.

Artikel 52, stk. 1: I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den tekst, der er indgivet til indførsel i virksomhedsregistret, og den tekst, der er offentliggjort i del IV i Rumæniens officielle tidende eller i avisen, kan selskabet ikke påberåbe sig den offentliggjorte tekst over for tredjemand. Tredjemand kan dog påberåbe sig den offentliggjorte tekst over for selskabet, medmindre selskabet godtgør, at tredjemand havde kendskab til den tekst, der blev indgivet til virksomhedsregistret. (Afsnit II, kapitel IV, artikel 52, blev ændret ved artikel I(31) i lov nr. 441/2006 af 1.12.2006.)

Artikel 12, stk. 1, i lov nr. 26/1990 om virksomhedsregistret, genudgivet udgave med ændringer, lyder som følger:

1. Virksomhedsregistret består af et register, hvori indføres juridiske personer i form af selskaber, nationale selskaber eller nationale virksomheder, offentlige selskaber, økonomiske firmagrupper, kooperative organisationer, europæiske selskaber, europæiske økonomiske firmagrupper og andre juridiske personer, der udtrykkeligt er nævnt i loven, og som har hovedkontor eller sekundære kontorer i Rumænien, et register, hvori indføres juridiske personer i form af andelsselskaber og europæiske andelsselskaber, som har hovedkontor eller sekundære kontorer i Rumænien, og et register, hvori indføres selvstændigt erhvervsdrivende, enkeltmandsvirksomheder og familievirksomheder med hjemsted eller sekundære kontorer i Rumænien. Disse registre føres i et IT-system (artikel 12, stk. 1, i kapitel II blev ændret ved artikel I(5) i lov nr. 152/2015 af 16.7.2015).

 1. I artikel 6, stk. 1, i lov nr. 26/1990 om virksomhedsregistret, genudgivet udgave med ændringer, og artikel 1 i regeringens hastedekret nr. 116/2009 om iværksættelse af visse foranstaltninger i forbindelse med indførsel af oplysninger i virksomhedsregistret, godkendt med ændringer ved lov nr. 84/2010, fastsættes det, at "oplysninger indføres i virksomhedsregistret med udgangspunkt i den afgørelse, som chefen for virksomhedsregistret/den person, der er udpeget af generaldirektøren for det nationale virksomhedsregister, træffer, eller i påkommende tilfælde i en endelig retsafgørelse, medmindre andet er fastsat ved lov".


  I artikel 26, stk. 1, i lov nr. 26/1990 om virksomhedsregistret, genudgivet udgave med ændringer, fastsættes det, at "datoen for indførsel i virksomhedsregistret er den dato, hvor oplysningen rent faktisk blev indført i registret".


  Derudover hedder det i artikel 26, stk. 2 , i ovennævnte retsakt samt i regeringens hastedekret nr. 116/2009, at "oplysninger i virksomhedsregistret indføres senest 24 timer efter datoen for den afgørelse, der træffes af chefen for virksomhedsregistret/den person, der er udpeget af generaldirektøren for det nationale virksomhedsregister, og, såfremt der er tale om registrering af en erhvervsdrivende, senest 24 timer efter datoen for den afgørelse, der tillader registrering".


  I henhold til artikel 51, stk. 2, i lov nr. 26/1990 om virksomhedsregistret, genudgivet udgave med ændringer, indføres "oplysninger i virksomhedsregistret elektronisk, både på de registerkontorer, der er tilknyttet domstolene, og i det centrale IT-baserede register".


  Der findes yderligere oplysninger Link åbner i nyt vindueher.

Relevante links

Det officielle websted for Rumæniens Link åbner i nyt vinduenationale virksomhedsregister

Rumæniens Link åbner i nyt vinduenationale virksomhedsregisters e-tjenesteportal

Relevante dokumenter

Lov nr. 26/2012PDF(669 Kb)ro

Hastedekret nr. 116/200PDF(255 Kb)ro

Gennemførelsesbestemmelser af 10. oktober 2008 om forvaltning af virksomhedsregistrePDF(1034 Kb)ro

Lov nr. 359/2004PDF(527 Kb)ro


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 31/10/2016