Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Liikmesriikide äriregistrid - Rumeenia

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?

Selles osas antakse ülevaade Rumeenia kaubandusregistrist, mida korraldab justiitsministeerium — riigi kaubandusregistri büroo.


Millist teavet Rumeenia äriregister pakub?

Lingil klikates avaneb uus akenRumeenia Riiklik Äriregistriamet on juriidilise isiku staatusega avalik-õiguslik asutus, mis on korraldatud justiitsministeeriumi alluvuses. Ta hoiab, korraldab ja haldab keskset elektroonilise kauplemisteabehoidla.

Kaubandusregistri bürood on riikliku kaubandusregistri büroo alluvuses ja tegutsevad Bukarestis ning kõigis 41 Rumeenia maakonnas. Nad säilitavad, korraldavad ja haldavad kohalikke ettevõtlusregistreid.

Kooskõlas seadusega nr 26/1990 sisaldab äriregister teavet registreeritud kutsealade kohta, nimelt:

 • nõuded äriühingute vastu
 • kodumaised äriühingud;
 • omamaised äriühingud
 • iseseisev kuningad;
 • ühistud;
 • ühistud;
 • majandushuvirühmad;
 • Euroopa majandushuviühingud;
 • Euroopa äriühingutele;
 • Euroopa ühistud;
 • spetsialistide,
 • üksikud ettevõtjad;
 • pereettevõtted ja
 • muud seadusega ettenähtud füüsilised ja juriidilised isikud.

Äriregister sisaldab kõiki asjaomaste spetsialistide dokumente, fakte, nõudeid, dokumente ja isikut, kelle registreerimine on seadusega ette nähtud, ning mis tahes muud seaduses sõnaselgelt sätestatud dokumendid või dokumendid.

ÄriregistriLingil klikates avaneb uus aken veebisait (https://www.onrc.ro/index.php/ro/):

1. dokumendid;
2. teave, sektsioonides osutatavad teenused ja teenused;
3. teave riikliku kaubandusregistri büroo ja kohtute juures asuvate kaubandusregistri büroode kohta;
4. mitmesugust reklaamiteavet — vaba juurdepääs;
5. asutuses kasutatavad vormid;
6. iga töötajate kategooria ja tehingute kategooria äriregistrisse kandmisega seotud formaalsused;
7. statistilised andmed salvestatud toimingute kohta.

 • asutuse ajalugu
 • arvutipõhised ettetellimissüsteemid
 • vormid (professionaalide jaoks jne) ja vajalikud formaalsused
 • ONRC teenuste eest nõutav tasu
 • teenused
 • õigusaktid
 • statistika
 • keskmine.

Riikliku kaubandusregistri büroo internetipõhised teenused on kättesaadavad Lingil klikates avaneb uus akeninternetiteenuste portaalis projekti „Majandusliku konkurentsivõime suurendamine” („Investing for your future”) kaudu projekti „Investing for your future!” („Investing for your future!”) kaudu projekti „Veebipõhised teenused (e-valitsus), mida ärikogukonnale pakub eriotstarbeline portaal”.

Riikliku kaubandusregistri büroo veebiteenused, mida osutatakse teenuste portaali kaudu, on järgmised:

 • Infocert
 • RECOM Online;
 • Äriühingu nime ja äriühingu nime elektroonilise broneeringu olemasolu kontrollimine;
 • Eelkontroll (juriidilise/füüsilise isiku, üksikettevõtja/pereettevõtte nime/logo kättesaadavuse ja/või reservatsiooni kontroll);
 • Andmed äriregistri ja juriidiliste isikute volitamise kohta;
 • Ajakohastada äriregistris registreeritud äriühingute kontaktandmeid;
 • Teabe edastamine seni, ühiskonna ajalugu, statistika;
 • Dokumentide (kontrollitulemuste tõendid) väljaandmine;
 • Juhtumi staatus;
 • Teatama esitatud äriregistrist;
 • Otsused, millega lükatakse taotlused edasi äriregistrile;
 • Erinevate juriidiliste isikute olukorra avalikustamine;
 • Statistika (tehingud keskregistris, välisosalusega äriühingud);
 • Off-line äriregistri vorm.

Repomi võrguteenus sisaldab spetsialistide kohta järgmist teavet:

 • nimi ja organisatsiooniline vorm;
 • teave isiku tuvastamiseks (tellimuse number äriregistris, Euroopa tasandi kordumatu tunnuskood, kordumatu registrikood, registreeritud asukoht, kontaktandmed (telefon, faks);
 • registreeritud asukoht (püsiv tegevuskoht, tõendi kehtivuse algus, tõendi kehtivuse lõppemise kuupäev, asukoha kestus);
 • märgitud ja märgitud aktsiakapital;
 • müüja või teenuste osutaja poolt deklareeritud/heaks kiidetud äritegevuse peamine objekt;
 • müüja või tarnija on esitanud/heaks kiitnud teisesed tööobjektid;
 • andmed asjaomaste füüsiliste ja juriidiliste isikute kohta;
 • korraldajate andmed;
 • andmed embleemide kohta;
 • tütarettevõtjate/filiaalide/allüksustega seotud andmed (registrijärgne asukoht, telefon);
 • andmed teiseste tegevuskohtade ja tööpunktide kohta (registreeritud asukoht, telefon);
 • andmed ettevõtete ja/või tegevuste kohta, millele on antud tegevusluba vastavalt seaduse nr 359/2004 artiklile 15;
 • andmed omandiõiguste kohta;
 • koostisega seotud andmed;
 • andmed seaduse nr 26/1990 artikli 21 punkti e alapunktide h ja h kohaste toimingutega seotud andmete kohta;
 • muude nõuetega seotud andmed;
 • bilansiandmed (käive, töötajate keskmine arv, brutokasum), kui see on riigi rahanduse ministeeriumis.

Kas juurdepääs Rumeenia kaubandusregistrile on tasuta?

Äriregistri andmed on Lingil klikates avaneb uus akenkättesaadavad riikliku kaubandusregistri büroo teenuste portaalis. Juurdepääs teabele on lubatud pärast registreerimist kasutajana (kasutajatunnuse ja salasõna loomine), tasuta.

Riikliku äriregistri registris sisalduv teave on struktureeritud vastavalt pakutavatele teenustele. Mõnele teabele on võimalik tasuta juurde pääseda, teised kehtivad kehtivate õigusaktide kohaselt.

Kättesaadava teabe hulgas tuleksite meelde:

 • Üldine teave asjaomaste isikute kohta, kes on vajaduse korral teinud teatavaid reguleeritud tegevusi (spetsialistid, füüsilised isikud, juriidilised isikud, institutsioonid ja avaliku sektori asutused jneLingil klikates avaneb uus aken), mis on kättesaadavad veebisaidil https://www.onrc.ro/index.php/ro/.
 • Repom veebiteenuste abonementteenuse märkimise osa on kättesaadav pärast abisaajaga lepingu sõlmimist. Juurdepääs 24 tundi alates 24. aastast.
 • E-vormid.
 • Äriregistri registreerimistaotluste staatus tasuta.
 • Äriregistrisse esitatud registreerimistaotluste menetlemise edasilükkamise otsuseid saab vaadata tasuta.
 • Teatavat avalikku teavet (finantsaruanded, vabatahtlik lõpetamine, likvideerimine jne) saab vaadata tasuta.

Juurdepääs veebisaidi kõikidele osadele https://www.onrc.ro/index.php/ro/ Lingil klikates avaneb uus akenon tasuta, 24 tundi 24. aastal.

Kuidas teha päringuid Rumeenia äriregistris?

Vabas vormis teabe Lingil klikates avaneb uus akenkättesaadavust internetipõhise teenuse kohta saab otsida järgmiste kriteeriumide alusel:

 • spetsialisti nimi;
 • äriregistri number;
 • kordumatu registreerimiskood;
 • omavalitsusüksus, kus on registreeritud asukoht.

Recomi teenusega internetis tasuta pakutavate huvitatud isikute üldine teave hõlmab järgmist:

 • äriregistris registreeritud ettevõtja nimi;
 • äriregistri number;
 • Euroopa kordumatu identifikaator (EUID);
 • kordumatu registreerimiskood;
 • registrijärgse asukoha või tegevuskoha aadress;
 • ettevõtte seisund (näiteks: tegevus, likvideerimine, likvideerimine, pankrot, registrist kustutamine jne);

Rumeenia äriregistri ajalugu

Äriregister loodi 1990. aastal kaubandusregistrit käsitleva seaduse nr 26/1990 kohaselt.

Loodi spetsiaalne veebiportaal, et pakkuda ettevõtluskeskkonnale uusi internetipõhiseid teenuseid ja kõigile huvitatud isikutele portaali, mis käivitati 2011. aasta teises pooles.

Lingil klikates avaneb uus akenRiikliku kaubandusregistri büroo eesmärgid on:

 • ettevõtluskeskkonna, avaliku sektori asutuste, meedia ja huvitatud isikute teavitamine äriregistrist;
 • teabele juurdepääsuks vajaliku aja lühendamine;
 • ummikute vähendamine kaubandusregistris;
 • lühendada aega, mis kulub registreerimisdokumentide esitamiseks äriregistrile;
 • lihtsustada spetsialistide registreerimist, finantsteabe esitamist ning teabe ja dokumentide taotlemist;
 • taotlejatele veebis ja reaalajas teave äriregistri andmete kohta.

Mil määral saan tugineda registris olevatele dokumentidele?

Rumeenia kaubandusregister on korraldatud ja toimib vastavalt muudetud ja täiendatud äriregistrit käsitleva seaduse nr nr.26/1990 sätetele. Vastavalt seadusele nr 26/1990, valitsuse erakorralisele korraldusele nr nr.116/2009, seadusele nr nr.359/2004 ja metoodilistele eeskirjadele äriregistrite pidamise, registreerimise ja avaldamise viisi kohta, mis on heaks kiidetud ministri käskkirjaga nr 2594/C/2008, peab loa andmine isikutele, kelle suhtes on kehtestatud äriregistrisse kandmise kohustus, nende käitamine ja registreerimine äriregistrisse, ning põhikirja või muude sõnaselgelt sätestatud muude elementide registreerimise kohustus vastavalt seaduse nr, valitsuse erakorralise määruse nr sätetele ning samuti metoodilistele eeskirjadele, mis käsitlevad äriregistrite pidamise viisi. Igat liiki tegevuse puhul, mille puhul on registreerimiskohustus ette nähtud äriregistris, reguleerivad need õigusaktid eriõigusaktidega, kusjuures peamised on järgmised: Äriühingute seadus nr 31/1990, seadus nr nr.1/2005 koostöö korralduse ja toimimise kohta, seadus nr 566/2004 põllumajanduskoostöö kohta, valitsuse erakorraline määrus nr 44/2008 volitatud füüsiliste isikute, üksikute ettevõtjate ja pereettevõtete majandustegevuse korraldamise kohta, seadus nr 161/2003 meetmete kohta, millega tagada läbipaistvus avaliku võimu teostamisel, avalikud funktsioonid ja ärikeskkond ning korruptsiooni ennetamine ja karistamine.

Siseriikliku õiguse sätted, mille kohaselt kolmandad isikud võivad tugineda teabele ja äriregistrites registreeritud dokumentidele, nagu on sätestatud 14. juuni 2017. aasta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2017/1132/EL äriühinguõiguse teatavate aspektide kohta, on järgmised:

 1. Vastavalt äriregistri seaduse nr nr.26/1990 (muudetud kujul) artikli 1 lõikele 1 „Enne majandustegevuse algust nõutakse järgmiste füüsiliste või juriidiliste isikute registreerimist või vajaduse korral registreerimist äriregistris: Volitatud füüsilised isikud, üksikettevõtjad ja pereettevõtted, äriühingud, riigi äriühingud ja kodumaised äriühingud, äriühingud, riigi äriühingud ja riigi äriühingud, autonoomsed äriühingud, majandushuvirühmad, ühistute, ühistute ja Euroopa ühistu organisatsioonid, Euroopa äriühingud, Euroopa ühistud ja Euroopa majandushuvigrupid, kelle peamine tegevuskoht on Rumeenias, ning teised seadusega ettenähtud füüsilised ja juriidilised isikud.

  Samuti nõutakse vastavalt eespool nimetatud õigusakti artikli 1 lõikele 2, et lõikes (1) osutatud füüsilised või juriidilised isikud taotlevad registreerimist samas registris, kus on loetletud õigusaktid ja aktid, mille registreerimine on seadusega ette
  nähtud. ”
 1. Äriregistrisse kantud teabe esitamine ja asjakohaste dokumentide koopiate väljastaminetoimub vastavalt seaduse nr nr.26/1990 (kaubandusregistri kohta, muudetud redaktsioon, muudetud kujul) artiklile 4.

(1) Äriregister on avalik.

(2) Äriregistriamet on kohustatud taotluse esitanud isiku kulul vabastama äriregistrisse kantud andmed, registriväljavõtted ja sertifitseeritud tõendid, samuti tõendid selle kohta, et konkreetne tegu või asjaolu ei ole registreeritud, registris tehtud salvestuste koopiad ja tõestatud koopiad ning esitatud dokumendid, mille eest tasu võetakse.

(3) Lõikes (2) nimetatud dokumente võib nõuda ja väljastada kirjavahetuse teel.

(4) Dokumendid, millele on viidatud lõikes (2) elektroonilises vormis, millesse on lisatud, lisatud või loogiliselt võttes arvesse laiendatud elektroonilist allkirja, võidakse taotleda ja väljastada elektrooniliselt riikliku kaubandusregistri büroo internetipõhiste teenuste portaali kaudu, samuti elektroonilise ühtse kontaktpunkti süsteemi kaudu kooskõlas valitsuse erakorralise määrusega nr 49/2009 teenuste osutajate asutamisvabaduse ja teenuste osutamise vabaduse kohta Rumeenias, mis on seadusega nr 68/2010 heaks kiidetud.

(5) Koopiate ja/või teabe avaldamise eest nõutav tasu, olenemata tarneviisist, ei tohi ületada nende vabastamisega seotud halduskulusid.

Artikkel 4 1

(1) artiklis 4 osutatud dokumentide ja teabe elektroonilised koopiad tehakse taotluse esitaja kulul avalikkusele kättesaadavaks ja äriregistrite omavahelise ühendamise süsteemi kaudu.

(2) Äriregistrite sidestamise süsteemi poolt äriregistrile esitatud koopiate ja/või teabe eest võetav tasu ei tohi ületada seonduvaid halduskulusid.

Äriregistrisse kandmise kohustusega isikute tegude ja faktide täitmisele pööratavus peab toimuma kooskõlas äriregistri seaduse nr 26/1990 (uuesti avaldatud, muudetud ja täiendatud kujul) seaduse nr artikliga 5.

(1) Registreerimisandmed ja kanded võib tugineda kolmandate isikute suhtes alates nende äriregistrisse kandmise kuupäevast või alates nende avaldamisest Rumeenia Ametlikus Teatajas (IV osa) või mõnes teises väljaandes, kui see on seadusega ette nähtud.
(2) Registreerimist taotlev isik ei takista registreerimist, välja arvatud juhul, kui on tõendatud, et see on registreerimata õigusaktidega neile teada.
(3) Riiklik Äriregistriamet avaldab oma veebisaidil ja internetipõhiste teenuste portaalis ning esitab avaldamiseks Euroopa e-õiguskeskkonna portaalis ajakohastatud teabe siseriikliku õiguse kohta seoses reklaami ja täitmisele pööramisega kolmandate isikute suhtes seoses isikute dokumentide, faktide ja andmetega, kes on kohustatud registreeruma äriregistris.”

Lisaks sellele on äriühinguõiguse seaduse nr 31/1990 (uuesti avaldatud) artiklites 50-53 erisätted, mida on muudetud järgmiselt:

Artikli
50 lõike 1 kohased aktid või aktid, mille kohta seadusega ette nähtud reklaami ei ole avaldatud, ei või tugineda kolmandate isikute vastu, välja arvatud juhul, kui äriühing tõendab, et nad olid nendest teadlikud.

(2) Äriühingu poolt enne 16. päeva pärast määruse avaldamist Rumeenia ametlikus väljaandes (IV osa) tehtud delegeeritud otsuse tegemise kuupäeval (käesoleva vaidluse lahendamise kuupäeval äriregistri büroo direktorile/isikule, kelle on määranud riikliku kaubandusregistri büroo peadirektor vastavalt valitsuse erakorralisele määrusele nr nr.116/2009, mida on muudetud) ei saa tugineda kolmandate isikute suhtes, kes tõendavad, et neil ei olnud võimalik nendega tutvuda.

Artikliga 51
võivad kolmandad isikud siiski tugineda toimingutele või faktidele, mille puhul ei ole reklaamitud, välja arvatud juhul, kui kuulutuse ärajätmine ei avalda mõju
.

Artikli
52 lõige 1 Juhul kui äriregistrisse hoiule antud tekst ja Rumeenia, IV osa või ajakirjanduses avaldatud tekst lahknevad, ei tohi äriühing avaldada kolmandatele isikutele oma vastuseisu avaldatud teksti suhtes. Kolmandad isikud võivad avaldada avaldatud teksti äriühingu vastu, välja arvatud juhul, kui äriühing suudab tõendada, et ta oli teadlik kaubandusregistri büroole esitatud tekstist.

Kooskõlas äriregistri seaduse nr 26/1990 artikli 12 lõikega 1 (muudetud kujul);

(1) Äriregister koosneb juriidiliste isikute, siseriiklike äriühingute ja äriühingute, sõltumatute ettevõtjate, majandushuvirühmade, ühistuliste organisatsioonide, Euroopa äriühingute, Euroopa majandushuvirühmade, muude Rumeenia õigusaktidega sõnaselgelt ette nähtud juriidiliste isikute, juriidiliste isikute registreerimise registri, Rumeenia peakontorit või kõrvalettevõtet omavate juriidiliste isikute registreerimise registrit ning luba omavate füüsiliste isikute registreerimise kohta Rumeenias registreeritud juriidiliste isikute, üksikute ettevõtjate ja pereettevõtete registreerimiseks ning nende registreerimiseks Rumeenias. Selliseid andmeid hoitakse arvutisüsteemi abil.

 1. Vastavalt äriregistri seaduse nr nr.26/1990 (mida on muudetud) artikli 6 lõikele 1 koostoimes valitsuse erakorralise määruse nr nr.116/2009 (äriregistri registreerimistoimingutega seotud meetmete kehtestamise kohta), mis kiideti heaks muudatustega ja täiendustega seaduse nr nr.84/2010 (muudetud redaktsioon) alusel, võetakse aluseks äriregistri büroo juhataja või riikliku kaubandusregistri büroo peadirektori määratud või lõpliku kohtuotsuse alusel, kui seadusega ei ole ette nähtudteisiti.
  Äriregistri seaduse nr nr.26/1990 (muudetud kujul)
  artikli 26 lõikes 1 on sätestatud, et „registreerimise kuupäev on äriregistris registreerimise kuupäev.

  ” > ka eespool nimetatud õigusakti artikli 26 lõike 2 kohaselt, mida tuleb lugeda koos valitsuse erakorralise määrusega nr nr.116/2009, tuleb äriregistrisse kandmine läbi viia 24 tunni jooksul alates äriregistri büroo direktori/riikliku kaubandusregistri ameti peadirektori poolt otsuse tegemise kuupäevast ning spetsialisti registreerimise korral 24 tunni jooksul alates
  resolutsiooni esitamise kuupäevast.

Vastavalt kaubandusregistrit käsitleva seaduse nr nr.26/1990 artikli 51 lõikele 2 (muudetud kujul) „Registratsioonid äriregistrisse tehakse elektrooniliselt nii kohtute juures kui ka arvutipõhise keskregistri tasandil.

Lisateave on kättesaadav Lingil klikates avaneb uus akensiin.

Teemaga seotud lingid

Lingil klikates avaneb uus akenRumeenia äriregistri ametlik veebisait

Lingil klikates avaneb uus akenRumeenia riikliku kaubandusregistri büroo veebiportaal

Asjakohased dokumendid

Seadus nr 26/1990PDF (669 Kb)EN

Halduskorraldus nr 116/2009PDF (255 Kb)EN

Üksikasjalikud eeskirjad, 10. oktoober 2008, äriregistrite pidamise kohtaPDF (1034 Kb)EN

Seadus nr 359/2004PDF (527 Kb)EN


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 13/08/2019