Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Obchodné registre v členských štátoch - Rumunsko

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?

V tejto časti nájdete prehľad rumunského obchodného registra, ktorý organizuje ministerstvo spravodlivosti – Úrad národného obchodného registra.


Aké informácie ponúka rumunský obchodný register?

Odkaz sa zobrazí v novom okneRumunský národný úrad pre obchodný register je verejnou inštitúciou s právnou subjektivitou, ktorá je organizovaná pod dohľadom ministerstva spravodlivosti. Musí mať v držbe, organizovať a spravovať centrálny automatizovaný archív obchodných údajov.

Kancelárie obchodného registra sú organizované pod vedením Národného úradu pre obchodný register a pôsobia v Bukurešti a v každej z 41 rumunských žúp. Vedú, organizujú a riadia miestne registre ekonomických subjektov.

V súlade so zákonom č. 26/1990 obchodný register obsahuje informácie o registrovaných povolaniach, a to:

 • podnikateľské subjekty;
 • domáce spoločnosti;
 • domáce spoločnosti
 • autonómne králi;
 • družstvá;
 • družstevné organizácie;
 • hospodárske záujmové skupiny;
 • Európske zoskupenia hospodárskych záujmov;
 • Európske spoločnosti;
 • Európske družstvá;
 • odborníci;
 • individuálne podniky;
 • rodinné podniky a
 • iné fyzické a právnické osoby ustanovené zákonom.

Obchodný register zaznamenáva všetky doklady, skutočnosti, tvrdenia, doklady a totožnosť dotknutých odborníkov, ktorých zápis sa vyžaduje podľa zákona, ako aj všetky ostatné dokumenty alebo dokumenty výslovne stanovené zákonom.

Odkaz sa zobrazí v novom okneWebové sídlo obchodného registra (https://www.onrc.ro/index.php/ro/):

1. dokumenty;
2. informácie, služby štruktúrované v sekciách a službách;
3. informácie o Národnom úrade pre obchodný register a o úradoch pre obchodné registre, ktoré sú spojené s tribunálmi;
4. rôzne reklamné informácie – voľný prístup;
5. formuláre použité v inštitúcii;
6. formality týkajúce sa zápisu do obchodného registra pre každú kategóriu odborníkov a transakcie;
7. štatistické údaje o zaznamenaných operáciách.

 • história inštitúcie
 • sieť PRS
 • formuláre (pre odborníkov atď.) a potrebné formality
 • účtované za služby ONRC
 • služby
 • právne predpisy
 • štatistiky
 • priemer.

Online služby Národného úradu pre obchodný register sú dostupné na Odkaz sa zobrazí v novom okneinternetovom portáli služieb prostredníctvom Sektorového operačného programu „Zvýšenie hospodárskej konkurencieschopnosti“, „Investície do vašej budúcnosti!“ v rámci projektu „Online služby (elektronická verejná správa), ktoré poskytuje NTRO pre podnikateľskú komunitu prostredníctvom špecializovaného portálu“.

Online služby Národného obchodného registra poskytované prostredníctvom portálu služieb sú:

 • Infocert
 • MCOM Online;
 • Overenie dostupnosti názvu spoločnosti a online rezervácie názvu spoločnosti;
 • Predbežné kontroly (overenie dostupnosti a/alebo rezervácie názvu/loga právnickej/fyzickej osoby, individuálneho/rodinného podniku);
 • Záznamy v obchodnom registri a povolenie právnických osôb;
 • Aktualizácia kontaktných údajov spoločností registrovaných v obchodnom registri;
 • Poskytovanie informácií k dnešnému dňu, história spoločnosti, štatistika;
 • Vydávanie dokladov (osvedčenia o zisteniach);
 • Stav prípadu;
 • Oznamuje zloženie obchodného registra;
 • Odkladá žiadosti o zápis do obchodného registra;
 • Zverejňovanie rôznych situácií právnických osôb;
 • Štatistika (transakcie v centrálnom registri obchodu, spoločnosti s zahraničnou majetkovou účasťou);
 • Offline obchodné registre.

Online služba Recom poskytuje tieto informácie o odborníkoch:

 • názov a organizačná forma;
 • identifikačné údaje (poradové číslo v obchodnom registri, jedinečný európsky identifikačný kód, jedinečný registračný kód, registrované sídlo, obchodné kontakty (telefón, fax),
 • registrované sídlo (PE, začiatok platnosti dokladu o založení, dátum skončenia platnosti dokladu o usadení, trvanie sídla);
 • upísané a upísané základné imanie;
 • hlavný predmet podnikania deklarovaný/povolený predajcom alebo dodávateľom;
 • vedľajšie pracovné predmety deklarované/povolené predajcom alebo dodávateľom;
 • identifikačné údaje týkajúce sa pridružených fyzických a právnických osôb;
 • identifikácia správcov;
 • údaje o emblémach;
 • údaje týkajúce sa dcérskych spoločností/filiálok/podjednotiek (sídlo, telefónne číslo);
 • údaje o vedľajších pracoviskách/pracovných miestach (registrované sídlo, telefónne číslo);
 • údaje o prevádzkarňach a/alebo činnostiach povolených v súlade s článkom 15 zákona č. 359/2004;
 • údaje o majetkových právach;
 • údaje o zložení;
 • údaje týkajúce sa aktov, na ktoré sa vzťahuje článok 21 písm. e) až h) zákona č. 26/1990;
 • údaje týkajúce sa iných pohľadávok;
 • údaje zo súvahy (obrat, priemerný počet zamestnancov, hrubý zisk), ak ich poskytlo ministerstvo verejných financií.

Je prístup do rumunského obchodného registra bezplatný?

Informácie, ktoré poskytuje obchodný register, Odkaz sa zobrazí v novom oknesú dostupné online na portáli služieb Národného úradu pre obchodný register. Prístup k informáciám je povolený po registrácii ako používateľ (vytvorenie používateľského mena a hesla), bezplatná prevádzka.

Informácie v registri národného obchodného registra sú štruktúrované podľa ponúkaných služieb. Niektoré informácie sú prístupné bezplatne, iné v súlade s platnými právnymi predpismi.

Spomedzi informácií, ktoré sú k dispozícii, by sme Vám chceli pripomenúť:

 • Všeobecné informácie o príslušných osobách na vykonanie určitých regulovaných činností (odborníci, fyzické osoby, právnické osoby, inštitúcie a verejné orgány atď.), podrobnosti sú k dispozícii na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.onrc.ro/index.php/ro/).
 • Upisovacia zložka online upisovacieho služby Recom online je dostupná po uzavretí zmluvy s príjemcom. Prístup je k dispozícii 24 hodín od roku 24.
 • Elektronické formuláre.
 • Status žiadostí o registráciu v obchodnom registri – bezplatne.
 • Prístup k časti týkajúcej sa rozhodnutí o odložení žiadostí o registráciu v obchodnom registri je bezplatný,
 • Prístup k niektorým verejným informáciám (finančná situácia, likvidácia, zrušenie zo zákona atď.) je bezplatný,

Prístup do všetkých častí webového sídla Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.onrc.ro/index.php/ro/ je bezplatný, 24 hodín v roku 24.

Ako vyhľadávať v rumunskom obchodnom registri

Bezplatné informácie v Odkaz sa zobrazí v novom okneonline službe Recom sa môžu vyhľadávať zavedením týchto kritérií:

 • meno odborníka;
 • registračné číslo podniku;
 • jedinečný registračný kód;
 • župa, v ktorej sa nachádza sídlo.

Všeobecné informácie pre záujemcov, ktoré bezplatne ponúka služba Recom online, zahŕňajú:

 • názov odborníka registrovaného v obchodnom registri;
 • registračné číslo podniku;
 • jedinečný európsky identifikačný kód (EUID);
 • jedinečný registračný kód;
 • adresu sídla alebo miesta podnikania;
 • stav firmy (napríklad: prevádzka, likvidácia, likvidácia, konkurz, registrácia, atď.);

História rumunského obchodného registra

Obchodný register bol zriadený v roku 1990 v súlade so zákonom č. 26/1990 Z. z. o obchodnom registri.

Vytvoril sa osobitný portál na poskytovanie nových online služieb podnikateľskému prostrediu a komukoľvek, kto má záujem, portál spustený v druhej polovici roku 2011.

Odkaz sa zobrazí v novom okneCiele Národného úradu pre obchodný register sú:

 • informovanie podnikateľského prostredia, verejných inštitúcií, médií a zainteresovaných osôb o činnostiach vykonávaných v obchodnom registri;
 • skrátenie času potrebného na získanie prístupu k informáciám;
 • zníženie preťaženia v obchodnom registri;
 • skrátenie času potrebného na predloženie registračných dokumentov do obchodného registra;
 • zjednodušenie postupov registrácie odborníkov, poskytovanie finančných informácií a požadovanie informácií a dokumentov;
 • informácie poskytované žiadateľom online a v reálnom čase na údajoch obchodného registra.

Do akej miery sa môžem spoľahnúť na dokumenty v registri?

Rumunský obchodný register funguje a funguje podľa ustanovení zákona č. nr.26/1990 o obchodnom registri, ktorý je znovu uverejnený a doplnený a doplnený. Povolenie na založenie osoby, na ktorú sa vzťahuje povinnosť registrácie v obchodnom registri, registrácia ich činnosti a registrácia v obchodnom registri a akékoľvek zaznamenanie zmien zakladacích listín alebo iných výslovne upravených prvkov, sa vykonáva v súlade s ustanoveniami zákona č. 26/1990, mimoriadneho nariadenia vlády č. nr.116/2009, zákona č. nr.359/2004, ako aj s metodickými pravidlami, podľa ktorých sa obchodné registre uchovávajú, zaznamenávajú a uvoľňujú a ktoré sú schválené vyhláškou ministra spravodlivosti č. 2594/C/2008. Pre každú formu činnosti, pre ktorú je registračná povinnosť stanovená v obchodnom registri, sa vzťahujú osobitné legislatívne akty, pričom hlavné sú tieto: Zákon č. 31/1990, zákon č. nr.1/2005 o organizácii a fungovaní spolupráce, zákon č. 566/2004 o spolupráci v oblasti poľnohospodárstva, Mimoriadne nariadenie vlády č. 44/2008 o vykonávaní hospodárskych činností oprávnenými fyzickými osobami, individuálnymi podnikmi a rodinnými podnikmi, zákon č. 161/2003 o opatreniach na zabezpečenie transparentnosti pri výkone verejnej funkcie, verejných funkcií a podnikateľského prostredia a o predchádzaní a trestaní korupcie.

Ustanovenia vnútroštátneho práva, podľa ktorých sa tretie osoby môžu odvolávať na informácie a dokumenty zapísané v obchodnom registri, ako je stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1132 z 14. júna 2017 o určitých aspektoch práva obchodných spoločností, sú takéto:

 1. V súlade s článkom 1 ods. 1 zákona č. nr.26/1990 o obchodnom registri, ktorý bol znovu uverejnený v znení zmien a doplnení, „Pred začatím hospodárskej činnosti sa od týchto fyzických alebo právnických osôb vyžaduje, aby si vyžadovali registráciu alebo prípadne registráciu v obchodnom registri: Oprávnené fyzické osoby, jednotlivé podniky a rodinné podniky, spoločnosti, vnútroštátne spoločnosti a domáce spoločnosti, spoločnosti, národné spoločnosti a vnútroštátne spoločnosti, autonómne spoločnosti, hospodárske záujmové skupiny, družstvá, družstevné organizácie, európske spoločnosti, európske družstvá a európske hospodárske záujmové skupiny, ktoré majú hlavné miesto podnikania v Rumunsku, a iné fyzické a právnické osoby ustanovené zákonom.

  V súlade s článkom 1 ods. 2 uvedeného legislatívneho aktu sú fyzické alebo právnické osoby uvedené v odseku (1) povinné požiadať o zápis do toho istého registra údajov týkajúcich sa aktov a aktov, ktorých zápis je ustanovený
  zákonom. „
 1. Poskytovanie informácií zapísaných v obchodnom registri a vydávanie kópií príslušných dokumentov sa vykonáva v súlade s článkom 4 zákona č. nr.26/1990 o živnostenskom registri v znení neskorších zmien a doplnení:

(1) Obchodný register je verejný.

(2) úrad pre obchodný register je povinný na náklady osoby, ktorá podáva žiadosť, zverejniť informácie, výpisy zo záznamov a overené osvedčenia o údajoch zaznamenané v obchodnom registri, ako aj potvrdenia o tom, že určitý čin alebo skutočnosť je alebo nie je zaregistrovaný, kópie a overené kópie záznamov vyhotovených v registri a v predložených dokumentoch, za ktoré sa účtuje poplatok.

(3) Dokumenty uvedené v odseku (2) môžu byť požadované a vydané korešpondenčne.

(4) Dokumenty uvedené v odseku (2) v elektronickej forme, ktoré obsahujú, spojené alebo logicky súvisia s predĺženým elektronickým podpisom, môžu byť vyžiadané a vydané elektronickými prostriedkami prostredníctvom online portálu služieb Národného úradu pre obchodný register, ako aj prostredníctvom systému elektronického jednotného kontaktného miesta (JKM) v súlade s mimoriadnym nariadením vlády č. 49/2009 o slobode poskytovateľov služieb usadiť sa a o slobode poskytovať služby v Rumunsku, ktoré bolo schválené so zmenami a doplneniami zákonom č. 68/2010.

(5) Poplatky účtované za uvoľnenie kópií a/alebo informácií nesmú bez ohľadu na spôsob poskytovania presiahnuť administratívne náklady spojené s ich uvoľňovaním.

Článok 4 ods. 1

(1) elektronické kópie dokumentov a informácií uvedených v článku 4 sa sprístupnia verejnosti a prostredníctvom systému prepojenia obchodných registrov na náklady žiadateľa.

(2) Výška poplatkov účtovaných za dodanie kópií a/alebo informácií z obchodného registra systémom prepojenia obchodných registrov nepresiahne príslušné administratívne náklady.

Vykonateľnosť aktov a skutočností osôb, na ktoré sa vzťahuje povinnosť zápisu do obchodného registra, sa vykonáva v súlade s článkom 5 zákona č. 26/1990 o obchodnom registri, ktorý je znovu uverejnený a zmenený a doplnený:

(1) Registračné údaje a zápisy sa môžu uplatňovať voči tretím osobám s účinnosťou odo dňa zápisu do obchodného registra alebo od ich uverejnenia v Úradnom vestníku Rumunskej republiky, v jeho časti IV alebo v inej publikácii, ak sa tak ustanovuje v právnych predpisoch.
(2) Osoba, od ktorej sa vyžaduje, aby požiadala o registráciu, nebráni tretím stranám v konaní, pokiaľ sa im nezistia prostredníctvom nezapísaných aktov, pokiaľ im nie sú známe.
(3) Národný úrad pre obchodný register uverejní na svojej webovej stránke a na portáli služieb elektronickej pošty a nezverejní na Európskom portáli elektronickej justície aktuálne informácie o vnútroštátnom práve, pokiaľ ide o oznamovanie a vykonateľnosť dokumentov, skutočností a údajov voči tretím osobám, ktoré podliehajú povinnosti registrovať sa v obchodnom registri.“

Okrem toho v článkoch 50 až 53 zákona č. 31/1990 o práve obchodných spoločností, ktorý bol znovu uverejnený v znení zmien a doplnení, sa nachádzajú tieto osobitné ustanovenia:

Článok
50 ods. 1 aktov alebo aktov, pre ktoré nebola uverejnená reklama stanovená zákonom, sa nesmie uplatniť voči tretím osobám, pokiaľ spoločnosť nepreukáže, že o nich vedela.

(2) Operácie, ktoré spoločnosť vykonala pred 16. dňom po dátume uverejnenia v Úradnom vestníku Rumunskej republiky (časť IV) na záver povereného sudcu (ku dňu tohto vyrovnania patrí riaditeľovi Kancelárie obchodného registra/osobe vymenovanej generálnym riaditeľom Národného obchodného registra v súlade s mimoriadnym nariadením vlády č. nr.116/2009 v znení zmien a doplnení), sa nemožno dovolávať voči tretím osobám, ktoré preukážu, že sa s nimi nemohli oboznámiť.

Článok 51
sa však môže odvolávať na akty alebo skutočnosti, v súvislosti s ktorými sa reklama nevykonala, okrem prípadov, keď vynechanie reklamy nie je účinné
.

Článok
52 ods. 1 V prípade rozdielu medzi textom uloženým v obchodnom registri a znením uverejneným v Úradnom vestníku Rumunska, v jeho časti IV alebo v tlači, nesmie spoločnosť voči tretím stranám namietať voči uverejneným textom. Tretie strany môžu presadzovať uverejnený text voči spoločnosti, pokiaľ spoločnosť nemôže dokázať, že vedela o texte predloženom Úradu pre obchodné registre.

V súlade s článkom 12 ods. 1 zákona č. 26/1990 o obchodnom registri, ktorý bol opätovne uverejnený, v znení zmien a doplnení,

(1) Obchodný register pozostáva z registra na registráciu právnických osôb registrovaných spoločností, vnútroštátnych spoločností a spoločností, autonómnych regii, hospodárskych záujmových skupín, družstevných organizácií, európskych spoločností, európskych hospodárskych záujmových skupín, iných právnických osôb výslovne stanovených zákonom, s ústredím alebo sekundárnymi prevádzkarňami v Rumunsku, registra registrácie právnických osôb registrovaných družstiev a európskych družstiev s ústredím alebo so sekundárnymi prevádzkarňami v Rumunsku a registra registrácie fyzických osôb, ktorým bolo udelené povolenie, jednotlivých podnikov a rodinných podnikov v Rumunsku. Takéto záznamy sa uchovávajú v počítačovom systéme.

 1. Podľa článku 6 ods. 1 zákona č. nr.26/1990 o obchodnom registri v znení zmien a doplnení v spojení s článkom 1 mimoriadneho nariadenia vlády č. nr.116/2009 o ustanovení opatrení týkajúcich sa činnosti registrácie v obchodnom registri, schválenej na základe zmien a doplnení zákona č. nr.84/2010 v znení zmien a doplnení, sa rozhoduje na základe uznesenia riaditeľa Kancelárie pre obchodný register/osoby určenej generálnym riaditeľom Národného obchodného registra, prípadne na základe právoplatného súdneho rozhodnutia, pokiaľ zákon nestanovuje inak.

  Podľa článku 26 ods. 1 zákona č. nr.26/1990 o obchodnom registri, ktorý bol opätovne uverejnený v znení zmien a doplnení, „dátumom zápisu do obchodného registra je dátum skutočného zápisu do obchodného registra.

  „> V súlade s článkom 26 ods. 2 uvedeného legislatívneho aktu v spojení s mimoriadnym nariadením vlády č. nr.116/2009 sa zápis v obchodnom registri prevádzkuje do 24 hodín od dátumu uznesenia riaditeľa Kancelárie obchodného registra/osoby určenej generálnym riaditeľom Národného obchodného registra a v prípade registrácie do 24 hodín od dátumu
  uznesenia
  o schválení registrácie.

V súlade s článkom 51 ods. 2 zákona č. nr.26/1990 o obchodnom registri v znení neskorších zmien a doplnení sa „Registrácie v obchodnom registri vykonávajú elektronicky na úrovni úradov registra, ako aj na úrovni počítačového centrálneho registra.

Viac informácií nájdete Odkaz sa zobrazí v novom oknetu.

Relevantné odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneOficiálna webová stránka rumunského obchodného registra

Odkaz sa zobrazí v novom okneOnline portál služieb rumunského Národného úradu pre obchodný register

Príslušné dokumenty

Zákon č. 26/1990PDF (669 Kb)EN

Správny rozkaz č. 116/2009PDF (255 Kb)EN

Podrobné pravidlá týkajúce sa vedenia obchodných registrovPDF (1034 Kb) z 10. októbra 2008EN

Zákon č. 359/2004PDF (527 Kb)EN


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 13/08/2019