Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

Chemin de navigation

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Obchodní rejstříky v členských státech - Rumunsko

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: mauvaise

Estimez-vous que cette traduction est utile?

V této části najdete přehled rumunského obchodního rejstříku, který pořádá Ministerstvo spravedlnosti – Národní obchodní rejstřík.


Jaké informace nabízí rumunský obchodní rejstřík?

Odkaz se otevře v novém okně.Rumunský národní úřad obchodního rejstříku je veřejnoprávní instituce s právní subjektivitou, která je organizována pod vedením ministerstva spravedlnosti. Uchovává, organizuje a spravuje centrální počítačové registry obchodních údajů.

Kanceláře obchodního rejstříku jsou organizovány pod vedením Národního obchodního rejstříku a působí v Bukurešti a v každé z 41 rumunských žup. Vedou, organizují a řídí místní registry hospodářských subjektů.

Podle zákona č. 26/1990 obsahuje obchodní rejstřík informace o registrovaných zaměstnancích, a to:

 • podniky;
 • tuzemské společnosti;
 • tuzemské společnosti
 • autonomní oblasti;
 • družstevní společnosti;
 • družstevní organizace;
 • ekonomické zájmové skupiny;
 • Evropská hospodářská zájmová sdružení;
 • Evropské společnosti;
 • Evropské družstevní společnosti;
 • odborníci, pracovníci;
 • jednotlivé podniky;
 • rodinné podniky a
 • jiné fyzické a právnické osoby stanovené zákonem.

Obchodní rejstřík zaznamenává všechny dokumenty, skutečnosti, nároky, dokumenty a totožnost dotčených odborníků, jejichž registrace je vyžadována právními předpisy, a veškeré další dokumenty nebo dokumenty výslovně stanovené zákonem.

Odkaz se otevře v novém okně.Internetové stránky obchodního rejstříku (https://www.onrc.ro/index.php/ro/):

1. dokumenty;
2. informace, služby strukturované v sekcích a službách;
3. informace o Národním obchodním rejstříku a kancelářích obchodního rejstříku, které jsou připojeny k tribunálům;
4. různé reklamní informace – volný přístup;
5. formuláře používané v instituci;
6. formality spojené s registrací každé kategorie odborníků a obchodů v obchodním rejstříku;
7. statistické údaje o zaznamenaných operacích.

 • historie instituce
 • síť počítačových rezervačních systémů
 • formuláře (pro odborníky atd.) a nezbytné formality
 • účtované za služby ONRC
 • služby
 • právní předpisy
 • statistiky
 • střední hodnota.

On-line služby národního obchodního rejstříku jsou k dispozici na Odkaz se otevře v novém okně.on-line portálu služeb prostřednictvím odvětvového operačního programu „Zvýšení hospodářské konkurenceschopnosti“, „Investovat do vaší budoucnosti!“ v rámci projektu „On-line služby (elektronická veřejná správa (e-government)) poskytované NTRO pro podnikatelské kruhy prostřednictvím specializovaného portálu“.

Online služby vnitrostátního úřadu obchodního rejstříku poskytované prostřednictvím portálu služeb jsou:

 • Infocert
 • RECOM Online;
 • Ověření dostupnosti názvu společnosti a rezervace názvu společnosti online;
 • Předběžné kontroly (ověření dostupnosti a /nebo rezervace názvu/loga právnické/fyzické osoby, individuálního/rodinného podniku);
 • Záznamy v obchodním rejstříku a povolení právnických osob;
 • Aktualizaci kontaktních údajů společností zapsaných v obchodním rejstříku;
 • Poskytování informací do dnešního dne, historie společnosti, statistika;
 • Vydávání dokladů (osvědčení o nálezech);
 • Stav případu;
 • Oznámit vyplněný obchodní rejstřík;
 • Usnesení o odložení požadavků na obchodní rejstřík;
 • Zveřejnění různých situací právnických osob;
 • Statistika (transakce v centrálním registru obchodních společností, společnosti se zahraniční kapitálovou účastí);
 • Off-line obchodních formulářů.

Internetová služba „Recom“ poskytuje následující informace o odbornících:

 • název a organizační forma;
 • identifikační údaje (pořadové číslo v obchodním rejstříku, jedinečný identifikátor na evropské úrovni, jedinečný registrační kód, adresa sídla, obchodní kontakty (telefon, fax);
 • sídlo (PE, začátek platnosti dokladu o usazení, datum skončení platnosti dokladu o usazení, doba trvání sídla);
 • upsaný a upsaný základní kapitál;
 • hlavní předmět podnikání, uvedený/schválený prodávajícím nebo poskytovatelem;
 • vedlejší pracovní předměty deklarované/schválené prodávajícím nebo poskytovatelem;
 • identifikační údaje týkající se přidružených fyzických a právnických osob;
 • identifikace administrátorů;
 • údaje o symbolech;
 • údaje o dceřiných společnostech/pobočkách/podjednotkách (sídlo, telefon);
 • údaje o sekundárních místech/pracovních místech (sídlo, telefon);
 • údaje o zařízeních a /nebo činnostech schválených v souladu s čl. 15 zákona č. 359/2004;
 • údaje o vlastnických právech;
 • údaje o složení;
 • údaje týkající se úkonů uvedených v čl. 21 písm. e) až h) zákona č. 26/1990;
 • údaje týkající se jiných pohledávek;
 • rozvahové údaje (obrat, průměrný počet zaměstnanců, hrubý zisk), pokud tak stanoví Ministerstvo veřejných financí.

Je přístup do rumunského obchodního rejstříku zdarma?

Informace obsažené v obchodním rejstříku Odkaz se otevře v novém okně.jsou k dispozici na portálu služeb národního obchodního rejstříku. Přístup k informacím je povolen po registraci jako uživatel (vytvoření uživatelského jména a hesla), volný provoz.

Informace v rejstříku národního obchodního rejstříku jsou strukturovány podle nabízených služeb. Některé informace lze získat bezplatně, jiné v souladu s platnými právními předpisy.

V rámci dostupných informací bychom Vám rádi připomněli, že:

 • Obecné informace pro dotčené osoby, aby mohly případně vykonávat určité regulované činnosti (odborníci, fyzické osoby, právnické osoby, instituce a veřejné orgány atd., podrobnosti jsou k dispozici na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.https://www.onrc.ro/index.php/ro/).
 • Upisovací složka předplacené on-line služby Recom je přístupná po uzavření smlouvy s příjemcem. Přístup je poskytován po dobu 24 hodin od roku 24.
 • Elektronické formuláře.
 • Stav žádostí o zápis do obchodního rejstříku – bezplatně.
 • Oddíl týkající se rozhodnutí o odložení žádosti o zápis do obchodního rejstříku je bezplatný;
 • Některé veřejné informace (finanční výkazy, dobrovolná řešení, statutární řešení atd.) lze získat bezplatně;

Přístup ke všem částem internetové stránky Odkaz se otevře v novém okně.https://www.onrc.ro/index.php/ro/ je bezplatný, 24 hodin v roce 24.

Jak vyhledávat v rumunském obchodním rejstříku

Informace o volných informacích dostupných v Odkaz se otevře v novém okně.internetové službě Recom lze vyhledávat zavedením těchto kritérií:

 • jméno odborníka;
 • identifikační číslo podniku;
 • jedinečný registrační kód;
 • kraj, ve kterém se nachází sídlo.

Obecné informace pro zájemce nabízené zdarma prostřednictvím služby Recom on-line zahrnují:

 • jméno odborníka zapsaného v obchodním rejstříku;
 • identifikační číslo podniku;
 • Evropský jedinečný identifikátor (EUID);
 • jedinečný registrační kód;
 • adresu sídla nebo místa podnikání;
 • stav podniku (například: operace, likvidace, likvidace, konkurzní řízení, registrace atd.);

Historie rumunského obchodního rejstříku

Obchodní rejstřík byl zřízen v roce 1990 v souladu se zákonem č. 26/1990 Sb., o obchodním rejstříku.

Byl vytvořen specializovaný portál k poskytování nových on-line služeb pro podnikatelské prostředí a pro každého, kdo se zajímá o portál zahájený v druhé polovině roku 2011.

Odkaz se otevře v novém okně.Cíle národního obchodního rejstříku jsou:

 • informování podnikatelského prostředí, veřejných institucí, sdělovacích prostředků a zainteresovaných osob o operacích prováděných v obchodním rejstříku;
 • zkrátit dobu potřebnou pro získání přístupu k informacím;
 • snížení dopravního přetížení v obchodním rejstříku;
 • zkrácení doby potřebné pro předložení registrační dokumentace obchodnímu rejstříku;
 • zjednodušení postupů pro registraci odborníků, poskytování finančních informací a podávání žádostí o informace a dokumenty;
 • informování žadatelů online a v reálném čase o údajích v obchodním rejstříku.

Do jaké míry se mohu dovolávat dokumentů v rejstříku?

Rumunský obchodní rejstřík je organizován a funguje podle ustanovení zákona č. nr.26/1990 o obchodním rejstříku v znovu zveřejněném znění, ve znění pozdějších předpisů. Povolení zřídit osoby, na které se vztahuje povinnost registrace v obchodním rejstříku, jejich provoz a zápis do obchodního rejstříku a jakýkoli záznam změn zakládacích dokumentů nebo jiných výslovně stanovených náležitostí, se provádí v souladu s ustanoveními zákona č. 26/1990, mimořádného nařízení vlády č. nr.116/2009, zákona č. nr.359/2004, jakož i metodických pravidel způsobu vedení, evidence a uvolňování obchodních rejstříků, schválených vyhláškou ministra spravedlnosti č. 2594/C/2008. Prvky specifické pro každou formu činnosti, pro kterou je v obchodním rejstříku stanovena povinnost registrace, se řídí zvláštními legislativními akty, přičemž hlavní jsou tyto: Zákon č. 31/1990, zákon č. nr.1/2005 o organizaci a způsobu spolupráce, zákon č. 566/2004 o spolupráci v zemědělství, nařízení vlády č. 44/2008 o provádění hospodářských činností oprávněnými fyzickými osobami, jednotlivé podniky a rodinné podniky, zákon č. 161/2003 o opatřeních k zajištění transparentnosti při výkonu veřejné funkce, veřejných funkcí a podnikatelského prostředí, jakož i předcházení korupci a její trestání.

Ustanovení vnitrostátního práva, podle nichž se třetí osoby mohou dovolávat informací a dokumentů zapsaných v obchodním rejstříku podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1132 ze dne 14. června 2017 o některých aspektech práva obchodních společností, jsou tyto:

 1. V souladu s čl. 1 odst. 1 zákona č. nr.26/1990 o obchodním rejstříku, ve znění pozdějších předpisů, se „před zahájením hospodářské činnosti vyžaduje, aby následující fyzické nebo právnické osoby vyžadovaly registraci nebo případně zápis do obchodního rejstříku: Oprávněné fyzické osoby, jednotlivé podniky a rodinné podniky, společnosti, vnitrostátní společnosti a tuzemské společnosti, společnosti, národní společnosti a vnitrostátní společnosti, autonomní společnosti, hospodářské zájmové skupiny, družstevní společnosti, družstevní organizace, evropské společnosti, evropské družstevní společnosti a evropské hospodářské zájmové skupiny, které mají hlavní místo podnikání v Rumunsku, a další fyzické a právnické osoby stanovené zákonem.

  Rovněž v souladu s čl. 1 odst. 2 uvedeného legislativního aktu musí fyzické nebo právnické osoby uvedené v odstavci (1) požádat o zápis do téhož rejstříku údajů týkajících se aktů a aktů, jejichž zápis je stanoven
  zákonem. „
 1. Poskytování informací zapsaných v obchodním rejstříku a vydávání kopií příslušných dokladů se provádí v souladu s čl. 4 zákona č. nr.26/1990 o obchodním rejstříku, ve znění pozdějších předpisů:

(1) Obchodní rejstřík je veřejný.

(2) úřad obchodního rejstříku je povinen zpřístupnit na náklady osoby, která podává žádost, informace, výpisy z evidence a osvědčení o ověřených údajích zapsané v obchodním rejstříku, jakož i doklad o tom, že určitý úkon nebo určitá skutečnost je nebo není zaregistrován, a kopie a ověřené kopie záznamů v rejstříku a v předložených dokladech.

(3) Doklady uvedené v bodě (2) mohou být požadovány a vydávány korespondenčně.

(4) Dokumenty uvedené v bodě (2) v elektronické podobě, které zahrnují, jsou připojeny nebo logicky spojeny s rozšířeným elektronickým podpisem, mohou být elektronickými prostředky požadovány a vydávány elektronickými prostředky prostřednictvím on-line portálu vnitrostátních obchodních rejstříků, jakož i prostřednictvím systému elektronického jednotného kontaktního místa, v souladu s mimořádným nařízením vlády č. 49/2009 o svobodě usazování poskytovatelů služeb a volného pohybu služeb v Rumunsku, schválené změnami zákonem č. 68/2010.

(5) Poplatky za uvolnění kopií a /nebo informací nesmí bez ohledu na způsob poskytování přesáhnout administrativní náklady spojené s jejich poskytnutím.

Článek 4 1

(1) elektronické kopie listin a údajů uvedených v čl. 4 jsou zpřístupněny veřejnosti a prostřednictvím systému propojení obchodních rejstříků na náklady žadatele.

(2) Úroveň poplatků za poskytnutí kopií a /nebo informací z obchodního rejstříku ze systému propojení obchodních rejstříků nesmí překročit související administrativní náklady.

Vykonatelnost aktů a skutečností osob podléhajících povinnosti zápisu do obchodního rejstříku se provádí v souladu s čl. 5 zákona č. 26/1990 o obchodním rejstříku, ve znění změn a doplňků:

(1) Registrace a zápisy se lze vůči třetím osobám dovolávat s účinkem ode dne jejich zápisu do obchodního rejstříku nebo od jejich zveřejnění v Úředním věstníku Rumunska, části IV nebo v jiné publikaci, stanoví-li tak zákon.
(2) Osoba, která má požadovat registraci, nebrání třetím osobám, pokud jim není známo, že jsou těmito akty známy.
(3) Národní obchodní rejstřík zveřejní na svých internetových stránkách a na portálu on-line služeb a zveřejní na portálu evropské e-justice aktuální informace o vnitrostátních právních předpisech, pokud jde o zveřejnění a vymahatelnost dokumentů, skutečností a údajů o osobách podléhajících povinnosti zaregistrovat se v obchodním rejstříku.“

Kromě toho existují zvláštní ustanovení v článcích 50 až 53 zákona č. 31/1990 o právu společností, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Čl.
50 odst. 1 Akty nebo akty, jejichž zveřejnění podle zákona nebylo zveřejněno, se nelze dovolávat vůči třetím osobám, pokud společnost prokáže, že o nich věděla.

(2) Úkony provedené společností před 16. dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Rumunska části IV závěru aktu v přenesené pravomoci (ke dni vypořádání pohledávky náleží řediteli obchodního rejstříku/osobě jmenované generálním ředitelem Národního obchodního úřadu podle mimořádného nařízení vlády č. nr.116/2009, ve znění pozdějších předpisů) se nelze dovolávat vůči třetím osobám, které prokáží, že se s nimi nemohly seznámit.

Čl. 51
se však může dovolávat aktů nebo skutečností, které nebyly předmětem reklamy, ledaže by opomenutí propagačního sdělení nemělo žádný účinek
.

Čl.
52 odst. 1 V případě nesouladu mezi zněním uloženým u Úřadu pro obchodní rejstřík a zněním zveřejněným v Úředním věstníku Rumunska, části IV nebo v tisku nesmí společnost podat proti třetím stranám žádné námitky. Třetí strany mohou vůči této společnosti uplatnit zveřejněné znění, ledaže by společnost mohla prokázat, že věděla o znění předloženém Úřadu pro obchodní rejstřík.

V souladu s čl. 12 odst. 1 zákona č. 26/1990 o obchodním rejstříku, ve znění pozdějších předpisů,

(1) Obchodní rejstřík se skládá z rejstříku pro registraci právnických osob zapsaných v rejstříku právnické osoby, vnitrostátních společností a společností, autonomní regii, hospodářských zájmových skupin, družstevních organizací, evropských společností, evropských hospodářských zájmových skupin, jiných právnických osob výslovně stanovených zákonem, se zřizovacími nebo středními podniky v Rumunsku, registru pro registraci právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku a evropských družstevních společností se sídlem v Rumunsku a rejstříku pro registraci fyzických osob s povolením, samostatných podniků a rodinných podniků se sídlem v Rumunsku. Tyto záznamy se uchovávají v počítačovém systému.

 1. Podle čl. 6 odst. 1 zákona č. nr.26/1990 o obchodním rejstříku znovu zveřejněné, pozměněné znění, ve spojení s čl. 1 mimořádného nařízení vlády č. nr.116/2009 o zavedení opatření týkajících se činnosti zápisu do obchodního rejstříku, schválené změnami a dodatky podle zákona č. nr.84/2010, ve znění pozdějších předpisů, se provádí na základě usnesení ředitele obchodního rejstříku/osoby určené generálním ředitelem Národního úřadu pro obchodní rejstřík nebo případně konečného soudního rozhodnutí, nestanoví-li zákon jinak.
  V souladu s
  čl. 26 odst. 1 zákona č. nr.26/1990 o obchodním rejstříku, ve znění pozdějších předpisů, se „datem zápisu do obchodního rejstříku rozumí datum, kdy byla registrace skutečně provedena v tomto rejstříku“.“ V souladu s čl. 26 odst. 2 výše uvedeného legislativního aktu ve spojení s mimořádným nařízením vlády č. nr.116/2009 se

  zápis do
  obchodního rejstříku rovněž provádí do 24 hodin od data usnesení ředitele obchodního rejstříku/osoby určené generálním ředitelem Národního úřadu pro obchodní rejstřík a v případě zápisu do obchodního rejstříku do 24 hodin ode dne
  vydání
  povolení k registraci.

V souladu s čl. 51 odst. 2 zákona č. nr.26/1990 o obchodním rejstříku se v platném znění „Registrace v obchodním rejstříku provádějí elektronicky jak na úrovni úřadů obchodního rejstříku připojených k soudům, tak na úrovni elektronického centrálního rejstříku.

Více informací naleznete Odkaz se otevře v novém okně.zde.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Oficiální internetové stránky rumunského obchodního rejstříku

Odkaz se otevře v novém okně.Internetový portál rumunského národního obchodního rejstříku

Příslušné dokumenty

Zákon č. 26/1990PDF (669 Kb)CS

Správní příkaz č. 116/2009PDF (255 Kb)CS

Podrobná pravidla ze dne 10. října 2008 o způsobu vedení obchodních rejstříkůPDF (1034 Kb)CS

Zákon č. 359/2004PDF (527 Kb)CS


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 13/08/2019