Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ondernemingsregisters in de lidstaten - Roemenië

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?

Dit onderdeel geeft u een overzicht van het Roemeense handelsregister, georganiseerd door het ministerie van Justitie — Nationaal Bureau voor het handelsregister.


Welke informatie biedt het Roemeense handelsregister?

De link wordt in een nieuw venster geopend.Het Roemeense nationale handelsregister is een publiekrechtelijke instelling met rechtspersoonlijkheid, georganiseerd onder het gezag van het ministerie van Justitie. Zij organiseert en beheert het centrale gecomputeriseerde transactieregister.

De bureaus van het handelsregister worden georganiseerd onder het gezag van het Office National Trade Register en zijn actief in Boekarest en in elk van de 41 Roemeense districten. Zij houden lokale ondernemingsregisters bij, organiseren en beheren deze.

Overeenkomstig wet nr. 26/1990 bevat het ondernemingsregister informatie over geregistreerde specialisten, te weten:

 • ondernemingen;
 • binnenlandse ondernemingen;
 • binnenlandse ondernemingen
 • autonome koningen;
 • coöperatieve vennootschappen;
 • coöperatieve organisaties;
 • economische belangengroeperingen;
 • Europese economische samenwerkingsverbanden;
 • Europese ondernemingen;
 • Europese coöperatieve vennootschappen;
 • beroepsorden;
 • individuele ondernemingen;
 • familiebedrijven en
 • andere bij wet geregelde natuurlijke personen en rechtspersonen.

Het handelsregister registreert alle documenten, feiten, vorderingen, documenten en identiteit van de betrokken beroepsbeoefenaars, waarvan de inschrijving bij wet is voorgeschreven en alle andere documenten of documenten die uitdrukkelijk bij wet zijn voorgeschreven.

DeDe link wordt in een nieuw venster geopend. website van het Handelsregister (https://www.onrc.ro/index.php/ro/):

1. documenten;
2. informatie, diensten gestructureerd in afdelingen en diensten;
3. informatie over de rechtbanken van het Nationaal Handelsregister en de merkenbureaus;
4. diverse informatie over reclame — vrije toegang;
5. in de instelling gebruikte formulieren;
6. de formaliteiten met betrekking tot de inschrijving in het handelsregister van elke categorie van beroepsbeoefenaren en transacties;
7. statistische gegevens over geregistreerde acties.

 • geschiedenis van de instelling
 • het CRS-netwerk
 • formulieren (voor professionals, enz.) en noodzakelijke formaliteiten
 • belast met de diensten van de ONRC
 • diensten
 • wetgeving
 • statistieken
 • gemiddelde.

De onlinediensten van het Office National Trade Register zijn beschikbaar op de portaalsite voor De link wordt in een nieuw venster geopend.onlinediensten, via het sectoraal operationeel programma „Toename van het economisch concurrentievermogen”, „Investeren voor uw toekomst!” in het kader van het project „Online services (e-government)”, dat door de NTRO voor het bedrijfsleven via een speciaal portaal ter beschikking wordt gesteld”.

De onlinediensten van het Office National Trade Register die via het Dienstenportaal worden aangeboden, zijn:

 • Infocert
 • Recom Online
 • Verificatie van de beschikbaarheid van de naam van de onderneming en de online boeking van de naam van de onderneming;
 • Voorafgaande controles (verificatie van de beschikbaarheid en/of reservering van de naam/het logo van de natuurlijke of rechtspersoon en de individuele/familiale onderneming);
 • De gegevens in het handelsregister en de vergunning van rechtspersonen;
 • Het bijwerken van de contactgegevens van de in het ondernemingsregister geregistreerde ondernemingen;
 • Het verstrekken van informatie tot op heden, de geschiedenis van de samenleving en de statistieken;
 • Afgifte van documenten (certificaten van bevindingen);
 • Status van de zaak;
 • Het ingeschreven handelsregister in kennis te stellen;
 • Resoluties waarin verzoeken tot het handelsregister worden uitgesteld;
 • Bekendmaking van de verschillende situaties van rechtspersonen;
 • Statistieken (transacties in het centrale handelsregister, ondernemingen met buitenlandse aandelenparticipatie);
 • „off-line Business Register” -formulieren.

De „Recomon onlinedienst” verstrekt de volgende informatie over professionals:

 • naam en organisatievorm;
 • identificatiegegevens (volgnummer in het ondernemingsregister, Unique European Level Identifier, unieke registratiecode, geregistreerd kantooradres, zakelijke contacten (telefoon, fax);
 • statutaire zetel (PE, begin van de geldigheid van het bewijs van vestiging, de datum waarop het bewijs van de vestiging verstrijkt, de duur van de zetel);
 • geplaatst en geplaatst aandelenkapitaal;
 • het voornaamste voorwerp van de door de verkoper opgegeven/erkende activiteiten;
 • de secundaire werkobjecten die door de verkoper of leverancier zijn aangegeven/toegestaan;
 • identificatiegegevens betreffende de geassocieerde natuurlijke en rechtspersonen;
 • de identificatie van de beheerders;
 • gegevens over emblemen;
 • gegevens over dochterondernemingen/bijkantoren/subeenheden (statutaire zetel, telefoon);
 • gegevens over secundaire locaties/werkpunten (statutaire zetel, telefoon);
 • gegevens over de overeenkomstig artikel 15 van Wet nr. 359/2004 goedgekeurde inrichtingen en/of activiteiten;
 • gegevens over eigendomsrechten;
 • samenstellingsgegevens;
 • gegevens betreffende de handelingen die vallen onder artikel 21, onder e) tot en met h), van wet nr. 26/1990;
 • gegevens over andere schuldvorderingen;
 • balansgegevens (omzet, gemiddeld aantal werknemers, brutowinst), indien verstrekt door het ministerie van Overheidsfinanciën.

Is de toegang tot het Roemeense handelsregister gratis?

De informatie in het handelsregister is De link wordt in een nieuw venster geopend.online beschikbaar op de portaalsite van het Service Register van het Nationaal Handelsregister. Toegang tot informatie is toegestaan na registratie als gebruiker (instelling van een gebruikersidentificatie en wachtwoord), vrije exploitatie.

De informatie in het register van het Nationaal Handelsregister is gestructureerd volgens de aangeboden diensten. Sommige informatie kan kosteloos worden geraadpleegd, andere in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Onder de beschikbare informatie herinneren wij u eraan dat:

 • Algemene informatie voor de betrokken personen om bepaalde gereglementeerde activiteiten te verrichten (beroepsbeoefenaars, natuurlijke personen, rechtspersonen, instellingen en overheidsinstanties, enz., details beschikbaar op de website De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.onrc.ro/index.php/ro/).
 • De inschrijvingscomponent van de online-inschrijvingsdienst van Recom is toegankelijk na de sluiting van een contract met de begunstigde. Vanaf 24 wordt toegang verleend tot 24 uur.
 • E-formulieren.
 • De status van de registratieaanvragen in het handelsregister, kosteloos.
 • Het gedeelte betreffende de besluiten tot uitstel van de inschrijving in het handelsregister is kosteloos toegankelijk;
 • Bepaalde openbare informatie (financiële staten, vrijwillige oplossingen, verplichte oplossingen, enz.) gratis toegankelijk zijn;

De toegang tot alle rubrieken van de De link wordt in een nieuw venster geopend.website https://www.onrc.ro/index.php/ro/ is gratis, 24 uur in 24.

Hoe kunt u het Roemeense ondernemingsregister doorzoeken?

Gratis informatie die beschikbaar is in De link wordt in een nieuw venster geopend.de online-dienst van Recom kan worden opgezocht door de volgende criteria in te voeren:

 • de naam van de beroepsbeoefenaar;
 • het bedrijfsregistratienummer;
 • de unieke registratiecode;
 • het comitaat waar de statutaire zetel is gevestigd.

Algemene informatie voor geïnteresseerde personen die gratis door de Recovere-dienst worden aangeboden:

 • de naam van de in het handelsregister ingeschreven beroepsbeoefenaar;
 • het bedrijfsregistratienummer;
 • de Europese unieke identificatiecode (EUID);
 • de unieke registratiecode;
 • het adres van de zetel of de zetel;
 • de staat van de onderneming (bijvoorbeeld: exploitatie, liquidatie, liquidatie, faillissement, uitschrijving, enz.);

Geschiedenis van het Roemeense handelsregister

Het handelsregister is in 1990 opgericht overeenkomstig Wet nr. 26/1990 inzake het handelsregister.

Er werd een speciale portaalsite opgezet om nieuwe onlinediensten te bieden aan het ondernemingsklimaat en aan iedereen die geïnteresseerd is, een portaal dat in de tweede helft van 2011 van start is gegaan.

De link wordt in een nieuw venster geopend.De doelstellingen van het Nationaal Bureau voor het Handelsregister zijn:

 • het informeren van het ondernemingsklimaat, de overheidsinstellingen, de media en de belanghebbenden over de in het ondernemingsregister uitgevoerde verrichtingen;
 • de tijd die nodig is voor het verkrijgen van toegang tot informatie verkorten;
 • vermindering van de congestie in het handelsregister;
 • het verkorten van de tijd die nodig is voor de indiening van de inschrijvingsdocumenten in het ondernemingsregister;
 • vereenvoudiging van de procedures voor de registratie van beroepsbeoefenaren, het verstrekken van financiële informatie en het aanvragen van informatie en documenten;
 • informatie aan de aanvragers online en in real time over de gegevens van het ondernemingsregister.

In hoeverre kan ik een beroep doen op de documenten in het register?

Het Roemeense handelsregister is georganiseerd en functioneert volgens de bepalingen van Wet nr. nr.26/1990 inzake het handelsregister, zoals gewijzigd en aangevuld. De vergunning voor het oprichten van personen voor wie de verplichting tot inschrijving in het handelsregister, de werking en de inschrijving ervan in het handelsregister is vereist, en de registratie van wijzigingen van de oprichtingsakte of van andere uitdrukkelijk genoemde elementen geschiedt overeenkomstig de bepalingen van wet nr. 26/1990, noodverordening nr. nr.116/2009 van de regering, wet nr. nr.359/2004 en de methodologische regels inzake de wijze waarop de ondernemingsregisters worden bijgehouden, vastgelegd en vrijgegeven, goedgekeurd bij besluit nr. 2594/C/2008 van de minister van Justitie. De elementen die specifiek zijn voor elke vorm van activiteit waarvoor de verplichting tot registratie in het handelsregister is opgenomen, worden geregeld door speciale wetgevingshandelingen, met als voornaamste de volgende: Wet nr. 31/1990 inzake de organisatie en de werking van de samenwerking, Wet nr. 566/2004 inzake samenwerking in de landbouw, Wet nr. 44/2008 betreffende het verrichten van economische activiteiten door gemachtigde natuurlijke personen, individuele ondernemingen en familiebedrijven, Wet nr. 161/2003 houdende maatregelen ter waarborging van de transparantie bij de uitoefening van de openbare ambten, de openbare functies en het ondernemingsklimaat, en de voorkoming en bestraffing van corruptie.

De bepalingen van nationaal recht volgens welke derden zich kunnen beroepen op de in het handelsregister ingeschreven informatie en documenten, als bedoeld in Richtlijn (EU) 2017/1132 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake bepaalde aspecten van het vennootschapsrecht, zijn als volgt:

 1. Artikel 1, lid 1, van wet nr. nr.26/1990 inzake het handelsregister, zoals gewijzigd, luidt: „Vóór het begin van de economische activiteit moeten de volgende natuurlijke of rechtspersonen registratie of, in voorkomend geval, inschrijving in het handelsregister verlangen: Bevoegde natuurlijke personen, individuele ondernemingen en familiebedrijven, ondernemingen, nationale ondernemingen en binnenlandse ondernemingen, ondernemingen, nationale ondernemingen en nationale ondernemingen, autonome ondernemingen, economische belangengroepen, coöperatieve verenigingen, Europese ondernemingen, Europese coöperatieve vennootschappen en Europese economische belangengroepen die hun hoofdvestiging in Roemenië hebben en andere natuurlijke en rechtspersonen die bij wet zijn voorzien.

  Ook moeten de in lid (1) bedoelde natuurlijke of rechtspersonen verplicht zijn om in hetzelfde register van gegevens betreffende de akten en besluiten waarvan de registratie bij wet is voorzien, een aanvraag in te dienen om inschrijving in hetzelfde register aan te vragen.”
 1. De in het handelsregister opgenomen informatie en de afgifte van kopieën van de desbetreffende documenten worden overeenkomstig artikel 4 van Wet nr. nr.26/1990 inzake het handelsregister, zoals gewijzigd, uitgevoerd:

(1) Het handelsregister is openbaar.

(2) Het handelsregister is verplicht om, op kosten van de indiener van het verzoek, de in het handelsregister opgenomen gegevens, uittreksels en gecertificeerde certificaten van gegevens vrij te geven, alsmede bewijzen dat een bepaalde handeling of een feit al dan niet is geregistreerd, afschriften en voor eensluidend gewaarmerkte afschriften van de in het register opgenomen gegevens en de overgelegde documenten waarvoor vergoedingen in rekening worden gebracht.

(3) De in lid (2) bedoelde documenten kunnen door middel van een briefwisseling worden verlangd en afgegeven.

(4) De in lid (2) bedoelde documenten in elektronische vorm, met inbegrip van, of logisch verbonden met de uitgebreide elektronische handtekening, kunnen langs elektronische weg worden opgevraagd en afgegeven via het online dienstenportaal van het Office National Trade Register, alsook via het systeem van het elektronisch loket, overeenkomstig noodverordening nr. 49/2009 van de regering betreffende de vrijheid van vestiging van dienstverleners en het vrij verrichten van diensten in Roemenië, goedgekeurd bij wet nr. 68/2010 inzake de vrijheid van vestiging van dienstverleners en het vrij verrichten van diensten.

(5) De voor het vrijgeven van de kopieën en/of informatie in rekening gebrachte vergoedingen, ongeacht de wijze van levering, mogen de administratieve kosten van de vrijgave ervan niet overschrijden.

Art. 4, lid 1

(1) Elektronische kopieën van de in artikel 4 bedoelde documenten en informatie worden ter beschikking gesteld van het publiek en via het systeem van onderlinge koppeling van ondernemingsregisters, op kosten van de aanvrager.

(2) Het niveau van de kosten die in rekening worden gebracht voor de levering van kopieën en/of informatie uit het handelsregister door het systeem van koppeling van ondernemingsregisters, mag de bijbehorende administratieve kosten niet overschrijden.

De uitvoerbaarheid van de feiten en feiten van de personen op wie de verplichting tot inschrijving in het handelsregister is gebaseerd, geschiedt overeenkomstig artikel 5 van wet nr. 26/1990 inzake het handelsregister, zoals gewijzigd en aangevuld:

(1) Registratie en registratie kunnen tegenover derden worden ingeroepen met ingang van de datum van hun inschrijving in het handelsregister of sinds de bekendmaking ervan in het staatsblad van Roemenië, deel IV, of in een andere publicatie, indien de wet daarin voorziet.
(2) De persoon die om een registratie wordt verzocht, belet niet, tenzij is aangetoond dat zij bij de niet geregistreerde handelingen bekend zijn, aan derden om te verzoeken om registratie, tenzij zij bij hen bekend zijn.
(3) Het nationaal handelsregister publiceert op zijn website en op het portaal voor onlinediensten en dient voor publicatie op het Europese e-justitieportaal actuele informatie in over de nationale wetgeving met betrekking tot de reclame en de afdwingbaarheid tegen derden van de documenten, feiten en kenmerken van personen op wie de verplichting tot inschrijving in het handelsregister is opgenomen.”

Bovendien bevat de artikelen 50 tot en met 53 van wet nr. 31/1990 inzake de ondernemingswet, zoals gewijzigd, bijzondere bepalingen als volgt:

Artikel
50, lid 1, van de besluiten of besluiten waarvoor de bij de wet vastgestelde reclame niet is bekendgemaakt, kan niet worden tegengeworpen aan derden, tenzij de vennootschap aantoont dat zij ervan op de hoogte
waren.

(2) De handelingen die de vennootschap heeft verricht vóór de 16e dag na de datum van bekendmaking in het Roemeense staatsblad, deel IV, van de conclusie van de gedelegeerde rechter (op de datum van deze vereffening behoort tot de directeur van het handelsregister/de persoon die door de directeur-generaal van het Office National Trade Register is aangewezen, overeenkomstig noodverordening nr. nr.116/2009 van de regering, zoals gewijzigd), niet kunnen worden tegengeworpen aan derden, die kunnen bewijzen dat zij daarvan kennis hebben kunnen nemen.

Artikel 51
, derde partijen, kunnen zich evenwel beroepen op de feiten of feiten ten aanzien waarvan geen reclame is gemaakt, tenzij de weglating van de reclame geen gevolgen heeft
.

Artikel 52,
lid 1, in geval van een discrepantie tussen de bij het merkenbureau neergelegde tekst en de in het staatsblad van Roemenië, van deel IV of in de pers gepubliceerde tekst mag de onderneming geen bezwaar maken tegen de gepubliceerde tekst. Derden kunnen de gepubliceerde tekst ten aanzien van de onderneming handhaven, tenzij de onderneming kan aantonen dat zij kennis hadden van de bij het handelsregister ingediende tekst.

Artikel 12, lid 1, van wet nr. 26/1990 inzake het handelsregister, zoals gewijzigd,

(1) Het ondernemingsregister bestaat uit een register voor de registratie van rechtspersonen, nationale vennootschappen en vennootschappen, autonome regii, economische belangengroepen, coöperatieve organisaties, Europese ondernemingen, Europese economische belangengroepen, andere juridische entiteiten die uitdrukkelijk bij wet zijn voorzien, met hoofdkantoor of nevenvestigingen in Roemenië, een register voor de registratie van rechtspersonen met statutaire of statutaire zetel of nevenvestigingen in Roemenië, en een register voor de registratie van natuurlijke personen die zijn toegelaten, individuele ondernemingen en familiebedrijven met zetel of nevenvestigingen in Roemenië. Deze gegevens worden in een computersysteem bewaard.

 1. Overeenkomstig artikel 6, lid 1, van Wet nr. nr.26/1990 inzake het handelsregister, zoals gewijzigd, gelezen in samenhang met artikel 1 van spoedbesluit nr. nr.116/2009 van de regering betreffende de vaststelling van maatregelen met betrekking tot de inschrijving in het handelsregister, goedgekeurd met wijzigingen en supplementen bij Wet nr. nr.84/2010, als gewijzigd, geschiedt de beslissing op grond van de resolutie van de directeur van het handelsregister/persoon die door de directeur-generaal van het Nationaal Handelsregister of, in voorkomend geval, van een definitieve rechterlijke beslissing is aangewezen, tenzij in de wet anders is bepaald.
  Overeenkomstig artikel
  26, lid 1, van Wet nr. nr.26/1990 inzake het handelsregister, zoals gewijzigd, is „de datum van inschrijving in het handelsregister de datum waarop de inschrijving daadwerkelijk in dat register is ingeschreven.

  ” > Ook, overeenkomstig artikel 26, lid 2, van de bovengenoemde wetgevingshandeling, gelezen in samenhang met noodverordening nr. nr.116/2009 van de regering, wordt de inschrijving in het handelsregister uitgevoerd binnen 24 uur na de datum van de resolutie van de directeur van het handelsregister/de persoon die is aangewezen door de directeur-generaal van het nationaal handelsregister, en in het geval van registratie van de beroepsbeoefenaar, binnen 24 uur na de datum van
  de
  vergunning tot registratie.

Overeenkomstig artikel 51, lid 2, van Wet nr. nr.26/1990 inzake het handelsregister, zoals gewijzigd, worden de inschrijvingen in het handelsregister elektronisch uitgevoerd, zowel op het niveau van de merkenbureaus bij de rechtbanken als op het niveau van het geautomatiseerde centrale register.

Meer informatie vindt u De link wordt in een nieuw venster geopend.hier.

Relevante links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Officiële website van het Roemeense handelsregister

De link wordt in een nieuw venster geopend.Portaal voor onlinediensten van het Roemeense nationale handelsregister

Relevante documenten

Wet nr. 26/1990PDF (669 Kb)NL

Ministerieel besluit nr. 116/2009PDF (255 Kb)NL

Uitvoeringsbepalingen van 10 oktober 2008 voor het bijhouden van de registersPDF (1034 Kb)NL

Wet nr. 359/2004PDF (527 Kb)NL


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 13/08/2019